SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 27

 

1. Info

To:    1-12: agni;
13: devāḥ
From:   śunaḥśepa ājīgarti
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1-12); triṣṭup (13)

2nd set of styles: gāyatrī (1-12); triṣṭubh (13)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.027.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.22.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.047   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अश्वं॒ न त्वा॒ वार॑वंतं वं॒दध्या॑ अ॒ग्निं नमो॑भिः ।

स॒म्राजं॑तमध्व॒राणां॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अश्वं न त्वा वारवंतं वंदध्या अग्निं नमोभिः ।

सम्राजंतमध्वराणां ॥

Samhita Transcription Accented

áśvam ná tvā vā́ravantam vandádhyā agním námobhiḥ ǀ

samrā́jantamadhvarā́ṇām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

aśvam na tvā vāravantam vandadhyā agnim namobhiḥ ǀ

samrājantamadhvarāṇām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अश्व॑म् । न । त्वा॒ । वार॑ऽवन्तम् । व॒न्दध्यै॑ । अ॒ग्निम् । नमः॑ऽभिः ।

स॒म्ऽराज॑न्तम् । अ॒ध्व॒राणा॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अश्वम् । न । त्वा । वारऽवन्तम् । वन्दध्यै । अग्निम् । नमःऽभिः ।

सम्ऽराजन्तम् । अध्वराणाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

áśvam ǀ ná ǀ tvā ǀ vā́ra-vantam ǀ vandádhyai ǀ agním ǀ námaḥ-bhiḥ ǀ

sam-rā́jantam ǀ adhvarā́ṇām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

aśvam ǀ na ǀ tvā ǀ vāra-vantam ǀ vandadhyai ǀ agnim ǀ namaḥ-bhiḥ ǀ

sam-rājantam ǀ adhvarāṇām ǁ

01.027.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.22.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.048   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स घा॑ नः सू॒नुः शव॑सा पृ॒थुप्र॑गामा सु॒शेवः॑ ।

मी॒ढ्वाँ अ॒स्माकं॑ बभूयात् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स घा नः सूनुः शवसा पृथुप्रगामा सुशेवः ।

मीढ्वाँ अस्माकं बभूयात् ॥

Samhita Transcription Accented

sá ghā naḥ sūnúḥ śávasā pṛthúpragāmā suśévaḥ ǀ

mīḍhvā́m̐ asmā́kam babhūyāt ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa ghā naḥ sūnuḥ śavasā pṛthupragāmā suśevaḥ ǀ

mīḍhvām̐ asmākam babhūyāt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । घ॒ । नः॒ । सू॒नुः । शव॑सा । पृ॒थुऽप्र॑गामा । सु॒ऽशेवः॑ ।

मी॒ढ्वान् । अ॒स्माक॑म् । ब॒भू॒या॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । घ । नः । सूनुः । शवसा । पृथुऽप्रगामा । सुऽशेवः ।

मीढ्वान् । अस्माकम् । बभूयात् ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ gha ǀ naḥ ǀ sūnúḥ ǀ śávasā ǀ pṛthú-pragāmā ǀ su-śévaḥ ǀ

mīḍhvā́n ǀ asmā́kam ǀ babhūyāt ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ gha ǀ naḥ ǀ sūnuḥ ǀ śavasā ǀ pṛthu-pragāmā ǀ su-śevaḥ ǀ

mīḍhvān ǀ asmākam ǀ babhūyāt ǁ

01.027.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.22.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.049   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स नो॑ दू॒राच्चा॒साच्च॒ नि मर्त्या॑दघा॒योः ।

पा॒हि सद॒मिद्वि॒श्वायुः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स नो दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायोः ।

पाहि सदमिद्विश्वायुः ॥

Samhita Transcription Accented

sá no dūrā́ccāsā́cca ní mártyādaghāyóḥ ǀ

pāhí sádamídviśvā́yuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa no dūrāccāsācca ni martyādaghāyoḥ ǀ

pāhi sadamidviśvāyuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । नः॒ । दू॒रात् । च॒ । आ॒सात् । च॒ । नि । मर्त्या॑त् । अ॒घ॒ऽयोः ।

पा॒हि । सद॑म् । इत् । वि॒श्वऽआ॑युः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । नः । दूरात् । च । आसात् । च । नि । मर्त्यात् । अघऽयोः ।

पाहि । सदम् । इत् । विश्वऽआयुः ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ naḥ ǀ dūrā́t ǀ ca ǀ āsā́t ǀ ca ǀ ní ǀ mártyāt ǀ agha-yóḥ ǀ

pāhí ǀ sádam ǀ ít ǀ viśvá-āyuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ naḥ ǀ dūrāt ǀ ca ǀ āsāt ǀ ca ǀ ni ǀ martyāt ǀ agha-yoḥ ǀ

pāhi ǀ sadam ǀ it ǀ viśva-āyuḥ ǁ

01.027.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.22.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.050   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒ममू॒ षु त्वम॒स्माकं॑ स॒निं गा॑य॒त्रं नव्यां॑सं ।

अग्ने॑ दे॒वेषु॒ प्र वो॑चः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इममू षु त्वमस्माकं सनिं गायत्रं नव्यांसं ।

अग्ने देवेषु प्र वोचः ॥

Samhita Transcription Accented

imámū ṣú tvámasmā́kam saním gāyatrám návyāṃsam ǀ

ágne devéṣu prá vocaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

imamū ṣu tvamasmākam sanim gāyatram navyāṃsam ǀ

agne deveṣu pra vocaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒मम् । ऊं॒ इति॑ । सु । त्वम् । अ॒स्माक॑म् । स॒निम् । गा॒य॒त्रम् । नव्यां॑सम् ।

अग्ने॑ । दे॒वेषु॑ । प्र । वो॒चः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इमम् । ऊं इति । सु । त्वम् । अस्माकम् । सनिम् । गायत्रम् । नव्यांसम् ।

अग्ने । देवेषु । प्र । वोचः ॥

Padapatha Transcription Accented

imám ǀ ūṃ íti ǀ sú ǀ tvám ǀ asmā́kam ǀ saním ǀ gāyatrám ǀ návyāṃsam ǀ

ágne ǀ devéṣu ǀ prá ǀ vocaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

imam ǀ ūṃ iti ǀ su ǀ tvam ǀ asmākam ǀ sanim ǀ gāyatram ǀ navyāṃsam ǀ

agne ǀ deveṣu ǀ pra ǀ vocaḥ ǁ

01.027.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.22.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.051   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ नो॑ भज पर॒मेष्वा वाजे॑षु मध्य॒मेषु॑ ।

शिक्षा॒ वस्वो॒ अंत॑मस्य ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु ।

शिक्षा वस्वो अंतमस्य ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ no bhaja paraméṣvā́ vā́jeṣu madhyaméṣu ǀ

śíkṣā vásvo ántamasya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā no bhaja parameṣvā vājeṣu madhyameṣu ǀ

śikṣā vasvo antamasya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । नः॒ । भ॒ज॒ । प॒र॒मेषु॑ । आ । वाजे॑षु । म॒ध्य॒मेषु॑ ।

शिक्ष॑ । वस्वः॑ । अन्त॑मस्य ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । नः । भज । परमेषु । आ । वाजेषु । मध्यमेषु ।

शिक्ष । वस्वः । अन्तमस्य ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ naḥ ǀ bhaja ǀ paraméṣu ǀ ā́ ǀ vā́jeṣu ǀ madhyaméṣu ǀ

śíkṣa ǀ vásvaḥ ǀ ántamasya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ naḥ ǀ bhaja ǀ parameṣu ǀ ā ǀ vājeṣu ǀ madhyameṣu ǀ

śikṣa ǀ vasvaḥ ǀ antamasya ǁ

01.027.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.23.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.052   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि॒भ॒क्तासि॑ चित्रभानो॒ सिंधो॑रू॒र्मा उ॑पा॒क आ ।

स॒द्यो दा॒शुषे॑ क्षरसि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विभक्तासि चित्रभानो सिंधोरूर्मा उपाक आ ।

सद्यो दाशुषे क्षरसि ॥

Samhita Transcription Accented

vibhaktā́si citrabhāno síndhorūrmā́ upāká ā́ ǀ

sadyó dāśúṣe kṣarasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vibhaktāsi citrabhāno sindhorūrmā upāka ā ǀ

sadyo dāśuṣe kṣarasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि॒ऽभ॒क्ता । अ॒सि॒ । चि॒त्र॒भा॒नो॒ इति॑ चित्रऽभानो । सिन्धोः॑ । ऊ॒र्मौ । उ॒पा॒के । आ ।

स॒द्यः । दा॒शुषे॑ । क्ष॒र॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विऽभक्ता । असि । चित्रभानो इति चित्रऽभानो । सिन्धोः । ऊर्मौ । उपाके । आ ।

सद्यः । दाशुषे । क्षरसि ॥

Padapatha Transcription Accented

vi-bhaktā́ ǀ asi ǀ citrabhāno íti citra-bhāno ǀ síndhoḥ ǀ ūrmáu ǀ upāké ǀ ā́ ǀ

sadyáḥ ǀ dāśúṣe ǀ kṣarasi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi-bhaktā ǀ asi ǀ citrabhāno iti citra-bhāno ǀ sindhoḥ ǀ ūrmau ǀ upāke ǀ ā ǀ

sadyaḥ ǀ dāśuṣe ǀ kṣarasi ǁ

01.027.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.23.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.053   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यम॑ग्ने पृ॒त्सु मर्त्य॒मवा॒ वाजे॑षु॒ यं जु॒नाः ।

स यंता॒ शश्व॑ती॒रिषः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यमग्ने पृत्सु मर्त्यमवा वाजेषु यं जुनाः ।

स यंता शश्वतीरिषः ॥

Samhita Transcription Accented

yámagne pṛtsú mártyamávā vā́jeṣu yám junā́ḥ ǀ

sá yántā śáśvatīríṣaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yamagne pṛtsu martyamavā vājeṣu yam junāḥ ǀ

sa yantā śaśvatīriṣaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यम् । अ॒ग्ने॒ । पृ॒त्ऽसु । मर्त्य॑म् । अवाः॑ । वाजे॑षु । यम् । जु॒नाः ।

सः । यन्ता॑ । शश्व॑तीः । इषः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यम् । अग्ने । पृत्ऽसु । मर्त्यम् । अवाः । वाजेषु । यम् । जुनाः ।

सः । यन्ता । शश्वतीः । इषः ॥

Padapatha Transcription Accented

yám ǀ agne ǀ pṛt-sú ǀ mártyam ǀ ávāḥ ǀ vā́jeṣu ǀ yám ǀ junā́ḥ ǀ

sáḥ ǀ yántā ǀ śáśvatīḥ ǀ íṣaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yam ǀ agne ǀ pṛt-su ǀ martyam ǀ avāḥ ǀ vājeṣu ǀ yam ǀ junāḥ ǀ

saḥ ǀ yantā ǀ śaśvatīḥ ǀ iṣaḥ ǁ

01.027.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.23.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.054   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नकि॑रस्य सहंत्य पर्ये॒ता कय॑स्य चित् ।

वाजो॑ अस्ति श्र॒वाय्यः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नकिरस्य सहंत्य पर्येता कयस्य चित् ।

वाजो अस्ति श्रवाय्यः ॥

Samhita Transcription Accented

nákirasya sahantya paryetā́ káyasya cit ǀ

vā́jo asti śravā́yyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nakirasya sahantya paryetā kayasya cit ǀ

vājo asti śravāyyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नकिः॑ । अ॒स्य॒ । स॒ह॒न्त्य॒ । प॒रि॒ऽए॒ता । कय॑स्य । चि॒त् ।

वाजः॑ । अ॒स्ति॒ । श्र॒वाय्यः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नकिः । अस्य । सहन्त्य । परिऽएता । कयस्य । चित् ।

वाजः । अस्ति । श्रवाय्यः ॥

Padapatha Transcription Accented

nákiḥ ǀ asya ǀ sahantya ǀ pari-etā́ ǀ káyasya ǀ cit ǀ

vā́jaḥ ǀ asti ǀ śravā́yyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nakiḥ ǀ asya ǀ sahantya ǀ pari-etā ǀ kayasya ǀ cit ǀ

vājaḥ ǀ asti ǀ śravāyyaḥ ǁ

01.027.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.23.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.055   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स वाजं॑ वि॒श्वच॑र्षणि॒रर्व॑द्भिरस्तु॒ तरु॑ता ।

विप्रे॑भिरस्तु॒ सनि॑ता ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स वाजं विश्वचर्षणिरर्वद्भिरस्तु तरुता ।

विप्रेभिरस्तु सनिता ॥

Samhita Transcription Accented

sá vā́jam viśvácarṣaṇirárvadbhirastu tárutā ǀ

víprebhirastu sánitā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa vājam viśvacarṣaṇirarvadbhirastu tarutā ǀ

viprebhirastu sanitā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । वाज॑म् । वि॒श्वऽच॑र्षणिः । अर्व॑त्ऽभिः । अ॒स्तु॒ । तरु॑ता ।

विप्रे॑भिः । अ॒स्तु॒ । सनि॑ता ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । वाजम् । विश्वऽचर्षणिः । अर्वत्ऽभिः । अस्तु । तरुता ।

विप्रेभिः । अस्तु । सनिता ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ vā́jam ǀ viśvá-carṣaṇiḥ ǀ árvat-bhiḥ ǀ astu ǀ tárutā ǀ

víprebhiḥ ǀ astu ǀ sánitā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ vājam ǀ viśva-carṣaṇiḥ ǀ arvat-bhiḥ ǀ astu ǀ tarutā ǀ

viprebhiḥ ǀ astu ǀ sanitā ǁ

01.027.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.23.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.056   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

जरा॑बोध॒ तद्वि॑विड्ढि वि॒शेवि॑शे य॒ज्ञिया॑य ।

स्तोमं॑ रु॒द्राय॒ दृशी॑कं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

जराबोध तद्विविड्ढि विशेविशे यज्ञियाय ।

स्तोमं रुद्राय दृशीकं ॥

Samhita Transcription Accented

járābodha tádviviḍḍhi viśéviśe yajñíyāya ǀ

stómam rudrā́ya dṛ́śīkam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

jarābodha tadviviḍḍhi viśeviśe yajñiyāya ǀ

stomam rudrāya dṛśīkam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

जरा॑ऽबोध । तत् । वि॒वि॒ड्ढि॒ । वि॒शेऽवि॑शे । य॒ज्ञिया॑य ।

स्तोम॑म् । रु॒द्राय॑ । दृशी॑कम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

जराऽबोध । तत् । विविड्ढि । विशेऽविशे । यज्ञियाय ।

स्तोमम् । रुद्राय । दृशीकम् ॥

Padapatha Transcription Accented

járā-bodha ǀ tát ǀ viviḍḍhi ǀ viśé-viśe ǀ yajñíyāya ǀ

stómam ǀ rudrā́ya ǀ dṛ́śīkam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

jarā-bodha ǀ tat ǀ viviḍḍhi ǀ viśe-viśe ǀ yajñiyāya ǀ

stomam ǀ rudrāya ǀ dṛśīkam ǁ

01.027.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.24.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.057   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स नो॑ म॒हाँ अ॑निमा॒नो धू॒मके॑तुः पुरुश्चं॒द्रः ।

धि॒ये वाजा॑य हिन्वतु ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स नो महाँ अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चंद्रः ।

धिये वाजाय हिन्वतु ॥

Samhita Transcription Accented

sá no mahā́m̐ animānó dhūmáketuḥ puruścandráḥ ǀ

dhiyé vā́jāya hinvatu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa no mahām̐ animāno dhūmaketuḥ puruścandraḥ ǀ

dhiye vājāya hinvatu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । नः॒ । म॒हान् । अ॒नि॒ऽमा॒नः । धू॒मऽके॑तुः । पु॒रु॒ऽच॒न्द्रः ।

धि॒ये । वाजा॑य । हि॒न्व॒तु॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । नः । महान् । अनिऽमानः । धूमऽकेतुः । पुरुऽचन्द्रः ।

धिये । वाजाय । हिन्वतु ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ naḥ ǀ mahā́n ǀ ani-mānáḥ ǀ dhūmá-ketuḥ ǀ puru-candráḥ ǀ

dhiyé ǀ vā́jāya ǀ hinvatu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ naḥ ǀ mahān ǀ ani-mānaḥ ǀ dhūma-ketuḥ ǀ puru-candraḥ ǀ

dhiye ǀ vājāya ǀ hinvatu ǁ

01.027.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.24.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.058   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स रे॒वाँ इ॑व वि॒श्पति॒र्दैव्यः॑ के॒तुः शृ॑णोतु नः ।

उ॒क्थैर॒ग्निर्बृ॒हद्भा॑नुः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स रेवाँ इव विश्पतिर्दैव्यः केतुः शृणोतु नः ।

उक्थैरग्निर्बृहद्भानुः ॥

Samhita Transcription Accented

sá revā́m̐ iva viśpátirdáivyaḥ ketúḥ śṛṇotu naḥ ǀ

uktháiragnírbṛhádbhānuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa revām̐ iva viśpatirdaivyaḥ ketuḥ śṛṇotu naḥ ǀ

ukthairagnirbṛhadbhānuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । रे॒वान्ऽइ॑व । वि॒श्पतिः॑ । दैव्यः॑ । के॒तुः । शृ॒णो॒तु॒ । नः॒ ।

उ॒क्थैः । अ॒ग्निः । बृ॒हत्ऽभा॑नुः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । रेवान्ऽइव । विश्पतिः । दैव्यः । केतुः । शृणोतु । नः ।

उक्थैः । अग्निः । बृहत्ऽभानुः ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ revā́n-iva ǀ viśpátiḥ ǀ dáivyaḥ ǀ ketúḥ ǀ śṛṇotu ǀ naḥ ǀ

uktháiḥ ǀ agníḥ ǀ bṛhát-bhānuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ revān-iva ǀ viśpatiḥ ǀ daivyaḥ ǀ ketuḥ ǀ śṛṇotu ǀ naḥ ǀ

ukthaiḥ ǀ agniḥ ǀ bṛhat-bhānuḥ ǁ

01.027.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.24.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.059   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नमो॑ म॒हद्भ्यो॒ नमो॑ अर्भ॒केभ्यो॒ नमो॒ युव॑भ्यो॒ नम॑ आशि॒नेभ्यः॑ ।

यजा॑म दे॒वान्यदि॑ श॒क्नवा॑म॒ मा ज्याय॑सः॒ शंस॒मा वृ॑क्षि देवाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्यः ।

यजाम देवान्यदि शक्नवाम मा ज्यायसः शंसमा वृक्षि देवाः ॥

Samhita Transcription Accented

námo mahádbhyo námo arbhakébhyo námo yúvabhyo náma āśinébhyaḥ ǀ

yájāma devā́nyádi śaknávāma mā́ jyā́yasaḥ śáṃsamā́ vṛkṣi devāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

namo mahadbhyo namo arbhakebhyo namo yuvabhyo nama āśinebhyaḥ ǀ

yajāma devānyadi śaknavāma mā jyāyasaḥ śaṃsamā vṛkṣi devāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नमः॑ । म॒हत्ऽभ्यः॑ । नमः॑ । अ॒र्भ॒केभ्यः॑ । नमः॑ । युव॑भ्यः । नमः॑ । आ॒शि॒नेभ्यः॑ ।

यजा॑म । दे॒वान् । यदि॑ । श॒क्नवा॑म । मा । ज्याय॑सः । शंस॑म् । आ । वृ॒क्षि॒ । दे॒वाः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नमः । महत्ऽभ्यः । नमः । अर्भकेभ्यः । नमः । युवभ्यः । नमः । आशिनेभ्यः ।

यजाम । देवान् । यदि । शक्नवाम । मा । ज्यायसः । शंसम् । आ । वृक्षि । देवाः ॥

Padapatha Transcription Accented

námaḥ ǀ mahát-bhyaḥ ǀ námaḥ ǀ arbhakébhyaḥ ǀ námaḥ ǀ yúvabhyaḥ ǀ námaḥ ǀ āśinébhyaḥ ǀ

yájāma ǀ devā́n ǀ yádi ǀ śaknávāma ǀ mā́ ǀ jyā́yasaḥ ǀ śáṃsam ǀ ā́ ǀ vṛkṣi ǀ devāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

namaḥ ǀ mahat-bhyaḥ ǀ namaḥ ǀ arbhakebhyaḥ ǀ namaḥ ǀ yuvabhyaḥ ǀ namaḥ ǀ āśinebhyaḥ ǀ

yajāma ǀ devān ǀ yadi ǀ śaknavāma ǀ mā ǀ jyāyasaḥ ǀ śaṃsam ǀ ā ǀ vṛkṣi ǀ devāḥ ǁ