SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 3

 

1. Info

To:    1-3: aśvins;
4-6: indra;
7-9: viśvedevās;
10-12: sarasvatī
From:   madhucchandas vaiśvāmitra
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 3, 5-10, 12); pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (4, 11); nicṛdgāyatrī (2)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.003.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.05.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.019   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अश्वि॑ना॒ यज्व॑री॒रिषो॒ द्रव॑त्पाणी॒ शुभ॑स्पती ।

पुरु॑भुजा चन॒स्यतं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अश्विना यज्वरीरिषो द्रवत्पाणी शुभस्पती ।

पुरुभुजा चनस्यतं ॥

Samhita Transcription Accented

áśvinā yájvarīríṣo drávatpāṇī śúbhaspatī ǀ

púrubhujā canasyátam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

aśvinā yajvarīriṣo dravatpāṇī śubhaspatī ǀ

purubhujā canasyatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अश्वि॑ना । यज्व॑रीः । इषः॑ । द्रव॑त्पाणी॒ इति॒ द्रव॑त्ऽपाणी । शुभः॑ । प॒ती॒ इति॑ ।

पुरु॑ऽभुजा । च॒न॒स्यत॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अश्विना । यज्वरीः । इषः । द्रवत्पाणी इति द्रवत्ऽपाणी । शुभः । पती इति ।

पुरुऽभुजा । चनस्यतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

áśvinā ǀ yájvarīḥ ǀ íṣaḥ ǀ drávatpāṇī íti drávat-pāṇī ǀ śúbhaḥ ǀ patī íti ǀ

púru-bhujā ǀ canasyátam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

aśvinā ǀ yajvarīḥ ǀ iṣaḥ ǀ dravatpāṇī iti dravat-pāṇī ǀ śubhaḥ ǀ patī iti ǀ

puru-bhujā ǀ canasyatam ǁ

01.003.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.05.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.020   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अश्वि॑ना॒ पुरु॑दंससा॒ नरा॒ शवी॑रया धि॒या ।

धिष्ण्या॒ वन॑तं॒ गिरः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अश्विना पुरुदंससा नरा शवीरया धिया ।

धिष्ण्या वनतं गिरः ॥

Samhita Transcription Accented

áśvinā púrudaṃsasā nárā śávīrayā dhiyā́ ǀ

dhíṣṇyā vánatam gíraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

aśvinā purudaṃsasā narā śavīrayā dhiyā ǀ

dhiṣṇyā vanatam giraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अश्वि॑ना । पुरु॑ऽदंससा । नरा॑ । शवी॑रया । धि॒या ।

धिष्ण्या॑ । वन॑तम् । गिरः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अश्विना । पुरुऽदंससा । नरा । शवीरया । धिया ।

धिष्ण्या । वनतम् । गिरः ॥

Padapatha Transcription Accented

áśvinā ǀ púru-daṃsasā ǀ nárā ǀ śávīrayā ǀ dhiyā́ ǀ

dhíṣṇyā ǀ vánatam ǀ gíraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

aśvinā ǀ puru-daṃsasā ǀ narā ǀ śavīrayā ǀ dhiyā ǀ

dhiṣṇyā ǀ vanatam ǀ giraḥ ǁ

01.003.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.05.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.021   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दस्रा॑ यु॒वाक॑वः सु॒ता नास॑त्या वृ॒क्तब॑र्हिषः ।

आ या॑तं रुद्रवर्तनी ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दस्रा युवाकवः सुता नासत्या वृक्तबर्हिषः ।

आ यातं रुद्रवर्तनी ॥

Samhita Transcription Accented

dásrā yuvā́kavaḥ sutā́ nā́satyā vṛktábarhiṣaḥ ǀ

ā́ yātam rudravartanī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

dasrā yuvākavaḥ sutā nāsatyā vṛktabarhiṣaḥ ǀ

ā yātam rudravartanī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दस्रा॑ । यु॒वाक॑वः । सु॒ताः । नास॑त्या । वृ॒क्तऽब॑र्हिषः ।

आ । या॒त॒म् । रु॒द्र॒व॒र्त॒नी॒ इति॑ रुद्रऽवर्तनी ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दस्रा । युवाकवः । सुताः । नासत्या । वृक्तऽबर्हिषः ।

आ । यातम् । रुद्रवर्तनी इति रुद्रऽवर्तनी ॥

Padapatha Transcription Accented

dásrā ǀ yuvā́kavaḥ ǀ sutā́ḥ ǀ nā́satyā ǀ vṛktá-barhiṣaḥ ǀ

ā́ ǀ yātam ǀ rudravartanī íti rudra-vartanī ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

dasrā ǀ yuvākavaḥ ǀ sutāḥ ǀ nāsatyā ǀ vṛkta-barhiṣaḥ ǀ

ā ǀ yātam ǀ rudravartanī iti rudra-vartanī ǁ

01.003.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.05.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.022   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रा या॑हि चित्रभानो सु॒ता इ॒मे त्वा॒यवः॑ ।

अण्वी॑भि॒स्तना॑ पू॒तासः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः ।

अण्वीभिस्तना पूतासः ॥

Samhita Transcription Accented

índrā́ yāhi citrabhāno sutā́ imé tvāyávaḥ ǀ

áṇvībhistánā pūtā́saḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indrā yāhi citrabhāno sutā ime tvāyavaḥ ǀ

aṇvībhistanā pūtāsaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑ । आ । या॒हि॒ । चि॒त्र॒भा॒नो॒ इति॑ चित्रऽभानो । सु॒ताः । इ॒मे । त्वा॒ऽयवः॑ ।

अण्वी॑भिः । तना॑ । पू॒तासः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्र । आ । याहि । चित्रभानो इति चित्रऽभानो । सुताः । इमे । त्वाऽयवः ।

अण्वीभिः । तना । पूतासः ॥

Padapatha Transcription Accented

índra ǀ ā́ ǀ yāhi ǀ citrabhāno íti citra-bhāno ǀ sutā́ḥ ǀ imé ǀ tvā-yávaḥ ǀ

áṇvībhiḥ ǀ tánā ǀ pūtā́saḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indra ǀ ā ǀ yāhi ǀ citrabhāno iti citra-bhāno ǀ sutāḥ ǀ ime ǀ tvā-yavaḥ ǀ

aṇvībhiḥ ǀ tanā ǀ pūtāsaḥ ǁ

01.003.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.05.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.023   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रा या॑हि धि॒येषि॒तो विप्र॑जूतः सु॒ताव॑तः ।

उप॒ ब्रह्मा॑णि वा॒घतः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः ।

उप ब्रह्माणि वाघतः ॥

Samhita Transcription Accented

índrā́ yāhi dhiyéṣitó víprajūtaḥ sutā́vataḥ ǀ

úpa bráhmāṇi vāghátaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indrā yāhi dhiyeṣito viprajūtaḥ sutāvataḥ ǀ

upa brahmāṇi vāghataḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑ । आ । या॒हि॒ । धि॒या । इ॒षि॒तः । विप्र॑ऽजूतः । सु॒तऽव॑तः ।

उप॑ । ब्रह्मा॑णि । वा॒घतः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्र । आ । याहि । धिया । इषितः । विप्रऽजूतः । सुतऽवतः ।

उप । ब्रह्माणि । वाघतः ॥

Padapatha Transcription Accented

índra ǀ ā́ ǀ yāhi ǀ dhiyā́ ǀ iṣitáḥ ǀ vípra-jūtaḥ ǀ sutá-vataḥ ǀ

úpa ǀ bráhmāṇi ǀ vāghátaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indra ǀ ā ǀ yāhi ǀ dhiyā ǀ iṣitaḥ ǀ vipra-jūtaḥ ǀ suta-vataḥ ǀ

upa ǀ brahmāṇi ǀ vāghataḥ ǁ

01.003.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.05.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.024   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रा या॑हि॒ तूतु॑जान॒ उप॒ ब्रह्मा॑णि हरिवः ।

सु॒ते द॑धिष्व न॒श्चनः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः ।

सुते दधिष्व नश्चनः ॥

Samhita Transcription Accented

índrā́ yāhi tū́tujāna úpa bráhmāṇi harivaḥ ǀ

suté dadhiṣva naścánaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indrā yāhi tūtujāna upa brahmāṇi harivaḥ ǀ

sute dadhiṣva naścanaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑ । आ । या॒हि॒ । तूतु॑जानः । उप॑ । ब्रह्मा॑णि । ह॒रि॒ऽवः॒ ।

सु॒ते । द॒धि॒ष्व॒ । नः॒ । चनः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्र । आ । याहि । तूतुजानः । उप । ब्रह्माणि । हरिऽवः ।

सुते । दधिष्व । नः । चनः ॥

Padapatha Transcription Accented

índra ǀ ā́ ǀ yāhi ǀ tū́tujānaḥ ǀ úpa ǀ bráhmāṇi ǀ hari-vaḥ ǀ

suté ǀ dadhiṣva ǀ naḥ ǀ cánaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indra ǀ ā ǀ yāhi ǀ tūtujānaḥ ǀ upa ǀ brahmāṇi ǀ hari-vaḥ ǀ

sute ǀ dadhiṣva ǀ naḥ ǀ canaḥ ǁ

01.003.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.06.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.025   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ओमा॑सश्चर्षणीधृतो॒ विश्वे॑ देवास॒ आ ग॑त ।

दा॒श्वांसो॑ दा॒शुषः॑ सु॒तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ओमासश्चर्षणीधृतो विश्वे देवास आ गत ।

दाश्वांसो दाशुषः सुतं ॥

Samhita Transcription Accented

ómāsaścarṣaṇīdhṛto víśve devāsa ā́ gata ǀ

dāśvā́ṃso dāśúṣaḥ sutám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

omāsaścarṣaṇīdhṛto viśve devāsa ā gata ǀ

dāśvāṃso dāśuṣaḥ sutam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ओमा॑सः । च॒र्ष॒णि॒ऽधृ॒तः॒ । विश्वे॑ । दे॒वा॒सः॒ । आ । ग॒त॒ ।

दा॒श्वांसः॑ । दा॒शुषः॑ । सु॒तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ओमासः । चर्षणिऽधृतः । विश्वे । देवासः । आ । गत ।

दाश्वांसः । दाशुषः । सुतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ómāsaḥ ǀ carṣaṇi-dhṛtaḥ ǀ víśve ǀ devāsaḥ ǀ ā́ ǀ gata ǀ

dāśvā́ṃsaḥ ǀ dāśúṣaḥ ǀ sutám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

omāsaḥ ǀ carṣaṇi-dhṛtaḥ ǀ viśve ǀ devāsaḥ ǀ ā ǀ gata ǀ

dāśvāṃsaḥ ǀ dāśuṣaḥ ǀ sutam ǁ

01.003.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.06.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.026   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विश्वे॑ दे॒वासो॑ अ॒प्तुरः॑ सु॒तमा गं॑त॒ तूर्ण॑यः ।

उ॒स्रा इ॑व॒ स्वस॑राणि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वे देवासो अप्तुरः सुतमा गंत तूर्णयः ।

उस्रा इव स्वसराणि ॥

Samhita Transcription Accented

víśve devā́so aptúraḥ sutámā́ ganta tū́rṇayaḥ ǀ

usrā́ iva svásarāṇi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśve devāso apturaḥ sutamā ganta tūrṇayaḥ ǀ

usrā iva svasarāṇi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विश्वे॑ । दे॒वासः॑ । अ॒प्ऽतुरः॑ । सु॒तम् । आ । ग॒न्त॒ । तूर्ण॑यः ।

उ॒स्राःऽइ॑व । स्वस॑राणि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वे । देवासः । अप्ऽतुरः । सुतम् । आ । गन्त । तूर्णयः ।

उस्राःऽइव । स्वसराणि ॥

Padapatha Transcription Accented

víśve ǀ devā́saḥ ǀ ap-túraḥ ǀ sutám ǀ ā́ ǀ ganta ǀ tū́rṇayaḥ ǀ

usrā́ḥ-iva ǀ svásarāṇi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśve ǀ devāsaḥ ǀ ap-turaḥ ǀ sutam ǀ ā ǀ ganta ǀ tūrṇayaḥ ǀ

usrāḥ-iva ǀ svasarāṇi ǁ

01.003.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.06.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.027   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विश्वे॑ दे॒वासो॑ अ॒स्रिध॒ एहि॑मायासो अ॒द्रुहः॑ ।

मेधं॑ जुषंत॒ वह्न॑यः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वे देवासो अस्रिध एहिमायासो अद्रुहः ।

मेधं जुषंत वह्नयः ॥

Samhita Transcription Accented

víśve devā́so asrídha éhimāyāso adrúhaḥ ǀ

médham juṣanta váhnayaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśve devāso asridha ehimāyāso adruhaḥ ǀ

medham juṣanta vahnayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विश्वे॑ । दे॒वासः॑ । अ॒स्रिधः॑ । एहि॑ऽमायासः । अ॒द्रुहः॑ ।

मेध॑म् । जु॒ष॒न्त॒ । वह्न॑यः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वे । देवासः । अस्रिधः । एहिऽमायासः । अद्रुहः ।

मेधम् । जुषन्त । वह्नयः ॥

Padapatha Transcription Accented

víśve ǀ devā́saḥ ǀ asrídhaḥ ǀ éhi-māyāsaḥ ǀ adrúhaḥ ǀ

médham ǀ juṣanta ǀ váhnayaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśve ǀ devāsaḥ ǀ asridhaḥ ǀ ehi-māyāsaḥ ǀ adruhaḥ ǀ

medham ǀ juṣanta ǀ vahnayaḥ ǁ

01.003.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.06.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.028   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पा॒व॒का नः॒ सर॑स्वती॒ वाजे॑भिर्वा॒जिनी॑वती ।

य॒ज्ञं व॑ष्टु धि॒याव॑सुः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती ।

यज्ञं वष्टु धियावसुः ॥

Samhita Transcription Accented

pāvakā́ naḥ sárasvatī vā́jebhirvājínīvatī ǀ

yajñám vaṣṭu dhiyā́vasuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pāvakā naḥ sarasvatī vājebhirvājinīvatī ǀ

yajñam vaṣṭu dhiyāvasuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पा॒व॒का । नः॒ । सर॑स्वती । वाजे॑भिः । वा॒जिनी॑ऽवती ।

य॒ज्ञम् । व॒ष्टु॒ । धि॒याऽव॑सुः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पावका । नः । सरस्वती । वाजेभिः । वाजिनीऽवती ।

यज्ञम् । वष्टु । धियाऽवसुः ॥

Padapatha Transcription Accented

pāvakā́ ǀ naḥ ǀ sárasvatī ǀ vā́jebhiḥ ǀ vājínī-vatī ǀ

yajñám ǀ vaṣṭu ǀ dhiyā́-vasuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pāvakā ǀ naḥ ǀ sarasvatī ǀ vājebhiḥ ǀ vājinī-vatī ǀ

yajñam ǀ vaṣṭu ǀ dhiyā-vasuḥ ǁ

01.003.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.06.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.029   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

चो॒द॒यि॒त्री सू॒नृता॑नां॒ चेतं॑ती सुमती॒नां ।

य॒ज्ञं द॑धे॒ सर॑स्वती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

चोदयित्री सूनृतानां चेतंती सुमतीनां ।

यज्ञं दधे सरस्वती ॥

Samhita Transcription Accented

codayitrī́ sūnṛ́tānām cétantī sumatīnā́m ǀ

yajñám dadhe sárasvatī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

codayitrī sūnṛtānām cetantī sumatīnām ǀ

yajñam dadhe sarasvatī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

चो॒द॒यि॒त्री । सू॒नृता॑नाम् । चेत॑न्ती । सु॒ऽम॒ती॒नाम् ।

य॒ज्ञम् । द॒धे॒ । सर॑स्वती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

चोदयित्री । सूनृतानाम् । चेतन्ती । सुऽमतीनाम् ।

यज्ञम् । दधे । सरस्वती ॥

Padapatha Transcription Accented

codayitrī́ ǀ sūnṛ́tānām ǀ cétantī ǀ su-matīnā́m ǀ

yajñám ǀ dadhe ǀ sárasvatī ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

codayitrī ǀ sūnṛtānām ǀ cetantī ǀ su-matīnām ǀ

yajñam ǀ dadhe ǀ sarasvatī ǁ

01.003.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.06.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.01.030   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

म॒हो अर्णः॒ सर॑स्वती॒ प्र चे॑तयति के॒तुना॑ ।

धियो॒ विश्वा॒ वि रा॑जति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुना ।

धियो विश्वा वि राजति ॥

Samhita Transcription Accented

mahó árṇaḥ sárasvatī prá cetayati ketúnā ǀ

dhíyo víśvā ví rājati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

maho arṇaḥ sarasvatī pra cetayati ketunā ǀ

dhiyo viśvā vi rājati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

म॒हः । अर्णः॑ । सर॑स्वती । प्र । चे॒त॒य॒ति॒ । के॒तुना॑ ।

धियः॑ । विश्वाः॑ । वि । रा॒ज॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

महः । अर्णः । सरस्वती । प्र । चेतयति । केतुना ।

धियः । विश्वाः । वि । राजति ॥

Padapatha Transcription Accented

maháḥ ǀ árṇaḥ ǀ sárasvatī ǀ prá ǀ cetayati ǀ ketúnā ǀ

dhíyaḥ ǀ víśvāḥ ǀ ví ǀ rājati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mahaḥ ǀ arṇaḥ ǀ sarasvatī ǀ pra ǀ cetayati ǀ ketunā ǀ

dhiyaḥ ǀ viśvāḥ ǀ vi ǀ rājati ǁ