SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 7

 

1. Info

To:    indra
From:   madhucchandas vaiśvāmitra
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 3, 5-7); nicṛdgāyatrī (2, 4); pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (8, 10); gāyatrī (pādanicṛdgāyatrī) (9)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.007.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.13.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.031   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्र॒मिद्गा॒थिनो॑ बृ॒हदिंद्र॑म॒र्केभि॑र॒र्किणः॑ ।

इंद्रं॒ वाणी॑रनूषत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रमिद्गाथिनो बृहदिंद्रमर्केभिरर्किणः ।

इंद्रं वाणीरनूषत ॥

Samhita Transcription Accented

índramídgāthíno bṛhádíndramarkébhirarkíṇaḥ ǀ

índram vā́ṇīranūṣata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indramidgāthino bṛhadindramarkebhirarkiṇaḥ ǀ

indram vāṇīranūṣata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑म् । इत् । गा॒थिनः॑ । बृ॒हत् । इन्द्र॑म् । अ॒र्केभिः॑ । अ॒र्किणः॑ ।

इन्द्र॑म् । वाणीः॑ । अ॒नू॒ष॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रम् । इत् । गाथिनः । बृहत् । इन्द्रम् । अर्केभिः । अर्किणः ।

इन्द्रम् । वाणीः । अनूषत ॥

Padapatha Transcription Accented

índram ǀ ít ǀ gāthínaḥ ǀ bṛhát ǀ índram ǀ arkébhiḥ ǀ arkíṇaḥ ǀ

índram ǀ vā́ṇīḥ ǀ anūṣata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indram ǀ it ǀ gāthinaḥ ǀ bṛhat ǀ indram ǀ arkebhiḥ ǀ arkiṇaḥ ǀ

indram ǀ vāṇīḥ ǀ anūṣata ǁ

01.007.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.13.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.032   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्र॒ इद्धर्योः॒ सचा॒ संमि॑श्ल॒ आ व॑चो॒युजा॑ ।

इंद्रो॑ व॒ज्री हि॑र॒ण्ययः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्र इद्धर्योः सचा संमिश्ल आ वचोयुजा ।

इंद्रो वज्री हिरण्ययः ॥

Samhita Transcription Accented

índra íddháryoḥ sácā sámmiśla ā́ vacoyújā ǀ

índro vajrī́ hiraṇyáyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indra iddharyoḥ sacā sammiśla ā vacoyujā ǀ

indro vajrī hiraṇyayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्रः॑ । इत् । हर्योः॑ । सचा॑ । सम्ऽमि॑श्लः । आ । व॒चः॒ऽयुजा॑ ।

इन्द्रः॑ । व॒ज्री । हि॒र॒ण्ययः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रः । इत् । हर्योः । सचा । सम्ऽमिश्लः । आ । वचःऽयुजा ।

इन्द्रः । वज्री । हिरण्ययः ॥

Padapatha Transcription Accented

índraḥ ǀ ít ǀ háryoḥ ǀ sácā ǀ sám-miślaḥ ǀ ā́ ǀ vacaḥ-yújā ǀ

índraḥ ǀ vajrī́ ǀ hiraṇyáyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indraḥ ǀ it ǀ haryoḥ ǀ sacā ǀ sam-miślaḥ ǀ ā ǀ vacaḥ-yujā ǀ

indraḥ ǀ vajrī ǀ hiraṇyayaḥ ǁ

01.007.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.13.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.033   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रो॑ दी॒र्घाय॒ चक्ष॑स॒ आ सूर्यं॑ रोहयद्दि॒वि ।

वि गोभि॒रद्रि॑मैरयत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्यं रोहयद्दिवि ।

वि गोभिरद्रिमैरयत् ॥

Samhita Transcription Accented

índro dīrghā́ya cákṣasa ā́ sū́ryam rohayaddiví ǀ

ví góbhirádrimairayat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indro dīrghāya cakṣasa ā sūryam rohayaddivi ǀ

vi gobhiradrimairayat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्रः॑ । दी॒र्घाय॑ । चक्ष॑से । आ । सूर्य॑म् । रो॒ह॒य॒त् । दि॒वि ।

वि । गोभिः॑ । अद्रि॑म् । ऐ॒र॒य॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रः । दीर्घाय । चक्षसे । आ । सूर्यम् । रोहयत् । दिवि ।

वि । गोभिः । अद्रिम् । ऐरयत् ॥

Padapatha Transcription Accented

índraḥ ǀ dīrghā́ya ǀ cákṣase ǀ ā́ ǀ sū́ryam ǀ rohayat ǀ diví ǀ

ví ǀ góbhiḥ ǀ ádrim ǀ airayat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indraḥ ǀ dīrghāya ǀ cakṣase ǀ ā ǀ sūryam ǀ rohayat ǀ divi ǀ

vi ǀ gobhiḥ ǀ adrim ǀ airayat ǁ

01.007.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.13.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.034   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्र॒ वाजे॑षु नोऽव स॒हस्र॑प्रधनेषु च ।

उ॒ग्र उ॒ग्राभि॑रू॒तिभिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च ।

उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥

Samhita Transcription Accented

índra vā́jeṣu no’va sahásrapradhaneṣu ca ǀ

ugrá ugrā́bhirūtíbhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indra vājeṣu no’va sahasrapradhaneṣu ca ǀ

ugra ugrābhirūtibhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑ । वाजे॑षु । नः॒ । अ॒व॒ । स॒हस्र॑ऽप्रधनेषु । च॒ ।

उ॒ग्रः । उ॒ग्राभिः॑ । ऊ॒तिऽभिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्र । वाजेषु । नः । अव । सहस्रऽप्रधनेषु । च ।

उग्रः । उग्राभिः । ऊतिऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

índra ǀ vā́jeṣu ǀ naḥ ǀ ava ǀ sahásra-pradhaneṣu ǀ ca ǀ

ugráḥ ǀ ugrā́bhiḥ ǀ ūtí-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indra ǀ vājeṣu ǀ naḥ ǀ ava ǀ sahasra-pradhaneṣu ǀ ca ǀ

ugraḥ ǀ ugrābhiḥ ǀ ūti-bhiḥ ǁ

01.007.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.13.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.035   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रं॑ व॒यं म॑हाध॒न इंद्र॒मर्भे॑ हवामहे ।

युजं॑ वृ॒त्रेषु॑ व॒ज्रिणं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रं वयं महाधन इंद्रमर्भे हवामहे ।

युजं वृत्रेषु वज्रिणं ॥

Samhita Transcription Accented

índram vayám mahādhaná índramárbhe havāmahe ǀ

yújam vṛtréṣu vajríṇam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indram vayam mahādhana indramarbhe havāmahe ǀ

yujam vṛtreṣu vajriṇam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑म् । व॒यम् । म॒हा॒ऽध॒ने । इन्द्र॑म् । अर्भे॑ । ह॒वा॒म॒हे॒ ।

युज॑म् । वृ॒त्रेषु॑ । व॒ज्रिण॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रम् । वयम् । महाऽधने । इन्द्रम् । अर्भे । हवामहे ।

युजम् । वृत्रेषु । वज्रिणम् ॥

Padapatha Transcription Accented

índram ǀ vayám ǀ mahā-dhané ǀ índram ǀ árbhe ǀ havāmahe ǀ

yújam ǀ vṛtréṣu ǀ vajríṇam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indram ǀ vayam ǀ mahā-dhane ǀ indram ǀ arbhe ǀ havāmahe ǀ

yujam ǀ vṛtreṣu ǀ vajriṇam ǁ

01.007.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.14.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.036   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स नो॑ वृषन्न॒मुं च॒रुं सत्रा॑दाव॒न्नपा॑ वृधि ।

अ॒स्मभ्य॒मप्र॑तिष्कुतः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स नो वृषन्नमुं चरुं सत्रादावन्नपा वृधि ।

अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः ॥

Samhita Transcription Accented

sá no vṛṣannamúm carúm sátrādāvannápā vṛdhi ǀ

asmábhyamápratiṣkutaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa no vṛṣannamum carum satrādāvannapā vṛdhi ǀ

asmabhyamapratiṣkutaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । नः॒ । वृ॒ष॒न् । अ॒मुम् । च॒रुम् । सत्रा॑ऽदावन् । अप॑ । वृ॒धि॒ ।

अ॒स्मभ्य॑म् । अप्र॑तिऽस्कुतः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । नः । वृषन् । अमुम् । चरुम् । सत्राऽदावन् । अप । वृधि ।

अस्मभ्यम् । अप्रतिऽस्कुतः ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ naḥ ǀ vṛṣan ǀ amúm ǀ carúm ǀ sátrā-dāvan ǀ ápa ǀ vṛdhi ǀ

asmábhyam ǀ áprati-skutaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ naḥ ǀ vṛṣan ǀ amum ǀ carum ǀ satrā-dāvan ǀ apa ǀ vṛdhi ǀ

asmabhyam ǀ aprati-skutaḥ ǁ

01.007.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.14.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.037   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तुं॒जेतुं॑जे॒ य उत्त॑रे॒ स्तोमा॒ इंद्र॑स्य व॒ज्रिणः॑ ।

न विं॑धे अस्य सुष्टु॒तिं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तुंजेतुंजे य उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणः ।

न विंधे अस्य सुष्टुतिं ॥

Samhita Transcription Accented

tuñjétuñje yá úttare stómā índrasya vajríṇaḥ ǀ

ná vindhe asya suṣṭutím ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tuñjetuñje ya uttare stomā indrasya vajriṇaḥ ǀ

na vindhe asya suṣṭutim ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तु॒ञ्जेऽतु॑ञ्जे । ये । उत्ऽत॑रे । स्तोमाः॑ । इन्द्र॑स्य । व॒ज्रिणः॑ ।

न । वि॒न्धे॒ । अ॒स्य॒ । सु॒ऽस्तु॒तिम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तुञ्जेऽतुञ्जे । ये । उत्ऽतरे । स्तोमाः । इन्द्रस्य । वज्रिणः ।

न । विन्धे । अस्य । सुऽस्तुतिम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tuñjé-tuñje ǀ yé ǀ út-tare ǀ stómāḥ ǀ índrasya ǀ vajríṇaḥ ǀ

ná ǀ vindhe ǀ asya ǀ su-stutím ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tuñje-tuñje ǀ ye ǀ ut-tare ǀ stomāḥ ǀ indrasya ǀ vajriṇaḥ ǀ

na ǀ vindhe ǀ asya ǀ su-stutim ǁ

01.007.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.14.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.038   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वृषा॑ यू॒थेव॒ वंस॑गः कृ॒ष्टीरि॑य॒र्त्योज॑सा ।

ईशा॑नो॒ अप्र॑तिष्कुतः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वृषा यूथेव वंसगः कृष्टीरियर्त्योजसा ।

ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥

Samhita Transcription Accented

vṛ́ṣā yūthéva váṃsagaḥ kṛṣṭī́riyartyójasā ǀ

ī́śāno ápratiṣkutaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vṛṣā yūtheva vaṃsagaḥ kṛṣṭīriyartyojasā ǀ

īśāno apratiṣkutaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वृषा॑ । यू॒थाऽइ॑व । वंस॑गः । कृ॒ष्टीः । इ॒य॒र्ति॒ । ओज॑सा ।

ईशा॑नः । अप्र॑तिऽस्कुतः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वृषा । यूथाऽइव । वंसगः । कृष्टीः । इयर्ति । ओजसा ।

ईशानः । अप्रतिऽस्कुतः ॥

Padapatha Transcription Accented

vṛ́ṣā ǀ yūthā́-iva ǀ váṃsagaḥ ǀ kṛṣṭī́ḥ ǀ iyarti ǀ ójasā ǀ

ī́śānaḥ ǀ áprati-skutaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vṛṣā ǀ yūthā-iva ǀ vaṃsagaḥ ǀ kṛṣṭīḥ ǀ iyarti ǀ ojasā ǀ

īśānaḥ ǀ aprati-skutaḥ ǁ

01.007.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.14.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.039   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य एक॑श्चर्षणी॒नां वसू॑नामिर॒ज्यति॑ ।

इंद्रः॒ पंच॑ क्षिती॒नां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

य एकश्चर्षणीनां वसूनामिरज्यति ।

इंद्रः पंच क्षितीनां ॥

Samhita Transcription Accented

yá ékaścarṣaṇīnā́m vásūnāmirajyáti ǀ

índraḥ páñca kṣitīnā́m ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ya ekaścarṣaṇīnām vasūnāmirajyati ǀ

indraḥ pañca kṣitīnām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । एकः॑ । च॒र्ष॒णी॒नाम् । वसू॑नाम् । इ॒र॒ज्यति॑ ।

इन्द्रः॑ । पञ्च॑ । क्षि॒ती॒नाम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । एकः । चर्षणीनाम् । वसूनाम् । इरज्यति ।

इन्द्रः । पञ्च । क्षितीनाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ ékaḥ ǀ carṣaṇīnā́m ǀ vásūnām ǀ irajyáti ǀ

índraḥ ǀ páñca ǀ kṣitīnā́m ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ ekaḥ ǀ carṣaṇīnām ǀ vasūnām ǀ irajyati ǀ

indraḥ ǀ pañca ǀ kṣitīnām ǁ

01.007.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.14.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.02.040   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रं॑ वो वि॒श्वत॒स्परि॒ हवा॑महे॒ जने॑भ्यः ।

अ॒स्माक॑मस्तु॒ केव॑लः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः ।

अस्माकमस्तु केवलः ॥

Samhita Transcription Accented

índram vo viśvátaspári hávāmahe jánebhyaḥ ǀ

asmā́kamastu kévalaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indram vo viśvataspari havāmahe janebhyaḥ ǀ

asmākamastu kevalaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑म् । वः॒ । वि॒श्वतः॑ । परि॑ । हवा॑महे । जने॑भ्यः ।

अ॒स्माक॑म् । अ॒स्तु॒ । केव॑लः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रम् । वः । विश्वतः । परि । हवामहे । जनेभ्यः ।

अस्माकम् । अस्तु । केवलः ॥

Padapatha Transcription Accented

índram ǀ vaḥ ǀ viśvátaḥ ǀ pári ǀ hávāmahe ǀ jánebhyaḥ ǀ

asmā́kam ǀ astu ǀ kévalaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indram ǀ vaḥ ǀ viśvataḥ ǀ pari ǀ havāmahe ǀ janebhyaḥ ǀ

asmākam ǀ astu ǀ kevalaḥ ǁ