SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 15

 

1. Info

To:    1, 5: indra;
2: maruts;
3: tvaṣṭṛ;
4, 12: agni;
6: mitra, varuṇa;
7-10: draviṇodā;
11: aśvins
From:   medhātithi kāṇva
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (3, 5-10); nicṛdgāyatrī (1, 12); bhuriggāyatrī (2, 4); pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (11)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.015.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.28.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.037   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्र॒ सोमं॒ पिब॑ ऋ॒तुना त्वा॑ विशं॒त्विंद॑वः ।

म॒त्स॒रास॒स्तदो॑कसः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्र सोमं पिब ऋतुना त्वा विशंत्विंदवः ।

मत्सरासस्तदोकसः ॥

Samhita Transcription Accented

índra sómam píba ṛtúnā́ tvā viśantvíndavaḥ ǀ

matsarā́sastádokasaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indra somam piba ṛtunā tvā viśantvindavaḥ ǀ

matsarāsastadokasaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑ । सोम॑म् । पिब॑ । ऋ॒तुना॑ । आ । त्वा॒ । वि॒श॒न्तु॒ । इन्द॑वः ।

म॒त्स॒रासः॑ । तत्ऽओ॑कसः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्र । सोमम् । पिब । ऋतुना । आ । त्वा । विशन्तु । इन्दवः ।

मत्सरासः । तत्ऽओकसः ॥

Padapatha Transcription Accented

índra ǀ sómam ǀ píba ǀ ṛtúnā ǀ ā́ ǀ tvā ǀ viśantu ǀ índavaḥ ǀ

matsarā́saḥ ǀ tát-okasaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indra ǀ somam ǀ piba ǀ ṛtunā ǀ ā ǀ tvā ǀ viśantu ǀ indavaḥ ǀ

matsarāsaḥ ǀ tat-okasaḥ ǁ

01.015.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.28.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.038   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मरु॑तः॒ पिब॑त ऋ॒तुना॑ पो॒त्राद्य॒ज्ञं पु॑नीतन ।

यू॒यं हि ष्ठा सु॑दानवः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मरुतः पिबत ऋतुना पोत्राद्यज्ञं पुनीतन ।

यूयं हि ष्ठा सुदानवः ॥

Samhita Transcription Accented

márutaḥ píbata ṛtúnā potrā́dyajñám punītana ǀ

yūyám hí ṣṭhā́ sudānavaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

marutaḥ pibata ṛtunā potrādyajñam punītana ǀ

yūyam hi ṣṭhā sudānavaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मरु॑तः । पिब॑त । ऋ॒तुना॑ । पो॒त्रात् । य॒ज्ञम् । पु॒नी॒त॒न॒ ।

यू॒यम् । हि । स्थ । सु॒ऽदा॒न॒वः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मरुतः । पिबत । ऋतुना । पोत्रात् । यज्ञम् । पुनीतन ।

यूयम् । हि । स्थ । सुऽदानवः ॥

Padapatha Transcription Accented

márutaḥ ǀ píbata ǀ ṛtúnā ǀ potrā́t ǀ yajñám ǀ punītana ǀ

yūyám ǀ hí ǀ sthá ǀ su-dānavaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

marutaḥ ǀ pibata ǀ ṛtunā ǀ potrāt ǀ yajñam ǀ punītana ǀ

yūyam ǀ hi ǀ stha ǀ su-dānavaḥ ǁ

01.015.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.28.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.039   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि य॒ज्ञं गृ॑णीहि नो॒ ग्नावो॒ नेष्टः॒ पिब॑ ऋ॒तुना॑ ।

त्वं हि र॑त्न॒धा असि॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभि यज्ञं गृणीहि नो ग्नावो नेष्टः पिब ऋतुना ।

त्वं हि रत्नधा असि ॥

Samhita Transcription Accented

abhí yajñám gṛṇīhi no gnā́vo néṣṭaḥ píba ṛtúnā ǀ

tvám hí ratnadhā́ ási ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhi yajñam gṛṇīhi no gnāvo neṣṭaḥ piba ṛtunā ǀ

tvam hi ratnadhā asi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । य॒ज्ञम् । गृ॒णी॒हि॒ । नः॒ । ग्नावः॑ । नेष्ट॒रिति॑ । पिब॑ । ऋ॒तुना॑ ।

त्वम् । हि । र॒त्न॒ऽधाः । असि॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । यज्ञम् । गृणीहि । नः । ग्नावः । नेष्टरिति । पिब । ऋतुना ।

त्वम् । हि । रत्नऽधाः । असि ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí ǀ yajñám ǀ gṛṇīhi ǀ naḥ ǀ gnā́vaḥ ǀ néṣṭaríti ǀ píba ǀ ṛtúnā ǀ

tvám ǀ hí ǀ ratna-dhā́ḥ ǀ ási ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi ǀ yajñam ǀ gṛṇīhi ǀ naḥ ǀ gnāvaḥ ǀ neṣṭariti ǀ piba ǀ ṛtunā ǀ

tvam ǀ hi ǀ ratna-dhāḥ ǀ asi ǁ

01.015.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.28.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.040   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्ने॑ दे॒वाँ इ॒हा व॑ह सा॒दया॒ योनि॑षु त्रि॒षु ।

परि॑ भूष॒ पिब॑ ऋ॒तुना॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्ने देवाँ इहा वह सादया योनिषु त्रिषु ।

परि भूष पिब ऋतुना ॥

Samhita Transcription Accented

ágne devā́m̐ ihā́ vaha sādáyā yóniṣu triṣú ǀ

pári bhūṣa píba ṛtúnā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agne devām̐ ihā vaha sādayā yoniṣu triṣu ǀ

pari bhūṣa piba ṛtunā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । दे॒वान् । इ॒ह । आ । व॒ह॒ । सा॒दय॑ । योनि॑षु । त्रि॒षु ।

परि॑ । भू॒ष॒ । पिब॑ । ऋ॒तुना॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । देवान् । इह । आ । वह । सादय । योनिषु । त्रिषु ।

परि । भूष । पिब । ऋतुना ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ devā́n ǀ ihá ǀ ā́ ǀ vaha ǀ sādáya ǀ yóniṣu ǀ triṣú ǀ

pári ǀ bhūṣa ǀ píba ǀ ṛtúnā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ devān ǀ iha ǀ ā ǀ vaha ǀ sādaya ǀ yoniṣu ǀ triṣu ǀ

pari ǀ bhūṣa ǀ piba ǀ ṛtunā ǁ

01.015.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.28.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.041   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ब्राह्म॑णादिंद्र॒ राध॑सः॒ पिबा॒ सोम॑मृ॒तूँरनु॑ ।

तवेद्धि स॒ख्यमस्तृ॑तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ब्राह्मणादिंद्र राधसः पिबा सोममृतूँरनु ।

तवेद्धि सख्यमस्तृतं ॥

Samhita Transcription Accented

brā́hmaṇādindra rā́dhasaḥ píbā sómamṛtū́m̐ránu ǀ

távéddhí sakhyámástṛtam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

brāhmaṇādindra rādhasaḥ pibā somamṛtūm̐ranu ǀ

taveddhi sakhyamastṛtam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ब्राह्म॑णात् । इ॒न्द्र॒ । राध॑सः । पिब॑ । सोम॑म् । ऋ॒तून् । अनु॑ ।

तव॑ । इत् । हि । स॒ख्यम् । अस्तृ॑तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ब्राह्मणात् । इन्द्र । राधसः । पिब । सोमम् । ऋतून् । अनु ।

तव । इत् । हि । सख्यम् । अस्तृतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

brā́hmaṇāt ǀ indra ǀ rā́dhasaḥ ǀ píba ǀ sómam ǀ ṛtū́n ǀ ánu ǀ

táva ǀ ít ǀ hí ǀ sakhyám ǀ ástṛtam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

brāhmaṇāt ǀ indra ǀ rādhasaḥ ǀ piba ǀ somam ǀ ṛtūn ǀ anu ǀ

tava ǀ it ǀ hi ǀ sakhyam ǀ astṛtam ǁ

01.015.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.28.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.042   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒वं दक्षं॑ धृतव्रत॒ मित्रा॑वरुण दू॒ळभं॑ ।

ऋ॒तुना॑ य॒ज्ञमा॑शाथे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युवं दक्षं धृतव्रत मित्रावरुण दूळभं ।

ऋतुना यज्ञमाशाथे ॥

Samhita Transcription Accented

yuvám dákṣam dhṛtavrata mítrāvaruṇa dūḷábham ǀ

ṛtúnā yajñámāśāthe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuvam dakṣam dhṛtavrata mitrāvaruṇa dūḷabham ǀ

ṛtunā yajñamāśāthe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒वम् । दक्ष॑म् । धृ॒त॒ऽव्र॒ता॒ । मित्रा॑वरुणा । दुः॒ऽदभ॑म् ।

ऋ॒तुना॑ । य॒ज्ञम् । आ॒शा॒थे॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युवम् । दक्षम् । धृतऽव्रता । मित्रावरुणा । दुःऽदभम् ।

ऋतुना । यज्ञम् । आशाथे इति ॥

Padapatha Transcription Accented

yuvám ǀ dákṣam ǀ dhṛta-vratā ǀ mítrāvaruṇā ǀ duḥ-dábham ǀ

ṛtúnā ǀ yajñám ǀ āśāthe íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuvam ǀ dakṣam ǀ dhṛta-vratā ǀ mitrāvaruṇā ǀ duḥ-dabham ǀ

ṛtunā ǀ yajñam ǀ āśāthe iti ǁ

01.015.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.29.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.043   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

द्र॒वि॒णो॒दा द्रवि॑णसो॒ ग्राव॑हस्तासो अध्व॒रे ।

य॒ज्ञेषु॑ दे॒वमी॑ळते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तासो अध्वरे ।

यज्ञेषु देवमीळते ॥

Samhita Transcription Accented

draviṇodā́ dráviṇaso grā́vahastāso adhvaré ǀ

yajñéṣu devámīḷate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

draviṇodā draviṇaso grāvahastāso adhvare ǀ

yajñeṣu devamīḷate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

द्र॒वि॒णः॒ऽदाः । द्रवि॑णसः । ग्राव॑ऽहस्तासः । अ॒ध्व॒रे ।

य॒ज्ञेषु॑ । दे॒वम् । ई॒ळ॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

द्रविणःऽदाः । द्रविणसः । ग्रावऽहस्तासः । अध्वरे ।

यज्ञेषु । देवम् । ईळते ॥

Padapatha Transcription Accented

draviṇaḥ-dā́ḥ ǀ dráviṇasaḥ ǀ grā́va-hastāsaḥ ǀ adhvaré ǀ

yajñéṣu ǀ devám ǀ īḷate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

draviṇaḥ-dāḥ ǀ draviṇasaḥ ǀ grāva-hastāsaḥ ǀ adhvare ǀ

yajñeṣu ǀ devam ǀ īḷate ǁ

01.015.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.29.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.044   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

द्र॒वि॒णो॒दा द॑दातु नो॒ वसू॑नि॒ यानि॑ शृण्वि॒रे ।

दे॒वेषु॒ ता व॑नामहे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

द्रविणोदा ददातु नो वसूनि यानि शृण्विरे ।

देवेषु ता वनामहे ॥

Samhita Transcription Accented

draviṇodā́ dadātu no vásūni yā́ni śṛṇviré ǀ

devéṣu tā́ vanāmahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

draviṇodā dadātu no vasūni yāni śṛṇvire ǀ

deveṣu tā vanāmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

द्र॒वि॒णः॒ऽदाः । द॒दा॒तु॒ । नः॒ । वसू॑नि । यानि॑ । शृ॒ण्वि॒रे ।

दे॒वेषु॑ । ता । व॒ना॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

द्रविणःऽदाः । ददातु । नः । वसूनि । यानि । शृण्विरे ।

देवेषु । ता । वनामहे ॥

Padapatha Transcription Accented

draviṇaḥ-dā́ḥ ǀ dadātu ǀ naḥ ǀ vásūni ǀ yā́ni ǀ śṛṇviré ǀ

devéṣu ǀ tā́ ǀ vanāmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

draviṇaḥ-dāḥ ǀ dadātu ǀ naḥ ǀ vasūni ǀ yāni ǀ śṛṇvire ǀ

deveṣu ǀ tā ǀ vanāmahe ǁ

01.015.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.29.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.045   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

द्र॒वि॒णो॒दाः पि॑पीषति जु॒होत॒ प्र च॑ तिष्ठत ।

ने॒ष्ट्रादृ॒तुभि॑रिष्यत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र च तिष्ठत ।

नेष्ट्रादृतुभिरिष्यत ॥

Samhita Transcription Accented

draviṇodā́ḥ pipīṣati juhóta prá ca tiṣṭhata ǀ

neṣṭrā́dṛtúbhiriṣyata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

draviṇodāḥ pipīṣati juhota pra ca tiṣṭhata ǀ

neṣṭrādṛtubhiriṣyata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

द्र॒वि॒णः॒ऽदाः । पि॒पी॒ष॒ति॒ । जु॒होत॑ । प्र । च॒ । ति॒ष्ठ॒त॒ ।

ने॒ष्ट्रात् । ऋ॒तुऽभिः॑ । इ॒ष्य॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

द्रविणःऽदाः । पिपीषति । जुहोत । प्र । च । तिष्ठत ।

नेष्ट्रात् । ऋतुऽभिः । इष्यत ॥

Padapatha Transcription Accented

draviṇaḥ-dā́ḥ ǀ pipīṣati ǀ juhóta ǀ prá ǀ ca ǀ tiṣṭhata ǀ

neṣṭrā́t ǀ ṛtú-bhiḥ ǀ iṣyata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

draviṇaḥ-dāḥ ǀ pipīṣati ǀ juhota ǀ pra ǀ ca ǀ tiṣṭhata ǀ

neṣṭrāt ǀ ṛtu-bhiḥ ǀ iṣyata ǁ

01.015.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.29.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.046   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यत्त्वा॑ तु॒रीय॑मृ॒तुभि॒र्द्रवि॑णोदो॒ यजा॑महे ।

अध॑ स्मा नो द॒दिर्भ॑व ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यत्त्वा तुरीयमृतुभिर्द्रविणोदो यजामहे ।

अध स्मा नो ददिर्भव ॥

Samhita Transcription Accented

yáttvā turī́yamṛtúbhirdráviṇodo yájāmahe ǀ

ádha smā no dadírbhava ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yattvā turīyamṛtubhirdraviṇodo yajāmahe ǀ

adha smā no dadirbhava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । त्वा॒ । तु॒रीय॑म् । ऋ॒तुऽभिः॑ । द्रवि॑णःऽदः । यजा॑महे ।

अध॑ । स्म॒ । नः॒ । द॒दिः । भ॒व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । त्वा । तुरीयम् । ऋतुऽभिः । द्रविणःऽदः । यजामहे ।

अध । स्म । नः । ददिः । भव ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ tvā ǀ turī́yam ǀ ṛtú-bhiḥ ǀ dráviṇaḥ-daḥ ǀ yájāmahe ǀ

ádha ǀ sma ǀ naḥ ǀ dadíḥ ǀ bhava ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ tvā ǀ turīyam ǀ ṛtu-bhiḥ ǀ draviṇaḥ-daḥ ǀ yajāmahe ǀ

adha ǀ sma ǀ naḥ ǀ dadiḥ ǀ bhava ǁ

01.015.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.29.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.047   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अश्वि॑ना॒ पिब॑तं॒ मधु॒ दीद्य॑ग्नी शुचिव्रता ।

ऋ॒तुना॑ यज्ञवाहसा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अश्विना पिबतं मधु दीद्यग्नी शुचिव्रता ।

ऋतुना यज्ञवाहसा ॥

Samhita Transcription Accented

áśvinā píbatam mádhu dī́dyagnī śucivratā ǀ

ṛtúnā yajñavāhasā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

aśvinā pibatam madhu dīdyagnī śucivratā ǀ

ṛtunā yajñavāhasā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अश्वि॑ना । पिब॑तम् । मधु॑ । दीद्य॑ग्नी॒ इति॒ दीदि॑ऽअग्नी । शु॒चि॒ऽव्र॒ता॒ ।

ऋ॒तुना॑ । य॒ज्ञ॒ऽवा॒ह॒सा॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अश्विना । पिबतम् । मधु । दीद्यग्नी इति दीदिऽअग्नी । शुचिऽव्रता ।

ऋतुना । यज्ञऽवाहसा ॥

Padapatha Transcription Accented

áśvinā ǀ píbatam ǀ mádhu ǀ dī́dyagnī íti dī́di-agnī ǀ śuci-vratā ǀ

ṛtúnā ǀ yajña-vāhasā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

aśvinā ǀ pibatam ǀ madhu ǀ dīdyagnī iti dīdi-agnī ǀ śuci-vratā ǀ

ṛtunā ǀ yajña-vāhasā ǁ

01.015.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.29.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.048   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

गार्ह॑पत्येन संत्य ऋ॒तुना॑ यज्ञ॒नीर॑सि ।

दे॒वान्दे॑वय॒ते य॑ज ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

गार्हपत्येन संत्य ऋतुना यज्ञनीरसि ।

देवान्देवयते यज ॥

Samhita Transcription Accented

gā́rhapatyena santya ṛtúnā yajñanī́rasi ǀ

devā́ndevayaté yaja ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

gārhapatyena santya ṛtunā yajñanīrasi ǀ

devāndevayate yaja ǁ

Padapatha Devanagari Accented

गार्ह॑ऽपत्येन । स॒न्त्य॒ । ऋ॒तुना॑ । य॒ज्ञ॒ऽनीः । अ॒सि॒ ।

दे॒वान् । दे॒व॒ऽय॒ते । य॒ज॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

गार्हऽपत्येन । सन्त्य । ऋतुना । यज्ञऽनीः । असि ।

देवान् । देवऽयते । यज ॥

Padapatha Transcription Accented

gā́rha-patyena ǀ santya ǀ ṛtúnā ǀ yajña-nī́ḥ ǀ asi ǀ

devā́n ǀ deva-yaté ǀ yaja ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

gārha-patyena ǀ santya ǀ ṛtunā ǀ yajña-nīḥ ǀ asi ǀ

devān ǀ deva-yate ǀ yaja ǁ