SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 26

 

1. Info

To:    1-3, 5-10: agni;
4: aryaman, mitra, varuṇa
From:   śunaḥśepa ājīgarti
Metres:   gāyatrī
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.026.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.20.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.037   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वसि॑ष्वा॒ हि मि॑येध्य॒ वस्त्रा॑ण्यूर्जां पते ।

सेमं नो॑ अध्व॒रं य॑ज ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वसिष्वा हि मियेध्य वस्त्राण्यूर्जां पते ।

सेमं नो अध्वरं यज ॥

Samhita transliteration accented

vásiṣvā hí miyedhya vástrāṇyūrjām pate ǀ

sémám no adhvarám yaja ǁ

Samhita transliteration nonaccented

vasiṣvā hi miyedhya vastrāṇyūrjām pate ǀ

semam no adhvaram yaja ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वसि॑ष्व । हि । मि॒ये॒ध्य॒ । वस्त्रा॑णि । ऊ॒र्जा॒म् । प॒ते॒ ।

सः । इ॒मम् । नः॒ । अ॒ध्व॒रम् । य॒ज॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वसिष्व । हि । मियेध्य । वस्त्राणि । ऊर्जाम् । पते ।

सः । इमम् । नः । अध्वरम् । यज ॥

Padapatha transliteration accented

vásiṣva ǀ hí ǀ miyedhya ǀ vástrāṇi ǀ ūrjām ǀ pate ǀ

sáḥ ǀ imám ǀ naḥ ǀ adhvarám ǀ yaja ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

vasiṣva ǀ hi ǀ miyedhya ǀ vastrāṇi ǀ ūrjām ǀ pate ǀ

saḥ ǀ imam ǀ naḥ ǀ adhvaram ǀ yaja ǁ

interlinear translation

O thou of the sacrifice [3], gird on [1] the robes [4], O lord [6] of energies [5], do thou [7] perform [11] this [8] our [9] pilgrim-sacrifice [10].

01.026.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.20.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.038   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नि नो॒ होता॒ वरे॑ण्यः॒ सदा॑ यविष्ठ॒ मन्म॑भिः ।

अग्ने॑ दि॒वित्म॑ता॒ वचः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नि नो होता वरेण्यः सदा यविष्ठ मन्मभिः ।

अग्ने दिवित्मता वचः ॥

Samhita transliteration accented

ní no hótā váreṇyaḥ sádā yaviṣṭha mánmabhiḥ ǀ

ágne divítmatā vácaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ni no hotā vareṇyaḥ sadā yaviṣṭha manmabhiḥ ǀ

agne divitmatā vacaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नि । नः॒ । होता॑ । वरे॑ण्यः । सदा॑ । य॒वि॒ष्ठ॒ । मन्म॑ऽभिः ।

अग्ने॑ । दि॒वित्म॑ता । वचः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नि । नः । होता । वरेण्यः । सदा । यविष्ठ । मन्मऽभिः ।

अग्ने । दिवित्मता । वचः ॥

Padapatha transliteration accented

ní ǀ naḥ ǀ hótā ǀ váreṇyaḥ ǀ sádā ǀ yaviṣṭha ǀ mánma-bhiḥ ǀ

ágne ǀ divítmatā ǀ vácaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ni ǀ naḥ ǀ hotā ǀ vareṇyaḥ ǀ sadā ǀ yaviṣṭha ǀ manma-bhiḥ ǀ

agne ǀ divitmatā ǀ vacaḥ ǁ

interlinear translation

Our [2] desirable [4] priest calling {the gods} [3], O most young [6], O Agni [8], be settled [1+5] by thoughts [7] going heavenly [9] at speech [10].

01.026.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.20.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.039   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ हि ष्मा॑ सू॒नवे॑ पि॒तापिर्यज॑त्या॒पये॑ ।

सखा॒ सख्ये॒ वरे॑ण्यः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ हि ष्मा सूनवे पितापिर्यजत्यापये ।

सखा सख्ये वरेण्यः ॥

Samhita transliteration accented

ā́ hí ṣmā sūnáve pitā́píryájatyāpáye ǀ

sákhā sákhye váreṇyaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ā hi ṣmā sūnave pitāpiryajatyāpaye ǀ

sakhā sakhye vareṇyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । हि । स्म॒ । सू॒नवे॑ । पि॒ता । आ॒पिः । यज॑ति । आ॒पये॑ ।

सखा॑ । सख्ये॑ । वरे॑ण्यः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । हि । स्म । सूनवे । पिता । आपिः । यजति । आपये ।

सखा । सख्ये । वरेण्यः ॥

Padapatha transliteration accented

ā́ ǀ hí ǀ sma ǀ sūnáve ǀ pitā́ ǀ āpíḥ ǀ yájati ǀ āpáye ǀ

sákhā ǀ sákhye ǀ váreṇyaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ā ǀ hi ǀ sma ǀ sūnave ǀ pitā ǀ āpiḥ ǀ yajati ǀ āpaye ǀ

sakhā ǀ sakhye ǀ vareṇyaḥ ǁ

interlinear translation

For [2], verily [3], a father [5] for son [4], a friend [6] for friend [8] perform the sacrifice [7], desirable [11] comrade [9] for comrade [10].

01.026.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.20.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.040   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ नो॑ ब॒र्ही रि॒शाद॑सो॒ वरु॑णो मि॒त्रो अ॑र्य॒मा ।

सीदं॑तु॒ मनु॑षो यथा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ नो बर्ही रिशादसो वरुणो मित्रो अर्यमा ।

सीदंतु मनुषो यथा ॥

Samhita transliteration accented

ā́ no barhī́ riśā́daso váruṇo mitró aryamā́ ǀ

sī́dantu mánuṣo yathā ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ā no barhī riśādaso varuṇo mitro aryamā ǀ

sīdantu manuṣo yathā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । नः॒ । ब॒र्हिः । रि॒शाद॑सः । वरु॑णः । मि॒त्रः । अ॒र्य॒मा ।

सीद॑न्तु । मनु॑षः । य॒था॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । नः । बर्हिः । रिशादसः । वरुणः । मित्रः । अर्यमा ।

सीदन्तु । मनुषः । यथा ॥

Padapatha transliteration accented

ā́ ǀ naḥ ǀ barhíḥ ǀ riśā́dasaḥ ǀ váruṇaḥ ǀ mitráḥ ǀ aryamā́ ǀ

sī́dantu ǀ mánuṣaḥ ǀ yathā ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ā ǀ naḥ ǀ barhiḥ ǀ riśādasaḥ ǀ varuṇaḥ ǀ mitraḥ ǀ aryamā ǀ

sīdantu ǀ manuṣaḥ ǀ yathā ǁ

interlinear translation

Let destroyers of the foe [4], Varuna [5], Mitra [6], Aryaman [7] sit down [8] on our [2] sacred grass [3] as [10] people [9].

01.026.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.20.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.041   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पूर्व्य॑ होतर॒स्य नो॒ मंद॑स्व स॒ख्यस्य॑ च ।

इ॒मा उ॒ षु श्रु॑धी॒ गिरः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पूर्व्य होतरस्य नो मंदस्व सख्यस्य च ।

इमा उ षु श्रुधी गिरः ॥

Samhita transliteration accented

pū́rvya hotarasyá no mándasva sakhyásya ca ǀ

imā́ u ṣú śrudhī gíraḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

pūrvya hotarasya no mandasva sakhyasya ca ǀ

imā u ṣu śrudhī giraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पूर्व्य॑ । हो॒तः॒ । अ॒स्य । नः॒ । मन्द॑स्व । स॒ख्यस्य॑ । च॒ ।

इ॒माः । ऊं॒ इति॑ । सु । श्रु॒धि॒ । गिरः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पूर्व्य । होतः । अस्य । नः । मन्दस्व । सख्यस्य । च ।

इमाः । ऊं इति । सु । श्रुधि । गिरः ॥

Padapatha transliteration accented

pū́rvya ǀ hotaḥ ǀ asyá ǀ naḥ ǀ mándasva ǀ sakhyásya ǀ ca ǀ

imā́ḥ ǀ ūṃ íti ǀ sú ǀ śrudhi ǀ gíraḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

pūrvya ǀ hotaḥ ǀ asya ǀ naḥ ǀ mandasva ǀ sakhyasya ǀ ca ǀ

imāḥ ǀ ūṃ iti ǀ su ǀ śrudhi ǀ giraḥ ǁ

interlinear translation

O primal [1], O priest calling {the gods} [2], rejoice [5] in this [3] our [4] friendship [6] and [7] well [10] hear [11] these [8] words [12].

01.026.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.21.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.042   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यच्चि॒द्धि शश्व॑ता॒ तना॑ दे॒वंदे॑वं॒ यजा॑महे ।

त्वे इद्धू॑यते ह॒विः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यच्चिद्धि शश्वता तना देवंदेवं यजामहे ।

त्वे इद्धूयते हविः ॥

Samhita transliteration accented

yácciddhí śáśvatā tánā deváṃdevam yájāmahe ǀ

tvé íddhūyate havíḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yacciddhi śaśvatā tanā devaṃdevam yajāmahe ǀ

tve iddhūyate haviḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । चि॒त् । हि । शश्व॑ता । तना॑ । दे॒वम्ऽदे॑वम् । यजा॑महे ।

त्वे इति॑ । इत् । हू॒य॒ते॒ । ह॒विः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । चित् । हि । शश्वता । तना । देवम्ऽदेवम् । यजामहे ।

त्वे इति । इत् । हूयते । हविः ॥

Padapatha transliteration accented

yát ǀ cit ǀ hí ǀ śáśvatā ǀ tánā ǀ devám-devam ǀ yájāmahe ǀ

tvé íti ǀ ít ǀ hūyate ǀ havíḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yat ǀ cit ǀ hi ǀ śaśvatā ǀ tanā ǀ devam-devam ǀ yajāmahe ǀ

tve iti ǀ it ǀ hūyate ǀ haviḥ ǁ

interlinear translation

For [3] even [2] when [1] by continually [4] act [5] {we} perform the sacrifice [7] to god and god [6], it is to thee [8], indeed [9], the oblation [11] is offered [10].

01.026.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.21.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.043   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रि॒यो नो॑ अस्तु वि॒श्पति॒र्होता॑ मं॒द्रो वरे॑ण्यः ।

प्रि॒याः स्व॒ग्नयो॑ व॒यं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रियो नो अस्तु विश्पतिर्होता मंद्रो वरेण्यः ।

प्रियाः स्वग्नयो वयं ॥

Samhita transliteration accented

priyó no astu viśpátirhótā mandró váreṇyaḥ ǀ

priyā́ḥ svagnáyo vayám ǁ

Samhita transliteration nonaccented

priyo no astu viśpatirhotā mandro vareṇyaḥ ǀ

priyāḥ svagnayo vayam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्रि॒यः । नः॒ । अ॒स्तु॒ । वि॒श्पतिः॑ । होता॑ । म॒न्द्रः । वरे॑ण्यः ।

प्रि॒याः । सु॒ऽअ॒ग्नयः॑ । व॒यम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रियः । नः । अस्तु । विश्पतिः । होता । मन्द्रः । वरेण्यः ।

प्रियाः । सुऽअग्नयः । वयम् ॥

Padapatha transliteration accented

priyáḥ ǀ naḥ ǀ astu ǀ viśpátiḥ ǀ hótā ǀ mandráḥ ǀ váreṇyaḥ ǀ

priyā́ḥ ǀ su-agnáyaḥ ǀ vayám ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

priyaḥ ǀ naḥ ǀ astu ǀ viśpatiḥ ǀ hotā ǀ mandraḥ ǀ vareṇyaḥ ǀ

priyāḥ ǀ su-agnayaḥ ǀ vayam ǁ

interlinear translation

Let the Lord of creatures [4], priest calling {the gods} [5], rapturous [6], desirable [7] be [3] dear [1] to us [2]; let us [10] full of Agni [9] be dear {to him} [8] .

01.026.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.21.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.044   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स्व॒ग्नयो॒ हि वार्यं॑ दे॒वासो॑ दधि॒रे च॑ नः ।

स्व॒ग्नयो॑ मनामहे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स्वग्नयो हि वार्यं देवासो दधिरे च नः ।

स्वग्नयो मनामहे ॥

Samhita transliteration accented

svagnáyo hí vā́ryam devā́so dadhiré ca naḥ ǀ

svagnáyo manāmahe ǁ

Samhita transliteration nonaccented

svagnayo hi vāryam devāso dadhire ca naḥ ǀ

svagnayo manāmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒ऽअ॒ग्नयः॑ । हि । वार्य॑म् । दे॒वासः॑ । द॒धि॒रे । च॒ । नः॒ ।

सु॒ऽअ॒ग्नयः॑ । म॒ना॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुऽअग्नयः । हि । वार्यम् । देवासः । दधिरे । च । नः ।

सुऽअग्नयः । मनामहे ॥

Padapatha transliteration accented

su-agnáyaḥ ǀ hí ǀ vā́ryam ǀ devā́saḥ ǀ dadhiré ǀ ca ǀ naḥ ǀ

su-agnáyaḥ ǀ manāmahe ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

su-agnayaḥ ǀ hi ǀ vāryam ǀ devāsaḥ ǀ dadhire ǀ ca ǀ naḥ ǀ

su-agnayaḥ ǀ manāmahe ǁ

interlinear translation

For [2] gods [4] full of Agni [1] have established [5] for us [7] desirable boon [3]; full of Agni [8] {we} hold in mind [9].

01.026.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.21.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.045   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अथा॑ न उ॒भये॑षा॒ममृ॑त॒ मर्त्या॑नां ।

मि॒थः सं॑तु॒ प्रश॑स्तयः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अथा न उभयेषाममृत मर्त्यानां ।

मिथः संतु प्रशस्तयः ॥

Samhita transliteration accented

áthā na ubháyeṣāmámṛta mártyānām ǀ

mitháḥ santu práśastayaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

athā na ubhayeṣāmamṛta martyānām ǀ

mithaḥ santu praśastayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अथ॑ । नः॒ । उ॒भये॑षाम् । अमृ॑त । मर्त्या॑नाम् ।

मि॒थः । स॒न्तु॒ । प्रऽश॑स्तयः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अथ । नः । उभयेषाम् । अमृत । मर्त्यानाम् ।

मिथः । सन्तु । प्रऽशस्तयः ॥

Padapatha transliteration accented

átha ǀ naḥ ǀ ubháyeṣām ǀ ámṛta ǀ mártyānām ǀ

mitháḥ ǀ santu ǀ prá-śastayaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

atha ǀ naḥ ǀ ubhayeṣām ǀ amṛta ǀ martyānām ǀ

mithaḥ ǀ santu ǀ pra-śastayaḥ ǁ

interlinear translation

Then [1], O Immortal [4], let our [2] expressions [8] of both [3], {of deathless gods and} of mortals [5], be [7] mutual [6].

01.026.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.21.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.046   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विश्वे॑भिरग्ने अ॒ग्निभि॑रि॒मं य॒ज्ञमि॒दं वचः॑ ।

चनो॑ धाः सहसो यहो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वचः ।

चनो धाः सहसो यहो ॥

Samhita transliteration accented

víśvebhiragne agníbhirimám yajñámidám vácaḥ ǀ

cáno dhāḥ sahaso yaho ǁ

Samhita transliteration nonaccented

viśvebhiragne agnibhirimam yajñamidam vacaḥ ǀ

cano dhāḥ sahaso yaho ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विश्वे॑भिः । अ॒ग्ने॒ । अ॒ग्निऽभिः॑ । इ॒मम् । य॒ज्ञम् । इ॒दम् । वचः॑ ।

चनः॑ । धाः॒ । स॒ह॒सः॒ । य॒हो॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वेभिः । अग्ने । अग्निऽभिः । इमम् । यज्ञम् । इदम् । वचः ।

चनः । धाः । सहसः । यहो इति ॥

Padapatha transliteration accented

víśvebhiḥ ǀ agne ǀ agní-bhiḥ ǀ imám ǀ yajñám ǀ idám ǀ vácaḥ ǀ

cánaḥ ǀ dhāḥ ǀ sahasaḥ ǀ yaho íti ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

viśvebhiḥ ǀ agne ǀ agni-bhiḥ ǀ imam ǀ yajñam ǀ idam ǀ vacaḥ ǀ

canaḥ ǀ dhāḥ ǀ sahasaḥ ǀ yaho iti ǁ

interlinear translation

O Agni [2], O Son [11] of force [10], establish [9] rapture [8] with all [1] flames [3] into this [4] sacrifice [5], into this [6] word [7].

Translations and commentaries by Sri Aurobindo

1. 19131

1.26.1. Gird on thy robes, O thou adorable one, — master of all abounding mights, conduct this our oblation.

1.26.2. Settle down, — for thou art the supreme offerer of sacrifice, O young, strong and brilliant Agni, — by the thoughts of my meditation into my speech.

1.26.3. Because he doeth sacrifice as a father for his son, as a lover for his lover, as a comrade for his comrade, therefore is he the supreme offerer.

1.26.4. May the destroyers of the foe, Varuna, Mitra and Aryaman, sit down on the sacred rushes as human friends might sit.

1.26.5. O ancient Priest of the offering, rejoice in this our friendship, hearken to these my words.

1.26.6. For whatsoever with lasting substance we sacrifice to god and god, always ’tis on thee that the offering is cast.

1.26.7. May this master of the peoples be dear to us, the delightful and supreme offerer of sacrifice, and to him may we be dear and full of the strengths of Agni.

1.26.8. For when the gods are full of the strengths of Agni, then they hold firmly for us the supreme good; full of the strengths of Agni may we be in our meditation.

1.26.9. Then should both exchange their full expressions of being, the immortals giving to mortal men, man to the deathless gods.

1.26.10. O Agni, enrich with all thy strengths and confirm, thou masterful user of force, this my sacrifice, this my speech, this delight.

 

1 CWSA.– Vol. 16.– Hymns to the Mystic Fire.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2013, pp. 124-128. (Part 2). 1-st published: Sri Aurobindo: Archives & Research: a biannual journal.– Volume 4, No1 (1980, April), pp. 32-34.

Back

in Russian