SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 18

 

1. Info

To:    1-3: brahmaṇaspati;
4: indra, brahmaṇaspati, soma;
5: indra, dakṣiṇā, brahmaṇaspati, soma;
6-8: sadasaspati;
9: sadasaspati or narāśaṃsa
From:   medhātithi kāṇva
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (2, 7, 9); pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (3, 6, 8); virāḍgāyatrī (1); nicṛdgāyatrī (4); gāyatrī (pādanicṛdgāyatrī) (5)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.018.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.34.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.001   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सो॒मानं॒ स्वर॑णं कृणु॒हि ब्र॑ह्मणस्पते ।

क॒क्षीवं॑तं॒ य औ॑शि॒जः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते ।

कक्षीवंतं य औशिजः ॥

Samhita Transcription Accented

somā́nam sváraṇam kṛṇuhí brahmaṇaspate ǀ

kakṣī́vantam yá auśijáḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

somānam svaraṇam kṛṇuhi brahmaṇaspate ǀ

kakṣīvantam ya auśijaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सो॒मान॑म् । स्वर॑णम् । कृ॒णु॒हि । ब्र॒ह्म॒णः॒ । प॒ते॒ ।

क॒क्षीव॑न्तम् । यः । औ॒शि॒जः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सोमानम् । स्वरणम् । कृणुहि । ब्रह्मणः । पते ।

कक्षीवन्तम् । यः । औशिजः ॥

Padapatha Transcription Accented

somā́nam ǀ sváraṇam ǀ kṛṇuhí ǀ brahmaṇaḥ ǀ pate ǀ

kakṣī́vantam ǀ yáḥ ǀ auśijáḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

somānam ǀ svaraṇam ǀ kṛṇuhi ǀ brahmaṇaḥ ǀ pate ǀ

kakṣīvantam ǀ yaḥ ǀ auśijaḥ ǁ

01.018.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.34.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.002   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यो रे॒वान्यो अ॑मीव॒हा व॑सु॒वित्पु॑ष्टि॒वर्ध॑नः ।

स नः॑ सिषक्तु॒ यस्तु॒रः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यो रेवान्यो अमीवहा वसुवित्पुष्टिवर्धनः ।

स नः सिषक्तु यस्तुरः ॥

Samhita Transcription Accented

yó revā́nyó amīvahā́ vasuvítpuṣṭivárdhanaḥ ǀ

sá naḥ siṣaktu yásturáḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yo revānyo amīvahā vasuvitpuṣṭivardhanaḥ ǀ

sa naḥ siṣaktu yasturaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । रे॒वान् । यः । अ॒मी॒व॒ऽहा । व॒सु॒ऽवित् । पु॒ष्टि॒ऽवर्ध॑नः ।

सः । नः॒ । सि॒स॒क्तु॒ । यः । तु॒रः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । रेवान् । यः । अमीवऽहा । वसुऽवित् । पुष्टिऽवर्धनः ।

सः । नः । सिसक्तु । यः । तुरः ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ revā́n ǀ yáḥ ǀ amīva-hā́ ǀ vasu-vít ǀ puṣṭi-várdhanaḥ ǀ

sáḥ ǀ naḥ ǀ sisaktu ǀ yáḥ ǀ turáḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ revān ǀ yaḥ ǀ amīva-hā ǀ vasu-vit ǀ puṣṭi-vardhanaḥ ǀ

saḥ ǀ naḥ ǀ sisaktu ǀ yaḥ ǀ turaḥ ǁ

01.018.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.34.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.003   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मा नः॒ शंसो॒ अर॑रुषो धू॒र्तिः प्रण॒ङ्मर्त्य॑स्य ।

रक्षा॑ णो ब्रह्मणस्पते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मा नः शंसो अररुषो धूर्तिः प्रणङ्मर्त्यस्य ।

रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ॥

Samhita Transcription Accented

mā́ naḥ śáṃso áraruṣo dhūrtíḥ práṇaṅmártyasya ǀ

rákṣā ṇo brahmaṇaspate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mā naḥ śaṃso araruṣo dhūrtiḥ praṇaṅmartyasya ǀ

rakṣā ṇo brahmaṇaspate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मा । नः॒ । शंसः॑ । अर॑रुषः । धू॒र्तिः । प्रण॑क् । मर्त्य॑स्य ।

रक्ष॑ । नः॒ । ब्र॒ह्म॒णः॒ । प॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मा । नः । शंसः । अररुषः । धूर्तिः । प्रणक् । मर्त्यस्य ।

रक्ष । नः । ब्रह्मणः । पते ॥

Padapatha Transcription Accented

mā́ ǀ naḥ ǀ śáṃsaḥ ǀ áraruṣaḥ ǀ dhūrtíḥ ǀ práṇak ǀ mártyasya ǀ

rákṣa ǀ naḥ ǀ brahmaṇaḥ ǀ pate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mā ǀ naḥ ǀ śaṃsaḥ ǀ araruṣaḥ ǀ dhūrtiḥ ǀ praṇak ǀ martyasya ǀ

rakṣa ǀ naḥ ǀ brahmaṇaḥ ǀ pate ǁ

01.018.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.34.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.004   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स घा॑ वी॒रो न रि॑ष्यति॒ यमिंद्रो॒ ब्रह्म॑ण॒स्पतिः॑ ।

सोमो॑ हि॒नोति॒ मर्त्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स घा वीरो न रिष्यति यमिंद्रो ब्रह्मणस्पतिः ।

सोमो हिनोति मर्त्यं ॥

Samhita Transcription Accented

sá ghā vīró ná riṣyati yámíndro bráhmaṇaspátiḥ ǀ

sómo hinóti mártyam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa ghā vīro na riṣyati yamindro brahmaṇaspatiḥ ǀ

somo hinoti martyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । घ॒ । वी॒रः । न । रि॒ष्य॒ति॒ । यम् । इन्द्रः॑ । ब्रह्म॑णः । पतिः॑ ।

सोमः॑ । हि॒नोति॑ । मर्त्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । घ । वीरः । न । रिष्यति । यम् । इन्द्रः । ब्रह्मणः । पतिः ।

सोमः । हिनोति । मर्त्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ gha ǀ vīráḥ ǀ ná ǀ riṣyati ǀ yám ǀ índraḥ ǀ bráhmaṇaḥ ǀ pátiḥ ǀ

sómaḥ ǀ hinóti ǀ mártyam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ gha ǀ vīraḥ ǀ na ǀ riṣyati ǀ yam ǀ indraḥ ǀ brahmaṇaḥ ǀ patiḥ ǀ

somaḥ ǀ hinoti ǀ martyam ǁ

01.018.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.34.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.005   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं तं ब्र॑ह्मणस्पते॒ सोम॒ इंद्र॑श्च॒ मर्त्यं॑ ।

दक्षि॑णा पा॒त्वंह॑सः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं तं ब्रह्मणस्पते सोम इंद्रश्च मर्त्यं ।

दक्षिणा पात्वंहसः ॥

Samhita Transcription Accented

tvám tám brahmaṇaspate sóma índraśca mártyam ǀ

dákṣiṇā pātváṃhasaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam tam brahmaṇaspate soma indraśca martyam ǀ

dakṣiṇā pātvaṃhasaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । तम् । ब्र॒ह्म॒णः॒ । प॒ते॒ । सोमः॑ । इन्द्रः॑ । च॒ । मर्त्य॑म् ।

दक्षि॑णा । पा॒तु॒ । अंह॑सः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । तम् । ब्रह्मणः । पते । सोमः । इन्द्रः । च । मर्त्यम् ।

दक्षिणा । पातु । अंहसः ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ tám ǀ brahmaṇaḥ ǀ pate ǀ sómaḥ ǀ índraḥ ǀ ca ǀ mártyam ǀ

dákṣiṇā ǀ pātu ǀ áṃhasaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ tam ǀ brahmaṇaḥ ǀ pate ǀ somaḥ ǀ indraḥ ǀ ca ǀ martyam ǀ

dakṣiṇā ǀ pātu ǀ aṃhasaḥ ǁ

01.018.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.35.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.006   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सद॑स॒स्पति॒मद्भु॑तं प्रि॒यमिंद्र॑स्य॒ काम्यं॑ ।

स॒निं मे॒धाम॑यासिषं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिंद्रस्य काम्यं ।

सनिं मेधामयासिषं ॥

Samhita Transcription Accented

sádasaspátimádbhutam priyámíndrasya kā́myam ǀ

saním medhā́mayāsiṣam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sadasaspatimadbhutam priyamindrasya kāmyam ǀ

sanim medhāmayāsiṣam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सद॑सः । पति॑म् । अद्भु॑तम् । प्रि॒यम् । इन्द्र॑स्य । काम्य॑म् ।

स॒निम् । मे॒धाम् । अ॒या॒सि॒ष॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सदसः । पतिम् । अद्भुतम् । प्रियम् । इन्द्रस्य । काम्यम् ।

सनिम् । मेधाम् । अयासिषम् ॥

Padapatha Transcription Accented

sádasaḥ ǀ pátim ǀ ádbhutam ǀ priyám ǀ índrasya ǀ kā́myam ǀ

saním ǀ medhā́m ǀ ayāsiṣam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sadasaḥ ǀ patim ǀ adbhutam ǀ priyam ǀ indrasya ǀ kāmyam ǀ

sanim ǀ medhām ǀ ayāsiṣam ǁ

01.018.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.35.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.007   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्मा॑दृ॒ते न सिध्य॑ति य॒ज्ञो वि॑प॒श्चित॑श्च॒न ।

स धी॒नां योग॑मिन्वति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्मादृते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन ।

स धीनां योगमिन्वति ॥

Samhita Transcription Accented

yásmādṛté ná sídhyati yajñó vipaścítaścaná ǀ

sá dhīnā́m yógaminvati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yasmādṛte na sidhyati yajño vipaścitaścana ǀ

sa dhīnām yogaminvati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यस्मा॑त् । ऋ॒ते । न । सिध्य॑ति । य॒ज्ञः । वि॒पः॒ऽचितः॑ । च॒न ।

सः । धी॒नाम् । योग॑म् । इ॒न्व॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यस्मात् । ऋते । न । सिध्यति । यज्ञः । विपःऽचितः । चन ।

सः । धीनाम् । योगम् । इन्वति ॥

Padapatha Transcription Accented

yásmāt ǀ ṛté ǀ ná ǀ sídhyati ǀ yajñáḥ ǀ vipaḥ-cítaḥ ǀ caná ǀ

sáḥ ǀ dhīnā́m ǀ yógam ǀ invati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yasmāt ǀ ṛte ǀ na ǀ sidhyati ǀ yajñaḥ ǀ vipaḥ-citaḥ ǀ cana ǀ

saḥ ǀ dhīnām ǀ yogam ǀ invati ǁ

01.018.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.35.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.008   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आदृ॑ध्नोति ह॒विष्कृ॑तिं॒ प्रांचं॑ कृणोत्यध्व॒रं ।

होत्रा॑ दे॒वेषु॑ गच्छति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आदृध्नोति हविष्कृतिं प्रांचं कृणोत्यध्वरं ।

होत्रा देवेषु गच्छति ॥

Samhita Transcription Accented

ā́dṛdhnoti havíṣkṛtim prā́ñcam kṛṇotyadhvarám ǀ

hótrā devéṣu gacchati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ādṛdhnoti haviṣkṛtim prāñcam kṛṇotyadhvaram ǀ

hotrā deveṣu gacchati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आत् । ऋ॒ध्नो॒ति॒ । ह॒विःऽकृ॑तिम् । प्राञ्च॑म् । कृ॒णो॒ति॒ । अ॒ध्व॒रम् ।

होत्रा॑ । दे॒वेषु॑ । ग॒च्छ॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आत् । ऋध्नोति । हविःऽकृतिम् । प्राञ्चम् । कृणोति । अध्वरम् ।

होत्रा । देवेषु । गच्छति ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́t ǀ ṛdhnoti ǀ havíḥ-kṛtim ǀ prā́ñcam ǀ kṛṇoti ǀ adhvarám ǀ

hótrā ǀ devéṣu ǀ gacchati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

āt ǀ ṛdhnoti ǀ haviḥ-kṛtim ǀ prāñcam ǀ kṛṇoti ǀ adhvaram ǀ

hotrā ǀ deveṣu ǀ gacchati ǁ

01.018.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.35.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.009   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नरा॒शंसं॑ सु॒धृष्ट॑म॒मप॑श्यं स॒प्रथ॑स्तमं ।

दि॒वो न सद्म॑मखसं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नराशंसं सुधृष्टममपश्यं सप्रथस्तमं ।

दिवो न सद्ममखसं ॥

Samhita Transcription Accented

nárāśáṃsam sudhṛ́ṣṭamamápaśyam sapráthastamam ǀ

divó ná sádmamakhasam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

narāśaṃsam sudhṛṣṭamamapaśyam saprathastamam ǀ

divo na sadmamakhasam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नरा॒शंस॑म् । सु॒ऽधृष्ट॑मम् । अप॑श्यम् । स॒प्रथः॑ऽतमम् ।

दि॒वः । न । सद्म॑ऽमखसम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नराशंसम् । सुऽधृष्टमम् । अपश्यम् । सप्रथःऽतमम् ।

दिवः । न । सद्मऽमखसम् ॥

Padapatha Transcription Accented

nárāśáṃsam ǀ su-dhṛ́ṣṭamam ǀ ápaśyam ǀ sapráthaḥ-tamam ǀ

diváḥ ǀ ná ǀ sádma-makhasam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

narāśaṃsam ǀ su-dhṛṣṭamam ǀ apaśyam ǀ saprathaḥ-tamam ǀ

divaḥ ǀ na ǀ sadma-makhasam ǁ