SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 28

 

1. Info

To:    1-4: indra;
5-9: sunu somam (soma pressing)
From:   śunaḥśepa ājīgarti
Metres:   1st set of styles: anuṣṭup (1-6); gāyatrī (7-9)

2nd set of styles: anuṣṭubh (1-6); gāyatrī (7-9)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.028.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.25.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.060   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यत्र॒ ग्रावा॑ पृ॒थुबु॑ध्न ऊ॒र्ध्वो भव॑ति॒ सोत॑वे ।

उ॒लूख॑लसुताना॒मवेद्विं॑द्र जल्गुलः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यत्र ग्रावा पृथुबुध्न ऊर्ध्वो भवति सोतवे ।

उलूखलसुतानामवेद्विंद्र जल्गुलः ॥

Samhita Transcription Accented

yátra grā́vā pṛthúbudhna ūrdhvó bhávati sótave ǀ

ulū́khalasutānāmávédvindra jalgulaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yatra grāvā pṛthubudhna ūrdhvo bhavati sotave ǀ

ulūkhalasutānāmavedvindra jalgulaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत्र॑ । ग्रावा॑ । पृ॒थुऽबु॑ध्नः । ऊ॒र्ध्वः । भव॑ति । सोत॑वे ।

उ॒लूख॑लऽसुतानाम् । अव॑ । इत् । ऊं॒ इति॑ । इ॒न्द्र॒ । ज॒ल्गु॒लः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत्र । ग्रावा । पृथुऽबुध्नः । ऊर्ध्वः । भवति । सोतवे ।

उलूखलऽसुतानाम् । अव । इत् । ऊं इति । इन्द्र । जल्गुलः ॥

Padapatha Transcription Accented

yátra ǀ grā́vā ǀ pṛthú-budhnaḥ ǀ ūrdhváḥ ǀ bhávati ǀ sótave ǀ

ulū́khala-sutānām ǀ áva ǀ ít ǀ ūṃ íti ǀ indra ǀ jalgulaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yatra ǀ grāvā ǀ pṛthu-budhnaḥ ǀ ūrdhvaḥ ǀ bhavati ǀ sotave ǀ

ulūkhala-sutānām ǀ ava ǀ it ǀ ūṃ iti ǀ indra ǀ jalgulaḥ ǁ

01.028.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.25.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.061   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यत्र॒ द्वावि॑व ज॒घना॑धिषव॒ण्या॑ कृ॒ता ।

उ॒लूख॑लसुताना॒मवेद्विं॑द्र जल्गुलः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यत्र द्वाविव जघनाधिषवण्या कृता ।

उलूखलसुतानामवेद्विंद्र जल्गुलः ॥

Samhita Transcription Accented

yátra dvā́viva jaghánādhiṣavaṇyā́ kṛtā́ ǀ

ulū́khalasutānāmávédvindra jalgulaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yatra dvāviva jaghanādhiṣavaṇyā kṛtā ǀ

ulūkhalasutānāmavedvindra jalgulaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत्र॑ । द्वौऽइ॑व । ज॒घना॑ । अ॒धि॒ऽस॒व॒न्या॑ । कृ॒ता ।

उ॒लूख॑लऽसुतानाम् । अव॑ । इत् । ऊं॒ इति॑ । इ॒न्द्र॒ । ज॒ल्गु॒लः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत्र । द्वौऽइव । जघना । अधिऽसवन्या । कृता ।

उलूखलऽसुतानाम् । अव । इत् । ऊं इति । इन्द्र । जल्गुलः ॥

Padapatha Transcription Accented

yátra ǀ dváu-iva ǀ jaghánā ǀ adhi-savanyā́ ǀ kṛtā́ ǀ

ulū́khala-sutānām ǀ áva ǀ ít ǀ ūṃ íti ǀ indra ǀ jalgulaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yatra ǀ dvau-iva ǀ jaghanā ǀ adhi-savanyā ǀ kṛtā ǀ

ulūkhala-sutānām ǀ ava ǀ it ǀ ūṃ iti ǀ indra ǀ jalgulaḥ ǁ

01.028.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.25.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.062   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यत्र॒ नार्य॑पच्य॒वमु॑पच्य॒वं च॒ शिक्ष॑ते ।

उ॒लूख॑लसुताना॒मवेद्विं॑द्र जल्गुलः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यत्र नार्यपच्यवमुपच्यवं च शिक्षते ।

उलूखलसुतानामवेद्विंद्र जल्गुलः ॥

Samhita Transcription Accented

yátra nā́ryapacyavámupacyavám ca śíkṣate ǀ

ulū́khalasutānāmávédvindra jalgulaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yatra nāryapacyavamupacyavam ca śikṣate ǀ

ulūkhalasutānāmavedvindra jalgulaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत्र॑ । नारी॑ । अ॒प॒ऽच्य॒वम् । उ॒प॒ऽच्य॒वम् । च॒ । शिक्ष॑ते ।

उ॒लूख॑लऽसुतानाम् । अव॑ । इत् । ऊं॒ इति॑ । इ॒न्द्र॒ । ज॒ल्गु॒लः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत्र । नारी । अपऽच्यवम् । उपऽच्यवम् । च । शिक्षते ।

उलूखलऽसुतानाम् । अव । इत् । ऊं इति । इन्द्र । जल्गुलः ॥

Padapatha Transcription Accented

yátra ǀ nā́rī ǀ apa-cyavám ǀ upa-cyavám ǀ ca ǀ śíkṣate ǀ

ulū́khala-sutānām ǀ áva ǀ ít ǀ ūṃ íti ǀ indra ǀ jalgulaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yatra ǀ nārī ǀ apa-cyavam ǀ upa-cyavam ǀ ca ǀ śikṣate ǀ

ulūkhala-sutānām ǀ ava ǀ it ǀ ūṃ iti ǀ indra ǀ jalgulaḥ ǁ

01.028.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.25.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.063   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यत्र॒ मंथां॑ विब॒ध्नते॑ र॒श्मीन्यमि॑त॒वा इ॑व ।

उ॒लूख॑लसुताना॒मवेद्विं॑द्र जल्गुलः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यत्र मंथां विबध्नते रश्मीन्यमितवा इव ।

उलूखलसुतानामवेद्विंद्र जल्गुलः ॥

Samhita Transcription Accented

yátra mánthām vibadhnáte raśmī́nyámitavā́ iva ǀ

ulū́khalasutānāmávédvindra jalgulaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yatra manthām vibadhnate raśmīnyamitavā iva ǀ

ulūkhalasutānāmavedvindra jalgulaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत्र॑ । मन्था॑म् । वि॒ऽब॒ध्नते॑ । र॒श्मीन् । यमि॑त॒वैऽइ॑व ।

उ॒लूख॑लऽसुतानाम् । अव॑ । इत् । ऊं॒ इति॑ । इ॒न्द्र॒ । ज॒ल्गु॒लः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत्र । मन्थाम् । विऽबध्नते । रश्मीन् । यमितवैऽइव ।

उलूखलऽसुतानाम् । अव । इत् । ऊं इति । इन्द्र । जल्गुलः ॥

Padapatha Transcription Accented

yátra ǀ mánthām ǀ vi-badhnáte ǀ raśmī́n ǀ yámitavái-iva ǀ

ulū́khala-sutānām ǀ áva ǀ ít ǀ ūṃ íti ǀ indra ǀ jalgulaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yatra ǀ manthām ǀ vi-badhnate ǀ raśmīn ǀ yamitavai-iva ǀ

ulūkhala-sutānām ǀ ava ǀ it ǀ ūṃ iti ǀ indra ǀ jalgulaḥ ǁ

01.028.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.25.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.064   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यच्चि॒द्धि त्वं गृ॒हेगृ॑ह॒ उलू॑खलक यु॒ज्यसे॑ ।

इ॒ह द्यु॒मत्त॑मं वद॒ जय॑तामिव दुंदु॒भिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यच्चिद्धि त्वं गृहेगृह उलूखलक युज्यसे ।

इह द्युमत्तमं वद जयतामिव दुंदुभिः ॥

Samhita Transcription Accented

yácciddhí tvám gṛhégṛha úlūkhalaka yujyáse ǀ

ihá dyumáttamam vada jáyatāmiva dundubhíḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yacciddhi tvam gṛhegṛha ulūkhalaka yujyase ǀ

iha dyumattamam vada jayatāmiva dundubhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । चि॒त् । हि । त्वम् । गृ॒हेऽगृ॑हे । उलू॑खलक । यु॒ज्यसे॑ ।

इ॒ह । द्यु॒मत्ऽत॑मम् । व॒द॒ । जय॑ताम्ऽइव । दु॒न्दु॒भिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । चित् । हि । त्वम् । गृहेऽगृहे । उलूखलक । युज्यसे ।

इह । द्युमत्ऽतमम् । वद । जयताम्ऽइव । दुन्दुभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ cit ǀ hí ǀ tvám ǀ gṛhé-gṛhe ǀ úlūkhalaka ǀ yujyáse ǀ

ihá ǀ dyumát-tamam ǀ vada ǀ jáyatām-iva ǀ dundubhíḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ cit ǀ hi ǀ tvam ǀ gṛhe-gṛhe ǀ ulūkhalaka ǀ yujyase ǀ

iha ǀ dyumat-tamam ǀ vada ǀ jayatām-iva ǀ dundubhiḥ ǁ

01.028.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.26.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.065   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒त स्म॑ ते वनस्पते॒ वातो॒ वि वा॒त्यग्र॒मित् ।

अथो॒ इंद्रा॑य॒ पात॑वे सु॒नु सोम॑मुलूखल ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत स्म ते वनस्पते वातो वि वात्यग्रमित् ।

अथो इंद्राय पातवे सुनु सोममुलूखल ॥

Samhita Transcription Accented

utá sma te vanaspate vā́to ví vātyágramít ǀ

átho índrāya pā́tave sunú sómamulūkhala ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uta sma te vanaspate vāto vi vātyagramit ǀ

atho indrāya pātave sunu somamulūkhala ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त । स्म॒ । ते॒ । व॒न॒स्प॒ते॒ । वातः॑ । वि । वा॒ति॒ । अग्र॑म् । इत् ।

अथो॒ इति॑ । इन्द्रा॑य । पात॑वे । सु॒नु । सोम॑म् । उ॒लू॒ख॒ल॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत । स्म । ते । वनस्पते । वातः । वि । वाति । अग्रम् । इत् ।

अथो इति । इन्द्राय । पातवे । सुनु । सोमम् । उलूखल ॥

Padapatha Transcription Accented

utá ǀ sma ǀ te ǀ vanaspate ǀ vā́taḥ ǀ ví ǀ vāti ǀ ágram ǀ ít ǀ

átho íti ǀ índrāya ǀ pā́tave ǀ sunú ǀ sómam ǀ ulūkhala ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uta ǀ sma ǀ te ǀ vanaspate ǀ vātaḥ ǀ vi ǀ vāti ǀ agram ǀ it ǀ

atho iti ǀ indrāya ǀ pātave ǀ sunu ǀ somam ǀ ulūkhala ǁ

01.028.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.26.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.066   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ॒य॒जी वा॑ज॒सात॑मा॒ ता ह्यु१॒॑च्चा वि॑जर्भृ॒तः ।

हरी॑ इ॒वांधां॑सि॒ बप्स॑ता ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आयजी वाजसातमा ता ह्युच्चा विजर्भृतः ।

हरी इवांधांसि बप्सता ॥

Samhita Transcription Accented

āyajī́ vājasā́tamā tā́ hyúccā́ vijarbhṛtáḥ ǀ

hárī ivā́ndhāṃsi bápsatā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

āyajī vājasātamā tā hyuccā vijarbhṛtaḥ ǀ

harī ivāndhāṃsi bapsatā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ॒य॒जी इत्या॑ऽय॒जी । वा॒ज॒ऽसात॑मा । ता । हि । उ॒च्चा । वि॒ऽज॒र्भृ॒तः ।

हरी॑ इ॒वेति॒ हरी॑ऽइव । अन्धां॑सि । बप्स॑ता ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आयजी इत्याऽयजी । वाजऽसातमा । ता । हि । उच्चा । विऽजर्भृतः ।

हरी इवेति हरीऽइव । अन्धांसि । बप्सता ॥

Padapatha Transcription Accented

āyajī́ ítyā-yajī́ ǀ vāja-sā́tamā ǀ tā́ ǀ hí ǀ uccā́ ǀ vi-jarbhṛtáḥ ǀ

hárī ivéti hárī-iva ǀ ándhāṃsi ǀ bápsatā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

āyajī ityā-yajī ǀ vāja-sātamā ǀ tā ǀ hi ǀ uccā ǀ vi-jarbhṛtaḥ ǀ

harī iveti harī-iva ǀ andhāṃsi ǀ bapsatā ǁ

01.028.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.26.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.067   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ता नो॑ अ॒द्य व॑नस्पती ऋ॒ष्वावृ॒ष्वेभिः॑ सो॒तृभिः॑ ।

इंद्रा॑य॒ मधु॑मत्सुतं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ता नो अद्य वनस्पती ऋष्वावृष्वेभिः सोतृभिः ।

इंद्राय मधुमत्सुतं ॥

Samhita Transcription Accented

tā́ no adyá vanaspatī ṛṣvā́vṛṣvébhiḥ sotṛ́bhiḥ ǀ

índrāya mádhumatsutam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tā no adya vanaspatī ṛṣvāvṛṣvebhiḥ sotṛbhiḥ ǀ

indrāya madhumatsutam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ता । नः॒ । अ॒द्य । व॒न॒स्प॒ती॒ इति॑ । ऋ॒ष्वौ । ऋ॒ष्वेभिः॑ । सो॒तृऽभिः॑ ।

इन्द्रा॑य । मधु॑ऽमत् । सु॒त॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ता । नः । अद्य । वनस्पती इति । ऋष्वौ । ऋष्वेभिः । सोतृऽभिः ।

इन्द्राय । मधुऽमत् । सुतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tā́ ǀ naḥ ǀ adyá ǀ vanaspatī íti ǀ ṛṣváu ǀ ṛṣvébhiḥ ǀ sotṛ́-bhiḥ ǀ

índrāya ǀ mádhu-mat ǀ sutam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tā ǀ naḥ ǀ adya ǀ vanaspatī iti ǀ ṛṣvau ǀ ṛṣvebhiḥ ǀ sotṛ-bhiḥ ǀ

indrāya ǀ madhu-mat ǀ sutam ǁ

01.028.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.26.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.068   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उच्छि॒ष्टं च॒म्वो॑र्भर॒ सोमं॑ प॒वित्र॒ आ सृ॑ज ।

नि धे॑हि॒ गोरधि॑ त्व॒चि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उच्छिष्टं चम्वोर्भर सोमं पवित्र आ सृज ।

नि धेहि गोरधि त्वचि ॥

Samhita Transcription Accented

úcchiṣṭám camvórbhara sómam pavítra ā́ sṛja ǀ

ní dhehi górádhi tvací ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ucchiṣṭam camvorbhara somam pavitra ā sṛja ǀ

ni dhehi goradhi tvaci ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उत् । शि॒ष्टम् । च॒म्वोः॑ । भ॒र॒ । सोम॑म् । प॒वित्रे॑ । आ । सृ॒ज॒ ।

नि । धे॒हि॒ । गोः । अधि॑ । त्व॒चि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत् । शिष्टम् । चम्वोः । भर । सोमम् । पवित्रे । आ । सृज ।

नि । धेहि । गोः । अधि । त्वचि ॥

Padapatha Transcription Accented

út ǀ śiṣṭám ǀ camvóḥ ǀ bhara ǀ sómam ǀ pavítre ǀ ā́ ǀ sṛja ǀ

ní ǀ dhehi ǀ góḥ ǀ ádhi ǀ tvací ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ut ǀ śiṣṭam ǀ camvoḥ ǀ bhara ǀ somam ǀ pavitre ǀ ā ǀ sṛja ǀ

ni ǀ dhehi ǀ goḥ ǀ adhi ǀ tvaci ǁ