SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 16

 

1. Info

To:    indra
From:   medhātithi kāṇva
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 2, 4, 6-8); pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (3); nicṛdgāyatrī (5); virāḍgāyatrī (9)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.016.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.30.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.049   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ त्वा॑ वहंतु॒ हर॑यो॒ वृष॑णं॒ सोम॑पीतये ।

इंद्र॑ त्वा॒ सूर॑चक्षसः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ त्वा वहंतु हरयो वृषणं सोमपीतये ।

इंद्र त्वा सूरचक्षसः ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ tvā vahantu hárayo vṛ́ṣaṇam sómapītaye ǀ

índra tvā sū́racakṣasaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā tvā vahantu harayo vṛṣaṇam somapītaye ǀ

indra tvā sūracakṣasaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । त्वा॒ । व॒ह॒न्तु॒ । हर॑यः । वृष॑णम् । सोम॑ऽपीतये ।

इन्द्र॑ । त्वा॒ । सूर॑ऽचक्षसः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । त्वा । वहन्तु । हरयः । वृषणम् । सोमऽपीतये ।

इन्द्र । त्वा । सूरऽचक्षसः ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ tvā ǀ vahantu ǀ hárayaḥ ǀ vṛ́ṣaṇam ǀ sóma-pītaye ǀ

índra ǀ tvā ǀ sū́ra-cakṣasaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ tvā ǀ vahantu ǀ harayaḥ ǀ vṛṣaṇam ǀ soma-pītaye ǀ

indra ǀ tvā ǀ sūra-cakṣasaḥ ǁ

01.016.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.30.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.050   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒मा धा॒ना घृ॑त॒स्नुवो॒ हरी॑ इ॒होप॑ वक्षतः ।

इंद्रं॑ सु॒खत॑मे॒ रथे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इमा धाना घृतस्नुवो हरी इहोप वक्षतः ।

इंद्रं सुखतमे रथे ॥

Samhita Transcription Accented

imā́ dhānā́ ghṛtasnúvo hárī ihópa vakṣataḥ ǀ

índram sukhátame ráthe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

imā dhānā ghṛtasnuvo harī ihopa vakṣataḥ ǀ

indram sukhatame rathe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒माः । धा॒नाः । घृ॒त॒ऽस्नुवः॑ । हरी॒ इति॑ । इ॒ह । उप॑ । व॒क्ष॒तः॒ ।

इन्द्र॑म् । सु॒खऽत॑मे । रथे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इमाः । धानाः । घृतऽस्नुवः । हरी इति । इह । उप । वक्षतः ।

इन्द्रम् । सुखऽतमे । रथे ॥

Padapatha Transcription Accented

imā́ḥ ǀ dhānā́ḥ ǀ ghṛta-snúvaḥ ǀ hárī íti ǀ ihá ǀ úpa ǀ vakṣataḥ ǀ

índram ǀ sukhá-tame ǀ ráthe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

imāḥ ǀ dhānāḥ ǀ ghṛta-snuvaḥ ǀ harī iti ǀ iha ǀ upa ǀ vakṣataḥ ǀ

indram ǀ sukha-tame ǀ rathe ǁ

01.016.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.30.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.051   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रं॑ प्रा॒तर्ह॑वामह॒ इंद्रं॑ प्रय॒त्य॑ध्व॒रे ।

इंद्रं॒ सोम॑स्य पी॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रं प्रातर्हवामह इंद्रं प्रयत्यध्वरे ।

इंद्रं सोमस्य पीतये ॥

Samhita Transcription Accented

índram prātárhavāmaha índram prayatyádhvaré ǀ

índram sómasya pītáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indram prātarhavāmaha indram prayatyadhvare ǀ

indram somasya pītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑म् । प्रा॒तः । ह॒वा॒म॒हे॒ । इन्द्र॑म् । प्र॒ऽय॒ति । अ॒ध्व॒रे ।

इन्द्र॑म् । सोम॑स्य । पी॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रम् । प्रातः । हवामहे । इन्द्रम् । प्रऽयति । अध्वरे ।

इन्द्रम् । सोमस्य । पीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

índram ǀ prātáḥ ǀ havāmahe ǀ índram ǀ pra-yatí ǀ adhvaré ǀ

índram ǀ sómasya ǀ pītáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indram ǀ prātaḥ ǀ havāmahe ǀ indram ǀ pra-yati ǀ adhvare ǀ

indram ǀ somasya ǀ pītaye ǁ

01.016.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.30.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.052   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उप॑ नः सु॒तमा ग॑हि॒ हरि॑भिरिंद्र के॒शिभिः॑ ।

सु॒ते हि त्वा॒ हवा॑महे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उप नः सुतमा गहि हरिभिरिंद्र केशिभिः ।

सुते हि त्वा हवामहे ॥

Samhita Transcription Accented

úpa naḥ sutámā́ gahi háribhirindra keśíbhiḥ ǀ

suté hí tvā hávāmahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

upa naḥ sutamā gahi haribhirindra keśibhiḥ ǀ

sute hi tvā havāmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उप॑ । नः॒ । सु॒तम् । आ । ग॒हि॒ । हरि॑ऽभिः । इ॒न्द्र॒ । के॒शिऽभिः॑ ।

सु॒ते । हि । त्वा॒ । हवा॑महे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उप । नः । सुतम् । आ । गहि । हरिऽभिः । इन्द्र । केशिऽभिः ।

सुते । हि । त्वा । हवामहे ॥

Padapatha Transcription Accented

úpa ǀ naḥ ǀ sutám ǀ ā́ ǀ gahi ǀ hári-bhiḥ ǀ indra ǀ keśí-bhiḥ ǀ

suté ǀ hí ǀ tvā ǀ hávāmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

upa ǀ naḥ ǀ sutam ǀ ā ǀ gahi ǀ hari-bhiḥ ǀ indra ǀ keśi-bhiḥ ǀ

sute ǀ hi ǀ tvā ǀ havāmahe ǁ

01.016.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.30.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.053   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सेमं नः॒ स्तोम॒मा ग॒ह्युपे॒दं सव॑नं सु॒तं ।

गौ॒रो न तृ॑षि॒तः पि॑ब ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सेमं नः स्तोममा गह्युपेदं सवनं सुतं ।

गौरो न तृषितः पिब ॥

Samhita Transcription Accented

sémám naḥ stómamā́ gahyúpedám sávanam sutám ǀ

gauró ná tṛṣitáḥ piba ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

semam naḥ stomamā gahyupedam savanam sutam ǀ

gauro na tṛṣitaḥ piba ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । इ॒मम् । नः॒ । स्तोम॑म् । आ । ग॒हि॒ । उप॑ । इ॒दम् । सव॑नम् । सु॒तम् ।

गौ॒रः । न । तृ॒षि॒तः । पि॒ब॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । इमम् । नः । स्तोमम् । आ । गहि । उप । इदम् । सवनम् । सुतम् ।

गौरः । न । तृषितः । पिब ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ imám ǀ naḥ ǀ stómam ǀ ā́ ǀ gahi ǀ úpa ǀ idám ǀ sávanam ǀ sutám ǀ

gauráḥ ǀ ná ǀ tṛṣitáḥ ǀ piba ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ imam ǀ naḥ ǀ stomam ǀ ā ǀ gahi ǀ upa ǀ idam ǀ savanam ǀ sutam ǀ

gauraḥ ǀ na ǀ tṛṣitaḥ ǀ piba ǁ

01.016.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.31.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.054   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒मे सोमा॑स॒ इंद॑वः सु॒तासो॒ अधि॑ ब॒र्हिषि॑ ।

ताँ इं॑द्र॒ सह॑से पिब ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इमे सोमास इंदवः सुतासो अधि बर्हिषि ।

ताँ इंद्र सहसे पिब ॥

Samhita Transcription Accented

imé sómāsa índavaḥ sutā́so ádhi barhíṣi ǀ

tā́m̐ indra sáhase piba ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ime somāsa indavaḥ sutāso adhi barhiṣi ǀ

tām̐ indra sahase piba ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒मे । सोमा॑सः । इन्द॑वः । सु॒तासः॑ । अधि॑ । ब॒र्हिषि॑ ।

तान् । इ॒न्द्र॒ । सह॑से । पि॒ब॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इमे । सोमासः । इन्दवः । सुतासः । अधि । बर्हिषि ।

तान् । इन्द्र । सहसे । पिब ॥

Padapatha Transcription Accented

imé ǀ sómāsaḥ ǀ índavaḥ ǀ sutā́saḥ ǀ ádhi ǀ barhíṣi ǀ

tā́n ǀ indra ǀ sáhase ǀ piba ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ime ǀ somāsaḥ ǀ indavaḥ ǀ sutāsaḥ ǀ adhi ǀ barhiṣi ǀ

tān ǀ indra ǀ sahase ǀ piba ǁ

01.016.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.31.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.055   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒यं ते॒ स्तोमो॑ अग्रि॒यो हृ॑दि॒स्पृग॑स्तु॒ शंत॑मः ।

अथा॒ सोमं॑ सु॒तं पि॑ब ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अयं ते स्तोमो अग्रियो हृदिस्पृगस्तु शंतमः ।

अथा सोमं सुतं पिब ॥

Samhita Transcription Accented

ayám te stómo agriyó hṛdispṛ́gastu śáṃtamaḥ ǀ

áthā sómam sutám piba ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ayam te stomo agriyo hṛdispṛgastu śaṃtamaḥ ǀ

athā somam sutam piba ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒यम् । ते॒ । स्तोमः॑ । अ॒ग्रि॒यः । हृ॒दि॒ऽस्पृक् । अ॒स्तु॒ । शम्ऽत॑मः ।

अथ॑ । सोम॑म् । सु॒तम् । पि॒ब॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अयम् । ते । स्तोमः । अग्रियः । हृदिऽस्पृक् । अस्तु । शम्ऽतमः ।

अथ । सोमम् । सुतम् । पिब ॥

Padapatha Transcription Accented

ayám ǀ te ǀ stómaḥ ǀ agriyáḥ ǀ hṛdi-spṛ́k ǀ astu ǀ śám-tamaḥ ǀ

átha ǀ sómam ǀ sutám ǀ piba ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ayam ǀ te ǀ stomaḥ ǀ agriyaḥ ǀ hṛdi-spṛk ǀ astu ǀ śam-tamaḥ ǀ

atha ǀ somam ǀ sutam ǀ piba ǁ

01.016.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.31.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.056   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विश्व॒मित्सव॑नं सु॒तमिंद्रो॒ मदा॑य गच्छति ।

वृ॒त्र॒हा सोम॑पीतये ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वमित्सवनं सुतमिंद्रो मदाय गच्छति ।

वृत्रहा सोमपीतये ॥

Samhita Transcription Accented

víśvamítsávanam sutámíndro mádāya gacchati ǀ

vṛtrahā́ sómapītaye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśvamitsavanam sutamindro madāya gacchati ǀ

vṛtrahā somapītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विश्व॑म् । इत् । सव॑नम् । सु॒तम् । इन्द्रः॑ । मदा॑य । ग॒च्छ॒ति॒ ।

वृ॒त्र॒ऽहा । सोम॑ऽपीतये ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वम् । इत् । सवनम् । सुतम् । इन्द्रः । मदाय । गच्छति ।

वृत्रऽहा । सोमऽपीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

víśvam ǀ ít ǀ sávanam ǀ sutám ǀ índraḥ ǀ mádāya ǀ gacchati ǀ

vṛtra-hā́ ǀ sóma-pītaye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśvam ǀ it ǀ savanam ǀ sutam ǀ indraḥ ǀ madāya ǀ gacchati ǀ

vṛtra-hā ǀ soma-pītaye ǁ

01.016.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.31.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.057   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सेमं नः॒ काम॒मा पृ॑ण॒ गोभि॒रश्वैः॑ शतक्रतो ।

स्तवा॑म त्वा स्वा॒ध्यः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सेमं नः काममा पृण गोभिरश्वैः शतक्रतो ।

स्तवाम त्वा स्वाध्यः ॥

Samhita Transcription Accented

sémám naḥ kā́mamā́ pṛṇa góbhiráśvaiḥ śatakrato ǀ

stávāma tvā svādhyáḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

semam naḥ kāmamā pṛṇa gobhiraśvaiḥ śatakrato ǀ

stavāma tvā svādhyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । इ॒मम् । नः॒ । काम॑म् । आ । पृ॒ण॒ । गोभिः॑ । अश्वैः॑ । श॒त॒क्र॒तो॒ इति॑ शतऽक्रतो ।

स्तवा॑म । त्वा॒ । सु॒ऽआ॒ध्यः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । इमम् । नः । कामम् । आ । पृण । गोभिः । अश्वैः । शतक्रतो इति शतऽक्रतो ।

स्तवाम । त्वा । सुऽआध्यः ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ imám ǀ naḥ ǀ kā́mam ǀ ā́ ǀ pṛṇa ǀ góbhiḥ ǀ áśvaiḥ ǀ śatakrato íti śata-krato ǀ

stávāma ǀ tvā ǀ su-ādhyáḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ imam ǀ naḥ ǀ kāmam ǀ ā ǀ pṛṇa ǀ gobhiḥ ǀ aśvaiḥ ǀ śatakrato iti śata-krato ǀ

stavāma ǀ tvā ǀ su-ādhyaḥ ǁ