SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 2

 

1. Info

To:    1-3: vāyu;
4-6: indra, vāyu;
7-9: mitra, varuṇa
From:   madhucchandas vaiśvāmitra
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (3-5, 7-9); pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (1, 2); nicṛdgāyatrī (6)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.002.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.03.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.010   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वाय॒वा या॑हि दर्शते॒मे सोमा॒ अरं॑कृताः ।

तेषां॑ पाहि श्रु॒धी हवं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वायवा याहि दर्शतेमे सोमा अरंकृताः ।

तेषां पाहि श्रुधी हवं ॥

Samhita Transcription Accented

vā́yavā́ yāhi darśatemé sómā áraṃkṛtāḥ ǀ

téṣām pāhi śrudhī́ hávam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vāyavā yāhi darśateme somā araṃkṛtāḥ ǀ

teṣām pāhi śrudhī havam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वायो॒ इति॑ । आ । या॒हि॒ । द॒र्श॒त॒ । इ॒मे । सोमाः॑ । अर॑म्ऽकृताः ।

तेषा॑म् । पा॒हि॒ । श्रु॒धि । हव॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वायो इति । आ । याहि । दर्शत । इमे । सोमाः । अरम्ऽकृताः ।

तेषाम् । पाहि । श्रुधि । हवम् ॥

Padapatha Transcription Accented

vā́yo íti ǀ ā́ ǀ yāhi ǀ darśata ǀ imé ǀ sómāḥ ǀ áram-kṛtāḥ ǀ

téṣām ǀ pāhi ǀ śrudhí ǀ hávam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vāyo iti ǀ ā ǀ yāhi ǀ darśata ǀ ime ǀ somāḥ ǀ aram-kṛtāḥ ǀ

teṣām ǀ pāhi ǀ śrudhi ǀ havam ǁ

01.002.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.03.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.011   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वाय॑ उ॒क्थेभि॑र्जरंते॒ त्वामच्छा॑ जरि॒तारः॑ ।

सु॒तसो॑मा अह॒र्विदः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वाय उक्थेभिर्जरंते त्वामच्छा जरितारः ।

सुतसोमा अहर्विदः ॥

Samhita Transcription Accented

vā́ya ukthébhirjarante tvā́mácchā jaritā́raḥ ǀ

sutásomā aharvídaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vāya ukthebhirjarante tvāmacchā jaritāraḥ ǀ

sutasomā aharvidaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वायो॒ इति॑ । उ॒क्थेभिः॑ । ज॒र॒न्ते॒ । त्वाम् । अच्छ॑ । ज॒रि॒तारः॑ ।

सु॒तऽसो॑माः । अ॒हः॒ऽविदः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वायो इति । उक्थेभिः । जरन्ते । त्वाम् । अच्छ । जरितारः ।

सुतऽसोमाः । अहःऽविदः ॥

Padapatha Transcription Accented

vā́yo íti ǀ ukthébhiḥ ǀ jarante ǀ tvā́m ǀ áccha ǀ jaritā́raḥ ǀ

sutá-somāḥ ǀ ahaḥ-vídaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vāyo iti ǀ ukthebhiḥ ǀ jarante ǀ tvām ǀ accha ǀ jaritāraḥ ǀ

suta-somāḥ ǀ ahaḥ-vidaḥ ǁ

01.002.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.03.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.012   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वायो॒ तव॑ प्रपृंच॒ती धेना॑ जिगाति दा॒शुषे॑ ।

उ॒रू॒ची सोम॑पीतये ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वायो तव प्रपृंचती धेना जिगाति दाशुषे ।

उरूची सोमपीतये ॥

Samhita Transcription Accented

vā́yo táva prapṛñcatī́ dhénā jigāti dāśúṣe ǀ

urūcī́ sómapītaye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vāyo tava prapṛñcatī dhenā jigāti dāśuṣe ǀ

urūcī somapītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वायो॒ इति॑ । तव॑ । प्र॒ऽपृ॒ञ्च॒ती । धेना॑ । जि॒गा॒ति॒ । दा॒शुषे॑ ।

उ॒रू॒ची । सोम॑ऽपीतये ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वायो इति । तव । प्रऽपृञ्चती । धेना । जिगाति । दाशुषे ।

उरूची । सोमऽपीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

vā́yo íti ǀ táva ǀ pra-pṛñcatī́ ǀ dhénā ǀ jigāti ǀ dāśúṣe ǀ

urūcī́ ǀ sóma-pītaye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vāyo iti ǀ tava ǀ pra-pṛñcatī ǀ dhenā ǀ jigāti ǀ dāśuṣe ǀ

urūcī ǀ soma-pītaye ǁ

01.002.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.03.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.013   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्र॑वायू इ॒मे सु॒ता उप॒ प्रयो॑भि॒रा ग॑तं ।

इंद॑वो वामु॒शंति॒ हि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रवायू इमे सुता उप प्रयोभिरा गतं ।

इंदवो वामुशंति हि ॥

Samhita Transcription Accented

índravāyū imé sutā́ úpa práyobhirā́ gatam ǀ

índavo vāmuśánti hí ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indravāyū ime sutā upa prayobhirā gatam ǀ

indavo vāmuśanti hi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑वायू॒ इति॑ । इ॒मे । सु॒ताः । उप॑ । प्रयः॑ऽभिः । आ । ग॒त॒म् ।

इन्द॑वः । वा॒म् । उ॒शन्ति॑ । हि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रवायू इति । इमे । सुताः । उप । प्रयःऽभिः । आ । गतम् ।

इन्दवः । वाम् । उशन्ति । हि ॥

Padapatha Transcription Accented

índravāyū íti ǀ imé ǀ sutā́ḥ ǀ úpa ǀ práyaḥ-bhiḥ ǀ ā́ ǀ gatam ǀ

índavaḥ ǀ vām ǀ uśánti ǀ hí ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indravāyū iti ǀ ime ǀ sutāḥ ǀ upa ǀ prayaḥ-bhiḥ ǀ ā ǀ gatam ǀ

indavaḥ ǀ vām ǀ uśanti ǀ hi ǁ

01.002.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.03.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.014   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वाय॒विंद्र॑श्च चेतथः सु॒तानां॑ वाजिनीवसू ।

तावा या॑त॒मुप॑ द्र॒वत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वायविंद्रश्च चेतथः सुतानां वाजिनीवसू ।

तावा यातमुप द्रवत् ॥

Samhita Transcription Accented

vā́yavíndraśca cetathaḥ sutā́nām vājinīvasū ǀ

tā́vā́ yātamúpa dravát ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vāyavindraśca cetathaḥ sutānām vājinīvasū ǀ

tāvā yātamupa dravat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वायो॒ इति॑ । इन्द्रः॑ । च॒ । चे॒त॒थः॒ । सु॒ताना॑म् । वा॒जि॒नी॒व॒सू॒ इति॑ वाजिनीऽवसू ।

तौ । आ । या॒त॒म् । उप॑ । द्र॒वत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वायो इति । इन्द्रः । च । चेतथः । सुतानाम् । वाजिनीवसू इति वाजिनीऽवसू ।

तौ । आ । यातम् । उप । द्रवत् ॥

Padapatha Transcription Accented

vā́yo íti ǀ índraḥ ǀ ca ǀ cetathaḥ ǀ sutā́nām ǀ vājinīvasū íti vājinī-vasū ǀ

táu ǀ ā́ ǀ yātam ǀ úpa ǀ dravát ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vāyo iti ǀ indraḥ ǀ ca ǀ cetathaḥ ǀ sutānām ǀ vājinīvasū iti vājinī-vasū ǀ

tau ǀ ā ǀ yātam ǀ upa ǀ dravat ǁ

01.002.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.04.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.015   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वाय॒विंद्र॑श्च सुन्व॒त आ या॑त॒मुप॑ निष्कृ॒तं ।

म॒क्ष्वि१॒॑त्था धि॒या न॑रा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वायविंद्रश्च सुन्वत आ यातमुप निष्कृतं ।

मक्ष्वित्था धिया नरा ॥

Samhita Transcription Accented

vā́yavíndraśca sunvatá ā́ yātamúpa niṣkṛtám ǀ

makṣvítthā́ dhiyā́ narā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vāyavindraśca sunvata ā yātamupa niṣkṛtam ǀ

makṣvitthā dhiyā narā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वायो॒ इति॑ । इन्द्रः॑ । च॒ । सु॒न्व॒तः । आ । या॒त॒म् । उप॑ । निः॒ऽकृ॒तम् ।

म॒क्षु । इ॒त्था । धि॒या । न॒रा॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वायो इति । इन्द्रः । च । सुन्वतः । आ । यातम् । उप । निःऽकृतम् ।

मक्षु । इत्था । धिया । नरा ॥

Padapatha Transcription Accented

vā́yo íti ǀ índraḥ ǀ ca ǀ sunvatáḥ ǀ ā́ ǀ yātam ǀ úpa ǀ niḥ-kṛtám ǀ

makṣú ǀ itthā́ ǀ dhiyā́ ǀ narā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vāyo iti ǀ indraḥ ǀ ca ǀ sunvataḥ ǀ ā ǀ yātam ǀ upa ǀ niḥ-kṛtam ǀ

makṣu ǀ itthā ǀ dhiyā ǀ narā ǁ

01.002.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.04.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.016   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मि॒त्रं हु॑वे पू॒तद॑क्षं॒ वरु॑णं च रि॒शाद॑सं ।

धियं॑ घृ॒ताचीं॒ साधं॑ता ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसं ।

धियं घृताचीं साधंता ॥

Samhita Transcription Accented

mitrám huve pūtádakṣam váruṇam ca riśā́dasam ǀ

dhíyam ghṛtā́cīm sā́dhantā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mitram huve pūtadakṣam varuṇam ca riśādasam ǀ

dhiyam ghṛtācīm sādhantā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मि॒त्रम् । हु॒वे॒ । पू॒तऽद॑क्षम् । वरु॑णम् । च॒ । रि॒शाद॑सम् ।

धिय॑म् । घृ॒ताची॑म् । साध॑न्ता ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मित्रम् । हुवे । पूतऽदक्षम् । वरुणम् । च । रिशादसम् ।

धियम् । घृताचीम् । साधन्ता ॥

Padapatha Transcription Accented

mitrám ǀ huve ǀ pūtá-dakṣam ǀ váruṇam ǀ ca ǀ riśā́dasam ǀ

dhíyam ǀ ghṛtā́cīm ǀ sā́dhantā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mitram ǀ huve ǀ pūta-dakṣam ǀ varuṇam ǀ ca ǀ riśādasam ǀ

dhiyam ǀ ghṛtācīm ǀ sādhantā ǁ

01.002.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.04.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.017   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऋ॒तेन॑ मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा ।

क्रतुं॑ बृ॒हंत॑माशाथे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऋतेन मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा ।

क्रतुं बृहंतमाशाथे ॥

Samhita Transcription Accented

ṛténa mitrāvaruṇāvṛtāvṛdhāvṛtaspṛśā ǀ

krátum bṛhántamāśāthe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ṛtena mitrāvaruṇāvṛtāvṛdhāvṛtaspṛśā ǀ

kratum bṛhantamāśāthe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऋ॒तेन॑ । मि॒त्रा॒व॒रु॒णौ॒ । ऋ॒त॒ऽवृ॒धौ॒ । ऋ॒त॒ऽस्पृ॒शा॒ ।

क्रतु॑म् । बृ॒हन्त॑म् । आ॒शा॒थे॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऋतेन । मित्रावरुणौ । ऋतऽवृधौ । ऋतऽस्पृशा ।

क्रतुम् । बृहन्तम् । आशाथे इति ॥

Padapatha Transcription Accented

ṛténa ǀ mitrāvaruṇau ǀ ṛta-vṛdhau ǀ ṛta-spṛśā ǀ

krátum ǀ bṛhántam ǀ āśāthe íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ṛtena ǀ mitrāvaruṇau ǀ ṛta-vṛdhau ǀ ṛta-spṛśā ǀ

kratum ǀ bṛhantam ǀ āśāthe iti ǁ

01.002.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.04.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.018   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क॒वी नो॑ मि॒त्रावरु॑णा तुविजा॒ता उ॑रु॒क्षया॑ ।

दक्षं॑ दधाते अ॒पसं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया ।

दक्षं दधाते अपसं ॥

Samhita Transcription Accented

kavī́ no mitrā́váruṇā tuvijātā́ urukṣáyā ǀ

dákṣam dadhāte apásam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kavī no mitrāvaruṇā tuvijātā urukṣayā ǀ

dakṣam dadhāte apasam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क॒वी इति॑ । नः॒ । मि॒त्रावरु॑णा । तु॒वि॒ऽजा॒तौ । उ॒रु॒ऽक्षया॑ ।

दक्ष॑म् । द॒धा॒ते॒ इति॑ । अ॒पस॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कवी इति । नः । मित्रावरुणा । तुविऽजातौ । उरुऽक्षया ।

दक्षम् । दधाते इति । अपसम् ॥

Padapatha Transcription Accented

kavī́ íti ǀ naḥ ǀ mitrā́váruṇā ǀ tuvi-jātáu ǀ uru-kṣáyā ǀ

dákṣam ǀ dadhāte íti ǀ apásam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kavī iti ǀ naḥ ǀ mitrāvaruṇā ǀ tuvi-jātau ǀ uru-kṣayā ǀ

dakṣam ǀ dadhāte iti ǀ apasam ǁ