SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 11

 

1. Info

To:    indra
From:   jetṛ mādhucchandasa
Metres:   1st set of styles: nicṛdanuṣṭup (1-3, 8); anuṣṭup (4, 6); bhuriguṣṇik (5); virāḍanuṣṭup (7)

2nd set of styles: anuṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.011.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.21.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.033   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रं॒ विश्वा॑ अवीवृधन्त्समु॒द्रव्य॑चसं॒ गिरः॑ ।

र॒थीत॑मं र॒थीनां॒ वाजा॑नां॒ सत्प॑तिं॒ पतिं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रं विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः ।

रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिं ॥

Samhita Transcription Accented

índram víśvā avīvṛdhantsamudrávyacasam gíraḥ ǀ

rathī́tamam rathī́nām vā́jānām sátpatim pátim ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indram viśvā avīvṛdhantsamudravyacasam giraḥ ǀ

rathītamam rathīnām vājānām satpatim patim ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑म् । विश्वाः॑ । अ॒वी॒वृ॒ध॒न् । स॒मु॒द्रऽव्य॑चसम् । गिरः॑ ।

र॒थिऽत॑मम् । र॒थिना॑म् । वाजा॑नाम् । सत्ऽप॑तिम् । पति॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रम् । विश्वाः । अवीवृधन् । समुद्रऽव्यचसम् । गिरः ।

रथिऽतमम् । रथिनाम् । वाजानाम् । सत्ऽपतिम् । पतिम् ॥

Padapatha Transcription Accented

índram ǀ víśvāḥ ǀ avīvṛdhan ǀ samudrá-vyacasam ǀ gíraḥ ǀ

rathí-tamam ǀ rathínām ǀ vā́jānām ǀ sát-patim ǀ pátim ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indram ǀ viśvāḥ ǀ avīvṛdhan ǀ samudra-vyacasam ǀ giraḥ ǀ

rathi-tamam ǀ rathinām ǀ vājānām ǀ sat-patim ǀ patim ǁ

01.011.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.21.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.034   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒ख्ये त॑ इंद्र वा॒जिनो॒ मा भे॑म शवसस्पते ।

त्वाम॒भि प्र णो॑नुमो॒ जेता॑र॒मप॑राजितं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सख्ये त इंद्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते ।

त्वामभि प्र णोनुमो जेतारमपराजितं ॥

Samhita Transcription Accented

sakhyé ta indra vājíno mā́ bhema śavasaspate ǀ

tvā́mabhí prá ṇonumo jétāramáparājitam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sakhye ta indra vājino mā bhema śavasaspate ǀ

tvāmabhi pra ṇonumo jetāramaparājitam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒ख्ये । ते॒ । इ॒न्द्र॒ । वा॒जिनः॑ । मा । भे॒म॒ । श॒व॒सः॒ । प॒ते॒ ।

त्वाम् । अ॒भि । प्र । नो॒नु॒मः॒ । जेता॑रम् । अप॑राऽजितम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सख्ये । ते । इन्द्र । वाजिनः । मा । भेम । शवसः । पते ।

त्वाम् । अभि । प्र । नोनुमः । जेतारम् । अपराऽजितम् ॥

Padapatha Transcription Accented

sakhyé ǀ te ǀ indra ǀ vājínaḥ ǀ mā́ ǀ bhema ǀ śavasaḥ ǀ pate ǀ

tvā́m ǀ abhí ǀ prá ǀ nonumaḥ ǀ jétāram ǀ áparā-jitam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sakhye ǀ te ǀ indra ǀ vājinaḥ ǀ mā ǀ bhema ǀ śavasaḥ ǀ pate ǀ

tvām ǀ abhi ǀ pra ǀ nonumaḥ ǀ jetāram ǀ aparā-jitam ǁ

01.011.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.21.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.035   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पू॒र्वीरिंद्र॑स्य रा॒तयो॒ न वि द॑स्यंत्यू॒तयः॑ ।

यदी॒ वाज॑स्य॒ गोम॑तः स्तो॒तृभ्यो॒ मंह॑ते म॒घं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पूर्वीरिंद्रस्य रातयो न वि दस्यंत्यूतयः ।

यदी वाजस्य गोमतः स्तोतृभ्यो मंहते मघं ॥

Samhita Transcription Accented

pūrvī́ríndrasya rātáyo ná ví dasyantyūtáyaḥ ǀ

yádī vā́jasya gómataḥ stotṛ́bhyo máṃhate maghám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pūrvīrindrasya rātayo na vi dasyantyūtayaḥ ǀ

yadī vājasya gomataḥ stotṛbhyo maṃhate magham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पू॒र्वीः । इन्द्र॑स्य । रा॒तयः॑ । न । वि । द॒स्य॒न्ति॒ । ऊ॒तयः॑ ।

यदि॑ । वाज॑स्य । गोऽम॑तः । स्तो॒तृऽभ्यः॑ । मंह॑ते । म॒घम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पूर्वीः । इन्द्रस्य । रातयः । न । वि । दस्यन्ति । ऊतयः ।

यदि । वाजस्य । गोऽमतः । स्तोतृऽभ्यः । मंहते । मघम् ॥

Padapatha Transcription Accented

pūrvī́ḥ ǀ índrasya ǀ rātáyaḥ ǀ ná ǀ ví ǀ dasyanti ǀ ūtáyaḥ ǀ

yádi ǀ vā́jasya ǀ gó-mataḥ ǀ stotṛ́-bhyaḥ ǀ máṃhate ǀ maghám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pūrvīḥ ǀ indrasya ǀ rātayaḥ ǀ na ǀ vi ǀ dasyanti ǀ ūtayaḥ ǀ

yadi ǀ vājasya ǀ go-mataḥ ǀ stotṛ-bhyaḥ ǀ maṃhate ǀ magham ǁ

01.011.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.21.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.036   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पु॒रां भिं॒दुर्युवा॑ क॒विरमि॑तौजा अजायत ।

इंद्रो॒ विश्व॑स्य॒ कर्म॑णो ध॒र्ता व॒ज्री पु॑रुष्टु॒तः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पुरां भिंदुर्युवा कविरमितौजा अजायत ।

इंद्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरुष्टुतः ॥

Samhita Transcription Accented

purā́m bhindúryúvā kavírámitaujā ajāyata ǀ

índro víśvasya kármaṇo dhartā́ vajrī́ puruṣṭutáḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

purām bhinduryuvā kaviramitaujā ajāyata ǀ

indro viśvasya karmaṇo dhartā vajrī puruṣṭutaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पु॒राम् । भि॒न्दुः । युवा॑ । क॒विः । अमि॑तऽओजाः । अ॒जा॒य॒त॒ ।

इन्द्रः॑ । विश्व॑स्य । कर्म॑णः । ध॒र्ता । व॒ज्री । पु॒रु॒ऽस्तु॒तः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पुराम् । भिन्दुः । युवा । कविः । अमितऽओजाः । अजायत ।

इन्द्रः । विश्वस्य । कर्मणः । धर्ता । वज्री । पुरुऽस्तुतः ॥

Padapatha Transcription Accented

purā́m ǀ bhindúḥ ǀ yúvā ǀ kavíḥ ǀ ámita-ojāḥ ǀ ajāyata ǀ

índraḥ ǀ víśvasya ǀ kármaṇaḥ ǀ dhartā́ ǀ vajrī́ ǀ puru-stutáḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

purām ǀ bhinduḥ ǀ yuvā ǀ kaviḥ ǀ amita-ojāḥ ǀ ajāyata ǀ

indraḥ ǀ viśvasya ǀ karmaṇaḥ ǀ dhartā ǀ vajrī ǀ puru-stutaḥ ǁ

01.011.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.21.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.037   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं व॒लस्य॒ गोम॒तोऽपा॑वरद्रिवो॒ बिलं॑ ।

त्वां दे॒वा अबि॑भ्युषस्तु॒ज्यमा॑नास आविषुः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं वलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो बिलं ।

त्वां देवा अबिभ्युषस्तुज्यमानास आविषुः ॥

Samhita Transcription Accented

tvám valásya gómató’pāvaradrivo bílam ǀ

tvā́m devā́ ábibhyuṣastujyámānāsa āviṣuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam valasya gomato’pāvaradrivo bilam ǀ

tvām devā abibhyuṣastujyamānāsa āviṣuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । व॒लस्य॑ । गोऽम॑तः । अप॑ । अ॒वः॒ । अ॒द्रि॒ऽवः॒ । बिल॑म् ।

त्वाम् । दे॒वाः । अबि॑भ्युषः । तु॒ज्यमा॑नासः । आ॒वि॒षुः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । वलस्य । गोऽमतः । अप । अवः । अद्रिऽवः । बिलम् ।

त्वाम् । देवाः । अबिभ्युषः । तुज्यमानासः । आविषुः ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ valásya ǀ gó-mataḥ ǀ ápa ǀ avaḥ ǀ adri-vaḥ ǀ bílam ǀ

tvā́m ǀ devā́ḥ ǀ ábibhyuṣaḥ ǀ tujyámānāsaḥ ǀ āviṣuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ valasya ǀ go-mataḥ ǀ apa ǀ avaḥ ǀ adri-vaḥ ǀ bilam ǀ

tvām ǀ devāḥ ǀ abibhyuṣaḥ ǀ tujyamānāsaḥ ǀ āviṣuḥ ǁ

01.011.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.21.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.038   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तवा॒हं शू॑र रा॒तिभिः॒ प्रत्या॑यं॒ सिंधु॑मा॒वद॑न् ।

उपा॑तिष्ठंत गिर्वणो वि॒दुष्टे॒ तस्य॑ का॒रवः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तवाहं शूर रातिभिः प्रत्यायं सिंधुमावदन् ।

उपातिष्ठंत गिर्वणो विदुष्टे तस्य कारवः ॥

Samhita Transcription Accented

távāhám śūra rātíbhiḥ prátyāyam síndhumāvádan ǀ

úpātiṣṭhanta girvaṇo vidúṣṭe tásya kārávaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tavāham śūra rātibhiḥ pratyāyam sindhumāvadan ǀ

upātiṣṭhanta girvaṇo viduṣṭe tasya kāravaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तव॑ । अ॒हम् । शू॒र॒ । रा॒तिऽभिः॑ । प्रति॑ । आ॒य॒म् । सिन्धु॑म् । आ॒ऽवद॑न् ।

उप॑ । अ॒ति॒ष्ठ॒न्त॒ । गि॒र्व॒णः॒ । वि॒दुः । ते॒ । तस्य॑ । का॒रवः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तव । अहम् । शूर । रातिऽभिः । प्रति । आयम् । सिन्धुम् । आऽवदन् ।

उप । अतिष्ठन्त । गिर्वणः । विदुः । ते । तस्य । कारवः ॥

Padapatha Transcription Accented

táva ǀ ahám ǀ śūra ǀ rātí-bhiḥ ǀ práti ǀ āyam ǀ síndhum ǀ ā-vádan ǀ

úpa ǀ atiṣṭhanta ǀ girvaṇaḥ ǀ vidúḥ ǀ te ǀ tásya ǀ kārávaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tava ǀ aham ǀ śūra ǀ rāti-bhiḥ ǀ prati ǀ āyam ǀ sindhum ǀ ā-vadan ǀ

upa ǀ atiṣṭhanta ǀ girvaṇaḥ ǀ viduḥ ǀ te ǀ tasya ǀ kāravaḥ ǁ

01.011.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.21.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.039   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मा॒याभि॑रिंद्र मा॒यिनं॒ त्वं शुष्ण॒मवा॑तिरः ।

वि॒दुष्टे॒ तस्य॒ मेधि॑रा॒स्तेषां॒ श्रवां॒स्युत्ति॑र ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मायाभिरिंद्र मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः ।

विदुष्टे तस्य मेधिरास्तेषां श्रवांस्युत्तिर ॥

Samhita Transcription Accented

māyā́bhirindra māyínam tvám śúṣṇamávātiraḥ ǀ

vidúṣṭe tásya médhirāstéṣām śrávāṃsyúttira ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

māyābhirindra māyinam tvam śuṣṇamavātiraḥ ǀ

viduṣṭe tasya medhirāsteṣām śravāṃsyuttira ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मा॒याभिः॑ । इ॒न्द्र॒ । मा॒यिन॑म् । त्वम् । शुष्ण॑म् । अव॑ । अ॒ति॒रः॒ ।

वि॒दुः । ते॒ । तस्य॑ । मेधि॑राः । तेषा॑म् । श्रवां॑सि । उत् । ति॒र॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मायाभिः । इन्द्र । मायिनम् । त्वम् । शुष्णम् । अव । अतिरः ।

विदुः । ते । तस्य । मेधिराः । तेषाम् । श्रवांसि । उत् । तिर ॥

Padapatha Transcription Accented

māyā́bhiḥ ǀ indra ǀ māyínam ǀ tvám ǀ śúṣṇam ǀ áva ǀ atiraḥ ǀ

vidúḥ ǀ te ǀ tásya ǀ médhirāḥ ǀ téṣām ǀ śrávāṃsi ǀ út ǀ tira ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

māyābhiḥ ǀ indra ǀ māyinam ǀ tvam ǀ śuṣṇam ǀ ava ǀ atiraḥ ǀ

viduḥ ǀ te ǀ tasya ǀ medhirāḥ ǀ teṣām ǀ śravāṃsi ǀ ut ǀ tira ǁ

01.011.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.21.08    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.03.040   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्र॒मीशा॑न॒मोज॑सा॒भि स्तोमा॑ अनूषत ।

स॒हस्रं॒ यस्य॑ रा॒तय॑ उ॒त वा॒ संति॒ भूय॑सीः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रमीशानमोजसाभि स्तोमा अनूषत ।

सहस्रं यस्य रातय उत वा संति भूयसीः ॥

Samhita Transcription Accented

índramī́śānamójasābhí stómā anūṣata ǀ

sahásram yásya rātáya utá vā sánti bhū́yasīḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indramīśānamojasābhi stomā anūṣata ǀ

sahasram yasya rātaya uta vā santi bhūyasīḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑म् । ईशा॑नम् । ओज॑सा । अ॒भि । स्तोमाः॑ । अ॒नू॒ष॒त॒ ।

स॒हस्र॑म् । यस्य॑ । रा॒तयः॑ । उ॒त । वा॒ । सन्ति॑ । भूय॑सीः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रम् । ईशानम् । ओजसा । अभि । स्तोमाः । अनूषत ।

सहस्रम् । यस्य । रातयः । उत । वा । सन्ति । भूयसीः ॥

Padapatha Transcription Accented

índram ǀ ī́śānam ǀ ójasā ǀ abhí ǀ stómāḥ ǀ anūṣata ǀ

sahásram ǀ yásya ǀ rātáyaḥ ǀ utá ǀ vā ǀ sánti ǀ bhū́yasīḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indram ǀ īśānam ǀ ojasā ǀ abhi ǀ stomāḥ ǀ anūṣata ǀ

sahasram ǀ yasya ǀ rātayaḥ ǀ uta ǀ vā ǀ santi ǀ bhūyasīḥ ǁ