SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 20

 

1. Info

To:    ṛbhus
From:   medhātithi kāṇva
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 2, 6, 7); pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (5, 8); virāḍgāyatrī (3); nicṛdgāyatrī (4)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.020.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.01.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.019   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒यं दे॒वाय॒ जन्म॑ने॒ स्तोमो॒ विप्रे॑भिरास॒या ।

अका॑रि रत्न॒धात॑मः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अयं देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिरासया ।

अकारि रत्नधातमः ॥

Samhita Transcription Accented

ayám devā́ya jánmane stómo víprebhirāsayā́ ǀ

ákāri ratnadhā́tamaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ayam devāya janmane stomo viprebhirāsayā ǀ

akāri ratnadhātamaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒यम् । दे॒वाय॑ । जन्म॑ने । स्तोमः॑ । विप्रे॑भिः । आ॒स॒या ।

अका॑रि । र॒त्न॒ऽधात॑मः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अयम् । देवाय । जन्मने । स्तोमः । विप्रेभिः । आसया ।

अकारि । रत्नऽधातमः ॥

Padapatha Transcription Accented

ayám ǀ devā́ya ǀ jánmane ǀ stómaḥ ǀ víprebhiḥ ǀ āsayā́ ǀ

ákāri ǀ ratna-dhā́tamaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ayam ǀ devāya ǀ janmane ǀ stomaḥ ǀ viprebhiḥ ǀ āsayā ǀ

akāri ǀ ratna-dhātamaḥ ǁ

01.020.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.01.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.020   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य इंद्रा॑य वचो॒युजा॑ तत॒क्षुर्मन॑सा॒ हरी॑ ।

शमी॑भिर्य॒ज्ञमा॑शत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

य इंद्राय वचोयुजा ततक्षुर्मनसा हरी ।

शमीभिर्यज्ञमाशत ॥

Samhita Transcription Accented

yá índrāya vacoyújā tatakṣúrmánasā hárī ǀ

śámībhiryajñámāśata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ya indrāya vacoyujā tatakṣurmanasā harī ǀ

śamībhiryajñamāśata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ये । इन्द्रा॑य । व॒चः॒ऽयुजा॑ । त॒त॒क्षुः । मन॑सा । हरी॒ इति॑ ।

शमी॑भिः । य॒ज्ञम् । आ॒श॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ये । इन्द्राय । वचःऽयुजा । ततक्षुः । मनसा । हरी इति ।

शमीभिः । यज्ञम् । आशत ॥

Padapatha Transcription Accented

yé ǀ índrāya ǀ vacaḥ-yújā ǀ tatakṣúḥ ǀ mánasā ǀ hárī íti ǀ

śámībhiḥ ǀ yajñám ǀ āśata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ye ǀ indrāya ǀ vacaḥ-yujā ǀ tatakṣuḥ ǀ manasā ǀ harī iti ǀ

śamībhiḥ ǀ yajñam ǀ āśata ǁ

01.020.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.01.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.021   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तक्ष॒न्नास॑त्याभ्यां॒ परि॑ज्मानं सु॒खं रथं॑ ।

तक्ष॑न्धे॒नुं स॑ब॒र्दुघां॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तक्षन्नासत्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथं ।

तक्षन्धेनुं सबर्दुघां ॥

Samhita Transcription Accented

tákṣannā́satyābhyām párijmānam sukhám rátham ǀ

tákṣandhenúm sabardúghām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

takṣannāsatyābhyām parijmānam sukham ratham ǀ

takṣandhenum sabardughām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तक्ष॑न् । नास॑त्याभ्याम् । परि॑ऽज्मानम् । सु॒ऽखम् । रथ॑म् ।

तक्ष॑न् । धे॒नुम् । स॒बः॒ऽदुघा॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तक्षन् । नासत्याभ्याम् । परिऽज्मानम् । सुऽखम् । रथम् ।

तक्षन् । धेनुम् । सबःऽदुघाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tákṣan ǀ nā́satyābhyām ǀ pári-jmānam ǀ su-khám ǀ rátham ǀ

tákṣan ǀ dhenúm ǀ sabaḥ-dúghām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

takṣan ǀ nāsatyābhyām ǀ pari-jmānam ǀ su-kham ǀ ratham ǀ

takṣan ǀ dhenum ǀ sabaḥ-dughām ǁ

01.020.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.01.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.022   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

युवा॑ना पि॒तरा॒ पुनः॑ स॒त्यमं॑त्रा ऋजू॒यवः॑ ।

ऋ॒भवो॑ वि॒ष्ट्य॑क्रत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युवाना पितरा पुनः सत्यमंत्रा ऋजूयवः ।

ऋभवो विष्ट्यक्रत ॥

Samhita Transcription Accented

yúvānā pitárā púnaḥ satyámantrā ṛjūyávaḥ ǀ

ṛbhávo viṣṭyákrata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuvānā pitarā punaḥ satyamantrā ṛjūyavaḥ ǀ

ṛbhavo viṣṭyakrata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

युवा॑ना । पि॒तरा॑ । पुन॒रिति॑ । स॒त्यऽम॑न्त्राः । ऋ॒जु॒ऽयवः॑ ।

ऋ॒भवः॑ । वि॒ष्टी । अ॒क्र॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युवाना । पितरा । पुनरिति । सत्यऽमन्त्राः । ऋजुऽयवः ।

ऋभवः । विष्टी । अक्रत ॥

Padapatha Transcription Accented

yúvānā ǀ pitárā ǀ púnaríti ǀ satyá-mantrāḥ ǀ ṛju-yávaḥ ǀ

ṛbhávaḥ ǀ viṣṭī́ ǀ akrata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuvānā ǀ pitarā ǀ punariti ǀ satya-mantrāḥ ǀ ṛju-yavaḥ ǀ

ṛbhavaḥ ǀ viṣṭī ǀ akrata ǁ

01.020.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.01.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.023   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सं वो॒ मदा॑सो अग्म॒तेंद्रे॑ण च म॒रुत्व॑ता ।

आ॒दि॒त्येभि॑श्च॒ राज॑भिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सं वो मदासो अग्मतेंद्रेण च मरुत्वता ।

आदित्येभिश्च राजभिः ॥

Samhita Transcription Accented

sám vo mádāso agmaténdreṇa ca marútvatā ǀ

ādityébhiśca rā́jabhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sam vo madāso agmatendreṇa ca marutvatā ǀ

ādityebhiśca rājabhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम् । वः॒ । मदा॑सः । अ॒ग्म॒त॒ । इन्द्रे॑ण । च॒ । म॒रुत्व॑ता ।

आ॒दि॒त्येभिः॑ । च॒ । राज॑ऽभिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम् । वः । मदासः । अग्मत । इन्द्रेण । च । मरुत्वता ।

आदित्येभिः । च । राजऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

sám ǀ vaḥ ǀ mádāsaḥ ǀ agmata ǀ índreṇa ǀ ca ǀ marútvatā ǀ

ādityébhiḥ ǀ ca ǀ rā́ja-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sam ǀ vaḥ ǀ madāsaḥ ǀ agmata ǀ indreṇa ǀ ca ǀ marutvatā ǀ

ādityebhiḥ ǀ ca ǀ rāja-bhiḥ ǁ

01.020.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.02.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.024   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒त त्यं च॑म॒सं नवं॒ त्वष्टु॑र्दे॒वस्य॒ निष्कृ॑तं ।

अक॑र्त च॒तुरः॒ पुनः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत त्यं चमसं नवं त्वष्टुर्देवस्य निष्कृतं ।

अकर्त चतुरः पुनः ॥

Samhita Transcription Accented

utá tyám camasám návam tváṣṭurdevásya níṣkṛtam ǀ

ákarta catúraḥ púnaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uta tyam camasam navam tvaṣṭurdevasya niṣkṛtam ǀ

akarta caturaḥ punaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त । त्यम् । च॒म॒सम् । नव॑म् । त्वष्टुः॑ । दे॒वस्य॑ । निःऽकृ॑तम् ।

अक॑र्त । च॒तुरः॑ । पुन॒रिति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत । त्यम् । चमसम् । नवम् । त्वष्टुः । देवस्य । निःऽकृतम् ।

अकर्त । चतुरः । पुनरिति ॥

Padapatha Transcription Accented

utá ǀ tyám ǀ camasám ǀ návam ǀ tváṣṭuḥ ǀ devásya ǀ níḥ-kṛtam ǀ

ákarta ǀ catúraḥ ǀ púnaríti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uta ǀ tyam ǀ camasam ǀ navam ǀ tvaṣṭuḥ ǀ devasya ǀ niḥ-kṛtam ǀ

akarta ǀ caturaḥ ǀ punariti ǁ

01.020.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.02.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.025   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ते नो॒ रत्ना॑नि धत्तन॒ त्रिरा साप्ता॑नि सुन्व॒ते ।

एक॑मेकं सुश॒स्तिभिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ते नो रत्नानि धत्तन त्रिरा साप्तानि सुन्वते ।

एकमेकं सुशस्तिभिः ॥

Samhita Transcription Accented

té no rátnāni dhattana trírā́ sā́ptāni sunvaté ǀ

ékamekam suśastíbhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

te no ratnāni dhattana trirā sāptāni sunvate ǀ

ekamekam suśastibhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ते । नः॒ । रत्ना॑नि । ध॒त्त॒न॒ । त्रिः । आ । साप्ता॑नि । सु॒न्व॒ते ।

एक॑म्ऽएकम् । सु॒श॒स्तिऽभिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ते । नः । रत्नानि । धत्तन । त्रिः । आ । साप्तानि । सुन्वते ।

एकम्ऽएकम् । सुशस्तिऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

té ǀ naḥ ǀ rátnāni ǀ dhattana ǀ tríḥ ǀ ā́ ǀ sā́ptāni ǀ sunvaté ǀ

ékam-ekam ǀ suśastí-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

te ǀ naḥ ǀ ratnāni ǀ dhattana ǀ triḥ ǀ ā ǀ sāptāni ǀ sunvate ǀ

ekam-ekam ǀ suśasti-bhiḥ ǁ

01.020.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.02.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.026   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अधा॑रयंत॒ वह्न॒योऽभ॑जंत सुकृ॒त्यया॑ ।

भा॒गं दे॒वेषु॑ य॒ज्ञियं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अधारयंत वह्नयोऽभजंत सुकृत्यया ।

भागं देवेषु यज्ञियं ॥

Samhita Transcription Accented

ádhārayanta váhnayó’bhajanta sukṛtyáyā ǀ

bhāgám devéṣu yajñíyam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

adhārayanta vahnayo’bhajanta sukṛtyayā ǀ

bhāgam deveṣu yajñiyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अधा॑रयन्त । वह्न॑यः । अभ॑जन्त । सु॒ऽकृ॒त्यया॑ ।

भा॒गम् । दे॒वेषु॑ । य॒ज्ञिय॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अधारयन्त । वह्नयः । अभजन्त । सुऽकृत्यया ।

भागम् । देवेषु । यज्ञियम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ádhārayanta ǀ váhnayaḥ ǀ ábhajanta ǀ su-kṛtyáyā ǀ

bhāgám ǀ devéṣu ǀ yajñíyam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

adhārayanta ǀ vahnayaḥ ǀ abhajanta ǀ su-kṛtyayā ǀ

bhāgam ǀ deveṣu ǀ yajñiyam ǁ