SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 12

 

1. Info

To:    agni
From:   medhātithi kāṇva
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 2, 7-9, 11, 12); nicṛdgāyatrī (3, 5); pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (4, 10); virāḍgāyatrī (6)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.012.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.22.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.001   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ग्निं दू॒तं वृ॑णीमहे॒ होता॑रं वि॒श्ववे॑दसं ।

अ॒स्य य॒ज्ञस्य॑ सु॒क्रतुं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसं ।

अस्य यज्ञस्य सुक्रतुं ॥

Samhita Transcription Accented

agním dūtám vṛṇīmahe hótāram viśvávedasam ǀ

asyá yajñásya sukrátum ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnim dūtam vṛṇīmahe hotāram viśvavedasam ǀ

asya yajñasya sukratum ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ग्निम् । दू॒तम् । वृ॒णी॒म॒हे॒ । होता॑रम् । वि॒श्वऽवे॑दसम् ।

अ॒स्य । य॒ज्ञस्य॑ । सु॒ऽक्रतु॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्निम् । दूतम् । वृणीमहे । होतारम् । विश्वऽवेदसम् ।

अस्य । यज्ञस्य । सुऽक्रतुम् ॥

Padapatha Transcription Accented

agním ǀ dūtám ǀ vṛṇīmahe ǀ hótāram ǀ viśvá-vedasam ǀ

asyá ǀ yajñásya ǀ su-krátum ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agnim ǀ dūtam ǀ vṛṇīmahe ǀ hotāram ǀ viśva-vedasam ǀ

asya ǀ yajñasya ǀ su-kratum ǁ

01.012.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.22.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.002   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ग्निम॑ग्निं॒ हवी॑मभिः॒ सदा॑ हवंत वि॒श्पतिं॑ ।

ह॒व्य॒वाहं॑ पुरुप्रि॒यं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्निमग्निं हवीमभिः सदा हवंत विश्पतिं ।

हव्यवाहं पुरुप्रियं ॥

Samhita Transcription Accented

agnímagnim hávīmabhiḥ sádā havanta viśpátim ǀ

havyavā́ham purupriyám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnimagnim havīmabhiḥ sadā havanta viśpatim ǀ

havyavāham purupriyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ग्निम्ऽअ॑ग्निम् । हवी॑मऽभिः । सदा॑ । ह॒व॒न्त॒ । वि॒श्पति॑म् ।

ह॒व्य॒ऽवाह॑म् । पु॒रु॒ऽप्रि॒यम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्निम्ऽअग्निम् । हवीमऽभिः । सदा । हवन्त । विश्पतिम् ।

हव्यऽवाहम् । पुरुऽप्रियम् ॥

Padapatha Transcription Accented

agním-agnim ǀ hávīma-bhiḥ ǀ sádā ǀ havanta ǀ viśpátim ǀ

havya-vā́ham ǀ puru-priyám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agnim-agnim ǀ havīma-bhiḥ ǀ sadā ǀ havanta ǀ viśpatim ǀ

havya-vāham ǀ puru-priyam ǁ

01.012.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.22.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.003   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्ने॑ दे॒वाँ इ॒हा व॑ह जज्ञा॒नो वृ॒क्तब॑र्हिषे ।

असि॒ होता॑ न॒ ईड्यः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्ने देवाँ इहा वह जज्ञानो वृक्तबर्हिषे ।

असि होता न ईड्यः ॥

Samhita Transcription Accented

ágne devā́m̐ ihā́ vaha jajñānó vṛktábarhiṣe ǀ

ási hótā na ī́ḍyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agne devām̐ ihā vaha jajñāno vṛktabarhiṣe ǀ

asi hotā na īḍyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । दे॒वान् । इ॒ह । आ । व॒ह॒ । ज॒ज्ञा॒नः । वृ॒क्तऽब॑र्हिषे ।

असि॑ । होता॑ । नः॒ । ईड्यः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । देवान् । इह । आ । वह । जज्ञानः । वृक्तऽबर्हिषे ।

असि । होता । नः । ईड्यः ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ devā́n ǀ ihá ǀ ā́ ǀ vaha ǀ jajñānáḥ ǀ vṛktá-barhiṣe ǀ

ási ǀ hótā ǀ naḥ ǀ ī́ḍyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ devān ǀ iha ǀ ā ǀ vaha ǀ jajñānaḥ ǀ vṛkta-barhiṣe ǀ

asi ǀ hotā ǀ naḥ ǀ īḍyaḥ ǁ

01.012.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.22.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.004   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ताँ उ॑श॒तो वि बो॑धय॒ यद॑ग्ने॒ यासि॑ दू॒त्यं॑ ।

दे॒वैरा स॑त्सि ब॒र्हिषि॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ताँ उशतो वि बोधय यदग्ने यासि दूत्यं ।

देवैरा सत्सि बर्हिषि ॥

Samhita Transcription Accented

tā́m̐ uśató ví bodhaya yádagne yā́si dūtyám ǀ

deváirā́ satsi barhíṣi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tām̐ uśato vi bodhaya yadagne yāsi dūtyam ǀ

devairā satsi barhiṣi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तान् । उ॒श॒तः । वि । बो॒ध॒य॒ । यत् । अ॒ग्ने॒ । यासि॑ । दू॒त्य॑म् ।

दे॒वैः । आ । स॒त्सि॒ । ब॒र्हिषि॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तान् । उशतः । वि । बोधय । यत् । अग्ने । यासि । दूत्यम् ।

देवैः । आ । सत्सि । बर्हिषि ॥

Padapatha Transcription Accented

tā́n ǀ uśatáḥ ǀ ví ǀ bodhaya ǀ yát ǀ agne ǀ yā́si ǀ dūtyám ǀ

deváiḥ ǀ ā́ ǀ satsi ǀ barhíṣi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tān ǀ uśataḥ ǀ vi ǀ bodhaya ǀ yat ǀ agne ǀ yāsi ǀ dūtyam ǀ

devaiḥ ǀ ā ǀ satsi ǀ barhiṣi ǁ

01.012.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.22.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.005   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

घृता॑हवन दीदिवः॒ प्रति॑ ष्म॒ रिष॑तो दह ।

अग्ने॒ त्वं र॑क्ष॒स्विनः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

घृताहवन दीदिवः प्रति ष्म रिषतो दह ।

अग्ने त्वं रक्षस्विनः ॥

Samhita Transcription Accented

ghṛ́tāhavana dīdivaḥ práti ṣma ríṣato daha ǀ

ágne tvám rakṣasvínaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ghṛtāhavana dīdivaḥ prati ṣma riṣato daha ǀ

agne tvam rakṣasvinaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

घृत॑ऽआहवन । दी॒दि॒ऽवः॒ । प्रति॑ । स्म॒ । रिष॑तः । द॒ह॒ ।

अग्ने॑ । त्वम् । र॒क्ष॒स्विनः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

घृतऽआहवन । दीदिऽवः । प्रति । स्म । रिषतः । दह ।

अग्ने । त्वम् । रक्षस्विनः ॥

Padapatha Transcription Accented

ghṛ́ta-āhavana ǀ dīdi-vaḥ ǀ práti ǀ sma ǀ ríṣataḥ ǀ daha ǀ

ágne ǀ tvám ǀ rakṣasvínaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ghṛta-āhavana ǀ dīdi-vaḥ ǀ prati ǀ sma ǀ riṣataḥ ǀ daha ǀ

agne ǀ tvam ǀ rakṣasvinaḥ ǁ

01.012.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.22.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.006   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ग्निना॒ग्निः समि॑ध्यते क॒विर्गृ॒हप॑ति॒र्युवा॑ ।

ह॒व्य॒वाड् जु॒ह्वा॑स्यः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्निनाग्निः समिध्यते कविर्गृहपतिर्युवा ।

हव्यवाड् जुह्वास्यः ॥

Samhita Transcription Accented

agnínāgníḥ sámidhyate kavírgṛhápatiryúvā ǀ

havyavā́ḍ juhvā́syaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnināgniḥ samidhyate kavirgṛhapatiryuvā ǀ

havyavāḍ juhvāsyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ग्निना॑ । अ॒ग्निः । सम् । इ॒ध्य॒ते॒ । क॒विः । गृ॒हऽप॑तिः । युवा॑ ।

ह॒व्य॒ऽवाट् । जु॒हुऽआ॑स्यः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्निना । अग्निः । सम् । इध्यते । कविः । गृहऽपतिः । युवा ।

हव्यऽवाट् । जुहुऽआस्यः ॥

Padapatha Transcription Accented

agnínā ǀ agníḥ ǀ sám ǀ idhyate ǀ kavíḥ ǀ gṛhá-patiḥ ǀ yúvā ǀ

havya-vā́ṭ ǀ juhú-āsyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agninā ǀ agniḥ ǀ sam ǀ idhyate ǀ kaviḥ ǀ gṛha-patiḥ ǀ yuvā ǀ

havya-vāṭ ǀ juhu-āsyaḥ ǁ

01.012.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.23.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.007   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क॒विम॒ग्निमुप॑ स्तुहि स॒त्यध॑र्माणमध्व॒रे ।

दे॒वम॑मीव॒चात॑नं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे ।

देवममीवचातनं ॥

Samhita Transcription Accented

kavímagnímúpa stuhi satyádharmāṇamadhvaré ǀ

devámamīvacā́tanam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kavimagnimupa stuhi satyadharmāṇamadhvare ǀ

devamamīvacātanam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क॒विम् । अ॒ग्निम् । उप॑ । स्तु॒हि॒ । स॒त्यऽध॑र्माणम् । अ॒ध्व॒रे ।

दे॒वम् । अ॒मी॒व॒ऽचात॑नम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कविम् । अग्निम् । उप । स्तुहि । सत्यऽधर्माणम् । अध्वरे ।

देवम् । अमीवऽचातनम् ॥

Padapatha Transcription Accented

kavím ǀ agním ǀ úpa ǀ stuhi ǀ satyá-dharmāṇam ǀ adhvaré ǀ

devám ǀ amīva-cā́tanam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kavim ǀ agnim ǀ upa ǀ stuhi ǀ satya-dharmāṇam ǀ adhvare ǀ

devam ǀ amīva-cātanam ǁ

01.012.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.23.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.008   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्त्वाम॑ग्ने ह॒विष्प॑तिर्दू॒तं दे॑व सप॒र्यति॑ ।

तस्य॑ स्म प्रावि॒ता भ॑व ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्त्वामग्ने हविष्पतिर्दूतं देव सपर्यति ।

तस्य स्म प्राविता भव ॥

Samhita Transcription Accented

yástvā́magne havíṣpatirdūtám deva saparyáti ǀ

tásya sma prāvitā́ bhava ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yastvāmagne haviṣpatirdūtam deva saparyati ǀ

tasya sma prāvitā bhava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । त्वाम् । अ॒ग्ने॒ । ह॒विःऽप॑तिः । दू॒तम् । दे॒व॒ । स॒प॒र्यति॑ ।

तस्य॑ । स्म॒ । प्र॒ऽअ॒वि॒ता । भ॒व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । त्वाम् । अग्ने । हविःऽपतिः । दूतम् । देव । सपर्यति ।

तस्य । स्म । प्रऽअविता । भव ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ tvā́m ǀ agne ǀ havíḥ-patiḥ ǀ dūtám ǀ deva ǀ saparyáti ǀ

tásya ǀ sma ǀ pra-avitā́ ǀ bhava ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ tvām ǀ agne ǀ haviḥ-patiḥ ǀ dūtam ǀ deva ǀ saparyati ǀ

tasya ǀ sma ǀ pra-avitā ǀ bhava ǁ

01.012.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.23.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.009   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यो अ॒ग्निं दे॒ववी॑तये ह॒विष्माँ॑ आ॒विवा॑सति ।

तस्मै॑ पावक मृळय ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यो अग्निं देववीतये हविष्माँ आविवासति ।

तस्मै पावक मृळय ॥

Samhita Transcription Accented

yó agním devávītaye havíṣmām̐ āvívāsati ǀ

tásmai pāvaka mṛḷaya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yo agnim devavītaye haviṣmām̐ āvivāsati ǀ

tasmai pāvaka mṛḷaya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । अ॒ग्निम् । दे॒वऽवी॑तये । ह॒विष्मा॑न् । आ॒ऽविवा॑सति ।

तस्मै॑ । पा॒व॒क॒ । मृ॒ळ॒य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । अग्निम् । देवऽवीतये । हविष्मान् । आऽविवासति ।

तस्मै । पावक । मृळय ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ agním ǀ devá-vītaye ǀ havíṣmān ǀ ā-vívāsati ǀ

tásmai ǀ pāvaka ǀ mṛḷaya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ agnim ǀ deva-vītaye ǀ haviṣmān ǀ ā-vivāsati ǀ

tasmai ǀ pāvaka ǀ mṛḷaya ǁ

01.012.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.23.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.010   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स नः॑ पावक दीदि॒वोऽग्ने॑ दे॒वाँ इ॒हा व॑ह ।

उप॑ य॒ज्ञं ह॒विश्च॑ नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स नः पावक दीदिवोऽग्ने देवाँ इहा वह ।

उप यज्ञं हविश्च नः ॥

Samhita Transcription Accented

sá naḥ pāvaka dīdivó’gne devā́m̐ ihā́ vaha ǀ

úpa yajñám havíśca naḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa naḥ pāvaka dīdivo’gne devām̐ ihā vaha ǀ

upa yajñam haviśca naḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । नः॒ । पा॒व॒क॒ । दी॒दि॒ऽवः॒ । अग्ने॑ । दे॒वान् । इ॒ह । आ । व॒ह॒ ।

उप॑ । य॒ज्ञम् । ह॒विः । च॒ । नः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । नः । पावक । दीदिऽवः । अग्ने । देवान् । इह । आ । वह ।

उप । यज्ञम् । हविः । च । नः ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ naḥ ǀ pāvaka ǀ dīdi-vaḥ ǀ ágne ǀ devā́n ǀ ihá ǀ ā́ ǀ vaha ǀ

úpa ǀ yajñám ǀ havíḥ ǀ ca ǀ naḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ naḥ ǀ pāvaka ǀ dīdi-vaḥ ǀ agne ǀ devān ǀ iha ǀ ā ǀ vaha ǀ

upa ǀ yajñam ǀ haviḥ ǀ ca ǀ naḥ ǁ

01.012.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.23.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.011   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स नः॒ स्तवा॑न॒ आ भ॑र गाय॒त्रेण॒ नवी॑यसा ।

र॒यिं वी॒रव॑ती॒मिषं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स नः स्तवान आ भर गायत्रेण नवीयसा ।

रयिं वीरवतीमिषं ॥

Samhita Transcription Accented

sá naḥ stávāna ā́ bhara gāyatréṇa návīyasā ǀ

rayím vīrávatīmíṣam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa naḥ stavāna ā bhara gāyatreṇa navīyasā ǀ

rayim vīravatīmiṣam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । नः॒ । स्तवा॑नः । आ । भ॒र॒ । गा॒य॒त्रेण॑ । नवी॑यसा ।

र॒यिम् । वी॒रऽव॑तीम् । इष॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । नः । स्तवानः । आ । भर । गायत्रेण । नवीयसा ।

रयिम् । वीरऽवतीम् । इषम् ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ naḥ ǀ stávānaḥ ǀ ā́ ǀ bhara ǀ gāyatréṇa ǀ návīyasā ǀ

rayím ǀ vīrá-vatīm ǀ íṣam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ naḥ ǀ stavānaḥ ǀ ā ǀ bhara ǀ gāyatreṇa ǀ navīyasā ǀ

rayim ǀ vīra-vatīm ǀ iṣam ǁ

01.012.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.23.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.012   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्ने॑ शु॒क्रेण॑ शो॒चिषा॒ विश्वा॑भिर्दे॒वहू॑तिभिः ।

इ॒मं स्तोमं॑ जुषस्व नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्ने शुक्रेण शोचिषा विश्वाभिर्देवहूतिभिः ।

इमं स्तोमं जुषस्व नः ॥

Samhita Transcription Accented

ágne śukréṇa śocíṣā víśvābhirdeváhūtibhiḥ ǀ

imám stómam juṣasva naḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agne śukreṇa śociṣā viśvābhirdevahūtibhiḥ ǀ

imam stomam juṣasva naḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । शु॒क्रेण॑ । शो॒चिषा॑ । विश्वा॑भिः । दे॒वहू॑तिऽभिः ।

इ॒मम् । स्तोम॑म् । जु॒ष॒स्व॒ । नः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । शुक्रेण । शोचिषा । विश्वाभिः । देवहूतिऽभिः ।

इमम् । स्तोमम् । जुषस्व । नः ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ śukréṇa ǀ śocíṣā ǀ víśvābhiḥ ǀ deváhūti-bhiḥ ǀ

imám ǀ stómam ǀ juṣasva ǀ naḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ śukreṇa ǀ śociṣā ǀ viśvābhiḥ ǀ devahūti-bhiḥ ǀ

imam ǀ stomam ǀ juṣasva ǀ naḥ ǁ