SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 33

 

1. Info

To:    indra
From:   hiraṇyastūpa āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: nicṛttriṣṭup (1, 2, 4, 8, 9, 12, 13); triṣṭup (3, 6, 10); virāṭtrisṭup (5, 7, 11); bhurikpaṅkti (14, 15)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.033.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.01.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.034   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

एताया॒मोप॑ ग॒व्यंत॒ इंद्र॑म॒स्माकं॒ सु प्रम॑तिं वावृधाति ।

अ॒ना॒मृ॒णः कु॒विदाद॒स्य रा॒यो गवां॒ केतं॒ पर॑मा॒वर्ज॑ते नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एतायामोप गव्यंत इंद्रमस्माकं सु प्रमतिं वावृधाति ।

अनामृणः कुविदादस्य रायो गवां केतं परमावर्जते नः ॥

Samhita Transcription Accented

étā́yāmópa gavyánta índramasmā́kam sú prámatim vāvṛdhāti ǀ

anāmṛṇáḥ kuvídā́dasyá rāyó gávām kétam páramāvárjate naḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

etāyāmopa gavyanta indramasmākam su pramatim vāvṛdhāti ǀ

anāmṛṇaḥ kuvidādasya rāyo gavām ketam paramāvarjate naḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । इ॒त॒ । अया॑म । उप॑ । ग॒व्यन्तः॑ । इन्द्र॑म् । अ॒स्माक॑म् । सु । प्रऽम॑तिम् । व॒वृ॒धा॒ति॒ ।

अ॒ना॒मृ॒णः । कु॒वित् । आत् । अ॒स्य । रा॒यः । गवा॑म् । केत॑म् । पर॑म् । आ॒ऽवर्ज॑ते । नः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । इत । अयाम । उप । गव्यन्तः । इन्द्रम् । अस्माकम् । सु । प्रऽमतिम् । ववृधाति ।

अनामृणः । कुवित् । आत् । अस्य । रायः । गवाम् । केतम् । परम् । आऽवर्जते । नः ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ ita ǀ áyāma ǀ úpa ǀ gavyántaḥ ǀ índram ǀ asmā́kam ǀ sú ǀ prá-matim ǀ vavṛdhāti ǀ

anāmṛṇáḥ ǀ kuvít ǀ ā́t ǀ asyá ǀ rāyáḥ ǀ gávām ǀ kétam ǀ páram ǀ ā-várjate ǀ naḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ ita ǀ ayāma ǀ upa ǀ gavyantaḥ ǀ indram ǀ asmākam ǀ su ǀ pra-matim ǀ vavṛdhāti ǀ

anāmṛṇaḥ ǀ kuvit ǀ āt ǀ asya ǀ rāyaḥ ǀ gavām ǀ ketam ǀ param ǀ ā-varjate ǀ naḥ ǁ

01.033.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.01.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.035   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उपेद॒हं ध॑न॒दामप्र॑तीतं॒ जुष्टां॒ न श्ये॒नो व॑स॒तिं प॑तामि ।

इंद्रं॑ नम॒स्यन्नु॑प॒मेभि॑र॒र्कैर्यः स्तो॒तृभ्यो॒ हव्यो॒ अस्ति॒ याम॑न् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उपेदहं धनदामप्रतीतं जुष्टां न श्येनो वसतिं पतामि ।

इंद्रं नमस्यन्नुपमेभिरर्कैर्यः स्तोतृभ्यो हव्यो अस्ति यामन् ॥

Samhita Transcription Accented

úpédahám dhanadā́mápratītam júṣṭām ná śyenó vasatím patāmi ǀ

índram namasyánnupamébhirarkáiryáḥ stotṛ́bhyo hávyo ásti yā́man ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

upedaham dhanadāmapratītam juṣṭām na śyeno vasatim patāmi ǀ

indram namasyannupamebhirarkairyaḥ stotṛbhyo havyo asti yāman ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उप॑ । इत् । अ॒हम् । ध॒न॒ऽदाम् । अप्र॑तिऽइतम् । जुष्टा॑म् । न । श्ये॒नः । व॒स॒तिम् । प॒ता॒मि॒ ।

इन्द्र॑म् । न॒म॒स्यन् । उ॒प॒ऽमेभिः॑ । अ॒र्कैः । यः । स्तो॒तृऽभ्यः॑ । हव्यः॑ । अस्ति॑ । याम॑न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उप । इत् । अहम् । धनऽदाम् । अप्रतिऽइतम् । जुष्टाम् । न । श्येनः । वसतिम् । पतामि ।

इन्द्रम् । नमस्यन् । उपऽमेभिः । अर्कैः । यः । स्तोतृऽभ्यः । हव्यः । अस्ति । यामन् ॥

Padapatha Transcription Accented

úpa ǀ ít ǀ ahám ǀ dhana-dā́m ǀ áprati-itam ǀ júṣṭām ǀ ná ǀ śyenáḥ ǀ vasatím ǀ patāmi ǀ

índram ǀ namasyán ǀ upa-mébhiḥ ǀ arkáiḥ ǀ yáḥ ǀ stotṛ́-bhyaḥ ǀ hávyaḥ ǀ ásti ǀ yā́man ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

upa ǀ it ǀ aham ǀ dhana-dām ǀ aprati-itam ǀ juṣṭām ǀ na ǀ śyenaḥ ǀ vasatim ǀ patāmi ǀ

indram ǀ namasyan ǀ upa-mebhiḥ ǀ arkaiḥ ǀ yaḥ ǀ stotṛ-bhyaḥ ǀ havyaḥ ǀ asti ǀ yāman ǁ

01.033.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.01.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.036   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नि सर्व॑सेन इषु॒धीँर॑सक्त॒ सम॒र्यो गा अ॑जति॒ यस्य॒ वष्टि॑ ।

चो॒ष्कू॒यमा॑ण इंद्र॒ भूरि॑ वा॒मं मा प॒णिर्भू॑र॒स्मदधि॑ प्रवृद्ध ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नि सर्वसेन इषुधीँरसक्त समर्यो गा अजति यस्य वष्टि ।

चोष्कूयमाण इंद्र भूरि वामं मा पणिर्भूरस्मदधि प्रवृद्ध ॥

Samhita Transcription Accented

ní sárvasena iṣudhī́m̐rasakta sámaryó gā́ ajati yásya váṣṭi ǀ

coṣkūyámāṇa indra bhū́ri vāmám mā́ paṇírbhūrasmádádhi pravṛddha ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ni sarvasena iṣudhīm̐rasakta samaryo gā ajati yasya vaṣṭi ǀ

coṣkūyamāṇa indra bhūri vāmam mā paṇirbhūrasmadadhi pravṛddha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नि । सर्व॑ऽसेनः । इ॒षु॒ऽधीन् । अ॒स॒क्त॒ । सम् । अ॒र्यः । गाः । अ॒ज॒ति॒ । यस्य॑ । वष्टि॑ ।

चो॒ष्कू॒यमा॑णः । इ॒न्द्र॒ । भूरि॑ । वा॒मम् । मा । प॒णिः । भूः॒ । अ॒स्मत् । अधि॑ । प्र॒ऽवृ॒द्ध॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नि । सर्वऽसेनः । इषुऽधीन् । असक्त । सम् । अर्यः । गाः । अजति । यस्य । वष्टि ।

चोष्कूयमाणः । इन्द्र । भूरि । वामम् । मा । पणिः । भूः । अस्मत् । अधि । प्रऽवृद्ध ॥

Padapatha Transcription Accented

ní ǀ sárva-senaḥ ǀ iṣu-dhī́n ǀ asakta ǀ sám ǀ aryáḥ ǀ gā́ḥ ǀ ajati ǀ yásya ǀ váṣṭi ǀ

coṣkūyámāṇaḥ ǀ indra ǀ bhū́ri ǀ vāmám ǀ mā́ ǀ paṇíḥ ǀ bhūḥ ǀ asmát ǀ ádhi ǀ pra-vṛddha ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ni ǀ sarva-senaḥ ǀ iṣu-dhīn ǀ asakta ǀ sam ǀ aryaḥ ǀ gāḥ ǀ ajati ǀ yasya ǀ vaṣṭi ǀ

coṣkūyamāṇaḥ ǀ indra ǀ bhūri ǀ vāmam ǀ mā ǀ paṇiḥ ǀ bhūḥ ǀ asmat ǀ adhi ǀ pra-vṛddha ǁ

01.033.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.01.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.037   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वधी॒र्हि दस्युं॑ ध॒निनं॑ घ॒नेनँ॒ एक॒श्चर॑न्नुपशा॒केभि॑रिंद्र ।

धनो॒रधि॑ विषु॒णक्ते व्या॑य॒न्नय॑ज्वानः सन॒काः प्रेति॑मीयुः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वधीर्हि दस्युं धनिनं घनेनँ एकश्चरन्नुपशाकेभिरिंद्र ।

धनोरधि विषुणक्ते व्यायन्नयज्वानः सनकाः प्रेतिमीयुः ॥

Samhita Transcription Accented

vádhīrhí dásyum dhanínam ghanénam̐ ékaścárannupaśākébhirindra ǀ

dhánorádhi viṣuṇákté vyā́yannáyajvānaḥ sanakā́ḥ prétimīyuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vadhīrhi dasyum dhaninam ghanenam̐ ekaścarannupaśākebhirindra ǀ

dhanoradhi viṣuṇakte vyāyannayajvānaḥ sanakāḥ pretimīyuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वधीः॑ । हि । दस्यु॑म् । ध॒निन॑म् । घ॒नेन॑ । एकः॑ । चर॑न् । उ॒प॒ऽशा॒केभिः॑ । इ॒न्द्र॒ ।

धनोः॑ । अधि॑ । वि॒षु॒णक् । ते । वि । आ॒य॒न् । अय॑ज्वानः । स॒न॒काः । प्रऽइ॑तिम् । ई॒युः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वधीः । हि । दस्युम् । धनिनम् । घनेन । एकः । चरन् । उपऽशाकेभिः । इन्द्र ।

धनोः । अधि । विषुणक् । ते । वि । आयन् । अयज्वानः । सनकाः । प्रऽइतिम् । ईयुः ॥

Padapatha Transcription Accented

vádhīḥ ǀ hí ǀ dásyum ǀ dhanínam ǀ ghanéna ǀ ékaḥ ǀ cáran ǀ upa-śākébhiḥ ǀ indra ǀ

dhánoḥ ǀ ádhi ǀ viṣuṇák ǀ té ǀ ví ǀ āyan ǀ áyajvānaḥ ǀ sanakā́ḥ ǀ prá-itim ǀ īyuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vadhīḥ ǀ hi ǀ dasyum ǀ dhaninam ǀ ghanena ǀ ekaḥ ǀ caran ǀ upa-śākebhiḥ ǀ indra ǀ

dhanoḥ ǀ adhi ǀ viṣuṇak ǀ te ǀ vi ǀ āyan ǀ ayajvānaḥ ǀ sanakāḥ ǀ pra-itim ǀ īyuḥ ǁ

01.033.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.01.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.038   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

परा॑ चिच्छी॒र्षा व॑वृजु॒स्त इं॒द्राय॑ज्वानो॒ यज्व॑भिः॒ स्पर्ध॑मानाः ।

प्र यद्दि॒वो ह॑रिवः स्थातरुग्र॒ निर॑व्र॒ताँ अ॑धमो॒ रोद॑स्योः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

परा चिच्छीर्षा ववृजुस्त इंद्रायज्वानो यज्वभिः स्पर्धमानाः ।

प्र यद्दिवो हरिवः स्थातरुग्र निरव्रताँ अधमो रोदस्योः ॥

Samhita Transcription Accented

párā cicchīrṣā́ vavṛjustá indrā́yajvāno yájvabhiḥ spárdhamānāḥ ǀ

prá yáddivó harivaḥ sthātarugra níravratā́m̐ adhamo ródasyoḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

parā cicchīrṣā vavṛjusta indrāyajvāno yajvabhiḥ spardhamānāḥ ǀ

pra yaddivo harivaḥ sthātarugra niravratām̐ adhamo rodasyoḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

परा॑ । चि॒त् । शी॒र्षा । व॒वृ॒जुः॒ । ते । इ॒न्द्र॒ । अय॑ज्वानः । यज्व॑ऽभिः । स्पर्ध॑मानाः ।

प्र । यत् । दि॒वः । ह॒रि॒ऽवः॒ । स्था॒तः॒ । उ॒ग्र॒ । निः । अ॒व्र॒तान् । अ॒ध॒मः॒ । रोद॑स्योः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

परा । चित् । शीर्षा । ववृजुः । ते । इन्द्र । अयज्वानः । यज्वऽभिः । स्पर्धमानाः ।

प्र । यत् । दिवः । हरिऽवः । स्थातः । उग्र । निः । अव्रतान् । अधमः । रोदस्योः ॥

Padapatha Transcription Accented

párā ǀ cit ǀ śīrṣā́ ǀ vavṛjuḥ ǀ té ǀ indra ǀ áyajvānaḥ ǀ yájva-bhiḥ ǀ spárdhamānāḥ ǀ

prá ǀ yát ǀ diváḥ ǀ hari-vaḥ ǀ sthātaḥ ǀ ugra ǀ níḥ ǀ avratā́n ǀ adhamaḥ ǀ ródasyoḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

parā ǀ cit ǀ śīrṣā ǀ vavṛjuḥ ǀ te ǀ indra ǀ ayajvānaḥ ǀ yajva-bhiḥ ǀ spardhamānāḥ ǀ

pra ǀ yat ǀ divaḥ ǀ hari-vaḥ ǀ sthātaḥ ǀ ugra ǀ niḥ ǀ avratān ǀ adhamaḥ ǀ rodasyoḥ ǁ

01.033.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.02.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.039   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अयु॑युत्सन्ननव॒द्यस्य॒ सेना॒मया॑तयंत क्षि॒तयो॒ नव॑ग्वाः ।

वृ॒षा॒युधो॒ न वध्र॑यो॒ निर॑ष्टाः प्र॒वद्भि॒रिंद्रा॑च्चि॒तयं॑त आयन् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अयुयुत्सन्ननवद्यस्य सेनामयातयंत क्षितयो नवग्वाः ।

वृषायुधो न वध्रयो निरष्टाः प्रवद्भिरिंद्राच्चितयंत आयन् ॥

Samhita Transcription Accented

áyuyutsannanavadyásya sénāmáyātayanta kṣitáyo návagvāḥ ǀ

vṛṣāyúdho ná vádhrayo níraṣṭāḥ pravádbhiríndrāccitáyanta āyan ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ayuyutsannanavadyasya senāmayātayanta kṣitayo navagvāḥ ǀ

vṛṣāyudho na vadhrayo niraṣṭāḥ pravadbhirindrāccitayanta āyan ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अयु॑युत्सन् । अ॒न॒व॒द्यस्य॑ । सेना॑म् । अया॑तयन्त । क्षि॒तयः॑ । नव॑ऽग्वाः ।

वृ॒ष॒ऽयुधः॑ । न । वध्र॑यः । निःऽअ॑ष्टाः । प्र॒वत्ऽभिः॑ । इन्द्रा॑त् । चि॒तय॑न्तः । आ॒य॒न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अयुयुत्सन् । अनवद्यस्य । सेनाम् । अयातयन्त । क्षितयः । नवऽग्वाः ।

वृषऽयुधः । न । वध्रयः । निःऽअष्टाः । प्रवत्ऽभिः । इन्द्रात् । चितयन्तः । आयन् ॥

Padapatha Transcription Accented

áyuyutsan ǀ anavadyásya ǀ sénām ǀ áyātayanta ǀ kṣitáyaḥ ǀ náva-gvāḥ ǀ

vṛṣa-yúdhaḥ ǀ ná ǀ vádhrayaḥ ǀ níḥ-aṣṭāḥ ǀ pravát-bhiḥ ǀ índrāt ǀ citáyantaḥ ǀ āyan ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ayuyutsan ǀ anavadyasya ǀ senām ǀ ayātayanta ǀ kṣitayaḥ ǀ nava-gvāḥ ǀ

vṛṣa-yudhaḥ ǀ na ǀ vadhrayaḥ ǀ niḥ-aṣṭāḥ ǀ pravat-bhiḥ ǀ indrāt ǀ citayantaḥ ǀ āyan ǁ

01.033.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.02.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.040   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वमे॒तान्रु॑द॒तो जक्ष॑त॒श्चायो॑धयो॒ रज॑स इंद्र पा॒रे ।

अवा॑दहो दि॒व आ दस्यु॑मु॒च्चा प्र सु॑न्व॒तः स्तु॑व॒तः शंस॑मावः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमेतान्रुदतो जक्षतश्चायोधयो रजस इंद्र पारे ।

अवादहो दिव आ दस्युमुच्चा प्र सुन्वतः स्तुवतः शंसमावः ॥

Samhita Transcription Accented

tvámetā́nrudató jákṣataścā́yodhayo rájasa indra pāré ǀ

ávādaho divá ā́ dásyumuccā́ prá sunvatáḥ stuvatáḥ śáṃsamāvaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvametānrudato jakṣataścāyodhayo rajasa indra pāre ǀ

avādaho diva ā dasyumuccā pra sunvataḥ stuvataḥ śaṃsamāvaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । ए॒तान् । रु॒द॒तः । जक्ष॑तः । च॒ । अयो॑धयः । रज॑सः । इ॒न्द्र॒ । पा॒रे ।

अव॑ । अ॒द॒हः॒ । दि॒वः । आ । दस्यु॑म् । उ॒च्चा । प्र । सु॒न्व॒तः । स्तु॒व॒तः । शंस॑म् । आ॒वः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । एतान् । रुदतः । जक्षतः । च । अयोधयः । रजसः । इन्द्र । पारे ।

अव । अदहः । दिवः । आ । दस्युम् । उच्चा । प्र । सुन्वतः । स्तुवतः । शंसम् । आवः ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ etā́n ǀ rudatáḥ ǀ jákṣataḥ ǀ ca ǀ áyodhayaḥ ǀ rájasaḥ ǀ indra ǀ pāré ǀ

áva ǀ adahaḥ ǀ diváḥ ǀ ā́ ǀ dásyum ǀ uccā́ ǀ prá ǀ sunvatáḥ ǀ stuvatáḥ ǀ śáṃsam ǀ āvaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ etān ǀ rudataḥ ǀ jakṣataḥ ǀ ca ǀ ayodhayaḥ ǀ rajasaḥ ǀ indra ǀ pāre ǀ

ava ǀ adahaḥ ǀ divaḥ ǀ ā ǀ dasyum ǀ uccā ǀ pra ǀ sunvataḥ ǀ stuvataḥ ǀ śaṃsam ǀ āvaḥ ǁ

01.033.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.02.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.041   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

च॒क्रा॒णासः॑ परी॒णहं॑ पृथि॒व्या हिर॑ण्येन म॒णिना॒ शुंभ॑मानाः ।

न हि॑न्वा॒नास॑स्तितिरु॒स्त इंद्रं॒ परि॒ स्पशो॑ अदधा॒त्सूर्ये॑ण ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

चक्राणासः परीणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुंभमानाः ।

न हिन्वानासस्तितिरुस्त इंद्रं परि स्पशो अदधात्सूर्येण ॥

Samhita Transcription Accented

cakrāṇā́saḥ parīṇáham pṛthivyā́ híraṇyena maṇínā śúmbhamānāḥ ǀ

ná hinvānā́sastitirustá índram pári spáśo adadhātsū́ryeṇa ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

cakrāṇāsaḥ parīṇaham pṛthivyā hiraṇyena maṇinā śumbhamānāḥ ǀ

na hinvānāsastitirusta indram pari spaśo adadhātsūryeṇa ǁ

Padapatha Devanagari Accented

च॒क्रा॒णासः॑ । प॒रि॒ऽनह॑म् । पृ॒थि॒व्याः । हिर॑ण्येन । म॒णिना॑ । शुम्भ॑मानाः ।

न । हि॒न्वा॒नासः॑ । ति॒ति॒रुः॒ । ते । इन्द्र॑म् । परि॑ । स्पशः॑ । अ॒द॒धा॒त् । सूर्ये॑ण ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

चक्राणासः । परिऽनहम् । पृथिव्याः । हिरण्येन । मणिना । शुम्भमानाः ।

न । हिन्वानासः । तितिरुः । ते । इन्द्रम् । परि । स्पशः । अदधात् । सूर्येण ॥

Padapatha Transcription Accented

cakrāṇā́saḥ ǀ pari-náham ǀ pṛthivyā́ḥ ǀ híraṇyena ǀ maṇínā ǀ śúmbhamānāḥ ǀ

ná ǀ hinvānā́saḥ ǀ titiruḥ ǀ té ǀ índram ǀ pári ǀ spáśaḥ ǀ adadhāt ǀ sū́ryeṇa ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

cakrāṇāsaḥ ǀ pari-naham ǀ pṛthivyāḥ ǀ hiraṇyena ǀ maṇinā ǀ śumbhamānāḥ ǀ

na ǀ hinvānāsaḥ ǀ titiruḥ ǀ te ǀ indram ǀ pari ǀ spaśaḥ ǀ adadhāt ǀ sūryeṇa ǁ

01.033.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.02.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.042   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

परि॒ यदिं॑द्र॒ रोद॑सी उ॒भे अबु॑भोजीर्महि॒ना वि॒श्वतः॑ सीं ।

अम॑न्यमानाँ अ॒भि मन्य॑मानै॒र्निर्ब्र॒ह्मभि॑रधमो॒ दस्यु॑मिंद्र ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

परि यदिंद्र रोदसी उभे अबुभोजीर्महिना विश्वतः सीं ।

अमन्यमानाँ अभि मन्यमानैर्निर्ब्रह्मभिरधमो दस्युमिंद्र ॥

Samhita Transcription Accented

pári yádindra ródasī ubhé ábubhojīrmahinā́ viśvátaḥ sīm ǀ

ámanyamānām̐ abhí mányamānairnírbrahmábhiradhamo dásyumindra ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pari yadindra rodasī ubhe abubhojīrmahinā viśvataḥ sīm ǀ

amanyamānām̐ abhi manyamānairnirbrahmabhiradhamo dasyumindra ǁ

Padapatha Devanagari Accented

परि॑ । यत् । इ॒न्द्र॒ । रोद॑सी॒ इति॑ । उ॒भे इति॑ । अबु॑भोजीः । म॒हि॒ना । वि॒श्वतः॑ । सी॒म् ।

अम॑न्यमानान् । अ॒भि । मन्य॑मानैः । निः । ब्र॒ह्मऽभिः॑ । अ॒ध॒मः॒ । दस्यु॑म् । इ॒न्द्र॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

परि । यत् । इन्द्र । रोदसी इति । उभे इति । अबुभोजीः । महिना । विश्वतः । सीम् ।

अमन्यमानान् । अभि । मन्यमानैः । निः । ब्रह्मऽभिः । अधमः । दस्युम् । इन्द्र ॥

Padapatha Transcription Accented

pári ǀ yát ǀ indra ǀ ródasī íti ǀ ubhé íti ǀ ábubhojīḥ ǀ mahinā́ ǀ viśvátaḥ ǀ sīm ǀ

ámanyamānān ǀ abhí ǀ mányamānaiḥ ǀ níḥ ǀ brahmá-bhiḥ ǀ adhamaḥ ǀ dásyum ǀ indra ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pari ǀ yat ǀ indra ǀ rodasī iti ǀ ubhe iti ǀ abubhojīḥ ǀ mahinā ǀ viśvataḥ ǀ sīm ǀ

amanyamānān ǀ abhi ǀ manyamānaiḥ ǀ niḥ ǀ brahma-bhiḥ ǀ adhamaḥ ǀ dasyum ǀ indra ǁ

01.033.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.02.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.043   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न ये दि॒वः पृ॑थि॒व्या अंत॑मा॒पुर्न मा॒याभि॑र्धन॒दां प॒र्यभू॑वन् ।

युजं॒ वज्रं॑ वृष॒भश्च॑क्र॒ इंद्रो॒ निर्ज्योति॑षा॒ तम॑सो॒ गा अ॑दुक्षत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

न ये दिवः पृथिव्या अंतमापुर्न मायाभिर्धनदां पर्यभूवन् ।

युजं वज्रं वृषभश्चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसो गा अदुक्षत् ॥

Samhita Transcription Accented

ná yé diváḥ pṛthivyā́ ántamāpúrná māyā́bhirdhanadā́m paryábhūvan ǀ

yújam vájram vṛṣabháścakra índro nírjyótiṣā támaso gā́ adukṣat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

na ye divaḥ pṛthivyā antamāpurna māyābhirdhanadām paryabhūvan ǀ

yujam vajram vṛṣabhaścakra indro nirjyotiṣā tamaso gā adukṣat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न । ये । दि॒वः । पृ॒थि॒व्याः । अन्त॑म् । आ॒पुः । न । मा॒याभिः॑ । ध॒न॒ऽदाम् । प॒रि॒ऽअभू॑वन् ।

युज॑म् । वज्र॑म् । वृ॒ष॒भः । च॒क्रे॒ । इन्द्रः॑ । निः । ज्योति॑षा । तम॑सः । गाः । अ॒धु॒क्ष॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

न । ये । दिवः । पृथिव्याः । अन्तम् । आपुः । न । मायाभिः । धनऽदाम् । परिऽअभूवन् ।

युजम् । वज्रम् । वृषभः । चक्रे । इन्द्रः । निः । ज्योतिषा । तमसः । गाः । अधुक्षत् ॥

Padapatha Transcription Accented

ná ǀ yé ǀ diváḥ ǀ pṛthivyā́ḥ ǀ ántam ǀ āpúḥ ǀ ná ǀ māyā́bhiḥ ǀ dhana-dā́m ǀ pari-ábhūvan ǀ

yújam ǀ vájram ǀ vṛṣabháḥ ǀ cakre ǀ índraḥ ǀ níḥ ǀ jyótiṣā ǀ támasaḥ ǀ gā́ḥ ǀ adhukṣat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

na ǀ ye ǀ divaḥ ǀ pṛthivyāḥ ǀ antam ǀ āpuḥ ǀ na ǀ māyābhiḥ ǀ dhana-dām ǀ pari-abhūvan ǀ

yujam ǀ vajram ǀ vṛṣabhaḥ ǀ cakre ǀ indraḥ ǀ niḥ ǀ jyotiṣā ǀ tamasaḥ ǀ gāḥ ǀ adhukṣat ǁ

01.033.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.03.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.044   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अनु॑ स्व॒धाम॑क्षर॒न्नापो॑ अ॒स्याव॑र्धत॒ मध्य॒ आ ना॒व्या॑नां ।

स॒ध्री॒चीने॑न॒ मन॑सा॒ तमिंद्र॒ ओजि॑ष्ठेन॒ हन्म॑नाहन्न॒भि द्यून् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अनु स्वधामक्षरन्नापो अस्यावर्धत मध्य आ नाव्यानां ।

सध्रीचीनेन मनसा तमिंद्र ओजिष्ठेन हन्मनाहन्नभि द्यून् ॥

Samhita Transcription Accented

ánu svadhā́makṣarannā́po asyā́vardhata mádhya ā́ nāvyā́nām ǀ

sadhrīcī́nena mánasā támíndra ójiṣṭhena hánmanāhannabhí dyū́n ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

anu svadhāmakṣarannāpo asyāvardhata madhya ā nāvyānām ǀ

sadhrīcīnena manasā tamindra ojiṣṭhena hanmanāhannabhi dyūn ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अनु॑ । स्व॒धाम् । अ॒क्ष॒र॒न् । आपः॑ । अ॒स्य॒ । अव॑र्धत । मध्ये॑ । आ । ना॒व्या॑नाम् ।

स॒ध्री॒चीने॑न । मन॑सा । तम् । इन्द्रः॑ । ओजि॑ष्ठेन । हन्म॑ना । अ॒ह॒न् । अ॒भि । द्यून् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अनु । स्वधाम् । अक्षरन् । आपः । अस्य । अवर्धत । मध्ये । आ । नाव्यानाम् ।

सध्रीचीनेन । मनसा । तम् । इन्द्रः । ओजिष्ठेन । हन्मना । अहन् । अभि । द्यून् ॥

Padapatha Transcription Accented

ánu ǀ svadhā́m ǀ akṣaran ǀ ā́paḥ ǀ asya ǀ ávardhata ǀ mádhye ǀ ā́ ǀ nāvyā́nām ǀ

sadhrīcī́nena ǀ mánasā ǀ tám ǀ índraḥ ǀ ójiṣṭhena ǀ hánmanā ǀ ahan ǀ abhí ǀ dyū́n ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

anu ǀ svadhām ǀ akṣaran ǀ āpaḥ ǀ asya ǀ avardhata ǀ madhye ǀ ā ǀ nāvyānām ǀ

sadhrīcīnena ǀ manasā ǀ tam ǀ indraḥ ǀ ojiṣṭhena ǀ hanmanā ǀ ahan ǀ abhi ǀ dyūn ǁ

01.033.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.03.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.045   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न्या॑विध्यदिली॒बिश॑स्य दृ॒ळ्हा वि शृं॒गिण॑मभिन॒च्छुष्ण॒मिंद्रः॑ ।

याव॒त्तरो॑ मघव॒न्याव॒दोजो॒ वज्रे॑ण॒ शत्रु॑मवधीः पृत॒न्युं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

न्याविध्यदिलीबिशस्य दृळ्हा वि शृंगिणमभिनच्छुष्णमिंद्रः ।

यावत्तरो मघवन्यावदोजो वज्रेण शत्रुमवधीः पृतन्युं ॥

Samhita Transcription Accented

nyā́vidhyadilībíśasya dṛḷhā́ ví śṛṅgíṇamabhinacchúṣṇamíndraḥ ǀ

yā́vattáro maghavanyā́vadójo vájreṇa śátrumavadhīḥ pṛtanyúm ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nyāvidhyadilībiśasya dṛḷhā vi śṛṅgiṇamabhinacchuṣṇamindraḥ ǀ

yāvattaro maghavanyāvadojo vajreṇa śatrumavadhīḥ pṛtanyum ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नि । अ॒वि॒ध्य॒त् । इ॒ली॒बिश॑स्य । दृ॒ळ्हा । वि । शृ॒ङ्गिण॑म् । अ॒भि॒न॒त् । शुष्ण॑म् । इन्द्रः॑ ।

याव॑त् । तरः॑ । म॒घ॒ऽव॒न् । याव॑त् । ओजः॑ । वज्रे॑ण । शत्रु॑म् । अ॒व॒धीः॒ । पृ॒त॒न्युम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नि । अविध्यत् । इलीबिशस्य । दृळ्हा । वि । शृङ्गिणम् । अभिनत् । शुष्णम् । इन्द्रः ।

यावत् । तरः । मघऽवन् । यावत् । ओजः । वज्रेण । शत्रुम् । अवधीः । पृतन्युम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ní ǀ avidhyat ǀ ilībíśasya ǀ dṛḷhā́ ǀ ví ǀ śṛṅgíṇam ǀ abhinat ǀ śúṣṇam ǀ índraḥ ǀ

yā́vat ǀ táraḥ ǀ magha-van ǀ yā́vat ǀ ójaḥ ǀ vájreṇa ǀ śátrum ǀ avadhīḥ ǀ pṛtanyúm ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ni ǀ avidhyat ǀ ilībiśasya ǀ dṛḷhā ǀ vi ǀ śṛṅgiṇam ǀ abhinat ǀ śuṣṇam ǀ indraḥ ǀ

yāvat ǀ taraḥ ǀ magha-van ǀ yāvat ǀ ojaḥ ǀ vajreṇa ǀ śatrum ǀ avadhīḥ ǀ pṛtanyum ǁ

01.033.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.03.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.046   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि सि॒ध्मो अ॑जिगादस्य॒ शत्रू॒न्वि ति॒ग्मेन॑ वृष॒भेणा॒ पुरो॑ऽभेत् ।

सं वज्रे॑णासृजद्वृ॒त्रमिंद्रः॒ प्र स्वां म॒तिम॑तिर॒च्छाश॑दानः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभि सिध्मो अजिगादस्य शत्रून्वि तिग्मेन वृषभेणा पुरोऽभेत् ।

सं वज्रेणासृजद्वृत्रमिंद्रः प्र स्वां मतिमतिरच्छाशदानः ॥

Samhita Transcription Accented

abhí sidhmó ajigādasya śátrūnví tigména vṛṣabhéṇā púro’bhet ǀ

sám vájreṇāsṛjadvṛtrámíndraḥ prá svā́m matímatiracchā́śadānaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhi sidhmo ajigādasya śatrūnvi tigmena vṛṣabheṇā puro’bhet ǀ

sam vajreṇāsṛjadvṛtramindraḥ pra svām matimatiracchāśadānaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । सि॒ध्मः । अ॒जि॒गा॒त् । अ॒स्य॒ । शत्रू॑न् । वि । ति॒ग्मेन॑ । वृ॒ष॒भेण॑ । पुरः॑ । अ॒भे॒त् ।

सम् । वज्रे॑ण । अ॒सृ॒ज॒त् । वृ॒त्रम् । इन्द्रः॑ । प्र । स्वाम् । म॒तिम् । अ॒ति॒र॒त् । शाश॑दानः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । सिध्मः । अजिगात् । अस्य । शत्रून् । वि । तिग्मेन । वृषभेण । पुरः । अभेत् ।

सम् । वज्रेण । असृजत् । वृत्रम् । इन्द्रः । प्र । स्वाम् । मतिम् । अतिरत् । शाशदानः ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí ǀ sidhmáḥ ǀ ajigāt ǀ asya ǀ śátrūn ǀ ví ǀ tigména ǀ vṛṣabhéṇa ǀ púraḥ ǀ abhet ǀ

sám ǀ vájreṇa ǀ asṛjat ǀ vṛtrám ǀ índraḥ ǀ prá ǀ svā́m ǀ matím ǀ atirat ǀ śā́śadānaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi ǀ sidhmaḥ ǀ ajigāt ǀ asya ǀ śatrūn ǀ vi ǀ tigmena ǀ vṛṣabheṇa ǀ puraḥ ǀ abhet ǀ

sam ǀ vajreṇa ǀ asṛjat ǀ vṛtram ǀ indraḥ ǀ pra ǀ svām ǀ matim ǀ atirat ǀ śāśadānaḥ ǁ

01.033.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.03.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.047   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आवः॒ कुत्स॑मिंद्र॒ यस्मि॑ञ्चा॒कन्प्रावो॒ युध्यं॑तं वृष॒भं दश॑द्युं ।

श॒फच्यु॑तो रे॒णुर्न॑क्षत॒ द्यामुच्छ्वै॑त्रे॒यो नृ॒षाह्या॑य तस्थौ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आवः कुत्समिंद्र यस्मिञ्चाकन्प्रावो युध्यंतं वृषभं दशद्युं ।

शफच्युतो रेणुर्नक्षत द्यामुच्छ्वैत्रेयो नृषाह्याय तस्थौ ॥

Samhita Transcription Accented

ā́vaḥ kútsamindra yásmiñcākánprā́vo yúdhyantam vṛṣabhám dáśadyum ǀ

śaphácyuto reṇúrnakṣata dyā́múcchvaitreyó nṛṣā́hyāya tasthau ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

āvaḥ kutsamindra yasmiñcākanprāvo yudhyantam vṛṣabham daśadyum ǀ

śaphacyuto reṇurnakṣata dyāmucchvaitreyo nṛṣāhyāya tasthau ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आवः॑ । कुत्स॑म् । इ॒न्द्र॒ । यस्मि॑न् । चा॒कन् । प्र । आ॒वः॒ । युध्य॑न्तम् । वृ॒ष॒भम् । दश॑ऽद्युम् ।

श॒फऽच्यु॑तः । रे॒णुः । न॒क्ष॒त॒ । द्याम् । उत् । श्वै॒त्रे॒यः । नृ॒ऽसह्या॑य । त॒स्थौ॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आवः । कुत्सम् । इन्द्र । यस्मिन् । चाकन् । प्र । आवः । युध्यन्तम् । वृषभम् । दशऽद्युम् ।

शफऽच्युतः । रेणुः । नक्षत । द्याम् । उत् । श्वैत्रेयः । नृऽसह्याय । तस्थौ ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́vaḥ ǀ kútsam ǀ indra ǀ yásmin ǀ cākán ǀ prá ǀ āvaḥ ǀ yúdhyantam ǀ vṛṣabhám ǀ dáśa-dyum ǀ

śaphá-cyutaḥ ǀ reṇúḥ ǀ nakṣata ǀ dyā́m ǀ út ǀ śvaitreyáḥ ǀ nṛ-sáhyāya ǀ tasthau ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

āvaḥ ǀ kutsam ǀ indra ǀ yasmin ǀ cākan ǀ pra ǀ āvaḥ ǀ yudhyantam ǀ vṛṣabham ǀ daśa-dyum ǀ

śapha-cyutaḥ ǀ reṇuḥ ǀ nakṣata ǀ dyām ǀ ut ǀ śvaitreyaḥ ǀ nṛ-sahyāya ǀ tasthau ǁ

01.033.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.03.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.048   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आवः॒ शमं॑ वृष॒भं तुग्र्या॑सु क्षेत्रजे॒षे म॑घव॒ञ्छ्वित्र्यं॒ गां ।

ज्योक् चि॒दत्र॑ तस्थि॒वांसो॑ अक्रञ्छत्रूय॒तामध॑रा॒ वेद॑नाकः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आवः शमं वृषभं तुग्र्यासु क्षेत्रजेषे मघवञ्छ्वित्र्यं गां ।

ज्योक् चिदत्र तस्थिवांसो अक्रञ्छत्रूयतामधरा वेदनाकः ॥

Samhita Transcription Accented

ā́vaḥ śámam vṛṣabhám túgryāsu kṣetrajeṣé maghavañchvítryam gā́m ǀ

jyók cidátra tasthivā́ṃso akrañchatrūyatā́mádharā védanākaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

āvaḥ śamam vṛṣabham tugryāsu kṣetrajeṣe maghavañchvitryam gām ǀ

jyok cidatra tasthivāṃso akrañchatrūyatāmadharā vedanākaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आवः॑ । शम॑म् । वृ॒ष॒भम् । तुग्र्या॑सु । क्षे॒त्र॒ऽजे॒षे । म॒घ॒ऽव॒न् । श्वित्र्य॑म् । गाम् ।

ज्योक् । चि॒त् । अत्र॑ । त॒स्थि॒ऽवांसः॑ । अ॒क्र॒न् । श॒त्रु॒ऽय॒ताम् । अध॑रा । वेद॑ना । अ॒क॒रित्य॑कः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आवः । शमम् । वृषभम् । तुग्र्यासु । क्षेत्रऽजेषे । मघऽवन् । श्वित्र्यम् । गाम् ।

ज्योक् । चित् । अत्र । तस्थिऽवांसः । अक्रन् । शत्रुऽयताम् । अधरा । वेदना । अकरित्यकः ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́vaḥ ǀ śámam ǀ vṛṣabhám ǀ túgryāsu ǀ kṣetra-jeṣé ǀ magha-van ǀ śvítryam ǀ gā́m ǀ

jyók ǀ cit ǀ átra ǀ tasthi-vā́ṃsaḥ ǀ akran ǀ śatru-yatā́m ǀ ádharā ǀ védanā ǀ akarítyakaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

āvaḥ ǀ śamam ǀ vṛṣabham ǀ tugryāsu ǀ kṣetra-jeṣe ǀ magha-van ǀ śvitryam ǀ gām ǀ

jyok ǀ cit ǀ atra ǀ tasthi-vāṃsaḥ ǀ akran ǀ śatru-yatām ǀ adharā ǀ vedanā ǀ akarityakaḥ ǁ