SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 35

 

1. Info

To:    1: agni, mitra, varuṇa, rātri, savitṛ;
2-11: savitṛ
From:   hiraṇyastūpa āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: virāṭtrisṭup (2, 4, 5, 10, 11); triṣṭup (3, 6); bhurikpaṅkti (7, 8); virāḍjagatī (1); nicṛjjagatī (9)

2nd set of styles: triṣṭubh (2-8, 10-11); jagatī (1, 9)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.035.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.06.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.061   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ह्वया॑म्य॒ग्निं प्र॑थ॒मं स्व॒स्तये॒ ह्वया॑मि मि॒त्रावरु॑णावि॒हाव॑से ।

ह्वया॑मि॒ रात्रीं॒ जग॑तो नि॒वेश॑नीं॒ ह्वया॑मि दे॒वं स॑वि॒तार॑मू॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ह्वयाम्यग्निं प्रथमं स्वस्तये ह्वयामि मित्रावरुणाविहावसे ।

ह्वयामि रात्रीं जगतो निवेशनीं ह्वयामि देवं सवितारमूतये ॥

Samhita Transcription Accented

hváyāmyagním prathamám svastáye hváyāmi mitrā́váruṇāvihā́vase ǀ

hváyāmi rā́trīm jágato nivéśanīm hváyāmi devám savitā́ramūtáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

hvayāmyagnim prathamam svastaye hvayāmi mitrāvaruṇāvihāvase ǀ

hvayāmi rātrīm jagato niveśanīm hvayāmi devam savitāramūtaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ह्वया॑मि । अ॒ग्निम् । प्र॒थ॒मम् । स्व॒स्तये॑ । ह्वया॑मि । मि॒त्रावरु॑णौ । इ॒ह । अव॑से ।

ह्वया॑मि । रात्री॑म् । जग॑तः । नि॒ऽवेश॑नीम् । ह्वया॑मि । दे॒वम् । स॒वि॒तार॑म् । ऊ॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ह्वयामि । अग्निम् । प्रथमम् । स्वस्तये । ह्वयामि । मित्रावरुणौ । इह । अवसे ।

ह्वयामि । रात्रीम् । जगतः । निऽवेशनीम् । ह्वयामि । देवम् । सवितारम् । ऊतये ॥

Padapatha Transcription Accented

hváyāmi ǀ agním ǀ prathamám ǀ svastáye ǀ hváyāmi ǀ mitrā́váruṇau ǀ ihá ǀ ávase ǀ

hváyāmi ǀ rā́trīm ǀ jágataḥ ǀ ni-véśanīm ǀ hváyāmi ǀ devám ǀ savitā́ram ǀ ūtáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

hvayāmi ǀ agnim ǀ prathamam ǀ svastaye ǀ hvayāmi ǀ mitrāvaruṇau ǀ iha ǀ avase ǀ

hvayāmi ǀ rātrīm ǀ jagataḥ ǀ ni-veśanīm ǀ hvayāmi ǀ devam ǀ savitāram ǀ ūtaye ǁ

01.035.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.06.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.062   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ कृ॒ष्णेन॒ रज॑सा॒ वर्त॑मानो निवे॒शय॑न्न॒मृतं॒ मर्त्यं॑ च ।

हि॒र॒ण्यये॑न सवि॒ता रथे॒ना दे॒वो या॑ति॒ भुव॑नानि॒ पश्य॑न् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च ।

हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ kṛṣṇéna rájasā vártamāno niveśáyannamṛ́tam mártyam ca ǀ

hiraṇyáyena savitā́ ráthenā́ devó yāti bhúvanāni páśyan ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā kṛṣṇena rajasā vartamāno niveśayannamṛtam martyam ca ǀ

hiraṇyayena savitā rathenā devo yāti bhuvanāni paśyan ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । कृ॒ष्णेन॑ । रज॑सा । वर्त॑मानः । नि॒ऽवे॒शय॑न् । अ॒मृत॑म् । मर्त्य॑म् । च॒ ।

हि॒र॒ण्यये॑न । स॒वि॒ता । रथे॑न । आ । दे॒वः । या॒ति॒ । भुव॑नानि । पश्य॑न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । कृष्णेन । रजसा । वर्तमानः । निऽवेशयन् । अमृतम् । मर्त्यम् । च ।

हिरण्ययेन । सविता । रथेन । आ । देवः । याति । भुवनानि । पश्यन् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ kṛṣṇéna ǀ rájasā ǀ vártamānaḥ ǀ ni-veśáyan ǀ amṛ́tam ǀ mártyam ǀ ca ǀ

hiraṇyáyena ǀ savitā́ ǀ ráthena ǀ ā́ ǀ deváḥ ǀ yāti ǀ bhúvanāni ǀ páśyan ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ kṛṣṇena ǀ rajasā ǀ vartamānaḥ ǀ ni-veśayan ǀ amṛtam ǀ martyam ǀ ca ǀ

hiraṇyayena ǀ savitā ǀ rathena ǀ ā ǀ devaḥ ǀ yāti ǀ bhuvanāni ǀ paśyan ǁ

01.035.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.06.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.063   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

याति॑ दे॒वः प्र॒वता॒ यात्यु॒द्वता॒ याति॑ शु॒भ्राभ्यां॑ यज॒तो हरि॑भ्यां ।

आ दे॒वो या॑ति सवि॒ता प॑रा॒वतोऽप॒ विश्वा॑ दुरि॒ता बाध॑मानः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

याति देवः प्रवता यात्युद्वता याति शुभ्राभ्यां यजतो हरिभ्यां ।

आ देवो याति सविता परावतोऽप विश्वा दुरिता बाधमानः ॥

Samhita Transcription Accented

yā́ti deváḥ pravátā yā́tyudvátā yā́ti śubhrā́bhyām yajató háribhyām ǀ

ā́ devó yāti savitā́ parāvátó’pa víśvā duritā́ bā́dhamānaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yāti devaḥ pravatā yātyudvatā yāti śubhrābhyām yajato haribhyām ǀ

ā devo yāti savitā parāvato’pa viśvā duritā bādhamānaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

याति॑ । दे॒वः । प्र॒ऽवता॑ । याति॑ । उ॒त्ऽवता॑ । याति॑ । शु॒भ्राभ्या॑म् । य॒ज॒तः । हरि॑ऽभ्याम् ।

आ । दे॒वः । या॒ति॒ । स॒वि॒ता । प॒रा॒ऽवतः॑ । अप॑ । विश्वा॑ । दुः॒ऽइ॒ता । बाध॑मानः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

याति । देवः । प्रऽवता । याति । उत्ऽवता । याति । शुभ्राभ्याम् । यजतः । हरिऽभ्याम् ।

आ । देवः । याति । सविता । पराऽवतः । अप । विश्वा । दुःऽइता । बाधमानः ॥

Padapatha Transcription Accented

yā́ti ǀ deváḥ ǀ pra-vátā ǀ yā́ti ǀ ut-vátā ǀ yā́ti ǀ śubhrā́bhyām ǀ yajatáḥ ǀ hári-bhyām ǀ

ā́ ǀ deváḥ ǀ yāti ǀ savitā́ ǀ parā-vátaḥ ǀ ápa ǀ víśvā ǀ duḥ-itā́ ǀ bā́dhamānaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yāti ǀ devaḥ ǀ pra-vatā ǀ yāti ǀ ut-vatā ǀ yāti ǀ śubhrābhyām ǀ yajataḥ ǀ hari-bhyām ǀ

ā ǀ devaḥ ǀ yāti ǀ savitā ǀ parā-vataḥ ǀ apa ǀ viśvā ǀ duḥ-itā ǀ bādhamānaḥ ǁ

01.035.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.06.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.064   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भीवृ॑तं॒ कृश॑नैर्वि॒श्वरू॑पं॒ हिर॑ण्यशम्यं यज॒तो बृ॒हंतं॑ ।

आस्था॒द्रथं॑ सवि॒ता चि॒त्रभा॑नुः कृ॒ष्णा रजां॑सि॒ तवि॑षीं॒ दधा॑नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभीवृतं कृशनैर्विश्वरूपं हिरण्यशम्यं यजतो बृहंतं ।

आस्थाद्रथं सविता चित्रभानुः कृष्णा रजांसि तविषीं दधानः ॥

Samhita Transcription Accented

abhī́vṛtam kṛ́śanairviśvárūpam híraṇyaśamyam yajató bṛhántam ǀ

ā́sthādrátham savitā́ citrábhānuḥ kṛṣṇā́ rájāṃsi táviṣīm dádhānaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhīvṛtam kṛśanairviśvarūpam hiraṇyaśamyam yajato bṛhantam ǀ

āsthādratham savitā citrabhānuḥ kṛṣṇā rajāṃsi taviṣīm dadhānaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भिऽवृ॑तम् । कृश॑नैः । वि॒श्वऽरू॑पम् । हिर॑ण्यऽशम्यम् । य॒ज॒तः । बृ॒हन्त॑म् ।

आ । अ॒स्था॒त् । रथ॑म् । स॒वि॒ता । चि॒त्रऽभा॑नुः । कृ॒ष्णा । रजां॑सि । तवि॑षीम् । दधा॑नः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभिऽवृतम् । कृशनैः । विश्वऽरूपम् । हिरण्यऽशम्यम् । यजतः । बृहन्तम् ।

आ । अस्थात् । रथम् । सविता । चित्रऽभानुः । कृष्णा । रजांसि । तविषीम् । दधानः ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí-vṛtam ǀ kṛ́śanaiḥ ǀ viśvá-rūpam ǀ híraṇya-śamyam ǀ yajatáḥ ǀ bṛhántam ǀ

ā́ ǀ asthāt ǀ rátham ǀ savitā́ ǀ citrá-bhānuḥ ǀ kṛṣṇā́ ǀ rájāṃsi ǀ táviṣīm ǀ dádhānaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi-vṛtam ǀ kṛśanaiḥ ǀ viśva-rūpam ǀ hiraṇya-śamyam ǀ yajataḥ ǀ bṛhantam ǀ

ā ǀ asthāt ǀ ratham ǀ savitā ǀ citra-bhānuḥ ǀ kṛṣṇā ǀ rajāṃsi ǀ taviṣīm ǀ dadhānaḥ ǁ

01.035.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.06.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.065   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि जना॑ञ्छ्या॒वाः शि॑ति॒पादो॑ अख्य॒न्रथं॒ हिर॑ण्यप्रउगं॒ वहं॑तः ।

शश्व॒द्विशः॑ सवि॒तुर्दैव्य॑स्यो॒पस्थे॒ विश्वा॒ भुव॑नानि तस्थुः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि जनाञ्छ्यावाः शितिपादो अख्यन्रथं हिरण्यप्रउगं वहंतः ।

शश्वद्विशः सवितुर्दैव्यस्योपस्थे विश्वा भुवनानि तस्थुः ॥

Samhita Transcription Accented

ví jánāñchyāvā́ḥ śitipā́do akhyanrátham híraṇyapra+ugam váhantaḥ ǀ

śáśvadvíśaḥ savitúrdáivyasyopásthe víśvā bhúvanāni tasthuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vi janāñchyāvāḥ śitipādo akhyanratham hiraṇyapra+ugam vahantaḥ ǀ

śaśvadviśaḥ saviturdaivyasyopasthe viśvā bhuvanāni tasthuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । जना॑न् । श्या॒वाः । शि॒ति॒ऽपादः॑ । अ॒ख्य॒न् । रथ॑म् । हिर॑ण्यऽप्रउग॒म् । वह॑न्तः ।

शश्व॑त् । विशः॑ । स॒वि॒तुः । दैव्य॑स्य । उ॒पऽस्थे॑ । विश्वा॑ । भुव॑नानि । त॒स्थुः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । जनान् । श्यावाः । शितिऽपादः । अख्यन् । रथम् । हिरण्यऽप्रउगम् । वहन्तः ।

शश्वत् । विशः । सवितुः । दैव्यस्य । उपऽस्थे । विश्वा । भुवनानि । तस्थुः ॥

Padapatha Transcription Accented

ví ǀ jánān ǀ śyāvā́ḥ ǀ śiti-pā́daḥ ǀ akhyan ǀ rátham ǀ híraṇya-pra_ugam ǀ váhantaḥ ǀ

śáśvat ǀ víśaḥ ǀ savitúḥ ǀ dáivyasya ǀ upá-sthe ǀ víśvā ǀ bhúvanāni ǀ tasthuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi ǀ janān ǀ śyāvāḥ ǀ śiti-pādaḥ ǀ akhyan ǀ ratham ǀ hiraṇya-pra_ugam ǀ vahantaḥ ǀ

śaśvat ǀ viśaḥ ǀ savituḥ ǀ daivyasya ǀ upa-sthe ǀ viśvā ǀ bhuvanāni ǀ tasthuḥ ǁ

01.035.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.06.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.066   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ति॒स्रो द्यावः॑ सवि॒तुर्द्वा उ॒पस्थाँ॒ एका॑ य॒मस्य॒ भुव॑ने विरा॒षाट् ।

आ॒णिं न रथ्य॑म॒मृताधि॑ तस्थुरि॒ह ब्र॑वीतु॒ य उ॒ तच्चिके॑तत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तिस्रो द्यावः सवितुर्द्वा उपस्थाँ एका यमस्य भुवने विराषाट् ।

आणिं न रथ्यममृताधि तस्थुरिह ब्रवीतु य उ तच्चिकेतत् ॥

Samhita Transcription Accented

tisró dyā́vaḥ savitúrdvā́ upásthām̐ ékā yamásya bhúvane virāṣā́ṭ ǀ

āṇím ná ráthyamamṛ́tā́dhi tasthurihá bravītu yá u táccíketat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tisro dyāvaḥ saviturdvā upasthām̐ ekā yamasya bhuvane virāṣāṭ ǀ

āṇim na rathyamamṛtādhi tasthuriha bravītu ya u tacciketat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ति॒स्रः । द्यावः॑ । स॒वि॒तुः । द्वौ । उ॒पऽस्था॑ । एका॑ । य॒मस्य॑ । भुव॑ने । वि॒रा॒षाट् ।

आ॒णिम् । न । रथ्य॑म् । अ॒मृता॑ । अधि॑ । त॒स्थुः॒ । इ॒ह । ब्र॒वी॒तु॒ । यः । ऊं॒ इति॑ । तत् । चिके॑तत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तिस्रः । द्यावः । सवितुः । द्वौ । उपऽस्था । एका । यमस्य । भुवने । विराषाट् ।

आणिम् । न । रथ्यम् । अमृता । अधि । तस्थुः । इह । ब्रवीतु । यः । ऊं इति । तत् । चिकेतत् ॥

Padapatha Transcription Accented

tisráḥ ǀ dyā́vaḥ ǀ savitúḥ ǀ dváu ǀ upá-sthā ǀ ékā ǀ yamásya ǀ bhúvane ǀ virāṣā́ṭ ǀ

āṇím ǀ ná ǀ ráthyam ǀ amṛ́tā ǀ ádhi ǀ tasthuḥ ǀ ihá ǀ bravītu ǀ yáḥ ǀ ūṃ íti ǀ tát ǀ cíketat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tisraḥ ǀ dyāvaḥ ǀ savituḥ ǀ dvau ǀ upa-sthā ǀ ekā ǀ yamasya ǀ bhuvane ǀ virāṣāṭ ǀ

āṇim ǀ na ǀ rathyam ǀ amṛtā ǀ adhi ǀ tasthuḥ ǀ iha ǀ bravītu ǀ yaḥ ǀ ūṃ iti ǀ tat ǀ ciketat ǁ

01.035.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.07.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.067   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि सु॑प॒र्णो अं॒तरि॑क्षाण्यख्यद्गभी॒रवे॑पा॒ असु॑रः सुनी॒थः ।

क्वे॒३॒॑दानीं॒ सूर्यः॒ कश्चि॑केत कत॒मां द्यां र॒श्मिर॒स्या त॑तान ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि सुपर्णो अंतरिक्षाण्यख्यद्गभीरवेपा असुरः सुनीथः ।

क्वेदानीं सूर्यः कश्चिकेत कतमां द्यां रश्मिरस्या ततान ॥

Samhita Transcription Accented

ví suparṇó antárikṣāṇyakhyadgabhīrávepā ásuraḥ sunītháḥ ǀ

kvédā́nīm sū́ryaḥ káściketa katamā́m dyā́m raśmírasyā́ tatāna ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vi suparṇo antarikṣāṇyakhyadgabhīravepā asuraḥ sunīthaḥ ǀ

kvedānīm sūryaḥ kaściketa katamām dyām raśmirasyā tatāna ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । सु॒ऽप॒र्णः । अ॒न्तरि॑क्षाणि । अ॒ख्य॒त् । ग॒भी॒रऽवे॑पाः । असु॑रः । सु॒ऽनी॒थः ।

क्व॑ । इ॒दानी॑म् । सूर्यः॑ । कः । चि॒के॒त॒ । क॒त॒माम् । द्याम् । र॒श्मिः । अ॒स्य॒ । आ । त॒ता॒न॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । सुऽपर्णः । अन्तरिक्षाणि । अख्यत् । गभीरऽवेपाः । असुरः । सुऽनीथः ।

क्व । इदानीम् । सूर्यः । कः । चिकेत । कतमाम् । द्याम् । रश्मिः । अस्य । आ । ततान ॥

Padapatha Transcription Accented

ví ǀ su-parṇáḥ ǀ antárikṣāṇi ǀ akhyat ǀ gabhīrá-vepāḥ ǀ ásuraḥ ǀ su-nītháḥ ǀ

kvá ǀ idā́nīm ǀ sū́ryaḥ ǀ káḥ ǀ ciketa ǀ katamā́m ǀ dyā́m ǀ raśmíḥ ǀ asya ǀ ā́ ǀ tatāna ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi ǀ su-parṇaḥ ǀ antarikṣāṇi ǀ akhyat ǀ gabhīra-vepāḥ ǀ asuraḥ ǀ su-nīthaḥ ǀ

kva ǀ idānīm ǀ sūryaḥ ǀ kaḥ ǀ ciketa ǀ katamām ǀ dyām ǀ raśmiḥ ǀ asya ǀ ā ǀ tatāna ǁ

01.035.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.07.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.068   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ष्टौ व्य॑ख्यत्क॒कुभः॑ पृथि॒व्यास्त्री धन्व॒ योज॑ना स॒प्त सिंधू॑न् ।

हि॒र॒ण्या॒क्षः स॑वि॒ता दे॒व आगा॒द्दध॒द्रत्ना॑ दा॒शुषे॒ वार्या॑णि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अष्टौ व्यख्यत्ककुभः पृथिव्यास्त्री धन्व योजना सप्त सिंधून् ।

हिरण्याक्षः सविता देव आगाद्दधद्रत्ना दाशुषे वार्याणि ॥

Samhita Transcription Accented

aṣṭáu vyákhyatkakúbhaḥ pṛthivyā́strī́ dhánva yójanā saptá síndhūn ǀ

hiraṇyākṣáḥ savitā́ devá ā́gāddádhadrátnā dāśúṣe vā́ryāṇi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

aṣṭau vyakhyatkakubhaḥ pṛthivyāstrī dhanva yojanā sapta sindhūn ǀ

hiraṇyākṣaḥ savitā deva āgāddadhadratnā dāśuṣe vāryāṇi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ष्टौ । वि । अ॒ख्य॒त् । क॒कुभः॑ । पृ॒थि॒व्याः । त्री । धन्व॑ । योज॑ना । स॒प्त । सिन्धू॑न् ।

हि॒र॒ण्य॒ऽअ॒क्षः । स॒वि॒ता । दे॒वः । आ । अ॒गा॒त् । दध॑त् । रत्ना॑ । दा॒शुषे॑ । वार्या॑णि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अष्टौ । वि । अख्यत् । ककुभः । पृथिव्याः । त्री । धन्व । योजना । सप्त । सिन्धून् ।

हिरण्यऽअक्षः । सविता । देवः । आ । अगात् । दधत् । रत्ना । दाशुषे । वार्याणि ॥

Padapatha Transcription Accented

aṣṭáu ǀ ví ǀ akhyat ǀ kakúbhaḥ ǀ pṛthivyā́ḥ ǀ trī́ ǀ dhánva ǀ yójanā ǀ saptá ǀ síndhūn ǀ

hiraṇya-akṣáḥ ǀ savitā́ ǀ deváḥ ǀ ā́ ǀ agāt ǀ dádhat ǀ rátnā ǀ dāśúṣe ǀ vā́ryāṇi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

aṣṭau ǀ vi ǀ akhyat ǀ kakubhaḥ ǀ pṛthivyāḥ ǀ trī ǀ dhanva ǀ yojanā ǀ sapta ǀ sindhūn ǀ

hiraṇya-akṣaḥ ǀ savitā ǀ devaḥ ǀ ā ǀ agāt ǀ dadhat ǀ ratnā ǀ dāśuṣe ǀ vāryāṇi ǁ

01.035.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.07.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.069   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

हिर॑ण्यपाणिः सवि॒ता विच॑र्षणिरु॒भे द्यावा॑पृथि॒वी अं॒तरी॑यते ।

अपामी॑वां॒ बाध॑ते॒ वेति॒ सूर्य॑म॒भि कृ॒ष्णेन॒ रज॑सा॒ द्यामृ॑णोति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिरुभे द्यावापृथिवी अंतरीयते ।

अपामीवां बाधते वेति सूर्यमभि कृष्णेन रजसा द्यामृणोति ॥

Samhita Transcription Accented

híraṇyapāṇiḥ savitā́ vícarṣaṇirubhé dyā́vāpṛthivī́ antárīyate ǀ

ápā́mīvām bā́dhate véti sū́ryamabhí kṛṣṇéna rájasā dyā́mṛṇoti ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

hiraṇyapāṇiḥ savitā vicarṣaṇirubhe dyāvāpṛthivī antarīyate ǀ

apāmīvām bādhate veti sūryamabhi kṛṣṇena rajasā dyāmṛṇoti ǁ

Padapatha Devanagari Accented

हिर॑ण्यऽपाणिः । स॒वि॒ता । विऽच॑र्षणिः । उ॒भे इति॑ । द्यावा॑पृथि॒वी इति॑ । अ॒न्तः । ई॒य॒ते॒ ।

अप॑ । अमी॑वाम् । बाध॑ते । वेति॑ । सूर्य॑म् । अ॒भि । कृ॒ष्णेन॑ । रज॑सा । द्याम् । ऋ॒णो॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

हिरण्यऽपाणिः । सविता । विऽचर्षणिः । उभे इति । द्यावापृथिवी इति । अन्तः । ईयते ।

अप । अमीवाम् । बाधते । वेति । सूर्यम् । अभि । कृष्णेन । रजसा । द्याम् । ऋणोति ॥

Padapatha Transcription Accented

híraṇya-pāṇiḥ ǀ savitā́ ǀ ví-carṣaṇiḥ ǀ ubhé íti ǀ dyā́vāpṛthivī́ íti ǀ antáḥ ǀ īyate ǀ

ápa ǀ ámīvām ǀ bā́dhate ǀ véti ǀ sū́ryam ǀ abhí ǀ kṛṣṇéna ǀ rájasā ǀ dyā́m ǀ ṛṇoti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

hiraṇya-pāṇiḥ ǀ savitā ǀ vi-carṣaṇiḥ ǀ ubhe iti ǀ dyāvāpṛthivī iti ǀ antaḥ ǀ īyate ǀ

apa ǀ amīvām ǀ bādhate ǀ veti ǀ sūryam ǀ abhi ǀ kṛṣṇena ǀ rajasā ǀ dyām ǀ ṛṇoti ǁ

01.035.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.07.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.070   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

हिर॑ण्यहस्तो॒ असु॑रः सुनी॒थः सु॑मृळी॒कः स्ववाँ॑ यात्व॒र्वाङ् ।

अ॒प॒सेध॑न्र॒क्षसो॑ यातु॒धाना॒नस्था॑द्दे॒वः प्र॑तिदो॒षं गृ॑णा॒नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

हिरण्यहस्तो असुरः सुनीथः सुमृळीकः स्ववाँ यात्वर्वाङ् ।

अपसेधन्रक्षसो यातुधानानस्थाद्देवः प्रतिदोषं गृणानः ॥

Samhita Transcription Accented

híraṇyahasto ásuraḥ sunītháḥ sumṛḷīkáḥ svávām̐ yātvarvā́ṅ ǀ

apasédhanrakṣáso yātudhā́nānásthāddeváḥ pratidoṣám gṛṇānáḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

hiraṇyahasto asuraḥ sunīthaḥ sumṛḷīkaḥ svavām̐ yātvarvāṅ ǀ

apasedhanrakṣaso yātudhānānasthāddevaḥ pratidoṣam gṛṇānaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

हिर॑ण्यऽहस्तः । असु॑रः । सु॒ऽनी॒थः । सु॒ऽमृ॒ळी॒कः । स्वऽवा॑न् । या॒तु॒ । अ॒र्वाङ् ।

अ॒प॒ऽसेध॑न् । र॒क्षसः॑ । या॒तु॒ऽधाना॑न् । अस्था॑त् । दे॒वः । प्र॒ति॒ऽदो॒षम् । गृ॒णा॒नः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

हिरण्यऽहस्तः । असुरः । सुऽनीथः । सुऽमृळीकः । स्वऽवान् । यातु । अर्वाङ् ।

अपऽसेधन् । रक्षसः । यातुऽधानान् । अस्थात् । देवः । प्रतिऽदोषम् । गृणानः ॥

Padapatha Transcription Accented

híraṇya-hastaḥ ǀ ásuraḥ ǀ su-nītháḥ ǀ su-mṛḷīkáḥ ǀ svá-vān ǀ yātu ǀ arvā́ṅ ǀ

apa-sédhan ǀ rakṣásaḥ ǀ yātu-dhā́nān ǀ ásthāt ǀ deváḥ ǀ prati-doṣám ǀ gṛṇānáḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

hiraṇya-hastaḥ ǀ asuraḥ ǀ su-nīthaḥ ǀ su-mṛḷīkaḥ ǀ sva-vān ǀ yātu ǀ arvāṅ ǀ

apa-sedhan ǀ rakṣasaḥ ǀ yātu-dhānān ǀ asthāt ǀ devaḥ ǀ prati-doṣam ǀ gṛṇānaḥ ǁ

01.035.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.07.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.07.071   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ये ते॒ पंथाः॑ सवितः पू॒र्व्यासो॑ऽरे॒णवः॒ सुकृ॑ता अं॒तरि॑क्षे ।

तेभि॑र्नो अ॒द्य प॒थिभिः॑ सु॒गेभी॒ रक्षा॑ च नो॒ अधि॑ च ब्रूहि देव ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ये ते पंथाः सवितः पूर्व्यासोऽरेणवः सुकृता अंतरिक्षे ।

तेभिर्नो अद्य पथिभिः सुगेभी रक्षा च नो अधि च ब्रूहि देव ॥

Samhita Transcription Accented

yé te pánthāḥ savitaḥ pūrvyā́so’reṇávaḥ súkṛtā antárikṣe ǀ

tébhirno adyá pathíbhiḥ sugébhī rákṣā ca no ádhi ca brūhi deva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ye te panthāḥ savitaḥ pūrvyāso’reṇavaḥ sukṛtā antarikṣe ǀ

tebhirno adya pathibhiḥ sugebhī rakṣā ca no adhi ca brūhi deva ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ये । ते॒ । पन्थाः॑ । स॒वि॒त॒रिति॑ । पू॒र्व्यासः॑ । अ॒रे॒णवः॑ । सुऽकृ॑ताः । अ॒न्तरि॑क्षे ।

तेभिः॑ । नः॒ । अ॒द्य । प॒थिऽभिः॑ । सु॒ऽगेभिः॑ । रक्ष॑ । च॒ । नः॒ । अधि॑ । च॒ । ब्रू॒हि॒ । दे॒व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ये । ते । पन्थाः । सवितरिति । पूर्व्यासः । अरेणवः । सुऽकृताः । अन्तरिक्षे ।

तेभिः । नः । अद्य । पथिऽभिः । सुऽगेभिः । रक्ष । च । नः । अधि । च । ब्रूहि । देव ॥

Padapatha Transcription Accented

yé ǀ te ǀ pánthāḥ ǀ savitaríti ǀ pūrvyā́saḥ ǀ areṇávaḥ ǀ sú-kṛtāḥ ǀ antárikṣe ǀ

tébhiḥ ǀ naḥ ǀ adyá ǀ pathí-bhiḥ ǀ su-gébhiḥ ǀ rákṣa ǀ ca ǀ naḥ ǀ ádhi ǀ ca ǀ brūhi ǀ deva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ye ǀ te ǀ panthāḥ ǀ savitariti ǀ pūrvyāsaḥ ǀ areṇavaḥ ǀ su-kṛtāḥ ǀ antarikṣe ǀ

tebhiḥ ǀ naḥ ǀ adya ǀ pathi-bhiḥ ǀ su-gebhiḥ ǀ rakṣa ǀ ca ǀ naḥ ǀ adhi ǀ ca ǀ brūhi ǀ deva ǁ