SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 21

 

1. Info

To:    agni, indra
From:   medhātithi kāṇva
Metres:   gāyatrī
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.021.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.03.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.027   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒हेंद्रा॒ग्नी उप॑ ह्वये॒ तयो॒रित्स्तोम॑मुश्मसि ।

ता सोमं॑ सोम॒पात॑मा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इहेंद्राग्नी उप ह्वये तयोरित्स्तोममुश्मसि ।

ता सोमं सोमपातमा ॥

Samhita transliteration accented

ihéndrāgnī́ úpa hvaye táyorítstómamuśmasi ǀ

tā́ sómam somapā́tamā ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ihendrāgnī upa hvaye tayoritstomamuśmasi ǀ

tā somam somapātamā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒ह । इ॒न्द्रा॒ग्नी इति॑ । उप॑ । ह्व॒ये॒ । तयोः॑ । इत् । स्तोम॑म् । उ॒श्म॒सि॒ ।

ता । सोम॑म् । सो॒म॒ऽपात॑मा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इह । इन्द्राग्नी इति । उप । ह्वये । तयोः । इत् । स्तोमम् । उश्मसि ।

ता । सोमम् । सोमऽपातमा ॥

Padapatha transliteration accented

ihá ǀ indrāgnī́ íti ǀ úpa ǀ hvaye ǀ táyoḥ ǀ ít ǀ stómam ǀ uśmasi ǀ

tā́ ǀ sómam ǀ soma-pā́tamā ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

iha ǀ indrāgnī iti ǀ upa ǀ hvaye ǀ tayoḥ ǀ it ǀ stomam ǀ uśmasi ǀ

tā ǀ somam ǀ soma-pātamā ǁ

interlinear translation

{ I } call [4] here [1] Indra and Agni [2], it is [6] their [5] hymn [7] {we} desire [8], them [9], who most drink [11] Soma [10].

01.021.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.03.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.028   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ता य॒ज्ञेषु॒ प्र शं॑सतेंद्रा॒ग्नी शुं॑भता नरः ।

ता गा॑य॒त्रेषु॑ गायत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ता यज्ञेषु प्र शंसतेंद्राग्नी शुंभता नरः ।

ता गायत्रेषु गायत ॥

Samhita transliteration accented

tā́ yajñéṣu prá śaṃsatendrāgnī́ śumbhatā naraḥ ǀ

tā́ gāyatréṣu gāyata ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tā yajñeṣu pra śaṃsatendrāgnī śumbhatā naraḥ ǀ

tā gāyatreṣu gāyata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ता । य॒ज्ञेषु॑ । प्र । शं॒स॒त॒ । इ॒न्द्रा॒ग्नी इति॑ । शु॒म्भ॒त॒ । न॒रः॒ ।

ता । गा॒य॒त्रेषु॑ । गा॒य॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ता । यज्ञेषु । प्र । शंसत । इन्द्राग्नी इति । शुम्भत । नरः ।

ता । गायत्रेषु । गायत ॥

Padapatha transliteration accented

tā́ ǀ yajñéṣu ǀ prá ǀ śaṃsata ǀ indrāgnī́ íti ǀ śumbhata ǀ naraḥ ǀ

tā́ ǀ gāyatréṣu ǀ gāyata ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tā ǀ yajñeṣu ǀ pra ǀ śaṃsata ǀ indrāgnī iti ǀ śumbhata ǀ naraḥ ǀ

tā ǀ gāyatreṣu ǀ gāyata ǁ

interlinear translation

O men [7], express [4] them [1], Indra and Agni [5], at offerings [2], glorify [6], sing [10] them [8] at hymns [9].

01.021.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.03.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.029   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ता मि॒त्रस्य॒ प्रश॑स्तय इंद्रा॒ग्नी ता ह॑वामहे ।

सो॒म॒पा सोम॑पीतये ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ता मित्रस्य प्रशस्तय इंद्राग्नी ता हवामहे ।

सोमपा सोमपीतये ॥

Samhita transliteration accented

tā́ mitrásya práśastaya indrāgnī́ tā́ havāmahe ǀ

somapā́ sómapītaye ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tā mitrasya praśastaya indrāgnī tā havāmahe ǀ

somapā somapītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ता । मि॒त्रस्य॑ । प्रऽश॑स्तये । इ॒न्द्रा॒ग्नी इति॑ । ता । ह॒वा॒म॒हे॒ ।

सो॒म॒ऽपा । सोम॑ऽपीतये ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ता । मित्रस्य । प्रऽशस्तये । इन्द्राग्नी इति । ता । हवामहे ।

सोमऽपा । सोमऽपीतये ॥

Padapatha transliteration accented

tā́ ǀ mitrásya ǀ prá-śastaye ǀ indrāgnī́ íti ǀ tā́ ǀ havāmahe ǀ

soma-pā́ ǀ sóma-pītaye ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tā ǀ mitrasya ǀ pra-śastaye ǀ indrāgnī iti ǀ tā ǀ havāmahe ǀ

soma-pā ǀ soma-pītaye ǁ

interlinear translation

For expression [3] of Mitra [2] {we} call [6] them [1], Indra and Agni [4], them [5], drinking Soma [7] for the drinking of the Soma [8].

01.021.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.03.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.030   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒ग्रा संता॑ हवामह॒ उपे॒दं सव॑नं सु॒तं ।

इं॒द्रा॒ग्नी एह ग॑च्छतां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उग्रा संता हवामह उपेदं सवनं सुतं ।

इंद्राग्नी एह गच्छतां ॥

Samhita transliteration accented

ugrā́ sántā havāmaha úpedám sávanam sutám ǀ

indrāgnī́ éhá gacchatām ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ugrā santā havāmaha upedam savanam sutam ǀ

indrāgnī eha gacchatām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒ग्रा । सन्ता॑ । ह॒वा॒म॒हे॒ । उप॑ । इ॒दम् । सव॑नम् । सु॒तम् ।

इ॒न्द्रा॒ग्नी इति॑ । आ । इ॒ह । ग॒च्छ॒ता॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उग्रा । सन्ता । हवामहे । उप । इदम् । सवनम् । सुतम् ।

इन्द्राग्नी इति । आ । इह । गच्छताम् ॥

Padapatha transliteration accented

ugrā́ ǀ sántā ǀ havāmahe ǀ úpa ǀ idám ǀ sávanam ǀ sutám ǀ

indrāgnī́ íti ǀ ā́ ǀ ihá ǀ gacchatām ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ugrā ǀ santā ǀ havāmahe ǀ upa ǀ idam ǀ savanam ǀ sutam ǀ

indrāgnī iti ǀ ā ǀ iha ǀ gacchatām ǁ

interlinear translation

{Them who} are [2] puissant [1] {we} call [3] to [4] this [5] pressed [7] offering of the soma [6], O Indra and Agni [8], come [11] here [10].

01.021.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.03.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.031   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ता म॒हांता॒ सद॒स्पती॒ इंद्रा॑ग्नी॒ रक्ष॑ उब्जतं ।

अप्र॑जाः संत्व॒त्रिणः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ता महांता सदस्पती इंद्राग्नी रक्ष उब्जतं ।

अप्रजाः संत्वत्रिणः ॥

Samhita transliteration accented

tā́ mahā́ntā sádaspátī índrāgnī rákṣa ubjatam ǀ

áprajāḥ santvatríṇaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tā mahāntā sadaspatī indrāgnī rakṣa ubjatam ǀ

aprajāḥ santvatriṇaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ता । म॒हान्ता॑ । सद॒स्पती॒ इति॑ । इन्द्रा॑ग्नी॒ इति॑ । रक्षः॑ । उ॒ब्ज॒त॒म् ।

अप्र॑जाः । स॒न्तु॒ । अ॒त्रिणः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ता । महान्ता । सदस्पती इति । इन्द्राग्नी इति । रक्षः । उब्जतम् ।

अप्रजाः । सन्तु । अत्रिणः ॥

Padapatha transliteration accented

tā́ ǀ mahā́ntā ǀ sádaspátī íti ǀ índrāgnī íti ǀ rákṣaḥ ǀ ubjatam ǀ

áprajāḥ ǀ santu ǀ atríṇaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tā ǀ mahāntā ǀ sadaspatī iti ǀ indrāgnī iti ǀ rakṣaḥ ǀ ubjatam ǀ

aprajāḥ ǀ santu ǀ atriṇaḥ ǁ

interlinear translation

O you [1], great [2] lords of the house [3], O Indra and Agni [4], force out [6] Rakshasa [5], let devourers [9] be [8] without progeny [7].

01.021.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.03.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.032   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तेन॑ स॒त्येन॑ जागृत॒मधि॑ प्रचे॒तुने॑ प॒दे ।

इंद्रा॑ग्नी॒ शर्म॑ यच्छतं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तेन सत्येन जागृतमधि प्रचेतुने पदे ।

इंद्राग्नी शर्म यच्छतं ॥

Samhita transliteration accented

téna satyéna jāgṛtamádhi pracetúne padé ǀ

índrāgnī śárma yacchatam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tena satyena jāgṛtamadhi pracetune pade ǀ

indrāgnī śarma yacchatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तेन॑ । स॒त्येन॑ । जा॒गृ॒त॒म् । अधि॑ । प्र॒ऽचे॒तुने॑ । प॒दे ।

इन्द्रा॑ग्नी॒ इति॑ । शर्म॑ । य॒च्छ॒त॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तेन । सत्येन । जागृतम् । अधि । प्रऽचेतुने । पदे ।

इन्द्राग्नी इति । शर्म । यच्छतम् ॥

Padapatha transliteration accented

téna ǀ satyéna ǀ jāgṛtam ǀ ádhi ǀ pra-cetúne ǀ padé ǀ

índrāgnī íti ǀ śárma ǀ yacchatam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tena ǀ satyena ǀ jāgṛtam ǀ adhi ǀ pra-cetune ǀ pade ǀ

indrāgnī iti ǀ śarma ǀ yacchatam ǁ

interlinear translation

Awake {us} [3] in consciousness [5] by That [1] Truth [2] at the seat [6] above [4], O Indra and Agni [7], sustain [9] peace [8].

in Russian