SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 10

 

1. Info

To:    indra
From:   madhucchandas vaiśvāmitra
Metres:   1st set of styles: anuṣṭup (7, 9-12); virāḍnuṣṭup (1-3); nicṛdanuṣṭup (6, 8); bhuriguṣṇik (4); virāḍanuṣṭup (5)

2nd set of styles: anuṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.010.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.19.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.021   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

गायं॑ति त्वा गाय॒त्रिणोऽर्चं॑त्य॒र्कम॒र्किणः॑ ।

ब्र॒ह्माण॑स्त्वा शतक्रत॒ उद्वं॒शमि॑व येमिरे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

गायंति त्वा गायत्रिणोऽर्चंत्यर्कमर्किणः ।

ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे ॥

Samhita Transcription Accented

gā́yanti tvā gāyatríṇó’rcantyarkámarkíṇaḥ ǀ

brahmā́ṇastvā śatakrata údvaṃśámiva yemire ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

gāyanti tvā gāyatriṇo’rcantyarkamarkiṇaḥ ǀ

brahmāṇastvā śatakrata udvaṃśamiva yemire ǁ

Padapatha Devanagari Accented

गाय॑न्ति । त्वा॒ । गा॒य॒त्रिणः॑ । अर्च॑न्ति । अ॒र्कम् । अ॒र्किणः॑ ।

ब्र॒ह्माणः॑ । त्वा॒ । श॒त॒क्र॒तो॒ इति॑ शतऽक्रतो । उत् । वं॒शम्ऽइ॑व । ये॒मि॒रे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

गायन्ति । त्वा । गायत्रिणः । अर्चन्ति । अर्कम् । अर्किणः ।

ब्रह्माणः । त्वा । शतक्रतो इति शतऽक्रतो । उत् । वंशम्ऽइव । येमिरे ॥

Padapatha Transcription Accented

gā́yanti ǀ tvā ǀ gāyatríṇaḥ ǀ árcanti ǀ arkám ǀ arkíṇaḥ ǀ

brahmā́ṇaḥ ǀ tvā ǀ śatakrato íti śata-krato ǀ út ǀ vaṃśám-iva ǀ yemire ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

gāyanti ǀ tvā ǀ gāyatriṇaḥ ǀ arcanti ǀ arkam ǀ arkiṇaḥ ǀ

brahmāṇaḥ ǀ tvā ǀ śatakrato iti śata-krato ǀ ut ǀ vaṃśam-iva ǀ yemire ǁ

01.010.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.19.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.022   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यत्सानोः॒ सानु॒मारु॑ह॒द्भूर्यस्प॑ष्ट॒ कर्त्वं॑ ।

तदिंद्रो॒ अर्थं॑ चेतति यू॒थेन॑ वृ॒ष्णिरे॑जति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यत्सानोः सानुमारुहद्भूर्यस्पष्ट कर्त्वं ।

तदिंद्रो अर्थं चेतति यूथेन वृष्णिरेजति ॥

Samhita Transcription Accented

yátsā́noḥ sā́numā́ruhadbhū́ryáspaṣṭa kártvam ǀ

tádíndro ártham cetati yūthéna vṛṣṇírejati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yatsānoḥ sānumāruhadbhūryaspaṣṭa kartvam ǀ

tadindro artham cetati yūthena vṛṣṇirejati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । सानोः॑ । सानु॑म् । आ । अरु॑हत् । भूरि॑ । अस्प॑ष्ट । कर्त्व॑म् ।

तत् । इन्द्रः॑ । अर्थ॑म् । चे॒त॒ति॒ । यू॒थेन॑ । वृ॒ष्णिः । ए॒ज॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । सानोः । सानुम् । आ । अरुहत् । भूरि । अस्पष्ट । कर्त्वम् ।

तत् । इन्द्रः । अर्थम् । चेतति । यूथेन । वृष्णिः । एजति ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ sā́noḥ ǀ sā́num ǀ ā́ ǀ áruhat ǀ bhū́ri ǀ áspaṣṭa ǀ kártvam ǀ

tát ǀ índraḥ ǀ ártham ǀ cetati ǀ yūthéna ǀ vṛṣṇíḥ ǀ ejati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ sānoḥ ǀ sānum ǀ ā ǀ aruhat ǀ bhūri ǀ aspaṣṭa ǀ kartvam ǀ

tat ǀ indraḥ ǀ artham ǀ cetati ǀ yūthena ǀ vṛṣṇiḥ ǀ ejati ǁ

01.010.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.19.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.023   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒क्ष्वा हि के॒शिना॒ हरी॒ वृष॑णा कक्ष्य॒प्रा ।

अथा॑ न इंद्र सोमपा गि॒रामुप॑श्रुतिं चर ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युक्ष्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा ।

अथा न इंद्र सोमपा गिरामुपश्रुतिं चर ॥

Samhita Transcription Accented

yukṣvā́ hí keśínā hárī vṛ́ṣaṇā kakṣyaprā́ ǀ

áthā na indra somapā girā́múpaśrutim cara ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yukṣvā hi keśinā harī vṛṣaṇā kakṣyaprā ǀ

athā na indra somapā girāmupaśrutim cara ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒क्ष्व । हि । के॒शिना॑ । हरी॒ इति॑ । वृष॑णा । क॒क्ष्य॒ऽप्रा ।

अथ॑ । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । सो॒म॒ऽपाः॒ । गि॒राम् । उप॑ऽश्रुतिम् । च॒र॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युक्ष्व । हि । केशिना । हरी इति । वृषणा । कक्ष्यऽप्रा ।

अथ । नः । इन्द्र । सोमऽपाः । गिराम् । उपऽश्रुतिम् । चर ॥

Padapatha Transcription Accented

yukṣvá ǀ hí ǀ keśínā ǀ hárī íti ǀ vṛ́ṣaṇā ǀ kakṣya-prā́ ǀ

átha ǀ naḥ ǀ indra ǀ soma-pāḥ ǀ girā́m ǀ úpa-śrutim ǀ cara ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yukṣva ǀ hi ǀ keśinā ǀ harī iti ǀ vṛṣaṇā ǀ kakṣya-prā ǀ

atha ǀ naḥ ǀ indra ǀ soma-pāḥ ǀ girām ǀ upa-śrutim ǀ cara ǁ

01.010.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.19.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.024   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

एहि॒ स्तोमाँ॑ अ॒भि स्व॑रा॒भि गृ॑णी॒ह्या रु॑व ।

ब्रह्म॑ च नो वसो॒ सचेंद्र॑ य॒ज्ञं च॑ वर्धय ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एहि स्तोमाँ अभि स्वराभि गृणीह्या रुव ।

ब्रह्म च नो वसो सचेंद्र यज्ञं च वर्धय ॥

Samhita Transcription Accented

éhi stómām̐ abhí svarābhí gṛṇīhyā́ ruva ǀ

bráhma ca no vaso sácéndra yajñám ca vardhaya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ehi stomām̐ abhi svarābhi gṛṇīhyā ruva ǀ

brahma ca no vaso sacendra yajñam ca vardhaya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । इ॒हि॒ । स्तोमा॑न् । अ॒भि । स्व॒र॒ । अ॒भि । गृ॒णी॒हि॒ । आ । रु॒व॒ ।

ब्रह्म॑ । च॒ । नः॒ । व॒सो॒ इति॑ । सचा॑ । इन्द्र॑ । य॒ज्ञम् । च॒ । व॒र्ध॒य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । इहि । स्तोमान् । अभि । स्वर । अभि । गृणीहि । आ । रुव ।

ब्रह्म । च । नः । वसो इति । सचा । इन्द्र । यज्ञम् । च । वर्धय ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ ihi ǀ stómān ǀ abhí ǀ svara ǀ abhí ǀ gṛṇīhi ǀ ā́ ǀ ruva ǀ

bráhma ǀ ca ǀ naḥ ǀ vaso íti ǀ sácā ǀ índra ǀ yajñám ǀ ca ǀ vardhaya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ ihi ǀ stomān ǀ abhi ǀ svara ǀ abhi ǀ gṛṇīhi ǀ ā ǀ ruva ǀ

brahma ǀ ca ǀ naḥ ǀ vaso iti ǀ sacā ǀ indra ǀ yajñam ǀ ca ǀ vardhaya ǁ

01.010.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.19.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.025   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒क्थमिंद्रा॑य॒ शंस्यं॒ वर्ध॑नं पुरुनि॒ष्षिधे॑ ।

श॒क्रो यथा॑ सु॒तेषु॑ णो रा॒रण॑त्स॒ख्येषु॑ च ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उक्थमिंद्राय शंस्यं वर्धनं पुरुनिष्षिधे ।

शक्रो यथा सुतेषु णो रारणत्सख्येषु च ॥

Samhita Transcription Accented

ukthámíndrāya śáṃsyam várdhanam puruniṣṣídhe ǀ

śakró yáthā sutéṣu ṇo rāráṇatsakhyéṣu ca ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ukthamindrāya śaṃsyam vardhanam puruniṣṣidhe ǀ

śakro yathā suteṣu ṇo rāraṇatsakhyeṣu ca ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒क्थम् । इन्द्रा॑य । शंस्य॑म् । वर्ध॑नम् । पु॒रु॒निः॒ऽसिधे॑ ।

श॒क्रः । यथा॑ । सु॒तेषु॑ । नः॒ । र॒रण॑त् । स॒ख्येषु॑ । च॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उक्थम् । इन्द्राय । शंस्यम् । वर्धनम् । पुरुनिःऽसिधे ।

शक्रः । यथा । सुतेषु । नः । ररणत् । सख्येषु । च ॥

Padapatha Transcription Accented

ukthám ǀ índrāya ǀ śáṃsyam ǀ várdhanam ǀ puruniḥ-sídhe ǀ

śakráḥ ǀ yáthā ǀ sutéṣu ǀ naḥ ǀ raráṇat ǀ sakhyéṣu ǀ ca ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uktham ǀ indrāya ǀ śaṃsyam ǀ vardhanam ǀ puruniḥ-sidhe ǀ

śakraḥ ǀ yathā ǀ suteṣu ǀ naḥ ǀ raraṇat ǀ sakhyeṣu ǀ ca ǁ

01.010.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.19.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.026   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तमित्स॑खि॒त्व ई॑महे॒ तं रा॒ये तं सु॒वीर्ये॑ ।

स श॒क्र उ॒त नः॑ शक॒दिंद्रो॒ वसु॒ दय॑मानः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तमित्सखित्व ईमहे तं राये तं सुवीर्ये ।

स शक्र उत नः शकदिंद्रो वसु दयमानः ॥

Samhita Transcription Accented

támítsakhitvá īmahe tám rāyé tám suvī́rye ǀ

sá śakrá utá naḥ śakadíndro vásu dáyamānaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tamitsakhitva īmahe tam rāye tam suvīrye ǀ

sa śakra uta naḥ śakadindro vasu dayamānaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । इत् । स॒खि॒ऽत्वे । ई॒म॒हे॒ । तम् । रा॒ये । तम् । सु॒ऽवीर्ये॑ ।

सः । श॒क्रः । उ॒त । नः॒ । श॒क॒त् । इन्द्रः॑ । वसु॑ । दय॑मानः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । इत् । सखिऽत्वे । ईमहे । तम् । राये । तम् । सुऽवीर्ये ।

सः । शक्रः । उत । नः । शकत् । इन्द्रः । वसु । दयमानः ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ ít ǀ sakhi-tvé ǀ īmahe ǀ tám ǀ rāyé ǀ tám ǀ su-vī́rye ǀ

sáḥ ǀ śakráḥ ǀ utá ǀ naḥ ǀ śakat ǀ índraḥ ǀ vásu ǀ dáyamānaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ it ǀ sakhi-tve ǀ īmahe ǀ tam ǀ rāye ǀ tam ǀ su-vīrye ǀ

saḥ ǀ śakraḥ ǀ uta ǀ naḥ ǀ śakat ǀ indraḥ ǀ vasu ǀ dayamānaḥ ǁ

01.010.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.20.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.027   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सु॒वि॒वृतं॑ सुनि॒रज॒मिंद्र॒ त्वादा॑त॒मिद्यशः॑ ।

गवा॒मप॑ व्र॒जं वृ॑धि कृणु॒ष्व राधो॑ अद्रिवः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सुविवृतं सुनिरजमिंद्र त्वादातमिद्यशः ।

गवामप व्रजं वृधि कृणुष्व राधो अद्रिवः ॥

Samhita Transcription Accented

suvivṛ́tam sunirájamíndra tvā́dātamídyáśaḥ ǀ

gávāmápa vrajám vṛdhi kṛṇuṣvá rā́dho adrivaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

suvivṛtam sunirajamindra tvādātamidyaśaḥ ǀ

gavāmapa vrajam vṛdhi kṛṇuṣva rādho adrivaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒ऽवि॒वृत॑म् । सु॒निः॒ऽअज॑म् । इन्द्र॑ । त्वाऽदा॑तम् । इत् । यशः॑ ।

गवा॑म् । अप॑ । व्र॒जम् । वृ॒धि॒ । कृ॒णु॒ष्व । राधः॑ । अ॒द्रि॒ऽवः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुऽविवृतम् । सुनिःऽअजम् । इन्द्र । त्वाऽदातम् । इत् । यशः ।

गवाम् । अप । व्रजम् । वृधि । कृणुष्व । राधः । अद्रिऽवः ॥

Padapatha Transcription Accented

su-vivṛ́tam ǀ suniḥ-ájam ǀ índra ǀ tvā́-dātam ǀ ít ǀ yáśaḥ ǀ

gávām ǀ ápa ǀ vrajám ǀ vṛdhi ǀ kṛṇuṣvá ǀ rā́dhaḥ ǀ adri-vaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

su-vivṛtam ǀ suniḥ-ajam ǀ indra ǀ tvā-dātam ǀ it ǀ yaśaḥ ǀ

gavām ǀ apa ǀ vrajam ǀ vṛdhi ǀ kṛṇuṣva ǀ rādhaḥ ǀ adri-vaḥ ǁ

01.010.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.20.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.028   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न॒हि त्वा॒ रोद॑सी उ॒भे ऋ॑घा॒यमा॑ण॒मिन्व॑तः ।

जेषः॒ स्व॑र्वतीर॒पः सं गा अ॒स्मभ्यं॑ धूनुहि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नहि त्वा रोदसी उभे ऋघायमाणमिन्वतः ।

जेषः स्वर्वतीरपः सं गा अस्मभ्यं धूनुहि ॥

Samhita Transcription Accented

nahí tvā ródasī ubhé ṛghāyámāṇamínvataḥ ǀ

jéṣaḥ svárvatīrapáḥ sám gā́ asmábhyam dhūnuhi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nahi tvā rodasī ubhe ṛghāyamāṇaminvataḥ ǀ

jeṣaḥ svarvatīrapaḥ sam gā asmabhyam dhūnuhi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न॒हि । त्वा॒ । रोद॑सी॒ इति॑ । उ॒भे इति॑ । ऋ॒घा॒यमा॑णम् । इन्व॑तः ।

जेषः॑ । स्वः॑ऽवतीः । अ॒पः । सम् । गाः । अ॒स्मभ्य॑म् । धू॒नु॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नहि । त्वा । रोदसी इति । उभे इति । ऋघायमाणम् । इन्वतः ।

जेषः । स्वःऽवतीः । अपः । सम् । गाः । अस्मभ्यम् । धूनुहि ॥

Padapatha Transcription Accented

nahí ǀ tvā ǀ ródasī íti ǀ ubhé íti ǀ ṛghāyámāṇam ǀ ínvataḥ ǀ

jéṣaḥ ǀ sváḥ-vatīḥ ǀ apáḥ ǀ sám ǀ gā́ḥ ǀ asmábhyam ǀ dhūnuhi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nahi ǀ tvā ǀ rodasī iti ǀ ubhe iti ǀ ṛghāyamāṇam ǀ invataḥ ǀ

jeṣaḥ ǀ svaḥ-vatīḥ ǀ apaḥ ǀ sam ǀ gāḥ ǀ asmabhyam ǀ dhūnuhi ǁ

01.010.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.20.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.029   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आश्रु॑त्कर्ण श्रु॒धी हवं॒ नू चि॑द्दधिष्व मे॒ गिरः॑ ।

इंद्र॒ स्तोम॑मि॒मं मम॑ कृ॒ष्वा यु॒जश्चि॒दंत॑रं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आश्रुत्कर्ण श्रुधी हवं नू चिद्दधिष्व मे गिरः ।

इंद्र स्तोममिमं मम कृष्वा युजश्चिदंतरं ॥

Samhita Transcription Accented

ā́śrutkarṇa śrudhī́ hávam nū́ ciddadhiṣva me gíraḥ ǀ

índra stómamimám máma kṛṣvā́ yujáścidántaram ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

āśrutkarṇa śrudhī havam nū ciddadhiṣva me giraḥ ǀ

indra stomamimam mama kṛṣvā yujaścidantaram ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आश्रु॑त्ऽकर्ण । श्रु॒धि । हव॑म् । नु । चि॒त् । द॒धि॒ष्व॒ । मे॒ । गिरः॑ ।

इन्द्र॑ । स्तोम॑म् । इ॒मम् । मम॑ । कृ॒ष्व । यु॒जः । चि॒त् । अन्त॑रम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आश्रुत्ऽकर्ण । श्रुधि । हवम् । नु । चित् । दधिष्व । मे । गिरः ।

इन्द्र । स्तोमम् । इमम् । मम । कृष्व । युजः । चित् । अन्तरम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́śrut-karṇa ǀ śrudhí ǀ hávam ǀ nú ǀ cit ǀ dadhiṣva ǀ me ǀ gíraḥ ǀ

índra ǀ stómam ǀ imám ǀ máma ǀ kṛṣvá ǀ yujáḥ ǀ cit ǀ ántaram ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

āśrut-karṇa ǀ śrudhi ǀ havam ǀ nu ǀ cit ǀ dadhiṣva ǀ me ǀ giraḥ ǀ

indra ǀ stomam ǀ imam ǀ mama ǀ kṛṣva ǀ yujaḥ ǀ cit ǀ antaram ǁ

01.010.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.20.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.030   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि॒द्मा हि त्वा॒ वृषं॑तमं॒ वाजे॑षु हवन॒श्रुतं॑ ।

वृषं॑तमस्य हूमह ऊ॒तिं स॑हस्र॒सात॑मां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विद्मा हि त्वा वृषंतमं वाजेषु हवनश्रुतं ।

वृषंतमस्य हूमह ऊतिं सहस्रसातमां ॥

Samhita Transcription Accented

vidmā́ hí tvā vṛ́ṣantamam vā́jeṣu havanaśrútam ǀ

vṛ́ṣantamasya hūmaha ūtím sahasrasā́tamām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vidmā hi tvā vṛṣantamam vājeṣu havanaśrutam ǀ

vṛṣantamasya hūmaha ūtim sahasrasātamām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि॒द्म । हि । त्वा॒ । वृष॑न्ऽतमम् । वाजे॑षु । ह॒व॒न॒ऽश्रुत॑म् ।

वृष॑न्ऽतमस्य । हू॒म॒हे॒ । ऊ॒तिम् । स॒ह॒स्र॒ऽसात॑माम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विद्म । हि । त्वा । वृषन्ऽतमम् । वाजेषु । हवनऽश्रुतम् ।

वृषन्ऽतमस्य । हूमहे । ऊतिम् । सहस्रऽसातमाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

vidmá ǀ hí ǀ tvā ǀ vṛ́ṣan-tamam ǀ vā́jeṣu ǀ havana-śrútam ǀ

vṛ́ṣan-tamasya ǀ hūmahe ǀ ūtím ǀ sahasra-sā́tamām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vidma ǀ hi ǀ tvā ǀ vṛṣan-tamam ǀ vājeṣu ǀ havana-śrutam ǀ

vṛṣan-tamasya ǀ hūmahe ǀ ūtim ǀ sahasra-sātamām ǁ

01.010.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.20.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.031   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ तू न॑ इंद्र कौशिक मंदसा॒नः सु॒तं पि॑ब ।

नव्य॒मायुः॒ प्र सू ति॑र कृ॒धी स॑हस्र॒सामृषिं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ तू न इंद्र कौशिक मंदसानः सुतं पिब ।

नव्यमायुः प्र सू तिर कृधी सहस्रसामृषिं ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ tū́ na indra kauśika mandasānáḥ sutám piba ǀ

návyamā́yuḥ prá sū́ tira kṛdhī́ sahasrasā́mṛ́ṣim ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā tū na indra kauśika mandasānaḥ sutam piba ǀ

navyamāyuḥ pra sū tira kṛdhī sahasrasāmṛṣim ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । तु । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । कौ॒शि॒क॒ । म॒न्द॒सा॒नः । सु॒तम् । पि॒ब॒ ।

नव्य॑म् । आयुः॑ । प्र । सु । ति॒र॒ । कृ॒धि । स॒ह॒स्र॒ऽसाम् । ऋषि॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । तु । नः । इन्द्र । कौशिक । मन्दसानः । सुतम् । पिब ।

नव्यम् । आयुः । प्र । सु । तिर । कृधि । सहस्रऽसाम् । ऋषिम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ tú ǀ naḥ ǀ indra ǀ kauśika ǀ mandasānáḥ ǀ sutám ǀ piba ǀ

návyam ǀ ā́yuḥ ǀ prá ǀ sú ǀ tira ǀ kṛdhí ǀ sahasra-sā́m ǀ ṛ́ṣim ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ tu ǀ naḥ ǀ indra ǀ kauśika ǀ mandasānaḥ ǀ sutam ǀ piba ǀ

navyam ǀ āyuḥ ǀ pra ǀ su ǀ tira ǀ kṛdhi ǀ sahasra-sām ǀ ṛṣim ǁ

01.010.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.20.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.032   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

परि॑ त्वा गिर्वणो॒ गिर॑ इ॒मा भ॑वंतु वि॒श्वतः॑ ।

वृ॒द्धायु॒मनु॒ वृद्ध॑यो॒ जुष्टा॑ भवंतु॒ जुष्ट॑यः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

परि त्वा गिर्वणो गिर इमा भवंतु विश्वतः ।

वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टा भवंतु जुष्टयः ॥

Samhita Transcription Accented

pári tvā girvaṇo gíra imā́ bhavantu viśvátaḥ ǀ

vṛddhā́yumánu vṛ́ddhayo júṣṭā bhavantu júṣṭayaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pari tvā girvaṇo gira imā bhavantu viśvataḥ ǀ

vṛddhāyumanu vṛddhayo juṣṭā bhavantu juṣṭayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

परि॑ । त्वा॒ । गि॒र्व॒णः॒ । गिरः॑ । इ॒माः । भ॒व॒न्तु॒ । वि॒श्वतः॑ ।

वृ॒द्धऽआ॑युम् । अनु॑ । वृद्ध॑यः । जुष्टाः॑ । भ॒व॒न्तु॒ । जुष्ट॑यः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

परि । त्वा । गिर्वणः । गिरः । इमाः । भवन्तु । विश्वतः ।

वृद्धऽआयुम् । अनु । वृद्धयः । जुष्टाः । भवन्तु । जुष्टयः ॥

Padapatha Transcription Accented

pári ǀ tvā ǀ girvaṇaḥ ǀ gíraḥ ǀ imā́ḥ ǀ bhavantu ǀ viśvátaḥ ǀ

vṛddhá-āyum ǀ ánu ǀ vṛ́ddhayaḥ ǀ júṣṭāḥ ǀ bhavantu ǀ júṣṭayaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pari ǀ tvā ǀ girvaṇaḥ ǀ giraḥ ǀ imāḥ ǀ bhavantu ǀ viśvataḥ ǀ

vṛddha-āyum ǀ anu ǀ vṛddhayaḥ ǀ juṣṭāḥ ǀ bhavantu ǀ juṣṭayaḥ ǁ