SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 30

 

1. Info

To:    1-16: indra;
17-19: aśvins;
20-22: uṣas
From:   śunaḥśepa ājīgarti
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (2, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 20); gāyatrī (1, 4, 7, 8, 12, 13); virāḍgāyatrī (3, 14, 17, 19, 22); gāyatrī (pādanicṛdgāyatrī) (11, 21); triṣṭup (16)

2nd set of styles: gāyatrī (1-10, 12-15, 17-22); pādanicṛt (11); triṣṭubh (16)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.030.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.28.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.076   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ व॒ इंद्रं॒ क्रिविं॑ यथा वाज॒यंतः॑ श॒तक्र॑तुं ।

मंहि॑ष्ठं सिंच॒ इंदु॑भिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ व इंद्रं क्रिविं यथा वाजयंतः शतक्रतुं ।

मंहिष्ठं सिंच इंदुभिः ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ va índram krívim yathā vājayántaḥ śatákratum ǀ

máṃhiṣṭham siñca índubhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā va indram krivim yathā vājayantaḥ śatakratum ǀ

maṃhiṣṭham siñca indubhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । वः॒ । इन्द्र॑म् । क्रिवि॑म् । य॒था॒ । वा॒ज॒ऽयन्तः॑ । श॒तऽक्र॑तुम् ।

मंहि॑ष्ठम् । सि॒ञ्चे॒ । इन्दु॑ऽभिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । वः । इन्द्रम् । क्रिविम् । यथा । वाजऽयन्तः । शतऽक्रतुम् ।

मंहिष्ठम् । सिञ्चे । इन्दुऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ vaḥ ǀ índram ǀ krívim ǀ yathā ǀ vāja-yántaḥ ǀ śatá-kratum ǀ

máṃhiṣṭham ǀ siñce ǀ índu-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ vaḥ ǀ indram ǀ krivim ǀ yathā ǀ vāja-yantaḥ ǀ śata-kratum ǀ

maṃhiṣṭham ǀ siñce ǀ indu-bhiḥ ǁ

01.030.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.28.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.077   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श॒तं वा॒ यः शुची॑नां स॒हस्रं॑ वा॒ समा॑शिरां ।

एदु॑ नि॒म्नं न री॑यते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शतं वा यः शुचीनां सहस्रं वा समाशिरां ।

एदु निम्नं न रीयते ॥

Samhita Transcription Accented

śatám vā yáḥ śúcīnām sahásram vā sámāśirām ǀ

édu nimnám ná rīyate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śatam vā yaḥ śucīnām sahasram vā samāśirām ǀ

edu nimnam na rīyate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श॒तम् । वा॒ । यः । शुची॑नाम् । स॒हस्र॑म् । वा॒ । सम्ऽआ॑शिराम् ।

आ । इत् । ऊं॒ इति॑ । नि॒म्नम् । न । री॒य॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शतम् । वा । यः । शुचीनाम् । सहस्रम् । वा । सम्ऽआशिराम् ।

आ । इत् । ऊं इति । निम्नम् । न । रीयते ॥

Padapatha Transcription Accented

śatám ǀ vā ǀ yáḥ ǀ śúcīnām ǀ sahásram ǀ vā ǀ sám-āśirām ǀ

ā́ ǀ ít ǀ ūṃ íti ǀ nimnám ǀ ná ǀ rīyate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śatam ǀ vā ǀ yaḥ ǀ śucīnām ǀ sahasram ǀ vā ǀ sam-āśirām ǀ

ā ǀ it ǀ ūṃ iti ǀ nimnam ǀ na ǀ rīyate ǁ

01.030.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.28.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.078   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सं यन्मदा॑य शु॒ष्मिण॑ ए॒ना ह्य॑स्यो॒दरे॑ ।

स॒मु॒द्रो न व्यचो॑ द॒धे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सं यन्मदाय शुष्मिण एना ह्यस्योदरे ।

समुद्रो न व्यचो दधे ॥

Samhita Transcription Accented

sám yánmádāya śuṣmíṇa enā́ hyásyodáre ǀ

samudró ná vyáco dadhé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sam yanmadāya śuṣmiṇa enā hyasyodare ǀ

samudro na vyaco dadhe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम् । यत् । मदा॑य । शु॒ष्मिणे॑ । ए॒ना । हि । अ॒स्य॒ । उ॒दरे॑ ।

स॒मु॒द्रः । न । व्यचः॑ । द॒धे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम् । यत् । मदाय । शुष्मिणे । एना । हि । अस्य । उदरे ।

समुद्रः । न । व्यचः । दधे ॥

Padapatha Transcription Accented

sám ǀ yát ǀ mádāya ǀ śuṣmíṇe ǀ enā́ ǀ hí ǀ asya ǀ udáre ǀ

samudráḥ ǀ ná ǀ vyácaḥ ǀ dadhé ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sam ǀ yat ǀ madāya ǀ śuṣmiṇe ǀ enā ǀ hi ǀ asya ǀ udare ǀ

samudraḥ ǀ na ǀ vyacaḥ ǀ dadhe ǁ

01.030.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.28.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.079   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒यमु॑ ते॒ सम॑तसि क॒पोत॑ इव गर्भ॒धिं ।

वच॒स्तच्चि॑न्न ओहसे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अयमु ते समतसि कपोत इव गर्भधिं ।

वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥

Samhita Transcription Accented

ayámu te sámatasi kapóta iva garbhadhím ǀ

vácastáccinna ohase ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ayamu te samatasi kapota iva garbhadhim ǀ

vacastaccinna ohase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒यम् । ऊं॒ इति॑ । ते॒ । सम् । अ॒त॒सि॒ । क॒पोतः॑ऽइव । ग॒र्भ॒ऽधिम् ।

वचः॑ । तत् । चि॒त् । नः॒ । ओ॒ह॒से॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अयम् । ऊं इति । ते । सम् । अतसि । कपोतःऽइव । गर्भऽधिम् ।

वचः । तत् । चित् । नः । ओहसे ॥

Padapatha Transcription Accented

ayám ǀ ūṃ íti ǀ te ǀ sám ǀ atasi ǀ kapótaḥ-iva ǀ garbha-dhím ǀ

vácaḥ ǀ tát ǀ cit ǀ naḥ ǀ ohase ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ayam ǀ ūṃ iti ǀ te ǀ sam ǀ atasi ǀ kapotaḥ-iva ǀ garbha-dhim ǀ

vacaḥ ǀ tat ǀ cit ǀ naḥ ǀ ohase ǁ

01.030.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.28.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.080   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स्तो॒त्रं रा॑धानां पते॒ गिर्वा॑हो वीर॒ यस्य॑ ते ।

विभू॑तिरस्तु सू॒नृता॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते ।

विभूतिरस्तु सूनृता ॥

Samhita Transcription Accented

stotrám rādhānām pate gírvāho vīra yásya te ǀ

víbhūtirastu sūnṛ́tā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

stotram rādhānām pate girvāho vīra yasya te ǀ

vibhūtirastu sūnṛtā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स्तो॒त्रम् । रा॒धा॒ना॒म् । प॒ते॒ । गिर्वा॑हः । वी॒र॒ । यस्य॑ । ते॒ ।

विऽभू॑तिः । अ॒स्तु॒ । सू॒नृता॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

स्तोत्रम् । राधानाम् । पते । गिर्वाहः । वीर । यस्य । ते ।

विऽभूतिः । अस्तु । सूनृता ॥

Padapatha Transcription Accented

stotrám ǀ rādhānām ǀ pate ǀ gírvāhaḥ ǀ vīra ǀ yásya ǀ te ǀ

ví-bhūtiḥ ǀ astu ǀ sūnṛ́tā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

stotram ǀ rādhānām ǀ pate ǀ girvāhaḥ ǀ vīra ǀ yasya ǀ te ǀ

vi-bhūtiḥ ǀ astu ǀ sūnṛtā ǁ

01.030.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.29.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.081   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऊ॒र्ध्वस्ति॑ष्ठा न ऊ॒तये॒ऽस्मिन्वाजे॑ शतक्रतो ।

सम॒न्येषु॑ ब्रवावहै ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन्वाजे शतक्रतो ।

समन्येषु ब्रवावहै ॥

Samhita Transcription Accented

ūrdhvástiṣṭhā na ūtáye’smínvā́je śatakrato ǀ

sámanyéṣu bravāvahai ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ūrdhvastiṣṭhā na ūtaye’sminvāje śatakrato ǀ

samanyeṣu bravāvahai ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऊ॒र्ध्वः । ति॒ष्ठ॒ । नः॒ । ऊ॒तये॑ । अ॒स्मिन् । वाजे॑ । श॒त॒क्र॒तो॒ इति॑ शतऽक्रतो ।

सम् । अ॒न्येषु॑ । ब्र॒वा॒व॒है॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऊर्ध्वः । तिष्ठ । नः । ऊतये । अस्मिन् । वाजे । शतक्रतो इति शतऽक्रतो ।

सम् । अन्येषु । ब्रवावहै ॥

Padapatha Transcription Accented

ūrdhváḥ ǀ tiṣṭha ǀ naḥ ǀ ūtáye ǀ asmín ǀ vā́je ǀ śatakrato íti śata-krato ǀ

sám ǀ anyéṣu ǀ bravāvahai ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ūrdhvaḥ ǀ tiṣṭha ǀ naḥ ǀ ūtaye ǀ asmin ǀ vāje ǀ śatakrato iti śata-krato ǀ

sam ǀ anyeṣu ǀ bravāvahai ǁ

01.030.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.29.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.082   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

योगे॑योगे त॒वस्त॑रं॒ वाजे॑वाजे हवामहे ।

सखा॑य॒ इंद्र॑मू॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे ।

सखाय इंद्रमूतये ॥

Samhita Transcription Accented

yógeyoge tavástaram vā́jevāje havāmahe ǀ

sákhāya índramūtáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yogeyoge tavastaram vājevāje havāmahe ǀ

sakhāya indramūtaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

योगे॑ऽयोगे । त॒वःऽत॑रम् । वाजे॑ऽवाजे । ह॒वा॒म॒हे॒ ।

सखा॑यः । इन्द्र॑म् । ऊ॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

योगेऽयोगे । तवःऽतरम् । वाजेऽवाजे । हवामहे ।

सखायः । इन्द्रम् । ऊतये ॥

Padapatha Transcription Accented

yóge-yoge ǀ taváḥ-taram ǀ vā́je-vāje ǀ havāmahe ǀ

sákhāyaḥ ǀ índram ǀ ūtáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yoge-yoge ǀ tavaḥ-taram ǀ vāje-vāje ǀ havāmahe ǀ

sakhāyaḥ ǀ indram ǀ ūtaye ǁ

01.030.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.29.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.083   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ घा॑ गम॒द्यदि॒ श्रव॑त्सह॒स्रिणी॑भिरू॒तिभिः॑ ।

वाजे॑भि॒रुप॑ नो॒ हवं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ घा गमद्यदि श्रवत्सहस्रिणीभिरूतिभिः ।

वाजेभिरुप नो हवं ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ ghā gamadyádi śrávatsahasríṇībhirūtíbhiḥ ǀ

vā́jebhirúpa no hávam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā ghā gamadyadi śravatsahasriṇībhirūtibhiḥ ǀ

vājebhirupa no havam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । घ॒ । ग॒म॒त् । यदि॑ । श्रव॑त् । स॒ह॒स्रिणी॑भिः । ऊ॒तिऽभिः॑ ।

वाजे॑भिः । उप॑ । नः॒ । हव॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । घ । गमत् । यदि । श्रवत् । सहस्रिणीभिः । ऊतिऽभिः ।

वाजेभिः । उप । नः । हवम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ gha ǀ gamat ǀ yádi ǀ śrávat ǀ sahasríṇībhiḥ ǀ ūtí-bhiḥ ǀ

vā́jebhiḥ ǀ úpa ǀ naḥ ǀ hávam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ gha ǀ gamat ǀ yadi ǀ śravat ǀ sahasriṇībhiḥ ǀ ūti-bhiḥ ǀ

vājebhiḥ ǀ upa ǀ naḥ ǀ havam ǁ

01.030.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.29.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.084   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अनु॑ प्र॒त्नस्यौक॑सो हु॒वे तु॑विप्र॒तिं नरं॑ ।

यं ते॒ पूर्वं॑ पि॒ता हु॒वे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अनु प्रत्नस्यौकसो हुवे तुविप्रतिं नरं ।

यं ते पूर्वं पिता हुवे ॥

Samhita Transcription Accented

ánu pratnásyáukaso huvé tuvipratím náram ǀ

yám te pū́rvam pitā́ huvé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

anu pratnasyaukaso huve tuvipratim naram ǀ

yam te pūrvam pitā huve ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अनु॑ । प्र॒त्नस्य॑ । ओक॑सः । हु॒वे । तु॒वि॒ऽप्र॒तिम् । नर॑म् ।

यम् । ते॒ । पूर्व॑म् । पि॒ता । हु॒वे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अनु । प्रत्नस्य । ओकसः । हुवे । तुविऽप्रतिम् । नरम् ।

यम् । ते । पूर्वम् । पिता । हुवे ॥

Padapatha Transcription Accented

ánu ǀ pratnásya ǀ ókasaḥ ǀ huvé ǀ tuvi-pratím ǀ náram ǀ

yám ǀ te ǀ pū́rvam ǀ pitā́ ǀ huvé ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

anu ǀ pratnasya ǀ okasaḥ ǀ huve ǀ tuvi-pratim ǀ naram ǀ

yam ǀ te ǀ pūrvam ǀ pitā ǀ huve ǁ

01.030.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.29.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.085   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तं त्वा॑ व॒यं वि॑श्ववा॒रा शा॑स्महे पुरुहूत ।

सखे॑ वसो जरि॒तृभ्यः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तं त्वा वयं विश्ववारा शास्महे पुरुहूत ।

सखे वसो जरितृभ्यः ॥

Samhita Transcription Accented

tám tvā vayám viśvavārā́ śāsmahe puruhūta ǀ

sákhe vaso jaritṛ́bhyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tam tvā vayam viśvavārā śāsmahe puruhūta ǀ

sakhe vaso jaritṛbhyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । त्वा॒ । व॒यम् । वि॒श्व॒ऽवा॒र॒ । आ । शा॒स्म॒हे॒ । पु॒रु॒ऽहू॒त॒ ।

सखे॑ । व॒सो॒ इति॑ । ज॒रि॒तृऽभ्यः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । त्वा । वयम् । विश्वऽवार । आ । शास्महे । पुरुऽहूत ।

सखे । वसो इति । जरितृऽभ्यः ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ tvā ǀ vayám ǀ viśva-vāra ǀ ā́ ǀ śāsmahe ǀ puru-hūta ǀ

sákhe ǀ vaso íti ǀ jaritṛ́-bhyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ tvā ǀ vayam ǀ viśva-vāra ǀ ā ǀ śāsmahe ǀ puru-hūta ǀ

sakhe ǀ vaso iti ǀ jaritṛ-bhyaḥ ǁ

01.030.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.30.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.086   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्माकं॑ शि॒प्रिणी॑नां॒ सोम॑पाः सोम॒पाव्नां॑ ।

सखे॑ वज्रि॒न्त्सखी॑नां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्माकं शिप्रिणीनां सोमपाः सोमपाव्नां ।

सखे वज्रिन्त्सखीनां ॥

Samhita Transcription Accented

asmā́kam śipríṇīnām sómapāḥ somapā́vnām ǀ

sákhe vajrintsákhīnām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asmākam śipriṇīnām somapāḥ somapāvnām ǀ

sakhe vajrintsakhīnām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्माक॑म् । शि॒प्रिणी॑नाम् । सोम॑ऽपाः । सो॒म॒ऽपाव्ना॑म् ।

सखे॑ । व॒ज्रि॒न् । सखी॑नाम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्माकम् । शिप्रिणीनाम् । सोमऽपाः । सोमऽपाव्नाम् ।

सखे । वज्रिन् । सखीनाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

asmā́kam ǀ śipríṇīnām ǀ sóma-pāḥ ǀ soma-pā́vnām ǀ

sákhe ǀ vajrin ǀ sákhīnām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asmākam ǀ śipriṇīnām ǀ soma-pāḥ ǀ soma-pāvnām ǀ

sakhe ǀ vajrin ǀ sakhīnām ǁ

01.030.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.30.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.087   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तथा॒ तद॑स्तु सोमपाः॒ सखे॑ वज्रि॒न्तथा॑ कृणु ।

यथा॑ त उ॒श्मसी॒ष्टये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तथा तदस्तु सोमपाः सखे वज्रिन्तथा कृणु ।

यथा त उश्मसीष्टये ॥

Samhita Transcription Accented

táthā tádastu somapāḥ sákhe vajrintáthā kṛṇu ǀ

yáthā ta uśmásīṣṭáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tathā tadastu somapāḥ sakhe vajrintathā kṛṇu ǀ

yathā ta uśmasīṣṭaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तथा॑ । तत् । अ॒स्तु॒ । सो॒म॒ऽपाः॒ । सखे॑ । व॒ज्रि॒न् । तथा॑ । कृ॒णु॒ ।

यथा॑ । ते॒ । उ॒श्मसि॑ । इ॒ष्टये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तथा । तत् । अस्तु । सोमऽपाः । सखे । वज्रिन् । तथा । कृणु ।

यथा । ते । उश्मसि । इष्टये ॥

Padapatha Transcription Accented

táthā ǀ tát ǀ astu ǀ soma-pāḥ ǀ sákhe ǀ vajrin ǀ táthā ǀ kṛṇu ǀ

yáthā ǀ te ǀ uśmási ǀ iṣṭáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tathā ǀ tat ǀ astu ǀ soma-pāḥ ǀ sakhe ǀ vajrin ǀ tathā ǀ kṛṇu ǀ

yathā ǀ te ǀ uśmasi ǀ iṣṭaye ǁ

01.030.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.30.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.088   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

रे॒वती॑र्नः सध॒माद॒ इंद्रे॑ संतु तु॒विवा॑जाः ।

क्षु॒मंतो॒ याभि॒र्मदे॑म ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

रेवतीर्नः सधमाद इंद्रे संतु तुविवाजाः ।

क्षुमंतो याभिर्मदेम ॥

Samhita Transcription Accented

revátīrnaḥ sadhamā́da índre santu tuvívājāḥ ǀ

kṣumánto yā́bhirmádema ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

revatīrnaḥ sadhamāda indre santu tuvivājāḥ ǀ

kṣumanto yābhirmadema ǁ

Padapatha Devanagari Accented

रे॒वतीः॑ । नः॒ । स॒ध॒ऽमादे॑ । इन्द्रे॑ । स॒न्तु॒ । तु॒विऽवा॑जाः ।

क्षु॒ऽमन्तः॑ । याभिः॑ । मदे॑म ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

रेवतीः । नः । सधऽमादे । इन्द्रे । सन्तु । तुविऽवाजाः ।

क्षुऽमन्तः । याभिः । मदेम ॥

Padapatha Transcription Accented

revátīḥ ǀ naḥ ǀ sadha-mā́de ǀ índre ǀ santu ǀ tuví-vājāḥ ǀ

kṣu-mántaḥ ǀ yā́bhiḥ ǀ mádema ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

revatīḥ ǀ naḥ ǀ sadha-māde ǀ indre ǀ santu ǀ tuvi-vājāḥ ǀ

kṣu-mantaḥ ǀ yābhiḥ ǀ madema ǁ

01.030.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.30.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.089   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ घ॒ त्वावा॒न्त्मना॒प्तः स्तो॒तृभ्यो॑ धृष्णविया॒नः ।

ऋ॒णोरक्षं॒ न च॒क्र्योः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ घ त्वावान्त्मनाप्तः स्तोतृभ्यो धृष्णवियानः ।

ऋणोरक्षं न चक्र्योः ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ gha tvā́vāntmánāptáḥ stotṛ́bhyo dhṛṣṇaviyānáḥ ǀ

ṛṇórákṣam ná cakryóḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā gha tvāvāntmanāptaḥ stotṛbhyo dhṛṣṇaviyānaḥ ǀ

ṛṇorakṣam na cakryoḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । घ॒ । त्वाऽवा॑न् । त्मना॑ । आ॒प्तः । स्तो॒तृऽभ्यः॑ । धृ॒ष्णो॒ इति॑ । इ॒या॒नः ।

ऋ॒णोः । अक्ष॑म् । न । च॒क्र्योः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । घ । त्वाऽवान् । त्मना । आप्तः । स्तोतृऽभ्यः । धृष्णो इति । इयानः ।

ऋणोः । अक्षम् । न । चक्र्योः ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ gha ǀ tvā́-vān ǀ tmánā ǀ āptáḥ ǀ stotṛ́-bhyaḥ ǀ dhṛṣṇo íti ǀ iyānáḥ ǀ

ṛṇóḥ ǀ ákṣam ǀ ná ǀ cakryóḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ gha ǀ tvā-vān ǀ tmanā ǀ āptaḥ ǀ stotṛ-bhyaḥ ǀ dhṛṣṇo iti ǀ iyānaḥ ǀ

ṛṇoḥ ǀ akṣam ǀ na ǀ cakryoḥ ǁ

01.030.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.30.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.090   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ यद्दुवः॑ शतक्रत॒वा कामं॑ जरितॄ॒णां ।

ऋ॒णोरक्षं॒ न शची॑भिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ यद्दुवः शतक्रतवा कामं जरितॄणां ।

ऋणोरक्षं न शचीभिः ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ yáddúvaḥ śatakratavā́ kā́mam jaritṝṇā́m ǀ

ṛṇórákṣam ná śácībhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā yadduvaḥ śatakratavā kāmam jaritṝṇām ǀ

ṛṇorakṣam na śacībhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । यत् । दुवः॑ । श॒त॒क्र॒तो॒ इति॑ शतऽक्रतो । आ । काम॑म् । ज॒रि॒तॄ॒णाम् ।

ऋ॒णोः । अक्ष॑म् । न । शची॑भिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । यत् । दुवः । शतक्रतो इति शतऽक्रतो । आ । कामम् । जरितॄणाम् ।

ऋणोः । अक्षम् । न । शचीभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ yát ǀ dúvaḥ ǀ śatakrato íti śata-krato ǀ ā́ ǀ kā́mam ǀ jaritṝṇā́m ǀ

ṛṇóḥ ǀ ákṣam ǀ ná ǀ śácībhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ yat ǀ duvaḥ ǀ śatakrato iti śata-krato ǀ ā ǀ kāmam ǀ jaritṝṇām ǀ

ṛṇoḥ ǀ akṣam ǀ na ǀ śacībhiḥ ǁ

01.030.16   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.31.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.091   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

शश्व॒दिंद्रः॒ पोप्रु॑थद्भिर्जिगाय॒ नान॑दद्भिः॒ शाश्व॑सद्भि॒र्धना॑नि ।

स नो॑ हिरण्यर॒थं दं॒सना॑वा॒न्त्स नः॑ सनि॒ता स॒नये॒ स नो॑ऽदात् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शश्वदिंद्रः पोप्रुथद्भिर्जिगाय नानदद्भिः शाश्वसद्भिर्धनानि ।

स नो हिरण्यरथं दंसनावान्त्स नः सनिता सनये स नोऽदात् ॥

Samhita Transcription Accented

śáśvadíndraḥ pópruthadbhirjigāya nā́nadadbhiḥ śā́śvasadbhirdhánāni ǀ

sá no hiraṇyarathám daṃsánāvāntsá naḥ sanitā́ sanáye sá no’dāt ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śaśvadindraḥ popruthadbhirjigāya nānadadbhiḥ śāśvasadbhirdhanāni ǀ

sa no hiraṇyaratham daṃsanāvāntsa naḥ sanitā sanaye sa no’dāt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

शश्व॑त् । इन्द्रः॑ । पोप्रु॑थत्ऽभिः । जि॒गा॒य॒ । नान॑दत्ऽभिः । शाश्व॑सत्ऽभिः । धना॑नि ।

सः । नः॒ । हि॒र॒ण्य॒ऽर॒थम् । दं॒सना॑ऽवान् । सः । नः॒ । स॒नि॒ता । स॒नये॑ । सः । नः॒ । अ॒दा॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शश्वत् । इन्द्रः । पोप्रुथत्ऽभिः । जिगाय । नानदत्ऽभिः । शाश्वसत्ऽभिः । धनानि ।

सः । नः । हिरण्यऽरथम् । दंसनाऽवान् । सः । नः । सनिता । सनये । सः । नः । अदात् ॥

Padapatha Transcription Accented

śáśvat ǀ índraḥ ǀ pópruthat-bhiḥ ǀ jigāya ǀ nā́nadat-bhiḥ ǀ śā́śvasat-bhiḥ ǀ dhánāni ǀ

sáḥ ǀ naḥ ǀ hiraṇya-rathám ǀ daṃsánā-vān ǀ sáḥ ǀ naḥ ǀ sanitā́ ǀ sanáye ǀ sáḥ ǀ naḥ ǀ adāt ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śaśvat ǀ indraḥ ǀ popruthat-bhiḥ ǀ jigāya ǀ nānadat-bhiḥ ǀ śāśvasat-bhiḥ ǀ dhanāni ǀ

saḥ ǀ naḥ ǀ hiraṇya-ratham ǀ daṃsanā-vān ǀ saḥ ǀ naḥ ǀ sanitā ǀ sanaye ǀ saḥ ǀ naḥ ǀ adāt ǁ

01.030.17   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.31.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.092   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आश्वि॑ना॒वश्वा॑वत्ये॒षा या॑तं॒ शवी॑रया ।

गोम॑द्दस्रा॒ हिर॑ण्यवत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आश्विनावश्वावत्येषा यातं शवीरया ।

गोमद्दस्रा हिरण्यवत् ॥

Samhita Transcription Accented

ā́śvināváśvāvatyeṣā́ yātam śávīrayā ǀ

gómaddasrā híraṇyavat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

āśvināvaśvāvatyeṣā yātam śavīrayā ǀ

gomaddasrā hiraṇyavat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । अ॒श्वि॒नौ॒ । अश्व॑ऽवत्या । इ॒षा । या॒त॒म् । शवी॑रया ।

गोऽम॑त् । द॒स्रा॒ । हिर॑ण्यऽवत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । अश्विनौ । अश्वऽवत्या । इषा । यातम् । शवीरया ।

गोऽमत् । दस्रा । हिरण्यऽवत् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ aśvinau ǀ áśva-vatyā ǀ iṣā́ ǀ yātam ǀ śávīrayā ǀ

gó-mat ǀ dasrā ǀ híraṇya-vat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ aśvinau ǀ aśva-vatyā ǀ iṣā ǀ yātam ǀ śavīrayā ǀ

go-mat ǀ dasrā ǀ hiraṇya-vat ǁ

01.030.18   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.31.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.093   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒मा॒नयो॑जनो॒ हि वाँ॒ रथो॑ दस्रा॒वम॑र्त्यः ।

स॒मु॒द्रे अ॑श्वि॒नेय॑ते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

समानयोजनो हि वाँ रथो दस्रावमर्त्यः ।

समुद्रे अश्विनेयते ॥

Samhita Transcription Accented

samānáyojano hí vām rátho dasrāvámartyaḥ ǀ

samudré aśvinéyate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

samānayojano hi vām ratho dasrāvamartyaḥ ǀ

samudre aśvineyate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒मा॒नऽयो॑जनः । हि । वा॒म् । रथः॑ । द॒स्रौ॒ । अम॑र्त्यः ।

स॒मु॒द्रे । अ॒श्वि॒ना॒ । ईय॑ते ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

समानऽयोजनः । हि । वाम् । रथः । दस्रौ । अमर्त्यः ।

समुद्रे । अश्विना । ईयते ॥

Padapatha Transcription Accented

samāná-yojanaḥ ǀ hí ǀ vām ǀ ráthaḥ ǀ dasrau ǀ ámartyaḥ ǀ

samudré ǀ aśvinā ǀ ī́yate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

samāna-yojanaḥ ǀ hi ǀ vām ǀ rathaḥ ǀ dasrau ǀ amartyaḥ ǀ

samudre ǀ aśvinā ǀ īyate ǁ

01.030.19   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.31.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.094   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न्य१॒॑घ्न्यस्य॑ मू॒र्धनि॑ च॒क्रं रथ॑स्य येमथुः ।

परि॒ द्याम॒न्यदी॑यते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

न्यघ्न्यस्य मूर्धनि चक्रं रथस्य येमथुः ।

परि द्यामन्यदीयते ॥

Samhita Transcription Accented

nyághnyásya mūrdháni cakrám ráthasya yemathuḥ ǀ

pári dyā́manyádīyate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nyaghnyasya mūrdhani cakram rathasya yemathuḥ ǀ

pari dyāmanyadīyate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नि । अ॒घ्न्यस्य॑ । मू॒र्धनि॑ । च॒क्रम् । रथ॑स्य । ये॒म॒थुः॒ ।

परि॑ । द्याम् । अ॒न्यत् । ई॒य॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नि । अघ्न्यस्य । मूर्धनि । चक्रम् । रथस्य । येमथुः ।

परि । द्याम् । अन्यत् । ईयते ॥

Padapatha Transcription Accented

ní ǀ aghnyásya ǀ mūrdháni ǀ cakrám ǀ ráthasya ǀ yemathuḥ ǀ

pári ǀ dyā́m ǀ anyát ǀ īyate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ni ǀ aghnyasya ǀ mūrdhani ǀ cakram ǀ rathasya ǀ yemathuḥ ǀ

pari ǀ dyām ǀ anyat ǀ īyate ǁ

01.030.20   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.31.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.095   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

कस्त॑ उषः कधप्रिये भु॒जे मर्तो॑ अमर्त्ये ।

कं न॑क्षसे विभावरि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कस्त उषः कधप्रिये भुजे मर्तो अमर्त्ये ।

कं नक्षसे विभावरि ॥

Samhita Transcription Accented

kásta uṣaḥ kadhapriye bhujé márto amartye ǀ

kám nakṣase vibhāvari ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kasta uṣaḥ kadhapriye bhuje marto amartye ǀ

kam nakṣase vibhāvari ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कः । ते॒ । उ॒षः॒ । क॒ध॒ऽप्रि॒ये॒ । भु॒जे । मर्तः॑ । अ॒म॒र्त्ये॒ ।

कम् । न॒क्ष॒से॒ । वि॒भा॒ऽव॒रि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कः । ते । उषः । कधऽप्रिये । भुजे । मर्तः । अमर्त्ये ।

कम् । नक्षसे । विभाऽवरि ॥

Padapatha Transcription Accented

káḥ ǀ te ǀ uṣaḥ ǀ kadha-priye ǀ bhujé ǀ mártaḥ ǀ amartye ǀ

kám ǀ nakṣase ǀ vibhā-vari ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kaḥ ǀ te ǀ uṣaḥ ǀ kadha-priye ǀ bhuje ǀ martaḥ ǀ amartye ǀ

kam ǀ nakṣase ǀ vibhā-vari ǁ

01.030.21   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.31.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.096   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

व॒यं हि ते॒ अम॑न्म॒ह्यांता॒दा प॑रा॒कात् ।

अश्वे॒ न चि॑त्रे अरुषि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वयं हि ते अमन्मह्यांतादा पराकात् ।

अश्वे न चित्रे अरुषि ॥

Samhita Transcription Accented

vayám hí te ámanmahyā́ntādā́ parākā́t ǀ

áśve ná citre aruṣi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vayam hi te amanmahyāntādā parākāt ǀ

aśve na citre aruṣi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

व॒यम् । हि । ते॒ । अम॑न्महि । आ । अन्ता॑त् । आ । प॒रा॒कात् ।

अश्वे॑ । न । चि॒त्रे॒ । अ॒रु॒षि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वयम् । हि । ते । अमन्महि । आ । अन्तात् । आ । पराकात् ।

अश्वे । न । चित्रे । अरुषि ॥

Padapatha Transcription Accented

vayám ǀ hí ǀ te ǀ ámanmahi ǀ ā́ ǀ ántāt ǀ ā́ ǀ parākā́t ǀ

áśve ǀ ná ǀ citre ǀ aruṣi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vayam ǀ hi ǀ te ǀ amanmahi ǀ ā ǀ antāt ǀ ā ǀ parākāt ǀ

aśve ǀ na ǀ citre ǀ aruṣi ǁ

01.030.22   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.31.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.06.097   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं त्येभि॒रा ग॑हि॒ वाजे॑भिर्दुहितर्दिवः ।

अ॒स्मे र॒यिं नि धा॑रय ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं त्येभिरा गहि वाजेभिर्दुहितर्दिवः ।

अस्मे रयिं नि धारय ॥

Samhita Transcription Accented

tvám tyébhirā́ gahi vā́jebhirduhitardivaḥ ǀ

asmé rayím ní dhāraya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam tyebhirā gahi vājebhirduhitardivaḥ ǀ

asme rayim ni dhāraya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । त्येभिः॑ । आ । ग॒हि॒ । वाजे॑भिः । दु॒हि॒तः॒ । दि॒वः॒ ।

अ॒स्मे इति॑ । र॒यिम् । नि । धा॒र॒य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । त्येभिः । आ । गहि । वाजेभिः । दुहितः । दिवः ।

अस्मे इति । रयिम् । नि । धारय ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ tyébhiḥ ǀ ā́ ǀ gahi ǀ vā́jebhiḥ ǀ duhitaḥ ǀ divaḥ ǀ

asmé íti ǀ rayím ǀ ní ǀ dhāraya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ tyebhiḥ ǀ ā ǀ gahi ǀ vājebhiḥ ǀ duhitaḥ ǀ divaḥ ǀ

asme iti ǀ rayim ǀ ni ǀ dhāraya ǁ