SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 4

 

1. Info

To:    indra
From:   madhucchandas vaiśvāmitra
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 2, 4-9); virāḍgāyatrī (3); nicṛdgāyatrī (10)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.004.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.07.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.001   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सु॒रू॒प॒कृ॒त्नुमू॒तये॑ सु॒दुघा॑मिव गो॒दुहे॑ ।

जु॒हू॒मसि॒ द्यवि॑द्यवि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे ।

जुहूमसि द्यविद्यवि ॥

Samhita Transcription Accented

surūpakṛtnúmūtáye sudúghāmiva godúhe ǀ

juhūmási dyávidyavi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

surūpakṛtnumūtaye sudughāmiva goduhe ǀ

juhūmasi dyavidyavi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒रू॒प॒ऽकृ॒त्नुम् । ऊ॒तये॑ । सु॒दुघा॑म्ऽइव । गो॒ऽदुहे॑ ।

जु॒हू॒मसि॑ । द्यवि॑ऽद्यवि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुरूपऽकृत्नुम् । ऊतये । सुदुघाम्ऽइव । गोऽदुहे ।

जुहूमसि । द्यविऽद्यवि ॥

Padapatha Transcription Accented

surūpa-kṛtnúm ǀ ūtáye ǀ sudúghām-iva ǀ go-dúhe ǀ

juhūmási ǀ dyávi-dyavi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

surūpa-kṛtnum ǀ ūtaye ǀ sudughām-iva ǀ go-duhe ǀ

juhūmasi ǀ dyavi-dyavi ǁ

01.004.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.07.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.002   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उप॑ नः॒ सव॒ना ग॑हि॒ सोम॑स्य सोमपाः पिब ।

गो॒दा इद्रे॒वतो॒ मदः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब ।

गोदा इद्रेवतो मदः ॥

Samhita Transcription Accented

úpa naḥ sávanā́ gahi sómasya somapāḥ piba ǀ

godā́ ídreváto mádaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

upa naḥ savanā gahi somasya somapāḥ piba ǀ

godā idrevato madaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उप॑ । नः॒ । सव॑ना । आ । ग॒हि॒ । सोम॑स्य । सो॒म॒ऽपाः॒ । पि॒ब॒ ।

गो॒ऽदाः । इत् । रे॒वतः॑ । मदः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उप । नः । सवना । आ । गहि । सोमस्य । सोमऽपाः । पिब ।

गोऽदाः । इत् । रेवतः । मदः ॥

Padapatha Transcription Accented

úpa ǀ naḥ ǀ sávanā ǀ ā́ ǀ gahi ǀ sómasya ǀ soma-pāḥ ǀ piba ǀ

go-dā́ḥ ǀ ít ǀ revátaḥ ǀ mádaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

upa ǀ naḥ ǀ savanā ǀ ā ǀ gahi ǀ somasya ǀ soma-pāḥ ǀ piba ǀ

go-dāḥ ǀ it ǀ revataḥ ǀ madaḥ ǁ

01.004.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.07.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.003   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अथा॑ ते॒ अंत॑मानां वि॒द्याम॑ सुमती॒नां ।

मा नो॒ अति॑ ख्य॒ आ ग॑हि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अथा ते अंतमानां विद्याम सुमतीनां ।

मा नो अति ख्य आ गहि ॥

Samhita Transcription Accented

áthā te ántamānām vidyā́ma sumatīnā́m ǀ

mā́ no áti khya ā́ gahi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

athā te antamānām vidyāma sumatīnām ǀ

mā no ati khya ā gahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अथ॑ । ते॒ । अन्त॑मानाम् । वि॒द्याम॑ । सु॒ऽम॒ती॒नाम् ।

मा । नः॒ । अति॑ । ख्यः॒ । आ । ग॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अथ । ते । अन्तमानाम् । विद्याम । सुऽमतीनाम् ।

मा । नः । अति । ख्यः । आ । गहि ॥

Padapatha Transcription Accented

átha ǀ te ǀ ántamānām ǀ vidyā́ma ǀ su-matīnā́m ǀ

mā́ ǀ naḥ ǀ áti ǀ khyaḥ ǀ ā́ ǀ gahi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

atha ǀ te ǀ antamānām ǀ vidyāma ǀ su-matīnām ǀ

mā ǀ naḥ ǀ ati ǀ khyaḥ ǀ ā ǀ gahi ǁ

01.004.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.07.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.004   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

परे॑हि॒ विग्र॒मस्तृ॑त॒मिंद्रं॑ पृच्छा विप॒श्चितं॑ ।

यस्ते॒ सखि॑भ्य॒ आ वरं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

परेहि विग्रमस्तृतमिंद्रं पृच्छा विपश्चितं ।

यस्ते सखिभ्य आ वरं ॥

Samhita Transcription Accented

párehi vígramástṛtamíndram pṛcchā vipaścítam ǀ

yáste sákhibhya ā́ váram ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

parehi vigramastṛtamindram pṛcchā vipaścitam ǀ

yaste sakhibhya ā varam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

परा॑ । इ॒हि॒ । विग्र॑म् । अस्तृ॑तम् । इन्द्र॑म् । पृ॒च्छ॒ । वि॒पः॒ऽचित॑म् ।

यः । ते॒ । सखि॑ऽभ्यः । आ । वर॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

परा । इहि । विग्रम् । अस्तृतम् । इन्द्रम् । पृच्छ । विपःऽचितम् ।

यः । ते । सखिऽभ्यः । आ । वरम् ॥

Padapatha Transcription Accented

párā ǀ ihi ǀ vígram ǀ ástṛtam ǀ índram ǀ pṛccha ǀ vipaḥ-cítam ǀ

yáḥ ǀ te ǀ sákhi-bhyaḥ ǀ ā́ ǀ váram ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

parā ǀ ihi ǀ vigram ǀ astṛtam ǀ indram ǀ pṛccha ǀ vipaḥ-citam ǀ

yaḥ ǀ te ǀ sakhi-bhyaḥ ǀ ā ǀ varam ǁ

01.004.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.07.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.005   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒त ब्रु॑वंतु नो॒ निदो॒ निर॒न्यत॑श्चिदारत ।

दधा॑ना॒ इंद्र॒ इद्दुवः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत ब्रुवंतु नो निदो निरन्यतश्चिदारत ।

दधाना इंद्र इद्दुवः ॥

Samhita Transcription Accented

utá bruvantu no nído níranyátaścidārata ǀ

dádhānā índra íddúvaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uta bruvantu no nido niranyataścidārata ǀ

dadhānā indra idduvaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त । ब्रु॒व॒न्तु॒ । नः॒ । निदः॑ । निः । अ॒न्यतः॑ । चि॒त् । आ॒र॒त॒ ।

दधा॑नाः । इन्द्रे॑ । इत् । दुवः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत । ब्रुवन्तु । नः । निदः । निः । अन्यतः । चित् । आरत ।

दधानाः । इन्द्रे । इत् । दुवः ॥

Padapatha Transcription Accented

utá ǀ bruvantu ǀ naḥ ǀ nídaḥ ǀ níḥ ǀ anyátaḥ ǀ cit ǀ ārata ǀ

dádhānāḥ ǀ índre ǀ ít ǀ dúvaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uta ǀ bruvantu ǀ naḥ ǀ nidaḥ ǀ niḥ ǀ anyataḥ ǀ cit ǀ ārata ǀ

dadhānāḥ ǀ indre ǀ it ǀ duvaḥ ǁ

01.004.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.08.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.006   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒त नः॑ सु॒भगाँ॑ अ॒रिर्वो॒चेयु॑र्दस्म कृ॒ष्टयः॑ ।

स्यामेदिंद्र॑स्य॒ शर्म॑णि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत नः सुभगाँ अरिर्वोचेयुर्दस्म कृष्टयः ।

स्यामेदिंद्रस्य शर्मणि ॥

Samhita Transcription Accented

utá naḥ subhágām̐ arírvocéyurdasma kṛṣṭáyaḥ ǀ

syā́médíndrasya śármaṇi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uta naḥ subhagām̐ arirvoceyurdasma kṛṣṭayaḥ ǀ

syāmedindrasya śarmaṇi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त । नः॒ । सु॒ऽभगा॑न् । अ॒रिः । वो॒चेयुः॑ । द॒स्म॒ । कृ॒ष्टयः॑ ।

स्याम॑ । इत् । इन्द्र॑स्य । शर्म॑णि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत । नः । सुऽभगान् । अरिः । वोचेयुः । दस्म । कृष्टयः ।

स्याम । इत् । इन्द्रस्य । शर्मणि ॥

Padapatha Transcription Accented

utá ǀ naḥ ǀ su-bhágān ǀ aríḥ ǀ vocéyuḥ ǀ dasma ǀ kṛṣṭáyaḥ ǀ

syā́ma ǀ ít ǀ índrasya ǀ śármaṇi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uta ǀ naḥ ǀ su-bhagān ǀ ariḥ ǀ voceyuḥ ǀ dasma ǀ kṛṣṭayaḥ ǀ

syāma ǀ it ǀ indrasya ǀ śarmaṇi ǁ

01.004.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.08.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.007   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

एमा॒शुमा॒शवे॑ भर यज्ञ॒श्रियं॑ नृ॒माद॑नं ।

प॒त॒यन्मं॑द॒यत्स॑खं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एमाशुमाशवे भर यज्ञश्रियं नृमादनं ।

पतयन्मंदयत्सखं ॥

Samhita Transcription Accented

émāśúmāśáve bhara yajñaśríyam nṛmā́danam ǀ

patayánmandayátsakham ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

emāśumāśave bhara yajñaśriyam nṛmādanam ǀ

patayanmandayatsakham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । ई॒म् । आ॒शुम् । आ॒शवे॑ । भ॒र॒ । य॒ज्ञ॒ऽश्रिय॑म् । नृ॒ऽमाद॑नम् ।

प॒त॒यत् । म॒न्द॒यत्ऽस॑खम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । ईम् । आशुम् । आशवे । भर । यज्ञऽश्रियम् । नृऽमादनम् ।

पतयत् । मन्दयत्ऽसखम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ īm ǀ āśúm ǀ āśáve ǀ bhara ǀ yajña-śríyam ǀ nṛ-mā́danam ǀ

patayát ǀ mandayát-sakham ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ īm ǀ āśum ǀ āśave ǀ bhara ǀ yajña-śriyam ǀ nṛ-mādanam ǀ

patayat ǀ mandayat-sakham ǁ

01.004.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.08.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.008   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्य पी॒त्वा श॑तक्रतो घ॒नो वृ॒त्राणा॑मभवः ।

प्रावो॒ वाजे॑षु वा॒जिनं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्य पीत्वा शतक्रतो घनो वृत्राणामभवः ।

प्रावो वाजेषु वाजिनं ॥

Samhita Transcription Accented

asyá pītvā́ śatakrato ghanó vṛtrā́ṇāmabhavaḥ ǀ

prā́vo vā́jeṣu vājínam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asya pītvā śatakrato ghano vṛtrāṇāmabhavaḥ ǀ

prāvo vājeṣu vājinam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्य । पी॒त्वा । श॒त॒क्र॒तो॒ इति॑ शतऽक्रतो । घ॒नः । वृ॒त्राणा॑म् । अ॒भ॒वः॒ ।

प्र । आ॒वः॒ । वाजे॑षु । वा॒जिन॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्य । पीत्वा । शतक्रतो इति शतऽक्रतो । घनः । वृत्राणाम् । अभवः ।

प्र । आवः । वाजेषु । वाजिनम् ॥

Padapatha Transcription Accented

asyá ǀ pītvā́ ǀ śatakrato íti śata-krato ǀ ghanáḥ ǀ vṛtrā́ṇām ǀ abhavaḥ ǀ

prá ǀ āvaḥ ǀ vā́jeṣu ǀ vājínam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asya ǀ pītvā ǀ śatakrato iti śata-krato ǀ ghanaḥ ǀ vṛtrāṇām ǀ abhavaḥ ǀ

pra ǀ āvaḥ ǀ vājeṣu ǀ vājinam ǁ

01.004.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.08.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.009   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तं त्वा॒ वाजे॑षु वा॒जिनं॑ वा॒जया॑मः शतक्रतो ।

धना॑नामिंद्र सा॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो ।

धनानामिंद्र सातये ॥

Samhita Transcription Accented

tám tvā vā́jeṣu vājínam vājáyāmaḥ śatakrato ǀ

dhánānāmindra sātáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tam tvā vājeṣu vājinam vājayāmaḥ śatakrato ǀ

dhanānāmindra sātaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । त्वा॒ । वाजे॑षु । वा॒जिन॑म् । वा॒जया॑मः । श॒त॒क्र॒तो॒ इति॑ शतऽक्रतो ।

धना॑नाम् । इ॒न्द्र॒ । सा॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । त्वा । वाजेषु । वाजिनम् । वाजयामः । शतक्रतो इति शतऽक्रतो ।

धनानाम् । इन्द्र । सातये ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ tvā ǀ vā́jeṣu ǀ vājínam ǀ vājáyāmaḥ ǀ śatakrato íti śata-krato ǀ

dhánānām ǀ indra ǀ sātáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ tvā ǀ vājeṣu ǀ vājinam ǀ vājayāmaḥ ǀ śatakrato iti śata-krato ǀ

dhanānām ǀ indra ǀ sātaye ǁ

01.004.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.08.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.010   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यो रा॒यो॒३॒॑वनि॑र्म॒हान्त्सु॑पा॒रः सु॑न्व॒तः सखा॑ ।

तस्मा॒ इंद्रा॑य गायत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यो रायोवनिर्महान्त्सुपारः सुन्वतः सखा ।

तस्मा इंद्राय गायत ॥

Samhita Transcription Accented

yó rāyó’vánirmahā́ntsupāráḥ sunvatáḥ sákhā ǀ

tásmā índrāya gāyata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yo rāyo’vanirmahāntsupāraḥ sunvataḥ sakhā ǀ

tasmā indrāya gāyata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । रा॒यः । अ॒वनिः॑ । म॒हान् । सु॒ऽपा॒रः । सु॒न्व॒तः । सखा॑ ।

तस्मै॑ । इन्द्रा॑य । गा॒य॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । रायः । अवनिः । महान् । सुऽपारः । सुन्वतः । सखा ।

तस्मै । इन्द्राय । गायत ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ rāyáḥ ǀ avániḥ ǀ mahā́n ǀ su-pāráḥ ǀ sunvatáḥ ǀ sákhā ǀ

tásmai ǀ índrāya ǀ gāyata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ rāyaḥ ǀ avaniḥ ǀ mahān ǀ su-pāraḥ ǀ sunvataḥ ǀ sakhā ǀ

tasmai ǀ indrāya ǀ gāyata ǁ