SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 36

 

1. Info

To:    agni
From:   kaṇva ghaura
Metres:   1st set of styles: bhuriganuṣṭup (1, 12); nicṛtpathyābṛhatī (3, 11); bṛhatī (7, 16); nicṛdviṣṭārapaṅkti (10, 14); nicṛtsataḥ paṅkti (2); nicṛtpaṅkti (4); nicṛdbṛhatī (5); bhurigbṛhatī (6); svarāḍbṛhatī (8); nicṛdupariṣṭād bṛhatī (9); upariṣṭād bṛhatī (13); virāṭpathyābṛhatī (15); virāḍupariṣṭād bṛhatī (17); viṣṭārapaṅktiḥ (18); pathyāvṛhatī (19); sataḥpaṅkti (20)

2nd set of styles: bṛhatī (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19); satobṛhatī (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.036.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.08.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.001   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र वो॑ य॒ह्वं पु॑रू॒णां वि॒शां दे॑वय॒तीनां॑ ।

अ॒ग्निं सू॒क्तेभि॒र्वचो॑भिरीमहे॒ यं सी॒मिद॒न्य ईळ॑ते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र वो यह्वं पुरूणां विशां देवयतीनां ।

अग्निं सूक्तेभिर्वचोभिरीमहे यं सीमिदन्य ईळते ॥

Samhita Transcription Accented

prá vo yahvám purūṇā́m viśā́m devayatī́nām ǀ

agním sūktébhirvácobhirīmahe yám sīmídanyá ī́ḷate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra vo yahvam purūṇām viśām devayatīnām ǀ

agnim sūktebhirvacobhirīmahe yam sīmidanya īḷate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । वः॒ । य॒ह्वम् । पु॒रू॒णाम् । वि॒शाम् । दे॒व॒ऽय॒तीना॑म् ।

अ॒ग्निम् । सु॒ऽउ॒क्तेभिः॑ । वचः॑ऽभिः । ई॒म॒हे॒ । यम् । सी॒म् । इत् । अ॒न्ये । ईळ॑ते ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । वः । यह्वम् । पुरूणाम् । विशाम् । देवऽयतीनाम् ।

अग्निम् । सुऽउक्तेभिः । वचःऽभिः । ईमहे । यम् । सीम् । इत् । अन्ये । ईळते ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ vaḥ ǀ yahvám ǀ purūṇā́m ǀ viśā́m ǀ deva-yatī́nām ǀ

agním ǀ su-uktébhiḥ ǀ vácaḥ-bhiḥ ǀ īmahe ǀ yám ǀ sīm ǀ ít ǀ anyé ǀ ī́ḷate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ vaḥ ǀ yahvam ǀ purūṇām ǀ viśām ǀ deva-yatīnām ǀ

agnim ǀ su-uktebhiḥ ǀ vacaḥ-bhiḥ ǀ īmahe ǀ yam ǀ sīm ǀ it ǀ anye ǀ īḷate ǁ

01.036.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.08.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.002   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

जना॑सो अ॒ग्निं द॑धिरे सहो॒वृधं॑ ह॒विष्मं॑तो विधेम ते ।

स त्वं नो॑ अ॒द्य सु॒मना॑ इ॒हावि॒ता भवा॒ वाजे॑षु संत्य ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

जनासो अग्निं दधिरे सहोवृधं हविष्मंतो विधेम ते ।

स त्वं नो अद्य सुमना इहाविता भवा वाजेषु संत्य ॥

Samhita Transcription Accented

jánāso agním dadhire sahovṛ́dham havíṣmanto vidhema te ǀ

sá tvám no adyá sumánā ihā́vitā́ bhávā vā́jeṣu santya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

janāso agnim dadhire sahovṛdham haviṣmanto vidhema te ǀ

sa tvam no adya sumanā ihāvitā bhavā vājeṣu santya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

जना॑सः । अ॒ग्निम् । द॒धि॒रे॒ । स॒हः॒ऽवृध॑म् । ह॒विष्म॑न्तः । वि॒धे॒म॒ । ते॒ ।

सः । त्वम् । नः॒ । अ॒द्य । सु॒ऽमनाः॑ । इ॒ह । अ॒वि॒ता । भव॑ । वाजे॑षु । स॒न्त्य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

जनासः । अग्निम् । दधिरे । सहःऽवृधम् । हविष्मन्तः । विधेम । ते ।

सः । त्वम् । नः । अद्य । सुऽमनाः । इह । अविता । भव । वाजेषु । सन्त्य ॥

Padapatha Transcription Accented

jánāsaḥ ǀ agním ǀ dadhire ǀ sahaḥ-vṛ́dham ǀ havíṣmantaḥ ǀ vidhema ǀ te ǀ

sáḥ ǀ tvám ǀ naḥ ǀ adyá ǀ su-mánāḥ ǀ ihá ǀ avitā́ ǀ bháva ǀ vā́jeṣu ǀ santya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

janāsaḥ ǀ agnim ǀ dadhire ǀ sahaḥ-vṛdham ǀ haviṣmantaḥ ǀ vidhema ǀ te ǀ

saḥ ǀ tvam ǀ naḥ ǀ adya ǀ su-manāḥ ǀ iha ǀ avitā ǀ bhava ǀ vājeṣu ǀ santya ǁ

01.036.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.08.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.003   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र त्वा॑ दू॒तं वृ॑णीमहे॒ होता॑रं वि॒श्ववे॑दसं ।

म॒हस्ते॑ स॒तो वि च॑रंत्य॒र्चयो॑ दि॒वि स्पृ॑शंति भा॒नवः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र त्वा दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसं ।

महस्ते सतो वि चरंत्यर्चयो दिवि स्पृशंति भानवः ॥

Samhita Transcription Accented

prá tvā dūtám vṛṇīmahe hótāram viśvávedasam ǀ

maháste sató ví carantyarcáyo diví spṛśanti bhānávaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra tvā dūtam vṛṇīmahe hotāram viśvavedasam ǀ

mahaste sato vi carantyarcayo divi spṛśanti bhānavaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । त्वा॒ । दू॒तम् । वृ॒णी॒म॒हे॒ । होता॑रम् । वि॒श्वऽवे॑दसम् ।

म॒हः । ते॒ । स॒तः । वि । च॒र॒न्ति॒ । अ॒र्चयः॑ । दि॒वि । स्पृ॒श॒न्ति॒ । भा॒नवः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । त्वा । दूतम् । वृणीमहे । होतारम् । विश्वऽवेदसम् ।

महः । ते । सतः । वि । चरन्ति । अर्चयः । दिवि । स्पृशन्ति । भानवः ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ tvā ǀ dūtám ǀ vṛṇīmahe ǀ hótāram ǀ viśvá-vedasam ǀ

maháḥ ǀ te ǀ satáḥ ǀ ví ǀ caranti ǀ arcáyaḥ ǀ diví ǀ spṛśanti ǀ bhānávaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ tvā ǀ dūtam ǀ vṛṇīmahe ǀ hotāram ǀ viśva-vedasam ǀ

mahaḥ ǀ te ǀ sataḥ ǀ vi ǀ caranti ǀ arcayaḥ ǀ divi ǀ spṛśanti ǀ bhānavaḥ ǁ

01.036.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.08.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.004   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दे॒वास॑स्त्वा॒ वरु॑णो मि॒त्रो अ॑र्य॒मा सं दू॒तं प्र॒त्नमिं॑धते ।

विश्वं॒ सो अ॑ग्ने जयति॒ त्वया॒ धनं॒ यस्ते॑ द॒दाश॒ मर्त्यः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

देवासस्त्वा वरुणो मित्रो अर्यमा सं दूतं प्रत्नमिंधते ।

विश्वं सो अग्ने जयति त्वया धनं यस्ते ददाश मर्त्यः ॥

Samhita Transcription Accented

devā́sastvā váruṇo mitró aryamā́ sám dūtám pratnámindhate ǀ

víśvam só agne jayati tváyā dhánam yáste dadā́śa mártyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

devāsastvā varuṇo mitro aryamā sam dūtam pratnamindhate ǀ

viśvam so agne jayati tvayā dhanam yaste dadāśa martyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दे॒वासः॑ । त्वा॒ । वरु॑णः । मि॒त्रः । अ॒र्य॒मा । सम् । दू॒तम् । प्र॒त्नम् । इ॒न्ध॒ते॒ ।

विश्व॑म् । सः । अ॒ग्ने॒ । ज॒य॒ति॒ । त्वया॑ । धन॑म् । यः । ते॒ । द॒दाश॑ । मर्त्यः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

देवासः । त्वा । वरुणः । मित्रः । अर्यमा । सम् । दूतम् । प्रत्नम् । इन्धते ।

विश्वम् । सः । अग्ने । जयति । त्वया । धनम् । यः । ते । ददाश । मर्त्यः ॥

Padapatha Transcription Accented

devā́saḥ ǀ tvā ǀ váruṇaḥ ǀ mitráḥ ǀ aryamā́ ǀ sám ǀ dūtám ǀ pratnám ǀ indhate ǀ

víśvam ǀ sáḥ ǀ agne ǀ jayati ǀ tváyā ǀ dhánam ǀ yáḥ ǀ te ǀ dadā́śa ǀ mártyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

devāsaḥ ǀ tvā ǀ varuṇaḥ ǀ mitraḥ ǀ aryamā ǀ sam ǀ dūtam ǀ pratnam ǀ indhate ǀ

viśvam ǀ saḥ ǀ agne ǀ jayati ǀ tvayā ǀ dhanam ǀ yaḥ ǀ te ǀ dadāśa ǀ martyaḥ ǁ

01.036.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.08.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.005   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मं॒द्रो होता॑ गृ॒हप॑ति॒रग्ने॑ दू॒तो वि॒शाम॑सि ।

त्वे विश्वा॒ संग॑तानि व्र॒ता ध्रु॒वा यानि॑ दे॒वा अकृ॑ण्वत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मंद्रो होता गृहपतिरग्ने दूतो विशामसि ।

त्वे विश्वा संगतानि व्रता ध्रुवा यानि देवा अकृण्वत ॥

Samhita Transcription Accented

mandró hótā gṛhápatirágne dūtó viśā́masi ǀ

tvé víśvā sáṃgatāni vratā́ dhruvā́ yā́ni devā́ ákṛṇvata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mandro hotā gṛhapatiragne dūto viśāmasi ǀ

tve viśvā saṃgatāni vratā dhruvā yāni devā akṛṇvata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

म॒न्द्रः । होता॑ । गृ॒हऽप॑तिः । अग्ने॑ । दू॒तः । वि॒शाम् । अ॒सि॒ ।

त्वे इति॑ । विश्वा॑ । सम्ऽग॑तानि । व्र॒ता । ध्रु॒वा । यानि॑ । दे॒वाः । अकृ॑ण्वत ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मन्द्रः । होता । गृहऽपतिः । अग्ने । दूतः । विशाम् । असि ।

त्वे इति । विश्वा । सम्ऽगतानि । व्रता । ध्रुवा । यानि । देवाः । अकृण्वत ॥

Padapatha Transcription Accented

mandráḥ ǀ hótā ǀ gṛhá-patiḥ ǀ ágne ǀ dūtáḥ ǀ viśā́m ǀ asi ǀ

tvé íti ǀ víśvā ǀ sám-gatāni ǀ vratā́ ǀ dhruvā́ ǀ yā́ni ǀ devā́ḥ ǀ ákṛṇvata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mandraḥ ǀ hotā ǀ gṛha-patiḥ ǀ agne ǀ dūtaḥ ǀ viśām ǀ asi ǀ

tve iti ǀ viśvā ǀ sam-gatāni ǀ vratā ǀ dhruvā ǀ yāni ǀ devāḥ ǀ akṛṇvata ǁ

01.036.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.09.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.006   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वे इद॑ग्ने सु॒भगे॑ यविष्ठ्य॒ विश्व॒मा हू॑यते ह॒विः ।

स त्वं नो॑ अ॒द्य सु॒मना॑ उ॒ताप॒रं यक्षि॑ दे॒वान्त्सु॒वीर्या॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वे इदग्ने सुभगे यविष्ठ्य विश्वमा हूयते हविः ।

स त्वं नो अद्य सुमना उतापरं यक्षि देवान्त्सुवीर्या ॥

Samhita Transcription Accented

tvé ídagne subháge yaviṣṭhya víśvamā́ hūyate havíḥ ǀ

sá tvám no adyá sumánā utā́parám yákṣi devā́ntsuvī́ryā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tve idagne subhage yaviṣṭhya viśvamā hūyate haviḥ ǀ

sa tvam no adya sumanā utāparam yakṣi devāntsuvīryā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वे इति॑ । इत् । अ॒ग्ने॒ । सु॒ऽभगे॑ । य॒वि॒ष्ठ्य॒ । विश्व॑म् । आ । हू॒य॒ते॒ । ह॒विः ।

सः । त्वम् । नः॒ । अ॒द्य । सु॒ऽमनाः॑ । उ॒त । अ॒प॒रम् । यक्षि॑ । दे॒वान् । सु॒ऽवीर्या॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वे इति । इत् । अग्ने । सुऽभगे । यविष्ठ्य । विश्वम् । आ । हूयते । हविः ।

सः । त्वम् । नः । अद्य । सुऽमनाः । उत । अपरम् । यक्षि । देवान् । सुऽवीर्या ॥

Padapatha Transcription Accented

tvé íti ǀ ít ǀ agne ǀ su-bháge ǀ yaviṣṭhya ǀ víśvam ǀ ā́ ǀ hūyate ǀ havíḥ ǀ

sáḥ ǀ tvám ǀ naḥ ǀ adyá ǀ su-mánāḥ ǀ utá ǀ aparám ǀ yákṣi ǀ devā́n ǀ su-vī́ryā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tve iti ǀ it ǀ agne ǀ su-bhage ǀ yaviṣṭhya ǀ viśvam ǀ ā ǀ hūyate ǀ haviḥ ǀ

saḥ ǀ tvam ǀ naḥ ǀ adya ǀ su-manāḥ ǀ uta ǀ aparam ǀ yakṣi ǀ devān ǀ su-vīryā ǁ

01.036.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.09.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.007   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तं घे॑मि॒त्था न॑म॒स्विन॒ उप॑ स्व॒राज॑मासते ।

होत्रा॑भिर॒ग्निं मनु॑षः॒ समिं॑धते तिति॒र्वांसो॒ अति॒ स्रिधः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तं घेमित्था नमस्विन उप स्वराजमासते ।

होत्राभिरग्निं मनुषः समिंधते तितिर्वांसो अति स्रिधः ॥

Samhita Transcription Accented

tám ghemitthā́ namasvína úpa svarā́jamāsate ǀ

hótrābhiragním mánuṣaḥ sámindhate titirvā́ṃso áti srídhaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tam ghemitthā namasvina upa svarājamāsate ǀ

hotrābhiragnim manuṣaḥ samindhate titirvāṃso ati sridhaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । घ॒ । ई॒म् । इ॒त्था । न॒म॒स्विनः॑ । उप॑ । स्व॒ऽराज॑म् । आ॒स॒ते॒ ।

होत्रा॑भिः । अ॒ग्निम् । मनु॑षः । सम् । इ॒न्ध॒ते॒ । ति॒ति॒र्वांसः॑ । अति॑ । स्रिधः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । घ । ईम् । इत्था । नमस्विनः । उप । स्वऽराजम् । आसते ।

होत्राभिः । अग्निम् । मनुषः । सम् । इन्धते । तितिर्वांसः । अति । स्रिधः ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ gha ǀ īm ǀ itthā́ ǀ namasvínaḥ ǀ úpa ǀ sva-rā́jam ǀ āsate ǀ

hótrābhiḥ ǀ agním ǀ mánuṣaḥ ǀ sám ǀ indhate ǀ titirvā́ṃsaḥ ǀ áti ǀ srídhaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ gha ǀ īm ǀ itthā ǀ namasvinaḥ ǀ upa ǀ sva-rājam ǀ āsate ǀ

hotrābhiḥ ǀ agnim ǀ manuṣaḥ ǀ sam ǀ indhate ǀ titirvāṃsaḥ ǀ ati ǀ sridhaḥ ǁ

01.036.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.09.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.008   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

घ्नंतो॑ वृ॒त्रम॑तर॒न्रोद॑सी अ॒प उ॒रु क्षया॑य चक्रिरे ।

भुव॒त्कण्वे॒ वृषा॑ द्यु॒म्न्याहु॑तः॒ क्रंद॒दश्वो॒ गवि॑ष्टिषु ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

घ्नंतो वृत्रमतरन्रोदसी अप उरु क्षयाय चक्रिरे ।

भुवत्कण्वे वृषा द्युम्न्याहुतः क्रंददश्वो गविष्टिषु ॥

Samhita Transcription Accented

ghnánto vṛtrámataranródasī apá urú kṣáyāya cakrire ǀ

bhúvatkáṇve vṛ́ṣā dyumnyā́hutaḥ krándadáśvo gáviṣṭiṣu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ghnanto vṛtramataranrodasī apa uru kṣayāya cakrire ǀ

bhuvatkaṇve vṛṣā dyumnyāhutaḥ krandadaśvo gaviṣṭiṣu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

घ्नन्तः॑ । वृ॒त्रम् । अ॒त॒र॒न् । रोद॑सी॒ इति॑ । अ॒पः । उ॒रु । क्षया॑य । च॒क्रि॒रे॒ ।

भुव॑त् । कण्वे॑ । वृषा॑ । द्यु॒म्नी । आऽहु॑तः । क्रन्द॑त् । अश्वः॑ । गोऽइ॑ष्टिषु ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

घ्नन्तः । वृत्रम् । अतरन् । रोदसी इति । अपः । उरु । क्षयाय । चक्रिरे ।

भुवत् । कण्वे । वृषा । द्युम्नी । आऽहुतः । क्रन्दत् । अश्वः । गोऽइष्टिषु ॥

Padapatha Transcription Accented

ghnántaḥ ǀ vṛtrám ǀ ataran ǀ ródasī íti ǀ apáḥ ǀ urú ǀ kṣáyāya ǀ cakrire ǀ

bhúvat ǀ káṇve ǀ vṛ́ṣā ǀ dyumnī́ ǀ ā́-hutaḥ ǀ krándat ǀ áśvaḥ ǀ gó-iṣṭiṣu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ghnantaḥ ǀ vṛtram ǀ ataran ǀ rodasī iti ǀ apaḥ ǀ uru ǀ kṣayāya ǀ cakrire ǀ

bhuvat ǀ kaṇve ǀ vṛṣā ǀ dyumnī ǀ ā-hutaḥ ǀ krandat ǀ aśvaḥ ǀ go-iṣṭiṣu ǁ

01.036.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.09.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.009   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सं सी॑दस्व म॒हाँ अ॑सि॒ शोच॑स्व देव॒वीत॑मः ।

वि धू॒मम॑ग्ने अरु॒षं मि॑येध्य सृ॒ज प्र॑शस्त दर्श॒तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सं सीदस्व महाँ असि शोचस्व देववीतमः ।

वि धूममग्ने अरुषं मियेध्य सृज प्रशस्त दर्शतं ॥

Samhita Transcription Accented

sám sīdasva mahā́m̐ asi śócasva devavī́tamaḥ ǀ

ví dhūmámagne aruṣám miyedhya sṛjá praśasta darśatám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sam sīdasva mahām̐ asi śocasva devavītamaḥ ǀ

vi dhūmamagne aruṣam miyedhya sṛja praśasta darśatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम् । सी॒द॒स्व॒ । म॒हान् । अ॒सि॒ । शोच॑स्व । दे॒व॒ऽवीत॑मः ।

वि । धू॒मम् । अ॒ग्ने॒ । अ॒रु॒षम् । मि॒ये॒ध्य॒ । सृ॒ज । प्र॒ऽश॒स्त॒ । द॒र्श॒तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम् । सीदस्व । महान् । असि । शोचस्व । देवऽवीतमः ।

वि । धूमम् । अग्ने । अरुषम् । मियेध्य । सृज । प्रऽशस्त । दर्शतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

sám ǀ sīdasva ǀ mahā́n ǀ asi ǀ śócasva ǀ deva-vī́tamaḥ ǀ

ví ǀ dhūmám ǀ agne ǀ aruṣám ǀ miyedhya ǀ sṛjá ǀ pra-śasta ǀ darśatám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sam ǀ sīdasva ǀ mahān ǀ asi ǀ śocasva ǀ deva-vītamaḥ ǀ

vi ǀ dhūmam ǀ agne ǀ aruṣam ǀ miyedhya ǀ sṛja ǀ pra-śasta ǀ darśatam ǁ

01.036.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.09.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.010   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यं त्वा॑ दे॒वासो॒ मन॑वे द॒धुरि॒ह यजि॑ष्ठं हव्यवाहन ।

यं कण्वो॒ मेध्या॑तिथिर्धन॒स्पृतं॒ यं वृषा॒ यमु॑पस्तु॒तः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यं त्वा देवासो मनवे दधुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन ।

यं कण्वो मेध्यातिथिर्धनस्पृतं यं वृषा यमुपस्तुतः ॥

Samhita Transcription Accented

yám tvā devā́so mánave dadhúrihá yájiṣṭham havyavāhana ǀ

yám káṇvo médhyātithirdhanaspṛ́tam yám vṛ́ṣā yámupastutáḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yam tvā devāso manave dadhuriha yajiṣṭham havyavāhana ǀ

yam kaṇvo medhyātithirdhanaspṛtam yam vṛṣā yamupastutaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यम् । त्वा॒ । दे॒वासः॑ । मन॑वे । द॒धुः । इ॒ह । यजि॑ष्ठम् । ह॒व्य॒ऽवा॒ह॒न॒ ।

यम् । कण्वः॑ । मेध्य॑ऽअतिथिः । ध॒न॒ऽस्पृत॑म् । यम् । वृषा॑ । यम् । उ॒प॒ऽस्तु॒तः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यम् । त्वा । देवासः । मनवे । दधुः । इह । यजिष्ठम् । हव्यऽवाहन ।

यम् । कण्वः । मेध्यऽअतिथिः । धनऽस्पृतम् । यम् । वृषा । यम् । उपऽस्तुतः ॥

Padapatha Transcription Accented

yám ǀ tvā ǀ devā́saḥ ǀ mánave ǀ dadhúḥ ǀ ihá ǀ yájiṣṭham ǀ havya-vāhana ǀ

yám ǀ káṇvaḥ ǀ médhya-atithiḥ ǀ dhana-spṛ́tam ǀ yám ǀ vṛ́ṣā ǀ yám ǀ upa-stutáḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yam ǀ tvā ǀ devāsaḥ ǀ manave ǀ dadhuḥ ǀ iha ǀ yajiṣṭham ǀ havya-vāhana ǀ

yam ǀ kaṇvaḥ ǀ medhya-atithiḥ ǀ dhana-spṛtam ǀ yam ǀ vṛṣā ǀ yam ǀ upa-stutaḥ ǁ

01.036.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.10.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.011   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यम॒ग्निं मेध्या॑तिथिः॒ कण्व॑ ई॒ध ऋ॒तादधि॑ ।

तस्य॒ प्रेषो॑ दीदियु॒स्तमि॒मा ऋच॒स्तम॒ग्निं व॑र्धयामसि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यमग्निं मेध्यातिथिः कण्व ईध ऋतादधि ।

तस्य प्रेषो दीदियुस्तमिमा ऋचस्तमग्निं वर्धयामसि ॥

Samhita Transcription Accented

yámagním médhyātithiḥ káṇva īdhá ṛtā́dádhi ǀ

tásya préṣo dīdiyustámimā́ ṛ́castámagním vardhayāmasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yamagnim medhyātithiḥ kaṇva īdha ṛtādadhi ǀ

tasya preṣo dīdiyustamimā ṛcastamagnim vardhayāmasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यम् । अ॒ग्निम् । मेध्य॑ऽअतिथिः । कण्वः॑ । ई॒धे । ऋ॒तात् । अधि॑ ।

तस्य॑ । प्र । इषः॑ । दी॒दि॒युः॒ । तम् । इ॒माः । ऋचः॑ । तम् । अ॒ग्निम् । व॒र्ध॒या॒म॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यम् । अग्निम् । मेध्यऽअतिथिः । कण्वः । ईधे । ऋतात् । अधि ।

तस्य । प्र । इषः । दीदियुः । तम् । इमाः । ऋचः । तम् । अग्निम् । वर्धयामसि ॥

Padapatha Transcription Accented

yám ǀ agním ǀ médhya-atithiḥ ǀ káṇvaḥ ǀ īdhé ǀ ṛtā́t ǀ ádhi ǀ

tásya ǀ prá ǀ íṣaḥ ǀ dīdiyuḥ ǀ tám ǀ imā́ḥ ǀ ṛ́caḥ ǀ tám ǀ agním ǀ vardhayāmasi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yam ǀ agnim ǀ medhya-atithiḥ ǀ kaṇvaḥ ǀ īdhe ǀ ṛtāt ǀ adhi ǀ

tasya ǀ pra ǀ iṣaḥ ǀ dīdiyuḥ ǀ tam ǀ imāḥ ǀ ṛcaḥ ǀ tam ǀ agnim ǀ vardhayāmasi ǁ

01.036.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.10.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.012   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

रा॒यस्पू॑र्धि स्वधा॒वोऽस्ति॒ हि तेऽग्ने॑ दे॒वेष्वाप्यं॑ ।

त्वं वाज॑स्य॒ श्रुत्य॑स्य राजसि॒ स नो॑ मृळ म॒हाँ अ॑सि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

रायस्पूर्धि स्वधावोऽस्ति हि तेऽग्ने देवेष्वाप्यं ।

त्वं वाजस्य श्रुत्यस्य राजसि स नो मृळ महाँ असि ॥

Samhita Transcription Accented

rāyáspūrdhi svadhāvó’sti hí té’gne devéṣvā́pyam ǀ

tvám vā́jasya śrútyasya rājasi sá no mṛḷa mahā́m̐ asi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

rāyaspūrdhi svadhāvo’sti hi te’gne deveṣvāpyam ǀ

tvam vājasya śrutyasya rājasi sa no mṛḷa mahām̐ asi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

रा॒यः । पू॒र्धि॒ । स्व॒धा॒ऽवः॒ । अस्ति॑ । हि । ते॒ । अ॒ग्ने॒ । दे॒वेषु॑ । आप्य॑म् ।

त्वम् । वाज॑स्य । श्रुत्य॑स्य । रा॒ज॒सि॒ । सः । नः॒ । मृ॒ळ॒ । म॒हान् । अ॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

रायः । पूर्धि । स्वधाऽवः । अस्ति । हि । ते । अग्ने । देवेषु । आप्यम् ।

त्वम् । वाजस्य । श्रुत्यस्य । राजसि । सः । नः । मृळ । महान् । असि ॥

Padapatha Transcription Accented

rāyáḥ ǀ pūrdhi ǀ svadhā-vaḥ ǀ ásti ǀ hí ǀ te ǀ agne ǀ devéṣu ǀ ā́pyam ǀ

tvám ǀ vā́jasya ǀ śrútyasya ǀ rājasi ǀ sáḥ ǀ naḥ ǀ mṛḷa ǀ mahā́n ǀ asi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

rāyaḥ ǀ pūrdhi ǀ svadhā-vaḥ ǀ asti ǀ hi ǀ te ǀ agne ǀ deveṣu ǀ āpyam ǀ

tvam ǀ vājasya ǀ śrutyasya ǀ rājasi ǀ saḥ ǀ naḥ ǀ mṛḷa ǀ mahān ǀ asi ǁ

01.036.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.10.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.013   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऊ॒र्ध्व ऊ॒ षु ण॑ ऊ॒तये॒ तिष्ठा॑ दे॒वो न स॑वि॒ता ।

ऊ॒र्ध्वो वाज॑स्य॒ सनि॑ता॒ यदं॒जिभि॑र्वा॒घद्भि॑र्वि॒ह्वया॑महे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऊर्ध्व ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता ।

ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदंजिभिर्वाघद्भिर्विह्वयामहे ॥

Samhita Transcription Accented

ūrdhvá ū ṣú ṇa ūtáye tíṣṭhā devó ná savitā́ ǀ

ūrdhvó vā́jasya sánitā yádañjíbhirvāghádbhirvihváyāmahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ūrdhva ū ṣu ṇa ūtaye tiṣṭhā devo na savitā ǀ

ūrdhvo vājasya sanitā yadañjibhirvāghadbhirvihvayāmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऊ॒र्ध्वः । ऊं॒ इति॑ । सु । नः॒ । ऊ॒तये॑ । तिष्ठ॑ । दे॒वः । न । स॒वि॒ता ।

ऊ॒र्ध्वः । वाज॑स्य । सनि॑ता । यत् । अ॒ञ्जिऽभिः॑ । वा॒घत्ऽभिः॑ । वि॒ऽह्वया॑महे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऊर्ध्वः । ऊं इति । सु । नः । ऊतये । तिष्ठ । देवः । न । सविता ।

ऊर्ध्वः । वाजस्य । सनिता । यत् । अञ्जिऽभिः । वाघत्ऽभिः । विऽह्वयामहे ॥

Padapatha Transcription Accented

ūrdhváḥ ǀ ūṃ íti ǀ sú ǀ naḥ ǀ ūtáye ǀ tíṣṭha ǀ deváḥ ǀ ná ǀ savitā́ ǀ

ūrdhváḥ ǀ vā́jasya ǀ sánitā ǀ yát ǀ añjí-bhiḥ ǀ vāghát-bhiḥ ǀ vi-hváyāmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ūrdhvaḥ ǀ ūṃ iti ǀ su ǀ naḥ ǀ ūtaye ǀ tiṣṭha ǀ devaḥ ǀ na ǀ savitā ǀ

ūrdhvaḥ ǀ vājasya ǀ sanitā ǀ yat ǀ añji-bhiḥ ǀ vāghat-bhiḥ ǀ vi-hvayāmahe ǁ

01.036.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.10.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.014   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऊ॒र्ध्वो नः॑ पा॒ह्यंह॑सो॒ नि के॒तुना॒ विश्वं॒ सम॒त्रिणं॑ दह ।

कृ॒धी न॑ ऊ॒र्ध्वाञ्च॒रथा॑य जी॒वसे॑ वि॒दा दे॒वेषु॑ नो॒ दुवः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऊर्ध्वो नः पाह्यंहसो नि केतुना विश्वं समत्रिणं दह ।

कृधी न ऊर्ध्वाञ्चरथाय जीवसे विदा देवेषु नो दुवः ॥

Samhita Transcription Accented

ūrdhvó naḥ pāhyáṃhaso ní ketúnā víśvam sámatríṇam daha ǀ

kṛdhī́ na ūrdhvā́ñcaráthāya jīváse vidā́ devéṣu no dúvaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ūrdhvo naḥ pāhyaṃhaso ni ketunā viśvam samatriṇam daha ǀ

kṛdhī na ūrdhvāñcarathāya jīvase vidā deveṣu no duvaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऊ॒र्ध्वः । नः॒ । पा॒हि॒ । अंह॑सः । नि । के॒तुना॑ । विश्व॑म् । सम् । अ॒त्रिण॑म् । द॒ह॒ ।

कृ॒धि । नः॒ । ऊ॒र्ध्वान् । च॒रथा॑य । जी॒वसे॑ । वि॒दाः । दे॒वेषु॑ । नः॒ । दुवः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऊर्ध्वः । नः । पाहि । अंहसः । नि । केतुना । विश्वम् । सम् । अत्रिणम् । दह ।

कृधि । नः । ऊर्ध्वान् । चरथाय । जीवसे । विदाः । देवेषु । नः । दुवः ॥

Padapatha Transcription Accented

ūrdhváḥ ǀ naḥ ǀ pāhi ǀ áṃhasaḥ ǀ ní ǀ ketúnā ǀ víśvam ǀ sám ǀ atríṇam ǀ daha ǀ

kṛdhí ǀ naḥ ǀ ūrdhvā́n ǀ caráthāya ǀ jīváse ǀ vidā́ḥ ǀ devéṣu ǀ naḥ ǀ dúvaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ūrdhvaḥ ǀ naḥ ǀ pāhi ǀ aṃhasaḥ ǀ ni ǀ ketunā ǀ viśvam ǀ sam ǀ atriṇam ǀ daha ǀ

kṛdhi ǀ naḥ ǀ ūrdhvān ǀ carathāya ǀ jīvase ǀ vidāḥ ǀ deveṣu ǀ naḥ ǀ duvaḥ ǁ

01.036.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.10.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.015   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पा॒हि नो॑ अग्ने र॒क्षसः॑ पा॒हि धू॒र्तेररा॑व्णः ।

पा॒हि रीष॑त उ॒त वा॒ जिघां॑सतो॒ बृह॑द्भानो॒ यवि॑ष्ठ्य ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पाहि नो अग्ने रक्षसः पाहि धूर्तेरराव्णः ।

पाहि रीषत उत वा जिघांसतो बृहद्भानो यविष्ठ्य ॥

Samhita Transcription Accented

pāhí no agne rakṣásaḥ pāhí dhūrtérárāvṇaḥ ǀ

pāhí rī́ṣata utá vā jíghāṃsato bṛ́hadbhāno yáviṣṭhya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pāhi no agne rakṣasaḥ pāhi dhūrterarāvṇaḥ ǀ

pāhi rīṣata uta vā jighāṃsato bṛhadbhāno yaviṣṭhya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पा॒हि । नः॒ । अ॒ग्ने॒ । र॒क्षसः॑ । पा॒हि । धू॒र्तेः । अरा॑व्णः ।

पा॒हि । रिष॑तः । उ॒त । वा॒ । जिघां॑सतः । बृह॑द्भानो॒ इति॒ बृह॑त्ऽभानो । यवि॑ष्ठ्य ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पाहि । नः । अग्ने । रक्षसः । पाहि । धूर्तेः । अराव्णः ।

पाहि । रिषतः । उत । वा । जिघांसतः । बृहद्भानो इति बृहत्ऽभानो । यविष्ठ्य ॥

Padapatha Transcription Accented

pāhí ǀ naḥ ǀ agne ǀ rakṣásaḥ ǀ pāhí ǀ dhūrtéḥ ǀ árāvṇaḥ ǀ

pāhí ǀ ríṣataḥ ǀ utá ǀ vā ǀ jíghāṃsataḥ ǀ bṛ́hadbhāno íti bṛ́hat-bhāno ǀ yáviṣṭhya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pāhi ǀ naḥ ǀ agne ǀ rakṣasaḥ ǀ pāhi ǀ dhūrteḥ ǀ arāvṇaḥ ǀ

pāhi ǀ riṣataḥ ǀ uta ǀ vā ǀ jighāṃsataḥ ǀ bṛhadbhāno iti bṛhat-bhāno ǀ yaviṣṭhya ǁ

01.036.16   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.11.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.016   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

घ॒नेव॒ विष्व॒ग्वि ज॒ह्यरा॑व्ण॒स्तपु॑र्जंभ॒ यो अ॑स्म॒ध्रुक् ।

यो मर्त्यः॒ शिशी॑ते॒ अत्य॒क्तुभि॒र्मा नः॒ स रि॒पुरी॑शत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

घनेव विष्वग्वि जह्यराव्णस्तपुर्जंभ यो अस्मध्रुक् ।

यो मर्त्यः शिशीते अत्यक्तुभिर्मा नः स रिपुरीशत ॥

Samhita Transcription Accented

ghanéva víṣvagví jahyárāvṇastápurjambha yó asmadhrúk ǀ

yó mártyaḥ śíśīte átyaktúbhirmā́ naḥ sá ripúrīśata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ghaneva viṣvagvi jahyarāvṇastapurjambha yo asmadhruk ǀ

yo martyaḥ śiśīte atyaktubhirmā naḥ sa ripurīśata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

घ॒नाऽइ॑व । विष्व॑क् । वि । ज॒हि॒ । अरा॑व्णः । तपुः॑ऽजम्भ । यः । अ॒स्म॒ऽध्रुक् ।

यः । मर्त्यः॑ । शिशी॑ते । अति॑ । अ॒क्तुऽभिः॑ । मा । नः॒ । सः । रि॒पुः । ई॒श॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

घनाऽइव । विष्वक् । वि । जहि । अराव्णः । तपुःऽजम्भ । यः । अस्मऽध्रुक् ।

यः । मर्त्यः । शिशीते । अति । अक्तुऽभिः । मा । नः । सः । रिपुः । ईशत ॥

Padapatha Transcription Accented

ghanā́-iva ǀ víṣvak ǀ ví ǀ jahi ǀ árāvṇaḥ ǀ tápuḥ-jambha ǀ yáḥ ǀ asma-dhrúk ǀ

yáḥ ǀ mártyaḥ ǀ śíśīte ǀ áti ǀ aktú-bhiḥ ǀ mā́ ǀ naḥ ǀ sáḥ ǀ ripúḥ ǀ īśata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ghanā-iva ǀ viṣvak ǀ vi ǀ jahi ǀ arāvṇaḥ ǀ tapuḥ-jambha ǀ yaḥ ǀ asma-dhruk ǀ

yaḥ ǀ martyaḥ ǀ śiśīte ǀ ati ǀ aktu-bhiḥ ǀ mā ǀ naḥ ǀ saḥ ǀ ripuḥ ǀ īśata ǁ

01.036.17   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.11.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.017   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ग्निर्व॑व्ने सु॒वीर्य॑म॒ग्निः कण्वा॑य॒ सौभ॑गं ।

अ॒ग्निः प्राव॑न्मि॒त्रोत मेध्या॑तिथिम॒ग्निः सा॒ता उ॑पस्तु॒तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्निर्वव्ने सुवीर्यमग्निः कण्वाय सौभगं ।

अग्निः प्रावन्मित्रोत मेध्यातिथिमग्निः साता उपस्तुतं ॥

Samhita Transcription Accented

agnírvavne suvī́ryamagníḥ káṇvāya sáubhagam ǀ

agníḥ prā́vanmitrótá médhyātithimagníḥ sātā́ upastutám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnirvavne suvīryamagniḥ kaṇvāya saubhagam ǀ

agniḥ prāvanmitrota medhyātithimagniḥ sātā upastutam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ग्निः । व॒व्ने॒ । सु॒ऽवीर्य॑म् । अ॒ग्निः । कण्वा॑य । सौभ॑गम् ।

अ॒ग्निः । प्र । आ॒व॒त् । मि॒त्रा । उ॒त । मेध्य॑ऽअतिथिम् । अ॒ग्निः । सा॒तौ । उ॒प॒ऽस्तु॒तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्निः । वव्ने । सुऽवीर्यम् । अग्निः । कण्वाय । सौभगम् ।

अग्निः । प्र । आवत् । मित्रा । उत । मेध्यऽअतिथिम् । अग्निः । सातौ । उपऽस्तुतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

agníḥ ǀ vavne ǀ su-vī́ryam ǀ agníḥ ǀ káṇvāya ǀ sáubhagam ǀ

agníḥ ǀ prá ǀ āvat ǀ mitrā́ ǀ utá ǀ médhya-atithim ǀ agníḥ ǀ sātáu ǀ upa-stutám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agniḥ ǀ vavne ǀ su-vīryam ǀ agniḥ ǀ kaṇvāya ǀ saubhagam ǀ

agniḥ ǀ pra ǀ āvat ǀ mitrā ǀ uta ǀ medhya-atithim ǀ agniḥ ǀ sātau ǀ upa-stutam ǁ

01.036.18   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.11.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.018   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ग्निना॑ तु॒र्वशं॒ यदुं॑ परा॒वत॑ उ॒ग्रादे॑वं हवामहे ।

अ॒ग्निर्न॑य॒न्नव॑वास्त्वं बृ॒हद्र॑थं तु॒र्वीतिं॒ दस्य॑वे॒ सहः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्निना तुर्वशं यदुं परावत उग्रादेवं हवामहे ।

अग्निर्नयन्नववास्त्वं बृहद्रथं तुर्वीतिं दस्यवे सहः ॥

Samhita Transcription Accented

agnínā turváśam yádum parāváta ugrā́devam havāmahe ǀ

agnírnayannávavāstvam bṛhádratham turvī́tim dásyave sáhaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agninā turvaśam yadum parāvata ugrādevam havāmahe ǀ

agnirnayannavavāstvam bṛhadratham turvītim dasyave sahaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ग्निना॑ । तु॒र्वश॑म् । यदु॑म् । प॒रा॒ऽवतः॑ । उ॒ग्रऽदे॑वम् । ह॒वा॒म॒हे॒ ।

अ॒ग्निः । न॒य॒त् । नव॑ऽवास्त्वम् । बृ॒हत्ऽर॑थम् । तु॒र्वीति॑म् । दस्य॑वे । सहः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्निना । तुर्वशम् । यदुम् । पराऽवतः । उग्रऽदेवम् । हवामहे ।

अग्निः । नयत् । नवऽवास्त्वम् । बृहत्ऽरथम् । तुर्वीतिम् । दस्यवे । सहः ॥

Padapatha Transcription Accented

agnínā ǀ turváśam ǀ yádum ǀ parā-vátaḥ ǀ ugrá-devam ǀ havāmahe ǀ

agníḥ ǀ nayat ǀ náva-vāstvam ǀ bṛhát-ratham ǀ turvī́tim ǀ dásyave ǀ sáhaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agninā ǀ turvaśam ǀ yadum ǀ parā-vataḥ ǀ ugra-devam ǀ havāmahe ǀ

agniḥ ǀ nayat ǀ nava-vāstvam ǀ bṛhat-ratham ǀ turvītim ǀ dasyave ǀ sahaḥ ǁ

01.036.19   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.11.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.019   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नि त्वाम॑ग्ने॒ मनु॑र्दधे॒ ज्योति॒र्जना॑य॒ शश्व॑ते ।

दी॒देथ॒ कण्व॑ ऋ॒तजा॑त उक्षि॒तो यं न॑म॒स्यंति॑ कृ॒ष्टयः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शश्वते ।

दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षितो यं नमस्यंति कृष्टयः ॥

Samhita Transcription Accented

ní tvā́magne mánurdadhe jyótirjánāya śáśvate ǀ

dīdétha káṇva ṛtájāta ukṣitó yám namasyánti kṛṣṭáyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ni tvāmagne manurdadhe jyotirjanāya śaśvate ǀ

dīdetha kaṇva ṛtajāta ukṣito yam namasyanti kṛṣṭayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नि । त्वाम् । अ॒ग्ने॒ । मनुः॑ । द॒धे॒ । ज्योतिः॑ । जना॑य । शश्व॑ते ।

दी॒देथ॑ । कण्वे॑ । ऋ॒तऽजा॑तः । उ॒क्षि॒तः । यम् । न॒म॒स्यन्ति॑ । कृ॒ष्टयः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नि । त्वाम् । अग्ने । मनुः । दधे । ज्योतिः । जनाय । शश्वते ।

दीदेथ । कण्वे । ऋतऽजातः । उक्षितः । यम् । नमस्यन्ति । कृष्टयः ॥

Padapatha Transcription Accented

ní ǀ tvā́m ǀ agne ǀ mánuḥ ǀ dadhe ǀ jyótiḥ ǀ jánāya ǀ śáśvate ǀ

dīdétha ǀ káṇve ǀ ṛtá-jātaḥ ǀ ukṣitáḥ ǀ yám ǀ namasyánti ǀ kṛṣṭáyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ni ǀ tvām ǀ agne ǀ manuḥ ǀ dadhe ǀ jyotiḥ ǀ janāya ǀ śaśvate ǀ

dīdetha ǀ kaṇve ǀ ṛta-jātaḥ ǀ ukṣitaḥ ǀ yam ǀ namasyanti ǀ kṛṣṭayaḥ ǁ

01.036.20   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.11.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.020   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वे॒षासो॑ अ॒ग्नेरम॑वंतो अ॒र्चयो॑ भी॒मासो॒ न प्रती॑तये ।

र॒क्ष॒स्विनः॒ सद॒मिद्या॑तु॒माव॑तो॒ विश्वं॒ सम॒त्रिणं॑ दह ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वेषासो अग्नेरमवंतो अर्चयो भीमासो न प्रतीतये ।

रक्षस्विनः सदमिद्यातुमावतो विश्वं समत्रिणं दह ॥

Samhita Transcription Accented

tveṣā́so agnérámavanto arcáyo bhīmā́so ná prátītaye ǀ

rakṣasvínaḥ sádamídyātumā́vato víśvam sámatríṇam daha ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tveṣāso agneramavanto arcayo bhīmāso na pratītaye ǀ

rakṣasvinaḥ sadamidyātumāvato viśvam samatriṇam daha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वे॒षासः॑ । अ॒ग्नेः । अम॑ऽवन्तः । अ॒र्चयः॑ । भी॒मासः॑ । न । प्रति॑ऽइतये ।

र॒क्ष॒स्विनः॑ । सद॑म् । इत् । या॒तु॒ऽमाव॑तः । विश्व॑म् । सम् । अ॒त्रिण॑म् । द॒ह॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वेषासः । अग्नेः । अमऽवन्तः । अर्चयः । भीमासः । न । प्रतिऽइतये ।

रक्षस्विनः । सदम् । इत् । यातुऽमावतः । विश्वम् । सम् । अत्रिणम् । दह ॥

Padapatha Transcription Accented

tveṣā́saḥ ǀ agnéḥ ǀ áma-vantaḥ ǀ arcáyaḥ ǀ bhīmā́saḥ ǀ ná ǀ práti-itaye ǀ

rakṣasvínaḥ ǀ sádam ǀ ít ǀ yātu-mā́vataḥ ǀ víśvam ǀ sám ǀ atríṇam ǀ daha ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tveṣāsaḥ ǀ agneḥ ǀ ama-vantaḥ ǀ arcayaḥ ǀ bhīmāsaḥ ǀ na ǀ prati-itaye ǀ

rakṣasvinaḥ ǀ sadam ǀ it ǀ yātu-māvataḥ ǀ viśvam ǀ sam ǀ atriṇam ǀ daha ǁ