SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 24

 

1. Info

To:    1: prajāpati;
2: agni;
3-5: savitṛ;
6-15: varuṇa
From:   śunaḥśepa ājīgarti
Metres:   1st set of styles: nicṛttriṣṭup (6-9, 11, 12); triṣṭup (1, 2, 10, 14); gāyatrī (3-5); bhurikpaṅkti (13); virāṭtrisṭup (15)

2nd set of styles: triṣṭubh (1-2, 6-15); gāyatrī (3-5)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.024.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.13.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.001   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

कस्य॑ नू॒नं क॑त॒मस्या॒मृता॑नां॒ मना॑महे॒ चारु॑ दे॒वस्य॒ नाम॑ ।

को नो॑ म॒ह्या अदि॑तये॒ पुन॑र्दात्पि॒तरं॑ च दृ॒शेयं॑ मा॒तरं॑ च ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम ।

को नो मह्या अदितये पुनर्दात्पितरं च दृशेयं मातरं च ॥

Samhita Transcription Accented

kásya nūnám katamásyāmṛ́tānām mánāmahe cā́ru devásya nā́ma ǀ

kó no mahyā́ áditaye púnardātpitáram ca dṛśéyam mātáram ca ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kasya nūnam katamasyāmṛtānām manāmahe cāru devasya nāma ǀ

ko no mahyā aditaye punardātpitaram ca dṛśeyam mātaram ca ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कस्य॑ । नू॒नम् । क॒त॒मस्य॑ । अ॒मृता॑नाम् । मना॑महे । चारु॑ । दे॒वस्य॑ । नाम॑ ।

कः । नः॒ । म॒ह्यै । अदि॑तये । पुनः॑ । दा॒त् । पि॒तर॑म् । च॒ । दृ॒शेय॑म् । मा॒तर॑म् । च॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कस्य । नूनम् । कतमस्य । अमृतानाम् । मनामहे । चारु । देवस्य । नाम ।

कः । नः । मह्यै । अदितये । पुनः । दात् । पितरम् । च । दृशेयम् । मातरम् । च ॥

Padapatha Transcription Accented

kásya ǀ nūnám ǀ katamásya ǀ amṛ́tānām ǀ mánāmahe ǀ cā́ru ǀ devásya ǀ nā́ma ǀ

káḥ ǀ naḥ ǀ mahyái ǀ áditaye ǀ púnaḥ ǀ dāt ǀ pitáram ǀ ca ǀ dṛśéyam ǀ mātáram ǀ ca ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kasya ǀ nūnam ǀ katamasya ǀ amṛtānām ǀ manāmahe ǀ cāru ǀ devasya ǀ nāma ǀ

kaḥ ǀ naḥ ǀ mahyai ǀ aditaye ǀ punaḥ ǀ dāt ǀ pitaram ǀ ca ǀ dṛśeyam ǀ mātaram ǀ ca ǁ

01.024.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.13.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.002   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ग्नेर्व॒यं प्र॑थ॒मस्या॒मृता॑नां॒ मना॑महे॒ चारु॑ दे॒वस्य॒ नाम॑ ।

स नो॑ म॒ह्या अदि॑तये॒ पुन॑र्दात्पि॒तरं॑ च दृ॒शेयं॑ मा॒तरं॑ च ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम ।

स नो मह्या अदितये पुनर्दात्पितरं च दृशेयं मातरं च ॥

Samhita Transcription Accented

agnérvayám prathamásyāmṛ́tānām mánāmahe cā́ru devásya nā́ma ǀ

sá no mahyā́ áditaye púnardātpitáram ca dṛśéyam mātáram ca ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnervayam prathamasyāmṛtānām manāmahe cāru devasya nāma ǀ

sa no mahyā aditaye punardātpitaram ca dṛśeyam mātaram ca ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ग्नेः । व॒यम् । प्र॒थ॒मस्य॑ । अ॒मृता॑नाम् । मना॑महे । चारु॑ । दे॒वस्य॑ । नाम॑ ।

सः । नः॒ । म॒ह्यै । अदि॑तये । पुनः॑ । दा॒त् । पि॒तर॑म् । च॒ । दृ॒शेय॑म् । मा॒तर॑म् । च॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्नेः । वयम् । प्रथमस्य । अमृतानाम् । मनामहे । चारु । देवस्य । नाम ।

सः । नः । मह्यै । अदितये । पुनः । दात् । पितरम् । च । दृशेयम् । मातरम् । च ॥

Padapatha Transcription Accented

agnéḥ ǀ vayám ǀ prathamásya ǀ amṛ́tānām ǀ mánāmahe ǀ cā́ru ǀ devásya ǀ nā́ma ǀ

sáḥ ǀ naḥ ǀ mahyái ǀ áditaye ǀ púnaḥ ǀ dāt ǀ pitáram ǀ ca ǀ dṛśéyam ǀ mātáram ǀ ca ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agneḥ ǀ vayam ǀ prathamasya ǀ amṛtānām ǀ manāmahe ǀ cāru ǀ devasya ǀ nāma ǀ

saḥ ǀ naḥ ǀ mahyai ǀ aditaye ǀ punaḥ ǀ dāt ǀ pitaram ǀ ca ǀ dṛśeyam ǀ mātaram ǀ ca ǁ

01.024.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.13.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.003   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि त्वा॑ देव सवित॒रीशा॑नं॒ वार्या॑णां ।

सदा॑वन्भा॒गमी॑महे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभि त्वा देव सवितरीशानं वार्याणां ।

सदावन्भागमीमहे ॥

Samhita Transcription Accented

abhí tvā deva savitarī́śānam vā́ryāṇām ǀ

sádāvanbhāgámīmahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhi tvā deva savitarīśānam vāryāṇām ǀ

sadāvanbhāgamīmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । त्वा॒ । दे॒व॒ । स॒वि॒तः॒ । ईशा॑नम् । वार्या॑णाम् ।

सदा॑ । अ॒व॒न् । भा॒गम् । ई॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । त्वा । देव । सवितः । ईशानम् । वार्याणाम् ।

सदा । अवन् । भागम् । ईमहे ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí ǀ tvā ǀ deva ǀ savitaḥ ǀ ī́śānam ǀ vā́ryāṇām ǀ

sádā ǀ avan ǀ bhāgám ǀ īmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi ǀ tvā ǀ deva ǀ savitaḥ ǀ īśānam ǀ vāryāṇām ǀ

sadā ǀ avan ǀ bhāgam ǀ īmahe ǁ

01.024.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.13.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.004   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यश्चि॒द्धि त॑ इ॒त्था भगः॑ शशमा॒नः पु॒रा नि॒दः ।

अ॒द्वे॒षो हस्त॑योर्द॒धे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यश्चिद्धि त इत्था भगः शशमानः पुरा निदः ।

अद्वेषो हस्तयोर्दधे ॥

Samhita Transcription Accented

yáściddhí ta itthā́ bhágaḥ śaśamānáḥ purā́ nidáḥ ǀ

adveṣó hástayordadhé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yaściddhi ta itthā bhagaḥ śaśamānaḥ purā nidaḥ ǀ

adveṣo hastayordadhe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । चि॒त् । हि । ते॒ । इ॒त्था । भगः॑ । श॒श॒मा॒नः । पु॒रा । नि॒दः ।

अ॒द्वे॒षः । हस्त॑योः । द॒धे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । चित् । हि । ते । इत्था । भगः । शशमानः । पुरा । निदः ।

अद्वेषः । हस्तयोः । दधे ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ cit ǀ hí ǀ te ǀ itthā́ ǀ bhágaḥ ǀ śaśamānáḥ ǀ purā́ ǀ nidáḥ ǀ

adveṣáḥ ǀ hástayoḥ ǀ dadhé ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ cit ǀ hi ǀ te ǀ itthā ǀ bhagaḥ ǀ śaśamānaḥ ǀ purā ǀ nidaḥ ǀ

adveṣaḥ ǀ hastayoḥ ǀ dadhe ǁ

01.024.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.13.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.005   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

भग॑भक्तस्य ते व॒यमुद॑शेम॒ तवाव॑सा ।

मू॒र्धानं॑ रा॒य आ॒रभे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

भगभक्तस्य ते वयमुदशेम तवावसा ।

मूर्धानं राय आरभे ॥

Samhita Transcription Accented

bhágabhaktasya te vayámúdaśema távā́vasā ǀ

mūrdhā́nam rāyá ārábhe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

bhagabhaktasya te vayamudaśema tavāvasā ǀ

mūrdhānam rāya ārabhe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

भग॑ऽभक्तस्य । ते॒ । व॒यम् । उत् । अ॒शे॒म॒ । तव॑ । अव॑सा ।

मू॒र्धान॑म् । रा॒यः । आ॒ऽरभे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

भगऽभक्तस्य । ते । वयम् । उत् । अशेम । तव । अवसा ।

मूर्धानम् । रायः । आऽरभे ॥

Padapatha Transcription Accented

bhága-bhaktasya ǀ te ǀ vayám ǀ út ǀ aśema ǀ táva ǀ ávasā ǀ

mūrdhā́nam ǀ rāyáḥ ǀ ā-rábhe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

bhaga-bhaktasya ǀ te ǀ vayam ǀ ut ǀ aśema ǀ tava ǀ avasā ǀ

mūrdhānam ǀ rāyaḥ ǀ ā-rabhe ǁ

01.024.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.14.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.006   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न॒हि ते॑ क्ष॒त्रं न सहो॒ न म॒न्युं वय॑श्च॒नामी प॒तयं॑त आ॒पुः ।

नेमा आपो॑ अनिमि॒षं चरं॑ती॒र्न ये वात॑स्य प्रमि॒नंत्यभ्वं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नहि ते क्षत्रं न सहो न मन्युं वयश्चनामी पतयंत आपुः ।

नेमा आपो अनिमिषं चरंतीर्न ये वातस्य प्रमिनंत्यभ्वं ॥

Samhita Transcription Accented

nahí te kṣatrám ná sáho ná manyúm váyaścanā́mī́ patáyanta āpúḥ ǀ

némā́ ā́po animiṣám cárantīrná yé vā́tasya praminántyábhvam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nahi te kṣatram na saho na manyum vayaścanāmī patayanta āpuḥ ǀ

nemā āpo animiṣam carantīrna ye vātasya praminantyabhvam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न॒हि । ते॒ । क्ष॒त्रम् । न । सहः॑ । न । म॒न्युम् । वयः॑ । च॒न । अ॒मी इति॑ । प॒तय॑न्तः । आ॒पुः ।

न । इ॒माः । आपः॑ । अ॒नि॒ऽमि॒षम् । चर॑न्तीः । न । ये । वात॑स्य । प्र॒ऽमि॒नन्ति॑ । अभ्व॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नहि । ते । क्षत्रम् । न । सहः । न । मन्युम् । वयः । चन । अमी इति । पतयन्तः । आपुः ।

न । इमाः । आपः । अनिऽमिषम् । चरन्तीः । न । ये । वातस्य । प्रऽमिनन्ति । अभ्वम् ॥

Padapatha Transcription Accented

nahí ǀ te ǀ kṣatrám ǀ ná ǀ sáhaḥ ǀ ná ǀ manyúm ǀ váyaḥ ǀ caná ǀ amī́ íti ǀ patáyantaḥ ǀ āpúḥ ǀ

ná ǀ imā́ḥ ǀ ā́paḥ ǀ ani-miṣám ǀ cárantīḥ ǀ ná ǀ yé ǀ vā́tasya ǀ pra-minánti ǀ ábhvam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nahi ǀ te ǀ kṣatram ǀ na ǀ sahaḥ ǀ na ǀ manyum ǀ vayaḥ ǀ cana ǀ amī iti ǀ patayantaḥ ǀ āpuḥ ǀ

na ǀ imāḥ ǀ āpaḥ ǀ ani-miṣam ǀ carantīḥ ǀ na ǀ ye ǀ vātasya ǀ pra-minanti ǀ abhvam ǁ

01.024.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.14.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.007   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒बु॒ध्ने राजा॒ वरु॑णो॒ वन॑स्यो॒र्ध्वं स्तूपं॑ ददते पू॒तद॑क्षः ।

नी॒चीनाः॑ स्थुरु॒परि॑ बु॒ध्न ए॑षाम॒स्मे अं॒तर्निहि॑ताः के॒तवः॑ स्युः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अबुध्ने राजा वरुणो वनस्योर्ध्वं स्तूपं ददते पूतदक्षः ।

नीचीनाः स्थुरुपरि बुध्न एषामस्मे अंतर्निहिताः केतवः स्युः ॥

Samhita Transcription Accented

abudhné rā́jā váruṇo vánasyordhvám stū́pam dadate pūtádakṣaḥ ǀ

nīcī́nāḥ sthurupári budhná eṣāmasmé antárníhitāḥ ketávaḥ syuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abudhne rājā varuṇo vanasyordhvam stūpam dadate pūtadakṣaḥ ǀ

nīcīnāḥ sthurupari budhna eṣāmasme antarnihitāḥ ketavaḥ syuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒बु॒ध्ने । राजा॑ । वरु॑णः । वन॑स्य । ऊ॒र्ध्वम् । स्तूप॑म् । द॒द॒ते॒ । पू॒तऽद॑क्षः ।

नी॒चीनाः॑ । स्थुः॒ । उ॒परि॑ । बु॒ध्नः । ए॒षा॒म् । अ॒स्मे इति॑ । अ॒न्तः । निऽहि॑ताः । के॒तवः॑ । स्यु॒रिति॑ स्युः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अबुध्ने । राजा । वरुणः । वनस्य । ऊर्ध्वम् । स्तूपम् । ददते । पूतऽदक्षः ।

नीचीनाः । स्थुः । उपरि । बुध्नः । एषाम् । अस्मे इति । अन्तः । निऽहिताः । केतवः । स्युरिति स्युः ॥

Padapatha Transcription Accented

abudhné ǀ rā́jā ǀ váruṇaḥ ǀ vánasya ǀ ūrdhvám ǀ stū́pam ǀ dadate ǀ pūtá-dakṣaḥ ǀ

nīcī́nāḥ ǀ sthuḥ ǀ upári ǀ budhnáḥ ǀ eṣām ǀ asmé íti ǀ antáḥ ǀ ní-hitāḥ ǀ ketávaḥ ǀ syuríti syuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abudhne ǀ rājā ǀ varuṇaḥ ǀ vanasya ǀ ūrdhvam ǀ stūpam ǀ dadate ǀ pūta-dakṣaḥ ǀ

nīcīnāḥ ǀ sthuḥ ǀ upari ǀ budhnaḥ ǀ eṣām ǀ asme iti ǀ antaḥ ǀ ni-hitāḥ ǀ ketavaḥ ǀ syuriti syuḥ ǁ

01.024.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.14.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.008   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒रुं हि राजा॒ वरु॑णश्च॒कार॒ सूर्या॑य॒ पंथा॒मन्वे॑त॒वा उ॑ ।

अ॒पदे॒ पादा॒ प्रति॑धातवेऽकरु॒ताप॑व॒क्ता हृ॑दया॒विध॑श्चित् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उरुं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पंथामन्वेतवा उ ।

अपदे पादा प्रतिधातवेऽकरुतापवक्ता हृदयाविधश्चित् ॥

Samhita Transcription Accented

urúm hí rā́jā váruṇaścakā́ra sū́ryāya pánthāmánvetavā́ u ǀ

apáde pā́dā prátidhātave’karutā́pavaktā́ hṛdayāvídhaścit ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

urum hi rājā varuṇaścakāra sūryāya panthāmanvetavā u ǀ

apade pādā pratidhātave’karutāpavaktā hṛdayāvidhaścit ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒रुम् । हि । राजा॑ । वरु॑णः । च॒कार॑ । सूर्या॑य । पन्था॑म् । अनु॑ऽए॒त॒वै । ऊं॒ इति॑ ।

अ॒पदे॑ । पादा॑ । प्रति॑ऽधातवे । अ॒कः॒ । उ॒त । अ॒प॒ऽव॒क्ता । हृ॒द॒य॒ऽविधः॑ । चि॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उरुम् । हि । राजा । वरुणः । चकार । सूर्याय । पन्थाम् । अनुऽएतवै । ऊं इति ।

अपदे । पादा । प्रतिऽधातवे । अकः । उत । अपऽवक्ता । हृदयऽविधः । चित् ॥

Padapatha Transcription Accented

urúm ǀ hí ǀ rā́jā ǀ váruṇaḥ ǀ cakā́ra ǀ sū́ryāya ǀ pánthām ǀ ánu-etavái ǀ ūṃ íti ǀ

apáde ǀ pā́dā ǀ práti-dhātave ǀ akaḥ ǀ utá ǀ apa-vaktā́ ǀ hṛdaya-vídhaḥ ǀ cit ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

urum ǀ hi ǀ rājā ǀ varuṇaḥ ǀ cakāra ǀ sūryāya ǀ panthām ǀ anu-etavai ǀ ūṃ iti ǀ

apade ǀ pādā ǀ prati-dhātave ǀ akaḥ ǀ uta ǀ apa-vaktā ǀ hṛdaya-vidhaḥ ǀ cit ǁ

01.024.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.14.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.009   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श॒तं ते॑ राजन्भि॒षजः॑ स॒हस्र॑मु॒र्वी ग॑भी॒रा सु॑म॒तिष्टे॑ अस्तु ।

बाध॑स्व दू॒रे निर्ऋ॑तिं परा॒चैः कृ॒तं चि॒देनः॒ प्र मु॑मुग्ध्य॒स्मत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शतं ते राजन्भिषजः सहस्रमुर्वी गभीरा सुमतिष्टे अस्तु ।

बाधस्व दूरे निर्ऋतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमुग्ध्यस्मत् ॥

Samhita Transcription Accented

śatám te rājanbhiṣájaḥ sahásramurvī́ gabhīrā́ sumatíṣṭe astu ǀ

bā́dhasva dūré nírṛtim parācáiḥ kṛtám cidénaḥ prá mumugdhyasmát ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śatam te rājanbhiṣajaḥ sahasramurvī gabhīrā sumatiṣṭe astu ǀ

bādhasva dūre nirṛtim parācaiḥ kṛtam cidenaḥ pra mumugdhyasmat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श॒तम् । ते॒ । रा॒ज॒न् । भि॒षजः॑ । स॒हस्र॑म् । उ॒र्वी । ग॒भी॒रा । सु॒ऽम॒तिः । ते॒ । अ॒स्तु॒ ।

बाध॑स्व । दू॒रे । निःऽऋ॑तिम् । प॒रा॒चैः । कृ॒तम् । चि॒त् । एनः॑ । प्र । मु॒मु॒ग्धि॒ । अ॒स्मत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शतम् । ते । राजन् । भिषजः । सहस्रम् । उर्वी । गभीरा । सुऽमतिः । ते । अस्तु ।

बाधस्व । दूरे । निःऽऋतिम् । पराचैः । कृतम् । चित् । एनः । प्र । मुमुग्धि । अस्मत् ॥

Padapatha Transcription Accented

śatám ǀ te ǀ rājan ǀ bhiṣájaḥ ǀ sahásram ǀ urvī́ ǀ gabhīrā́ ǀ su-matíḥ ǀ te ǀ astu ǀ

bā́dhasva ǀ dūré ǀ níḥ-ṛtim ǀ parācáiḥ ǀ kṛtám ǀ cit ǀ énaḥ ǀ prá ǀ mumugdhi ǀ asmát ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śatam ǀ te ǀ rājan ǀ bhiṣajaḥ ǀ sahasram ǀ urvī ǀ gabhīrā ǀ su-matiḥ ǀ te ǀ astu ǀ

bādhasva ǀ dūre ǀ niḥ-ṛtim ǀ parācaiḥ ǀ kṛtam ǀ cit ǀ enaḥ ǀ pra ǀ mumugdhi ǀ asmat ǁ

01.024.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.14.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.010   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒मी य ऋक्षा॒ निहि॑तास उ॒च्चा नक्तं॒ ददृ॑श्रे॒ कुह॑ चि॒द्दिवे॑युः ।

अद॑ब्धानि॒ वरु॑णस्य व्र॒तानि॑ वि॒चाक॑शच्चं॒द्रमा॒ नक्त॑मेति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं ददृश्रे कुह चिद्दिवेयुः ।

अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकशच्चंद्रमा नक्तमेति ॥

Samhita Transcription Accented

amī́ yá ṛ́kṣā níhitāsa uccā́ náktam dádṛśre kúha ciddíveyuḥ ǀ

ádabdhāni váruṇasya vratā́ni vicā́kaśaccandrámā náktameti ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

amī ya ṛkṣā nihitāsa uccā naktam dadṛśre kuha ciddiveyuḥ ǀ

adabdhāni varuṇasya vratāni vicākaśaccandramā naktameti ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒मी इति॑ । ये । ऋक्षाः॑ । निऽहि॑तासः । उ॒च्चा । नक्त॑म् । ददृ॑श्रे । कुह॑ । चि॒त् । दिवा॑ । ई॒युः॒ ।

अद॑ब्धानि । वरु॑णस्य । व्र॒तानि॑ । वि॒ऽचाक॑शत् । च॒न्द्रमाः॑ । नक्त॑म् । ए॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अमी इति । ये । ऋक्षाः । निऽहितासः । उच्चा । नक्तम् । ददृश्रे । कुह । चित् । दिवा । ईयुः ।

अदब्धानि । वरुणस्य । व्रतानि । विऽचाकशत् । चन्द्रमाः । नक्तम् । एति ॥

Padapatha Transcription Accented

amī́ íti ǀ yé ǀ ṛ́kṣāḥ ǀ ní-hitāsaḥ ǀ uccā́ ǀ náktam ǀ dádṛśre ǀ kúha ǀ cit ǀ dívā ǀ īyuḥ ǀ

ádabdhāni ǀ váruṇasya ǀ vratā́ni ǀ vi-cā́kaśat ǀ candrámāḥ ǀ náktam ǀ eti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

amī iti ǀ ye ǀ ṛkṣāḥ ǀ ni-hitāsaḥ ǀ uccā ǀ naktam ǀ dadṛśre ǀ kuha ǀ cit ǀ divā ǀ īyuḥ ǀ

adabdhāni ǀ varuṇasya ǀ vratāni ǀ vi-cākaśat ǀ candramāḥ ǀ naktam ǀ eti ǁ

01.024.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.15.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.011   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तत्त्वा॑ यामि॒ ब्रह्म॑णा॒ वंद॑मान॒स्तदा शा॑स्ते॒ यज॑मानो ह॒विर्भिः॑ ।

अहे॑ळमानो वरुणे॒ह बो॒ध्युरु॑शंस॒ मा न॒ आयुः॒ प्र मो॑षीः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः ।

अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र मोषीः ॥

Samhita Transcription Accented

táttvā yāmi bráhmaṇā vándamānastádā́ śāste yájamāno havírbhiḥ ǀ

áheḷamāno varuṇehá bodhyúruśaṃsa mā́ na ā́yuḥ prá moṣīḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tattvā yāmi brahmaṇā vandamānastadā śāste yajamāno havirbhiḥ ǀ

aheḷamāno varuṇeha bodhyuruśaṃsa mā na āyuḥ pra moṣīḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तत् । त्वा॒ । या॒मि॒ । ब्रह्म॑णा । वन्द॑मानः । तत् । आ । शा॒स्ते॒ । यज॑मानः । ह॒विःऽभिः॑ ।

अहे॑ळमानः । व॒रु॒ण॒ । इ॒ह । बो॒धि॒ । उरु॑ऽशंस । मा । नः॒ । आयुः॑ । प्र । मो॒षीः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तत् । त्वा । यामि । ब्रह्मणा । वन्दमानः । तत् । आ । शास्ते । यजमानः । हविःऽभिः ।

अहेळमानः । वरुण । इह । बोधि । उरुऽशंस । मा । नः । आयुः । प्र । मोषीः ॥

Padapatha Transcription Accented

tát ǀ tvā ǀ yāmi ǀ bráhmaṇā ǀ vándamānaḥ ǀ tát ǀ ā́ ǀ śāste ǀ yájamānaḥ ǀ havíḥ-bhiḥ ǀ

áheḷamānaḥ ǀ varuṇa ǀ ihá ǀ bodhi ǀ úru-śaṃsa ǀ mā́ ǀ naḥ ǀ ā́yuḥ ǀ prá ǀ moṣīḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tat ǀ tvā ǀ yāmi ǀ brahmaṇā ǀ vandamānaḥ ǀ tat ǀ ā ǀ śāste ǀ yajamānaḥ ǀ haviḥ-bhiḥ ǀ

aheḷamānaḥ ǀ varuṇa ǀ iha ǀ bodhi ǀ uru-śaṃsa ǀ mā ǀ naḥ ǀ āyuḥ ǀ pra ǀ moṣīḥ ǁ

01.024.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.15.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.012   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तदिन्नक्तं॒ तद्दिवा॒ मह्य॑माहु॒स्तद॒यं केतो॑ हृ॒द आ वि च॑ष्टे ।

शुनः॒शेपो॒ यमह्व॑द्गृभी॒तः सो अ॒स्मान्राजा॒ वरु॑णो मुमोक्तु ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तदिन्नक्तं तद्दिवा मह्यमाहुस्तदयं केतो हृद आ वि चष्टे ।

शुनःशेपो यमह्वद्गृभीतः सो अस्मान्राजा वरुणो मुमोक्तु ॥

Samhita Transcription Accented

tádínnáktam táddívā máhyamāhustádayám kéto hṛdá ā́ ví caṣṭe ǀ

śúnaḥśépo yámáhvadgṛbhītáḥ só asmā́nrā́jā váruṇo mumoktu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tadinnaktam taddivā mahyamāhustadayam keto hṛda ā vi caṣṭe ǀ

śunaḥśepo yamahvadgṛbhītaḥ so asmānrājā varuṇo mumoktu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तत् । इत् । नक्त॑म् । तत् । दिवा॑ । मह्य॑म् । आ॒हुः॒ । तत् । अ॒यम् । केतः॑ । हृ॒दः । आ । वि । च॒ष्टे॒ ।

शुनः॒शेपः॑ । यम् । अह्व॑त् । गृ॒भी॒तः । सः । अ॒स्मान् । राजा॑ । वरु॑णः । मु॒मो॒क्तु॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तत् । इत् । नक्तम् । तत् । दिवा । मह्यम् । आहुः । तत् । अयम् । केतः । हृदः । आ । वि । चष्टे ।

शुनःशेपः । यम् । अह्वत् । गृभीतः । सः । अस्मान् । राजा । वरुणः । मुमोक्तु ॥

Padapatha Transcription Accented

tát ǀ ít ǀ náktam ǀ tát ǀ dívā ǀ máhyam ǀ āhuḥ ǀ tát ǀ ayám ǀ kétaḥ ǀ hṛdáḥ ǀ ā́ ǀ ví ǀ caṣṭe ǀ

śúnaḥśépaḥ ǀ yám ǀ áhvat ǀ gṛbhītáḥ ǀ sáḥ ǀ asmā́n ǀ rā́jā ǀ váruṇaḥ ǀ mumoktu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tat ǀ it ǀ naktam ǀ tat ǀ divā ǀ mahyam ǀ āhuḥ ǀ tat ǀ ayam ǀ ketaḥ ǀ hṛdaḥ ǀ ā ǀ vi ǀ caṣṭe ǀ

śunaḥśepaḥ ǀ yam ǀ ahvat ǀ gṛbhītaḥ ǀ saḥ ǀ asmān ǀ rājā ǀ varuṇaḥ ǀ mumoktu ǁ

01.024.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.15.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.013   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

शुनः॒शेपो॒ ह्यह्व॑द्गृभी॒तस्त्रि॒ष्वा॑दि॒त्यं द्रु॑प॒देषु॑ ब॒द्धः ।

अवै॑नं॒ राजा॒ वरु॑णः ससृज्याद्वि॒द्वाँ अद॑ब्धो॒ वि मु॑मोक्तु॒ पाशा॑न् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शुनःशेपो ह्यह्वद्गृभीतस्त्रिष्वादित्यं द्रुपदेषु बद्धः ।

अवैनं राजा वरुणः ससृज्याद्विद्वाँ अदब्धो वि मुमोक्तु पाशान् ॥

Samhita Transcription Accented

śúnaḥśépo hyáhvadgṛbhītástriṣvā́dityám drupadéṣu baddháḥ ǀ

ávainam rā́jā váruṇaḥ sasṛjyādvidvā́m̐ ádabdho ví mumoktu pā́śān ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śunaḥśepo hyahvadgṛbhītastriṣvādityam drupadeṣu baddhaḥ ǀ

avainam rājā varuṇaḥ sasṛjyādvidvām̐ adabdho vi mumoktu pāśān ǁ

Padapatha Devanagari Accented

शुनः॒शेपः॑ । हि । अह्व॑त् । गृ॒भी॒तः । त्रि॒षु । आ॒दि॒त्यम् । द्रु॒ऽप॒देषु॑ । ब॒द्धः ।

अव॑ । ए॒न॒म् । राजा॑ । वरु॑णः । स॒सृ॒ज्या॒त् । वि॒द्वान् । अद॑ब्धः । वि । मु॒मो॒क्तु॒ । पाशा॑न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शुनःशेपः । हि । अह्वत् । गृभीतः । त्रिषु । आदित्यम् । द्रुऽपदेषु । बद्धः ।

अव । एनम् । राजा । वरुणः । ससृज्यात् । विद्वान् । अदब्धः । वि । मुमोक्तु । पाशान् ॥

Padapatha Transcription Accented

śúnaḥśépaḥ ǀ hí ǀ áhvat ǀ gṛbhītáḥ ǀ triṣú ǀ ādityám ǀ dru-padéṣu ǀ baddháḥ ǀ

áva ǀ enam ǀ rā́jā ǀ váruṇaḥ ǀ sasṛjyāt ǀ vidvā́n ǀ ádabdhaḥ ǀ ví ǀ mumoktu ǀ pā́śān ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śunaḥśepaḥ ǀ hi ǀ ahvat ǀ gṛbhītaḥ ǀ triṣu ǀ ādityam ǀ dru-padeṣu ǀ baddhaḥ ǀ

ava ǀ enam ǀ rājā ǀ varuṇaḥ ǀ sasṛjyāt ǀ vidvān ǀ adabdhaḥ ǀ vi ǀ mumoktu ǀ pāśān ǁ

01.024.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.15.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.014   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अव॑ ते॒ हेळो॑ वरुण॒ नमो॑भि॒रव॑ य॒ज्ञेभि॑रीमहे ह॒विर्भिः॑ ।

क्षय॑न्न॒स्मभ्य॑मसुर प्रचेता॒ राज॒न्नेनां॑सि शिश्रथः कृ॒तानि॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अव ते हेळो वरुण नमोभिरव यज्ञेभिरीमहे हविर्भिः ।

क्षयन्नस्मभ्यमसुर प्रचेता राजन्नेनांसि शिश्रथः कृतानि ॥

Samhita Transcription Accented

áva te héḷo varuṇa námobhiráva yajñébhirīmahe havírbhiḥ ǀ

kṣáyannasmábhyamasura pracetā rā́jannénāṃsi śiśrathaḥ kṛtā́ni ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ava te heḷo varuṇa namobhirava yajñebhirīmahe havirbhiḥ ǀ

kṣayannasmabhyamasura pracetā rājannenāṃsi śiśrathaḥ kṛtāni ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अव॑ । ते॒ । हेळः॑ । व॒रु॒ण॒ । नमः॑ऽभिः । अव॑ । य॒ज्ञेभिः॑ । ई॒म॒हे॒ । ह॒विःऽभिः॑ ।

क्षय॑न् । अ॒स्मभ्य॑म् । अ॒सु॒र॒ । प्र॒चे॒त॒ इति॑ प्रऽचेतः । राज॑न् । एनां॑सि । शि॒श्र॒थः॒ । कृ॒तानि॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अव । ते । हेळः । वरुण । नमःऽभिः । अव । यज्ञेभिः । ईमहे । हविःऽभिः ।

क्षयन् । अस्मभ्यम् । असुर । प्रचेत इति प्रऽचेतः । राजन् । एनांसि । शिश्रथः । कृतानि ॥

Padapatha Transcription Accented

áva ǀ te ǀ héḷaḥ ǀ varuṇa ǀ námaḥ-bhiḥ ǀ áva ǀ yajñébhiḥ ǀ īmahe ǀ havíḥ-bhiḥ ǀ

kṣáyan ǀ asmábhyam ǀ asura ǀ praceta íti pra-cetaḥ ǀ rā́jan ǀ énāṃsi ǀ śiśrathaḥ ǀ kṛtā́ni ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ava ǀ te ǀ heḷaḥ ǀ varuṇa ǀ namaḥ-bhiḥ ǀ ava ǀ yajñebhiḥ ǀ īmahe ǀ haviḥ-bhiḥ ǀ

kṣayan ǀ asmabhyam ǀ asura ǀ praceta iti pra-cetaḥ ǀ rājan ǀ enāṃsi ǀ śiśrathaḥ ǀ kṛtāni ǁ

01.024.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.15.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.015   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उदु॑त्त॒मं व॑रुण॒ पाश॑म॒स्मदवा॑ध॒मं वि म॑ध्य॒मं श्र॑थाय ।

अथा॑ व॒यमा॑दित्य व्र॒ते तवाना॑गसो॒ अदि॑तये स्याम ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय ।

अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥

Samhita Transcription Accented

úduttamám varuṇa pā́śamasmádávādhamám ví madhyamám śrathāya ǀ

áthā vayámāditya vraté távā́nāgaso áditaye syāma ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uduttamam varuṇa pāśamasmadavādhamam vi madhyamam śrathāya ǀ

athā vayamāditya vrate tavānāgaso aditaye syāma ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उत् । उ॒त्ऽत॒मम् । व॒रु॒ण॒ । पाश॑म् । अ॒स्मत् । अव॑ । अ॒ध॒मम् । वि । म॒ध्य॒मम् । श्र॒थ॒य॒ ।

अथ॑ । व॒यम् । आ॒दि॒त्य॒ । व्र॒ते । तव॑ । अना॑गसः । अदि॑तये । स्या॒म॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत् । उत्ऽतमम् । वरुण । पाशम् । अस्मत् । अव । अधमम् । वि । मध्यमम् । श्रथय ।

अथ । वयम् । आदित्य । व्रते । तव । अनागसः । अदितये । स्याम ॥

Padapatha Transcription Accented

út ǀ ut-tamám ǀ varuṇa ǀ pā́śam ǀ asmát ǀ áva ǀ adhamám ǀ ví ǀ madhyamám ǀ śrathaya ǀ

átha ǀ vayám ǀ āditya ǀ vraté ǀ táva ǀ ánāgasaḥ ǀ áditaye ǀ syāma ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ut ǀ ut-tamam ǀ varuṇa ǀ pāśam ǀ asmat ǀ ava ǀ adhamam ǀ vi ǀ madhyamam ǀ śrathaya ǀ

atha ǀ vayam ǀ āditya ǀ vrate ǀ tava ǀ anāgasaḥ ǀ aditaye ǀ syāma ǁ