SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 13

 

1. Info

To:    1: agni;
2: tanūnapāt;
3: narāśaṃsa;
4: iḷa;
5: barhis;
6: devīr dvāraḥ;
7: uṣāsānaktā;
8: hotṛ (two divine wise priests);
9: sarasvatī, iḷā, bhāratī;
10: tvaṣṭṛ;
11: vanaspati;
12: svāhākṛtis
From:   medhātithi kāṇva
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1-6, 10); pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (7, 8, 11, 12); nicṛdgāyatrī (9)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.013.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.24.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.013   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सुस॑मिद्धो न॒ आ व॑ह दे॒वाँ अ॑ग्ने ह॒विष्म॑ते ।

होतः॑ पावक॒ यक्षि॑ च ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सुसमिद्धो न आ वह देवाँ अग्ने हविष्मते ।

होतः पावक यक्षि च ॥

Samhita Transcription Accented

súsamiddho na ā́ vaha devā́m̐ agne havíṣmate ǀ

hótaḥ pāvaka yákṣi ca ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

susamiddho na ā vaha devām̐ agne haviṣmate ǀ

hotaḥ pāvaka yakṣi ca ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सुऽस॑मिद्धः । नः॒ । आ । व॒ह॒ । दे॒वान् । अ॒ग्ने॒ । ह॒विष्म॑ते ।

होत॒रिति॑ । पा॒व॒क॒ । यक्षि॑ । च॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुऽसमिद्धः । नः । आ । वह । देवान् । अग्ने । हविष्मते ।

होतरिति । पावक । यक्षि । च ॥

Padapatha Transcription Accented

sú-samiddhaḥ ǀ naḥ ǀ ā́ ǀ vaha ǀ devā́n ǀ agne ǀ havíṣmate ǀ

hótaríti ǀ pāvaka ǀ yákṣi ǀ ca ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

su-samiddhaḥ ǀ naḥ ǀ ā ǀ vaha ǀ devān ǀ agne ǀ haviṣmate ǀ

hotariti ǀ pāvaka ǀ yakṣi ǀ ca ǁ

01.013.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.24.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.014   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मधु॑मंतं तनूनपाद्य॒ज्ञं दे॒वेषु॑ नः कवे ।

अ॒द्या कृ॑णुहि वी॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मधुमंतं तनूनपाद्यज्ञं देवेषु नः कवे ।

अद्या कृणुहि वीतये ॥

Samhita Transcription Accented

mádhumantam tanūnapādyajñám devéṣu naḥ kave ǀ

adyā́ kṛṇuhi vītáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

madhumantam tanūnapādyajñam deveṣu naḥ kave ǀ

adyā kṛṇuhi vītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मधु॑ऽमन्तम् । त॒नू॒ऽन॒पा॒त् । य॒ज्ञम् । दे॒वेषु॑ । नः॒ । क॒वे॒ ।

अ॒द्य । कृ॒णु॒हि॒ । वी॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मधुऽमन्तम् । तनूऽनपात् । यज्ञम् । देवेषु । नः । कवे ।

अद्य । कृणुहि । वीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

mádhu-mantam ǀ tanū-napāt ǀ yajñám ǀ devéṣu ǀ naḥ ǀ kave ǀ

adyá ǀ kṛṇuhi ǀ vītáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

madhu-mantam ǀ tanū-napāt ǀ yajñam ǀ deveṣu ǀ naḥ ǀ kave ǀ

adya ǀ kṛṇuhi ǀ vītaye ǁ

01.013.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.24.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.015   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नरा॒शंस॑मि॒ह प्रि॒यम॒स्मिन्य॒ज्ञ उप॑ ह्वये ।

मधु॑जिह्वं हवि॒ष्कृतं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप ह्वये ।

मधुजिह्वं हविष्कृतं ॥

Samhita Transcription Accented

nárāśáṃsamihá priyámasmínyajñá úpa hvaye ǀ

mádhujihvam haviṣkṛ́tam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

narāśaṃsamiha priyamasminyajña upa hvaye ǀ

madhujihvam haviṣkṛtam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नरा॒शंस॑म् । इ॒ह । प्रि॒यम् । अ॒स्मिन् । य॒ज्ञे । उप॑ । ह्व॒ये॒ ।

मधु॑ऽजिह्वम् । ह॒विः॒ऽकृत॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नराशंसम् । इह । प्रियम् । अस्मिन् । यज्ञे । उप । ह्वये ।

मधुऽजिह्वम् । हविःऽकृतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

nárāśáṃsam ǀ ihá ǀ priyám ǀ asmín ǀ yajñé ǀ úpa ǀ hvaye ǀ

mádhu-jihvam ǀ haviḥ-kṛ́tam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

narāśaṃsam ǀ iha ǀ priyam ǀ asmin ǀ yajñe ǀ upa ǀ hvaye ǀ

madhu-jihvam ǀ haviḥ-kṛtam ǁ

01.013.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.24.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.016   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्ने॑ सु॒खत॑मे॒ रथे॑ दे॒वाँ ई॑ळि॒त आ व॑ह ।

असि॒ होता॒ मनु॑र्हितः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्ने सुखतमे रथे देवाँ ईळित आ वह ।

असि होता मनुर्हितः ॥

Samhita Transcription Accented

ágne sukhátame ráthe devā́m̐ īḷitá ā́ vaha ǀ

ási hótā mánurhitaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agne sukhatame rathe devām̐ īḷita ā vaha ǀ

asi hotā manurhitaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । सु॒खऽत॑मे । रथे॑ । दे॒वान् । ई॒ळि॒तः । आ । व॒ह॒ ।

असि॑ । होता॑ । मनुः॑ऽहितः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । सुखऽतमे । रथे । देवान् । ईळितः । आ । वह ।

असि । होता । मनुःऽहितः ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ sukhá-tame ǀ ráthe ǀ devā́n ǀ īḷitáḥ ǀ ā́ ǀ vaha ǀ

ási ǀ hótā ǀ mánuḥ-hitaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ sukha-tame ǀ rathe ǀ devān ǀ īḷitaḥ ǀ ā ǀ vaha ǀ

asi ǀ hotā ǀ manuḥ-hitaḥ ǁ

01.013.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.24.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.017   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स्तृ॒णी॒त ब॒र्हिरा॑नु॒षग्घृ॒तपृ॑ष्ठं मनीषिणः ।

यत्रा॒मृत॑स्य॒ चक्ष॑णं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स्तृणीत बर्हिरानुषग्घृतपृष्ठं मनीषिणः ।

यत्रामृतस्य चक्षणं ॥

Samhita Transcription Accented

stṛṇītá barhírānuṣágghṛtápṛṣṭham manīṣiṇaḥ ǀ

yátrāmṛ́tasya cákṣaṇam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

stṛṇīta barhirānuṣagghṛtapṛṣṭham manīṣiṇaḥ ǀ

yatrāmṛtasya cakṣaṇam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स्तृ॒णी॒त । ब॒र्हिः । आ॒नु॒षक् । घृ॒तऽपृ॑ष्ठम् । म॒नी॒षि॒णः॒ ।

यत्र॑ । अ॒मृत॑स्य । चक्ष॑णम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

स्तृणीत । बर्हिः । आनुषक् । घृतऽपृष्ठम् । मनीषिणः ।

यत्र । अमृतस्य । चक्षणम् ॥

Padapatha Transcription Accented

stṛṇītá ǀ barhíḥ ǀ ānuṣák ǀ ghṛtá-pṛṣṭham ǀ manīṣiṇaḥ ǀ

yátra ǀ amṛ́tasya ǀ cákṣaṇam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

stṛṇīta ǀ barhiḥ ǀ ānuṣak ǀ ghṛta-pṛṣṭham ǀ manīṣiṇaḥ ǀ

yatra ǀ amṛtasya ǀ cakṣaṇam ǁ

01.013.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.24.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.018   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि श्र॑यंतामृता॒वृधो॒ द्वारो॑ दे॒वीर॑स॒श्चतः॑ ।

अ॒द्या नू॒नं च॒ यष्ट॑वे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि श्रयंतामृतावृधो द्वारो देवीरसश्चतः ।

अद्या नूनं च यष्टवे ॥

Samhita Transcription Accented

ví śrayantāmṛtāvṛ́dho dvā́ro devī́rasaścátaḥ ǀ

adyā́ nūnám ca yáṣṭave ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vi śrayantāmṛtāvṛdho dvāro devīrasaścataḥ ǀ

adyā nūnam ca yaṣṭave ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । श्र॒य॒न्ता॒म् । ऋ॒त॒ऽवृधः॑ । द्वारः॑ । दे॒वीः । अ॒स॒श्चतः॑ ।

अ॒द्य । नू॒नम् । च॒ । यष्ट॑वे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । श्रयन्ताम् । ऋतऽवृधः । द्वारः । देवीः । असश्चतः ।

अद्य । नूनम् । च । यष्टवे ॥

Padapatha Transcription Accented

ví ǀ śrayantām ǀ ṛta-vṛ́dhaḥ ǀ dvā́raḥ ǀ devī́ḥ ǀ asaścátaḥ ǀ

adyá ǀ nūnám ǀ ca ǀ yáṣṭave ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi ǀ śrayantām ǀ ṛta-vṛdhaḥ ǀ dvāraḥ ǀ devīḥ ǀ asaścataḥ ǀ

adya ǀ nūnam ǀ ca ǀ yaṣṭave ǁ

01.013.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.25.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.019   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नक्तो॒षासा॑ सु॒पेश॑सा॒स्मिन्य॒ज्ञ उप॑ ह्वये ।

इ॒दं नो॑ ब॒र्हिरा॒सदे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नक्तोषासा सुपेशसास्मिन्यज्ञ उप ह्वये ।

इदं नो बर्हिरासदे ॥

Samhita Transcription Accented

náktoṣā́sā supéśasāsmínyajñá úpa hvaye ǀ

idám no barhírāsáde ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

naktoṣāsā supeśasāsminyajña upa hvaye ǀ

idam no barhirāsade ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नक्तो॒षसा॑ । सु॒ऽपेश॑सा । अ॒स्मिन् । य॒ज्ञे । उप॑ । ह्व॒ये॒ ।

इ॒दम् । नः॒ । ब॒र्हिः । आ॒ऽसदे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नक्तोषसा । सुऽपेशसा । अस्मिन् । यज्ञे । उप । ह्वये ।

इदम् । नः । बर्हिः । आऽसदे ॥

Padapatha Transcription Accented

náktoṣásā ǀ su-péśasā ǀ asmín ǀ yajñé ǀ úpa ǀ hvaye ǀ

idám ǀ naḥ ǀ barhíḥ ǀ ā-sáde ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

naktoṣasā ǀ su-peśasā ǀ asmin ǀ yajñe ǀ upa ǀ hvaye ǀ

idam ǀ naḥ ǀ barhiḥ ǀ ā-sade ǁ

01.013.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.25.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.020   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ता सु॑जि॒ह्वा उप॑ ह्वये॒ होता॑रा॒ दैव्या॑ क॒वी ।

य॒ज्ञं नो॑ यक्षतामि॒मं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ता सुजिह्वा उप ह्वये होतारा दैव्या कवी ।

यज्ञं नो यक्षतामिमं ॥

Samhita Transcription Accented

tā́ sujihvā́ úpa hvaye hótārā dáivyā kavī́ ǀ

yajñám no yakṣatāmimám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tā sujihvā upa hvaye hotārā daivyā kavī ǀ

yajñam no yakṣatāmimam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ता । सु॒ऽजि॒ह्वौ । उप॑ । ह्व॒ये॒ । होता॑रा । दैव्या॑ । क॒वी इति॑ ।

य॒ज्ञम् । नः॒ । य॒क्ष॒ता॒म् । इ॒मम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ता । सुऽजिह्वौ । उप । ह्वये । होतारा । दैव्या । कवी इति ।

यज्ञम् । नः । यक्षताम् । इमम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tā́ ǀ su-jihváu ǀ úpa ǀ hvaye ǀ hótārā ǀ dáivyā ǀ kavī́ íti ǀ

yajñám ǀ naḥ ǀ yakṣatām ǀ imám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tā ǀ su-jihvau ǀ upa ǀ hvaye ǀ hotārā ǀ daivyā ǀ kavī iti ǀ

yajñam ǀ naḥ ǀ yakṣatām ǀ imam ǁ

01.013.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.25.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.021   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इळा॒ सर॑स्वती म॒ही ति॒स्रो दे॒वीर्म॑यो॒भुवः॑ ।

ब॒र्हिः सी॑दंत्व॒स्रिधः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुवः ।

बर्हिः सीदंत्वस्रिधः ॥

Samhita Transcription Accented

íḷā sárasvatī mahī́ tisró devī́rmayobhúvaḥ ǀ

barhíḥ sīdantvasrídhaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

iḷā sarasvatī mahī tisro devīrmayobhuvaḥ ǀ

barhiḥ sīdantvasridhaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इळा॑ । सर॑स्वती । म॒ही । ति॒स्रः । दे॒वीः । म॒यः॒ऽभुवः॑ ।

ब॒र्हिः । सी॒द॒न्तु॒ । अ॒स्रिधः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इळा । सरस्वती । मही । तिस्रः । देवीः । मयःऽभुवः ।

बर्हिः । सीदन्तु । अस्रिधः ॥

Padapatha Transcription Accented

íḷā ǀ sárasvatī ǀ mahī́ ǀ tisráḥ ǀ devī́ḥ ǀ mayaḥ-bhúvaḥ ǀ

barhíḥ ǀ sīdantu ǀ asrídhaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

iḷā ǀ sarasvatī ǀ mahī ǀ tisraḥ ǀ devīḥ ǀ mayaḥ-bhuvaḥ ǀ

barhiḥ ǀ sīdantu ǀ asridhaḥ ǁ

01.013.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.25.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.022   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒ह त्वष्टा॑रमग्रि॒यं वि॒श्वरू॑प॒मुप॑ ह्वये ।

अ॒स्माक॑मस्तु॒ केव॑लः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपमुप ह्वये ।

अस्माकमस्तु केवलः ॥

Samhita Transcription Accented

ihá tváṣṭāramagriyám viśvárūpamúpa hvaye ǀ

asmā́kamastu kévalaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

iha tvaṣṭāramagriyam viśvarūpamupa hvaye ǀ

asmākamastu kevalaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒ह । त्वष्टा॑रम् । अ॒ग्रि॒यम् । वि॒श्वऽरू॑पम् । उप॑ । ह्व॒ये॒ ।

अ॒स्माक॑म् । अ॒स्तु॒ । केव॑लः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इह । त्वष्टारम् । अग्रियम् । विश्वऽरूपम् । उप । ह्वये ।

अस्माकम् । अस्तु । केवलः ॥

Padapatha Transcription Accented

ihá ǀ tváṣṭāram ǀ agriyám ǀ viśvá-rūpam ǀ úpa ǀ hvaye ǀ

asmā́kam ǀ astu ǀ kévalaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

iha ǀ tvaṣṭāram ǀ agriyam ǀ viśva-rūpam ǀ upa ǀ hvaye ǀ

asmākam ǀ astu ǀ kevalaḥ ǁ

01.013.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.25.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.023   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अव॑ सृजा वनस्पते॒ देव॑ दे॒वेभ्यो॑ ह॒विः ।

प्र दा॒तुर॑स्तु॒ चेत॑नं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अव सृजा वनस्पते देव देवेभ्यो हविः ।

प्र दातुरस्तु चेतनं ॥

Samhita Transcription Accented

áva sṛjā vanaspate déva devébhyo havíḥ ǀ

prá dātúrastu cétanam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ava sṛjā vanaspate deva devebhyo haviḥ ǀ

pra dāturastu cetanam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अव॑ । सृ॒ज॒ । व॒न॒स्प॒ते॒ । देव॑ । दे॒वेभ्यः॑ । ह॒विः ।

प्र । दा॒तुः । अ॒स्तु॒ । चेत॑नम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अव । सृज । वनस्पते । देव । देवेभ्यः । हविः ।

प्र । दातुः । अस्तु । चेतनम् ॥

Padapatha Transcription Accented

áva ǀ sṛja ǀ vanaspate ǀ déva ǀ devébhyaḥ ǀ havíḥ ǀ

prá ǀ dātúḥ ǀ astu ǀ cétanam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ava ǀ sṛja ǀ vanaspate ǀ deva ǀ devebhyaḥ ǀ haviḥ ǀ

pra ǀ dātuḥ ǀ astu ǀ cetanam ǁ

01.013.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.25.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.024   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स्वाहा॑ य॒ज्ञं कृ॑णोत॒नेंद्रा॑य॒ यज्व॑नो गृ॒हे ।

तत्र॑ दे॒वाँ उप॑ ह्वये ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स्वाहा यज्ञं कृणोतनेंद्राय यज्वनो गृहे ।

तत्र देवाँ उप ह्वये ॥

Samhita Transcription Accented

svā́hā yajñám kṛṇotanéndrāya yájvano gṛhé ǀ

tátra devā́m̐ úpa hvaye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

svāhā yajñam kṛṇotanendrāya yajvano gṛhe ǀ

tatra devām̐ upa hvaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स्वाहा॑ । य॒ज्ञम् । कृ॒णो॒त॒न॒ । इन्द्रा॑य । यज्व॑नः । गृ॒हे ।

तत्र॑ । दे॒वान् । उप॑ । ह्व॒ये॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

स्वाहा । यज्ञम् । कृणोतन । इन्द्राय । यज्वनः । गृहे ।

तत्र । देवान् । उप । ह्वये ॥

Padapatha Transcription Accented

svā́hā ǀ yajñám ǀ kṛṇotana ǀ índrāya ǀ yájvanaḥ ǀ gṛhé ǀ

tátra ǀ devā́n ǀ úpa ǀ hvaye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

svāhā ǀ yajñam ǀ kṛṇotana ǀ indrāya ǀ yajvanaḥ ǀ gṛhe ǀ

tatra ǀ devān ǀ upa ǀ hvaye ǁ