SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 25

 

1. Info

To:    varuṇa
From:   śunaḥśepa ājīgarti
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1-6, 12, 13, 16, 18, 21); nicṛdgāyatrī (7-9, 14, 17, 19, 20); pratiṣṭhāgāyatrī (10); virāḍgāyatrī (11); gāyatrī (pādanicṛdgāyatrī) (15)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.025.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.16.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.016   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यच्चि॒द्धि ते॒ विशो॑ यथा॒ प्र दे॑व वरुण व्र॒तं ।

मि॒नी॒मसि॒ द्यवि॑द्यवि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यच्चिद्धि ते विशो यथा प्र देव वरुण व्रतं ।

मिनीमसि द्यविद्यवि ॥

Samhita Transcription Accented

yácciddhí te víśo yathā prá deva varuṇa vratám ǀ

minīmási dyávidyavi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yacciddhi te viśo yathā pra deva varuṇa vratam ǀ

minīmasi dyavidyavi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । चि॒त् । हि । ते॒ । विशः॑ । य॒था॒ । प्र । दे॒व॒ । व॒रु॒ण॒ । व्र॒तम् ।

मि॒नी॒मसि॑ । द्यवि॑ऽद्यवि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । चित् । हि । ते । विशः । यथा । प्र । देव । वरुण । व्रतम् ।

मिनीमसि । द्यविऽद्यवि ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ cit ǀ hí ǀ te ǀ víśaḥ ǀ yathā ǀ prá ǀ deva ǀ varuṇa ǀ vratám ǀ

minīmási ǀ dyávi-dyavi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ cit ǀ hi ǀ te ǀ viśaḥ ǀ yathā ǀ pra ǀ deva ǀ varuṇa ǀ vratam ǀ

minīmasi ǀ dyavi-dyavi ǁ

01.025.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.16.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.017   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मा नो॑ व॒धाय॑ ह॒त्नवे॑ जिहीळा॒नस्य॑ रीरधः ।

मा हृ॑णा॒नस्य॑ म॒न्यवे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मा नो वधाय हत्नवे जिहीळानस्य रीरधः ।

मा हृणानस्य मन्यवे ॥

Samhita Transcription Accented

mā́ no vadhā́ya hatnáve jihīḷānásya rīradhaḥ ǀ

mā́ hṛṇānásya manyáve ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mā no vadhāya hatnave jihīḷānasya rīradhaḥ ǀ

mā hṛṇānasya manyave ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मा । नः॒ । व॒धाय॑ । ह॒त्नवे॑ । जि॒ही॒ळा॒नस्य॑ । री॒र॒धः॒ ।

मा । हृ॒णा॒नस्य॑ । म॒न्यवे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मा । नः । वधाय । हत्नवे । जिहीळानस्य । रीरधः ।

मा । हृणानस्य । मन्यवे ॥

Padapatha Transcription Accented

mā́ ǀ naḥ ǀ vadhā́ya ǀ hatnáve ǀ jihīḷānásya ǀ rīradhaḥ ǀ

mā́ ǀ hṛṇānásya ǀ manyáve ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mā ǀ naḥ ǀ vadhāya ǀ hatnave ǀ jihīḷānasya ǀ rīradhaḥ ǀ

mā ǀ hṛṇānasya ǀ manyave ǁ

01.025.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.16.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.018   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि मृ॑ळी॒काय॑ ते॒ मनो॑ र॒थीरश्वं॒ न संदि॑तं ।

गी॒र्भिर्व॑रुण सीमहि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि मृळीकाय ते मनो रथीरश्वं न संदितं ।

गीर्भिर्वरुण सीमहि ॥

Samhita Transcription Accented

ví mṛḷīkā́ya te máno rathī́ráśvam ná sáṃditam ǀ

gīrbhírvaruṇa sīmahi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vi mṛḷīkāya te mano rathīraśvam na saṃditam ǀ

gīrbhirvaruṇa sīmahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । मृ॒ळी॒काय॑ । ते॒ । मनः॑ । र॒थीः । अश्व॑म् । न । सम्ऽदि॑तम् ।

गीः॒ऽभिः । व॒रु॒ण॒ । सी॒म॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । मृळीकाय । ते । मनः । रथीः । अश्वम् । न । सम्ऽदितम् ।

गीःऽभिः । वरुण । सीमहि ॥

Padapatha Transcription Accented

ví ǀ mṛḷīkā́ya ǀ te ǀ mánaḥ ǀ rathī́ḥ ǀ áśvam ǀ ná ǀ sám-ditam ǀ

gīḥ-bhíḥ ǀ varuṇa ǀ sīmahi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi ǀ mṛḷīkāya ǀ te ǀ manaḥ ǀ rathīḥ ǀ aśvam ǀ na ǀ sam-ditam ǀ

gīḥ-bhiḥ ǀ varuṇa ǀ sīmahi ǁ

01.025.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.16.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.019   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

परा॒ हि मे॒ विम॑न्यवः॒ पतं॑ति॒ वस्य॑इष्टये ।

वयो॒ न व॑स॒तीरुप॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

परा हि मे विमन्यवः पतंति वस्यइष्टये ।

वयो न वसतीरुप ॥

Samhita Transcription Accented

párā hí me vímanyavaḥ pátanti vásya-iṣṭaye ǀ

váyo ná vasatī́rúpa ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

parā hi me vimanyavaḥ patanti vasya-iṣṭaye ǀ

vayo na vasatīrupa ǁ

Padapatha Devanagari Accented

परा॑ । हि । मे॒ । विऽम॑न्यवः । पत॑न्ति । वस्यः॑ऽइष्टये ।

वयः॑ । न । व॒स॒तीः । उप॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

परा । हि । मे । विऽमन्यवः । पतन्ति । वस्यःऽइष्टये ।

वयः । न । वसतीः । उप ॥

Padapatha Transcription Accented

párā ǀ hí ǀ me ǀ ví-manyavaḥ ǀ pátanti ǀ vásyaḥ-iṣṭaye ǀ

váyaḥ ǀ ná ǀ vasatī́ḥ ǀ úpa ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

parā ǀ hi ǀ me ǀ vi-manyavaḥ ǀ patanti ǀ vasyaḥ-iṣṭaye ǀ

vayaḥ ǀ na ǀ vasatīḥ ǀ upa ǁ

01.025.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.16.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.020   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क॒दा क्ष॑त्र॒श्रियं॒ नर॒मा वरु॑णं करामहे ।

मृ॒ळी॒कायो॑रु॒चक्ष॑सं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कदा क्षत्रश्रियं नरमा वरुणं करामहे ।

मृळीकायोरुचक्षसं ॥

Samhita Transcription Accented

kadā́ kṣatraśríyam náramā́ váruṇam karāmahe ǀ

mṛḷīkā́yorucákṣasam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kadā kṣatraśriyam naramā varuṇam karāmahe ǀ

mṛḷīkāyorucakṣasam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क॒दा । क्ष॒त्र॒ऽश्रिय॑म् । नर॑म् । आ । वरु॑णम् । क॒रा॒म॒हे॒ ।

मृ॒ळी॒काय॑ । उ॒रु॒ऽचक्ष॑सम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कदा । क्षत्रऽश्रियम् । नरम् । आ । वरुणम् । करामहे ।

मृळीकाय । उरुऽचक्षसम् ॥

Padapatha Transcription Accented

kadā́ ǀ kṣatra-śríyam ǀ náram ǀ ā́ ǀ váruṇam ǀ karāmahe ǀ

mṛḷīkā́ya ǀ uru-cákṣasam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kadā ǀ kṣatra-śriyam ǀ naram ǀ ā ǀ varuṇam ǀ karāmahe ǀ

mṛḷīkāya ǀ uru-cakṣasam ǁ

01.025.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.17.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.021   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तदित्स॑मा॒नमा॑शाते॒ वेनं॑ता॒ न प्र यु॑च्छतः ।

धृ॒तव्र॑ताय दा॒शुषे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तदित्समानमाशाते वेनंता न प्र युच्छतः ।

धृतव्रताय दाशुषे ॥

Samhita Transcription Accented

tádítsamānámāśāte vénantā ná prá yucchataḥ ǀ

dhṛtávratāya dāśúṣe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

taditsamānamāśāte venantā na pra yucchataḥ ǀ

dhṛtavratāya dāśuṣe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तत् । इत् । स॒मा॒नम् । आ॒शा॒ते॒ इति॑ । वेन॑न्ता । न । प्र । यु॒च्छ॒तः॒ ।

धृ॒तऽव्र॑ताय । दा॒शुषे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तत् । इत् । समानम् । आशाते इति । वेनन्ता । न । प्र । युच्छतः ।

धृतऽव्रताय । दाशुषे ॥

Padapatha Transcription Accented

tát ǀ ít ǀ samānám ǀ āśāte íti ǀ vénantā ǀ ná ǀ prá ǀ yucchataḥ ǀ

dhṛtá-vratāya ǀ dāśúṣe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tat ǀ it ǀ samānam ǀ āśāte iti ǀ venantā ǀ na ǀ pra ǀ yucchataḥ ǀ

dhṛta-vratāya ǀ dāśuṣe ǁ

01.025.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.17.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.022   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वेदा॒ यो वी॒नां प॒दमं॒तरि॑क्षेण॒ पत॑तां ।

वेद॑ ना॒वः स॑मु॒द्रियः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वेदा यो वीनां पदमंतरिक्षेण पततां ।

वेद नावः समुद्रियः ॥

Samhita Transcription Accented

védā yó vīnā́m padámantárikṣeṇa pátatām ǀ

véda nāváḥ samudríyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vedā yo vīnām padamantarikṣeṇa patatām ǀ

veda nāvaḥ samudriyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वेद॑ । यः । वी॒नाम् । प॒दम् । अ॒न्तरि॑क्षेण । पत॑ताम् ।

वेद॑ । ना॒वः । स॒मु॒द्रियः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वेद । यः । वीनाम् । पदम् । अन्तरिक्षेण । पतताम् ।

वेद । नावः । समुद्रियः ॥

Padapatha Transcription Accented

véda ǀ yáḥ ǀ vīnā́m ǀ padám ǀ antárikṣeṇa ǀ pátatām ǀ

véda ǀ nāváḥ ǀ samudríyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

veda ǀ yaḥ ǀ vīnām ǀ padam ǀ antarikṣeṇa ǀ patatām ǀ

veda ǀ nāvaḥ ǀ samudriyaḥ ǁ

01.025.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.17.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.023   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वेद॑ मा॒सो धृ॒तव्र॑तो॒ द्वाद॑श प्र॒जाव॑तः ।

वेदा॒ य उ॑प॒जाय॑ते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः ।

वेदा य उपजायते ॥

Samhita Transcription Accented

véda māsó dhṛtávrato dvā́daśa prajā́vataḥ ǀ

védā yá upajā́yate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

veda māso dhṛtavrato dvādaśa prajāvataḥ ǀ

vedā ya upajāyate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वेद॑ । मा॒सः । धृ॒तऽव्र॑तः । द्वाद॑श । प्र॒जाऽव॑तः ।

वेद॑ । यः । उ॒प॒ऽजाय॑ते ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वेद । मासः । धृतऽव्रतः । द्वादश । प्रजाऽवतः ।

वेद । यः । उपऽजायते ॥

Padapatha Transcription Accented

véda ǀ māsáḥ ǀ dhṛtá-vrataḥ ǀ dvā́daśa ǀ prajā́-vataḥ ǀ

véda ǀ yáḥ ǀ upa-jā́yate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

veda ǀ māsaḥ ǀ dhṛta-vrataḥ ǀ dvādaśa ǀ prajā-vataḥ ǀ

veda ǀ yaḥ ǀ upa-jāyate ǁ

01.025.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.17.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.024   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वेद॒ वात॑स्य वर्त॒निमु॒रोर्ऋ॒ष्वस्य॑ बृह॒तः ।

वेदा॒ ये अ॒ध्यास॑ते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वेद वातस्य वर्तनिमुरोर्ऋष्वस्य बृहतः ।

वेदा ये अध्यासते ॥

Samhita Transcription Accented

véda vā́tasya vartanímurórṛṣvásya bṛhatáḥ ǀ

védā yé adhyā́sate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

veda vātasya vartanimurorṛṣvasya bṛhataḥ ǀ

vedā ye adhyāsate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वेद॑ । वात॑स्य । व॒र्त॒निम् । उ॒रोः । ऋ॒ष्वस्य॑ । बृ॒ह॒तः ।

वेद॑ । ये । अ॒धि॒ऽआस॑ते ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वेद । वातस्य । वर्तनिम् । उरोः । ऋष्वस्य । बृहतः ।

वेद । ये । अधिऽआसते ॥

Padapatha Transcription Accented

véda ǀ vā́tasya ǀ vartaním ǀ uróḥ ǀ ṛṣvásya ǀ bṛhatáḥ ǀ

véda ǀ yé ǀ adhi-ā́sate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

veda ǀ vātasya ǀ vartanim ǀ uroḥ ǀ ṛṣvasya ǀ bṛhataḥ ǀ

veda ǀ ye ǀ adhi-āsate ǁ

01.025.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.17.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.025   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नि ष॑साद धृ॒तव्र॑तो॒ वरु॑णः प॒स्त्या॒३॒॑स्वा ।

साम्रा॑ज्याय सु॒क्रतुः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नि षसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्वा ।

साम्राज्याय सुक्रतुः ॥

Samhita Transcription Accented

ní ṣasāda dhṛtávrato váruṇaḥ pastyā́svā́ ǀ

sā́mrājyāya sukrátuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ni ṣasāda dhṛtavrato varuṇaḥ pastyāsvā ǀ

sāmrājyāya sukratuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नि । स॒सा॒द॒ । धृ॒तऽव्र॑तः । वरु॑णः । प॒स्त्या॑सु । आ ।

साम्ऽरा॑ज्याय । सु॒ऽक्रतुः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नि । ससाद । धृतऽव्रतः । वरुणः । पस्त्यासु । आ ।

साम्ऽराज्याय । सुऽक्रतुः ॥

Padapatha Transcription Accented

ní ǀ sasāda ǀ dhṛtá-vrataḥ ǀ váruṇaḥ ǀ pastyā́su ǀ ā́ ǀ

sā́m-rājyāya ǀ su-krátuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ni ǀ sasāda ǀ dhṛta-vrataḥ ǀ varuṇaḥ ǀ pastyāsu ǀ ā ǀ

sām-rājyāya ǀ su-kratuḥ ǁ

01.025.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.18.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.026   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अतो॒ विश्वा॒न्यद्भु॑ता चिकि॒त्वाँ अ॒भि प॑श्यति ।

कृ॒तानि॒ या च॒ कर्त्वा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वाँ अभि पश्यति ।

कृतानि या च कर्त्वा ॥

Samhita Transcription Accented

áto víśvānyádbhutā cikitvā́m̐ abhí paśyati ǀ

kṛtā́ni yā́ ca kártvā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ato viśvānyadbhutā cikitvām̐ abhi paśyati ǀ

kṛtāni yā ca kartvā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अतः॑ । विश्वा॑नि । अद्भु॑ता । चि॒कि॒त्वान् । अ॒भि । प॒श्य॒ति॒ ।

कृ॒तानि॑ । या । च॒ । कर्त्वा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अतः । विश्वानि । अद्भुता । चिकित्वान् । अभि । पश्यति ।

कृतानि । या । च । कर्त्वा ॥

Padapatha Transcription Accented

átaḥ ǀ víśvāni ǀ ádbhutā ǀ cikitvā́n ǀ abhí ǀ paśyati ǀ

kṛtā́ni ǀ yā́ ǀ ca ǀ kártvā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ataḥ ǀ viśvāni ǀ adbhutā ǀ cikitvān ǀ abhi ǀ paśyati ǀ

kṛtāni ǀ yā ǀ ca ǀ kartvā ǁ

01.025.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.18.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.027   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स नो॑ वि॒श्वाहा॑ सु॒क्रतु॑रादि॒त्यः सु॒पथा॑ करत् ।

प्र ण॒ आयूं॑षि तारिषत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स नो विश्वाहा सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत् ।

प्र ण आयूंषि तारिषत् ॥

Samhita Transcription Accented

sá no viśvā́hā sukráturādityáḥ supáthā karat ǀ

prá ṇa ā́yūṃṣi tāriṣat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa no viśvāhā sukraturādityaḥ supathā karat ǀ

pra ṇa āyūṃṣi tāriṣat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । नः॒ । वि॒श्वाहा॑ । सु॒ऽक्रतुः॑ । आ॒दि॒त्यः । सु॒ऽपथा॑ । क॒र॒त् ।

प्र । नः॒ । आयूं॑षि । ता॒रि॒ष॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । नः । विश्वाहा । सुऽक्रतुः । आदित्यः । सुऽपथा । करत् ।

प्र । नः । आयूंषि । तारिषत् ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ naḥ ǀ viśvā́hā ǀ su-krátuḥ ǀ ādityáḥ ǀ su-páthā ǀ karat ǀ

prá ǀ naḥ ǀ ā́yūṃṣi ǀ tāriṣat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ naḥ ǀ viśvāhā ǀ su-kratuḥ ǀ ādityaḥ ǀ su-pathā ǀ karat ǀ

pra ǀ naḥ ǀ āyūṃṣi ǀ tāriṣat ǁ

01.025.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.18.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.028   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

बिभ्र॑द्द्रा॒पिं हि॑र॒ण्ययं॒ वरु॑णो वस्त नि॒र्णिजं॑ ।

परि॒ स्पशो॒ नि षे॑दिरे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

बिभ्रद्द्रापिं हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजं ।

परि स्पशो नि षेदिरे ॥

Samhita Transcription Accented

bíbhraddrāpím hiraṇyáyam váruṇo vasta nirṇíjam ǀ

pári spáśo ní ṣedire ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

bibhraddrāpim hiraṇyayam varuṇo vasta nirṇijam ǀ

pari spaśo ni ṣedire ǁ

Padapatha Devanagari Accented

बिभ्र॑त् । द्रा॒पिम् । हि॒र॒ण्यय॑म् । वरु॑णः । व॒स्त॒ । निः॒ऽनिज॑म् ।

परि॑ । स्पशः॑ । नि । से॒दि॒रे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

बिभ्रत् । द्रापिम् । हिरण्ययम् । वरुणः । वस्त । निःऽनिजम् ।

परि । स्पशः । नि । सेदिरे ॥

Padapatha Transcription Accented

bíbhrat ǀ drāpím ǀ hiraṇyáyam ǀ váruṇaḥ ǀ vasta ǀ niḥ-níjam ǀ

pári ǀ spáśaḥ ǀ ní ǀ sedire ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

bibhrat ǀ drāpim ǀ hiraṇyayam ǀ varuṇaḥ ǀ vasta ǀ niḥ-nijam ǀ

pari ǀ spaśaḥ ǀ ni ǀ sedire ǁ

01.025.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.18.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.029   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न यं दिप्सं॑ति दि॒प्सवो॒ न द्रुह्वा॑णो॒ जना॑नां ।

न दे॒वम॒भिमा॑तयः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

न यं दिप्संति दिप्सवो न द्रुह्वाणो जनानां ।

न देवमभिमातयः ॥

Samhita Transcription Accented

ná yám dípsanti dipsávo ná drúhvāṇo jánānām ǀ

ná devámabhímātayaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

na yam dipsanti dipsavo na druhvāṇo janānām ǀ

na devamabhimātayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न । यम् । दिप्स॑न्ति । दि॒प्सवः॑ । न । द्रुह्वा॑णः । जना॑नाम् ।

न । दे॒वम् । अ॒भिऽमा॑तयः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

न । यम् । दिप्सन्ति । दिप्सवः । न । द्रुह्वाणः । जनानाम् ।

न । देवम् । अभिऽमातयः ॥

Padapatha Transcription Accented

ná ǀ yám ǀ dípsanti ǀ dipsávaḥ ǀ ná ǀ drúhvāṇaḥ ǀ jánānām ǀ

ná ǀ devám ǀ abhí-mātayaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

na ǀ yam ǀ dipsanti ǀ dipsavaḥ ǀ na ǀ druhvāṇaḥ ǀ janānām ǀ

na ǀ devam ǀ abhi-mātayaḥ ǁ

01.025.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.18.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.030   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒त यो मानु॑षे॒ष्वा यश॑श्च॒क्रे असा॒म्या ।

अ॒स्माक॑मु॒दरे॒ष्वा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत यो मानुषेष्वा यशश्चक्रे असाम्या ।

अस्माकमुदरेष्वा ॥

Samhita Transcription Accented

utá yó mā́nuṣeṣvā́ yáśaścakré ásāmyā́ ǀ

asmā́kamudáreṣvā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uta yo mānuṣeṣvā yaśaścakre asāmyā ǀ

asmākamudareṣvā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त । यः । मानु॑षेषु । आ । यशः॑ । च॒क्रे । असा॑मि । आ ।

अ॒स्माक॑म् । उ॒दरे॑षु । आ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत । यः । मानुषेषु । आ । यशः । चक्रे । असामि । आ ।

अस्माकम् । उदरेषु । आ ॥

Padapatha Transcription Accented

utá ǀ yáḥ ǀ mā́nuṣeṣu ǀ ā́ ǀ yáśaḥ ǀ cakré ǀ ásāmi ǀ ā́ ǀ

asmā́kam ǀ udáreṣu ǀ ā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uta ǀ yaḥ ǀ mānuṣeṣu ǀ ā ǀ yaśaḥ ǀ cakre ǀ asāmi ǀ ā ǀ

asmākam ǀ udareṣu ǀ ā ǁ

01.025.16   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.19.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.031   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

परा॑ मे यंति धी॒तयो॒ गावो॒ न गव्यू॑ती॒रनु॑ ।

इ॒च्छंती॑रुरु॒चक्ष॑सं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

परा मे यंति धीतयो गावो न गव्यूतीरनु ।

इच्छंतीरुरुचक्षसं ॥

Samhita Transcription Accented

párā me yanti dhītáyo gā́vo ná gávyūtīránu ǀ

icchántīrurucákṣasam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

parā me yanti dhītayo gāvo na gavyūtīranu ǀ

icchantīrurucakṣasam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

परा॑ । मे॒ । य॒न्ति॒ । धी॒तयः॑ । गावः॑ । न । गव्यू॑तीः । अनु॑ ।

इ॒च्छन्तीः॑ । उ॒रु॒ऽचक्ष॑सम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

परा । मे । यन्ति । धीतयः । गावः । न । गव्यूतीः । अनु ।

इच्छन्तीः । उरुऽचक्षसम् ॥

Padapatha Transcription Accented

párā ǀ me ǀ yanti ǀ dhītáyaḥ ǀ gā́vaḥ ǀ ná ǀ gávyūtīḥ ǀ ánu ǀ

icchántīḥ ǀ uru-cákṣasam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

parā ǀ me ǀ yanti ǀ dhītayaḥ ǀ gāvaḥ ǀ na ǀ gavyūtīḥ ǀ anu ǀ

icchantīḥ ǀ uru-cakṣasam ǁ

01.025.17   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.19.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.032   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सं नु वो॑चावहै॒ पुन॒र्यतो॑ मे॒ मध्वाभृ॑तं ।

होते॑व॒ क्षद॑से प्रि॒यं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सं नु वोचावहै पुनर्यतो मे मध्वाभृतं ।

होतेव क्षदसे प्रियं ॥

Samhita Transcription Accented

sám nú vocāvahai púnaryáto me mádhvā́bhṛtam ǀ

hóteva kṣádase priyám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sam nu vocāvahai punaryato me madhvābhṛtam ǀ

hoteva kṣadase priyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम् । नु । वो॒चा॒व॒है॒ । पुनः॑ । यतः॑ । मे॒ । मधु॑ । आऽभृ॑तम् ।

होता॑ऽइव । क्षद॑से । प्रि॒यम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम् । नु । वोचावहै । पुनः । यतः । मे । मधु । आऽभृतम् ।

होताऽइव । क्षदसे । प्रियम् ॥

Padapatha Transcription Accented

sám ǀ nú ǀ vocāvahai ǀ púnaḥ ǀ yátaḥ ǀ me ǀ mádhu ǀ ā́-bhṛtam ǀ

hótā-iva ǀ kṣádase ǀ priyám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sam ǀ nu ǀ vocāvahai ǀ punaḥ ǀ yataḥ ǀ me ǀ madhu ǀ ā-bhṛtam ǀ

hotā-iva ǀ kṣadase ǀ priyam ǁ

01.025.18   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.19.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.033   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दर्शं॒ नु वि॒श्वद॑र्शतं॒ दर्शं॒ रथ॒मधि॒ क्षमि॑ ।

ए॒ता जु॑षत मे॒ गिरः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दर्शं नु विश्वदर्शतं दर्शं रथमधि क्षमि ।

एता जुषत मे गिरः ॥

Samhita Transcription Accented

dárśam nú viśvádarśatam dárśam ráthamádhi kṣámi ǀ

etā́ juṣata me gíraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

darśam nu viśvadarśatam darśam rathamadhi kṣami ǀ

etā juṣata me giraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दर्श॑म् । नु । वि॒श्वऽद॑र्शतम् । दर्श॑म् । रथ॑म् । अधि॑ । क्षमि॑ ।

ए॒ताः । जु॒ष॒त॒ । मे॒ । गिरः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दर्शम् । नु । विश्वऽदर्शतम् । दर्शम् । रथम् । अधि । क्षमि ।

एताः । जुषत । मे । गिरः ॥

Padapatha Transcription Accented

dárśam ǀ nú ǀ viśvá-darśatam ǀ dárśam ǀ rátham ǀ ádhi ǀ kṣámi ǀ

etā́ḥ ǀ juṣata ǀ me ǀ gíraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

darśam ǀ nu ǀ viśva-darśatam ǀ darśam ǀ ratham ǀ adhi ǀ kṣami ǀ

etāḥ ǀ juṣata ǀ me ǀ giraḥ ǁ

01.025.19   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.19.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.034   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒मं मे॑ वरुण श्रुधी॒ हव॑म॒द्या च॑ मृळय ।

त्वाम॑व॒स्युरा च॑के ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृळय ।

त्वामवस्युरा चके ॥

Samhita Transcription Accented

imám me varuṇa śrudhī hávamadyā́ ca mṛḷaya ǀ

tvā́mavasyúrā́ cake ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

imam me varuṇa śrudhī havamadyā ca mṛḷaya ǀ

tvāmavasyurā cake ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒मम् । मे॒ । व॒रु॒ण॒ । श्रु॒धि॒ । हव॑म् । अ॒द्य । च॒ । मृ॒ळ॒य॒ ।

त्वाम् । अ॒व॒स्युः । आ । च॒के॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इमम् । मे । वरुण । श्रुधि । हवम् । अद्य । च । मृळय ।

त्वाम् । अवस्युः । आ । चके ॥

Padapatha Transcription Accented

imám ǀ me ǀ varuṇa ǀ śrudhi ǀ hávam ǀ adyá ǀ ca ǀ mṛḷaya ǀ

tvā́m ǀ avasyúḥ ǀ ā́ ǀ cake ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

imam ǀ me ǀ varuṇa ǀ śrudhi ǀ havam ǀ adya ǀ ca ǀ mṛḷaya ǀ

tvām ǀ avasyuḥ ǀ ā ǀ cake ǁ

01.025.20   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.19.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.035   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं विश्व॑स्य मेधिर दि॒वश्च॒ ग्मश्च॑ राजसि ।

स याम॑नि॒ प्रति॑ श्रुधि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च राजसि ।

स यामनि प्रति श्रुधि ॥

Samhita Transcription Accented

tvám víśvasya medhira diváśca gmáśca rājasi ǀ

sá yā́mani práti śrudhi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam viśvasya medhira divaśca gmaśca rājasi ǀ

sa yāmani prati śrudhi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । विश्व॑स्य । मे॒धि॒र॒ । दि॒वः । च॒ । ग्मः । च॒ । रा॒ज॒सि॒ ।

सः । याम॑नि । प्रति॑ । श्रु॒धि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । विश्वस्य । मेधिर । दिवः । च । ग्मः । च । राजसि ।

सः । यामनि । प्रति । श्रुधि ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ víśvasya ǀ medhira ǀ diváḥ ǀ ca ǀ gmáḥ ǀ ca ǀ rājasi ǀ

sáḥ ǀ yā́mani ǀ práti ǀ śrudhi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ viśvasya ǀ medhira ǀ divaḥ ǀ ca ǀ gmaḥ ǀ ca ǀ rājasi ǀ

saḥ ǀ yāmani ǀ prati ǀ śrudhi ǁ

01.025.21   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.19.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.036   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उदु॑त्त॒मं मु॑मुग्धि नो॒ वि पाशं॑ मध्य॒मं चृ॑त ।

अवा॑ध॒मानि॑ जी॒वसे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उदुत्तमं मुमुग्धि नो वि पाशं मध्यमं चृत ।

अवाधमानि जीवसे ॥

Samhita Transcription Accented

úduttamám mumugdhi no ví pā́śam madhyamám cṛta ǀ

ávādhamā́ni jīváse ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uduttamam mumugdhi no vi pāśam madhyamam cṛta ǀ

avādhamāni jīvase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उत् । उ॒त्ऽत॒मम् । मु॒मु॒ग्धि॒ । नः॒ । वि । पाश॑म् । म॒ध्य॒मम् । चृ॒त॒ ।

अव॑ । अ॒ध॒मानि॑ । जी॒वसे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत् । उत्ऽतमम् । मुमुग्धि । नः । वि । पाशम् । मध्यमम् । चृत ।

अव । अधमानि । जीवसे ॥

Padapatha Transcription Accented

út ǀ ut-tamám ǀ mumugdhi ǀ naḥ ǀ ví ǀ pā́śam ǀ madhyamám ǀ cṛta ǀ

áva ǀ adhamā́ni ǀ jīváse ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ut ǀ ut-tamam ǀ mumugdhi ǀ naḥ ǀ vi ǀ pāśam ǀ madhyamam ǀ cṛta ǀ

ava ǀ adhamāni ǀ jīvase ǁ