SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 26

 

1. Info

To:    1-3, 5-10: agni;
4: aryaman, mitra, varuṇa
From:   śunaḥśepa ājīgarti
Metres:   1st set of styles: ārcyuṣṇik (1, 8, 9); nicṛdgāyatrī (2, 6); gāyatrī (4, 10); virāḍgāyatrī (5, 7); pratiṣṭhāgāyatrī (3)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.026.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.20.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.037   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वसि॑ष्वा॒ हि मि॑येध्य॒ वस्त्रा॑ण्यूर्जां पते ।

सेमं नो॑ अध्व॒रं य॑ज ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वसिष्वा हि मियेध्य वस्त्राण्यूर्जां पते ।

सेमं नो अध्वरं यज ॥

Samhita Transcription Accented

vásiṣvā hí miyedhya vástrāṇyūrjām pate ǀ

sémám no adhvarám yaja ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vasiṣvā hi miyedhya vastrāṇyūrjām pate ǀ

semam no adhvaram yaja ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वसि॑ष्व । हि । मि॒ये॒ध्य॒ । वस्त्रा॑णि । ऊ॒र्जा॒म् । प॒ते॒ ।

सः । इ॒मम् । नः॒ । अ॒ध्व॒रम् । य॒ज॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वसिष्व । हि । मियेध्य । वस्त्राणि । ऊर्जाम् । पते ।

सः । इमम् । नः । अध्वरम् । यज ॥

Padapatha Transcription Accented

vásiṣva ǀ hí ǀ miyedhya ǀ vástrāṇi ǀ ūrjām ǀ pate ǀ

sáḥ ǀ imám ǀ naḥ ǀ adhvarám ǀ yaja ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vasiṣva ǀ hi ǀ miyedhya ǀ vastrāṇi ǀ ūrjām ǀ pate ǀ

saḥ ǀ imam ǀ naḥ ǀ adhvaram ǀ yaja ǁ

01.026.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.20.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.038   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नि नो॒ होता॒ वरे॑ण्यः॒ सदा॑ यविष्ठ॒ मन्म॑भिः ।

अग्ने॑ दि॒वित्म॑ता॒ वचः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नि नो होता वरेण्यः सदा यविष्ठ मन्मभिः ।

अग्ने दिवित्मता वचः ॥

Samhita Transcription Accented

ní no hótā váreṇyaḥ sádā yaviṣṭha mánmabhiḥ ǀ

ágne divítmatā vácaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ni no hotā vareṇyaḥ sadā yaviṣṭha manmabhiḥ ǀ

agne divitmatā vacaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नि । नः॒ । होता॑ । वरे॑ण्यः । सदा॑ । य॒वि॒ष्ठ॒ । मन्म॑ऽभिः ।

अग्ने॑ । दि॒वित्म॑ता । वचः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नि । नः । होता । वरेण्यः । सदा । यविष्ठ । मन्मऽभिः ।

अग्ने । दिवित्मता । वचः ॥

Padapatha Transcription Accented

ní ǀ naḥ ǀ hótā ǀ váreṇyaḥ ǀ sádā ǀ yaviṣṭha ǀ mánma-bhiḥ ǀ

ágne ǀ divítmatā ǀ vácaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ni ǀ naḥ ǀ hotā ǀ vareṇyaḥ ǀ sadā ǀ yaviṣṭha ǀ manma-bhiḥ ǀ

agne ǀ divitmatā ǀ vacaḥ ǁ

01.026.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.20.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.039   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ हि ष्मा॑ सू॒नवे॑ पि॒तापिर्यज॑त्या॒पये॑ ।

सखा॒ सख्ये॒ वरे॑ण्यः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ हि ष्मा सूनवे पितापिर्यजत्यापये ।

सखा सख्ये वरेण्यः ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ hí ṣmā sūnáve pitā́píryájatyāpáye ǀ

sákhā sákhye váreṇyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā hi ṣmā sūnave pitāpiryajatyāpaye ǀ

sakhā sakhye vareṇyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । हि । स्म॒ । सू॒नवे॑ । पि॒ता । आ॒पिः । यज॑ति । आ॒पये॑ ।

सखा॑ । सख्ये॑ । वरे॑ण्यः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । हि । स्म । सूनवे । पिता । आपिः । यजति । आपये ।

सखा । सख्ये । वरेण्यः ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ hí ǀ sma ǀ sūnáve ǀ pitā́ ǀ āpíḥ ǀ yájati ǀ āpáye ǀ

sákhā ǀ sákhye ǀ váreṇyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ hi ǀ sma ǀ sūnave ǀ pitā ǀ āpiḥ ǀ yajati ǀ āpaye ǀ

sakhā ǀ sakhye ǀ vareṇyaḥ ǁ

01.026.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.20.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.040   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ नो॑ ब॒र्ही रि॒शाद॑सो॒ वरु॑णो मि॒त्रो अ॑र्य॒मा ।

सीदं॑तु॒ मनु॑षो यथा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ नो बर्ही रिशादसो वरुणो मित्रो अर्यमा ।

सीदंतु मनुषो यथा ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ no barhī́ riśā́daso váruṇo mitró aryamā́ ǀ

sī́dantu mánuṣo yathā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā no barhī riśādaso varuṇo mitro aryamā ǀ

sīdantu manuṣo yathā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । नः॒ । ब॒र्हिः । रि॒शाद॑सः । वरु॑णः । मि॒त्रः । अ॒र्य॒मा ।

सीद॑न्तु । मनु॑षः । य॒था॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । नः । बर्हिः । रिशादसः । वरुणः । मित्रः । अर्यमा ।

सीदन्तु । मनुषः । यथा ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ naḥ ǀ barhíḥ ǀ riśā́dasaḥ ǀ váruṇaḥ ǀ mitráḥ ǀ aryamā́ ǀ

sī́dantu ǀ mánuṣaḥ ǀ yathā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ naḥ ǀ barhiḥ ǀ riśādasaḥ ǀ varuṇaḥ ǀ mitraḥ ǀ aryamā ǀ

sīdantu ǀ manuṣaḥ ǀ yathā ǁ

01.026.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.20.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.041   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पूर्व्य॑ होतर॒स्य नो॒ मंद॑स्व स॒ख्यस्य॑ च ।

इ॒मा उ॒ षु श्रु॑धी॒ गिरः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पूर्व्य होतरस्य नो मंदस्व सख्यस्य च ।

इमा उ षु श्रुधी गिरः ॥

Samhita Transcription Accented

pū́rvya hotarasyá no mándasva sakhyásya ca ǀ

imā́ u ṣú śrudhī gíraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pūrvya hotarasya no mandasva sakhyasya ca ǀ

imā u ṣu śrudhī giraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पूर्व्य॑ । हो॒तः॒ । अ॒स्य । नः॒ । मन्द॑स्व । स॒ख्यस्य॑ । च॒ ।

इ॒माः । ऊं॒ इति॑ । सु । श्रु॒धि॒ । गिरः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पूर्व्य । होतः । अस्य । नः । मन्दस्व । सख्यस्य । च ।

इमाः । ऊं इति । सु । श्रुधि । गिरः ॥

Padapatha Transcription Accented

pū́rvya ǀ hotaḥ ǀ asyá ǀ naḥ ǀ mándasva ǀ sakhyásya ǀ ca ǀ

imā́ḥ ǀ ūṃ íti ǀ sú ǀ śrudhi ǀ gíraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pūrvya ǀ hotaḥ ǀ asya ǀ naḥ ǀ mandasva ǀ sakhyasya ǀ ca ǀ

imāḥ ǀ ūṃ iti ǀ su ǀ śrudhi ǀ giraḥ ǁ

01.026.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.21.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.042   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यच्चि॒द्धि शश्व॑ता॒ तना॑ दे॒वंदे॑वं॒ यजा॑महे ।

त्वे इद्धू॑यते ह॒विः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यच्चिद्धि शश्वता तना देवंदेवं यजामहे ।

त्वे इद्धूयते हविः ॥

Samhita Transcription Accented

yácciddhí śáśvatā tánā deváṃdevam yájāmahe ǀ

tvé íddhūyate havíḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yacciddhi śaśvatā tanā devaṃdevam yajāmahe ǀ

tve iddhūyate haviḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । चि॒त् । हि । शश्व॑ता । तना॑ । दे॒वम्ऽदे॑वम् । यजा॑महे ।

त्वे इति॑ । इत् । हू॒य॒ते॒ । ह॒विः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । चित् । हि । शश्वता । तना । देवम्ऽदेवम् । यजामहे ।

त्वे इति । इत् । हूयते । हविः ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ cit ǀ hí ǀ śáśvatā ǀ tánā ǀ devám-devam ǀ yájāmahe ǀ

tvé íti ǀ ít ǀ hūyate ǀ havíḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ cit ǀ hi ǀ śaśvatā ǀ tanā ǀ devam-devam ǀ yajāmahe ǀ

tve iti ǀ it ǀ hūyate ǀ haviḥ ǁ

01.026.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.21.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.043   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रि॒यो नो॑ अस्तु वि॒श्पति॒र्होता॑ मं॒द्रो वरे॑ण्यः ।

प्रि॒याः स्व॒ग्नयो॑ व॒यं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रियो नो अस्तु विश्पतिर्होता मंद्रो वरेण्यः ।

प्रियाः स्वग्नयो वयं ॥

Samhita Transcription Accented

priyó no astu viśpátirhótā mandró váreṇyaḥ ǀ

priyā́ḥ svagnáyo vayám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

priyo no astu viśpatirhotā mandro vareṇyaḥ ǀ

priyāḥ svagnayo vayam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्रि॒यः । नः॒ । अ॒स्तु॒ । वि॒श्पतिः॑ । होता॑ । म॒न्द्रः । वरे॑ण्यः ।

प्रि॒याः । सु॒ऽअ॒ग्नयः॑ । व॒यम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रियः । नः । अस्तु । विश्पतिः । होता । मन्द्रः । वरेण्यः ।

प्रियाः । सुऽअग्नयः । वयम् ॥

Padapatha Transcription Accented

priyáḥ ǀ naḥ ǀ astu ǀ viśpátiḥ ǀ hótā ǀ mandráḥ ǀ váreṇyaḥ ǀ

priyā́ḥ ǀ su-agnáyaḥ ǀ vayám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

priyaḥ ǀ naḥ ǀ astu ǀ viśpatiḥ ǀ hotā ǀ mandraḥ ǀ vareṇyaḥ ǀ

priyāḥ ǀ su-agnayaḥ ǀ vayam ǁ

01.026.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.21.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.044   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स्व॒ग्नयो॒ हि वार्यं॑ दे॒वासो॑ दधि॒रे च॑ नः ।

स्व॒ग्नयो॑ मनामहे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स्वग्नयो हि वार्यं देवासो दधिरे च नः ।

स्वग्नयो मनामहे ॥

Samhita Transcription Accented

svagnáyo hí vā́ryam devā́so dadhiré ca naḥ ǀ

svagnáyo manāmahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

svagnayo hi vāryam devāso dadhire ca naḥ ǀ

svagnayo manāmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒ऽअ॒ग्नयः॑ । हि । वार्य॑म् । दे॒वासः॑ । द॒धि॒रे । च॒ । नः॒ ।

सु॒ऽअ॒ग्नयः॑ । म॒ना॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुऽअग्नयः । हि । वार्यम् । देवासः । दधिरे । च । नः ।

सुऽअग्नयः । मनामहे ॥

Padapatha Transcription Accented

su-agnáyaḥ ǀ hí ǀ vā́ryam ǀ devā́saḥ ǀ dadhiré ǀ ca ǀ naḥ ǀ

su-agnáyaḥ ǀ manāmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

su-agnayaḥ ǀ hi ǀ vāryam ǀ devāsaḥ ǀ dadhire ǀ ca ǀ naḥ ǀ

su-agnayaḥ ǀ manāmahe ǁ

01.026.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.21.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.045   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अथा॑ न उ॒भये॑षा॒ममृ॑त॒ मर्त्या॑नां ।

मि॒थः सं॑तु॒ प्रश॑स्तयः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अथा न उभयेषाममृत मर्त्यानां ।

मिथः संतु प्रशस्तयः ॥

Samhita Transcription Accented

áthā na ubháyeṣāmámṛta mártyānām ǀ

mitháḥ santu práśastayaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

athā na ubhayeṣāmamṛta martyānām ǀ

mithaḥ santu praśastayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अथ॑ । नः॒ । उ॒भये॑षाम् । अमृ॑त । मर्त्या॑नाम् ।

मि॒थः । स॒न्तु॒ । प्रऽश॑स्तयः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अथ । नः । उभयेषाम् । अमृत । मर्त्यानाम् ।

मिथः । सन्तु । प्रऽशस्तयः ॥

Padapatha Transcription Accented

átha ǀ naḥ ǀ ubháyeṣām ǀ ámṛta ǀ mártyānām ǀ

mitháḥ ǀ santu ǀ prá-śastayaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

atha ǀ naḥ ǀ ubhayeṣām ǀ amṛta ǀ martyānām ǀ

mithaḥ ǀ santu ǀ pra-śastayaḥ ǁ

01.026.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.21.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.046   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विश्वे॑भिरग्ने अ॒ग्निभि॑रि॒मं य॒ज्ञमि॒दं वचः॑ ।

चनो॑ धाः सहसो यहो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वचः ।

चनो धाः सहसो यहो ॥

Samhita Transcription Accented

víśvebhiragne agníbhirimám yajñámidám vácaḥ ǀ

cáno dhāḥ sahaso yaho ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśvebhiragne agnibhirimam yajñamidam vacaḥ ǀ

cano dhāḥ sahaso yaho ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विश्वे॑भिः । अ॒ग्ने॒ । अ॒ग्निऽभिः॑ । इ॒मम् । य॒ज्ञम् । इ॒दम् । वचः॑ ।

चनः॑ । धाः॒ । स॒ह॒सः॒ । य॒हो॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वेभिः । अग्ने । अग्निऽभिः । इमम् । यज्ञम् । इदम् । वचः ।

चनः । धाः । सहसः । यहो इति ॥

Padapatha Transcription Accented

víśvebhiḥ ǀ agne ǀ agní-bhiḥ ǀ imám ǀ yajñám ǀ idám ǀ vácaḥ ǀ

cánaḥ ǀ dhāḥ ǀ sahasaḥ ǀ yaho íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśvebhiḥ ǀ agne ǀ agni-bhiḥ ǀ imam ǀ yajñam ǀ idam ǀ vacaḥ ǀ

canaḥ ǀ dhāḥ ǀ sahasaḥ ǀ yaho iti ǁ