SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 5

 

1. Info

To:    indra
From:   madhucchandas vaiśvāmitra
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (5-7, 9); gāyatrī (4, 10); virāḍgāyatrī (1); ārcyuṣṇik (2); pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (3); gāyatrī (pādanicṛdgāyatrī) (8)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.005.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.09.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.011   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ त्वेता॒ नि षी॑द॒तेंद्र॑म॒भि प्र गा॑यत ।

सखा॑यः॒ स्तोम॑वाहसः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ त्वेता नि षीदतेंद्रमभि प्र गायत ।

सखायः स्तोमवाहसः ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ tvétā ní ṣīdaténdramabhí prá gāyata ǀ

sákhāyaḥ stómavāhasaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā tvetā ni ṣīdatendramabhi pra gāyata ǀ

sakhāyaḥ stomavāhasaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । तु । आ । इ॒त॒ । नि । सी॒द॒त॒ । इन्द्र॑म् । अ॒भि । प्र । गा॒य॒त॒ ।

सखा॑यः । स्तोम॑ऽवाहसः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । तु । आ । इत । नि । सीदत । इन्द्रम् । अभि । प्र । गायत ।

सखायः । स्तोमऽवाहसः ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ tú ǀ ā́ ǀ ita ǀ ní ǀ sīdata ǀ índram ǀ abhí ǀ prá ǀ gāyata ǀ

sákhāyaḥ ǀ stóma-vāhasaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ tu ǀ ā ǀ ita ǀ ni ǀ sīdata ǀ indram ǀ abhi ǀ pra ǀ gāyata ǀ

sakhāyaḥ ǀ stoma-vāhasaḥ ǁ

01.005.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.09.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.012   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पु॒रू॒तमं॑ पुरू॒णामीशा॑नं॒ वार्या॑णां ।

इंद्रं॒ सोमे॒ सचा॑ सु॒ते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणां ।

इंद्रं सोमे सचा सुते ॥

Samhita Transcription Accented

purūtámam purūṇā́mī́śānam vā́ryāṇām ǀ

índram sóme sácā suté ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

purūtamam purūṇāmīśānam vāryāṇām ǀ

indram some sacā sute ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पु॒रु॒ऽतम॑म् । पु॒रू॒णाम् । ईशा॑नम् । वार्या॑णाम् ।

इन्द्र॑म् । सोमे॑ । सचा॑ । सु॒ते ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पुरुऽतमम् । पुरूणाम् । ईशानम् । वार्याणाम् ।

इन्द्रम् । सोमे । सचा । सुते ॥

Padapatha Transcription Accented

puru-támam ǀ purūṇā́m ǀ ī́śānam ǀ vā́ryāṇām ǀ

índram ǀ sóme ǀ sácā ǀ suté ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

puru-tamam ǀ purūṇām ǀ īśānam ǀ vāryāṇām ǀ

indram ǀ some ǀ sacā ǀ sute ǁ

01.005.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.09.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.013   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स घा॑ नो॒ योग॒ आ भु॑व॒त्स रा॒ये स पुरं॑ध्यां ।

गम॒द्वाजे॑भि॒रा स नः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स घा नो योग आ भुवत्स राये स पुरंध्यां ।

गमद्वाजेभिरा स नः ॥

Samhita Transcription Accented

sá ghā no yóga ā́ bhuvatsá rāyé sá púraṃdhyām ǀ

gámadvā́jebhirā́ sá naḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa ghā no yoga ā bhuvatsa rāye sa puraṃdhyām ǀ

gamadvājebhirā sa naḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । घ॒ । नः॒ । योगे॑ । आ । भु॒व॒त् । सः । रा॒ये । सः । पुर॑म्ऽध्याम् ।

गम॑त् । वाजे॑भिः । आ । सः । नः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । घ । नः । योगे । आ । भुवत् । सः । राये । सः । पुरम्ऽध्याम् ।

गमत् । वाजेभिः । आ । सः । नः ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ gha ǀ naḥ ǀ yóge ǀ ā́ ǀ bhuvat ǀ sáḥ ǀ rāyé ǀ sáḥ ǀ púram-dhyām ǀ

gámat ǀ vā́jebhiḥ ǀ ā́ ǀ sáḥ ǀ naḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ gha ǀ naḥ ǀ yoge ǀ ā ǀ bhuvat ǀ saḥ ǀ rāye ǀ saḥ ǀ puram-dhyām ǀ

gamat ǀ vājebhiḥ ǀ ā ǀ saḥ ǀ naḥ ǁ

01.005.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.09.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.014   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्य॑ सं॒स्थे न वृ॒ण्वते॒ हरी॑ स॒मत्सु॒ शत्र॑वः ।

तस्मा॒ इंद्रा॑य गायत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्य संस्थे न वृण्वते हरी समत्सु शत्रवः ।

तस्मा इंद्राय गायत ॥

Samhita Transcription Accented

yásya saṃsthé ná vṛṇváte hárī samátsu śátravaḥ ǀ

tásmā índrāya gāyata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yasya saṃsthe na vṛṇvate harī samatsu śatravaḥ ǀ

tasmā indrāya gāyata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यस्य॑ । स॒म्ऽस्थे । न । वृ॒ण्वते॑ । हरी॒ इति॑ । स॒मत्ऽसु॑ । शत्र॑वः ।

तस्मै॑ । इन्द्रा॑य । गा॒य॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यस्य । सम्ऽस्थे । न । वृण्वते । हरी इति । समत्ऽसु । शत्रवः ।

तस्मै । इन्द्राय । गायत ॥

Padapatha Transcription Accented

yásya ǀ sam-sthé ǀ ná ǀ vṛṇváte ǀ hárī íti ǀ samát-su ǀ śátravaḥ ǀ

tásmai ǀ índrāya ǀ gāyata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yasya ǀ sam-sthe ǀ na ǀ vṛṇvate ǀ harī iti ǀ samat-su ǀ śatravaḥ ǀ

tasmai ǀ indrāya ǀ gāyata ǁ

01.005.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.09.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.015   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सु॒त॒पाव्ने॑ सु॒ता इ॒मे शुच॑यो यंति वी॒तये॑ ।

सोमा॑सो॒ दध्या॑शिरः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सुतपाव्ने सुता इमे शुचयो यंति वीतये ।

सोमासो दध्याशिरः ॥

Samhita Transcription Accented

sutapā́vne sutā́ imé śúcayo yanti vītáye ǀ

sómāso dádhyāśiraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sutapāvne sutā ime śucayo yanti vītaye ǀ

somāso dadhyāśiraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒त॒ऽपाव्ने॑ । सु॒ताः । इ॒मे । शुच॑यः । य॒न्ति॒ । वी॒तये॑ ।

सोमा॑सः । दधि॑ऽआशिरः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुतऽपाव्ने । सुताः । इमे । शुचयः । यन्ति । वीतये ।

सोमासः । दधिऽआशिरः ॥

Padapatha Transcription Accented

suta-pā́vne ǀ sutā́ḥ ǀ imé ǀ śúcayaḥ ǀ yanti ǀ vītáye ǀ

sómāsaḥ ǀ dádhi-āśiraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

suta-pāvne ǀ sutāḥ ǀ ime ǀ śucayaḥ ǀ yanti ǀ vītaye ǀ

somāsaḥ ǀ dadhi-āśiraḥ ǁ

01.005.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.10.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.016   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं सु॒तस्य॑ पी॒तये॑ स॒द्यो वृ॒द्धो अ॑जायथाः ।

इंद्र॒ ज्यैष्ठ्या॑य सुक्रतो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धो अजायथाः ।

इंद्र ज्यैष्ठ्याय सुक्रतो ॥

Samhita Transcription Accented

tvám sutásya pītáye sadyó vṛddhó ajāyathāḥ ǀ

índra jyáiṣṭhyāya sukrato ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam sutasya pītaye sadyo vṛddho ajāyathāḥ ǀ

indra jyaiṣṭhyāya sukrato ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । सु॒तस्य॑ । पी॒तये॑ । स॒द्यः । वृ॒द्धः । अ॒जा॒य॒थाः॒ ।

इन्द्र॑ । ज्यैष्ठ्या॑य । सु॒क्र॒तो॒ इति॑ सुऽक्रतो ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । सुतस्य । पीतये । सद्यः । वृद्धः । अजायथाः ।

इन्द्र । ज्यैष्ठ्याय । सुक्रतो इति सुऽक्रतो ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ sutásya ǀ pītáye ǀ sadyáḥ ǀ vṛddháḥ ǀ ajāyathāḥ ǀ

índra ǀ jyáiṣṭhyāya ǀ sukrato íti su-krato ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ sutasya ǀ pītaye ǀ sadyaḥ ǀ vṛddhaḥ ǀ ajāyathāḥ ǀ

indra ǀ jyaiṣṭhyāya ǀ sukrato iti su-krato ǁ

01.005.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.10.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.017   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ त्वा॑ विशंत्वा॒शवः॒ सोमा॑स इंद्र गिर्वणः ।

शं ते॑ संतु॒ प्रचे॑तसे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ त्वा विशंत्वाशवः सोमास इंद्र गिर्वणः ।

शं ते संतु प्रचेतसे ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ tvā viśantvāśávaḥ sómāsa indra girvaṇaḥ ǀ

śám te santu prácetase ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā tvā viśantvāśavaḥ somāsa indra girvaṇaḥ ǀ

śam te santu pracetase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । त्वा॒ । वि॒श॒न्तु॒ । आ॒शवः॑ । सोमा॑सः । इ॒न्द्र॒ । गि॒र्व॒णः॒ ।

शम् । ते॒ । स॒न्तु॒ । प्रऽचे॑तसे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । त्वा । विशन्तु । आशवः । सोमासः । इन्द्र । गिर्वणः ।

शम् । ते । सन्तु । प्रऽचेतसे ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ tvā ǀ viśantu ǀ āśávaḥ ǀ sómāsaḥ ǀ indra ǀ girvaṇaḥ ǀ

śám ǀ te ǀ santu ǀ prá-cetase ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ tvā ǀ viśantu ǀ āśavaḥ ǀ somāsaḥ ǀ indra ǀ girvaṇaḥ ǀ

śam ǀ te ǀ santu ǀ pra-cetase ǁ

01.005.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.10.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.018   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वां स्तोमा॑ अवीवृध॒न्त्वामु॒क्था श॑तक्रतो ।

त्वां व॑र्धंतु नो॒ गिरः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वां स्तोमा अवीवृधन्त्वामुक्था शतक्रतो ।

त्वां वर्धंतु नो गिरः ॥

Samhita Transcription Accented

tvā́m stómā avīvṛdhantvā́mukthā́ śatakrato ǀ

tvā́m vardhantu no gíraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvām stomā avīvṛdhantvāmukthā śatakrato ǀ

tvām vardhantu no giraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वाम् । स्तोमाः॑ । अ॒वी॒वृ॒ध॒न् । त्वाम् । उ॒क्था । श॒त॒क्र॒तो॒ इति॑ शतऽक्रतो ।

त्वाम् । व॒र्ध॒न्तु॒ । नः॒ । गिरः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वाम् । स्तोमाः । अवीवृधन् । त्वाम् । उक्था । शतक्रतो इति शतऽक्रतो ।

त्वाम् । वर्धन्तु । नः । गिरः ॥

Padapatha Transcription Accented

tvā́m ǀ stómāḥ ǀ avīvṛdhan ǀ tvā́m ǀ ukthā́ ǀ śatakrato íti śata-krato ǀ

tvā́m ǀ vardhantu ǀ naḥ ǀ gíraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvām ǀ stomāḥ ǀ avīvṛdhan ǀ tvām ǀ ukthā ǀ śatakrato iti śata-krato ǀ

tvām ǀ vardhantu ǀ naḥ ǀ giraḥ ǁ

01.005.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.10.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.019   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अक्षि॑तोतिः सनेदि॒मं वाज॒मिंद्रः॑ सह॒स्रिणं॑ ।

यस्मि॒न्विश्वा॑नि॒ पौंस्या॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अक्षितोतिः सनेदिमं वाजमिंद्रः सहस्रिणं ।

यस्मिन्विश्वानि पौंस्या ॥

Samhita Transcription Accented

ákṣitotiḥ sanedimám vā́jamíndraḥ sahasríṇam ǀ

yásminvíśvāni páuṃsyā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

akṣitotiḥ sanedimam vājamindraḥ sahasriṇam ǀ

yasminviśvāni pauṃsyā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अक्षि॑तऽऊतिः । स॒ने॒त् । इ॒मम् । वाज॑म् । इन्द्रः॑ । स॒ह॒स्रिण॑म् ।

यस्मि॑न् । विश्वा॑नि । पौंस्या॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अक्षितऽऊतिः । सनेत् । इमम् । वाजम् । इन्द्रः । सहस्रिणम् ।

यस्मिन् । विश्वानि । पौंस्या ॥

Padapatha Transcription Accented

ákṣita-ūtiḥ ǀ sanet ǀ imám ǀ vā́jam ǀ índraḥ ǀ sahasríṇam ǀ

yásmin ǀ víśvāni ǀ páuṃsyā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

akṣita-ūtiḥ ǀ sanet ǀ imam ǀ vājam ǀ indraḥ ǀ sahasriṇam ǀ

yasmin ǀ viśvāni ǀ pauṃsyā ǁ

01.005.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.10.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.020   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मा नो॒ मर्ता॑ अ॒भि द्रु॑हन्त॒नूना॑मिंद्र गिर्वणः ।

ईशा॑नो यवया व॒धं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मा नो मर्ता अभि द्रुहन्तनूनामिंद्र गिर्वणः ।

ईशानो यवया वधं ॥

Samhita Transcription Accented

mā́ no mártā abhí druhantanū́nāmindra girvaṇaḥ ǀ

ī́śāno yavayā vadhám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mā no martā abhi druhantanūnāmindra girvaṇaḥ ǀ

īśāno yavayā vadham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मा । नः॒ । मर्ताः॑ । अ॒भि । द्रु॒ह॒न् । त॒नूना॑म् । इ॒न्द्र॒ । गि॒र्व॒णः॒ ।

ईशा॑नः । य॒व॒य॒ । व॒धम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मा । नः । मर्ताः । अभि । द्रुहन् । तनूनाम् । इन्द्र । गिर्वणः ।

ईशानः । यवय । वधम् ॥

Padapatha Transcription Accented

mā́ ǀ naḥ ǀ mártāḥ ǀ abhí ǀ druhan ǀ tanū́nām ǀ indra ǀ girvaṇaḥ ǀ

ī́śānaḥ ǀ yavaya ǀ vadhám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mā ǀ naḥ ǀ martāḥ ǀ abhi ǀ druhan ǀ tanūnām ǀ indra ǀ girvaṇaḥ ǀ

īśānaḥ ǀ yavaya ǀ vadham ǁ