SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 19

 

1. Info

To:    agni, maruts
From:   medhātithi kāṇva
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 3-8); nicṛdgāyatrī (2); pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (9)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.019.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.36.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.010   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रति॒ त्यं चारु॑मध्व॒रं गो॑पी॒थाय॒ प्र हू॑यसे ।

म॒रुद्भि॑रग्न॒ आ ग॑हि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हूयसे ।

मरुद्भिरग्न आ गहि ॥

Samhita Transcription Accented

práti tyám cā́rumadhvarám gopīthā́ya prá hūyase ǀ

marúdbhiragna ā́ gahi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

prati tyam cārumadhvaram gopīthāya pra hūyase ǀ

marudbhiragna ā gahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्रति॑ । त्यम् । चारु॑म् । अ॒ध्व॒रम् । गो॒ऽपी॒थाय॑ । प्र । हू॒य॒से॒ ।

म॒रुत्ऽभिः॑ । अ॒ग्ने॒ । आ । ग॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रति । त्यम् । चारुम् । अध्वरम् । गोऽपीथाय । प्र । हूयसे ।

मरुत्ऽभिः । अग्ने । आ । गहि ॥

Padapatha Transcription Accented

práti ǀ tyám ǀ cā́rum ǀ adhvarám ǀ go-pīthā́ya ǀ prá ǀ hūyase ǀ

marút-bhiḥ ǀ agne ǀ ā́ ǀ gahi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

prati ǀ tyam ǀ cārum ǀ adhvaram ǀ go-pīthāya ǀ pra ǀ hūyase ǀ

marut-bhiḥ ǀ agne ǀ ā ǀ gahi ǁ

01.019.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.36.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.011   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न॒हि दे॒वो न मर्त्यो॑ म॒हस्तव॒ क्रतुं॑ प॒रः ।

म॒रुद्भि॑रग्न॒ आ ग॑हि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नहि देवो न मर्त्यो महस्तव क्रतुं परः ।

मरुद्भिरग्न आ गहि ॥

Samhita Transcription Accented

nahí devó ná mártyo mahástáva krátum paráḥ ǀ

marúdbhiragna ā́ gahi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nahi devo na martyo mahastava kratum paraḥ ǀ

marudbhiragna ā gahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न॒हि । दे॒वः । न । मर्त्यः॑ । म॒हः । तव॑ । क्रतु॑म् । प॒रः ।

म॒रुत्ऽभिः॑ । अ॒ग्ने॒ । आ । ग॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नहि । देवः । न । मर्त्यः । महः । तव । क्रतुम् । परः ।

मरुत्ऽभिः । अग्ने । आ । गहि ॥

Padapatha Transcription Accented

nahí ǀ deváḥ ǀ ná ǀ mártyaḥ ǀ maháḥ ǀ táva ǀ krátum ǀ paráḥ ǀ

marút-bhiḥ ǀ agne ǀ ā́ ǀ gahi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nahi ǀ devaḥ ǀ na ǀ martyaḥ ǀ mahaḥ ǀ tava ǀ kratum ǀ paraḥ ǀ

marut-bhiḥ ǀ agne ǀ ā ǀ gahi ǁ

01.019.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.36.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.012   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ये म॒हो रज॑सो वि॒दुर्विश्वे॑ दे॒वासो॑ अ॒द्रुहः॑ ।

म॒रुद्भि॑रग्न॒ आ ग॑हि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ये महो रजसो विदुर्विश्वे देवासो अद्रुहः ।

मरुद्भिरग्न आ गहि ॥

Samhita Transcription Accented

yé mahó rájaso vidúrvíśve devā́so adrúhaḥ ǀ

marúdbhiragna ā́ gahi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ye maho rajaso vidurviśve devāso adruhaḥ ǀ

marudbhiragna ā gahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ये । म॒हः । रज॑सः । वि॒दुः । विश्वे॑ । दे॒वासः॑ । अ॒द्रुहः॑ ।

म॒रुत्ऽभिः॑ । अ॒ग्ने॒ । आ । ग॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ये । महः । रजसः । विदुः । विश्वे । देवासः । अद्रुहः ।

मरुत्ऽभिः । अग्ने । आ । गहि ॥

Padapatha Transcription Accented

yé ǀ maháḥ ǀ rájasaḥ ǀ vidúḥ ǀ víśve ǀ devā́saḥ ǀ adrúhaḥ ǀ

marút-bhiḥ ǀ agne ǀ ā́ ǀ gahi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ye ǀ mahaḥ ǀ rajasaḥ ǀ viduḥ ǀ viśve ǀ devāsaḥ ǀ adruhaḥ ǀ

marut-bhiḥ ǀ agne ǀ ā ǀ gahi ǁ

01.019.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.36.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.013   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य उ॒ग्रा अ॒र्कमा॑नृ॒चुरना॑धृष्टास॒ ओज॑सा ।

म॒रुद्भि॑रग्न॒ आ ग॑हि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

य उग्रा अर्कमानृचुरनाधृष्टास ओजसा ।

मरुद्भिरग्न आ गहि ॥

Samhita Transcription Accented

yá ugrā́ arkámānṛcúránādhṛṣṭāsa ójasā ǀ

marúdbhiragna ā́ gahi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ya ugrā arkamānṛcuranādhṛṣṭāsa ojasā ǀ

marudbhiragna ā gahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ये । उ॒ग्राः । अ॒र्कम् । आ॒नृ॒चुः । अना॑धृष्टासः । ओज॑सा ।

म॒रुत्ऽभिः॑ । अ॒ग्ने॒ । आ । ग॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ये । उग्राः । अर्कम् । आनृचुः । अनाधृष्टासः । ओजसा ।

मरुत्ऽभिः । अग्ने । आ । गहि ॥

Padapatha Transcription Accented

yé ǀ ugrā́ḥ ǀ arkám ǀ ānṛcúḥ ǀ ánādhṛṣṭāsaḥ ǀ ójasā ǀ

marút-bhiḥ ǀ agne ǀ ā́ ǀ gahi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ye ǀ ugrāḥ ǀ arkam ǀ ānṛcuḥ ǀ anādhṛṣṭāsaḥ ǀ ojasā ǀ

marut-bhiḥ ǀ agne ǀ ā ǀ gahi ǁ

01.019.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.36.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.014   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ये शु॒भ्रा घो॒रव॑र्पसः सुक्ष॒त्रासो॑ रि॒शाद॑सः ।

म॒रुद्भि॑रग्न॒ आ ग॑हि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ये शुभ्रा घोरवर्पसः सुक्षत्रासो रिशादसः ।

मरुद्भिरग्न आ गहि ॥

Samhita Transcription Accented

yé śubhrā́ ghorávarpasaḥ sukṣatrā́so riśā́dasaḥ ǀ

marúdbhiragna ā́ gahi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ye śubhrā ghoravarpasaḥ sukṣatrāso riśādasaḥ ǀ

marudbhiragna ā gahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ये । शु॒भ्राः । घो॒रऽव॑र्पसः । सु॒ऽक्ष॒त्रासः॑ । रि॒शाद॑सः ।

म॒रुत्ऽभिः॑ । अ॒ग्ने॒ । आ । ग॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ये । शुभ्राः । घोरऽवर्पसः । सुऽक्षत्रासः । रिशादसः ।

मरुत्ऽभिः । अग्ने । आ । गहि ॥

Padapatha Transcription Accented

yé ǀ śubhrā́ḥ ǀ ghorá-varpasaḥ ǀ su-kṣatrā́saḥ ǀ riśā́dasaḥ ǀ

marút-bhiḥ ǀ agne ǀ ā́ ǀ gahi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ye ǀ śubhrāḥ ǀ ghora-varpasaḥ ǀ su-kṣatrāsaḥ ǀ riśādasaḥ ǀ

marut-bhiḥ ǀ agne ǀ ā ǀ gahi ǁ

01.019.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.37.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.015   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ये नाक॒स्याधि॑ रोच॒ने दि॒वि दे॒वास॒ आस॑ते ।

म॒रुद्भि॑रग्न॒ आ ग॑हि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास आसते ।

मरुद्भिरग्न आ गहि ॥

Samhita Transcription Accented

yé nā́kasyā́dhi rocané diví devā́sa ā́sate ǀ

marúdbhiragna ā́ gahi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ye nākasyādhi rocane divi devāsa āsate ǀ

marudbhiragna ā gahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ये । नाक॑स्य । अधि॑ । रो॒च॒ने । दि॒वि । दे॒वासः॑ । आस॑ते ।

म॒रुत्ऽभिः॑ । अ॒ग्ने॒ । आ । ग॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ये । नाकस्य । अधि । रोचने । दिवि । देवासः । आसते ।

मरुत्ऽभिः । अग्ने । आ । गहि ॥

Padapatha Transcription Accented

yé ǀ nā́kasya ǀ ádhi ǀ rocané ǀ diví ǀ devā́saḥ ǀ ā́sate ǀ

marút-bhiḥ ǀ agne ǀ ā́ ǀ gahi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ye ǀ nākasya ǀ adhi ǀ rocane ǀ divi ǀ devāsaḥ ǀ āsate ǀ

marut-bhiḥ ǀ agne ǀ ā ǀ gahi ǁ

01.019.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.37.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.016   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य ईं॒खयं॑ति॒ पर्व॑तान् ति॒रः स॑मु॒द्रम॑र्ण॒वं ।

म॒रुद्भि॑रग्न॒ आ ग॑हि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

य ईंखयंति पर्वतान् तिरः समुद्रमर्णवं ।

मरुद्भिरग्न आ गहि ॥

Samhita Transcription Accented

yá īṅkháyanti párvatāntiráḥ samudrámarṇavám ǀ

marúdbhiragna ā́ gahi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ya īṅkhayanti parvatāntiraḥ samudramarṇavam ǀ

marudbhiragna ā gahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ये । ई॒ङ्खय॑न्ति । पर्व॑तान् । ति॒रः । स॒मु॒द्रम् । अ॒र्ण॒वम् ।

म॒रुत्ऽभिः॑ । अ॒ग्ने॒ । आ । ग॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ये । ईङ्खयन्ति । पर्वतान् । तिरः । समुद्रम् । अर्णवम् ।

मरुत्ऽभिः । अग्ने । आ । गहि ॥

Padapatha Transcription Accented

yé ǀ īṅkháyanti ǀ párvatān ǀ tiráḥ ǀ samudrám ǀ arṇavám ǀ

marút-bhiḥ ǀ agne ǀ ā́ ǀ gahi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ye ǀ īṅkhayanti ǀ parvatān ǀ tiraḥ ǀ samudram ǀ arṇavam ǀ

marut-bhiḥ ǀ agne ǀ ā ǀ gahi ǁ

01.019.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.37.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.017   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ ये त॒न्वंति॑ र॒श्मिभि॑स्ति॒रः स॑मु॒द्रमोज॑सा ।

म॒रुद्भि॑रग्न॒ आ ग॑हि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ ये तन्वंति रश्मिभिस्तिरः समुद्रमोजसा ।

मरुद्भिरग्न आ गहि ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ yé tanvánti raśmíbhistiráḥ samudrámójasā ǀ

marúdbhiragna ā́ gahi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā ye tanvanti raśmibhistiraḥ samudramojasā ǀ

marudbhiragna ā gahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । ये । त॒न्वन्ति॑ । र॒श्मिऽभिः॑ । ति॒रः । स॒मु॒द्रम् । ओज॑सा ।

म॒रुत्ऽभिः॑ । अ॒ग्ने॒ । आ । ग॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । ये । तन्वन्ति । रश्मिऽभिः । तिरः । समुद्रम् । ओजसा ।

मरुत्ऽभिः । अग्ने । आ । गहि ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ yé ǀ tanvánti ǀ raśmí-bhiḥ ǀ tiráḥ ǀ samudrám ǀ ójasā ǀ

marút-bhiḥ ǀ agne ǀ ā́ ǀ gahi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ ye ǀ tanvanti ǀ raśmi-bhiḥ ǀ tiraḥ ǀ samudram ǀ ojasā ǀ

marut-bhiḥ ǀ agne ǀ ā ǀ gahi ǁ

01.019.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.1.37.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.018   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि त्वा॑ पू॒र्वपी॑तये सृ॒जामि॑ सो॒म्यं मधु॑ ।

म॒रुद्भि॑रग्न॒ आ ग॑हि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभि त्वा पूर्वपीतये सृजामि सोम्यं मधु ।

मरुद्भिरग्न आ गहि ॥

Samhita Transcription Accented

abhí tvā pūrvápītaye sṛjā́mi somyám mádhu ǀ

marúdbhiragna ā́ gahi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhi tvā pūrvapītaye sṛjāmi somyam madhu ǀ

marudbhiragna ā gahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । त्वा॒ । पू॒र्वऽपी॑तये । सृ॒जामि॑ । सो॒म्यम् । मधु॑ ।

म॒रुत्ऽभिः॑ । अ॒ग्ने॒ । आ । ग॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । त्वा । पूर्वऽपीतये । सृजामि । सोम्यम् । मधु ।

मरुत्ऽभिः । अग्ने । आ । गहि ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí ǀ tvā ǀ pūrvá-pītaye ǀ sṛjā́mi ǀ somyám ǀ mádhu ǀ

marút-bhiḥ ǀ agne ǀ ā́ ǀ gahi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi ǀ tvā ǀ pūrva-pītaye ǀ sṛjāmi ǀ somyam ǀ madhu ǀ

marut-bhiḥ ǀ agne ǀ ā ǀ gahi ǁ