SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 1

 

1. Info

To:    agni
From:   madhucchandas vaiśvāmitra
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 3-5, 7); pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (2); nicṛdgāyatrī (6); yavamadhyāvirāḍgāyatrī (8); virāḍgāyatrī (9)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.001.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.01.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.001   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ग्निमी॑ळे पु॒रोहि॑तं य॒ज्ञस्य॑ दे॒वमृ॒त्विजं॑ ।

होता॑रं रत्न॒धात॑मं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं ।

होतारं रत्नधातमं ॥

Samhita Transcription Accented

agnímīḷe puróhitam yajñásya devámṛtvíjam ǀ

hótāram ratnadhā́tamam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnimīḷe purohitam yajñasya devamṛtvijam ǀ

hotāram ratnadhātamam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ग्निम् । ई॒ळे॒ । पु॒रःऽहि॑तम् । य॒ज्ञस्य॑ । दे॒वम् । ऋ॒त्विज॑म् ।

होता॑रम् । र॒त्न॒ऽधात॑मम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्निम् । ईळे । पुरःऽहितम् । यज्ञस्य । देवम् । ऋत्विजम् ।

होतारम् । रत्नऽधातमम् ॥

Padapatha Transcription Accented

agním ǀ īḷe ǀ puráḥ-hitam ǀ yajñásya ǀ devám ǀ ṛtvíjam ǀ

hótāram ǀ ratna-dhā́tamam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agnim ǀ īḷe ǀ puraḥ-hitam ǀ yajñasya ǀ devam ǀ ṛtvijam ǀ

hotāram ǀ ratna-dhātamam ǁ

01.001.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.01.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.002   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ग्निः पूर्वे॑भि॒र्ऋषि॑भि॒रीड्यो॒ नूत॑नैरु॒त ।

स दे॒वाँ एह व॑क्षति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत ।

स देवाँ एह वक्षति ॥

Samhita Transcription Accented

agníḥ pū́rvebhirṛ́ṣibhirī́ḍyo nū́tanairutá ǀ

sá devā́m̐ éhá vakṣati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agniḥ pūrvebhirṛṣibhirīḍyo nūtanairuta ǀ

sa devām̐ eha vakṣati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ग्निः । पूर्वे॑भिः । ऋषि॑ऽभिः । ईड्यः॑ । नूत॑नैः । उ॒त ।

सः । दे॒वान् । आ । इ॒ह । व॒क्ष॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्निः । पूर्वेभिः । ऋषिऽभिः । ईड्यः । नूतनैः । उत ।

सः । देवान् । आ । इह । वक्षति ॥

Padapatha Transcription Accented

agníḥ ǀ pū́rvebhiḥ ǀ ṛ́ṣi-bhiḥ ǀ ī́ḍyaḥ ǀ nū́tanaiḥ ǀ utá ǀ

sáḥ ǀ devā́n ǀ ā́ ǀ ihá ǀ vakṣati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agniḥ ǀ pūrvebhiḥ ǀ ṛṣi-bhiḥ ǀ īḍyaḥ ǀ nūtanaiḥ ǀ uta ǀ

saḥ ǀ devān ǀ ā ǀ iha ǀ vakṣati ǁ

01.001.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.01.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.003   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ग्निना॑ र॒यिम॑श्नव॒त्पोष॑मे॒व दि॒वेदि॑वे ।

य॒शसं॑ वी॒रव॑त्तमं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवेदिवे ।

यशसं वीरवत्तमं ॥

Samhita Transcription Accented

agnínā rayímaśnavatpóṣamevá divédive ǀ

yaśásam vīrávattamam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agninā rayimaśnavatpoṣameva divedive ǀ

yaśasam vīravattamam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ग्निना॑ । र॒यिम् । अ॒श्न॒व॒त् । पोष॑म् । ए॒व । दि॒वेऽदि॑वे ।

य॒शस॑म् । वी॒रव॑त्ऽतमम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्निना । रयिम् । अश्नवत् । पोषम् । एव । दिवेऽदिवे ।

यशसम् । वीरवत्ऽतमम् ॥

Padapatha Transcription Accented

agnínā ǀ rayím ǀ aśnavat ǀ póṣam ǀ evá ǀ divé-dive ǀ

yaśásam ǀ vīrávat-tamam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agninā ǀ rayim ǀ aśnavat ǀ poṣam ǀ eva ǀ dive-dive ǀ

yaśasam ǀ vīravat-tamam ǁ

01.001.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.01.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.004   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्ने॒ यं य॒ज्ञम॑ध्व॒रं वि॒श्वतः॑ परि॒भूरसि॑ ।

स इद्दे॒वेषु॑ गच्छति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि ।

स इद्देवेषु गच्छति ॥

Samhita Transcription Accented

ágne yám yajñámadhvarám viśvátaḥ paribhū́rási ǀ

sá íddevéṣu gacchati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agne yam yajñamadhvaram viśvataḥ paribhūrasi ǀ

sa iddeveṣu gacchati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । यम् । य॒ज्ञम् । अ॒ध्व॒रम् । वि॒श्वतः॑ । प॒रि॒ऽभूः । असि॑ ।

सः । इत् । दे॒वेषु॑ । ग॒च्छ॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । यम् । यज्ञम् । अध्वरम् । विश्वतः । परिऽभूः । असि ।

सः । इत् । देवेषु । गच्छति ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ yám ǀ yajñám ǀ adhvarám ǀ viśvátaḥ ǀ pari-bhū́ḥ ǀ ási ǀ

sáḥ ǀ ít ǀ devéṣu ǀ gacchati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ yam ǀ yajñam ǀ adhvaram ǀ viśvataḥ ǀ pari-bhūḥ ǀ asi ǀ

saḥ ǀ it ǀ deveṣu ǀ gacchati ǁ

01.001.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.01.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.005   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ग्निर्होता॑ क॒विक्र॑तुः स॒त्यश्चि॒त्रश्र॑वस्तमः ।

दे॒वो दे॒वेभि॒रा ग॑मत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः ।

देवो देवेभिरा गमत् ॥

Samhita Transcription Accented

agnírhótā kavíkratuḥ satyáścitráśravastamaḥ ǀ

devó devébhirā́ gamat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnirhotā kavikratuḥ satyaścitraśravastamaḥ ǀ

devo devebhirā gamat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ग्निः । होता॑ । क॒विऽक्र॑तुः । स॒त्यः । चि॒त्रश्र॑वःऽतमः ।

दे॒वः । दे॒वेभिः॑ । आ । ग॒म॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्निः । होता । कविऽक्रतुः । सत्यः । चित्रश्रवःऽतमः ।

देवः । देवेभिः । आ । गमत् ॥

Padapatha Transcription Accented

agníḥ ǀ hótā ǀ kaví-kratuḥ ǀ satyáḥ ǀ citráśravaḥ-tamaḥ ǀ

deváḥ ǀ devébhiḥ ǀ ā́ ǀ gamat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agniḥ ǀ hotā ǀ kavi-kratuḥ ǀ satyaḥ ǀ citraśravaḥ-tamaḥ ǀ

devaḥ ǀ devebhiḥ ǀ ā ǀ gamat ǁ

01.001.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.02.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.006   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यदं॒ग दा॒शुषे॒ त्वमग्ने॑ भ॒द्रं क॑रि॒ष्यसि॑ ।

तवेत्तत्स॒त्यमं॑गिरः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि ।

तवेत्तत्सत्यमंगिरः ॥

Samhita Transcription Accented

yádaṅgá dāśúṣe tvámágne bhadrám kariṣyási ǀ

távéttátsatyámaṅgiraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yadaṅga dāśuṣe tvamagne bhadram kariṣyasi ǀ

tavettatsatyamaṅgiraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । अ॒ङ्ग । दा॒शुषे॑ । त्वम् । अग्ने॑ । भ॒द्रम् । क॒रि॒ष्यसि॑ ।

तव॑ । इत् । तत् । स॒त्यम् । अ॒ङ्गि॒रः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । अङ्ग । दाशुषे । त्वम् । अग्ने । भद्रम् । करिष्यसि ।

तव । इत् । तत् । सत्यम् । अङ्गिरः ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ aṅgá ǀ dāśúṣe ǀ tvám ǀ ágne ǀ bhadrám ǀ kariṣyási ǀ

táva ǀ ít ǀ tát ǀ satyám ǀ aṅgiraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ aṅga ǀ dāśuṣe ǀ tvam ǀ agne ǀ bhadram ǀ kariṣyasi ǀ

tava ǀ it ǀ tat ǀ satyam ǀ aṅgiraḥ ǁ

01.001.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.02.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.007   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उप॑ त्वाग्ने दि॒वेदि॑वे॒ दोषा॑वस्तर्धि॒या व॒यं ।

नमो॒ भरं॑त॒ एम॑सि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयं ।

नमो भरंत एमसि ॥

Samhita Transcription Accented

úpa tvāgne divédive dóṣāvastardhiyā́ vayám ǀ

námo bháranta émasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

upa tvāgne divedive doṣāvastardhiyā vayam ǀ

namo bharanta emasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उप॑ । त्वा॒ । अ॒ग्ने॒ । दि॒वेऽदि॑वे । दोषा॑ऽवस्तः । धि॒या । व॒यम् ।

नमः॑ । भर॑न्तः । आ । इ॒म॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उप । त्वा । अग्ने । दिवेऽदिवे । दोषाऽवस्तः । धिया । वयम् ।

नमः । भरन्तः । आ । इमसि ॥

Padapatha Transcription Accented

úpa ǀ tvā ǀ agne ǀ divé-dive ǀ dóṣā-vastaḥ ǀ dhiyā́ ǀ vayám ǀ

námaḥ ǀ bhárantaḥ ǀ ā́ ǀ imasi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

upa ǀ tvā ǀ agne ǀ dive-dive ǀ doṣā-vastaḥ ǀ dhiyā ǀ vayam ǀ

namaḥ ǀ bharantaḥ ǀ ā ǀ imasi ǁ

01.001.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.02.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.008   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

राजं॑तमध्व॒राणां॑ गो॒पामृ॒तस्य॒ दीदि॑विं ।

वर्ध॑मानं॒ स्वे दमे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

राजंतमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं ।

वर्धमानं स्वे दमे ॥

Samhita Transcription Accented

rā́jantamadhvarā́ṇām gopā́mṛtásya dī́divim ǀ

várdhamānam své dáme ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

rājantamadhvarāṇām gopāmṛtasya dīdivim ǀ

vardhamānam sve dame ǁ

Padapatha Devanagari Accented

राज॑न्तम् । अ॒ध्व॒राणा॑म् । गो॒पाम् । ऋ॒तस्य॑ । दीदि॑विम् ।

वर्ध॑मानम् । स्वे । दमे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

राजन्तम् । अध्वराणाम् । गोपाम् । ऋतस्य । दीदिविम् ।

वर्धमानम् । स्वे । दमे ॥

Padapatha Transcription Accented

rā́jantam ǀ adhvarā́ṇām ǀ gopā́m ǀ ṛtásya ǀ dī́divim ǀ

várdhamānam ǀ své ǀ dáme ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

rājantam ǀ adhvarāṇām ǀ gopām ǀ ṛtasya ǀ dīdivim ǀ

vardhamānam ǀ sve ǀ dame ǁ

01.001.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.02.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.009   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स नः॑ पि॒तेव॑ सू॒नवेऽग्ने॑ सूपाय॒नो भ॑व ।

सच॑स्वा नः स्व॒स्तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव ।

सचस्वा नः स्वस्तये ॥

Samhita Transcription Accented

sá naḥ pitéva sūnávé’gne sūpāyanó bhava ǀ

sácasvā naḥ svastáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa naḥ piteva sūnave’gne sūpāyano bhava ǀ

sacasvā naḥ svastaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । नः॒ । पि॒ताऽइ॑व । सू॒नवे॑ । अग्ने॑ । सु॒ऽउ॒पा॒य॒नः । भ॒व॒ ।

सच॑स्व । नः॒ । स्व॒स्तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । नः । पिताऽइव । सूनवे । अग्ने । सुऽउपायनः । भव ।

सचस्व । नः । स्वस्तये ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ naḥ ǀ pitā́-iva ǀ sūnáve ǀ ágne ǀ su-upāyanáḥ ǀ bhava ǀ

sácasva ǀ naḥ ǀ svastáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ naḥ ǀ pitā-iva ǀ sūnave ǀ agne ǀ su-upāyanaḥ ǀ bhava ǀ

sacasva ǀ naḥ ǀ svastaye ǁ