SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 22

 

1. Info

To:    1-4: aśvins;
5-8: savitṛ;
9, 10: agni;
11: devās;
12: agnāyī, indrāṇī, varuṇānī;
13, 14: divaḥ, pṛthivī;
15: pṛthivī;
16: viṣṇu or devās;
17-21: viṣṇu
From:   medhātithi kāṇva
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (4, 5, 7-11, 13, 14, 16, 20, 21); pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (1-3, 12, 17, 18); nicṛdgāyatrī (6, 19); virāḍgāyatrī (15)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.022.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.04.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.033   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रा॒त॒र्युजा॒ वि बो॑धया॒श्विना॒वेह ग॑च्छतां ।

अ॒स्य सोम॑स्य पी॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रातर्युजा वि बोधयाश्विनावेह गच्छतां ।

अस्य सोमस्य पीतये ॥

Samhita Transcription Accented

prātaryújā ví bodhayāśvínāvéhá gacchatām ǀ

asyá sómasya pītáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

prātaryujā vi bodhayāśvināveha gacchatām ǀ

asya somasya pītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्रा॒तः॒ऽयुजा॑ । वि । बो॒ध॒य॒ । अ॒श्विनौ॑ । आ । इ॒ह । ग॒च्छ॒ता॒म् ।

अ॒स्य । सोम॑स्य । पी॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रातःऽयुजा । वि । बोधय । अश्विनौ । आ । इह । गच्छताम् ।

अस्य । सोमस्य । पीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

prātaḥ-yújā ǀ ví ǀ bodhaya ǀ aśvínau ǀ ā́ ǀ ihá ǀ gacchatām ǀ

asyá ǀ sómasya ǀ pītáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

prātaḥ-yujā ǀ vi ǀ bodhaya ǀ aśvinau ǀ ā ǀ iha ǀ gacchatām ǀ

asya ǀ somasya ǀ pītaye ǁ

01.022.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.04.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.034   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

या सु॒रथा॑ र॒थीत॑मो॒भा दे॒वा दि॑वि॒स्पृशा॑ ।

अ॒श्विना॒ ता ह॑वामहे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

या सुरथा रथीतमोभा देवा दिविस्पृशा ।

अश्विना ता हवामहे ॥

Samhita Transcription Accented

yā́ suráthā rathī́tamobhā́ devā́ divispṛ́śā ǀ

aśvínā tā́ havāmahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yā surathā rathītamobhā devā divispṛśā ǀ

aśvinā tā havāmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

या । सु॒ऽरथा॑ । र॒थिऽत॑मा । उ॒भा । दे॒वा । दि॒वि॒ऽस्पृशा॑ ।

अ॒श्विना॑ । ता । ह॒वा॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

या । सुऽरथा । रथिऽतमा । उभा । देवा । दिविऽस्पृशा ।

अश्विना । ता । हवामहे ॥

Padapatha Transcription Accented

yā́ ǀ su-ráthā ǀ rathí-tamā ǀ ubhā́ ǀ devā́ ǀ divi-spṛ́śā ǀ

aśvínā ǀ tā́ ǀ havāmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yā ǀ su-rathā ǀ rathi-tamā ǀ ubhā ǀ devā ǀ divi-spṛśā ǀ

aśvinā ǀ tā ǀ havāmahe ǁ

01.022.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.04.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.035   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

या वां॒ कशा॒ मधु॑म॒त्यश्वि॑ना सू॒नृता॑वती ।

तया॑ य॒ज्ञं मि॑मिक्षतं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

या वां कशा मधुमत्यश्विना सूनृतावती ।

तया यज्ञं मिमिक्षतं ॥

Samhita Transcription Accented

yā́ vām káśā mádhumatyáśvinā sūnṛ́tāvatī ǀ

táyā yajñám mimikṣatam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yā vām kaśā madhumatyaśvinā sūnṛtāvatī ǀ

tayā yajñam mimikṣatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

या । वा॒म् । कशा॑ । मधु॑ऽमती । अश्वि॑ना । सू॒नृता॑ऽवती ।

तया॑ । य॒ज्ञम् । मि॒मि॒क्ष॒त॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

या । वाम् । कशा । मधुऽमती । अश्विना । सूनृताऽवती ।

तया । यज्ञम् । मिमिक्षतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yā́ ǀ vām ǀ káśā ǀ mádhu-matī ǀ áśvinā ǀ sūnṛ́tā-vatī ǀ

táyā ǀ yajñám ǀ mimikṣatam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yā ǀ vām ǀ kaśā ǀ madhu-matī ǀ aśvinā ǀ sūnṛtā-vatī ǀ

tayā ǀ yajñam ǀ mimikṣatam ǁ

01.022.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.04.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.036   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न॒हि वा॒मस्ति॑ दूर॒के यत्रा॒ रथे॑न॒ गच्छ॑थः ।

अश्वि॑ना सो॒मिनो॑ गृ॒हं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नहि वामस्ति दूरके यत्रा रथेन गच्छथः ।

अश्विना सोमिनो गृहं ॥

Samhita Transcription Accented

nahí vāmásti dūraké yátrā ráthena gácchathaḥ ǀ

áśvinā somíno gṛhám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nahi vāmasti dūrake yatrā rathena gacchathaḥ ǀ

aśvinā somino gṛham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न॒हि । वा॒म् । अस्ति॑ । दू॒र॒के । यत्र॑ । रथे॑न । गच्छ॑थः ।

अश्वि॑ना । सो॒मिनः॑ । गृ॒हम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नहि । वाम् । अस्ति । दूरके । यत्र । रथेन । गच्छथः ।

अश्विना । सोमिनः । गृहम् ॥

Padapatha Transcription Accented

nahí ǀ vām ǀ ásti ǀ dūraké ǀ yátra ǀ ráthena ǀ gácchathaḥ ǀ

áśvinā ǀ somínaḥ ǀ gṛhám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nahi ǀ vām ǀ asti ǀ dūrake ǀ yatra ǀ rathena ǀ gacchathaḥ ǀ

aśvinā ǀ sominaḥ ǀ gṛham ǁ

01.022.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.04.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.037   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

हिर॑ण्यपाणिमू॒तये॑ सवि॒तार॒मुप॑ ह्वये ।

स चेत्ता॑ दे॒वता॑ प॒दं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुप ह्वये ।

स चेत्ता देवता पदं ॥

Samhita Transcription Accented

híraṇyapāṇimūtáye savitā́ramúpa hvaye ǀ

sá céttā devátā padám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

hiraṇyapāṇimūtaye savitāramupa hvaye ǀ

sa cettā devatā padam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

हिर॑ण्यऽपाणिम् । ऊ॒तये॑ । स॒वि॒तार॑म् । उप॑ । ह्व॒ये॒ ।

सः । चेत्ता॑ । दे॒वता॑ । प॒दम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

हिरण्यऽपाणिम् । ऊतये । सवितारम् । उप । ह्वये ।

सः । चेत्ता । देवता । पदम् ॥

Padapatha Transcription Accented

híraṇya-pāṇim ǀ ūtáye ǀ savitā́ram ǀ úpa ǀ hvaye ǀ

sáḥ ǀ céttā ǀ devátā ǀ padám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

hiraṇya-pāṇim ǀ ūtaye ǀ savitāram ǀ upa ǀ hvaye ǀ

saḥ ǀ cettā ǀ devatā ǀ padam ǁ

01.022.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.05.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.038   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒पां नपा॑त॒मव॑से सवि॒तार॒मुप॑ स्तुहि ।

तस्य॑ व्र॒तान्यु॑श्मसि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अपां नपातमवसे सवितारमुप स्तुहि ।

तस्य व्रतान्युश्मसि ॥

Samhita Transcription Accented

apā́m nápātamávase savitā́ramúpa stuhi ǀ

tásya vratā́nyuśmasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

apām napātamavase savitāramupa stuhi ǀ

tasya vratānyuśmasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒पाम् । नपा॑तम् । अव॑से । स॒वि॒तार॑म् । उप॑ । स्तु॒हि॒ ।

तस्य॑ । व्र॒तानि॑ । उ॒श्म॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अपाम् । नपातम् । अवसे । सवितारम् । उप । स्तुहि ।

तस्य । व्रतानि । उश्मसि ॥

Padapatha Transcription Accented

apā́m ǀ nápātam ǀ ávase ǀ savitā́ram ǀ úpa ǀ stuhi ǀ

tásya ǀ vratā́ni ǀ uśmasi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

apām ǀ napātam ǀ avase ǀ savitāram ǀ upa ǀ stuhi ǀ

tasya ǀ vratāni ǀ uśmasi ǁ

01.022.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.05.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.039   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि॒भ॒क्तारं॑ हवामहे॒ वसो॑श्चि॒त्रस्य॒ राध॑सः ।

स॒वि॒तारं॑ नृ॒चक्ष॑सं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः ।

सवितारं नृचक्षसं ॥

Samhita Transcription Accented

vibhaktā́ram havāmahe vásościtrásya rā́dhasaḥ ǀ

savitā́ram nṛcákṣasam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vibhaktāram havāmahe vasościtrasya rādhasaḥ ǀ

savitāram nṛcakṣasam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि॒ऽभ॒क्तार॑म् । ह॒वा॒म॒हे॒ । वसोः॑ । चि॒त्रस्य॑ । राध॑सः ।

स॒वि॒तार॑म् । नृ॒ऽचक्ष॑सम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विऽभक्तारम् । हवामहे । वसोः । चित्रस्य । राधसः ।

सवितारम् । नृऽचक्षसम् ॥

Padapatha Transcription Accented

vi-bhaktā́ram ǀ havāmahe ǀ vásoḥ ǀ citrásya ǀ rā́dhasaḥ ǀ

savitā́ram ǀ nṛ-cákṣasam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi-bhaktāram ǀ havāmahe ǀ vasoḥ ǀ citrasya ǀ rādhasaḥ ǀ

savitāram ǀ nṛ-cakṣasam ǁ

01.022.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.05.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.040   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सखा॑य॒ आ नि षी॑दत सवि॒ता स्तोम्यो॒ नु नः॑ ।

दाता॒ राधां॑सि शुंभति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सखाय आ नि षीदत सविता स्तोम्यो नु नः ।

दाता राधांसि शुंभति ॥

Samhita Transcription Accented

sákhāya ā́ ní ṣīdata savitā́ stómyo nú naḥ ǀ

dā́tā rā́dhāṃsi śumbhati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sakhāya ā ni ṣīdata savitā stomyo nu naḥ ǀ

dātā rādhāṃsi śumbhati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सखा॑यः । आ । नि । सी॒द॒त॒ । स॒वि॒ता । स्तोम्यः॑ । नु । नः॒ ।

दाता॑ । राधां॑सि । शु॒म्भ॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सखायः । आ । नि । सीदत । सविता । स्तोम्यः । नु । नः ।

दाता । राधांसि । शुम्भति ॥

Padapatha Transcription Accented

sákhāyaḥ ǀ ā́ ǀ ní ǀ sīdata ǀ savitā́ ǀ stómyaḥ ǀ nú ǀ naḥ ǀ

dā́tā ǀ rā́dhāṃsi ǀ śumbhati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sakhāyaḥ ǀ ā ǀ ni ǀ sīdata ǀ savitā ǀ stomyaḥ ǀ nu ǀ naḥ ǀ

dātā ǀ rādhāṃsi ǀ śumbhati ǁ

01.022.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.05.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.041   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्ने॒ पत्नी॑रि॒हा व॑ह दे॒वाना॑मुश॒तीरुप॑ ।

त्वष्टा॑रं॒ सोम॑पीतये ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्ने पत्नीरिहा वह देवानामुशतीरुप ।

त्वष्टारं सोमपीतये ॥

Samhita Transcription Accented

ágne pátnīrihā́ vaha devā́nāmuśatī́rúpa ǀ

tváṣṭāram sómapītaye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agne patnīrihā vaha devānāmuśatīrupa ǀ

tvaṣṭāram somapītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । पत्नीः॑ । इ॒ह । आ । व॒ह॒ । दे॒वाना॑म् । उ॒श॒तीः । उप॑ ।

त्वष्टा॑रम् । सोम॑ऽपीतये ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । पत्नीः । इह । आ । वह । देवानाम् । उशतीः । उप ।

त्वष्टारम् । सोमऽपीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ pátnīḥ ǀ ihá ǀ ā́ ǀ vaha ǀ devā́nām ǀ uśatī́ḥ ǀ úpa ǀ

tváṣṭāram ǀ sóma-pītaye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ patnīḥ ǀ iha ǀ ā ǀ vaha ǀ devānām ǀ uśatīḥ ǀ upa ǀ

tvaṣṭāram ǀ soma-pītaye ǁ

01.022.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.05.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.042   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ ग्ना अ॑ग्न इ॒हाव॑से॒ होत्रां॑ यविष्ठ॒ भार॑तीं ।

वरू॑त्रीं धि॒षणां॑ वह ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ ग्ना अग्न इहावसे होत्रां यविष्ठ भारतीं ।

वरूत्रीं धिषणां वह ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ gnā́ agna ihā́vase hótrām yaviṣṭha bhā́ratīm ǀ

várūtrīm dhiṣáṇām vaha ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā gnā agna ihāvase hotrām yaviṣṭha bhāratīm ǀ

varūtrīm dhiṣaṇām vaha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । ग्नाः । अ॒ग्ने॒ । इ॒ह । अव॑से । होत्रा॑म् । य॒वि॒ष्ठ॒ । भार॑तीम् ।

वरू॑त्रीम् । धि॒षणा॑म् । व॒ह॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । ग्नाः । अग्ने । इह । अवसे । होत्राम् । यविष्ठ । भारतीम् ।

वरूत्रीम् । धिषणाम् । वह ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ gnā́ḥ ǀ agne ǀ ihá ǀ ávase ǀ hótrām ǀ yaviṣṭha ǀ bhā́ratīm ǀ

várūtrīm ǀ dhiṣáṇām ǀ vaha ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ gnāḥ ǀ agne ǀ iha ǀ avase ǀ hotrām ǀ yaviṣṭha ǀ bhāratīm ǀ

varūtrīm ǀ dhiṣaṇām ǀ vaha ǁ

01.022.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.06.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.043   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि नो॑ दे॒वीरव॑सा म॒हः शर्म॑णा नृ॒पत्नीः॑ ।

अच्छि॑न्नपत्राः सचंतां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभि नो देवीरवसा महः शर्मणा नृपत्नीः ।

अच्छिन्नपत्राः सचंतां ॥

Samhita Transcription Accented

abhí no devī́rávasā maháḥ śármaṇā nṛpátnīḥ ǀ

ácchinnapatrāḥ sacantām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhi no devīravasā mahaḥ śarmaṇā nṛpatnīḥ ǀ

acchinnapatrāḥ sacantām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । नः॒ । दे॒वीः । अव॑सा । म॒हः । शर्म॑णा । नृ॒ऽपत्नीः॑ ।

अच्छि॑न्नऽपत्राः । स॒च॒न्ता॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । नः । देवीः । अवसा । महः । शर्मणा । नृऽपत्नीः ।

अच्छिन्नऽपत्राः । सचन्ताम् ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí ǀ naḥ ǀ devī́ḥ ǀ ávasā ǀ maháḥ ǀ śármaṇā ǀ nṛ-pátnīḥ ǀ

ácchinna-patrāḥ ǀ sacantām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi ǀ naḥ ǀ devīḥ ǀ avasā ǀ mahaḥ ǀ śarmaṇā ǀ nṛ-patnīḥ ǀ

acchinna-patrāḥ ǀ sacantām ǁ

01.022.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.06.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.044   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒हेंद्रा॒णीमुप॑ ह्वये वरुणा॒नीं स्व॒स्तये॑ ।

अ॒ग्नायीं॒ सोम॑पीतये ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इहेंद्राणीमुप ह्वये वरुणानीं स्वस्तये ।

अग्नायीं सोमपीतये ॥

Samhita Transcription Accented

ihéndrāṇī́múpa hvaye varuṇānī́m svastáye ǀ

agnā́yīm sómapītaye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ihendrāṇīmupa hvaye varuṇānīm svastaye ǀ

agnāyīm somapītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒ह । इ॒न्द्रा॒णीम् । उप॑ । ह्व॒ये॒ । व॒रु॒णा॒नीम् । स्व॒स्तये॑ ।

अ॒ग्नायी॑म् । सोम॑ऽपीतये ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इह । इन्द्राणीम् । उप । ह्वये । वरुणानीम् । स्वस्तये ।

अग्नायीम् । सोमऽपीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

ihá ǀ indrāṇī́m ǀ úpa ǀ hvaye ǀ varuṇānī́m ǀ svastáye ǀ

agnā́yīm ǀ sóma-pītaye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

iha ǀ indrāṇīm ǀ upa ǀ hvaye ǀ varuṇānīm ǀ svastaye ǀ

agnāyīm ǀ soma-pītaye ǁ

01.022.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.06.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.045   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

म॒ही द्यौः पृ॑थि॒वी च॑ न इ॒मं य॒ज्ञं मि॑मिक्षतां ।

पि॒पृ॒तां नो॒ भरी॑मभिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मही द्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षतां ।

पिपृतां नो भरीमभिः ॥

Samhita Transcription Accented

mahī́ dyáuḥ pṛthivī́ ca na imám yajñám mimikṣatām ǀ

pipṛtā́m no bhárīmabhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mahī dyauḥ pṛthivī ca na imam yajñam mimikṣatām ǀ

pipṛtām no bharīmabhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

म॒ही । द्यौः । पृ॒थि॒वी । च॒ । नः॒ । इ॒मम् । य॒ज्ञम् । मि॒मि॒क्ष॒ता॒म् ।

पि॒पृ॒ताम् । नः॒ । भरी॑मऽभिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मही । द्यौः । पृथिवी । च । नः । इमम् । यज्ञम् । मिमिक्षताम् ।

पिपृताम् । नः । भरीमऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

mahī́ ǀ dyáuḥ ǀ pṛthivī́ ǀ ca ǀ naḥ ǀ imám ǀ yajñám ǀ mimikṣatām ǀ

pipṛtā́m ǀ naḥ ǀ bhárīma-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mahī ǀ dyauḥ ǀ pṛthivī ǀ ca ǀ naḥ ǀ imam ǀ yajñam ǀ mimikṣatām ǀ

pipṛtām ǀ naḥ ǀ bharīma-bhiḥ ǁ

01.022.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.06.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.046   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तयो॒रिद्घृ॒तव॒त्पयो॒ विप्रा॑ रिहंति धी॒तिभिः॑ ।

गं॒ध॒र्वस्य॑ ध्रु॒वे प॒दे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तयोरिद्घृतवत्पयो विप्रा रिहंति धीतिभिः ।

गंधर्वस्य ध्रुवे पदे ॥

Samhita Transcription Accented

táyorídghṛtávatpáyo víprā rihanti dhītíbhiḥ ǀ

gandharvásya dhruvé padé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tayoridghṛtavatpayo viprā rihanti dhītibhiḥ ǀ

gandharvasya dhruve pade ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तयोः॑ । इत् । घृ॒तऽव॑त् । पयः॑ । विप्राः॑ । रि॒ह॒न्ति॒ । धी॒तिऽभिः॑ ।

ग॒न्ध॒र्वस्य॑ । ध्रु॒वे । प॒दे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तयोः । इत् । घृतऽवत् । पयः । विप्राः । रिहन्ति । धीतिऽभिः ।

गन्धर्वस्य । ध्रुवे । पदे ॥

Padapatha Transcription Accented

táyoḥ ǀ ít ǀ ghṛtá-vat ǀ páyaḥ ǀ víprāḥ ǀ rihanti ǀ dhītí-bhiḥ ǀ

gandharvásya ǀ dhruvé ǀ padé ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tayoḥ ǀ it ǀ ghṛta-vat ǀ payaḥ ǀ viprāḥ ǀ rihanti ǀ dhīti-bhiḥ ǀ

gandharvasya ǀ dhruve ǀ pade ǁ

01.022.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.06.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.047   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स्यो॒ना पृ॑थिवि भवानृक्ष॒रा नि॒वेश॑नी ।

यच्छा॑ नः॒ शर्म॑ स॒प्रथः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स्योना पृथिवि भवानृक्षरा निवेशनी ।

यच्छा नः शर्म सप्रथः ॥

Samhita Transcription Accented

syonā́ pṛthivi bhavānṛkṣarā́ nivéśanī ǀ

yácchā naḥ śárma sapráthaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

syonā pṛthivi bhavānṛkṣarā niveśanī ǀ

yacchā naḥ śarma saprathaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स्यो॒ना । पृ॒थि॒वि॒ । भ॒व॒ । अ॒नृ॒क्ष॒रा । नि॒ऽवेश॑नी ।

यच्छ॑ । नः॒ । शर्म॑ । स॒ऽप्रथः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

स्योना । पृथिवि । भव । अनृक्षरा । निऽवेशनी ।

यच्छ । नः । शर्म । सऽप्रथः ॥

Padapatha Transcription Accented

syonā́ ǀ pṛthivi ǀ bhava ǀ anṛkṣarā́ ǀ ni-véśanī ǀ

yáccha ǀ naḥ ǀ śárma ǀ sa-práthaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

syonā ǀ pṛthivi ǀ bhava ǀ anṛkṣarā ǀ ni-veśanī ǀ

yaccha ǀ naḥ ǀ śarma ǀ sa-prathaḥ ǁ

01.022.16   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.07.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.048   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अतो॑ दे॒वा अ॑वंतु नो॒ यतो॒ विष्णु॑र्विचक्र॒मे ।

पृ॒थि॒व्याः स॒प्त धाम॑भिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अतो देवा अवंतु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे ।

पृथिव्याः सप्त धामभिः ॥

Samhita Transcription Accented

áto devā́ avantu no yáto víṣṇurvicakramé ǀ

pṛthivyā́ḥ saptá dhā́mabhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ato devā avantu no yato viṣṇurvicakrame ǀ

pṛthivyāḥ sapta dhāmabhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अतः॑ । दे॒वाः । अ॒व॒न्तु॒ । नः॒ । यतः॑ । विष्णुः॑ । वि॒ऽच॒क्र॒मे ।

पृ॒थि॒व्याः । स॒प्त । धाम॑ऽभिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अतः । देवाः । अवन्तु । नः । यतः । विष्णुः । विऽचक्रमे ।

पृथिव्याः । सप्त । धामऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

átaḥ ǀ devā́ḥ ǀ avantu ǀ naḥ ǀ yátaḥ ǀ víṣṇuḥ ǀ vi-cakramé ǀ

pṛthivyā́ḥ ǀ saptá ǀ dhā́ma-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ataḥ ǀ devāḥ ǀ avantu ǀ naḥ ǀ yataḥ ǀ viṣṇuḥ ǀ vi-cakrame ǀ

pṛthivyāḥ ǀ sapta ǀ dhāma-bhiḥ ǁ

01.022.17   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.07.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.049   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒दं विष्णु॒र्वि च॑क्रमे त्रे॒धा नि द॑धे प॒दं ।

समू॑ळ्हमस्य पांसु॒रे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदं ।

समूळ्हमस्य पांसुरे ॥

Samhita Transcription Accented

idám víṣṇurví cakrame tredhā́ ní dadhe padám ǀ

sámūḷhamasya pāṃsuré ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

idam viṣṇurvi cakrame tredhā ni dadhe padam ǀ

samūḷhamasya pāṃsure ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒दम् । विष्णुः॑ । वि । च॒क्र॒मे॒ । त्रे॒धा । नि । द॒धे॒ । प॒दम् ।

सम्ऽऊ॑ळ्हम् । अ॒स्य॒ । पां॒सु॒रे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इदम् । विष्णुः । वि । चक्रमे । त्रेधा । नि । दधे । पदम् ।

सम्ऽऊळ्हम् । अस्य । पांसुरे ॥

Padapatha Transcription Accented

idám ǀ víṣṇuḥ ǀ ví ǀ cakrame ǀ tredhā́ ǀ ní ǀ dadhe ǀ padám ǀ

sám-ūḷham ǀ asya ǀ pāṃsuré ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

idam ǀ viṣṇuḥ ǀ vi ǀ cakrame ǀ tredhā ǀ ni ǀ dadhe ǀ padam ǀ

sam-ūḷham ǀ asya ǀ pāṃsure ǁ

01.022.18   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.07.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.050   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्रीणि॑ प॒दा वि च॑क्रमे॒ विष्णु॑र्गो॒पा अदा॑भ्यः ।

अतो॒ धर्मा॑णि धा॒रय॑न् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ।

अतो धर्माणि धारयन् ॥

Samhita Transcription Accented

trī́ṇi padā́ ví cakrame víṣṇurgopā́ ádābhyaḥ ǀ

áto dhármāṇi dhāráyan ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

trīṇi padā vi cakrame viṣṇurgopā adābhyaḥ ǀ

ato dharmāṇi dhārayan ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्रीणि॑ । प॒दा । वि । च॒क्र॒मे॒ । विष्णुः॑ । गो॒पाः । अदा॑भ्यः ।

अतः॑ । धर्मा॑णि । धा॒रय॑न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्रीणि । पदा । वि । चक्रमे । विष्णुः । गोपाः । अदाभ्यः ।

अतः । धर्माणि । धारयन् ॥

Padapatha Transcription Accented

trī́ṇi ǀ padā́ ǀ ví ǀ cakrame ǀ víṣṇuḥ ǀ gopā́ḥ ǀ ádābhyaḥ ǀ

átaḥ ǀ dhármāṇi ǀ dhāráyan ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

trīṇi ǀ padā ǀ vi ǀ cakrame ǀ viṣṇuḥ ǀ gopāḥ ǀ adābhyaḥ ǀ

ataḥ ǀ dharmāṇi ǀ dhārayan ǁ

01.022.19   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.07.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.051   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विष्णोः॒ कर्मा॑णि पश्यत॒ यतो॑ व्र॒तानि॑ पस्प॒शे ।

इंद्र॑स्य॒ युज्यः॒ सखा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे ।

इंद्रस्य युज्यः सखा ॥

Samhita Transcription Accented

víṣṇoḥ kármāṇi paśyata yáto vratā́ni paspaśé ǀ

índrasya yújyaḥ sákhā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viṣṇoḥ karmāṇi paśyata yato vratāni paspaśe ǀ

indrasya yujyaḥ sakhā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विष्णोः॑ । कर्मा॑णि । प॒श्य॒त॒ । यतः॑ । व्र॒तानि॑ । प॒स्प॒शे ।

इन्द्र॑स्य । युज्यः॑ । सखा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विष्णोः । कर्माणि । पश्यत । यतः । व्रतानि । पस्पशे ।

इन्द्रस्य । युज्यः । सखा ॥

Padapatha Transcription Accented

víṣṇoḥ ǀ kármāṇi ǀ paśyata ǀ yátaḥ ǀ vratā́ni ǀ paspaśé ǀ

índrasya ǀ yújyaḥ ǀ sákhā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viṣṇoḥ ǀ karmāṇi ǀ paśyata ǀ yataḥ ǀ vratāni ǀ paspaśe ǀ

indrasya ǀ yujyaḥ ǀ sakhā ǁ

01.022.20   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.07.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.052   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तद्विष्णोः॑ पर॒मं प॒दं सदा॑ पश्यंति सू॒रयः॑ ।

दि॒वी॑व॒ चक्षु॒रात॑तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यंति सूरयः ।

दिवीव चक्षुराततं ॥

Samhita Transcription Accented

tádvíṣṇoḥ paramám padám sádā paśyanti sūráyaḥ ǀ

divī́va cákṣurā́tatam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tadviṣṇoḥ paramam padam sadā paśyanti sūrayaḥ ǀ

divīva cakṣurātatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तत् । विष्णोः॑ । प॒र॒मम् । प॒दम् । सदा॑ । प॒श्य॒न्ति॒ । सू॒रयः॑ ।

दि॒विऽइ॑व । चक्षुः॑ । आऽत॑तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तत् । विष्णोः । परमम् । पदम् । सदा । पश्यन्ति । सूरयः ।

दिविऽइव । चक्षुः । आऽततम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tát ǀ víṣṇoḥ ǀ paramám ǀ padám ǀ sádā ǀ paśyanti ǀ sūráyaḥ ǀ

diví-iva ǀ cákṣuḥ ǀ ā́-tatam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tat ǀ viṣṇoḥ ǀ paramam ǀ padam ǀ sadā ǀ paśyanti ǀ sūrayaḥ ǀ

divi-iva ǀ cakṣuḥ ǀ ā-tatam ǁ

01.022.21   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.07.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.053   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तद्विप्रा॑सो विप॒न्यवो॑ जागृ॒वांसः॒ समिं॑धते ।

विष्णो॒र्यत्प॑र॒मं प॒दं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिंधते ।

विष्णोर्यत्परमं पदं ॥

Samhita Transcription Accented

tádvíprāso vipanyávo jāgṛvā́ṃsaḥ sámindhate ǀ

víṣṇoryátparamám padám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tadviprāso vipanyavo jāgṛvāṃsaḥ samindhate ǀ

viṣṇoryatparamam padam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तत् । विप्रा॑सः । वि॒प॒न्यवः॑ । जा॒गृ॒ऽवांसः॑ । सम् । इ॒न्ध॒ते॒ ।

विष्णोः॑ । यत् । प॒र॒मम् । प॒दम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तत् । विप्रासः । विपन्यवः । जागृऽवांसः । सम् । इन्धते ।

विष्णोः । यत् । परमम् । पदम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tát ǀ víprāsaḥ ǀ vipanyávaḥ ǀ jāgṛ-vā́ṃsaḥ ǀ sám ǀ indhate ǀ

víṣṇoḥ ǀ yát ǀ paramám ǀ padám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tat ǀ viprāsaḥ ǀ vipanyavaḥ ǀ jāgṛ-vāṃsaḥ ǀ sam ǀ indhate ǀ

viṣṇoḥ ǀ yat ǀ paramam ǀ padam ǁ