SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 6

 

1. Info

To:    1-3, 10: indra;
4, 6, 8, 9: maruts;
5, 7: indra, maruts
From:   madhucchandas vaiśvāmitra
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 3, 5-7, 9, 10); nicṛdgāyatrī (4, 8); virāḍgāyatrī (2)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.006.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.11.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.021   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

युं॒जंति॑ ब्र॒ध्नम॑रु॒षं चरं॑तं॒ परि॑ त॒स्थुषः॑ ।

रोचं॑ते रोच॒ना दि॒वि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युंजंति ब्रध्नमरुषं चरंतं परि तस्थुषः ।

रोचंते रोचना दिवि ॥

Samhita Transcription Accented

yuñjánti bradhnámaruṣám cárantam pári tasthúṣaḥ ǀ

rócante rocanā́ diví ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuñjanti bradhnamaruṣam carantam pari tasthuṣaḥ ǀ

rocante rocanā divi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒ञ्जन्ति॑ । ब्र॒ध्नम् । अ॒रु॒षम् । चर॑न्तम् । परि॑ । त॒स्थुषः॑ ।

रोच॑न्ते । रो॒च॒ना । दि॒वि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युञ्जन्ति । ब्रध्नम् । अरुषम् । चरन्तम् । परि । तस्थुषः ।

रोचन्ते । रोचना । दिवि ॥

Padapatha Transcription Accented

yuñjánti ǀ bradhnám ǀ aruṣám ǀ cárantam ǀ pári ǀ tasthúṣaḥ ǀ

rócante ǀ rocanā́ ǀ diví ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuñjanti ǀ bradhnam ǀ aruṣam ǀ carantam ǀ pari ǀ tasthuṣaḥ ǀ

rocante ǀ rocanā ǀ divi ǁ

01.006.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.11.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.022   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

युं॒जंत्य॑स्य॒ काम्या॒ हरी॒ विप॑क्षसा॒ रथे॑ ।

शोणा॑ धृ॒ष्णू नृ॒वाह॑सा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युंजंत्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे ।

शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥

Samhita Transcription Accented

yuñjántyasya kā́myā hárī vípakṣasā ráthe ǀ

śóṇā dhṛṣṇū́ nṛvā́hasā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuñjantyasya kāmyā harī vipakṣasā rathe ǀ

śoṇā dhṛṣṇū nṛvāhasā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒ञ्जन्ति॑ । अ॒स्य॒ । काम्या॑ । हरी॒ इति॑ । विऽप॑क्षसा । रथे॑ ।

शोणा॑ । धृ॒ष्णू इति॑ । नृ॒ऽवाह॑सा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युञ्जन्ति । अस्य । काम्या । हरी इति । विऽपक्षसा । रथे ।

शोणा । धृष्णू इति । नृऽवाहसा ॥

Padapatha Transcription Accented

yuñjánti ǀ asya ǀ kā́myā ǀ hárī íti ǀ ví-pakṣasā ǀ ráthe ǀ

śóṇā ǀ dhṛṣṇū́ íti ǀ nṛ-vā́hasā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuñjanti ǀ asya ǀ kāmyā ǀ harī iti ǀ vi-pakṣasā ǀ rathe ǀ

śoṇā ǀ dhṛṣṇū iti ǀ nṛ-vāhasā ǁ

01.006.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.11.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.023   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

के॒तुं कृ॒ण्वन्न॑के॒तवे॒ पेशो॑ मर्या अपे॒शसे॑ ।

समु॒षद्भि॑रजायथाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे ।

समुषद्भिरजायथाः ॥

Samhita Transcription Accented

ketúm kṛṇvánnaketáve péśo maryā apeśáse ǀ

sámuṣádbhirajāyathāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ketum kṛṇvannaketave peśo maryā apeśase ǀ

samuṣadbhirajāyathāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

के॒तुम् । कृ॒ण्वन् । अ॒के॒तवे॑ । पेशः॑ । म॒र्याः॒ । अ॒पे॒शसे॑ ।

सम् । उ॒षत्ऽभिः॑ । अ॒जा॒य॒थाः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

केतुम् । कृण्वन् । अकेतवे । पेशः । मर्याः । अपेशसे ।

सम् । उषत्ऽभिः । अजायथाः ॥

Padapatha Transcription Accented

ketúm ǀ kṛṇván ǀ aketáve ǀ péśaḥ ǀ maryāḥ ǀ apeśáse ǀ

sám ǀ uṣát-bhiḥ ǀ ajāyathāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ketum ǀ kṛṇvan ǀ aketave ǀ peśaḥ ǀ maryāḥ ǀ apeśase ǀ

sam ǀ uṣat-bhiḥ ǀ ajāyathāḥ ǁ

01.006.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.11.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.024   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आदह॑ स्व॒धामनु॒ पुन॑र्गर्भ॒त्वमे॑रि॒रे ।

दधा॑ना॒ नाम॑ य॒ज्ञियं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आदह स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे ।

दधाना नाम यज्ञियं ॥

Samhita Transcription Accented

ā́dáha svadhā́mánu púnargarbhatvámeriré ǀ

dádhānā nā́ma yajñíyam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ādaha svadhāmanu punargarbhatvamerire ǀ

dadhānā nāma yajñiyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आत् । अह॑ । स्व॒धाम् । अनु॑ । पुनः॑ । ग॒र्भ॒ऽत्वम् । आ॒ऽई॒रि॒रे ।

दधा॑नाः । नाम॑ । य॒ज्ञिय॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आत् । अह । स्वधाम् । अनु । पुनः । गर्भऽत्वम् । आऽईरिरे ।

दधानाः । नाम । यज्ञियम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́t ǀ áha ǀ svadhā́m ǀ ánu ǀ púnaḥ ǀ garbha-tvám ǀ ā-īriré ǀ

dádhānāḥ ǀ nā́ma ǀ yajñíyam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

āt ǀ aha ǀ svadhām ǀ anu ǀ punaḥ ǀ garbha-tvam ǀ ā-īrire ǀ

dadhānāḥ ǀ nāma ǀ yajñiyam ǁ

01.006.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.11.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.025   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वी॒ळु चि॑दारुज॒त्नुभि॒र्गुहा॑ चिदिंद्र॒ वह्नि॑भिः ।

अविं॑द उ॒स्रिया॒ अनु॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वीळु चिदारुजत्नुभिर्गुहा चिदिंद्र वह्निभिः ।

अविंद उस्रिया अनु ॥

Samhita Transcription Accented

vīḷú cidārujatnúbhirgúhā cidindra váhnibhiḥ ǀ

ávinda usríyā ánu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vīḷu cidārujatnubhirguhā cidindra vahnibhiḥ ǀ

avinda usriyā anu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वी॒ळु । चि॒त् । आ॒रु॒ज॒त्नुऽभिः॑ । गुहा॑ । चि॒त् । इ॒न्द्र॒ । वह्नि॑ऽभिः ।

अवि॑न्दः । उ॒स्रियाः॑ । अनु॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वीळु । चित् । आरुजत्नुऽभिः । गुहा । चित् । इन्द्र । वह्निऽभिः ।

अविन्दः । उस्रियाः । अनु ॥

Padapatha Transcription Accented

vīḷú ǀ cit ǀ ārujatnú-bhiḥ ǀ gúhā ǀ cit ǀ indra ǀ váhni-bhiḥ ǀ

ávindaḥ ǀ usríyāḥ ǀ ánu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vīḷu ǀ cit ǀ ārujatnu-bhiḥ ǀ guhā ǀ cit ǀ indra ǀ vahni-bhiḥ ǀ

avindaḥ ǀ usriyāḥ ǀ anu ǁ

01.006.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.12.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.026   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दे॒व॒यंतो॒ यथा॑ म॒तिमच्छा॑ वि॒दद्व॑सुं॒ गिरः॑ ।

म॒हाम॑नूषत श्रु॒तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

देवयंतो यथा मतिमच्छा विदद्वसुं गिरः ।

महामनूषत श्रुतं ॥

Samhita Transcription Accented

devayánto yáthā matímácchā vidádvasum gíraḥ ǀ

mahā́manūṣata śrutám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

devayanto yathā matimacchā vidadvasum giraḥ ǀ

mahāmanūṣata śrutam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दे॒व॒ऽयन्तः॑ । यथा॑ । म॒तिम् । अच्छ॑ । वि॒दत्ऽव॑सुम् । गिरः॑ ।

म॒हाम् । अ॒नू॒ष॒त॒ । श्रु॒तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

देवऽयन्तः । यथा । मतिम् । अच्छ । विदत्ऽवसुम् । गिरः ।

महाम् । अनूषत । श्रुतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

deva-yántaḥ ǀ yáthā ǀ matím ǀ áccha ǀ vidát-vasum ǀ gíraḥ ǀ

mahā́m ǀ anūṣata ǀ śrutám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

deva-yantaḥ ǀ yathā ǀ matim ǀ accha ǀ vidat-vasum ǀ giraḥ ǀ

mahām ǀ anūṣata ǀ śrutam ǁ

01.006.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.12.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.027   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रे॑ण॒ सं हि दृक्ष॑से संजग्मा॒नो अबि॑भ्युषा ।

मं॒दू स॑मा॒नव॑र्चसा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रेण सं हि दृक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा ।

मंदू समानवर्चसा ॥

Samhita Transcription Accented

índreṇa sám hí dṛ́kṣase saṃjagmānó ábibhyuṣā ǀ

mandū́ samānávarcasā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indreṇa sam hi dṛkṣase saṃjagmāno abibhyuṣā ǀ

mandū samānavarcasā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्रे॑ण । सम् । हि । दृक्ष॑से । स॒म्ऽज॒ग्मा॒नः । अबि॑भ्युषा ।

म॒न्दू इति॑ । स॒मा॒नऽव॑र्चसा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रेण । सम् । हि । दृक्षसे । सम्ऽजग्मानः । अबिभ्युषा ।

मन्दू इति । समानऽवर्चसा ॥

Padapatha Transcription Accented

índreṇa ǀ sám ǀ hí ǀ dṛ́kṣase ǀ sam-jagmānáḥ ǀ ábibhyuṣā ǀ

mandū́ íti ǀ samāná-varcasā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indreṇa ǀ sam ǀ hi ǀ dṛkṣase ǀ sam-jagmānaḥ ǀ abibhyuṣā ǀ

mandū iti ǀ samāna-varcasā ǁ

01.006.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.12.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.028   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒न॒व॒द्यैर॒भिद्यु॑भिर्म॒खः सह॑स्वदर्चति ।

ग॒णैरिंद्र॑स्य॒ काम्यैः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अनवद्यैरभिद्युभिर्मखः सहस्वदर्चति ।

गणैरिंद्रस्य काम्यैः ॥

Samhita Transcription Accented

anavadyáirabhídyubhirmakháḥ sáhasvadarcati ǀ

gaṇáiríndrasya kā́myaiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

anavadyairabhidyubhirmakhaḥ sahasvadarcati ǀ

gaṇairindrasya kāmyaiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒न॒व॒द्यैः । अ॒भिद्यु॑ऽभिः । म॒खः । सह॑स्वत् । अ॒र्च॒ति॒ ।

ग॒णैः । इन्द्र॑स्य । काम्यैः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अनवद्यैः । अभिद्युऽभिः । मखः । सहस्वत् । अर्चति ।

गणैः । इन्द्रस्य । काम्यैः ॥

Padapatha Transcription Accented

anavadyáiḥ ǀ abhídyu-bhiḥ ǀ makháḥ ǀ sáhasvat ǀ arcati ǀ

gaṇáiḥ ǀ índrasya ǀ kā́myaiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

anavadyaiḥ ǀ abhidyu-bhiḥ ǀ makhaḥ ǀ sahasvat ǀ arcati ǀ

gaṇaiḥ ǀ indrasya ǀ kāmyaiḥ ǁ

01.006.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.12.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.029   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अतः॑ परिज्म॒न्ना ग॑हि दि॒वो वा॑ रोच॒नादधि॑ ।

सम॑स्मिन्नृंजते॒ गिरः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अतः परिज्मन्ना गहि दिवो वा रोचनादधि ।

समस्मिन्नृंजते गिरः ॥

Samhita Transcription Accented

átaḥ parijmannā́ gahi divó vā rocanā́dádhi ǀ

sámasminnṛñjate gíraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ataḥ parijmannā gahi divo vā rocanādadhi ǀ

samasminnṛñjate giraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अतः॑ । प॒रि॒ऽज्म॒न् । आ । ग॒हि॒ । दि॒वः । वा॒ । रो॒च॒नात् । अधि॑ ।

सम् । अ॒स्मि॒न् । ऋ॒ञ्ज॒ते॒ । गिरः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अतः । परिऽज्मन् । आ । गहि । दिवः । वा । रोचनात् । अधि ।

सम् । अस्मिन् । ऋञ्जते । गिरः ॥

Padapatha Transcription Accented

átaḥ ǀ pari-jman ǀ ā́ ǀ gahi ǀ diváḥ ǀ vā ǀ rocanā́t ǀ ádhi ǀ

sám ǀ asmin ǀ ṛñjate ǀ gíraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ataḥ ǀ pari-jman ǀ ā ǀ gahi ǀ divaḥ ǀ vā ǀ rocanāt ǀ adhi ǀ

sam ǀ asmin ǀ ṛñjate ǀ giraḥ ǁ

01.006.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.12.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.030   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒तो वा॑ सा॒तिमीम॑हे दि॒वो वा॒ पार्थि॑वा॒दधि॑ ।

इंद्रं॑ म॒हो वा॒ रज॑सः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इतो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादधि ।

इंद्रं महो वा रजसः ॥

Samhita Transcription Accented

itó vā sātímī́mahe divó vā pā́rthivādádhi ǀ

índram mahó vā rájasaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ito vā sātimīmahe divo vā pārthivādadhi ǀ

indram maho vā rajasaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒तः । वा॒ । सा॒तिम् । ईम॑हे । दि॒वः । वा॒ । पार्थि॑वात् । अधि॑ ।

इन्द्र॑म् । म॒हः । वा॒ । रज॑सः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इतः । वा । सातिम् । ईमहे । दिवः । वा । पार्थिवात् । अधि ।

इन्द्रम् । महः । वा । रजसः ॥

Padapatha Transcription Accented

itáḥ ǀ vā ǀ sātím ǀ ī́mahe ǀ diváḥ ǀ vā ǀ pā́rthivāt ǀ ádhi ǀ

índram ǀ maháḥ ǀ vā ǀ rájasaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

itaḥ ǀ vā ǀ sātim ǀ īmahe ǀ divaḥ ǀ vā ǀ pārthivāt ǀ adhi ǀ

indram ǀ mahaḥ ǀ vā ǀ rajasaḥ ǁ