SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 23

 

1. Info

To:    1: vāyu;
2, 3: indra, vāyu;
4-6: mitra, varuṇa;
7-9: indra marutvat;
10-12: viśvedevās;
13-15: pūṣan;
16-22: apas;
23: apas (a); agni (b);
24: agni
From:   medhātithi kāṇva
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (3-11, 13-15, 17); nicṛdgāyatrī (1, 12, 16, 18); anuṣṭup (20, 22-24); pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (2); purauṣṇik (19); pratiṣṭhāgāyatrī (21)

2nd set of styles: gāyatrī (1-18); anuṣṭubh (20, 22-24); pura-uṣṇih (19); pratiṣṭhā (21)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.023.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.08.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.054   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ती॒व्राः सोमा॑स॒ आ ग॑ह्या॒शीर्वं॑तः सु॒ता इ॒मे ।

वायो॒ तान्प्रस्थि॑तान्पिब ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तीव्राः सोमास आ गह्याशीर्वंतः सुता इमे ।

वायो तान्प्रस्थितान्पिब ॥

Samhita Transcription Accented

tīvrā́ḥ sómāsa ā́ gahyāśī́rvantaḥ sutā́ imé ǀ

vā́yo tā́nprásthitānpiba ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tīvrāḥ somāsa ā gahyāśīrvantaḥ sutā ime ǀ

vāyo tānprasthitānpiba ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ती॒व्राः । सोमा॑सः । आ । ग॒हि॒ । आ॒शीःऽव॑न्तः । सु॒ताः । इ॒मे ।

वायो॒ इति॑ । तान् । प्रऽस्थि॑तान् । पि॒ब॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तीव्राः । सोमासः । आ । गहि । आशीःऽवन्तः । सुताः । इमे ।

वायो इति । तान् । प्रऽस्थितान् । पिब ॥

Padapatha Transcription Accented

tīvrā́ḥ ǀ sómāsaḥ ǀ ā́ ǀ gahi ǀ āśī́ḥ-vantaḥ ǀ sutā́ḥ ǀ imé ǀ

vā́yo íti ǀ tā́n ǀ prá-sthitān ǀ piba ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tīvrāḥ ǀ somāsaḥ ǀ ā ǀ gahi ǀ āśīḥ-vantaḥ ǀ sutāḥ ǀ ime ǀ

vāyo iti ǀ tān ǀ pra-sthitān ǀ piba ǁ

01.023.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.08.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.055   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒भा दे॒वा दि॑वि॒स्पृशें॑द्रवा॒यू ह॑वामहे ।

अ॒स्य सोम॑स्य पी॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उभा देवा दिविस्पृशेंद्रवायू हवामहे ।

अस्य सोमस्य पीतये ॥

Samhita Transcription Accented

ubhā́ devā́ divispṛ́śendravāyū́ havāmahe ǀ

asyá sómasya pītáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ubhā devā divispṛśendravāyū havāmahe ǀ

asya somasya pītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒भा । दे॒वा । दि॒वि॒ऽस्पृशा॑ । इ॒न्द्र॒वा॒यू इति॑ । ह॒वा॒म॒हे॒ ।

अ॒स्य । सोम॑स्य । पी॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उभा । देवा । दिविऽस्पृशा । इन्द्रवायू इति । हवामहे ।

अस्य । सोमस्य । पीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

ubhā́ ǀ devā́ ǀ divi-spṛ́śā ǀ indravāyū́ íti ǀ havāmahe ǀ

asyá ǀ sómasya ǀ pītáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ubhā ǀ devā ǀ divi-spṛśā ǀ indravāyū iti ǀ havāmahe ǀ

asya ǀ somasya ǀ pītaye ǁ

01.023.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.08.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.056   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इं॒द्र॒वा॒यू म॑नो॒जुवा॒ विप्रा॑ हवंत ऊ॒तये॑ ।

स॒ह॒स्रा॒क्षा धि॒यस्पती॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रवायू मनोजुवा विप्रा हवंत ऊतये ।

सहस्राक्षा धियस्पती ॥

Samhita Transcription Accented

indravāyū́ manojúvā víprā havanta ūtáye ǀ

sahasrākṣā́ dhiyáspátī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indravāyū manojuvā viprā havanta ūtaye ǀ

sahasrākṣā dhiyaspatī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒न्द्र॒वा॒यू इति॑ । म॒नः॒ऽजुवा॑ । विप्राः॑ । ह॒व॒न्ते॒ । ऊ॒तये॑ ।

स॒ह॒स्र॒ऽअ॒क्षा । धि॒यः । पती॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रवायू इति । मनःऽजुवा । विप्राः । हवन्ते । ऊतये ।

सहस्रऽअक्षा । धियः । पती इति ॥

Padapatha Transcription Accented

indravāyū́ íti ǀ manaḥ-júvā ǀ víprāḥ ǀ havante ǀ ūtáye ǀ

sahasra-akṣā́ ǀ dhiyáḥ ǀ pátī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indravāyū iti ǀ manaḥ-juvā ǀ viprāḥ ǀ havante ǀ ūtaye ǀ

sahasra-akṣā ǀ dhiyaḥ ǀ patī iti ǁ

01.023.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.08.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.057   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मि॒त्रं व॒यं ह॑वामहे॒ वरु॑णं॒ सोम॑पीतये ।

ज॒ज्ञा॒ना पू॒तद॑क्षसा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मित्रं वयं हवामहे वरुणं सोमपीतये ।

जज्ञाना पूतदक्षसा ॥

Samhita Transcription Accented

mitrám vayám havāmahe váruṇam sómapītaye ǀ

jajñānā́ pūtádakṣasā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mitram vayam havāmahe varuṇam somapītaye ǀ

jajñānā pūtadakṣasā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मि॒त्रम् । व॒यम् । ह॒वा॒म॒हे॒ । वरु॑णम् । सोम॑ऽपीतये ।

ज॒ज्ञा॒ना । पू॒तऽद॑क्षसा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मित्रम् । वयम् । हवामहे । वरुणम् । सोमऽपीतये ।

जज्ञाना । पूतऽदक्षसा ॥

Padapatha Transcription Accented

mitrám ǀ vayám ǀ havāmahe ǀ váruṇam ǀ sóma-pītaye ǀ

jajñānā́ ǀ pūtá-dakṣasā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mitram ǀ vayam ǀ havāmahe ǀ varuṇam ǀ soma-pītaye ǀ

jajñānā ǀ pūta-dakṣasā ǁ

01.023.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.08.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.058   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऋ॒तेन॒ यावृ॑ता॒वृधा॑वृ॒तस्य॒ ज्योति॑ष॒स्पती॑ ।

ता मि॒त्रावरु॑णा हुवे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती ।

ता मित्रावरुणा हुवे ॥

Samhita Transcription Accented

ṛténa yā́vṛtāvṛ́dhāvṛtásya jyótiṣaspátī ǀ

tā́ mitrā́váruṇā huve ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ṛtena yāvṛtāvṛdhāvṛtasya jyotiṣaspatī ǀ

tā mitrāvaruṇā huve ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऋ॒तेन॑ । यौ । ऋ॒त॒ऽवृधौ॑ । ऋ॒तस्य॑ । ज्योति॑षः । पती॒ इति॑ ।

ता । मि॒त्रावरु॑णा । हु॒वे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऋतेन । यौ । ऋतऽवृधौ । ऋतस्य । ज्योतिषः । पती इति ।

ता । मित्रावरुणा । हुवे ॥

Padapatha Transcription Accented

ṛténa ǀ yáu ǀ ṛta-vṛ́dhau ǀ ṛtásya ǀ jyótiṣaḥ ǀ pátī íti ǀ

tā́ ǀ mitrā́váruṇā ǀ huve ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ṛtena ǀ yau ǀ ṛta-vṛdhau ǀ ṛtasya ǀ jyotiṣaḥ ǀ patī iti ǀ

tā ǀ mitrāvaruṇā ǀ huve ǁ

01.023.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.09.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.059   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वरु॑णः प्रावि॒ता भु॑वन्मि॒त्रो विश्वा॑भिरू॒तिभिः॑ ।

कर॑तां नः सु॒राध॑सः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वरुणः प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः ।

करतां नः सुराधसः ॥

Samhita Transcription Accented

váruṇaḥ prāvitā́ bhuvanmitró víśvābhirūtíbhiḥ ǀ

káratām naḥ surā́dhasaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

varuṇaḥ prāvitā bhuvanmitro viśvābhirūtibhiḥ ǀ

karatām naḥ surādhasaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वरु॑णः । प्र॒ऽअ॒वि॒ता । भु॒व॒त् । मि॒त्रः । विश्वा॑भिः । ऊ॒तिऽभिः॑ ।

कर॑ताम् । नः॒ । सु॒ऽराध॑सः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वरुणः । प्रऽअविता । भुवत् । मित्रः । विश्वाभिः । ऊतिऽभिः ।

करताम् । नः । सुऽराधसः ॥

Padapatha Transcription Accented

váruṇaḥ ǀ pra-avitā́ ǀ bhuvat ǀ mitráḥ ǀ víśvābhiḥ ǀ ūtí-bhiḥ ǀ

káratām ǀ naḥ ǀ su-rā́dhasaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

varuṇaḥ ǀ pra-avitā ǀ bhuvat ǀ mitraḥ ǀ viśvābhiḥ ǀ ūti-bhiḥ ǀ

karatām ǀ naḥ ǀ su-rādhasaḥ ǁ

01.023.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.09.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.060   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

म॒रुत्वं॑तं हवामह॒ इंद्र॒मा सोम॑पीतये ।

स॒जूर्ग॒णेन॑ तृंपतु ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मरुत्वंतं हवामह इंद्रमा सोमपीतये ।

सजूर्गणेन तृंपतु ॥

Samhita Transcription Accented

marútvantam havāmaha índramā́ sómapītaye ǀ

sajū́rgaṇéna tṛmpatu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

marutvantam havāmaha indramā somapītaye ǀ

sajūrgaṇena tṛmpatu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

म॒रुत्व॑न्तम् । ह॒वा॒म॒हे॒ । इन्द्र॑म् । आ । सोम॑ऽपीतये ।

स॒ऽजूः । ग॒णेन॑ । तृ॒म्प॒तु॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मरुत्वन्तम् । हवामहे । इन्द्रम् । आ । सोमऽपीतये ।

सऽजूः । गणेन । तृम्पतु ॥

Padapatha Transcription Accented

marútvantam ǀ havāmahe ǀ índram ǀ ā́ ǀ sóma-pītaye ǀ

sa-jū́ḥ ǀ gaṇéna ǀ tṛmpatu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

marutvantam ǀ havāmahe ǀ indram ǀ ā ǀ soma-pītaye ǀ

sa-jūḥ ǀ gaṇena ǀ tṛmpatu ǁ

01.023.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.09.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.061   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्र॑ज्येष्ठा॒ मरु॑द्गणा॒ देवा॑सः॒ पूष॑रातयः ।

विश्वे॒ मम॑ श्रुता॒ हवं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रज्येष्ठा मरुद्गणा देवासः पूषरातयः ।

विश्वे मम श्रुता हवं ॥

Samhita Transcription Accented

índrajyeṣṭhā márudgaṇā dévāsaḥ pū́ṣarātayaḥ ǀ

víśve máma śrutā hávam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indrajyeṣṭhā marudgaṇā devāsaḥ pūṣarātayaḥ ǀ

viśve mama śrutā havam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑ऽज्येष्ठाः । मरु॑त्ऽगणाः । देवा॑सः । पूष॑ऽरातयः ।

विश्वे॑ । मम॑ । श्रु॒त॒ । हव॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रऽज्येष्ठाः । मरुत्ऽगणाः । देवासः । पूषऽरातयः ।

विश्वे । मम । श्रुत । हवम् ॥

Padapatha Transcription Accented

índra-jyeṣṭhāḥ ǀ márut-gaṇāḥ ǀ dévāsaḥ ǀ pū́ṣa-rātayaḥ ǀ

víśve ǀ máma ǀ śruta ǀ hávam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indra-jyeṣṭhāḥ ǀ marut-gaṇāḥ ǀ devāsaḥ ǀ pūṣa-rātayaḥ ǀ

viśve ǀ mama ǀ śruta ǀ havam ǁ

01.023.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.09.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.062   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ह॒त वृ॒त्रं सु॑दानव॒ इंद्रे॑ण॒ सह॑सा यु॒जा ।

मा नो॑ दुः॒शंस॑ ईशत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

हत वृत्रं सुदानव इंद्रेण सहसा युजा ।

मा नो दुःशंस ईशत ॥

Samhita Transcription Accented

hatá vṛtrám sudānava índreṇa sáhasā yujā́ ǀ

mā́ no duḥśáṃsa īśata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

hata vṛtram sudānava indreṇa sahasā yujā ǀ

mā no duḥśaṃsa īśata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ह॒त । वृ॒त्रम् । सु॒ऽदा॒न॒वः॒ । इन्द्रे॑ण । सह॑सा । यु॒जा ।

मा । नः॒ । दुः॒ऽशंसः॑ । ई॒श॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

हत । वृत्रम् । सुऽदानवः । इन्द्रेण । सहसा । युजा ।

मा । नः । दुःऽशंसः । ईशत ॥

Padapatha Transcription Accented

hatá ǀ vṛtrám ǀ su-dānavaḥ ǀ índreṇa ǀ sáhasā ǀ yujā́ ǀ

mā́ ǀ naḥ ǀ duḥ-śáṃsaḥ ǀ īśata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

hata ǀ vṛtram ǀ su-dānavaḥ ǀ indreṇa ǀ sahasā ǀ yujā ǀ

mā ǀ naḥ ǀ duḥ-śaṃsaḥ ǀ īśata ǁ

01.023.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.09.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.063   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विश्वा॑न्दे॒वान्ह॑वामहे म॒रुतः॒ सोम॑पीतये ।

उ॒ग्रा हि पृश्नि॑मातरः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वान्देवान्हवामहे मरुतः सोमपीतये ।

उग्रा हि पृश्निमातरः ॥

Samhita Transcription Accented

víśvāndevā́nhavāmahe marútaḥ sómapītaye ǀ

ugrā́ hí pṛ́śnimātaraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśvāndevānhavāmahe marutaḥ somapītaye ǀ

ugrā hi pṛśnimātaraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विश्वा॑न् । दे॒वान् । ह॒वा॒म॒हे॒ । म॒रुतः॑ । सोम॑ऽपीतये ।

उ॒ग्राः । हि । पृश्नि॑ऽमातरः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वान् । देवान् । हवामहे । मरुतः । सोमऽपीतये ।

उग्राः । हि । पृश्निऽमातरः ॥

Padapatha Transcription Accented

víśvān ǀ devā́n ǀ havāmahe ǀ marútaḥ ǀ sóma-pītaye ǀ

ugrā́ḥ ǀ hí ǀ pṛ́śni-mātaraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśvān ǀ devān ǀ havāmahe ǀ marutaḥ ǀ soma-pītaye ǀ

ugrāḥ ǀ hi ǀ pṛśni-mātaraḥ ǁ

01.023.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.10.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.064   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

जय॑तामिव तन्य॒तुर्म॒रुता॑मेति धृष्णु॒या ।

यच्छुभं॑ या॒थना॑ नरः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

जयतामिव तन्यतुर्मरुतामेति धृष्णुया ।

यच्छुभं याथना नरः ॥

Samhita Transcription Accented

jáyatāmiva tanyatúrmarútāmeti dhṛṣṇuyā́ ǀ

yácchúbham yāthánā naraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

jayatāmiva tanyaturmarutāmeti dhṛṣṇuyā ǀ

yacchubham yāthanā naraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

जय॑ताम्ऽइव । त॒न्य॒तुः । म॒रुता॑म् । ए॒ति॒ । धृ॒ष्णु॒ऽया ।

यत् । शुभ॑म् । या॒थन॑ । न॒रः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

जयताम्ऽइव । तन्यतुः । मरुताम् । एति । धृष्णुऽया ।

यत् । शुभम् । याथन । नरः ॥

Padapatha Transcription Accented

jáyatām-iva ǀ tanyatúḥ ǀ marútām ǀ eti ǀ dhṛṣṇu-yā́ ǀ

yát ǀ śúbham ǀ yāthána ǀ naraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

jayatām-iva ǀ tanyatuḥ ǀ marutām ǀ eti ǀ dhṛṣṇu-yā ǀ

yat ǀ śubham ǀ yāthana ǀ naraḥ ǁ

01.023.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.10.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.065   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ह॒स्का॒राद्वि॒द्युत॒स्पर्यतो॑ जा॒ता अ॑वंतु नः ।

म॒रुतो॑ मृळयंतु नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

हस्काराद्विद्युतस्पर्यतो जाता अवंतु नः ।

मरुतो मृळयंतु नः ॥

Samhita Transcription Accented

haskārā́dvidyútaspáryáto jātā́ avantu naḥ ǀ

marúto mṛḷayantu naḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

haskārādvidyutasparyato jātā avantu naḥ ǀ

maruto mṛḷayantu naḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ह॒स्का॒रात् । वि॒ऽद्युतः॑ । परि॑ । अतः॑ । जा॒ताः । अ॒व॒न्तु॒ । नः॒ ।

म॒रुतः॑ । मृ॒ळ॒य॒न्तु॒ । नः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

हस्कारात् । विऽद्युतः । परि । अतः । जाताः । अवन्तु । नः ।

मरुतः । मृळयन्तु । नः ॥

Padapatha Transcription Accented

haskārā́t ǀ vi-dyútaḥ ǀ pári ǀ átaḥ ǀ jātā́ḥ ǀ avantu ǀ naḥ ǀ

marútaḥ ǀ mṛḷayantu ǀ naḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

haskārāt ǀ vi-dyutaḥ ǀ pari ǀ ataḥ ǀ jātāḥ ǀ avantu ǀ naḥ ǀ

marutaḥ ǀ mṛḷayantu ǀ naḥ ǁ

01.023.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.10.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.066   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ पू॑षञ्चि॒त्रब॑र्हिष॒माघृ॑णे ध॒रुणं॑ दि॒वः ।

आजा॑ न॒ष्टं यथा॑ प॒शुं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ पूषञ्चित्रबर्हिषमाघृणे धरुणं दिवः ।

आजा नष्टं यथा पशुं ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ pūṣañcitrábarhiṣamā́ghṛṇe dharúṇam diváḥ ǀ

ā́jā naṣṭám yáthā paśúm ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā pūṣañcitrabarhiṣamāghṛṇe dharuṇam divaḥ ǀ

ājā naṣṭam yathā paśum ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । पू॒ष॒न् । चि॒त्रऽब॑र्हिषम् । आघृ॑णे । ध॒रुण॑म् । दि॒वः ।

आ । अ॒ज॒ । न॒ष्टम् । यथा॑ । प॒शुम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । पूषन् । चित्रऽबर्हिषम् । आघृणे । धरुणम् । दिवः ।

आ । अज । नष्टम् । यथा । पशुम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ pūṣan ǀ citrá-barhiṣam ǀ ā́ghṛṇe ǀ dharúṇam ǀ diváḥ ǀ

ā́ ǀ aja ǀ naṣṭám ǀ yáthā ǀ paśúm ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ pūṣan ǀ citra-barhiṣam ǀ āghṛṇe ǀ dharuṇam ǀ divaḥ ǀ

ā ǀ aja ǀ naṣṭam ǀ yathā ǀ paśum ǁ

01.023.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.10.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.067   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पू॒षा राजा॑न॒माघृ॑णि॒रप॑गूळ्हं॒ गुहा॑ हि॒तं ।

अविं॑दच्चि॒त्रब॑र्हिषं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पूषा राजानमाघृणिरपगूळ्हं गुहा हितं ।

अविंदच्चित्रबर्हिषं ॥

Samhita Transcription Accented

pūṣā́ rā́jānamā́ghṛṇirápagūḷham gúhā hitám ǀ

ávindaccitrábarhiṣam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pūṣā rājānamāghṛṇirapagūḷham guhā hitam ǀ

avindaccitrabarhiṣam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पू॒षा । राजा॑नम् । आघृ॑णिः । अप॑ऽगूळ्हम् । गुहा॑ । हि॒तम् ।

अवि॑न्दत् । चि॒त्रऽब॑र्हिषम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पूषा । राजानम् । आघृणिः । अपऽगूळ्हम् । गुहा । हितम् ।

अविन्दत् । चित्रऽबर्हिषम् ॥

Padapatha Transcription Accented

pūṣā́ ǀ rā́jānam ǀ ā́ghṛṇiḥ ǀ ápa-gūḷham ǀ gúhā ǀ hitám ǀ

ávindat ǀ citrá-barhiṣam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pūṣā ǀ rājānam ǀ āghṛṇiḥ ǀ apa-gūḷham ǀ guhā ǀ hitam ǀ

avindat ǀ citra-barhiṣam ǁ

01.023.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.10.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.068   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒तो स मह्य॒मिंदु॑भिः॒ षड्यु॒क्ताँ अ॑नु॒सेषि॑धत् ।

गोभि॒र्यवं॒ न च॑र्कृषत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उतो स मह्यमिंदुभिः षड्युक्ताँ अनुसेषिधत् ।

गोभिर्यवं न चर्कृषत् ॥

Samhita Transcription Accented

utó sá máhyamíndubhiḥ ṣáḍyuktā́m̐ anuséṣidhat ǀ

góbhiryávam ná carkṛṣat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uto sa mahyamindubhiḥ ṣaḍyuktām̐ anuseṣidhat ǀ

gobhiryavam na carkṛṣat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒तो इति॑ । सः । मह्य॑म् । इन्दु॑ऽभिः । षट् । यु॒क्तान् । अ॒नु॒ऽसेसि॑धत् ।

गोभिः॑ । यव॑म् । न । च॒र्कृ॒ष॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उतो इति । सः । मह्यम् । इन्दुऽभिः । षट् । युक्तान् । अनुऽसेसिधत् ।

गोभिः । यवम् । न । चर्कृषत् ॥

Padapatha Transcription Accented

utó íti ǀ sáḥ ǀ máhyam ǀ índu-bhiḥ ǀ ṣáṭ ǀ yuktā́n ǀ anu-sésidhat ǀ

góbhiḥ ǀ yávam ǀ ná ǀ carkṛṣat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uto iti ǀ saḥ ǀ mahyam ǀ indu-bhiḥ ǀ ṣaṭ ǀ yuktān ǀ anu-sesidhat ǀ

gobhiḥ ǀ yavam ǀ na ǀ carkṛṣat ǁ

01.023.16   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.11.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.069   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अं॒बयो॑ यं॒त्यध्व॑भिर्जा॒मयो॑ अध्वरीय॒तां ।

पृं॒च॒तीर्मधु॑ना॒ पयः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अंबयो यंत्यध्वभिर्जामयो अध्वरीयतां ।

पृंचतीर्मधुना पयः ॥

Samhita Transcription Accented

ambáyo yantyádhvabhirjāmáyo adhvarīyatā́m ǀ

pṛñcatī́rmádhunā páyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ambayo yantyadhvabhirjāmayo adhvarīyatām ǀ

pṛñcatīrmadhunā payaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒म्बयः॑ । य॒न्ति॒ । अध्व॑ऽभिः । जा॒मयः॑ । अ॒ध्व॒रि॒ऽय॒ताम् ।

पृ॒ञ्च॒तीः । मधु॑ना । पयः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अम्बयः । यन्ति । अध्वऽभिः । जामयः । अध्वरिऽयताम् ।

पृञ्चतीः । मधुना । पयः ॥

Padapatha Transcription Accented

ambáyaḥ ǀ yanti ǀ ádhva-bhiḥ ǀ jāmáyaḥ ǀ adhvari-yatā́m ǀ

pṛñcatī́ḥ ǀ mádhunā ǀ páyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ambayaḥ ǀ yanti ǀ adhva-bhiḥ ǀ jāmayaḥ ǀ adhvari-yatām ǀ

pṛñcatīḥ ǀ madhunā ǀ payaḥ ǁ

01.023.17   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.11.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.070   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒मूर्या उप॒ सूर्ये॒ याभि॑र्वा॒ सूर्यः॑ स॒ह ।

ता नो॑ हिन्वंत्वध्व॒रं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अमूर्या उप सूर्ये याभिर्वा सूर्यः सह ।

ता नो हिन्वंत्वध्वरं ॥

Samhita Transcription Accented

amū́ryā́ úpa sū́rye yā́bhirvā sū́ryaḥ sahá ǀ

tā́ no hinvantvadhvarám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

amūryā upa sūrye yābhirvā sūryaḥ saha ǀ

tā no hinvantvadhvaram ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒मूः । याः । उप॑ । सूर्ये॑ । याभिः॑ । वा॒ । सूर्यः॑ । स॒ह ।

ताः । नः॒ । हि॒न्व॒न्तु॒ । अ॒ध्व॒रम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अमूः । याः । उप । सूर्ये । याभिः । वा । सूर्यः । सह ।

ताः । नः । हिन्वन्तु । अध्वरम् ॥

Padapatha Transcription Accented

amū́ḥ ǀ yā́ḥ ǀ úpa ǀ sū́rye ǀ yā́bhiḥ ǀ vā ǀ sū́ryaḥ ǀ sahá ǀ

tā́ḥ ǀ naḥ ǀ hinvantu ǀ adhvarám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

amūḥ ǀ yāḥ ǀ upa ǀ sūrye ǀ yābhiḥ ǀ vā ǀ sūryaḥ ǀ saha ǀ

tāḥ ǀ naḥ ǀ hinvantu ǀ adhvaram ǁ

01.023.18   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.11.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.071   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒पो दे॒वीरुप॑ ह्वये॒ यत्र॒ गावः॒ पिबं॑ति नः ।

सिंधु॑भ्यः॒ कर्त्वं॑ ह॒विः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अपो देवीरुप ह्वये यत्र गावः पिबंति नः ।

सिंधुभ्यः कर्त्वं हविः ॥

Samhita Transcription Accented

apó devī́rúpa hvaye yátra gā́vaḥ píbanti naḥ ǀ

síndhubhyaḥ kártvam havíḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

apo devīrupa hvaye yatra gāvaḥ pibanti naḥ ǀ

sindhubhyaḥ kartvam haviḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒पः । दे॒वीः । उप॑ । ह्व॒ये॒ । यत्र॑ । गावः॑ । पिब॑न्ति । नः॒ ।

सिन्धु॑ऽभ्यः । कर्त्व॑म् । ह॒विः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अपः । देवीः । उप । ह्वये । यत्र । गावः । पिबन्ति । नः ।

सिन्धुऽभ्यः । कर्त्वम् । हविः ॥

Padapatha Transcription Accented

apáḥ ǀ devī́ḥ ǀ úpa ǀ hvaye ǀ yátra ǀ gā́vaḥ ǀ píbanti ǀ naḥ ǀ

síndhu-bhyaḥ ǀ kártvam ǀ havíḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

apaḥ ǀ devīḥ ǀ upa ǀ hvaye ǀ yatra ǀ gāvaḥ ǀ pibanti ǀ naḥ ǀ

sindhu-bhyaḥ ǀ kartvam ǀ haviḥ ǁ

01.023.19   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.11.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.072   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒प्स्वं१॒॑तर॒मृत॑म॒प्सु भे॑ष॒जम॒पामु॒त प्रश॑स्तये ।

देवा॒ भव॑त वा॒जिनः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अप्स्वंतरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तये ।

देवा भवत वाजिनः ॥

Samhita Transcription Accented

apsvántáramṛ́tamapsú bheṣajámapā́mutá práśastaye ǀ

dévā bhávata vājínaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

apsvantaramṛtamapsu bheṣajamapāmuta praśastaye ǀ

devā bhavata vājinaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒प्ऽसु । अ॒न्तः । अ॒मृत॑म् । अ॒प्ऽसु । भे॒ष॒जम् । अ॒पाम् । उ॒त । प्रऽश॑स्तये ।

देवाः॑ । भव॑त । वा॒जिनः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अप्ऽसु । अन्तः । अमृतम् । अप्ऽसु । भेषजम् । अपाम् । उत । प्रऽशस्तये ।

देवाः । भवत । वाजिनः ॥

Padapatha Transcription Accented

ap-sú ǀ antáḥ ǀ amṛ́tam ǀ ap-sú ǀ bheṣajám ǀ apā́m ǀ utá ǀ prá-śastaye ǀ

dévāḥ ǀ bhávata ǀ vājínaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ap-su ǀ antaḥ ǀ amṛtam ǀ ap-su ǀ bheṣajam ǀ apām ǀ uta ǀ pra-śastaye ǀ

devāḥ ǀ bhavata ǀ vājinaḥ ǁ

01.023.20   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.11.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.073   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒प्सु मे॒ सोमो॑ अब्रवीदं॒तर्विश्वा॑नि भेष॒जा ।

अ॒ग्निं च॑ वि॒श्वशं॑भुव॒माप॑श्च वि॒श्वभे॑षजीः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अप्सु मे सोमो अब्रवीदंतर्विश्वानि भेषजा ।

अग्निं च विश्वशंभुवमापश्च विश्वभेषजीः ॥

Samhita Transcription Accented

apsú me sómo abravīdantárvíśvāni bheṣajā́ ǀ

agním ca viśváśambhuvamā́paśca viśvábheṣajīḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

apsu me somo abravīdantarviśvāni bheṣajā ǀ

agnim ca viśvaśambhuvamāpaśca viśvabheṣajīḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒प्ऽसु । मे॒ । सोमः॑ । अ॒ब्र॒वी॒त् । अ॒न्तः । विश्वा॑नि । भे॒ष॒जा ।

अ॒ग्निम् । च॒ । वि॒श्वऽश॑म्भुवम् । आपः॑ । च॒ । वि॒श्वऽभे॑षजीः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अप्ऽसु । मे । सोमः । अब्रवीत् । अन्तः । विश्वानि । भेषजा ।

अग्निम् । च । विश्वऽशम्भुवम् । आपः । च । विश्वऽभेषजीः ॥

Padapatha Transcription Accented

ap-sú ǀ me ǀ sómaḥ ǀ abravīt ǀ antáḥ ǀ víśvāni ǀ bheṣajā́ ǀ

agním ǀ ca ǀ viśvá-śambhuvam ǀ ā́paḥ ǀ ca ǀ viśvá-bheṣajīḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ap-su ǀ me ǀ somaḥ ǀ abravīt ǀ antaḥ ǀ viśvāni ǀ bheṣajā ǀ

agnim ǀ ca ǀ viśva-śambhuvam ǀ āpaḥ ǀ ca ǀ viśva-bheṣajīḥ ǁ

01.023.21   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.12.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.074   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आपः॑ पृणी॒त भे॑ष॒जं वरू॑थं त॒न्वे॒३॒॑ मम॑ ।

ज्योक् च॒ सूर्यं॑ दृ॒शे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम ।

ज्योक् च सूर्यं दृशे ॥

Samhita Transcription Accented

ā́paḥ pṛṇītá bheṣajám várūtham tanvé máma ǀ

jyók ca sū́ryam dṛśé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

āpaḥ pṛṇīta bheṣajam varūtham tanve mama ǀ

jyok ca sūryam dṛśe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आपः॑ । पृ॒णी॒त । भे॒ष॒जम् । वरू॑थम् । त॒न्वे॑ । मम॑ ।

ज्योक् । च॒ । सूर्य॑म् । दृ॒शे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आपः । पृणीत । भेषजम् । वरूथम् । तन्वे । मम ।

ज्योक् । च । सूर्यम् । दृशे ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́paḥ ǀ pṛṇītá ǀ bheṣajám ǀ várūtham ǀ tanvé ǀ máma ǀ

jyók ǀ ca ǀ sū́ryam ǀ dṛśé ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

āpaḥ ǀ pṛṇīta ǀ bheṣajam ǀ varūtham ǀ tanve ǀ mama ǀ

jyok ǀ ca ǀ sūryam ǀ dṛśe ǁ

01.023.22   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.12.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.075   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒दमा॑पः॒ प्र व॑हत॒ यत्किं च॑ दुरि॒तं मयि॑ ।

यद्वा॒हम॑भिदु॒द्रोह॒ यद्वा॑ शे॒प उ॒तानृ॑तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इदमापः प्र वहत यत्किं च दुरितं मयि ।

यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेप उतानृतं ॥

Samhita Transcription Accented

idámāpaḥ prá vahata yátkím ca duritám máyi ǀ

yádvāhámabhidudróha yádvā śepá utā́nṛtam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

idamāpaḥ pra vahata yatkim ca duritam mayi ǀ

yadvāhamabhidudroha yadvā śepa utānṛtam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒दम् । आ॒पः॒ । प्र । व॒ह॒त॒ । यत् । किम् । च॒ । दुः॒ऽइ॒तम् । मयि॑ ।

यत् । वा॒ । अ॒हम् । अ॒भि॒ऽदु॒द्रोह॑ । यत् । वा॒ । शे॒पे । उ॒त । अनृ॑तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इदम् । आपः । प्र । वहत । यत् । किम् । च । दुःऽइतम् । मयि ।

यत् । वा । अहम् । अभिऽदुद्रोह । यत् । वा । शेपे । उत । अनृतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

idám ǀ āpaḥ ǀ prá ǀ vahata ǀ yát ǀ kím ǀ ca ǀ duḥ-itám ǀ máyi ǀ

yát ǀ vā ǀ ahám ǀ abhi-dudróha ǀ yát ǀ vā ǀ śepé ǀ utá ǀ ánṛtam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

idam ǀ āpaḥ ǀ pra ǀ vahata ǀ yat ǀ kim ǀ ca ǀ duḥ-itam ǀ mayi ǀ

yat ǀ vā ǀ aham ǀ abhi-dudroha ǀ yat ǀ vā ǀ śepe ǀ uta ǀ anṛtam ǁ

01.023.23   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.12.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.076   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आपो॑ अ॒द्यान्व॑चारिषं॒ रसे॑न॒ सम॑गस्महि ।

पय॑स्वानग्न॒ आ ग॑हि॒ तं मा॒ सं सृ॑ज॒ वर्च॑सा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आपो अद्यान्वचारिषं रसेन समगस्महि ।

पयस्वानग्न आ गहि तं मा सं सृज वर्चसा ॥

Samhita Transcription Accented

ā́po adyā́nvacāriṣam rásena sámagasmahi ǀ

páyasvānagna ā́ gahi tám mā sám sṛja várcasā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

āpo adyānvacāriṣam rasena samagasmahi ǀ

payasvānagna ā gahi tam mā sam sṛja varcasā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आपः॑ । अ॒द्य । अनु॑ । अ॒चा॒रि॒ष॒म् । रसे॑न । सम् । अ॒ग॒स्म॒हि॒ ।

पय॑स्वान् । अ॒ग्ने॒ । आ । ग॒हि॒ । तम् । मा॒ । सम् । सृ॒ज॒ । वर्च॑सा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आपः । अद्य । अनु । अचारिषम् । रसेन । सम् । अगस्महि ।

पयस्वान् । अग्ने । आ । गहि । तम् । मा । सम् । सृज । वर्चसा ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́paḥ ǀ adyá ǀ ánu ǀ acāriṣam ǀ rásena ǀ sám ǀ agasmahi ǀ

páyasvān ǀ agne ǀ ā́ ǀ gahi ǀ tám ǀ mā ǀ sám ǀ sṛja ǀ várcasā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

āpaḥ ǀ adya ǀ anu ǀ acāriṣam ǀ rasena ǀ sam ǀ agasmahi ǀ

payasvān ǀ agne ǀ ā ǀ gahi ǀ tam ǀ mā ǀ sam ǀ sṛja ǀ varcasā ǁ

01.023.24   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.12.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.05.077   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सं मा॑ग्ने॒ वर्च॑सा सृज॒ सं प्र॒जया॒ समायु॑षा ।

वि॒द्युर्मे॑ अस्य दे॒वा इंद्रो॑ विद्यात्स॒ह ऋषि॑भिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सं माग्ने वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा ।

विद्युर्मे अस्य देवा इंद्रो विद्यात्सह ऋषिभिः ॥

Samhita Transcription Accented

sám māgne várcasā sṛja sám prajáyā sámā́yuṣā ǀ

vidyúrme asya devā́ índro vidyātsahá ṛ́ṣibhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sam māgne varcasā sṛja sam prajayā samāyuṣā ǀ

vidyurme asya devā indro vidyātsaha ṛṣibhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम् । मा॒ । अ॒ग्ने॒ । वर्च॑सा । सृ॒ज॒ । सम् । प्र॒ऽजया॑ । सम् । आयु॑षा ।

वि॒द्युः । मे॒ । अ॒स्य॒ । दे॒वाः । इन्द्रः॑ । वि॒द्या॒त् । स॒ह । ऋषि॑ऽभिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम् । मा । अग्ने । वर्चसा । सृज । सम् । प्रऽजया । सम् । आयुषा ।

विद्युः । मे । अस्य । देवाः । इन्द्रः । विद्यात् । सह । ऋषिऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

sám ǀ mā ǀ agne ǀ várcasā ǀ sṛja ǀ sám ǀ pra-jáyā ǀ sám ǀ ā́yuṣā ǀ

vidyúḥ ǀ me ǀ asya ǀ devā́ḥ ǀ índraḥ ǀ vidyāt ǀ sahá ǀ ṛ́ṣi-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sam ǀ mā ǀ agne ǀ varcasā ǀ sṛja ǀ sam ǀ pra-jayā ǀ sam ǀ āyuṣā ǀ

vidyuḥ ǀ me ǀ asya ǀ devāḥ ǀ indraḥ ǀ vidyāt ǀ saha ǀ ṛṣi-bhiḥ ǁ