SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 8

 

1. Info

To:    indra
From:   madhucchandas vaiśvāmitra
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (3, 4, 6, 7, 9); nicṛdgāyatrī (1, 5, 8); virāḍgāyatrī (2); gāyatrī (vardhamānā gāyatrī) (10)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.008.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.15.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.001   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

एंद्र॑ सान॒सिं र॒यिं स॒जित्वा॑नं सदा॒सहं॑ ।

वर्षि॑ष्ठमू॒तये॑ भर ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एंद्र सानसिं रयिं सजित्वानं सदासहं ।

वर्षिष्ठमूतये भर ॥

Samhita Transcription Accented

éndra sānasím rayím sajítvānam sadāsáham ǀ

várṣiṣṭhamūtáye bhara ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

endra sānasim rayim sajitvānam sadāsaham ǀ

varṣiṣṭhamūtaye bhara ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । इ॒न्द्र॒ । सा॒न॒सिम् । र॒यिम् । स॒ऽजित्वा॑नम् । स॒दा॒ऽसह॑म् ।

वर्षि॑ष्ठम् । ऊ॒तये॑ । भ॒र॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । इन्द्र । सानसिम् । रयिम् । सऽजित्वानम् । सदाऽसहम् ।

वर्षिष्ठम् । ऊतये । भर ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ indra ǀ sānasím ǀ rayím ǀ sa-jítvānam ǀ sadā-sáham ǀ

várṣiṣṭham ǀ ūtáye ǀ bhara ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ indra ǀ sānasim ǀ rayim ǀ sa-jitvānam ǀ sadā-saham ǀ

varṣiṣṭham ǀ ūtaye ǀ bhara ǁ

01.008.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.15.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.002   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नि येन॑ मुष्टिह॒त्यया॒ नि वृ॒त्रा रु॒णधा॑महै ।

त्वोता॑सो॒ न्यर्व॑ता ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नि येन मुष्टिहत्यया नि वृत्रा रुणधामहै ।

त्वोतासो न्यर्वता ॥

Samhita Transcription Accented

ní yéna muṣṭihatyáyā ní vṛtrā́ ruṇádhāmahai ǀ

tvótāso nyárvatā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ni yena muṣṭihatyayā ni vṛtrā ruṇadhāmahai ǀ

tvotāso nyarvatā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नि । येन॑ । मु॒ष्टि॒ऽह॒त्यया॑ । नि । वृ॒त्रा । रु॒णधा॑महै ।

त्वाऽऊ॑तासः । नि । अर्व॑ता ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नि । येन । मुष्टिऽहत्यया । नि । वृत्रा । रुणधामहै ।

त्वाऽऊतासः । नि । अर्वता ॥

Padapatha Transcription Accented

ní ǀ yéna ǀ muṣṭi-hatyáyā ǀ ní ǀ vṛtrā́ ǀ ruṇádhāmahai ǀ

tvā́-ūtāsaḥ ǀ ní ǀ árvatā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ni ǀ yena ǀ muṣṭi-hatyayā ǀ ni ǀ vṛtrā ǀ ruṇadhāmahai ǀ

tvā-ūtāsaḥ ǀ ni ǀ arvatā ǁ

01.008.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.15.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.003   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्र॒ त्वोता॑स॒ आ व॒यं वज्रं॑ घ॒ना द॑दीमहि ।

जये॑म॒ सं यु॒धि स्पृधः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्र त्वोतास आ वयं वज्रं घना ददीमहि ।

जयेम सं युधि स्पृधः ॥

Samhita Transcription Accented

índra tvótāsa ā́ vayám vájram ghanā́ dadīmahi ǀ

jáyema sám yudhí spṛ́dhaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indra tvotāsa ā vayam vajram ghanā dadīmahi ǀ

jayema sam yudhi spṛdhaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑ । त्वाऽऊ॑तासः । आ । व॒यम् । वज्र॑म् । घ॒ना । द॒दी॒म॒हि॒ ।

जये॑म । सम् । यु॒धि । स्पृधः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्र । त्वाऽऊतासः । आ । वयम् । वज्रम् । घना । ददीमहि ।

जयेम । सम् । युधि । स्पृधः ॥

Padapatha Transcription Accented

índra ǀ tvā́-ūtāsaḥ ǀ ā́ ǀ vayám ǀ vájram ǀ ghanā́ ǀ dadīmahi ǀ

jáyema ǀ sám ǀ yudhí ǀ spṛ́dhaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indra ǀ tvā-ūtāsaḥ ǀ ā ǀ vayam ǀ vajram ǀ ghanā ǀ dadīmahi ǀ

jayema ǀ sam ǀ yudhi ǀ spṛdhaḥ ǁ

01.008.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.15.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.004   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

व॒यं शूरे॑भि॒रस्तृ॑भि॒रिंद्र॒ त्वया॑ यु॒जा व॒यं ।

सा॒स॒ह्याम॑ पृतन्य॒तः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वयं शूरेभिरस्तृभिरिंद्र त्वया युजा वयं ।

सासह्याम पृतन्यतः ॥

Samhita Transcription Accented

vayám śū́rebhirástṛbhiríndra tváyā yujā́ vayám ǀ

sāsahyā́ma pṛtanyatáḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vayam śūrebhirastṛbhirindra tvayā yujā vayam ǀ

sāsahyāma pṛtanyataḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

व॒यम् । शूरे॑भिः । अस्तृ॑ऽभिः । इन्द्र॑ । त्वया॑ । यु॒जा । व॒यम् ।

स॒स॒ह्याम॑ । पृ॒त॒न्य॒तः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वयम् । शूरेभिः । अस्तृऽभिः । इन्द्र । त्वया । युजा । वयम् ।

ससह्याम । पृतन्यतः ॥

Padapatha Transcription Accented

vayám ǀ śū́rebhiḥ ǀ ástṛ-bhiḥ ǀ índra ǀ tváyā ǀ yujā́ ǀ vayám ǀ

sasahyā́ma ǀ pṛtanyatáḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vayam ǀ śūrebhiḥ ǀ astṛ-bhiḥ ǀ indra ǀ tvayā ǀ yujā ǀ vayam ǀ

sasahyāma ǀ pṛtanyataḥ ǁ

01.008.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.15.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.005   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

म॒हाँ इंद्रः॑ प॒रश्च॒ नु म॑हि॒त्वम॑स्तु व॒ज्रिणे॑ ।

द्यौर्न प्र॑थि॒ना शवः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

महाँ इंद्रः परश्च नु महित्वमस्तु वज्रिणे ।

द्यौर्न प्रथिना शवः ॥

Samhita Transcription Accented

mahā́m̐ índraḥ paráśca nú mahitvámastu vajríṇe ǀ

dyáurná prathinā́ śávaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mahām̐ indraḥ paraśca nu mahitvamastu vajriṇe ǀ

dyaurna prathinā śavaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

म॒हान् । इन्द्रः॑ । प॒रः । च॒ । नु । म॒हि॒ऽत्वम् । अ॒स्तु॒ । व॒ज्रिणे॑ ।

द्यौः । न । प्र॒थि॒ना । शवः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

महान् । इन्द्रः । परः । च । नु । महिऽत्वम् । अस्तु । वज्रिणे ।

द्यौः । न । प्रथिना । शवः ॥

Padapatha Transcription Accented

mahā́n ǀ índraḥ ǀ paráḥ ǀ ca ǀ nú ǀ mahi-tvám ǀ astu ǀ vajríṇe ǀ

dyáuḥ ǀ ná ǀ prathinā́ ǀ śávaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mahān ǀ indraḥ ǀ paraḥ ǀ ca ǀ nu ǀ mahi-tvam ǀ astu ǀ vajriṇe ǀ

dyauḥ ǀ na ǀ prathinā ǀ śavaḥ ǁ

01.008.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.16.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.006   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒मो॒हे वा॒ य आश॑त॒ नर॑स्तो॒कस्य॒ सनि॑तौ ।

विप्रा॑सो वा धिया॒यवः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सनितौ ।

विप्रासो वा धियायवः ॥

Samhita Transcription Accented

samohé vā yá ā́śata nárastokásya sánitau ǀ

víprāso vā dhiyāyávaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

samohe vā ya āśata narastokasya sanitau ǀ

viprāso vā dhiyāyavaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒म्ऽओ॒हे । वा॒ । ये । आश॑त । नरः॑ । तो॒कस्य॑ । सनि॑तौ ।

विप्रा॑सः । वा॒ । धि॒या॒ऽयवः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम्ऽओहे । वा । ये । आशत । नरः । तोकस्य । सनितौ ।

विप्रासः । वा । धियाऽयवः ॥

Padapatha Transcription Accented

sam-ohé ǀ vā ǀ yé ǀ ā́śata ǀ náraḥ ǀ tokásya ǀ sánitau ǀ

víprāsaḥ ǀ vā ǀ dhiyā-yávaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sam-ohe ǀ vā ǀ ye ǀ āśata ǀ naraḥ ǀ tokasya ǀ sanitau ǀ

viprāsaḥ ǀ vā ǀ dhiyā-yavaḥ ǁ

01.008.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.16.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.007   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यः कु॒क्षिः सो॑म॒पात॑मः समु॒द्र इ॑व॒ पिन्व॑ते ।

उ॒र्वीरापो॒ न का॒कुदः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यः कुक्षिः सोमपातमः समुद्र इव पिन्वते ।

उर्वीरापो न काकुदः ॥

Samhita Transcription Accented

yáḥ kukṣíḥ somapā́tamaḥ samudrá iva pínvate ǀ

urvī́rā́po ná kākúdaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yaḥ kukṣiḥ somapātamaḥ samudra iva pinvate ǀ

urvīrāpo na kākudaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । कु॒क्षिः । सो॒म॒ऽपात॑मः । स॒मु॒द्रःऽइ॑व । पिन्व॑ते ।

उ॒र्वीः । आपः॑ । न । का॒कुदः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । कुक्षिः । सोमऽपातमः । समुद्रःऽइव । पिन्वते ।

उर्वीः । आपः । न । काकुदः ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ kukṣíḥ ǀ soma-pā́tamaḥ ǀ samudráḥ-iva ǀ pínvate ǀ

urvī́ḥ ǀ ā́paḥ ǀ ná ǀ kākúdaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ kukṣiḥ ǀ soma-pātamaḥ ǀ samudraḥ-iva ǀ pinvate ǀ

urvīḥ ǀ āpaḥ ǀ na ǀ kākudaḥ ǁ

01.008.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.16.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.008   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒वा ह्य॑स्य सू॒नृता॑ विर॒प्शी गोम॑ती म॒ही ।

प॒क्वा शाखा॒ न दा॒शुषे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एवा ह्यस्य सूनृता विरप्शी गोमती मही ।

पक्वा शाखा न दाशुषे ॥

Samhita Transcription Accented

evā́ hyásya sūnṛ́tā virapśī́ gómatī mahī́ ǀ

pakvā́ śā́khā ná dāśúṣe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

evā hyasya sūnṛtā virapśī gomatī mahī ǀ

pakvā śākhā na dāśuṣe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒व । हि । अ॒स्य॒ । सू॒नृता॑ । वि॒ऽर॒प्शी । गोऽम॑ती । म॒ही ।

प॒क्वा । शाखा॑ । न । दा॒शुषे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एव । हि । अस्य । सूनृता । विऽरप्शी । गोऽमती । मही ।

पक्वा । शाखा । न । दाशुषे ॥

Padapatha Transcription Accented

evá ǀ hí ǀ asya ǀ sūnṛ́tā ǀ vi-rapśī́ ǀ gó-matī ǀ mahī́ ǀ

pakvā́ ǀ śā́khā ǀ ná ǀ dāśúṣe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

eva ǀ hi ǀ asya ǀ sūnṛtā ǀ vi-rapśī ǀ go-matī ǀ mahī ǀ

pakvā ǀ śākhā ǀ na ǀ dāśuṣe ǁ

01.008.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.16.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.009   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒वा हि ते॒ विभू॑तय ऊ॒तय॑ इंद्र॒ माव॑ते ।

स॒द्यश्चि॒त्संति॑ दा॒शुषे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एवा हि ते विभूतय ऊतय इंद्र मावते ।

सद्यश्चित्संति दाशुषे ॥

Samhita Transcription Accented

evā́ hí te víbhūtaya ūtáya indra mā́vate ǀ

sadyáścitsánti dāśúṣe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

evā hi te vibhūtaya ūtaya indra māvate ǀ

sadyaścitsanti dāśuṣe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒व । हि । ते॒ । विऽभू॑तयः । ऊ॒तयः॑ । इ॒न्द्र॒ । माऽव॑ते ।

स॒द्यः । चि॒त् । सन्ति॑ । दा॒शुषे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एव । हि । ते । विऽभूतयः । ऊतयः । इन्द्र । माऽवते ।

सद्यः । चित् । सन्ति । दाशुषे ॥

Padapatha Transcription Accented

evá ǀ hí ǀ te ǀ ví-bhūtayaḥ ǀ ūtáyaḥ ǀ indra ǀ mā́-vate ǀ

sadyáḥ ǀ cit ǀ sánti ǀ dāśúṣe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

eva ǀ hi ǀ te ǀ vi-bhūtayaḥ ǀ ūtayaḥ ǀ indra ǀ mā-vate ǀ

sadyaḥ ǀ cit ǀ santi ǀ dāśuṣe ǁ

01.008.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.16.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.010   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒वा ह्य॑स्य॒ काम्या॒ स्तोम॑ उ॒क्थं च॒ शंस्या॑ ।

इंद्रा॑य॒ सोम॑पीतये ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एवा ह्यस्य काम्या स्तोम उक्थं च शंस्या ।

इंद्राय सोमपीतये ॥

Samhita Transcription Accented

evā́ hyásya kā́myā stóma ukthám ca śáṃsyā ǀ

índrāya sómapītaye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

evā hyasya kāmyā stoma uktham ca śaṃsyā ǀ

indrāya somapītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒व । हि । अ॒स्य॒ । काम्या॑ । स्तोमः॑ । उ॒क्थम् । च॒ । शंस्या॑ ।

इन्द्रा॑य । सोम॑ऽपीतये ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एव । हि । अस्य । काम्या । स्तोमः । उक्थम् । च । शंस्या ।

इन्द्राय । सोमऽपीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

evá ǀ hí ǀ asya ǀ kā́myā ǀ stómaḥ ǀ ukthám ǀ ca ǀ śáṃsyā ǀ

índrāya ǀ sóma-pītaye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

eva ǀ hi ǀ asya ǀ kāmyā ǀ stomaḥ ǀ uktham ǀ ca ǀ śaṃsyā ǀ

indrāya ǀ soma-pītaye ǁ