SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 17

 

1. Info

To:    indra, varuṇa
From:   medhātithi kāṇva
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 3, 7, 9); yavamadhyāvirāḍgāyatrī (2); gāyatrī (pādanicṛdgāyatrī) (4); bhurigārcīgāyatrī (5); nicṛdgāyatrī (6); pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (8)

2nd set of styles: gāyatrī (1-3, 6-9); pādanicṛt (4-5)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.017.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.32.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.058   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रा॒वरु॑णयोर॒हं स॒म्राजो॒रव॒ आ वृ॑णे ।

ता नो॑ मृळात ई॒दृशे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रावरुणयोरहं सम्राजोरव आ वृणे ।

ता नो मृळात ईदृशे ॥

Samhita Transcription Accented

índrāváruṇayorahám samrā́joráva ā́ vṛṇe ǀ

tā́ no mṛḷāta īdṛ́śe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indrāvaruṇayoraham samrājorava ā vṛṇe ǀ

tā no mṛḷāta īdṛśe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्रा॒वरु॑णयोः । अ॒हम् । स॒म्ऽराजोः॑ । अवः॑ । आ । वृ॒णे॒ ।

ता । नः॒ । मृ॒ळा॒तः॒ । ई॒दृशे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रावरुणयोः । अहम् । सम्ऽराजोः । अवः । आ । वृणे ।

ता । नः । मृळातः । ईदृशे ॥

Padapatha Transcription Accented

índrāváruṇayoḥ ǀ ahám ǀ sam-rā́joḥ ǀ ávaḥ ǀ ā́ ǀ vṛṇe ǀ

tā́ ǀ naḥ ǀ mṛḷātaḥ ǀ īdṛ́śe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indrāvaruṇayoḥ ǀ aham ǀ sam-rājoḥ ǀ avaḥ ǀ ā ǀ vṛṇe ǀ

tā ǀ naḥ ǀ mṛḷātaḥ ǀ īdṛśe ǁ

01.017.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.32.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.059   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

गंता॑रा॒ हि स्थोऽव॑से॒ हवं॒ विप्र॑स्य॒ माव॑तः ।

ध॒र्तारा॑ चर्षणी॒नां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

गंतारा हि स्थोऽवसे हवं विप्रस्य मावतः ।

धर्तारा चर्षणीनां ॥

Samhita Transcription Accented

gántārā hí sthó’vase hávam víprasya mā́vataḥ ǀ

dhartā́rā carṣaṇīnā́m ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

gantārā hi stho’vase havam viprasya māvataḥ ǀ

dhartārā carṣaṇīnām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

गन्ता॑रा । हि । स्थः । अव॑से । हव॑म् । विप्र॑स्य । माऽव॑तः ।

ध॒र्तारा॑ । च॒र्ष॒णी॒नाम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

गन्तारा । हि । स्थः । अवसे । हवम् । विप्रस्य । माऽवतः ।

धर्तारा । चर्षणीनाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

gántārā ǀ hí ǀ stháḥ ǀ ávase ǀ hávam ǀ víprasya ǀ mā́-vataḥ ǀ

dhartā́rā ǀ carṣaṇīnā́m ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

gantārā ǀ hi ǀ sthaḥ ǀ avase ǀ havam ǀ viprasya ǀ mā-vataḥ ǀ

dhartārā ǀ carṣaṇīnām ǁ

01.017.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.32.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.060   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒नु॒का॒मं त॑र्पयेथा॒मिंद्रा॑वरुण रा॒य आ ।

ता वां॒ नेदि॑ष्ठमीमहे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अनुकामं तर्पयेथामिंद्रावरुण राय आ ।

ता वां नेदिष्ठमीमहे ॥

Samhita Transcription Accented

anukāmám tarpayethāmíndrāvaruṇa rāyá ā́ ǀ

tā́ vām nédiṣṭhamīmahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

anukāmam tarpayethāmindrāvaruṇa rāya ā ǀ

tā vām nediṣṭhamīmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒नु॒ऽका॒मम् । त॒र्प॒ये॒था॒म् । इन्द्रा॑वरुणा । रा॒यः । आ ।

ता । वा॒म् । नेदि॑ष्ठम् । ई॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अनुऽकामम् । तर्पयेथाम् । इन्द्रावरुणा । रायः । आ ।

ता । वाम् । नेदिष्ठम् । ईमहे ॥

Padapatha Transcription Accented

anu-kāmám ǀ tarpayethām ǀ índrāvaruṇā ǀ rāyáḥ ǀ ā́ ǀ

tā́ ǀ vām ǀ nédiṣṭham ǀ īmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

anu-kāmam ǀ tarpayethām ǀ indrāvaruṇā ǀ rāyaḥ ǀ ā ǀ

tā ǀ vām ǀ nediṣṭham ǀ īmahe ǁ

01.017.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.32.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.061   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒वाकु॒ हि शची॑नां यु॒वाकु॑ सुमती॒नां ।

भू॒याम॑ वाज॒दाव्नां॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युवाकु हि शचीनां युवाकु सुमतीनां ।

भूयाम वाजदाव्नां ॥

Samhita Transcription Accented

yuvā́ku hí śácīnām yuvā́ku sumatīnā́m ǀ

bhūyā́ma vājadā́vnām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuvāku hi śacīnām yuvāku sumatīnām ǀ

bhūyāma vājadāvnām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒वाकु॑ । हि । शची॑नाम् । यु॒वाकु॑ । सु॒ऽम॒ती॒नाम् ।

भू॒याम॑ । वा॒ज॒ऽदाव्ना॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युवाकु । हि । शचीनाम् । युवाकु । सुऽमतीनाम् ।

भूयाम । वाजऽदाव्नाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yuvā́ku ǀ hí ǀ śácīnām ǀ yuvā́ku ǀ su-matīnā́m ǀ

bhūyā́ma ǀ vāja-dā́vnām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuvāku ǀ hi ǀ śacīnām ǀ yuvāku ǀ su-matīnām ǀ

bhūyāma ǀ vāja-dāvnām ǁ

01.017.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.32.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.062   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रः॑ सहस्र॒दाव्नां॒ वरु॑णः॒ शंस्या॑नां ।

क्रतु॑र्भवत्यु॒क्थ्यः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रः सहस्रदाव्नां वरुणः शंस्यानां ।

क्रतुर्भवत्युक्थ्यः ॥

Samhita Transcription Accented

índraḥ sahasradā́vnām váruṇaḥ śáṃsyānām ǀ

kráturbhavatyukthyáḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indraḥ sahasradāvnām varuṇaḥ śaṃsyānām ǀ

kraturbhavatyukthyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्रः॑ । स॒ह॒स्र॒ऽदाव्ना॑म् । वरु॑णः । शंस्या॑नाम् ।

क्रतुः॑ । भ॒व॒ति॒ । उ॒क्थ्यः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रः । सहस्रऽदाव्नाम् । वरुणः । शंस्यानाम् ।

क्रतुः । भवति । उक्थ्यः ॥

Padapatha Transcription Accented

índraḥ ǀ sahasra-dā́vnām ǀ váruṇaḥ ǀ śáṃsyānām ǀ

krátuḥ ǀ bhavati ǀ ukthyáḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indraḥ ǀ sahasra-dāvnām ǀ varuṇaḥ ǀ śaṃsyānām ǀ

kratuḥ ǀ bhavati ǀ ukthyaḥ ǁ

01.017.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.33.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.063   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तयो॒रिदव॑सा व॒यं स॒नेम॒ नि च॑ धीमहि ।

स्यादु॒त प्र॒रेच॑नं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तयोरिदवसा वयं सनेम नि च धीमहि ।

स्यादुत प्ररेचनं ॥

Samhita Transcription Accented

táyorídávasā vayám sanéma ní ca dhīmahi ǀ

syā́dutá prarécanam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tayoridavasā vayam sanema ni ca dhīmahi ǀ

syāduta prarecanam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तयोः॑ । इत् । अव॑सा । व॒यम् । स॒नेम॑ । नि । च॒ । धी॒म॒हि॒ ।

स्यात् । उ॒त । प्र॒ऽरेच॑नम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तयोः । इत् । अवसा । वयम् । सनेम । नि । च । धीमहि ।

स्यात् । उत । प्रऽरेचनम् ॥

Padapatha Transcription Accented

táyoḥ ǀ ít ǀ ávasā ǀ vayám ǀ sanéma ǀ ní ǀ ca ǀ dhīmahi ǀ

syā́t ǀ utá ǀ pra-récanam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tayoḥ ǀ it ǀ avasā ǀ vayam ǀ sanema ǀ ni ǀ ca ǀ dhīmahi ǀ

syāt ǀ uta ǀ pra-recanam ǁ

01.017.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.33.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.064   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रा॑वरुण वाम॒हं हु॒वे चि॒त्राय॒ राध॑से ।

अ॒स्मान्त्सु जि॒ग्युष॑स्कृतं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रावरुण वामहं हुवे चित्राय राधसे ।

अस्मान्त्सु जिग्युषस्कृतं ॥

Samhita Transcription Accented

índrāvaruṇa vāmahám huvé citrā́ya rā́dhase ǀ

asmā́ntsú jigyúṣaskṛtam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indrāvaruṇa vāmaham huve citrāya rādhase ǀ

asmāntsu jigyuṣaskṛtam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्रा॑वरुणा । वा॒म् । अ॒हम् । हु॒वे । चि॒त्राय॑ । राध॑से ।

अ॒स्मान् । सु । जि॒ग्युषः॑ । कृ॒त॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रावरुणा । वाम् । अहम् । हुवे । चित्राय । राधसे ।

अस्मान् । सु । जिग्युषः । कृतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

índrāvaruṇā ǀ vām ǀ ahám ǀ huvé ǀ citrā́ya ǀ rā́dhase ǀ

asmā́n ǀ sú ǀ jigyúṣaḥ ǀ kṛtam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indrāvaruṇā ǀ vām ǀ aham ǀ huve ǀ citrāya ǀ rādhase ǀ

asmān ǀ su ǀ jigyuṣaḥ ǀ kṛtam ǁ

01.017.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.33.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.065   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रा॑वरुण॒ नू नु वां॒ सिषा॑संतीषु धी॒ष्वा ।

अ॒स्मभ्यं॒ शर्म॑ यच्छतं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रावरुण नू नु वां सिषासंतीषु धीष्वा ।

अस्मभ्यं शर्म यच्छतं ॥

Samhita Transcription Accented

índrāvaruṇa nū́ nú vām síṣāsantīṣu dhīṣvā́ ǀ

asmábhyam śárma yacchatam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indrāvaruṇa nū nu vām siṣāsantīṣu dhīṣvā ǀ

asmabhyam śarma yacchatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्रा॑वरुणा । नु । नु । वा॒म् । सिसा॑सन्तीषु । धी॒षु । आ ।

अ॒स्मभ्य॑म् । शर्म॑ । य॒च्छ॒त॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रावरुणा । नु । नु । वाम् । सिसासन्तीषु । धीषु । आ ।

अस्मभ्यम् । शर्म । यच्छतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

índrāvaruṇā ǀ nú ǀ nú ǀ vām ǀ sísāsantīṣu ǀ dhīṣú ǀ ā́ ǀ

asmábhyam ǀ śárma ǀ yacchatam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indrāvaruṇā ǀ nu ǀ nu ǀ vām ǀ sisāsantīṣu ǀ dhīṣu ǀ ā ǀ

asmabhyam ǀ śarma ǀ yacchatam ǁ

01.017.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.33.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.04.066   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र वा॑मश्नोतु सुष्टु॒तिरिंद्रा॑वरुण॒ यां हु॒वे ।

यामृ॒धाथे॑ स॒धस्तु॑तिं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र वामश्नोतु सुष्टुतिरिंद्रावरुण यां हुवे ।

यामृधाथे सधस्तुतिं ॥

Samhita Transcription Accented

prá vāmaśnotu suṣṭutíríndrāvaruṇa yā́m huvé ǀ

yā́mṛdhā́the sadhástutim ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra vāmaśnotu suṣṭutirindrāvaruṇa yām huve ǀ

yāmṛdhāthe sadhastutim ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । वा॒म् । अ॒श्नो॒तु॒ । सु॒ऽस्तु॒तिः । इन्द्रा॑वरुणा । याम् । हु॒वे ।

याम् । ऋ॒धाथे॑ इति॑ । स॒धऽस्तु॑तिम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । वाम् । अश्नोतु । सुऽस्तुतिः । इन्द्रावरुणा । याम् । हुवे ।

याम् । ऋधाथे इति । सधऽस्तुतिम् ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ vām ǀ aśnotu ǀ su-stutíḥ ǀ índrāvaruṇā ǀ yā́m ǀ huvé ǀ

yā́m ǀ ṛdhā́the íti ǀ sadhá-stutim ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ vām ǀ aśnotu ǀ su-stutiḥ ǀ indrāvaruṇā ǀ yām ǀ huve ǀ

yām ǀ ṛdhāthe iti ǀ sadha-stutim ǁ