SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 31

 

1. Info

To:    agni
From:   hiraṇyastūpa āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: virāṭjagatī (1, 5, 6, 15, 17); nicṛjjagatī (2, 7, 11, 14); bhuriktriṣṭup (3, 4, 10, 13); triṣṭup (9, 12); virāṭtrisṭup (8); bhurikpaṅkti (16); nicṛttriṣṭup (18)

2nd set of styles: jagatī (1-7, 9-15, 17); triṣṭubh (8, 16, 18)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.031.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.32.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.001   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वम॑ग्ने प्रथ॒मो अंगि॑रा॒ ऋषि॑र्दे॒वो दे॒वाना॑मभवः शि॒वः सखा॑ ।

तव॑ व्र॒ते क॒वयो॑ विद्म॒नाप॒सोऽजा॑यंत म॒रुतो॒ भ्राज॑दृष्टयः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषिर्देवो देवानामभवः शिवः सखा ।

तव व्रते कवयो विद्मनापसोऽजायंत मरुतो भ्राजदृष्टयः ॥

Samhita Transcription Accented

tvámagne prathamó áṅgirā ṛ́ṣirdevó devā́nāmabhavaḥ śiváḥ sákhā ǀ

táva vraté kaváyo vidmanā́pasó’jāyanta marúto bhrā́jadṛṣṭayaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvamagne prathamo aṅgirā ṛṣirdevo devānāmabhavaḥ śivaḥ sakhā ǀ

tava vrate kavayo vidmanāpaso’jāyanta maruto bhrājadṛṣṭayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । अ॒ग्ने॒ । प्र॒थ॒माः । अङ्गि॑राः । ऋषिः॑ । दे॒वः । दे॒वाना॑म् । अ॒भ॒वः॒ । शि॒वः । सखा॑ ।

तव॑ । व्र॒ते । क॒वयः॑ । वि॒द्म॒नाऽअ॑पसः । अजा॑यन्त । म॒रुतः॑ । भ्राज॑त्ऽऋष्टयः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । अग्ने । प्रथमाः । अङ्गिराः । ऋषिः । देवः । देवानाम् । अभवः । शिवः । सखा ।

तव । व्रते । कवयः । विद्मनाऽअपसः । अजायन्त । मरुतः । भ्राजत्ऽऋष्टयः ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ agne ǀ prathamā́ḥ ǀ áṅgirāḥ ǀ ṛ́ṣiḥ ǀ deváḥ ǀ devā́nām ǀ abhavaḥ ǀ śiváḥ ǀ sákhā ǀ

táva ǀ vraté ǀ kaváyaḥ ǀ vidmanā́-apasaḥ ǀ ájāyanta ǀ marútaḥ ǀ bhrā́jat-ṛṣṭayaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ agne ǀ prathamāḥ ǀ aṅgirāḥ ǀ ṛṣiḥ ǀ devaḥ ǀ devānām ǀ abhavaḥ ǀ śivaḥ ǀ sakhā ǀ

tava ǀ vrate ǀ kavayaḥ ǀ vidmanā-apasaḥ ǀ ajāyanta ǀ marutaḥ ǀ bhrājat-ṛṣṭayaḥ ǁ

01.031.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.32.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.002   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वम॑ग्ने प्रथ॒मो अंगि॑रस्तमः क॒विर्दे॒वानां॒ परि॑ भूषसि व्र॒तं ।

वि॒भुर्विश्व॑स्मै॒ भुव॑नाय॒ मेधि॑रो द्विमा॒ता श॒युः क॑ति॒धा चि॑दा॒यवे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमग्ने प्रथमो अंगिरस्तमः कविर्देवानां परि भूषसि व्रतं ।

विभुर्विश्वस्मै भुवनाय मेधिरो द्विमाता शयुः कतिधा चिदायवे ॥

Samhita Transcription Accented

tvámagne prathamó áṅgirastamaḥ kavírdevā́nām pári bhūṣasi vratám ǀ

vibhúrvíśvasmai bhúvanāya médhiro dvimātā́ śayúḥ katidhā́ cidāyáve ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvamagne prathamo aṅgirastamaḥ kavirdevānām pari bhūṣasi vratam ǀ

vibhurviśvasmai bhuvanāya medhiro dvimātā śayuḥ katidhā cidāyave ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । अ॒ग्ने॒ । प्र॒थ॒मः । अङ्गि॑रःऽतमः । क॒विः । दे॒वाना॑म् । परि॑ । भू॒ष॒सि॒ । व्र॒तम् ।

वि॒ऽभुः । विश्व॑स्मै । भुव॑नाय । मेधि॑रः । द्वि॒ऽमा॒ता । श॒युः । क॒ति॒धा । चि॒त् । आ॒यवे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । अग्ने । प्रथमः । अङ्गिरःऽतमः । कविः । देवानाम् । परि । भूषसि । व्रतम् ।

विऽभुः । विश्वस्मै । भुवनाय । मेधिरः । द्विऽमाता । शयुः । कतिधा । चित् । आयवे ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ agne ǀ prathamáḥ ǀ áṅgiraḥ-tamaḥ ǀ kavíḥ ǀ devā́nām ǀ pári ǀ bhūṣasi ǀ vratám ǀ

vi-bhúḥ ǀ víśvasmai ǀ bhúvanāya ǀ médhiraḥ ǀ dvi-mātā́ ǀ śayúḥ ǀ katidhā́ ǀ cit ǀ āyáve ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ agne ǀ prathamaḥ ǀ aṅgiraḥ-tamaḥ ǀ kaviḥ ǀ devānām ǀ pari ǀ bhūṣasi ǀ vratam ǀ

vi-bhuḥ ǀ viśvasmai ǀ bhuvanāya ǀ medhiraḥ ǀ dvi-mātā ǀ śayuḥ ǀ katidhā ǀ cit ǀ āyave ǁ

01.031.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.32.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.003   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वम॑ग्ने प्रथ॒मो मा॑त॒रिश्व॑न आ॒विर्भ॑व सुक्रतू॒या वि॒वस्व॑ते ।

अरे॑जेतां॒ रोद॑सी होतृ॒वूर्येऽस॑घ्नोर्भा॒रमय॑जो म॒हो व॑सो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमग्ने प्रथमो मातरिश्वन आविर्भव सुक्रतूया विवस्वते ।

अरेजेतां रोदसी होतृवूर्येऽसघ्नोर्भारमयजो महो वसो ॥

Samhita Transcription Accented

tvámagne prathamó mātaríśvana āvírbhava sukratūyā́ vivásvate ǀ

árejetām ródasī hotṛvū́ryé’saghnorbhārámáyajo mahó vaso ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvamagne prathamo mātariśvana āvirbhava sukratūyā vivasvate ǀ

arejetām rodasī hotṛvūrye’saghnorbhāramayajo maho vaso ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । अ॒ग्ने॒ । प्र॒थ॒मः । मा॒त॒रिश्व॑ने । आ॒विः । भ॒व॒ । सु॒क्र॒तू॒ऽया । वि॒वस्व॑ते ।

अरे॑जेताम् । रोद॑सी॒ इति॑ । हो॒तृ॒ऽवूर्ये॑ । अस॑घ्नोः । भा॒रम् । अय॑जः । म॒हः । व॒सो॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । अग्ने । प्रथमः । मातरिश्वने । आविः । भव । सुक्रतूऽया । विवस्वते ।

अरेजेताम् । रोदसी इति । होतृऽवूर्ये । असघ्नोः । भारम् । अयजः । महः । वसो इति ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ agne ǀ prathamáḥ ǀ mātaríśvane ǀ āvíḥ ǀ bhava ǀ sukratū-yā́ ǀ vivásvate ǀ

árejetām ǀ ródasī íti ǀ hotṛ-vū́rye ǀ ásaghnoḥ ǀ bhārám ǀ áyajaḥ ǀ maháḥ ǀ vaso íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ agne ǀ prathamaḥ ǀ mātariśvane ǀ āviḥ ǀ bhava ǀ sukratū-yā ǀ vivasvate ǀ

arejetām ǀ rodasī iti ǀ hotṛ-vūrye ǀ asaghnoḥ ǀ bhāram ǀ ayajaḥ ǀ mahaḥ ǀ vaso iti ǁ

01.031.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.32.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.004   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वम॑ग्ने॒ मन॑वे॒ द्याम॑वाशयः पुरू॒रव॑से सु॒कृते॑ सु॒कृत्त॑रः ।

श्वा॒त्रेण॒ यत्पि॒त्रोर्मुच्य॑से॒ पर्या त्वा॒ पूर्व॑मनय॒न्नाप॑रं॒ पुनः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमग्ने मनवे द्यामवाशयः पुरूरवसे सुकृते सुकृत्तरः ।

श्वात्रेण यत्पित्रोर्मुच्यसे पर्या त्वा पूर्वमनयन्नापरं पुनः ॥

Samhita Transcription Accented

tvámagne mánave dyā́mavāśayaḥ purūrávase sukṛ́te sukṛ́ttaraḥ ǀ

śvātréṇa yátpitrórmúcyase páryā́ tvā pū́rvamanayannā́param púnaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvamagne manave dyāmavāśayaḥ purūravase sukṛte sukṛttaraḥ ǀ

śvātreṇa yatpitrormucyase paryā tvā pūrvamanayannāparam punaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । अ॒ग्ने॒ । मन॑वे । द्याम् । अ॒वा॒श॒यः॒ । पु॒रू॒रव॑से । सु॒ऽकृते॑ । सु॒कृत्ऽत॑रः ।

श्वा॒त्रेण॑ । यत् । पि॒त्रोः । मुच्य॑से । परि॑ । आ । त्वा॒ । पूर्व॑म् । अ॒न॒य॒न् । आ । अप॑रम् । पुन॒रिति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । अग्ने । मनवे । द्याम् । अवाशयः । पुरूरवसे । सुऽकृते । सुकृत्ऽतरः ।

श्वात्रेण । यत् । पित्रोः । मुच्यसे । परि । आ । त्वा । पूर्वम् । अनयन् । आ । अपरम् । पुनरिति ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ agne ǀ mánave ǀ dyā́m ǀ avāśayaḥ ǀ purūrávase ǀ su-kṛ́te ǀ sukṛ́t-taraḥ ǀ

śvātréṇa ǀ yát ǀ pitróḥ ǀ múcyase ǀ pári ǀ ā́ ǀ tvā ǀ pū́rvam ǀ anayan ǀ ā́ ǀ áparam ǀ púnaríti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ agne ǀ manave ǀ dyām ǀ avāśayaḥ ǀ purūravase ǀ su-kṛte ǀ sukṛt-taraḥ ǀ

śvātreṇa ǀ yat ǀ pitroḥ ǀ mucyase ǀ pari ǀ ā ǀ tvā ǀ pūrvam ǀ anayan ǀ ā ǀ aparam ǀ punariti ǁ

01.031.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.32.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.005   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वम॑ग्ने वृष॒भः पु॑ष्टि॒वर्ध॑न॒ उद्य॑तस्रुचे भवसि श्र॒वाय्यः॑ ।

य आहु॑तिं॒ परि॒ वेदा॒ वष॑ट्कृति॒मेका॑यु॒रग्रे॒ विश॑ आ॒विवा॑ससि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमग्ने वृषभः पुष्टिवर्धन उद्यतस्रुचे भवसि श्रवाय्यः ।

य आहुतिं परि वेदा वषट्कृतिमेकायुरग्रे विश आविवाससि ॥

Samhita Transcription Accented

tvámagne vṛṣabháḥ puṣṭivárdhana údyatasruce bhavasi śravā́yyaḥ ǀ

yá ā́hutim pári védā váṣaṭkṛtimékāyurágre víśa āvívāsasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvamagne vṛṣabhaḥ puṣṭivardhana udyatasruce bhavasi śravāyyaḥ ǀ

ya āhutim pari vedā vaṣaṭkṛtimekāyuragre viśa āvivāsasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । अ॒ग्ने॒ । वृ॒ष॒भः । पु॒ष्टि॒ऽवर्ध॑नः । उद्य॑तऽस्रुचे । भ॒व॒सि॒ । श्र॒वाय्यः॑ ।

यः । आऽहु॑तिम् । परि॑ । वेद॑ । वष॑ट्ऽकृतिम् । एक॑ऽआयुः । अग्रे॑ । विशः॑ । आ॒ऽविवा॑ससि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । अग्ने । वृषभः । पुष्टिऽवर्धनः । उद्यतऽस्रुचे । भवसि । श्रवाय्यः ।

यः । आऽहुतिम् । परि । वेद । वषट्ऽकृतिम् । एकऽआयुः । अग्रे । विशः । आऽविवाससि ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ agne ǀ vṛṣabháḥ ǀ puṣṭi-várdhanaḥ ǀ údyata-sruce ǀ bhavasi ǀ śravā́yyaḥ ǀ

yáḥ ǀ ā́-hutim ǀ pári ǀ véda ǀ váṣaṭ-kṛtim ǀ éka-āyuḥ ǀ ágre ǀ víśaḥ ǀ ā-vívāsasi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ agne ǀ vṛṣabhaḥ ǀ puṣṭi-vardhanaḥ ǀ udyata-sruce ǀ bhavasi ǀ śravāyyaḥ ǀ

yaḥ ǀ ā-hutim ǀ pari ǀ veda ǀ vaṣaṭ-kṛtim ǀ eka-āyuḥ ǀ agre ǀ viśaḥ ǀ ā-vivāsasi ǁ

01.031.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.33.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.006   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वम॑ग्ने वृजि॒नव॑र्तनिं॒ नरं॒ सक्म॑न्पिपर्षि वि॒दथे॑ विचर्षणे ।

यः शूर॑साता॒ परि॑तक्म्ये॒ धने॑ द॒भ्रेभि॑श्चि॒त्समृ॑ता॒ हंसि॒ भूय॑सः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमग्ने वृजिनवर्तनिं नरं सक्मन्पिपर्षि विदथे विचर्षणे ।

यः शूरसाता परितक्म्ये धने दभ्रेभिश्चित्समृता हंसि भूयसः ॥

Samhita Transcription Accented

tvámagne vṛjinávartanim náram sákmanpiparṣi vidáthe vicarṣaṇe ǀ

yáḥ śū́rasātā páritakmye dháne dabhrébhiścitsámṛtā háṃsi bhū́yasaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvamagne vṛjinavartanim naram sakmanpiparṣi vidathe vicarṣaṇe ǀ

yaḥ śūrasātā paritakmye dhane dabhrebhiścitsamṛtā haṃsi bhūyasaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । अ॒ग्ने॒ । वृ॒जि॒नऽव॑र्तनिम् । नर॑म् । सक्म॑न् । पि॒प॒र्षि॒ । वि॒दथे॑ । वि॒ऽच॒र्ष॒णे॒ ।

यः । शूर॑ऽसाता । परि॑ऽतक्म्ये । धने॑ । द॒भ्रेभिः॑ । चि॒त् । सम्ऽऋ॑ता । हंसि॑ । भूय॑सः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । अग्ने । वृजिनऽवर्तनिम् । नरम् । सक्मन् । पिपर्षि । विदथे । विऽचर्षणे ।

यः । शूरऽसाता । परिऽतक्म्ये । धने । दभ्रेभिः । चित् । सम्ऽऋता । हंसि । भूयसः ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ agne ǀ vṛjiná-vartanim ǀ náram ǀ sákman ǀ piparṣi ǀ vidáthe ǀ vi-carṣaṇe ǀ

yáḥ ǀ śū́ra-sātā ǀ pári-takmye ǀ dháne ǀ dabhrébhiḥ ǀ cit ǀ sám-ṛtā ǀ háṃsi ǀ bhū́yasaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ agne ǀ vṛjina-vartanim ǀ naram ǀ sakman ǀ piparṣi ǀ vidathe ǀ vi-carṣaṇe ǀ

yaḥ ǀ śūra-sātā ǀ pari-takmye ǀ dhane ǀ dabhrebhiḥ ǀ cit ǀ sam-ṛtā ǀ haṃsi ǀ bhūyasaḥ ǁ

01.031.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.33.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.007   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं तम॑ग्ने अमृत॒त्व उ॑त्त॒मे मर्तं॑ दधासि॒ श्रव॑से दि॒वेदि॑वे ।

यस्ता॑तृषा॒ण उ॒भया॑य॒ जन्म॑ने॒ मयः॑ कृ॒णोषि॒ प्रय॒ आ च॑ सू॒रये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्तं दधासि श्रवसे दिवेदिवे ।

यस्तातृषाण उभयाय जन्मने मयः कृणोषि प्रय आ च सूरये ॥

Samhita Transcription Accented

tvám támagne amṛtatvá uttamé mártam dadhāsi śrávase divédive ǀ

yástātṛṣāṇá ubháyāya jánmane máyaḥ kṛṇóṣi práya ā́ ca sūráye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam tamagne amṛtatva uttame martam dadhāsi śravase divedive ǀ

yastātṛṣāṇa ubhayāya janmane mayaḥ kṛṇoṣi praya ā ca sūraye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । तम् । अ॒ग्ने॒ । अ॒मृ॒त॒ऽत्वे । उ॒त्ऽत॒मे । मर्त॑म् । द॒धा॒सि॒ । श्रव॑से । दि॒वेऽदि॑वे ।

यः । त॒तृ॒षा॒णः । उ॒भया॑य । जन्म॑ने । मयः॑ । कृ॒णोषि॑ । प्रयः॑ । आ । च॒ । सू॒रये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । तम् । अग्ने । अमृतऽत्वे । उत्ऽतमे । मर्तम् । दधासि । श्रवसे । दिवेऽदिवे ।

यः । ततृषाणः । उभयाय । जन्मने । मयः । कृणोषि । प्रयः । आ । च । सूरये ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ tám ǀ agne ǀ amṛta-tvé ǀ ut-tamé ǀ mártam ǀ dadhāsi ǀ śrávase ǀ divé-dive ǀ

yáḥ ǀ tatṛṣāṇáḥ ǀ ubháyāya ǀ jánmane ǀ máyaḥ ǀ kṛṇóṣi ǀ práyaḥ ǀ ā́ ǀ ca ǀ sūráye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ tam ǀ agne ǀ amṛta-tve ǀ ut-tame ǀ martam ǀ dadhāsi ǀ śravase ǀ dive-dive ǀ

yaḥ ǀ tatṛṣāṇaḥ ǀ ubhayāya ǀ janmane ǀ mayaḥ ǀ kṛṇoṣi ǀ prayaḥ ǀ ā ǀ ca ǀ sūraye ǁ

01.031.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.33.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.008   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं नो॑ अग्ने स॒नये॒ धना॑नां य॒शसं॑ का॒रुं कृ॑णुहि॒ स्तवा॑नः ।

ऋ॒ध्याम॒ कर्मा॒पसा॒ नवे॑न दे॒वैर्द्या॑वापृथिवी॒ प्राव॑तं नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं नो अग्ने सनये धनानां यशसं कारुं कृणुहि स्तवानः ।

ऋध्याम कर्मापसा नवेन देवैर्द्यावापृथिवी प्रावतं नः ॥

Samhita Transcription Accented

tvám no agne sanáye dhánānām yaśásam kārúm kṛṇuhi stávānaḥ ǀ

ṛdhyā́ma kármāpásā návena deváirdyāvāpṛthivī prā́vatam naḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam no agne sanaye dhanānām yaśasam kārum kṛṇuhi stavānaḥ ǀ

ṛdhyāma karmāpasā navena devairdyāvāpṛthivī prāvatam naḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । नः॒ । अ॒ग्ने॒ । स॒नये॑ । धना॑नाम् । य॒शस॑म् । का॒रुम् । कृ॒णु॒हि॒ । स्तवा॑नः ।

ऋ॒ध्याम॑ । कर्म॑ । अ॒पसा॑ । नवे॑न । दे॒वैः । द्या॒वा॒पृ॒थि॒वी॒ इति॑ । प्र । अ॒व॒त॒म् । नः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । नः । अग्ने । सनये । धनानाम् । यशसम् । कारुम् । कृणुहि । स्तवानः ।

ऋध्याम । कर्म । अपसा । नवेन । देवैः । द्यावापृथिवी इति । प्र । अवतम् । नः ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ naḥ ǀ agne ǀ sanáye ǀ dhánānām ǀ yaśásam ǀ kārúm ǀ kṛṇuhi ǀ stávānaḥ ǀ

ṛdhyā́ma ǀ kárma ǀ apásā ǀ návena ǀ deváiḥ ǀ dyāvāpṛthivī íti ǀ prá ǀ avatam ǀ naḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ naḥ ǀ agne ǀ sanaye ǀ dhanānām ǀ yaśasam ǀ kārum ǀ kṛṇuhi ǀ stavānaḥ ǀ

ṛdhyāma ǀ karma ǀ apasā ǀ navena ǀ devaiḥ ǀ dyāvāpṛthivī iti ǀ pra ǀ avatam ǀ naḥ ǁ

01.031.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.33.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.009   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं नो॑ अग्ने पि॒त्रोरु॒पस्थ॒ आ दे॒वो दे॒वेष्व॑नवद्य॒ जागृ॑विः ।

त॒नू॒कृद्बो॑धि॒ प्रम॑तिश्च का॒रवे॒ त्वं क॑ल्याण॒ वसु॒ विश्व॒मोपि॑षे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं नो अग्ने पित्रोरुपस्थ आ देवो देवेष्वनवद्य जागृविः ।

तनूकृद्बोधि प्रमतिश्च कारवे त्वं कल्याण वसु विश्वमोपिषे ॥

Samhita Transcription Accented

tvám no agne pitrórupástha ā́ devó devéṣvanavadya jā́gṛviḥ ǀ

tanūkṛ́dbodhi prámatiśca kāráve tvám kalyāṇa vásu víśvamópiṣe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam no agne pitrorupastha ā devo deveṣvanavadya jāgṛviḥ ǀ

tanūkṛdbodhi pramatiśca kārave tvam kalyāṇa vasu viśvamopiṣe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । नः॒ । अ॒ग्ने॒ । पि॒त्रोः । उ॒पऽस्थे॑ । आ । दे॒वः । दे॒वेषु॑ । अ॒न॒व॒द्य॒ । जागृ॑विः ।

त॒नू॒ऽकृत् । बो॒धि॒ । प्रऽम॑तिः । च॒ । का॒रवे॑ । त्वम् । क॒ल्या॒ण॒ । वसु॑ । विश्व॑म् । आ । ऊ॒पि॒षे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । नः । अग्ने । पित्रोः । उपऽस्थे । आ । देवः । देवेषु । अनवद्य । जागृविः ।

तनूऽकृत् । बोधि । प्रऽमतिः । च । कारवे । त्वम् । कल्याण । वसु । विश्वम् । आ । ऊपिषे ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ naḥ ǀ agne ǀ pitróḥ ǀ upá-sthe ǀ ā́ ǀ deváḥ ǀ devéṣu ǀ anavadya ǀ jā́gṛviḥ ǀ

tanū-kṛ́t ǀ bodhi ǀ prá-matiḥ ǀ ca ǀ kāráve ǀ tvám ǀ kalyāṇa ǀ vásu ǀ víśvam ǀ ā́ ǀ ūpiṣe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ naḥ ǀ agne ǀ pitroḥ ǀ upa-sthe ǀ ā ǀ devaḥ ǀ deveṣu ǀ anavadya ǀ jāgṛviḥ ǀ

tanū-kṛt ǀ bodhi ǀ pra-matiḥ ǀ ca ǀ kārave ǀ tvam ǀ kalyāṇa ǀ vasu ǀ viśvam ǀ ā ǀ ūpiṣe ǁ

01.031.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.33.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.010   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वम॑ग्ने॒ प्रम॑ति॒स्त्वं पि॒तासि॑ न॒स्त्वं व॑य॒स्कृत्तव॑ जा॒मयो॑ व॒यं ।

सं त्वा॒ रायः॑ श॒तिनः॒ सं स॑ह॒स्रिणः॑ सु॒वीरं॑ यंति व्रत॒पाम॑दाभ्य ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमग्ने प्रमतिस्त्वं पितासि नस्त्वं वयस्कृत्तव जामयो वयं ।

सं त्वा रायः शतिनः सं सहस्रिणः सुवीरं यंति व्रतपामदाभ्य ॥

Samhita Transcription Accented

tvámagne prámatistvám pitā́si nastvám vayaskṛ́ttáva jāmáyo vayám ǀ

sám tvā rā́yaḥ śatínaḥ sám sahasríṇaḥ suvī́ram yanti vratapā́madābhya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvamagne pramatistvam pitāsi nastvam vayaskṛttava jāmayo vayam ǀ

sam tvā rāyaḥ śatinaḥ sam sahasriṇaḥ suvīram yanti vratapāmadābhya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । अ॒ग्ने॒ । प्रऽम॑तिः । त्वम् । पि॒ता । अ॒सि॒ । नः॒ । त्वम् । व॒यः॒ऽकृत् । तव॑ । जा॒मयः॑ । व॒यम् ।

सम् । त्वा॒ । रायः॑ । श॒तिनः॑ । सम् । स॒ह॒स्रिणः॑ । सु॒ऽवीर॑म् । य॒न्ति॒ । व्र॒त॒ऽपाम् । अ॒दा॒भ्य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । अग्ने । प्रऽमतिः । त्वम् । पिता । असि । नः । त्वम् । वयःऽकृत् । तव । जामयः । वयम् ।

सम् । त्वा । रायः । शतिनः । सम् । सहस्रिणः । सुऽवीरम् । यन्ति । व्रतऽपाम् । अदाभ्य ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ agne ǀ prá-matiḥ ǀ tvám ǀ pitā́ ǀ asi ǀ naḥ ǀ tvám ǀ vayaḥ-kṛ́t ǀ táva ǀ jāmáyaḥ ǀ vayám ǀ

sám ǀ tvā ǀ rā́yaḥ ǀ śatínaḥ ǀ sám ǀ sahasríṇaḥ ǀ su-vī́ram ǀ yanti ǀ vrata-pā́m ǀ adābhya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ agne ǀ pra-matiḥ ǀ tvam ǀ pitā ǀ asi ǀ naḥ ǀ tvam ǀ vayaḥ-kṛt ǀ tava ǀ jāmayaḥ ǀ vayam ǀ

sam ǀ tvā ǀ rāyaḥ ǀ śatinaḥ ǀ sam ǀ sahasriṇaḥ ǀ su-vīram ǀ yanti ǀ vrata-pām ǀ adābhya ǁ

01.031.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.34.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.011   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वाम॑ग्ने प्रथ॒ममा॒युमा॒यवे॑ दे॒वा अ॑कृण्व॒न्नहु॑षस्य वि॒श्पतिं॑ ।

इळा॑मकृण्व॒न्मनु॑षस्य॒ शास॑नीं पि॒तुर्यत्पु॒त्रो मम॑कस्य॒ जाय॑ते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वामग्ने प्रथममायुमायवे देवा अकृण्वन्नहुषस्य विश्पतिं ।

इळामकृण्वन्मनुषस्य शासनीं पितुर्यत्पुत्रो ममकस्य जायते ॥

Samhita Transcription Accented

tvā́magne prathamámāyúmāyáve devā́ akṛṇvannáhuṣasya viśpátim ǀ

íḷāmakṛṇvanmánuṣasya śā́sanīm pitúryátputró mámakasya jā́yate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvāmagne prathamamāyumāyave devā akṛṇvannahuṣasya viśpatim ǀ

iḷāmakṛṇvanmanuṣasya śāsanīm pituryatputro mamakasya jāyate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वाम् । अ॒ग्ने॒ । प्र॒थ॒मम् । आ॒युम् । आ॒यवे॑ । दे॒वाः । अ॒कृ॒ण्व॒न् । नहु॑षस्य । वि॒श्पति॑म् ।

इळा॑म् । अ॒कृ॒ण्व॒न् । मनु॑षस्य । शास॑नीम् । पि॒तुः । यत् । पु॒त्रः । मम॑कस्य । जाय॑ते ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वाम् । अग्ने । प्रथमम् । आयुम् । आयवे । देवाः । अकृण्वन् । नहुषस्य । विश्पतिम् ।

इळाम् । अकृण्वन् । मनुषस्य । शासनीम् । पितुः । यत् । पुत्रः । ममकस्य । जायते ॥

Padapatha Transcription Accented

tvā́m ǀ agne ǀ prathamám ǀ āyúm ǀ āyáve ǀ devā́ḥ ǀ akṛṇvan ǀ náhuṣasya ǀ viśpátim ǀ

íḷām ǀ akṛṇvan ǀ mánuṣasya ǀ śā́sanīm ǀ pitúḥ ǀ yát ǀ putráḥ ǀ mámakasya ǀ jā́yate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvām ǀ agne ǀ prathamam ǀ āyum ǀ āyave ǀ devāḥ ǀ akṛṇvan ǀ nahuṣasya ǀ viśpatim ǀ

iḷām ǀ akṛṇvan ǀ manuṣasya ǀ śāsanīm ǀ pituḥ ǀ yat ǀ putraḥ ǀ mamakasya ǀ jāyate ǁ

01.031.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.34.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.012   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं नो॑ अग्ने॒ तव॑ देव पा॒युभि॑र्म॒घोनो॑ रक्ष त॒न्व॑श्च वंद्य ।

त्रा॒ता तो॒कस्य॒ तन॑ये॒ गवा॑म॒स्यनि॑मेषं॒ रक्ष॑माण॒स्तव॑ व्र॒ते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं नो अग्ने तव देव पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वश्च वंद्य ।

त्राता तोकस्य तनये गवामस्यनिमेषं रक्षमाणस्तव व्रते ॥

Samhita Transcription Accented

tvám no agne táva deva pāyúbhirmaghóno rakṣa tanváśca vandya ǀ

trātā́ tokásya tánaye gávāmasyánimeṣam rákṣamāṇastáva vraté ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam no agne tava deva pāyubhirmaghono rakṣa tanvaśca vandya ǀ

trātā tokasya tanaye gavāmasyanimeṣam rakṣamāṇastava vrate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । नः॒ । अ॒ग्ने॒ । तव॑ । दे॒व॒ । पा॒युऽभिः॑ । म॒घोनः॑ । र॒क्ष॒ । त॒न्वः॑ । च॒ । व॒न्द्य॒ ।

त्रा॒ता । तो॒कस्य॑ । तन॑ये । गवा॑म् । अ॒सि॒ । अनि॑ऽमेषम् । रक्ष॑माणः । तव॑ । व्र॒ते ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । नः । अग्ने । तव । देव । पायुऽभिः । मघोनः । रक्ष । तन्वः । च । वन्द्य ।

त्राता । तोकस्य । तनये । गवाम् । असि । अनिऽमेषम् । रक्षमाणः । तव । व्रते ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ naḥ ǀ agne ǀ táva ǀ deva ǀ pāyú-bhiḥ ǀ maghónaḥ ǀ rakṣa ǀ tanváḥ ǀ ca ǀ vandya ǀ

trātā́ ǀ tokásya ǀ tánaye ǀ gávām ǀ asi ǀ áni-meṣam ǀ rákṣamāṇaḥ ǀ táva ǀ vraté ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ naḥ ǀ agne ǀ tava ǀ deva ǀ pāyu-bhiḥ ǀ maghonaḥ ǀ rakṣa ǀ tanvaḥ ǀ ca ǀ vandya ǀ

trātā ǀ tokasya ǀ tanaye ǀ gavām ǀ asi ǀ ani-meṣam ǀ rakṣamāṇaḥ ǀ tava ǀ vrate ǁ

01.031.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.34.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.013   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वम॑ग्ने॒ यज्य॑वे पा॒युरंत॑रोऽनिषं॒गाय॑ चतुर॒क्ष इ॑ध्यसे ।

यो रा॒तह॑व्योऽवृ॒काय॒ धाय॑से की॒रेश्चि॒न्मंत्रं॒ मन॑सा व॒नोषि॒ तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमग्ने यज्यवे पायुरंतरोऽनिषंगाय चतुरक्ष इध्यसे ।

यो रातहव्योऽवृकाय धायसे कीरेश्चिन्मंत्रं मनसा वनोषि तं ॥

Samhita Transcription Accented

tvámagne yájyave pāyúrántaro’niṣaṅgā́ya caturakṣá idhyase ǀ

yó rātáhavyo’vṛkā́ya dhā́yase kīréścinmántram mánasā vanóṣi tám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvamagne yajyave pāyurantaro’niṣaṅgāya caturakṣa idhyase ǀ

yo rātahavyo’vṛkāya dhāyase kīreścinmantram manasā vanoṣi tam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । अ॒ग्ने॒ । यज्य॑वे । पा॒युः । अन्त॑रः । अ॒नि॒ष॒ङ्गाय॑ । च॒तुः॒ऽअ॒क्षः । इ॒ध्य॒से॒ ।

यः । रा॒तऽह॑व्यः । अ॒वृ॒काय॑ । धाय॑से । की॒रेः । चि॒त् । मन्त्र॑म् । मन॑सा । व॒नोषि॑ । तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । अग्ने । यज्यवे । पायुः । अन्तरः । अनिषङ्गाय । चतुःऽअक्षः । इध्यसे ।

यः । रातऽहव्यः । अवृकाय । धायसे । कीरेः । चित् । मन्त्रम् । मनसा । वनोषि । तम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ agne ǀ yájyave ǀ pāyúḥ ǀ ántaraḥ ǀ aniṣaṅgā́ya ǀ catuḥ-akṣáḥ ǀ idhyase ǀ

yáḥ ǀ rātá-havyaḥ ǀ avṛkā́ya ǀ dhā́yase ǀ kīréḥ ǀ cit ǀ mántram ǀ mánasā ǀ vanóṣi ǀ tám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ agne ǀ yajyave ǀ pāyuḥ ǀ antaraḥ ǀ aniṣaṅgāya ǀ catuḥ-akṣaḥ ǀ idhyase ǀ

yaḥ ǀ rāta-havyaḥ ǀ avṛkāya ǀ dhāyase ǀ kīreḥ ǀ cit ǀ mantram ǀ manasā ǀ vanoṣi ǀ tam ǁ

01.031.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.34.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.014   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वम॑ग्न उरु॒शंसा॑य वा॒घते॑ स्पा॒र्हं यद्रेक्णः॑ पर॒मं व॒नोषि॒ तत् ।

आ॒ध्रस्य॑ चि॒त्प्रम॑तिरुच्यसे पि॒ता प्र पाकं॒ शास्सि॒ प्र दिशो॑ वि॒दुष्ट॑रः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमग्न उरुशंसाय वाघते स्पार्हं यद्रेक्णः परमं वनोषि तत् ।

आध्रस्य चित्प्रमतिरुच्यसे पिता प्र पाकं शास्सि प्र दिशो विदुष्टरः ॥

Samhita Transcription Accented

tvámagna uruśáṃsāya vāgháte spārhám yádrékṇaḥ paramám vanóṣi tát ǀ

ādhrásya citprámatirucyase pitā́ prá pā́kam śā́ssi prá díśo vidúṣṭaraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvamagna uruśaṃsāya vāghate spārham yadrekṇaḥ paramam vanoṣi tat ǀ

ādhrasya citpramatirucyase pitā pra pākam śāssi pra diśo viduṣṭaraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । अ॒ग्ने॒ । उ॒रु॒ऽशंसा॑य । वा॒घते॑ । स्पा॒र्हम् । यत् । रेक्णः॑ । प॒र॒मम् । व॒नोषि॑ । तत् ।

आ॒ध्रस्य॑ । चि॒त् । प्रऽम॑तिः । उ॒च्य॒से॒ । पि॒ता । प्र । पाक॑म् । शास्सि॑ । प्र । दिशः॑ । वि॒दुःऽत॑रः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । अग्ने । उरुऽशंसाय । वाघते । स्पार्हम् । यत् । रेक्णः । परमम् । वनोषि । तत् ।

आध्रस्य । चित् । प्रऽमतिः । उच्यसे । पिता । प्र । पाकम् । शास्सि । प्र । दिशः । विदुःऽतरः ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ agne ǀ uru-śáṃsāya ǀ vāgháte ǀ spārhám ǀ yát ǀ rékṇaḥ ǀ paramám ǀ vanóṣi ǀ tát ǀ

ādhrásya ǀ cit ǀ prá-matiḥ ǀ ucyase ǀ pitā́ ǀ prá ǀ pā́kam ǀ śā́ssi ǀ prá ǀ díśaḥ ǀ vidúḥ-taraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ agne ǀ uru-śaṃsāya ǀ vāghate ǀ spārham ǀ yat ǀ rekṇaḥ ǀ paramam ǀ vanoṣi ǀ tat ǀ

ādhrasya ǀ cit ǀ pra-matiḥ ǀ ucyase ǀ pitā ǀ pra ǀ pākam ǀ śāssi ǀ pra ǀ diśaḥ ǀ viduḥ-taraḥ ǁ

01.031.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.34.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.015   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वम॑ग्ने॒ प्रय॑तदक्षिणं॒ नरं॒ वर्मे॑व स्यू॒तं परि॑ पासि वि॒श्वतः॑ ।

स्वा॒दु॒क्षद्मा॒ यो व॑स॒तौ स्यो॑न॒कृज्जी॑वया॒जं यज॑ते॒ सोप॒मा दि॒वः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमग्ने प्रयतदक्षिणं नरं वर्मेव स्यूतं परि पासि विश्वतः ।

स्वादुक्षद्मा यो वसतौ स्योनकृज्जीवयाजं यजते सोपमा दिवः ॥

Samhita Transcription Accented

tvámagne práyatadakṣiṇam náram vármeva syūtám pári pāsi viśvátaḥ ǀ

svādukṣádmā yó vasatáu syonakṛ́jjīvayājám yájate sópamā́ diváḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvamagne prayatadakṣiṇam naram varmeva syūtam pari pāsi viśvataḥ ǀ

svādukṣadmā yo vasatau syonakṛjjīvayājam yajate sopamā divaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । अ॒ग्ने॒ । प्रय॑तऽदक्षिणम् । नर॑म् । वर्म॑ऽइव । स्यू॒तम् । परि॑ । पा॒सि॒ । वि॒श्वतः॑ ।

स्वा॒दु॒ऽक्षद्मा॑ । यः । व॒स॒तौ । स्यो॒न॒ऽकृत् । जी॒व॒ऽया॒जम् । यज॑ते । सः । उ॒प॒ऽमा । दि॒वः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । अग्ने । प्रयतऽदक्षिणम् । नरम् । वर्मऽइव । स्यूतम् । परि । पासि । विश्वतः ।

स्वादुऽक्षद्मा । यः । वसतौ । स्योनऽकृत् । जीवऽयाजम् । यजते । सः । उपऽमा । दिवः ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ agne ǀ práyata-dakṣiṇam ǀ náram ǀ várma-iva ǀ syūtám ǀ pári ǀ pāsi ǀ viśvátaḥ ǀ

svādu-kṣádmā ǀ yáḥ ǀ vasatáu ǀ syona-kṛ́t ǀ jīva-yājám ǀ yájate ǀ sáḥ ǀ upa-mā́ ǀ diváḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ agne ǀ prayata-dakṣiṇam ǀ naram ǀ varma-iva ǀ syūtam ǀ pari ǀ pāsi ǀ viśvataḥ ǀ

svādu-kṣadmā ǀ yaḥ ǀ vasatau ǀ syona-kṛt ǀ jīva-yājam ǀ yajate ǀ saḥ ǀ upa-mā ǀ divaḥ ǁ

01.031.16   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.35.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.016   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒माम॑ग्ने श॒रणिं॑ मीमृषो न इ॒ममध्वा॑नं॒ यमगा॑म दू॒रात् ।

आ॒पिः पि॒ता प्रम॑तिः सो॒म्यानां॒ भृमि॑रस्यृषि॒कृन्मर्त्या॑नां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इमामग्ने शरणिं मीमृषो न इममध्वानं यमगाम दूरात् ।

आपिः पिता प्रमतिः सोम्यानां भृमिरस्यृषिकृन्मर्त्यानां ॥

Samhita Transcription Accented

imā́magne śaráṇim mīmṛṣo na imámádhvānam yámágāma dūrā́t ǀ

āpíḥ pitā́ prámatiḥ somyā́nām bhṛ́mirasyṛṣikṛ́nmártyānām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

imāmagne śaraṇim mīmṛṣo na imamadhvānam yamagāma dūrāt ǀ

āpiḥ pitā pramatiḥ somyānām bhṛmirasyṛṣikṛnmartyānām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒माम् । अ॒ग्ने॒ । श॒रणि॑म् । मी॒मृ॒षः॒ । नः॒ । इ॒मम् । अध्वा॑नम् । यम् । अगा॑म । दू॒रात् ।

आ॒पिः । पि॒ता । प्रऽम॑तिः । सो॒म्याना॑म् । भृमिः॑ । अ॒सि॒ । ऋ॒षि॒ऽकृत् । मर्त्या॑नाम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इमाम् । अग्ने । शरणिम् । मीमृषः । नः । इमम् । अध्वानम् । यम् । अगाम । दूरात् ।

आपिः । पिता । प्रऽमतिः । सोम्यानाम् । भृमिः । असि । ऋषिऽकृत् । मर्त्यानाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

imā́m ǀ agne ǀ śaráṇim ǀ mīmṛṣaḥ ǀ naḥ ǀ imám ǀ ádhvānam ǀ yám ǀ ágāma ǀ dūrā́t ǀ

āpíḥ ǀ pitā́ ǀ prá-matiḥ ǀ somyā́nām ǀ bhṛ́miḥ ǀ asi ǀ ṛṣi-kṛ́t ǀ mártyānām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

imām ǀ agne ǀ śaraṇim ǀ mīmṛṣaḥ ǀ naḥ ǀ imam ǀ adhvānam ǀ yam ǀ agāma ǀ dūrāt ǀ

āpiḥ ǀ pitā ǀ pra-matiḥ ǀ somyānām ǀ bhṛmiḥ ǀ asi ǀ ṛṣi-kṛt ǀ martyānām ǁ

01.031.17   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.35.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.017   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

म॒नु॒ष्वद॑ग्ने अंगिर॒स्वदं॑गिरो ययाति॒वत्सद॑ने पूर्व॒वच्छु॑चे ।

अच्छ॑ या॒ह्या व॑हा॒ दैव्यं॒ जन॒मा सा॑दय ब॒र्हिषि॒ यक्षि॑ च प्रि॒यं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मनुष्वदग्ने अंगिरस्वदंगिरो ययातिवत्सदने पूर्ववच्छुचे ।

अच्छ याह्या वहा दैव्यं जनमा सादय बर्हिषि यक्षि च प्रियं ॥

Samhita Transcription Accented

manuṣvádagne aṅgirasvádaṅgiro yayātivátsádane pūrvavácchuce ǀ

áccha yāhyā́ vahā dáivyam jánamā́ sādaya barhíṣi yákṣi ca priyám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

manuṣvadagne aṅgirasvadaṅgiro yayātivatsadane pūrvavacchuce ǀ

accha yāhyā vahā daivyam janamā sādaya barhiṣi yakṣi ca priyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

म॒नु॒ष्वत् । अ॒ग्ने॒ । अ॒ङ्गि॒र॒स्वत् । अ॒ङ्गि॒रः॒ । य॒या॒ति॒ऽवत् । सद॑ने । पू॒र्व॒ऽवत् । शु॒चे॒ ।

अच्छ॑ । या॒हि॒ । आ । व॒ह॒ । दैव्य॑म् । जन॑म् । आ । सा॒द॒य॒ । ब॒र्हिषि॑ । यक्षि॑ । च॒ । प्रि॒यम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मनुष्वत् । अग्ने । अङ्गिरस्वत् । अङ्गिरः । ययातिऽवत् । सदने । पूर्वऽवत् । शुचे ।

अच्छ । याहि । आ । वह । दैव्यम् । जनम् । आ । सादय । बर्हिषि । यक्षि । च । प्रियम् ॥

Padapatha Transcription Accented

manuṣvát ǀ agne ǀ aṅgirasvát ǀ aṅgiraḥ ǀ yayāti-vát ǀ sádane ǀ pūrva-vát ǀ śuce ǀ

áccha ǀ yāhi ǀ ā́ ǀ vaha ǀ dáivyam ǀ jánam ǀ ā́ ǀ sādaya ǀ barhíṣi ǀ yákṣi ǀ ca ǀ priyám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

manuṣvat ǀ agne ǀ aṅgirasvat ǀ aṅgiraḥ ǀ yayāti-vat ǀ sadane ǀ pūrva-vat ǀ śuce ǀ

accha ǀ yāhi ǀ ā ǀ vaha ǀ daivyam ǀ janam ǀ ā ǀ sādaya ǀ barhiṣi ǀ yakṣi ǀ ca ǀ priyam ǁ

01.031.18   (Mandala. Sukta. Rik)

1.2.35.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.018   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒तेना॑ग्ने॒ ब्रह्म॑णा वावृधस्व॒ शक्ती॑ वा॒ यत्ते॑ चकृ॒मा वि॒दा वा॑ ।

उ॒त प्र णे॑ष्य॒भि वस्यो॑ अ॒स्मान्त्सं नः॑ सृज सुम॒त्या वाज॑वत्या ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एतेनाग्ने ब्रह्मणा वावृधस्व शक्ती वा यत्ते चकृमा विदा वा ।

उत प्र णेष्यभि वस्यो अस्मान्त्सं नः सृज सुमत्या वाजवत्या ॥

Samhita Transcription Accented

eténāgne bráhmaṇā vāvṛdhasva śáktī vā yátte cakṛmā́ vidā́ vā ǀ

utá prá ṇeṣyabhí vásyo asmā́ntsám naḥ sṛja sumatyā́ vā́javatyā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

etenāgne brahmaṇā vāvṛdhasva śaktī vā yatte cakṛmā vidā vā ǀ

uta pra ṇeṣyabhi vasyo asmāntsam naḥ sṛja sumatyā vājavatyā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒तेन॑ । अ॒ग्ने॒ । ब्रह्म॑णा । व॒वृ॒ध॒स्व॒ । शक्ती॑ । वा॒ । यत् । ते॒ । च॒कृ॒म । वि॒दा । वा॒ ।

उ॒त । प्र । ने॒षि॒ । अ॒भि । वस्यः॑ । अ॒स्मान् । सम् । नः॒ । सृ॒ज॒ । सु॒ऽम॒त्या । वाज॑ऽवत्या ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एतेन । अग्ने । ब्रह्मणा । ववृधस्व । शक्ती । वा । यत् । ते । चकृम । विदा । वा ।

उत । प्र । नेषि । अभि । वस्यः । अस्मान् । सम् । नः । सृज । सुऽमत्या । वाजऽवत्या ॥

Padapatha Transcription Accented

eténa ǀ agne ǀ bráhmaṇā ǀ vavṛdhasva ǀ śáktī ǀ vā ǀ yát ǀ te ǀ cakṛmá ǀ vidā́ ǀ vā ǀ

utá ǀ prá ǀ neṣi ǀ abhí ǀ vásyaḥ ǀ asmā́n ǀ sám ǀ naḥ ǀ sṛja ǀ su-matyā́ ǀ vā́ja-vatyā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

etena ǀ agne ǀ brahmaṇā ǀ vavṛdhasva ǀ śaktī ǀ vā ǀ yat ǀ te ǀ cakṛma ǀ vidā ǀ vā ǀ

uta ǀ pra ǀ neṣi ǀ abhi ǀ vasyaḥ ǀ asmān ǀ sam ǀ naḥ ǀ sṛja ǀ su-matyā ǀ vāja-vatyā ǁ