SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 25

 

1. Info

To:    varuṇa
From:   śunaḥśepa ājīgarti
Metres:   gāyatrī
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.025.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.16.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.016   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यच्चि॒द्धि ते॒ विशो॑ यथा॒ प्र दे॑व वरुण व्र॒तं ।

मि॒नी॒मसि॒ द्यवि॑द्यवि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यच्चिद्धि ते विशो यथा प्र देव वरुण व्रतं ।

मिनीमसि द्यविद्यवि ॥

Samhita transliteration accented

yácciddhí te víśo yathā prá deva varuṇa vratám ǀ

minīmási dyávidyavi ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yacciddhi te viśo yathā pra deva varuṇa vratam ǀ

minīmasi dyavidyavi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । चि॒त् । हि । ते॒ । विशः॑ । य॒था॒ । प्र । दे॒व॒ । व॒रु॒ण॒ । व्र॒तम् ।

मि॒नी॒मसि॑ । द्यवि॑ऽद्यवि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । चित् । हि । ते । विशः । यथा । प्र । देव । वरुण । व्रतम् ।

मिनीमसि । द्यविऽद्यवि ॥

Padapatha transliteration accented

yát ǀ cit ǀ hí ǀ te ǀ víśaḥ ǀ yathā ǀ prá ǀ deva ǀ varuṇa ǀ vratám ǀ

minīmási ǀ dyávi-dyavi ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yat ǀ cit ǀ hi ǀ te ǀ viśaḥ ǀ yathā ǀ pra ǀ deva ǀ varuṇa ǀ vratam ǀ

minīmasi ǀ dyavi-dyavi ǁ

interlinear translation

For [3] whenever [1] people [5] break [11] so [6] thy [4] law [10] day by day [12], O God [8], O Varuna [9],

01.025.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.16.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.017   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मा नो॑ व॒धाय॑ ह॒त्नवे॑ जिहीळा॒नस्य॑ रीरधः ।

मा हृ॑णा॒नस्य॑ म॒न्यवे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मा नो वधाय हत्नवे जिहीळानस्य रीरधः ।

मा हृणानस्य मन्यवे ॥

Samhita transliteration accented

mā́ no vadhā́ya hatnáve jihīḷānásya rīradhaḥ ǀ

mā́ hṛṇānásya manyáve ǁ

Samhita transliteration nonaccented

mā no vadhāya hatnave jihīḷānasya rīradhaḥ ǀ

mā hṛṇānasya manyave ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मा । नः॒ । व॒धाय॑ । ह॒त्नवे॑ । जि॒ही॒ळा॒नस्य॑ । री॒र॒धः॒ ।

मा । हृ॒णा॒नस्य॑ । म॒न्यवे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मा । नः । वधाय । हत्नवे । जिहीळानस्य । रीरधः ।

मा । हृणानस्य । मन्यवे ॥

Padapatha transliteration accented

mā́ ǀ naḥ ǀ vadhā́ya ǀ hatnáve ǀ jihīḷānásya ǀ rīradhaḥ ǀ

mā́ ǀ hṛṇānásya ǀ manyáve ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

mā ǀ naḥ ǀ vadhāya ǀ hatnave ǀ jihīḷānasya ǀ rīradhaḥ ǀ

mā ǀ hṛṇānasya ǀ manyave ǁ

interlinear translation

do not [1] give [6] us [2] to the mortal [4] stroke [3] of enraged [5], or [7] to the wrath [9] of angry [8].

01.025.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.16.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.018   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि मृ॑ळी॒काय॑ ते॒ मनो॑ र॒थीरश्वं॒ न संदि॑तं ।

गी॒र्भिर्व॑रुण सीमहि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि मृळीकाय ते मनो रथीरश्वं न संदितं ।

गीर्भिर्वरुण सीमहि ॥

Samhita transliteration accented

ví mṛḷīkā́ya te máno rathī́ráśvam ná sáṃditam ǀ

gīrbhírvaruṇa sīmahi ǁ

Samhita transliteration nonaccented

vi mṛḷīkāya te mano rathīraśvam na saṃditam ǀ

gīrbhirvaruṇa sīmahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । मृ॒ळी॒काय॑ । ते॒ । मनः॑ । र॒थीः । अश्व॑म् । न । सम्ऽदि॑तम् ।

गीः॒ऽभिः । व॒रु॒ण॒ । सी॒म॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । मृळीकाय । ते । मनः । रथीः । अश्वम् । न । सम्ऽदितम् ।

गीःऽभिः । वरुण । सीमहि ॥

Padapatha transliteration accented

ví ǀ mṛḷīkā́ya ǀ te ǀ mánaḥ ǀ rathī́ḥ ǀ áśvam ǀ ná ǀ sám-ditam ǀ

gīḥ-bhíḥ ǀ varuṇa ǀ sīmahi ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

vi ǀ mṛḷīkāya ǀ te ǀ manaḥ ǀ rathīḥ ǀ aśvam ǀ na ǀ sam-ditam ǀ

gīḥ-bhiḥ ǀ varuṇa ǀ sīmahi ǁ

interlinear translation

{We} approach [11] to the compassion [2] of thy [3] mind [4], O Varuna [10], like [7] charioteer [5] to the constrained [8] by {his} words [9] steed [6].

01.025.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.16.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.019   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

परा॒ हि मे॒ विम॑न्यवः॒ पतं॑ति॒ वस्य॑इष्टये ।

वयो॒ न व॑स॒तीरुप॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

परा हि मे विमन्यवः पतंति वस्यइष्टये ।

वयो न वसतीरुप ॥

Samhita transliteration accented

párā hí me vímanyavaḥ pátanti vásya-iṣṭaye ǀ

váyo ná vasatī́rúpa ǁ

Samhita transliteration nonaccented

parā hi me vimanyavaḥ patanti vasya-iṣṭaye ǀ

vayo na vasatīrupa ǁ

Padapatha Devanagari Accented

परा॑ । हि । मे॒ । विऽम॑न्यवः । पत॑न्ति । वस्यः॑ऽइष्टये ।

वयः॑ । न । व॒स॒तीः । उप॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

परा । हि । मे । विऽमन्यवः । पतन्ति । वस्यःऽइष्टये ।

वयः । न । वसतीः । उप ॥

Padapatha transliteration accented

párā ǀ hí ǀ me ǀ ví-manyavaḥ ǀ pátanti ǀ vásyaḥ-iṣṭaye ǀ

váyaḥ ǀ ná ǀ vasatī́ḥ ǀ úpa ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

parā ǀ hi ǀ me ǀ vi-manyavaḥ ǀ patanti ǀ vasyaḥ-iṣṭaye ǀ

vayaḥ ǀ na ǀ vasatīḥ ǀ upa ǁ

interlinear translation

For [2] the longings [4] within me [3] fly [5] upwards [1] seeking after greater riches [6] like [8] birds [7] to [10] the nests [9].

01.025.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.16.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.020   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क॒दा क्ष॑त्र॒श्रियं॒ नर॒मा वरु॑णं करामहे ।

मृ॒ळी॒कायो॑रु॒चक्ष॑सं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कदा क्षत्रश्रियं नरमा वरुणं करामहे ।

मृळीकायोरुचक्षसं ॥

Samhita transliteration accented

kadā́ kṣatraśríyam náramā́ váruṇam karāmahe ǀ

mṛḷīkā́yorucákṣasam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

kadā kṣatraśriyam naramā varuṇam karāmahe ǀ

mṛḷīkāyorucakṣasam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क॒दा । क्ष॒त्र॒ऽश्रिय॑म् । नर॑म् । आ । वरु॑णम् । क॒रा॒म॒हे॒ ।

मृ॒ळी॒काय॑ । उ॒रु॒ऽचक्ष॑सम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कदा । क्षत्रऽश्रियम् । नरम् । आ । वरुणम् । करामहे ।

मृळीकाय । उरुऽचक्षसम् ॥

Padapatha transliteration accented

kadā́ ǀ kṣatra-śríyam ǀ náram ǀ ā́ ǀ váruṇam ǀ karāmahe ǀ

mṛḷīkā́ya ǀ uru-cákṣasam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

kadā ǀ kṣatra-śriyam ǀ naram ǀ ā ǀ varuṇam ǀ karāmahe ǀ

mṛḷīkāya ǀ uru-cakṣasam ǁ

interlinear translation

When [1] {we} dispose [6] Varuna [5] for mercy [7], {him} having the glory of warlike strength [2], Manly [3], wide seeing [8]?

01.025.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.17.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.021   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तदित्स॑मा॒नमा॑शाते॒ वेनं॑ता॒ न प्र यु॑च्छतः ।

धृ॒तव्र॑ताय दा॒शुषे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तदित्समानमाशाते वेनंता न प्र युच्छतः ।

धृतव्रताय दाशुषे ॥

Samhita transliteration accented

tádítsamānámāśāte vénantā ná prá yucchataḥ ǀ

dhṛtávratāya dāśúṣe ǁ

Samhita transliteration nonaccented

taditsamānamāśāte venantā na pra yucchataḥ ǀ

dhṛtavratāya dāśuṣe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तत् । इत् । स॒मा॒नम् । आ॒शा॒ते॒ इति॑ । वेन॑न्ता । न । प्र । यु॒च्छ॒तः॒ ।

धृ॒तऽव्र॑ताय । दा॒शुषे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तत् । इत् । समानम् । आशाते इति । वेनन्ता । न । प्र । युच्छतः ।

धृतऽव्रताय । दाशुषे ॥

Padapatha transliteration accented

tát ǀ ít ǀ samānám ǀ āśāte íti ǀ vénantā ǀ ná ǀ prá ǀ yucchataḥ ǀ

dhṛtá-vratāya ǀ dāśúṣe ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tat ǀ it ǀ samānam ǀ āśāte iti ǀ venantā ǀ na ǀ pra ǀ yucchataḥ ǀ

dhṛta-vratāya ǀ dāśuṣe ǁ

interlinear translation

Truly [2], {both} enjoying1 [5] similarly [3] reached [4] that {Varuna} [1], not [6] aloof [8] for holding the law of the workings [9] or for the giver [10],

1 This Rik begins answer (1.25.6–9) to the question of the previous rik (how can mercy of Varuna be given to man): these “both” are the man holding the law of the workings of Varuna and the man who gives to Varuna – both equally can reach Varuna. Sayana, Wilson, Griffit, Dutt, Peterson, Jamison, Kapali and Kashyap think that these “both” are Mitra and Varuna.

01.025.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.17.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.022   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वेदा॒ यो वी॒नां प॒दमं॒तरि॑क्षेण॒ पत॑तां ।

वेद॑ ना॒वः स॑मु॒द्रियः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वेदा यो वीनां पदमंतरिक्षेण पततां ।

वेद नावः समुद्रियः ॥

Samhita transliteration accented

védā yó vīnā́m padámantárikṣeṇa pátatām ǀ

véda nāváḥ samudríyaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

vedā yo vīnām padamantarikṣeṇa patatām ǀ

veda nāvaḥ samudriyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वेद॑ । यः । वी॒नाम् । प॒दम् । अ॒न्तरि॑क्षेण । पत॑ताम् ।

वेद॑ । ना॒वः । स॒मु॒द्रियः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वेद । यः । वीनाम् । पदम् । अन्तरिक्षेण । पतताम् ।

वेद । नावः । समुद्रियः ॥

Padapatha transliteration accented

véda ǀ yáḥ ǀ vīnā́m ǀ padám ǀ antárikṣeṇa ǀ pátatām ǀ

véda ǀ nāváḥ ǀ samudríyaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

veda ǀ yaḥ ǀ vīnām ǀ padam ǀ antarikṣeṇa ǀ patatām ǀ

veda ǀ nāvaḥ ǀ samudriyaḥ ǁ

interlinear translation

who [2] has knew [1] the region [4] of birds [3] flying [6] at the middle word [5], knew [7] the ships [8], swimming at the sea [9],

01.025.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.17.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.023   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वेद॑ मा॒सो धृ॒तव्र॑तो॒ द्वाद॑श प्र॒जाव॑तः ।

वेदा॒ य उ॑प॒जाय॑ते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः ।

वेदा य उपजायते ॥

Samhita transliteration accented

véda māsó dhṛtávrato dvā́daśa prajā́vataḥ ǀ

védā yá upajā́yate ǁ

Samhita transliteration nonaccented

veda māso dhṛtavrato dvādaśa prajāvataḥ ǀ

vedā ya upajāyate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वेद॑ । मा॒सः । धृ॒तऽव्र॑तः । द्वाद॑श । प्र॒जाऽव॑तः ।

वेद॑ । यः । उ॒प॒ऽजाय॑ते ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वेद । मासः । धृतऽव्रतः । द्वादश । प्रजाऽवतः ।

वेद । यः । उपऽजायते ॥

Padapatha transliteration accented

véda ǀ māsáḥ ǀ dhṛtá-vrataḥ ǀ dvā́daśa ǀ prajā́-vataḥ ǀ

véda ǀ yáḥ ǀ upa-jā́yate ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

veda ǀ māsaḥ ǀ dhṛta-vrataḥ ǀ dvādaśa ǀ prajā-vataḥ ǀ

veda ǀ yaḥ ǀ upa-jāyate ǁ

interlinear translation

holding firmly the law of thy workings [3] has knew [1] twelve [4] months [2] full of progeny [5], has knew [6] him who [7] is born [8],

01.025.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.17.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.024   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वेद॒ वात॑स्य वर्त॒निमु॒रोर्ऋ॒ष्वस्य॑ बृह॒तः ।

वेदा॒ ये अ॒ध्यास॑ते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वेद वातस्य वर्तनिमुरोर्ऋष्वस्य बृहतः ।

वेदा ये अध्यासते ॥

Samhita transliteration accented

véda vā́tasya vartanímurórṛṣvásya bṛhatáḥ ǀ

védā yé adhyā́sate ǁ

Samhita transliteration nonaccented

veda vātasya vartanimurorṛṣvasya bṛhataḥ ǀ

vedā ye adhyāsate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वेद॑ । वात॑स्य । व॒र्त॒निम् । उ॒रोः । ऋ॒ष्वस्य॑ । बृ॒ह॒तः ।

वेद॑ । ये । अ॒धि॒ऽआस॑ते ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वेद । वातस्य । वर्तनिम् । उरोः । ऋष्वस्य । बृहतः ।

वेद । ये । अधिऽआसते ॥

Padapatha transliteration accented

véda ǀ vā́tasya ǀ vartaním ǀ uróḥ ǀ ṛṣvásya ǀ bṛhatáḥ ǀ

véda ǀ yé ǀ adhi-ā́sate ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

veda ǀ vātasya ǀ vartanim ǀ uroḥ ǀ ṛṣvasya ǀ bṛhataḥ ǀ

veda ǀ ye ǀ adhi-āsate ǁ

interlinear translation

has knew [1] path [3] of wind [2], wide [4], high [5], Brihat <great supramental = Svar> [6], has knew [7] those who [8] are seated [9].

01.025.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.17.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.025   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नि ष॑साद धृ॒तव्र॑तो॒ वरु॑णः प॒स्त्या॒३॒॑स्वा ।

साम्रा॑ज्याय सु॒क्रतुः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नि षसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्वा ।

साम्राज्याय सुक्रतुः ॥

Samhita transliteration accented

ní ṣasāda dhṛtávrato váruṇaḥ pastyā́svā́ ǀ

sā́mrājyāya sukrátuḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ni ṣasāda dhṛtavrato varuṇaḥ pastyāsvā ǀ

sāmrājyāya sukratuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नि । स॒सा॒द॒ । धृ॒तऽव्र॑तः । वरु॑णः । प॒स्त्या॑सु । आ ।

साम्ऽरा॑ज्याय । सु॒ऽक्रतुः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नि । ससाद । धृतऽव्रतः । वरुणः । पस्त्यासु । आ ।

साम्ऽराज्याय । सुऽक्रतुः ॥

Padapatha transliteration accented

ní ǀ sasāda ǀ dhṛtá-vrataḥ ǀ váruṇaḥ ǀ pastyā́su ǀ ā́ ǀ

sā́m-rājyāya ǀ su-krátuḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ni ǀ sasāda ǀ dhṛta-vrataḥ ǀ varuṇaḥ ǀ pastyāsu ǀ ā ǀ

sām-rājyāya ǀ su-kratuḥ ǁ

interlinear translation

Varuna [4] holding firmly the law of his workings [3], perfect in will [8] has sat [2] within [1] in [6] the rivers [5] for sovereign reigning [7].

01.025.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.18.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.026   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अतो॒ विश्वा॒न्यद्भु॑ता चिकि॒त्वाँ अ॒भि प॑श्यति ।

कृ॒तानि॒ या च॒ कर्त्वा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वाँ अभि पश्यति ।

कृतानि या च कर्त्वा ॥

Samhita transliteration accented

áto víśvānyádbhutā cikitvā́m̐ abhí paśyati ǀ

kṛtā́ni yā́ ca kártvā ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ato viśvānyadbhutā cikitvām̐ abhi paśyati ǀ

kṛtāni yā ca kartvā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अतः॑ । विश्वा॑नि । अद्भु॑ता । चि॒कि॒त्वान् । अ॒भि । प॒श्य॒ति॒ ।

कृ॒तानि॑ । या । च॒ । कर्त्वा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अतः । विश्वानि । अद्भुता । चिकित्वान् । अभि । पश्यति ।

कृतानि । या । च । कर्त्वा ॥

Padapatha transliteration accented

átaḥ ǀ víśvāni ǀ ádbhutā ǀ cikitvā́n ǀ abhí ǀ paśyati ǀ

kṛtā́ni ǀ yā́ ǀ ca ǀ kártvā ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ataḥ ǀ viśvāni ǀ adbhutā ǀ cikitvān ǀ abhi ǀ paśyati ǀ

kṛtāni ǀ yā ǀ ca ǀ kartvā ǁ

interlinear translation

Knowing [4] all [2] transcendental things [3] {he} sees [6] thence [1] things, that are done [7] and [9] those [8] that must be done [10].

01.025.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.18.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.027   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स नो॑ वि॒श्वाहा॑ सु॒क्रतु॑रादि॒त्यः सु॒पथा॑ करत् ।

प्र ण॒ आयूं॑षि तारिषत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स नो विश्वाहा सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत् ।

प्र ण आयूंषि तारिषत् ॥

Samhita transliteration accented

sá no viśvā́hā sukráturādityáḥ supáthā karat ǀ

prá ṇa ā́yūṃṣi tāriṣat ǁ

Samhita transliteration nonaccented

sa no viśvāhā sukraturādityaḥ supathā karat ǀ

pra ṇa āyūṃṣi tāriṣat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । नः॒ । वि॒श्वाहा॑ । सु॒ऽक्रतुः॑ । आ॒दि॒त्यः । सु॒ऽपथा॑ । क॒र॒त् ।

प्र । नः॒ । आयूं॑षि । ता॒रि॒ष॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । नः । विश्वाहा । सुऽक्रतुः । आदित्यः । सुऽपथा । करत् ।

प्र । नः । आयूंषि । तारिषत् ॥

Padapatha transliteration accented

sáḥ ǀ naḥ ǀ viśvā́hā ǀ su-krátuḥ ǀ ādityáḥ ǀ su-páthā ǀ karat ǀ

prá ǀ naḥ ǀ ā́yūṃṣi ǀ tāriṣat ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

saḥ ǀ naḥ ǀ viśvāhā ǀ su-kratuḥ ǀ ādityaḥ ǀ su-pathā ǀ karat ǀ

pra ǀ naḥ ǀ āyūṃṣi ǀ tāriṣat ǁ

interlinear translation

He [1], mighty of will [4], Aditya (son of the boundless mother Aditi) [5], always [3] make [7], us [2] by the good path [6], carry [11] our [9] life [10] forward [8].

01.025.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.18.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.028   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

बिभ्र॑द्द्रा॒पिं हि॑र॒ण्ययं॒ वरु॑णो वस्त नि॒र्णिजं॑ ।

परि॒ स्पशो॒ नि षे॑दिरे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

बिभ्रद्द्रापिं हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजं ।

परि स्पशो नि षेदिरे ॥

Samhita transliteration accented

bíbhraddrāpím hiraṇyáyam váruṇo vasta nirṇíjam ǀ

pári spáśo ní ṣedire ǁ

Samhita transliteration nonaccented

bibhraddrāpim hiraṇyayam varuṇo vasta nirṇijam ǀ

pari spaśo ni ṣedire ǁ

Padapatha Devanagari Accented

बिभ्र॑त् । द्रा॒पिम् । हि॒र॒ण्यय॑म् । वरु॑णः । व॒स्त॒ । निः॒ऽनिज॑म् ।

परि॑ । स्पशः॑ । नि । से॒दि॒रे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

बिभ्रत् । द्रापिम् । हिरण्ययम् । वरुणः । वस्त । निःऽनिजम् ।

परि । स्पशः । नि । सेदिरे ॥

Padapatha transliteration accented

bíbhrat ǀ drāpím ǀ hiraṇyáyam ǀ váruṇaḥ ǀ vasta ǀ niḥ-níjam ǀ

pári ǀ spáśaḥ ǀ ní ǀ sedire ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

bibhrat ǀ drāpim ǀ hiraṇyayam ǀ varuṇaḥ ǀ vasta ǀ niḥ-nijam ǀ

pari ǀ spaśaḥ ǀ ni ǀ sedire ǁ

interlinear translation

Varuna [4] bearing [1] golden [3] robe [2] puts on [5] robe of light [6], everywhere [7] scouts [8] have sat [10].

01.025.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.18.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.029   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न यं दिप्सं॑ति दि॒प्सवो॒ न द्रुह्वा॑णो॒ जना॑नां ।

न दे॒वम॒भिमा॑तयः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

न यं दिप्संति दिप्सवो न द्रुह्वाणो जनानां ।

न देवमभिमातयः ॥

Samhita transliteration accented

ná yám dípsanti dipsávo ná drúhvāṇo jánānām ǀ

ná devámabhímātayaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

na yam dipsanti dipsavo na druhvāṇo janānām ǀ

na devamabhimātayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न । यम् । दिप्स॑न्ति । दि॒प्सवः॑ । न । द्रुह्वा॑णः । जना॑नाम् ।

न । दे॒वम् । अ॒भिऽमा॑तयः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

न । यम् । दिप्सन्ति । दिप्सवः । न । द्रुह्वाणः । जनानाम् ।

न । देवम् । अभिऽमातयः ॥

Padapatha transliteration accented

ná ǀ yám ǀ dípsanti ǀ dipsávaḥ ǀ ná ǀ drúhvāṇaḥ ǀ jánānām ǀ

ná ǀ devám ǀ abhí-mātayaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

na ǀ yam ǀ dipsanti ǀ dipsavaḥ ǀ na ǀ druhvāṇaḥ ǀ janānām ǀ

na ǀ devam ǀ abhi-mātayaḥ ǁ

interlinear translation

Those who would do hurt [4], who would do injury [6] to living beings [7], adverse [10] to god [9] do not [5] {even try} make damage [3] to him [2],

01.025.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.18.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.030   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒त यो मानु॑षे॒ष्वा यश॑श्च॒क्रे असा॒म्या ।

अ॒स्माक॑मु॒दरे॒ष्वा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत यो मानुषेष्वा यशश्चक्रे असाम्या ।

अस्माकमुदरेष्वा ॥

Samhita transliteration accented

utá yó mā́nuṣeṣvā́ yáśaścakré ásāmyā́ ǀ

asmā́kamudáreṣvā́ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

uta yo mānuṣeṣvā yaśaścakre asāmyā ǀ

asmākamudareṣvā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त । यः । मानु॑षेषु । आ । यशः॑ । च॒क्रे । असा॑मि । आ ।

अ॒स्माक॑म् । उ॒दरे॑षु । आ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत । यः । मानुषेषु । आ । यशः । चक्रे । असामि । आ ।

अस्माकम् । उदरेषु । आ ॥

Padapatha transliteration accented

utá ǀ yáḥ ǀ mā́nuṣeṣu ǀ ā́ ǀ yáśaḥ ǀ cakré ǀ ásāmi ǀ ā́ ǀ

asmā́kam ǀ udáreṣu ǀ ā́ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

uta ǀ yaḥ ǀ mānuṣeṣu ǀ ā ǀ yaśaḥ ǀ cakre ǀ asāmi ǀ ā ǀ

asmākam ǀ udareṣu ǀ ā ǁ

interlinear translation

and [1] he who [2] in men [3] fulfil [6] entire [7], hearing {of the Truth} | glory [5] within [10] us [9].

01.025.16   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.19.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.031   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

परा॑ मे यंति धी॒तयो॒ गावो॒ न गव्यू॑ती॒रनु॑ ।

इ॒च्छंती॑रुरु॒चक्ष॑सं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

परा मे यंति धीतयो गावो न गव्यूतीरनु ।

इच्छंतीरुरुचक्षसं ॥

Samhita transliteration accented

párā me yanti dhītáyo gā́vo ná gávyūtīránu ǀ

icchántīrurucákṣasam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

parā me yanti dhītayo gāvo na gavyūtīranu ǀ

icchantīrurucakṣasam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

परा॑ । मे॒ । य॒न्ति॒ । धी॒तयः॑ । गावः॑ । न । गव्यू॑तीः । अनु॑ ।

इ॒च्छन्तीः॑ । उ॒रु॒ऽचक्ष॑सम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

परा । मे । यन्ति । धीतयः । गावः । न । गव्यूतीः । अनु ।

इच्छन्तीः । उरुऽचक्षसम् ॥

Padapatha transliteration accented

párā ǀ me ǀ yanti ǀ dhītáyaḥ ǀ gā́vaḥ ǀ ná ǀ gávyūtīḥ ǀ ánu ǀ

icchántīḥ ǀ uru-cákṣasam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

parā ǀ me ǀ yanti ǀ dhītayaḥ ǀ gāvaḥ ǀ na ǀ gavyūtīḥ ǀ anu ǀ

icchantīḥ ǀ uru-cakṣasam ǁ

interlinear translation

My [2] thoughts [4] go [3] further [1] like [6] cows [5] to [8] pastures [7], desiring [9] the wide seeing {Varuna} [10].

01.025.17   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.19.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.032   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सं नु वो॑चावहै॒ पुन॒र्यतो॑ मे॒ मध्वाभृ॑तं ।

होते॑व॒ क्षद॑से प्रि॒यं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सं नु वोचावहै पुनर्यतो मे मध्वाभृतं ।

होतेव क्षदसे प्रियं ॥

Samhita transliteration accented

sám nú vocāvahai púnaryáto me mádhvā́bhṛtam ǀ

hóteva kṣádase priyám ǁ

Samhita transliteration nonaccented

sam nu vocāvahai punaryato me madhvābhṛtam ǀ

hoteva kṣadase priyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम् । नु । वो॒चा॒व॒है॒ । पुनः॑ । यतः॑ । मे॒ । मधु॑ । आऽभृ॑तम् ।

होता॑ऽइव । क्षद॑से । प्रि॒यम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम् । नु । वोचावहै । पुनः । यतः । मे । मधु । आऽभृतम् ।

होताऽइव । क्षदसे । प्रियम् ॥

Padapatha transliteration accented

sám ǀ nú ǀ vocāvahai ǀ púnaḥ ǀ yátaḥ ǀ me ǀ mádhu ǀ ā́-bhṛtam ǀ

hótā-iva ǀ kṣádase ǀ priyám ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

sam ǀ nu ǀ vocāvahai ǀ punaḥ ǀ yataḥ ǀ me ǀ madhu ǀ ā-bhṛtam ǀ

hotā-iva ǀ kṣadase ǀ priyam ǁ

interlinear translation

Declare [3] altogether [1] now [2] again [4], where [5] as priest calling {the gods} [9] {thou} eatest [10] my [6] stored [8] honey [7], the delight [11].

01.025.18   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.19.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.033   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दर्शं॒ नु वि॒श्वद॑र्शतं॒ दर्शं॒ रथ॒मधि॒ क्षमि॑ ।

ए॒ता जु॑षत मे॒ गिरः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दर्शं नु विश्वदर्शतं दर्शं रथमधि क्षमि ।

एता जुषत मे गिरः ॥

Samhita transliteration accented

dárśam nú viśvádarśatam dárśam ráthamádhi kṣámi ǀ

etā́ juṣata me gíraḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

darśam nu viśvadarśatam darśam rathamadhi kṣami ǀ

etā juṣata me giraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दर्श॑म् । नु । वि॒श्वऽद॑र्शतम् । दर्श॑म् । रथ॑म् । अधि॑ । क्षमि॑ ।

ए॒ताः । जु॒ष॒त॒ । मे॒ । गिरः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दर्शम् । नु । विश्वऽदर्शतम् । दर्शम् । रथम् । अधि । क्षमि ।

एताः । जुषत । मे । गिरः ॥

Padapatha transliteration accented

dárśam ǀ nú ǀ viśvá-darśatam ǀ dárśam ǀ rátham ǀ ádhi ǀ kṣámi ǀ

etā́ḥ ǀ juṣata ǀ me ǀ gíraḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

darśam ǀ nu ǀ viśva-darśatam ǀ darśam ǀ ratham ǀ adhi ǀ kṣami ǀ

etāḥ ǀ juṣata ǀ me ǀ giraḥ ǁ

interlinear translation

{ I } would like to see [1] now [2] all-seeing [3], { I } would like to see [4] the chariot [5] from above [6], on the earth [7], {he} accepted [9] these [8] my [10] words [11].

01.025.19   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.19.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.034   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒मं मे॑ वरुण श्रुधी॒ हव॑म॒द्या च॑ मृळय ।

त्वाम॑व॒स्युरा च॑के ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृळय ।

त्वामवस्युरा चके ॥

Samhita transliteration accented

imám me varuṇa śrudhī hávamadyā́ ca mṛḷaya ǀ

tvā́mavasyúrā́ cake ǁ

Samhita transliteration nonaccented

imam me varuṇa śrudhī havamadyā ca mṛḷaya ǀ

tvāmavasyurā cake ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒मम् । मे॒ । व॒रु॒ण॒ । श्रु॒धि॒ । हव॑म् । अ॒द्य । च॒ । मृ॒ळ॒य॒ ।

त्वाम् । अ॒व॒स्युः । आ । च॒के॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इमम् । मे । वरुण । श्रुधि । हवम् । अद्य । च । मृळय ।

त्वाम् । अवस्युः । आ । चके ॥

Padapatha transliteration accented

imám ǀ me ǀ varuṇa ǀ śrudhi ǀ hávam ǀ adyá ǀ ca ǀ mṛḷaya ǀ

tvā́m ǀ avasyúḥ ǀ ā́ ǀ cake ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

imam ǀ me ǀ varuṇa ǀ śrudhi ǀ havam ǀ adya ǀ ca ǀ mṛḷaya ǀ

tvām ǀ avasyuḥ ǀ ā ǀ cake ǁ

interlinear translation

Now [6], O Varuna [3], hear [4] this [1] my [2] call [5] and [7] be gracious [8]; { I } yearning [10] desire [12] thee [9].

01.025.20   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.19.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.035   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं विश्व॑स्य मेधिर दि॒वश्च॒ ग्मश्च॑ राजसि ।

स याम॑नि॒ प्रति॑ श्रुधि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च राजसि ।

स यामनि प्रति श्रुधि ॥

Samhita transliteration accented

tvám víśvasya medhira diváśca gmáśca rājasi ǀ

sá yā́mani práti śrudhi ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tvam viśvasya medhira divaśca gmaśca rājasi ǀ

sa yāmani prati śrudhi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । विश्व॑स्य । मे॒धि॒र॒ । दि॒वः । च॒ । ग्मः । च॒ । रा॒ज॒सि॒ ।

सः । याम॑नि । प्रति॑ । श्रु॒धि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । विश्वस्य । मेधिर । दिवः । च । ग्मः । च । राजसि ।

सः । यामनि । प्रति । श्रुधि ॥

Padapatha transliteration accented

tvám ǀ víśvasya ǀ medhira ǀ diváḥ ǀ ca ǀ gmáḥ ǀ ca ǀ rājasi ǀ

sáḥ ǀ yā́mani ǀ práti ǀ śrudhi ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tvam ǀ viśvasya ǀ medhira ǀ divaḥ ǀ ca ǀ gmaḥ ǀ ca ǀ rājasi ǀ

saḥ ǀ yāmani ǀ prati ǀ śrudhi ǁ

interlinear translation

Thou [1], O Wise [3], reign [8] over all [2], and [5] over Heaven [4], and [7] over Earth [6]. Do thou [9] hear [12] invocation [10] in response [11].

01.025.21   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.19.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.036   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उदु॑त्त॒मं मु॑मुग्धि नो॒ वि पाशं॑ मध्य॒मं चृ॑त ।

अवा॑ध॒मानि॑ जी॒वसे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उदुत्तमं मुमुग्धि नो वि पाशं मध्यमं चृत ।

अवाधमानि जीवसे ॥

Samhita transliteration accented

úduttamám mumugdhi no ví pā́śam madhyamám cṛta ǀ

ávādhamā́ni jīváse ǁ

Samhita transliteration nonaccented

uduttamam mumugdhi no vi pāśam madhyamam cṛta ǀ

avādhamāni jīvase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उत् । उ॒त्ऽत॒मम् । मु॒मु॒ग्धि॒ । नः॒ । वि । पाश॑म् । म॒ध्य॒मम् । चृ॒त॒ ।

अव॑ । अ॒ध॒मानि॑ । जी॒वसे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत् । उत्ऽतमम् । मुमुग्धि । नः । वि । पाशम् । मध्यमम् । चृत ।

अव । अधमानि । जीवसे ॥

Padapatha transliteration accented

út ǀ ut-tamám ǀ mumugdhi ǀ naḥ ǀ ví ǀ pā́śam ǀ madhyamám ǀ cṛta ǀ

áva ǀ adhamā́ni ǀ jīváse ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ut ǀ ut-tamam ǀ mumugdhi ǀ naḥ ǀ vi ǀ pāśam ǀ madhyamam ǀ cṛta ǀ

ava ǀ adhamāni ǀ jīvase ǁ

interlinear translation

Unbind [3] from us [4] upward [1] the upper [2] cord [6], the middle [7] – to either side [5], cut [8] lower {cords} [10] downward [9] that we may live [11].

Translations and commentaries by Sri Aurobindo

1. November 19161

1.25.10. In the rivers Varuna is seated upholding the law of his works, perfect in will for empire.

1.25.11. he thus knows the things that are transcendent, he is able to cast his majestic eye of sovereignty upon our existence and see there the things that are done and those that remain to be done

1.25.12. Perfect in will, let the son of Infinity make us by the good path and carry our life forward.

1.25.13. Varuna puts on his golden robe of light and his scouts are all around.

2. 19132

1.25.1. Whatsoever thy peoples, whatever their nature, thou, O God Varuna, measurest out to them accordingly in sky and sky the law of their nature.

1.25.2. Let not thy delight in us be for the mortal piercing of him who is heedless nor for wrath against him who is exultant.

1.25.3. We with the words of the mantra, O Varuna, limit the mind in thee for gentleness, as the charioteer checks his horse in its gallop.

1.25.4. For they who house with me are hastening up for the sacrifice, free from passions, like birds that fly to their nests.

1.25.5. When shall we mould for gentleness — since wide is the vision in him — this strong Varuna in whom warlike strength is the force of his nature?

1.25.6. Therefore do ye two enjoy his equal mood and like harpers tune yourselves in yoga to the Giver whose law of being is constancy,—

1.25.7. he who knows the path of the birds as they wing through the air and he knows the ships that go down to the sea;

1.25.8. he knows the twelve months with their offspring, because his nature is constancy to law, he knows him who is born into the world,

1.25.9. knows the action of the vast rushing and mighty wind and knows those who are seated above.

1.25.10. Varuna, because his nature is steadfastness, has taken his seat in all lordships and is very mighty for Empire.

1.25.11. Therefore he sees with understanding all wonderful things; he looks with knowledge on the things that have been done and on those that are yet to be accomplished.

1.25.12. The son of Aditi, the strong One who has all mightinesses set us on the good path, he carried our lives across safe to their goal.

1.25.13. Varuna weareth his golden robe and hath taken upon him a form and many clearnesses have taken their seats around.

1.25.14. Him the hurters cannot hurt, nor they who do injury to the peoples,— they are not able to measure with themselves the God.

1.25.15. He that has established no incomplete success in mental beings, can well have established it in our deeper selves.

1.25.16. Like cows that troop to their pastures, thoughts crowd to me desiring the wide-visioned Varuna.

1.25.17. Ye two must now declare again where ye have stored for me the sweet wine, for as the offerer of Sacrifice thou, O Varuna, eatest of all pleasantness.

1.25.18. O ye my words, do ye cling to the all-seeing and beautiful in his beautiful and spacious car.

1.25.19. Even today, O Varuna, hear this my call and take me into thy grace, for to thee for protection I gaze.

1.25.20. O thou who art able to contain the universe, thou art ruler over earth and heaven; therefore in thy mastery lend us thy ear.

1.25.21. Loose upward the upper cord that binds us, cleave to either side the middle, downward cleave the lower cords that we may live.

 

1 The Hymns of the Atris. The Guardians of the Light. Varuna // CWSA.– Vol. 15.– The Secret of the Veda.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1998, pp. 500-508. 1-st published: Arya: A Philosophical Review. Monthly.– Vol.3, No 4 – November 1916, pp. 237-246.

Back

2 CWSA.– Vol. 14.– Vedic and Philological Studies.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2016, pp. 209-215. 1-st published: Sri Aurobindo: Archives & Research: a biannual journal.– Volume 4, No1 (1980, April), pp. 35-38.

Back

in Russian