SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 29

 

1. Info

To:    indra
From:   śunaḥśepa ājīgarti
Metres:   paṅkti
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.029.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.27.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.069   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यच्चि॒द्धि स॑त्य सोमपा अनाश॒स्ता इ॑व॒ स्मसि॑ ।

आ तू न॑ इंद्र शंसय॒ गोष्वश्वे॑षु शु॒भ्रिषु॑ स॒हस्रे॑षु तुवीमघ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि ।

आ तू न इंद्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥

Samhita transliteration accented

yácciddhí satya somapā anāśastā́ iva smási ǀ

ā́ tū́ na indra śaṃsaya góṣváśveṣu śubhríṣu sahásreṣu tuvīmagha ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yacciddhi satya somapā anāśastā iva smasi ǀ

ā tū na indra śaṃsaya goṣvaśveṣu śubhriṣu sahasreṣu tuvīmagha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । चि॒त् । हि । स॒त्य॒ । सो॒म॒ऽपाः॒ । अ॒ना॒श॒स्ताःऽइ॑व । स्मसि॑ ।

आ । तु । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । शं॒स॒य॒ । गोषु॑ । अश्वे॑षु । शु॒भ्रिषु॑ । स॒हस्रे॑षु । तु॒वि॒ऽम॒घ॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । चित् । हि । सत्य । सोमऽपाः । अनाशस्ताःऽइव । स्मसि ।

आ । तु । नः । इन्द्र । शंसय । गोषु । अश्वेषु । शुभ्रिषु । सहस्रेषु । तुविऽमघ ॥

Padapatha transliteration accented

yát ǀ cit ǀ hí ǀ satya ǀ soma-pāḥ ǀ anāśastā́ḥ-iva ǀ smási ǀ

ā́ ǀ tú ǀ naḥ ǀ indra ǀ śaṃsaya ǀ góṣu ǀ áśveṣu ǀ śubhríṣu ǀ sahásreṣu ǀ tuvi-magha ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yat ǀ cit ǀ hi ǀ satya ǀ soma-pāḥ ǀ anāśastāḥ-iva ǀ smasi ǀ

ā ǀ tu ǀ naḥ ǀ indra ǀ śaṃsaya ǀ goṣu ǀ aśveṣu ǀ śubhriṣu ǀ sahasreṣu ǀ tuvi-magha ǁ

interlinear translation

For [3] even [2] when [1], O True [4], O Soma Drinker [5], {we} are [7] as if not praiseworthy [6], then [9], O Indra [11] make us [10] praised [12] in cows [13], in horses [14], in shining [15] thousands [16], O Conqueror of many riches [17].

01.029.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.27.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.070   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

शिप्रि॑न्वाजानां पते॒ शची॑व॒स्तव॑ दं॒सना॑ ।

आ तू न॑ इंद्र शंसय॒ गोष्वश्वे॑षु शु॒भ्रिषु॑ स॒हस्रे॑षु तुवीमघ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शिप्रिन्वाजानां पते शचीवस्तव दंसना ।

आ तू न इंद्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥

Samhita transliteration accented

śíprinvājānām pate śácīvastáva daṃsánā ǀ

ā́ tū́ na indra śaṃsaya góṣváśveṣu śubhríṣu sahásreṣu tuvīmagha ǁ

Samhita transliteration nonaccented

śiprinvājānām pate śacīvastava daṃsanā ǀ

ā tū na indra śaṃsaya goṣvaśveṣu śubhriṣu sahasreṣu tuvīmagha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

शिप्रि॑न् । वा॒जा॒ना॒म् । प॒ते॒ । शची॑ऽवः । तव॑ । दं॒सना॑ ।

आ । तु । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । शं॒स॒य॒ । गोषु॑ । अश्वे॑षु । शु॒भ्रिषु॑ । स॒हस्रे॑षु । तु॒वि॒ऽम॒घ॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शिप्रिन् । वाजानाम् । पते । शचीऽवः । तव । दंसना ।

आ । तु । नः । इन्द्र । शंसय । गोषु । अश्वेषु । शुभ्रिषु । सहस्रेषु । तुविऽमघ ॥

Padapatha transliteration accented

śíprin ǀ vājānām ǀ pate ǀ śácī-vaḥ ǀ táva ǀ daṃsánā ǀ

ā́ ǀ tú ǀ naḥ ǀ indra ǀ śaṃsaya ǀ góṣu ǀ áśveṣu ǀ śubhríṣu ǀ sahásreṣu ǀ tuvi-magha ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

śiprin ǀ vājānām ǀ pate ǀ śacī-vaḥ ǀ tava ǀ daṃsanā ǀ

ā ǀ tu ǀ naḥ ǀ indra ǀ śaṃsaya ǀ goṣu ǀ aśveṣu ǀ śubhriṣu ǀ sahasreṣu ǀ tuvi-magha ǁ

interlinear translation

O thou of the mighty jaws [1], O Lord [3] of plenitudes [2], O thou with whom is the puissance [4], thy [5] {art} perfect action [6]; then [8], O Indra [10], make us [9] praised [11] in cows [12], in horses [13], in shining [14] thousands [15], O Conqueror of many riches [16].

01.029.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.27.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.071   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नि ष्वा॑पया मिथू॒दृशा॑ स॒स्तामबु॑ध्यमाने ।

आ तू न॑ इंद्र शंसय॒ गोष्वश्वे॑षु शु॒भ्रिषु॑ स॒हस्रे॑षु तुवीमघ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नि ष्वापया मिथूदृशा सस्तामबुध्यमाने ।

आ तू न इंद्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥

Samhita transliteration accented

ní ṣvāpayā mithūdṛ́śā sastā́mábudhyamāne ǀ

ā́ tū́ na indra śaṃsaya góṣváśveṣu śubhríṣu sahásreṣu tuvīmagha ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ni ṣvāpayā mithūdṛśā sastāmabudhyamāne ǀ

ā tū na indra śaṃsaya goṣvaśveṣu śubhriṣu sahasreṣu tuvīmagha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नि । स्वा॒प॒य॒ । मि॒थु॒ऽदृशा॑ । स॒स्ताम् । अबु॑ध्यमाने॒ इति॑ ।

आ । तु । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । शं॒स॒य॒ । गोषु॑ । अश्वे॑षु । शु॒भ्रिषु॑ । स॒हस्रे॑षु । तु॒वि॒ऽम॒घ॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नि । स्वापय । मिथुऽदृशा । सस्ताम् । अबुध्यमाने इति ।

आ । तु । नः । इन्द्र । शंसय । गोषु । अश्वेषु । शुभ्रिषु । सहस्रेषु । तुविऽमघ ॥

Padapatha transliteration accented

ní ǀ svāpaya ǀ mithu-dṛ́śā ǀ sastā́m ǀ ábudhyamāne íti ǀ

ā́ ǀ tú ǀ naḥ ǀ indra ǀ śaṃsaya ǀ góṣu ǀ áśveṣu ǀ śubhríṣu ǀ sahásreṣu ǀ tuvi-magha ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ni ǀ svāpaya ǀ mithu-dṛśā ǀ sastām ǀ abudhyamāne iti ǀ

ā ǀ tu ǀ naḥ ǀ indra ǀ śaṃsaya ǀ goṣu ǀ aśveṣu ǀ śubhriṣu ǀ sahasreṣu ǀ tuvi-magha ǁ

interlinear translation

Cast into sleep [2] two of seen alternately (?) [3], let them sleep [4] without awaking [5], then [7], O Indra [9], make us [8] praised [10] in cows [11], in horses [12], in shining [13] thousands [14], O Conqueror of many riches [15].

01.029.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.27.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.072   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒संतु॒ त्या अरा॑तयो॒ बोधं॑तु शूर रा॒तयः॑ ।

आ तू न॑ इंद्र शंसय॒ गोष्वश्वे॑षु शु॒भ्रिषु॑ स॒हस्रे॑षु तुवीमघ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ससंतु त्या अरातयो बोधंतु शूर रातयः ।

आ तू न इंद्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥

Samhita transliteration accented

sasántu tyā́ árātayo bódhantu śūra rātáyaḥ ǀ

ā́ tū́ na indra śaṃsaya góṣváśveṣu śubhríṣu sahásreṣu tuvīmagha ǁ

Samhita transliteration nonaccented

sasantu tyā arātayo bodhantu śūra rātayaḥ ǀ

ā tū na indra śaṃsaya goṣvaśveṣu śubhriṣu sahasreṣu tuvīmagha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒सन्तु॑ । त्याः । अरा॑तयः । बोध॑न्तु । शू॒र॒ । रा॒तयः॑ ।

आ । तु । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । शं॒स॒य॒ । गोषु॑ । अश्वे॑षु । शु॒भ्रिषु॑ । स॒हस्रे॑षु । तु॒वि॒ऽम॒घ॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ससन्तु । त्याः । अरातयः । बोधन्तु । शूर । रातयः ।

आ । तु । नः । इन्द्र । शंसय । गोषु । अश्वेषु । शुभ्रिषु । सहस्रेषु । तुविऽमघ ॥

Padapatha transliteration accented

sasántu ǀ tyā́ḥ ǀ árātayaḥ ǀ bódhantu ǀ śūra ǀ rātáyaḥ ǀ

ā́ ǀ tú ǀ naḥ ǀ indra ǀ śaṃsaya ǀ góṣu ǀ áśveṣu ǀ śubhríṣu ǀ sahásreṣu ǀ tuvi-magha ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

sasantu ǀ tyāḥ ǀ arātayaḥ ǀ bodhantu ǀ śūra ǀ rātayaḥ ǀ

ā ǀ tu ǀ naḥ ǀ indra ǀ śaṃsaya ǀ goṣu ǀ aśveṣu ǀ śubhriṣu ǀ sahasreṣu ǀ tuvi-magha ǁ

interlinear translation

Let hostile forces [3] sleep [1], let them [2], the givers [6], be awakened [4], O Hero [5], then [8], O Indra [10], make us [9] praised [11] in cows [12], in horses [13], in shining [14] thousands [15], O Conqueror of many riches [16].

01.029.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.27.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.073   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

समिं॑द्र गर्द॒भं मृ॑ण नु॒वंतं॑ पा॒पया॑मु॒या ।

आ तू न॑ इंद्र शंसय॒ गोष्वश्वे॑षु शु॒भ्रिषु॑ स॒हस्रे॑षु तुवीमघ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

समिंद्र गर्दभं मृण नुवंतं पापयामुया ।

आ तू न इंद्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥

Samhita transliteration accented

sámindra gardabhám mṛṇa nuvántam pāpáyāmuyā́ ǀ

ā́ tū́ na indra śaṃsaya góṣváśveṣu śubhríṣu sahásreṣu tuvīmagha ǁ

Samhita transliteration nonaccented

samindra gardabham mṛṇa nuvantam pāpayāmuyā ǀ

ā tū na indra śaṃsaya goṣvaśveṣu śubhriṣu sahasreṣu tuvīmagha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम् । इ॒न्द्र॒ । ग॒र्द॒भम् । मृ॒ण॒ । नु॒वन्त॑म् । पा॒पया॑ । अ॒मु॒या ।

आ । तु । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । शं॒स॒य॒ । गोषु॑ । अश्वे॑षु । शु॒भ्रिषु॑ । स॒हस्रे॑षु । तु॒वि॒ऽम॒घ॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम् । इन्द्र । गर्दभम् । मृण । नुवन्तम् । पापया । अमुया ।

आ । तु । नः । इन्द्र । शंसय । गोषु । अश्वेषु । शुभ्रिषु । सहस्रेषु । तुविऽमघ ॥

Padapatha transliteration accented

sám ǀ indra ǀ gardabhám ǀ mṛṇa ǀ nuvántam ǀ pāpáyā ǀ amuyā́ ǀ

ā́ ǀ tú ǀ naḥ ǀ indra ǀ śaṃsaya ǀ góṣu ǀ áśveṣu ǀ śubhríṣu ǀ sahásreṣu ǀ tuvi-magha ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

sam ǀ indra ǀ gardabham ǀ mṛṇa ǀ nuvantam ǀ pāpayā ǀ amuyā ǀ

ā ǀ tu ǀ naḥ ǀ indra ǀ śaṃsaya ǀ goṣu ǀ aśveṣu ǀ śubhriṣu ǀ sahasreṣu ǀ tuvi-magha ǁ

interlinear translation

Altogether [1], O Indra [2], crush [4] the Ass [3] so [7] badly [6] roaring [5], then [9], O Indra [11], make us [10] praised [12] in cows [13], in horses [14], in shining [15] thousands [16], O Conqueror of many riches [17].

01.029.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.27.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.074   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पता॑ति कुंडृ॒णाच्या॑ दू॒रं वातो॒ वना॒दधि॑ ।

आ तू न॑ इंद्र शंसय॒ गोष्वश्वे॑षु शु॒भ्रिषु॑ स॒हस्रे॑षु तुवीमघ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पताति कुंडृणाच्या दूरं वातो वनादधि ।

आ तू न इंद्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥

Samhita transliteration accented

pátāti kuṇḍṛṇā́cyā dūrám vā́to vánādádhi ǀ

ā́ tū́ na indra śaṃsaya góṣváśveṣu śubhríṣu sahásreṣu tuvīmagha ǁ

Samhita transliteration nonaccented

patāti kuṇḍṛṇācyā dūram vāto vanādadhi ǀ

ā tū na indra śaṃsaya goṣvaśveṣu śubhriṣu sahasreṣu tuvīmagha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पता॑ति । कु॒ण्डृ॒णाच्या॑ । दू॒रम् । वातः॑ । वना॑त् । अधि॑ ।

आ । तु । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । शं॒स॒य॒ । गोषु॑ । अश्वे॑षु । शु॒भ्रिषु॑ । स॒हस्रे॑षु । तु॒वि॒ऽम॒घ॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पताति । कुण्डृणाच्या । दूरम् । वातः । वनात् । अधि ।

आ । तु । नः । इन्द्र । शंसय । गोषु । अश्वेषु । शुभ्रिषु । सहस्रेषु । तुविऽमघ ॥

Padapatha transliteration accented

pátāti ǀ kuṇḍṛṇā́cyā ǀ dūrám ǀ vā́taḥ ǀ vánāt ǀ ádhi ǀ

ā́ ǀ tú ǀ naḥ ǀ indra ǀ śaṃsaya ǀ góṣu ǀ áśveṣu ǀ śubhríṣu ǀ sahásreṣu ǀ tuvi-magha ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

patāti ǀ kuṇḍṛṇācyā ǀ dūram ǀ vātaḥ ǀ vanāt ǀ adhi ǀ

ā ǀ tu ǀ naḥ ǀ indra ǀ śaṃsaya ǀ goṣu ǀ aśveṣu ǀ śubhriṣu ǀ sahasreṣu ǀ tuvi-magha ǁ

interlinear translation

The wind [4] fall off [1] by winding path (?) [2] far away [3] from the forest {of delight} [5]; then [8], O Indra [10], make us [9] praised [11] in cows [12], in horses [13], in shining [14] thousands [15], O Conqueror of many riches [16].

01.029.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.27.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.075   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सर्वं॑ परिक्रो॒शं ज॑हि जं॒भया॑ कृकदा॒श्वं॑ ।

आ तू न॑ इंद्र शंसय॒ गोष्वश्वे॑षु शु॒भ्रिषु॑ स॒हस्रे॑षु तुवीमघ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सर्वं परिक्रोशं जहि जंभया कृकदाश्वं ।

आ तू न इंद्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥

Samhita transliteration accented

sárvam parikrośám jahi jambháyā kṛkadāśvám ǀ

ā́ tū́ na indra śaṃsaya góṣváśveṣu śubhríṣu sahásreṣu tuvīmagha ǁ

Samhita transliteration nonaccented

sarvam parikrośam jahi jambhayā kṛkadāśvam ǀ

ā tū na indra śaṃsaya goṣvaśveṣu śubhriṣu sahasreṣu tuvīmagha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सर्व॑म् । प॒रि॒ऽक्रो॒शम् । ज॒हि॒ । ज॒म्भय॑ । कृ॒क॒दा॒श्व॑म् ।

आ । तु । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । शं॒स॒य॒ । गोषु॑ । अश्वे॑षु । शु॒भ्रिषु॑ । स॒हस्रे॑षु । तु॒वि॒ऽम॒घ॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सर्वम् । परिऽक्रोशम् । जहि । जम्भय । कृकदाश्वम् ।

आ । तु । नः । इन्द्र । शंसय । गोषु । अश्वेषु । शुभ्रिषु । सहस्रेषु । तुविऽमघ ॥

Padapatha transliteration accented

sárvam ǀ pari-krośám ǀ jahi ǀ jambháya ǀ kṛkadāśvám ǀ

ā́ ǀ tú ǀ naḥ ǀ indra ǀ śaṃsaya ǀ góṣu ǀ áśveṣu ǀ śubhríṣu ǀ sahásreṣu ǀ tuvi-magha ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

sarvam ǀ pari-krośam ǀ jahi ǀ jambhaya ǀ kṛkadāśvam ǀ

ā ǀ tu ǀ naḥ ǀ indra ǀ śaṃsaya ǀ goṣu ǀ aśveṣu ǀ śubhriṣu ǀ sahasreṣu ǀ tuvi-magha ǁ

interlinear translation

Kill [3] everyone [1] crying around [2], crash [4] them who hurt to the givers [5], then [7], O Indra [9], make us [8] praised [10] in cows [11], in horses [12], in shining [13] thousands [14], O Conqueror of many riches [15].

Translations and commentaries by Sri Aurobindo

1. 19131

1.29.1. Thou who art True, who drinkest the Soma, whatsoever thou seemest as if thou wert not to express, do thou yet manifest for us, O Indra, in lustres, in swift enjoyings, in happinesses, in strengths, O thou who hast in Force thy fullness!

1.29.2. O Shiprin (?), O master of plenties, O dweller in Power, thine is the giving; do thou yet manifest for us, O Indra, in lustres, in swift enjoyings, in happinesses, in strengths, O thou who hast in Force thy fullness.

1.29.3. Cast into sleep the two who are false seers, let them slumber without awaking; do thou yet manifest for us, O Indra, in lustres, in swift enjoyings, in happinesses, in strengths, O thou who in Force hast thy fullness.

1.29.4. Let these undelights fall into sleep, O hero, let delights be awakened; do thou yet manifest for us, O Indra, in lustres, in swift enjoyings, in happinesses, in strengths, O thou who hast in Force thy fullness.

1.29.5. Crush thou the Ass, O Indra, who urges us with this spirit of evil; do thou yet manifest for us, O Indra, in lustres, in swift enjoyings, in happinesses, in strengths, O thou who in Force hast thy fullness.

1.29.6. By that whirling one the wind speeds (falls) far from our place of delight; do thou yet manifest for us, O Indra, in lustres, in swift enjoyings, in happinesses, in strengths, O thou who hast in Force thy fullness.

1.29.7. Slay all that cries out around against us, smite down every breaker of our enjoying; do thou yet manifest for us, O Indra, in lustres, in swift enjoyings, in happinesses, in strengths, O thou who hast in Force thy fullness.

 

1 CWSA.– Vol. 14.– Vedic and Philological Studies.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2016, pp. 209-215. 1-st published: Sri Aurobindo: Archives & Research: a biannual journal.– Volume 4, No1 (1980, April), pp. 35-38.

Back

in Russian