SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 34

 

1. Info

To:    aśvins
From:   hiraṇyastūpa āṅgirasa
Metres:   jagatī (1-8, 10-11); triṣṭubh (9, 12)
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.034.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.04.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.049   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्रिश्चि॑न्नो अ॒द्या भ॑वतं नवेदसा वि॒भुर्वां॒ याम॑ उ॒त रा॒तिर॑श्विना ।

यु॒वोर्हि यं॒त्रं हि॒म्येव॒ वास॑सोऽभ्यायं॒सेन्या॑ भवतं मनी॒षिभिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्रिश्चिन्नो अद्या भवतं नवेदसा विभुर्वां याम उत रातिरश्विना ।

युवोर्हि यंत्रं हिम्येव वाससोऽभ्यायंसेन्या भवतं मनीषिभिः ॥

Samhita transliteration accented

tríścinno adyā́ bhavatam navedasā vibhúrvām yā́ma utá rātíraśvinā ǀ

yuvórhí yantrám himyéva vā́saso’bhyāyaṃsényā bhavatam manīṣíbhiḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

triścinno adyā bhavatam navedasā vibhurvām yāma uta rātiraśvinā ǀ

yuvorhi yantram himyeva vāsaso’bhyāyaṃsenyā bhavatam manīṣibhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्रिः । चि॒त् । नः॒ । अ॒द्य । भ॒व॒त॒म् । न॒वे॒द॒सा॒ । वि॒ऽभुः । वा॒म् । यामः॑ । उ॒त । रा॒तिः । अ॒श्वि॒ना॒ ।

यु॒वोः । हि । य॒न्त्रम् । हि॒म्याऽइ॑व । वास॑सः । अ॒भि॒ऽआ॒यं॒सेन्या॑ । भ॒व॒त॒म् । म॒नी॒षिऽभिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्रिः । चित् । नः । अद्य । भवतम् । नवेदसा । विऽभुः । वाम् । यामः । उत । रातिः । अश्विना ।

युवोः । हि । यन्त्रम् । हिम्याऽइव । वाससः । अभिऽआयंसेन्या । भवतम् । मनीषिऽभिः ॥

Padapatha transliteration accented

tríḥ ǀ cit ǀ naḥ ǀ adyá ǀ bhavatam ǀ navedasā ǀ vi-bhúḥ ǀ vām ǀ yā́maḥ ǀ utá ǀ rātíḥ ǀ aśvinā ǀ

yuvóḥ ǀ hí ǀ yantrám ǀ himyā́-iva ǀ vā́sasaḥ ǀ abhi-āyaṃsényā ǀ bhavatam ǀ manīṣí-bhiḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

triḥ ǀ cit ǀ naḥ ǀ adya ǀ bhavatam ǀ navedasā ǀ vi-bhuḥ ǀ vām ǀ yāmaḥ ǀ uta ǀ rātiḥ ǀ aśvinā ǀ

yuvoḥ ǀ hi ǀ yantram ǀ himyā-iva ǀ vāsasaḥ ǀ abhi-āyaṃsenyā ǀ bhavatam ǀ manīṣi-bhiḥ ǁ

interlinear translation

Thrice1 [1] today [4] let {you two} be [5] our [3] impellers [6], {let} your [8] movement [9] and [10] giving [11] {be} all-pervading [7], O Ashvins [12], for [14] your [13] supports [15] are like {claspers} of clothes [17] {protecting} from cold [16], {do you} become [19] the ones who allows themselves to be drawn near [18] by thinkers [20].

1 Ritualistic interpretation takes it as the doing of ritual three times a day, in the morning, by day and in the evening. But here and in next riks this “thrice” correlates with three steps of Vishnu, where the first and second steps are Earth and Heaven with antariksha between (physical, vital and mental consciousness) and the third one is Svar (supramental consciousness), so Rishi asks Ashvins to give him impelling forces on all available planes of his being.

01.034.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.04.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.050   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्रयः॑ प॒वयो॑ मधु॒वाह॑ने॒ रथे॒ सोम॑स्य वे॒नामनु॒ विश्व॒ इद्वि॑दुः ।

त्रयः॑ स्कं॒भासः॑ स्कभि॒तास॑ आ॒रभे॒ त्रिर्नक्तं॑ या॒थस्त्रिर्व॑श्विना॒ दिवा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्रयः पवयो मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामनु विश्व इद्विदुः ।

त्रयः स्कंभासः स्कभितास आरभे त्रिर्नक्तं याथस्त्रिर्वश्विना दिवा ॥

Samhita transliteration accented

tráyaḥ paváyo madhuvā́hane ráthe sómasya venā́mánu víśva ídviduḥ ǀ

tráyaḥ skambhā́saḥ skabhitā́sa ārábhe trírnáktam yāthástrírvaśvinā dívā ǁ

Samhita transliteration nonaccented

trayaḥ pavayo madhuvāhane rathe somasya venāmanu viśva idviduḥ ǀ

trayaḥ skambhāsaḥ skabhitāsa ārabhe trirnaktam yāthastrirvaśvinā divā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्रयः॑ । प॒वयः॑ । मधु॒ऽवाह॑ने । रथे॑ । सोम॑स्य । वे॒नाम् । अनु॑ । विश्वे॑ । इत् । वि॒दुः॒ ।

त्रयः॑ । स्क॒म्भासः॑ । स्क॒भि॒तासः॑ । आ॒ऽरभे॑ । त्रिः । नक्त॑म् । या॒थः । त्रिः । ऊं॒ इति॑ । अ॒श्वि॒ना॒ । दिवा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्रयः । पवयः । मधुऽवाहने । रथे । सोमस्य । वेनाम् । अनु । विश्वे । इत् । विदुः ।

त्रयः । स्कम्भासः । स्कभितासः । आऽरभे । त्रिः । नक्तम् । याथः । त्रिः । ऊं इति । अश्विना । दिवा ॥

Padapatha transliteration accented

tráyaḥ ǀ paváyaḥ ǀ mádhu-vā́hane ǀ ráthe ǀ sómasya ǀ venā́m ǀ ánu ǀ víśve ǀ ít ǀ viduḥ ǀ

tráyaḥ ǀ skambhā́saḥ ǀ skabhitā́saḥ ǀ ā-rábhe ǀ tríḥ ǀ náktam ǀ yātháḥ ǀ tríḥ ǀ ūṃ íti ǀ aśvinā ǀ dívā ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

trayaḥ ǀ pavayaḥ ǀ madhu-vāhane ǀ rathe ǀ somasya ǀ venām ǀ anu ǀ viśve ǀ it ǀ viduḥ ǀ

trayaḥ ǀ skambhāsaḥ ǀ skabhitāsaḥ ǀ ā-rabhe ǀ triḥ ǀ naktam ǀ yāthaḥ ǀ triḥ ǀ ūṃ iti ǀ aśvinā ǀ divā ǁ

interlinear translation

There are three [1] wheels [2] at {your} bearing honey [3] chariot [4] of soma [5] with two lords of delight [6] – all [8] verily [9] know {it} [10]; three [11] pillars [12] are fixed [13] to reach [14], thrice [15] by night [16] {you} journey [17] and [19] thrice [18], O Ashvins [20], by day [21].

01.034.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.04.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.051   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒मा॒ने अह॒न्त्रिर॑वद्यगोहना॒ त्रिर॒द्य य॒ज्ञं मधु॑ना मिमिक्षतं ।

त्रिर्वाज॑वती॒रिषो॑ अश्विना यु॒वं दो॒षा अ॒स्मभ्य॑मु॒षस॑श्च पिन्वतं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

समाने अहन्त्रिरवद्यगोहना त्रिरद्य यज्ञं मधुना मिमिक्षतं ।

त्रिर्वाजवतीरिषो अश्विना युवं दोषा अस्मभ्यमुषसश्च पिन्वतं ॥

Samhita transliteration accented

samāné áhantríravadyagohanā tríradyá yajñám mádhunā mimikṣatam ǀ

trírvā́javatīríṣo aśvinā yuvám doṣā́ asmábhyamuṣásaśca pinvatam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

samāne ahantriravadyagohanā triradya yajñam madhunā mimikṣatam ǀ

trirvājavatīriṣo aśvinā yuvam doṣā asmabhyamuṣasaśca pinvatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒मा॒ने । अह॑न् । त्रिः । अ॒व॒द्य॒ऽगो॒ह॒ना॒ । त्रिः । अ॒द्य । य॒ज्ञम् । मधु॑ना । मि॒मि॒क्ष॒त॒म् ।

त्रिः । वाज॑ऽवतीः । इषः॑ । अ॒श्वि॒ना॒ । यु॒वम् । दो॒षाः । अ॒स्मभ्य॑म् । उ॒षसः॑ । च॒ । पि॒न्व॒त॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

समाने । अहन् । त्रिः । अवद्यऽगोहना । त्रिः । अद्य । यज्ञम् । मधुना । मिमिक्षतम् ।

त्रिः । वाजऽवतीः । इषः । अश्विना । युवम् । दोषाः । अस्मभ्यम् । उषसः । च । पिन्वतम् ॥

Padapatha transliteration accented

samāné ǀ áhan ǀ tríḥ ǀ avadya-gohanā ǀ tríḥ ǀ adyá ǀ yajñám ǀ mádhunā ǀ mimikṣatam ǀ

tríḥ ǀ vā́ja-vatīḥ ǀ íṣaḥ ǀ aśvinā ǀ yuvám ǀ doṣā́ḥ ǀ asmábhyam ǀ uṣásaḥ ǀ ca ǀ pinvatam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

samāne ǀ ahan ǀ triḥ ǀ avadya-gohanā ǀ triḥ ǀ adya ǀ yajñam ǀ madhunā ǀ mimikṣatam ǀ

triḥ ǀ vāja-vatīḥ ǀ iṣaḥ ǀ aśvinā ǀ yuvam ǀ doṣāḥ ǀ asmabhyam ǀ uṣasaḥ ǀ ca ǀ pinvatam ǁ

interlinear translation

At the same [1] day [2] thrice [3], O non-content with killing of cow (of perception from supramental Svar) [4], thrice [5] now [6] mix [9] the offering [7] with honey [8], thrice [10] – impelling forces [12] bringing plenitude [11], O Ashvins [13], let you [14] increase [19] for us [16] nights [15] and [18] downs [17].

01.034.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.04.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.052   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्रिर्व॒र्तिर्या॑तं॒ त्रिरनु॑व्रते॒ जने॒ त्रिः सु॑प्रा॒व्ये॑ त्रे॒धेव॑ शिक्षतं ।

त्रिर्नां॒द्यं॑ वहतमश्विना यु॒वं त्रिः पृक्षो॑ अ॒स्मे अ॒क्षरे॑व पिन्वतं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्रिर्वर्तिर्यातं त्रिरनुव्रते जने त्रिः सुप्राव्ये त्रेधेव शिक्षतं ।

त्रिर्नांद्यं वहतमश्विना युवं त्रिः पृक्षो अस्मे अक्षरेव पिन्वतं ॥

Samhita transliteration accented

trírvartíryātam tríránuvrate jané tríḥ suprāvyé tredhéva śikṣatam ǀ

trírnāndyám vahatamaśvinā yuvám tríḥ pṛ́kṣo asmé akṣáreva pinvatam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

trirvartiryātam triranuvrate jane triḥ suprāvye tredheva śikṣatam ǀ

trirnāndyam vahatamaśvinā yuvam triḥ pṛkṣo asme akṣareva pinvatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्रिः । व॒र्तिः । या॒त॒म् । त्रिः । अनु॑ऽव्रते । जने॑ । त्रिः । सु॒प्र॒ऽअ॒व्ये॑ । त्रे॒धाऽइ॑व । शि॒क्ष॒त॒म् ।

त्रिः । ना॒न्द्य॑म् । व॒ह॒त॒म् । अ॒श्वि॒ना॒ । यु॒वम् । त्रिः । पृक्षः॑ । अ॒स्मे इति॑ । अ॒क्षरा॑ऽइव । पि॒न्व॒त॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्रिः । वर्तिः । यातम् । त्रिः । अनुऽव्रते । जने । त्रिः । सुप्रऽअव्ये । त्रेधाऽइव । शिक्षतम् ।

त्रिः । नान्द्यम् । वहतम् । अश्विना । युवम् । त्रिः । पृक्षः । अस्मे इति । अक्षराऽइव । पिन्वतम् ॥

Padapatha transliteration accented

tríḥ ǀ vartíḥ ǀ yātam ǀ tríḥ ǀ ánu-vrate ǀ jáne ǀ tríḥ ǀ supra-avyé ǀ tredhā́-iva ǀ śikṣatam ǀ

tríḥ ǀ nāndyám ǀ vahatam ǀ aśvinā ǀ yuvám ǀ tríḥ ǀ pṛ́kṣaḥ ǀ asmé íti ǀ akṣárā-iva ǀ pinvatam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

triḥ ǀ vartiḥ ǀ yātam ǀ triḥ ǀ anu-vrate ǀ jane ǀ triḥ ǀ supra-avye ǀ tredhā-iva ǀ śikṣatam ǀ

triḥ ǀ nāndyam ǀ vahatam ǀ aśvinā ǀ yuvam ǀ triḥ ǀ pṛkṣaḥ ǀ asme iti ǀ akṣarā-iva ǀ pinvatam ǁ

interlinear translation

Thrice [1] into {our} abode [2] come [3], thrice [4] into the man [6] faithful to his works [5], thrice [7] teach [10] in him who well able to grow [8] in three parts [9]; thrice [11] bring {us} [13] into the bliss [12], O Ashvins [14], you (two) [15], thrice [16] increase [20] in us [18] imperishable [19] fullnesses [17].

01.034.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.04.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.053   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्रिर्नो॑ र॒यिं व॑हतमश्विना यु॒वं त्रिर्दे॒वता॑ता॒ त्रिरु॒ताव॑तं॒ धियः॑ ।

त्रिः सौ॑भग॒त्वं त्रिरु॒त श्रवां॑सि नस्त्रि॒ष्ठं वां॒ सूरे॑ दुहि॒ता रु॑ह॒द्रथं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्रिर्नो रयिं वहतमश्विना युवं त्रिर्देवताता त्रिरुतावतं धियः ।

त्रिः सौभगत्वं त्रिरुत श्रवांसि नस्त्रिष्ठं वां सूरे दुहिता रुहद्रथं ॥

Samhita transliteration accented

trírno rayím vahatamaśvinā yuvám trírdevátātā trírutā́vatam dhíyaḥ ǀ

tríḥ saubhagatvám trírutá śrávāṃsi nastriṣṭhám vām sū́re duhitā́ ruhadrátham ǁ

Samhita transliteration nonaccented

trirno rayim vahatamaśvinā yuvam trirdevatātā trirutāvatam dhiyaḥ ǀ

triḥ saubhagatvam triruta śravāṃsi nastriṣṭham vām sūre duhitā ruhadratham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्रिः । नः॒ । र॒यिम् । व॒ह॒त॒म् । अ॒श्वि॒ना॒ । यु॒वम् । त्रिः । दे॒वऽता॑ता । त्रिः । उ॒त । अ॒व॒त॒म् । धियः॑ ।

त्रिः । सौ॒भ॒ग॒ऽत्वम् । त्रिः । उ॒त । श्रवां॑सि । नः॒ । त्रि॒ऽस्थम् । वा॒म् । सूरे॑ । दु॒हि॒ता । आ । रु॒ह॒त् । रथ॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्रिः । नः । रयिम् । वहतम् । अश्विना । युवम् । त्रिः । देवऽताता । त्रिः । उत । अवतम् । धियः ।

त्रिः । सौभगऽत्वम् । त्रिः । उत । श्रवांसि । नः । त्रिऽस्थम् । वाम् । सूरे । दुहिता । आ । रुहत् । रथम् ॥

Padapatha transliteration accented

tríḥ ǀ naḥ ǀ rayím ǀ vahatam ǀ aśvinā ǀ yuvám ǀ tríḥ ǀ devá-tātā ǀ tríḥ ǀ utá ǀ avatam ǀ dhíyaḥ ǀ

tríḥ ǀ saubhaga-tvám ǀ tríḥ ǀ utá ǀ śrávāṃsi ǀ naḥ ǀ tri-sthám ǀ vām ǀ sū́re ǀ duhitā́ ǀ ā ǀ ruhat ǀ rátham ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

triḥ ǀ naḥ ǀ rayim ǀ vahatam ǀ aśvinā ǀ yuvam ǀ triḥ ǀ deva-tātā ǀ triḥ ǀ uta ǀ avatam ǀ dhiyaḥ ǀ

triḥ ǀ saubhaga-tvam ǀ triḥ ǀ uta ǀ śravāṃsi ǀ naḥ ǀ tri-stham ǀ vām ǀ sūre ǀ duhitā ǀ ā ǀ ruhat ǀ ratham ǁ

interlinear translation

Thrice [1] bring [4] for us [2] riches [3], O Ashvins [5], you two [6], thrice [7] by the forming of the gods [8] and [10] thrice [9] increase [11] thoughts [12], thrice [13] felicity [14] and [16] thrice [15] hearing {of the Truth} <i.e. of inspired knowledge> [17] for us [18]. The daughter [22] of the Sun {Dawn} [21] rised [23+24] on your [20] three-seater [19] chariot [25].

01.034.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.04.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.054   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्रिर्नो॑ अश्विना दि॒व्यानि॑ भेष॒जा त्रिः पार्थि॑वानि॒ त्रिरु॑ दत्तम॒द्भ्यः ।

ओ॒मानं॑ शं॒योर्मम॑काय सू॒नवे॑ त्रि॒धातु॒ शर्म॑ वहतं शुभस्पती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्रिर्नो अश्विना दिव्यानि भेषजा त्रिः पार्थिवानि त्रिरु दत्तमद्भ्यः ।

ओमानं शंयोर्ममकाय सूनवे त्रिधातु शर्म वहतं शुभस्पती ॥

Samhita transliteration accented

trírno aśvinā divyā́ni bheṣajā́ tríḥ pā́rthivāni tríru dattamadbhyáḥ ǀ

omā́nam śaṃyórmámakāya sūnáve tridhā́tu śárma vahatam śubhaspatī ǁ

Samhita transliteration nonaccented

trirno aśvinā divyāni bheṣajā triḥ pārthivāni triru dattamadbhyaḥ ǀ

omānam śaṃyormamakāya sūnave tridhātu śarma vahatam śubhaspatī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्रिः । नः॒ । अ॒श्वि॒ना॒ । दि॒व्यानि॑ । भे॒ष॒जा । त्रिः । पार्थि॑वानि । त्रिः । ऊं॒ इति॑ । द॒त्त॒म् । अ॒त्ऽभ्यः ।

ओ॒मान॑म् । श॒म्ऽयोः । मम॑काय । सू॒नवे॑ । त्रि॒ऽधातु॑ । शर्म॑ । व॒ह॒त॒म् । शु॒भः॒ । प॒ती॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्रिः । नः । अश्विना । दिव्यानि । भेषजा । त्रिः । पार्थिवानि । त्रिः । ऊं इति । दत्तम् । अत्ऽभ्यः ।

ओमानम् । शम्ऽयोः । ममकाय । सूनवे । त्रिऽधातु । शर्म । वहतम् । शुभः । पती इति ॥

Padapatha transliteration accented

tríḥ ǀ naḥ ǀ aśvinā ǀ divyā́ni ǀ bheṣajā́ ǀ tríḥ ǀ pā́rthivāni ǀ tríḥ ǀ ūṃ íti ǀ dattam ǀ at-bhyáḥ ǀ

omā́nam ǀ śam-yóḥ ǀ mámakāya ǀ sūnáve ǀ tri-dhā́tu ǀ śárma ǀ vahatam ǀ śubhaḥ ǀ patī íti ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

triḥ ǀ naḥ ǀ aśvinā ǀ divyāni ǀ bheṣajā ǀ triḥ ǀ pārthivāni ǀ triḥ ǀ ūṃ iti ǀ dattam ǀ at-bhyaḥ ǀ

omānam ǀ śam-yoḥ ǀ mamakāya ǀ sūnave ǀ tri-dhātu ǀ śarma ǀ vahatam ǀ śubhaḥ ǀ patī iti ǁ

interlinear translation

Thrice [1] for us [2], O Ashvins [3], {bring} celestial [4] healings [5], thrice [6] earthy [7], thrice [8] give [10] from waters [11], the help [12] from beneficent [13] for my [14] Son [15], bring [18] triple [16] peace [17], O Lords [20] of happiness [19].

01.034.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.05.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.055   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्रिर्नो॑ अश्विना यज॒ता दि॒वेदि॑वे॒ परि॑ त्रि॒धातु॑ पृथि॒वीम॑शायतं ।

ति॒स्रो ना॑सत्या रथ्या परा॒वत॑ आ॒त्मेव॒ वातः॒ स्वस॑राणि गच्छतं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्रिर्नो अश्विना यजता दिवेदिवे परि त्रिधातु पृथिवीमशायतं ।

तिस्रो नासत्या रथ्या परावत आत्मेव वातः स्वसराणि गच्छतं ॥

Samhita transliteration accented

trírno aśvinā yajatā́ divédive pári tridhā́tu pṛthivī́maśāyatam ǀ

tisró nāsatyā rathyā parāváta ātméva vā́taḥ svásarāṇi gacchatam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

trirno aśvinā yajatā divedive pari tridhātu pṛthivīmaśāyatam ǀ

tisro nāsatyā rathyā parāvata ātmeva vātaḥ svasarāṇi gacchatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्रिः । नः॒ । अ॒श्वि॒ना॒ । य॒ज॒ता । दि॒वेऽदि॑वे । परि॑ । त्रि॒ऽधातु॑ । पृ॒थि॒वीम् । अ॒शा॒य॒त॒म् ।

ति॒स्रः । ना॒स॒त्या॒ । र॒थ्या॒ । प॒रा॒ऽवतः॑ । आ॒त्माऽइ॑व । वातः॑ । स्वस॑राणि । ग॒च्छ॒त॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्रिः । नः । अश्विना । यजता । दिवेऽदिवे । परि । त्रिऽधातु । पृथिवीम् । अशायतम् ।

तिस्रः । नासत्या । रथ्या । पराऽवतः । आत्माऽइव । वातः । स्वसराणि । गच्छतम् ॥

Padapatha transliteration accented

tríḥ ǀ naḥ ǀ aśvinā ǀ yajatā́ ǀ divé-dive ǀ pári ǀ tri-dhā́tu ǀ pṛthivī́m ǀ aśāyatam ǀ

tisráḥ ǀ nāsatyā ǀ rathyā ǀ parā-vátaḥ ǀ ātmā́-iva ǀ vā́taḥ ǀ svásarāṇi ǀ gacchatam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

triḥ ǀ naḥ ǀ aśvinā ǀ yajatā ǀ dive-dive ǀ pari ǀ tri-dhātu ǀ pṛthivīm ǀ aśāyatam ǀ

tisraḥ ǀ nāsatyā ǀ rathyā ǀ parā-vataḥ ǀ ātmā-iva ǀ vātaḥ ǀ svasarāṇi ǀ gacchatam ǁ

interlinear translation

Thrice [1] for us [2], O Ashvins [3], O Lords of sacrifice [4], day by day [5] encircle [9] everywhere [6] the triple [7] earth [8]. O Nasatyas (lords of the journey) [11], charioteers [12], from the supreme Beyond [13] like Atman- (Spirit, the Self) [14] -wind (breath-life) [15] come [17] to three [10] places of enjoyment [16].

01.034.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.05.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.056   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्रिर॑श्विना॒ सिंधु॑भिः स॒प्तमा॑तृभि॒स्त्रय॑ आहा॒वास्त्रे॒धा ह॒विष्कृ॒तं ।

ति॒स्रः पृ॑थि॒वीरु॒परि॑ प्र॒वा दि॒वो नाकं॑ रक्षेथे॒ द्युभि॑र॒क्तुभि॑र्हि॒तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्रिरश्विना सिंधुभिः सप्तमातृभिस्त्रय आहावास्त्रेधा हविष्कृतं ।

तिस्रः पृथिवीरुपरि प्रवा दिवो नाकं रक्षेथे द्युभिरक्तुभिर्हितं ॥

Samhita transliteration accented

tríraśvinā síndhubhiḥ saptámātṛbhistráya āhāvā́stredhā́ havíṣkṛtám ǀ

tisráḥ pṛthivī́rupári pravā́ divó nā́kam rakṣethe dyúbhiraktúbhirhitám ǁ

Samhita transliteration nonaccented

triraśvinā sindhubhiḥ saptamātṛbhistraya āhāvāstredhā haviṣkṛtam ǀ

tisraḥ pṛthivīrupari pravā divo nākam rakṣethe dyubhiraktubhirhitam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्रिः । अ॒श्वि॒ना॒ । सिन्धु॑ऽभिः । स॒प्तमा॑तृऽभिः । त्रयः॑ । आ॒ऽहा॒वाः । त्रे॒धा । ह॒विः । कृ॒तम् ।

ति॒स्रः । पृ॒थि॒वीः । उ॒परि॑ । प्र॒वा । दि॒वः । नाक॑म् । र॒क्षे॒थे॒ इति॑ । द्युऽभिः॑ । अ॒क्तुऽभिः॑ । हि॒तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्रिः । अश्विना । सिन्धुऽभिः । सप्तमातृऽभिः । त्रयः । आऽहावाः । त्रेधा । हविः । कृतम् ।

तिस्रः । पृथिवीः । उपरि । प्रवा । दिवः । नाकम् । रक्षेथे इति । द्युऽभिः । अक्तुऽभिः । हितम् ॥

Padapatha transliteration accented

tríḥ ǀ aśvinā ǀ síndhu-bhiḥ ǀ saptámātṛ-bhiḥ ǀ tráyaḥ ǀ ā-hāvā́ḥ ǀ tredhā́ ǀ havíḥ ǀ kṛtám ǀ

tisráḥ ǀ pṛthivī́ḥ ǀ upári ǀ pravā́ ǀ diváḥ ǀ nā́kam ǀ rakṣethe íti ǀ dyú-bhiḥ ǀ aktú-bhiḥ ǀ hitám ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

triḥ ǀ aśvinā ǀ sindhu-bhiḥ ǀ saptamātṛ-bhiḥ ǀ trayaḥ ǀ ā-hāvāḥ ǀ tredhā ǀ haviḥ ǀ kṛtam ǀ

tisraḥ ǀ pṛthivīḥ ǀ upari ǀ pravā ǀ divaḥ ǀ nākam ǀ rakṣethe iti ǀ dyu-bhiḥ ǀ aktu-bhiḥ ǀ hitam ǁ

interlinear translation

Thrice [1], O Ashvins [2], with the seven mothers-[4]-rivers [3] {fill} three [5] jars [6], fulfil [9] the offering [8] in three parts [7]; hovering [13] above [12] triple [10] earthes [11]; by days [17], by nights [18] {you} protect [16] established [19] firmament <Svar is meant here> [15] of the Heaven [14].

01.034.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.05.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.057   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क्व१॒॑ त्री च॒क्रा त्रि॒वृतो॒ रथ॑स्य॒ क्व१॒॑ त्रयो॑ वं॒धुरो॒ ये सनी॑ळाः ।

क॒दा योगो॑ वा॒जिनो॒ रास॑भस्य॒ येन॑ य॒ज्ञं ना॑सत्योपया॒थः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

क्व त्री चक्रा त्रिवृतो रथस्य क्व त्रयो वंधुरो ये सनीळाः ।

कदा योगो वाजिनो रासभस्य येन यज्ञं नासत्योपयाथः ॥

Samhita transliteration accented

kvá trī́ cakrā́ trivṛ́to ráthasya kvá tráyo vandhúro yé sánīḷāḥ ǀ

kadā́ yógo vājíno rā́sabhasya yéna yajñám nāsatyopayātháḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

kva trī cakrā trivṛto rathasya kva trayo vandhuro ye sanīḷāḥ ǀ

kadā yogo vājino rāsabhasya yena yajñam nāsatyopayāthaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क्व॑ । त्री । च॒क्रा । त्रि॒ऽवृतः॑ । रथ॑स्य । क्व॑ । त्रयः॑ । व॒न्धुरः॑ । ये । सऽनी॑ळाः ।

क॒दा । योगः॑ । वा॒जिनः॑ । रास॑भस्य । येन॑ । य॒ज्ञम् । ना॒स॒त्या॒ । उ॒प॒ऽया॒थः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

क्व । त्री । चक्रा । त्रिऽवृतः । रथस्य । क्व । त्रयः । वन्धुरः । ये । सऽनीळाः ।

कदा । योगः । वाजिनः । रासभस्य । येन । यज्ञम् । नासत्या । उपऽयाथः ॥

Padapatha transliteration accented

kvá ǀ trī́ ǀ cakrā́ ǀ tri-vṛ́taḥ ǀ ráthasya ǀ kvá ǀ tráyaḥ ǀ vandhúraḥ ǀ yé ǀ sá-nīḷāḥ ǀ

kadā́ ǀ yógaḥ ǀ vājínaḥ ǀ rā́sabhasya ǀ yéna ǀ yajñám ǀ nāsatyā ǀ upa-yātháḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

kva ǀ trī ǀ cakrā ǀ tri-vṛtaḥ ǀ rathasya ǀ kva ǀ trayaḥ ǀ vandhuraḥ ǀ ye ǀ sa-nīḷāḥ ǀ

kadā ǀ yogaḥ ǀ vājinaḥ ǀ rāsabhasya ǀ yena ǀ yajñam ǀ nāsatyā ǀ upa-yāthaḥ ǁ

interlinear translation

Where {are} [1] three [2] wheels [3] of triple [4] chariot [5]? Where {are} [6] three [7] seats {of charioteers} [8] that {are} [9] from one abode [10]? When [11] harnessing [12] of full of plenitude [13] donkey [14], by which [15] to the offering [16], O Nasatyas (lords of the journey) [17], {you} travel [18]?

01.034.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.05.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.058   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ ना॑सत्या॒ गच्छ॑तं हू॒यते॑ ह॒विर्मध्वः॑ पिबतं मधु॒पेभि॑रा॒सभिः॑ ।

यु॒वोर्हि पूर्वं॑ सवि॒तोषसो॒ रथ॑मृ॒ताय॑ चि॒त्रं घृ॒तवं॑त॒मिष्य॑ति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ नासत्या गच्छतं हूयते हविर्मध्वः पिबतं मधुपेभिरासभिः ।

युवोर्हि पूर्वं सवितोषसो रथमृताय चित्रं घृतवंतमिष्यति ॥

Samhita transliteration accented

ā́ nāsatyā gácchatam hūyáte havírmádhvaḥ pibatam madhupébhirāsábhiḥ ǀ

yuvórhí pū́rvam savitóṣáso ráthamṛtā́ya citrám ghṛtávantamíṣyati ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ā nāsatyā gacchatam hūyate havirmadhvaḥ pibatam madhupebhirāsabhiḥ ǀ

yuvorhi pūrvam savitoṣaso rathamṛtāya citram ghṛtavantamiṣyati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । ना॒स॒त्या॒ । गच्छ॑तम् । हू॒यते॑ । ह॒विः । मध्वः॑ । पि॒ब॒त॒म् । म॒धु॒ऽपेभिः॑ । आ॒सऽभिः॑ ।

यु॒वोः । हि । पूर्व॑म् । स॒वि॒ता । उ॒षसः॑ । रथ॑म् । ऋ॒ताय॑ । चि॒त्रम् । घृ॒तऽव॑न्तम् । इष्य॑ति ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । नासत्या । गच्छतम् । हूयते । हविः । मध्वः । पिबतम् । मधुऽपेभिः । आसऽभिः ।

युवोः । हि । पूर्वम् । सविता । उषसः । रथम् । ऋताय । चित्रम् । घृतऽवन्तम् । इष्यति ॥

Padapatha transliteration accented

ā́ ǀ nāsatyā ǀ gácchatam ǀ hūyáte ǀ havíḥ ǀ mádhvaḥ ǀ pibatam ǀ madhu-pébhiḥ ǀ āsá-bhiḥ ǀ

yuvóḥ ǀ hí ǀ pū́rvam ǀ savitā́ ǀ uṣásaḥ ǀ rátham ǀ ṛtā́ya ǀ citrám ǀ ghṛtá-vantam ǀ íṣyati ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ā ǀ nāsatyā ǀ gacchatam ǀ hūyate ǀ haviḥ ǀ madhvaḥ ǀ pibatam ǀ madhu-pebhiḥ ǀ āsa-bhiḥ ǀ

yuvoḥ ǀ hi ǀ pūrvam ǀ savitā ǀ uṣasaḥ ǀ ratham ǀ ṛtāya ǀ citram ǀ ghṛta-vantam ǀ iṣyati ǁ

interlinear translation

O Nasatyas (lords of the journey) [2], come [3], an oblation [5] is offered [4], drink [7] honey [6] by drinking honey [8] mouths [9], for [11] Savitri [13] moves [19] your [10] ancient [12], richly diverse [17], full of light [18] chariot [15] of Dawn [14] for the Truth [16].

01.034.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.05.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.059   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ ना॑सत्या त्रि॒भिरे॑काद॒शैरि॒ह दे॒वेभि॑र्यातं मधु॒पेय॑मश्विना ।

प्रायु॒स्तारि॑ष्टं॒ नी रपां॑सि मृक्षतं॒ सेध॑तं॒ द्वेषो॒ भव॑तं सचा॒भुवा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ नासत्या त्रिभिरेकादशैरिह देवेभिर्यातं मधुपेयमश्विना ।

प्रायुस्तारिष्टं नी रपांसि मृक्षतं सेधतं द्वेषो भवतं सचाभुवा ॥

Samhita transliteration accented

ā́ nāsatyā tribhírekādaśáirihá devébhiryātam madhupéyamaśvinā ǀ

prā́yustā́riṣṭam nī́ rápāṃsi mṛkṣatam sédhatam dvéṣo bhávatam sacābhúvā ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ā nāsatyā tribhirekādaśairiha devebhiryātam madhupeyamaśvinā ǀ

prāyustāriṣṭam nī rapāṃsi mṛkṣatam sedhatam dveṣo bhavatam sacābhuvā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । ना॒स॒त्या॒ । त्रि॒ऽभिः । ए॒का॒द॒शैः । इ॒ह । दे॒वेभिः॑ । या॒त॒म् । म॒धु॒ऽपेय॑म् । अ॒श्वि॒ना॒ ।

प्र । आयुः॑ । तारि॑ष्टम् । निः । रपां॑सि । मृ॒क्ष॒त॒म् । सेध॑तम् । द्वेषः॑ । भव॑तम् । स॒चा॒ऽभुवा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । नासत्या । त्रिऽभिः । एकादशैः । इह । देवेभिः । यातम् । मधुऽपेयम् । अश्विना ।

प्र । आयुः । तारिष्टम् । निः । रपांसि । मृक्षतम् । सेधतम् । द्वेषः । भवतम् । सचाऽभुवा ॥

Padapatha transliteration accented

ā́ ǀ nāsatyā ǀ tri-bhíḥ ǀ ekādaśáiḥ ǀ ihá ǀ devébhiḥ ǀ yātam ǀ madhu-péyam ǀ aśvinā ǀ

prá ǀ ā́yuḥ ǀ tā́riṣṭam ǀ níḥ ǀ rápāṃsi ǀ mṛkṣatam ǀ sédhatam ǀ dvéṣaḥ ǀ bhávatam ǀ sacā-bhúvā ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ā ǀ nāsatyā ǀ tri-bhiḥ ǀ ekādaśaiḥ ǀ iha ǀ devebhiḥ ǀ yātam ǀ madhu-peyam ǀ aśvinā ǀ

pra ǀ āyuḥ ǀ tāriṣṭam ǀ niḥ ǀ rapāṃsi ǀ mṛkṣatam ǀ sedhatam ǀ dveṣaḥ ǀ bhavatam ǀ sacā-bhuvā ǁ

interlinear translation

O Nasatyas (lords of the journey) [2], with thrice [3] eleven [4] gods [6] come [7] here [5] to the drinking of honey [8], O Ashvins [9], carry [12] forward [10] the life [11], erase [15] the powers of evil [14], remove [16] hostility [17], become [18] {our} companions [19].

01.034.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.05.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.060   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ नो॑ अश्विना त्रि॒वृता॒ रथे॑ना॒र्वांचं॑ र॒यिं व॑हतं सु॒वीरं॑ ।

शृ॒ण्वंता॑ वा॒मव॑से जोहवीमि वृ॒धे च॑ नो भवतं॒ वाज॑सातौ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ नो अश्विना त्रिवृता रथेनार्वांचं रयिं वहतं सुवीरं ।

शृण्वंता वामवसे जोहवीमि वृधे च नो भवतं वाजसातौ ॥

Samhita transliteration accented

ā́ no aśvinā trivṛ́tā ráthenārvā́ñcam rayím vahatam suvī́ram ǀ

śṛṇvántā vāmávase johavīmi vṛdhé ca no bhavatam vā́jasātau ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ā no aśvinā trivṛtā rathenārvāñcam rayim vahatam suvīram ǀ

śṛṇvantā vāmavase johavīmi vṛdhe ca no bhavatam vājasātau ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । नः॒ । अ॒श्वि॒ना॒ । त्रि॒ऽवृता॑ । रथे॑न । अ॒र्वाञ्च॑म् । र॒यिम् । व॒ह॒त॒म् । सु॒ऽवीर॑म् ।

शृ॒ण्वन्ता॑ । वा॒म् । अव॑से । जो॒ह॒वी॒मि॒ । वृ॒धे । च॒ । नः॒ । भ॒व॒त॒म् । वाज॑ऽसातौ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । नः । अश्विना । त्रिऽवृता । रथेन । अर्वाञ्चम् । रयिम् । वहतम् । सुऽवीरम् ।

शृण्वन्ता । वाम् । अवसे । जोहवीमि । वृधे । च । नः । भवतम् । वाजऽसातौ ॥

Padapatha transliteration accented

ā́ ǀ naḥ ǀ aśvinā ǀ tri-vṛ́tā ǀ ráthena ǀ arvā́ñcam ǀ rayím ǀ vahatam ǀ su-vī́ram ǀ

śṛṇvántā ǀ vām ǀ ávase ǀ johavīmi ǀ vṛdhé ǀ ca ǀ naḥ ǀ bhavatam ǀ vā́ja-sātau ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ā ǀ naḥ ǀ aśvinā ǀ tri-vṛtā ǀ rathena ǀ arvāñcam ǀ rayim ǀ vahatam ǀ su-vīram ǀ

śṛṇvantā ǀ vām ǀ avase ǀ johavīmi ǀ vṛdhe ǀ ca ǀ naḥ ǀ bhavatam ǀ vāja-sātau ǁ

interlinear translation

For us [2], O Ashvins [3], by triple [4] chariot [5] coming here [6] bring [8] the riches [7] full of heroic force [9], { I } call [13] you [11] hearing {us} [10] for protection [12] and [15] for growth [14], for us [16] be [17] at the winning of the plenitudes [18].

in Russian