SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 14

 

1. Info

To:    viśvedevās;
1-2, 5-9, 11-12: agni
From:   medhātithi kāṇva
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1-6, 9); pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (7, 8); virāḍgāyatrī (10, 11); nicṛdgāyatrī (12)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.014.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.26.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.025   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऐभि॑रग्ने॒ दुवो॒ गिरो॒ विश्वे॑भिः॒ सोम॑पीतये ।

दे॒वेभि॑र्याहि॒ यक्षि॑ च ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऐभिरग्ने दुवो गिरो विश्वेभिः सोमपीतये ।

देवेभिर्याहि यक्षि च ॥

Samhita Transcription Accented

áibhiragne dúvo gíro víśvebhiḥ sómapītaye ǀ

devébhiryāhi yákṣi ca ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

aibhiragne duvo giro viśvebhiḥ somapītaye ǀ

devebhiryāhi yakṣi ca ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । ए॒भिः॒ । अ॒ग्ने॒ । दुवः॑ । गिरः॑ । विश्वे॑भिः । सोम॑ऽपीतये ।

दे॒वेभिः॑ । या॒हि॒ । यक्षि॑ । च॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । एभिः । अग्ने । दुवः । गिरः । विश्वेभिः । सोमऽपीतये ।

देवेभिः । याहि । यक्षि । च ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ ebhiḥ ǀ agne ǀ dúvaḥ ǀ gíraḥ ǀ víśvebhiḥ ǀ sóma-pītaye ǀ

devébhiḥ ǀ yāhi ǀ yákṣi ǀ ca ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ ebhiḥ ǀ agne ǀ duvaḥ ǀ giraḥ ǀ viśvebhiḥ ǀ soma-pītaye ǀ

devebhiḥ ǀ yāhi ǀ yakṣi ǀ ca ǁ

01.014.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.26.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.026   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ त्वा॒ कण्वा॑ अहूषत गृ॒णंति॑ विप्र ते॒ धियः॑ ।

दे॒वेभि॑रग्न॒ आ ग॑हि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ त्वा कण्वा अहूषत गृणंति विप्र ते धियः ।

देवेभिरग्न आ गहि ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ tvā káṇvā ahūṣata gṛṇánti vipra te dhíyaḥ ǀ

devébhiragna ā́ gahi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā tvā kaṇvā ahūṣata gṛṇanti vipra te dhiyaḥ ǀ

devebhiragna ā gahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । त्वा॒ । कण्वाः॑ । अ॒हू॒ष॒त॒ । गृ॒णन्ति॑ । वि॒प्र॒ । ते॒ । धियः॑ ।

दे॒वेभिः॑ । अ॒ग्ने॒ । आ । ग॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । त्वा । कण्वाः । अहूषत । गृणन्ति । विप्र । ते । धियः ।

देवेभिः । अग्ने । आ । गहि ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ tvā ǀ káṇvāḥ ǀ ahūṣata ǀ gṛṇánti ǀ vipra ǀ te ǀ dhíyaḥ ǀ

devébhiḥ ǀ agne ǀ ā́ ǀ gahi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ tvā ǀ kaṇvāḥ ǀ ahūṣata ǀ gṛṇanti ǀ vipra ǀ te ǀ dhiyaḥ ǀ

devebhiḥ ǀ agne ǀ ā ǀ gahi ǁ

01.014.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.26.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.027   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इं॒द्र॒वा॒यू बृह॒स्पतिं॑ मि॒त्राग्निं पू॒षणं॒ भगं॑ ।

आ॒दि॒त्यान्मारु॑तं ग॒णं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रवायू बृहस्पतिं मित्राग्निं पूषणं भगं ।

आदित्यान्मारुतं गणं ॥

Samhita Transcription Accented

indravāyū́ bṛ́haspátim mitrā́gním pūṣáṇam bhágam ǀ

ādityā́nmā́rutam gaṇám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indravāyū bṛhaspatim mitrāgnim pūṣaṇam bhagam ǀ

ādityānmārutam gaṇam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒न्द्र॒वा॒यू इति॑ । बृह॒स्पति॑म् । मि॒त्रा । अ॒ग्निम् । पू॒षण॑म् । भग॑म् ।

आ॒दि॒त्यान् । मारु॑तम् । ग॒णम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रवायू इति । बृहस्पतिम् । मित्रा । अग्निम् । पूषणम् । भगम् ।

आदित्यान् । मारुतम् । गणम् ॥

Padapatha Transcription Accented

indravāyū́ íti ǀ bṛ́haspátim ǀ mitrā́ ǀ agním ǀ pūṣáṇam ǀ bhágam ǀ

ādityā́n ǀ mā́rutam ǀ gaṇám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indravāyū iti ǀ bṛhaspatim ǀ mitrā ǀ agnim ǀ pūṣaṇam ǀ bhagam ǀ

ādityān ǀ mārutam ǀ gaṇam ǁ

01.014.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.26.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.028   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र वो॑ भ्रियंत॒ इंद॑वो मत्स॒रा मा॑दयि॒ष्णवः॑ ।

द्र॒प्सा मध्व॑श्चमू॒षदः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र वो भ्रियंत इंदवो मत्सरा मादयिष्णवः ।

द्रप्सा मध्वश्चमूषदः ॥

Samhita Transcription Accented

prá vo bhriyanta índavo matsarā́ mādayiṣṇávaḥ ǀ

drapsā́ mádhvaścamūṣádaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra vo bhriyanta indavo matsarā mādayiṣṇavaḥ ǀ

drapsā madhvaścamūṣadaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । वः॒ । भ्रि॒य॒न्ते॒ । इन्द॑वः । म॒त्स॒राः । मा॒द॒यि॒ष्णवः॑ ।

द्र॒प्साः । मध्वः॑ । च॒मू॒ऽसदः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । वः । भ्रियन्ते । इन्दवः । मत्सराः । मादयिष्णवः ।

द्रप्साः । मध्वः । चमूऽसदः ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ vaḥ ǀ bhriyante ǀ índavaḥ ǀ matsarā́ḥ ǀ mādayiṣṇávaḥ ǀ

drapsā́ḥ ǀ mádhvaḥ ǀ camū-sádaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ vaḥ ǀ bhriyante ǀ indavaḥ ǀ matsarāḥ ǀ mādayiṣṇavaḥ ǀ

drapsāḥ ǀ madhvaḥ ǀ camū-sadaḥ ǁ

01.014.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.26.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.029   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ईळ॑ते॒ त्वाम॑व॒स्यवः॒ कण्वा॑सो वृ॒क्तब॑र्हिषः ।

ह॒विष्मं॑तो अरं॒कृतः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ईळते त्वामवस्यवः कण्वासो वृक्तबर्हिषः ।

हविष्मंतो अरंकृतः ॥

Samhita Transcription Accented

ī́ḷate tvā́mavasyávaḥ káṇvāso vṛktábarhiṣaḥ ǀ

havíṣmanto araṃkṛ́taḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

īḷate tvāmavasyavaḥ kaṇvāso vṛktabarhiṣaḥ ǀ

haviṣmanto araṃkṛtaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ईळ॑ते । त्वाम् । अ॒व॒स्यवः॑ । कण्वा॑सः । वृ॒क्तऽब॑र्हिषः ।

ह॒विष्म॑न्तः । अ॒र॒म्ऽकृतः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ईळते । त्वाम् । अवस्यवः । कण्वासः । वृक्तऽबर्हिषः ।

हविष्मन्तः । अरम्ऽकृतः ॥

Padapatha Transcription Accented

ī́ḷate ǀ tvā́m ǀ avasyávaḥ ǀ káṇvāsaḥ ǀ vṛktá-barhiṣaḥ ǀ

havíṣmantaḥ ǀ aram-kṛ́taḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

īḷate ǀ tvām ǀ avasyavaḥ ǀ kaṇvāsaḥ ǀ vṛkta-barhiṣaḥ ǀ

haviṣmantaḥ ǀ aram-kṛtaḥ ǁ

01.014.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.26.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.030   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

घृ॒तपृ॑ष्ठा मनो॒युजो॒ ये त्वा॒ वहं॑ति॒ वह्न॑यः ।

आ दे॒वान्त्सोम॑पीतये ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

घृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहंति वह्नयः ।

आ देवान्त्सोमपीतये ॥

Samhita Transcription Accented

ghṛtápṛṣṭhā manoyújo yé tvā váhanti váhnayaḥ ǀ

ā́ devā́ntsómapītaye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ghṛtapṛṣṭhā manoyujo ye tvā vahanti vahnayaḥ ǀ

ā devāntsomapītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

घृ॒तऽपृ॑ष्ठाः । म॒नः॒ऽयुजः॑ । ये । त्वा॒ । वह॑न्ति । वह्न॑यः ।

आ । दे॒वान् । सोम॑ऽपीतये ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

घृतऽपृष्ठाः । मनःऽयुजः । ये । त्वा । वहन्ति । वह्नयः ।

आ । देवान् । सोमऽपीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

ghṛtá-pṛṣṭhāḥ ǀ manaḥ-yújaḥ ǀ yé ǀ tvā ǀ váhanti ǀ váhnayaḥ ǀ

ā́ ǀ devā́n ǀ sóma-pītaye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ghṛta-pṛṣṭhāḥ ǀ manaḥ-yujaḥ ǀ ye ǀ tvā ǀ vahanti ǀ vahnayaḥ ǀ

ā ǀ devān ǀ soma-pītaye ǁ

01.014.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.27.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.031   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तान्यज॑त्राँ ऋता॒वृधोऽग्ने॒ पत्नी॑वतस्कृधि ।

मध्वः॑ सुजिह्व पायय ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तान्यजत्राँ ऋतावृधोऽग्ने पत्नीवतस्कृधि ।

मध्वः सुजिह्व पायय ॥

Samhita Transcription Accented

tā́nyájatrām̐ ṛtāvṛ́dhó’gne pátnīvataskṛdhi ǀ

mádhvaḥ sujihva pāyaya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tānyajatrām̐ ṛtāvṛdho’gne patnīvataskṛdhi ǀ

madhvaḥ sujihva pāyaya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तान् । यज॑त्रान् । ऋ॒त॒ऽवृधः॑ । अग्ने॑ । पत्नी॑ऽवतः । कृ॒धि॒ ।

मध्वः॑ । सु॒ऽजि॒ह्व॒ । पा॒य॒य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तान् । यजत्रान् । ऋतऽवृधः । अग्ने । पत्नीऽवतः । कृधि ।

मध्वः । सुऽजिह्व । पायय ॥

Padapatha Transcription Accented

tā́n ǀ yájatrān ǀ ṛta-vṛ́dhaḥ ǀ ágne ǀ pátnī-vataḥ ǀ kṛdhi ǀ

mádhvaḥ ǀ su-jihva ǀ pāyaya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tān ǀ yajatrān ǀ ṛta-vṛdhaḥ ǀ agne ǀ patnī-vataḥ ǀ kṛdhi ǀ

madhvaḥ ǀ su-jihva ǀ pāyaya ǁ

01.014.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.27.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.032   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ये यज॑त्रा॒ य ईड्या॒स्ते ते॑ पिबंतु जि॒ह्वया॑ ।

मधो॑रग्ने॒ वष॑ट्कृति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ये यजत्रा य ईड्यास्ते ते पिबंतु जिह्वया ।

मधोरग्ने वषट्कृति ॥

Samhita Transcription Accented

yé yájatrā yá ī́ḍyāsté te pibantu jihváyā ǀ

mádhoragne váṣaṭkṛti ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ye yajatrā ya īḍyāste te pibantu jihvayā ǀ

madhoragne vaṣaṭkṛti ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ये । यज॑त्राः । ये । ईड्याः॑ । ते । ते॒ । पि॒ब॒न्तु॒ । जि॒ह्वया॑ ।

मधोः॑ । अ॒ग्ने॒ । वष॑ट्ऽकृति ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ये । यजत्राः । ये । ईड्याः । ते । ते । पिबन्तु । जिह्वया ।

मधोः । अग्ने । वषट्ऽकृति ॥

Padapatha Transcription Accented

yé ǀ yájatrāḥ ǀ yé ǀ ī́ḍyāḥ ǀ té ǀ te ǀ pibantu ǀ jihváyā ǀ

mádhoḥ ǀ agne ǀ váṣaṭ-kṛti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ye ǀ yajatrāḥ ǀ ye ǀ īḍyāḥ ǀ te ǀ te ǀ pibantu ǀ jihvayā ǀ

madhoḥ ǀ agne ǀ vaṣaṭ-kṛti ǁ

01.014.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.27.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.033   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आकीं॒ सूर्य॑स्य रोच॒नाद्विश्चा॑न्दे॒वाँ उ॑ष॒र्बुधः॑ ।

विप्रो॒ होते॒ह व॑क्षति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आकीं सूर्यस्य रोचनाद्विश्चान्देवाँ उषर्बुधः ।

विप्रो होतेह वक्षति ॥

Samhita Transcription Accented

ā́kīm sū́ryasya rocanā́dvíśvāndevā́m̐ uṣarbúdhaḥ ǀ

vípro hótehá vakṣati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ākīm sūryasya rocanādviśvāndevām̐ uṣarbudhaḥ ǀ

vipro hoteha vakṣati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आकी॑म् । सूर्य॑स्य । रो॒च॒नात् । विश्वा॑न् । दे॒वान् । उ॒षः॒ऽबुधः॑ ।

विप्रः॑ । होता॑ । इ॒ह । व॒क्ष॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आकीम् । सूर्यस्य । रोचनात् । विश्वान् । देवान् । उषःऽबुधः ।

विप्रः । होता । इह । वक्षति ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́kīm ǀ sū́ryasya ǀ rocanā́t ǀ víśvān ǀ devā́n ǀ uṣaḥ-búdhaḥ ǀ

vípraḥ ǀ hótā ǀ ihá ǀ vakṣati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ākīm ǀ sūryasya ǀ rocanāt ǀ viśvān ǀ devān ǀ uṣaḥ-budhaḥ ǀ

vipraḥ ǀ hotā ǀ iha ǀ vakṣati ǁ

01.014.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.27.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.034   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विश्वे॑भिः सो॒म्यं मध्वग्न॒ इंद्रे॑ण वा॒युना॑ ।

पिबा॑ मि॒त्रस्य॒ धाम॑भिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वेभिः सोम्यं मध्वग्न इंद्रेण वायुना ।

पिबा मित्रस्य धामभिः ॥

Samhita Transcription Accented

víśvebhiḥ somyám mádhvágna índreṇa vāyúnā ǀ

píbā mitrásya dhā́mabhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśvebhiḥ somyam madhvagna indreṇa vāyunā ǀ

pibā mitrasya dhāmabhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विश्वे॑भिः । सो॒म्यम् । मधु॑ । अग्ने॑ । इन्द्रे॑ण । वा॒युना॑ ।

पिब॑ । मि॒त्रस्य॑ । धाम॑ऽभिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वेभिः । सोम्यम् । मधु । अग्ने । इन्द्रेण । वायुना ।

पिब । मित्रस्य । धामऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

víśvebhiḥ ǀ somyám ǀ mádhu ǀ ágne ǀ índreṇa ǀ vāyúnā ǀ

píba ǀ mitrásya ǀ dhā́ma-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśvebhiḥ ǀ somyam ǀ madhu ǀ agne ǀ indreṇa ǀ vāyunā ǀ

piba ǀ mitrasya ǀ dhāma-bhiḥ ǁ

01.014.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.27.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.035   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं होता॒ मनु॑र्हि॒तोऽग्ने॑ य॒ज्ञेषु॑ सीदसि ।

सेमं नो॑ अध्व॒रं य॑ज ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं होता मनुर्हितोऽग्ने यज्ञेषु सीदसि ।

सेमं नो अध्वरं यज ॥

Samhita Transcription Accented

tvám hótā mánurhitó’gne yajñéṣu sīdasi ǀ

sémám no adhvarám yaja ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam hotā manurhito’gne yajñeṣu sīdasi ǀ

semam no adhvaram yaja ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । होता॑ । मनुः॑ऽहितः । अग्ने॑ । य॒ज्ञेषु॑ । सी॒द॒सि॒ ।

सः । इ॒मम् । नः॒ । अ॒ध्व॒रम् । य॒ज॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । होता । मनुःऽहितः । अग्ने । यज्ञेषु । सीदसि ।

सः । इमम् । नः । अध्वरम् । यज ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ hótā ǀ mánuḥ-hitaḥ ǀ ágne ǀ yajñéṣu ǀ sīdasi ǀ

sáḥ ǀ imám ǀ naḥ ǀ adhvarám ǀ yaja ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ hotā ǀ manuḥ-hitaḥ ǀ agne ǀ yajñeṣu ǀ sīdasi ǀ

saḥ ǀ imam ǀ naḥ ǀ adhvaram ǀ yaja ǁ

01.014.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.27.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.036   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒क्ष्वा ह्यरु॑षी॒ रथे॑ ह॒रितो॑ देव रो॒हितः॑ ।

ताभि॑र्दे॒वाँ इ॒हा व॑ह ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युक्ष्वा ह्यरुषी रथे हरितो देव रोहितः ।

ताभिर्देवाँ इहा वह ॥

Samhita Transcription Accented

yukṣvā́ hyáruṣī ráthe haríto deva rohítaḥ ǀ

tā́bhirdevā́m̐ ihā́ vaha ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yukṣvā hyaruṣī rathe harito deva rohitaḥ ǀ

tābhirdevām̐ ihā vaha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒क्ष्व । हि । अरु॑षीः । रथे॑ । ह॒रितः॑ । दे॒व॒ । रो॒हितः॑ ।

ताभिः॑ । दे॒वान् । इ॒ह । आ । व॒ह॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युक्ष्व । हि । अरुषीः । रथे । हरितः । देव । रोहितः ।

ताभिः । देवान् । इह । आ । वह ॥

Padapatha Transcription Accented

yukṣvá ǀ hí ǀ áruṣīḥ ǀ ráthe ǀ harítaḥ ǀ deva ǀ rohítaḥ ǀ

tā́bhiḥ ǀ devā́n ǀ ihá ǀ ā́ ǀ vaha ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yukṣva ǀ hi ǀ aruṣīḥ ǀ rathe ǀ haritaḥ ǀ deva ǀ rohitaḥ ǀ

tābhiḥ ǀ devān ǀ iha ǀ ā ǀ vaha ǁ