SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 37

 

1. Info

To:    maruts
From:   kaṇva ghaura
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 2, 4, 6-8, 12); nicṛdgāyatrī (3, 9, 11, 14); pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (10, 15); virāḍgāyatrī (5); gāyatrī (pādanicṛdgāyatrī) (13)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.037.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.12.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.021   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क्री॒ळं वः॒ शर्धो॒ मारु॑तमन॒र्वाणं॑ रथे॒शुभं॑ ।

कण्वा॑ अ॒भि प्र गा॑यत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

क्रीळं वः शर्धो मारुतमनर्वाणं रथेशुभं ।

कण्वा अभि प्र गायत ॥

Samhita Transcription Accented

krīḷám vaḥ śárdho mā́rutamanarvā́ṇam ratheśúbham ǀ

káṇvā abhí prá gāyata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

krīḷam vaḥ śardho mārutamanarvāṇam ratheśubham ǀ

kaṇvā abhi pra gāyata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क्री॒ळम् । वः॒ । शर्धः॑ । मारु॑तम् । अ॒न॒र्वाण॑म् । र॒थे॒ऽशुभ॑म् ।

कण्वाः॑ । अ॒भि । प्र । गा॒य॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

क्रीळम् । वः । शर्धः । मारुतम् । अनर्वाणम् । रथेऽशुभम् ।

कण्वाः । अभि । प्र । गायत ॥

Padapatha Transcription Accented

krīḷám ǀ vaḥ ǀ śárdhaḥ ǀ mā́rutam ǀ anarvā́ṇam ǀ rathe-śúbham ǀ

káṇvāḥ ǀ abhí ǀ prá ǀ gāyata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

krīḷam ǀ vaḥ ǀ śardhaḥ ǀ mārutam ǀ anarvāṇam ǀ rathe-śubham ǀ

kaṇvāḥ ǀ abhi ǀ pra ǀ gāyata ǁ

01.037.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.12.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.022   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ये पृष॑तीभिर्ऋ॒ष्टिभिः॑ सा॒कं वाशी॑भिरं॒जिभिः॑ ।

अजा॑यंत॒ स्वभा॑नवः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ये पृषतीभिर्ऋष्टिभिः साकं वाशीभिरंजिभिः ।

अजायंत स्वभानवः ॥

Samhita Transcription Accented

yé pṛ́ṣatībhirṛṣṭíbhiḥ sākám vā́śībhirañjíbhiḥ ǀ

ájāyanta svábhānavaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ye pṛṣatībhirṛṣṭibhiḥ sākam vāśībhirañjibhiḥ ǀ

ajāyanta svabhānavaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ये । पृष॑तीभिः । ऋ॒ष्टिऽभिः॑ । सा॒कम् । वाशी॑भिः । अ॒ञ्जिऽभिः॑ ।

अजा॑यन्त । स्वऽभा॑नवः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ये । पृषतीभिः । ऋष्टिऽभिः । साकम् । वाशीभिः । अञ्जिऽभिः ।

अजायन्त । स्वऽभानवः ॥

Padapatha Transcription Accented

yé ǀ pṛ́ṣatībhiḥ ǀ ṛṣṭí-bhiḥ ǀ sākám ǀ vā́śībhiḥ ǀ añjí-bhiḥ ǀ

ájāyanta ǀ svá-bhānavaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ye ǀ pṛṣatībhiḥ ǀ ṛṣṭi-bhiḥ ǀ sākam ǀ vāśībhiḥ ǀ añji-bhiḥ ǀ

ajāyanta ǀ sva-bhānavaḥ ǁ

01.037.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.12.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.023   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒हेव॑ शृण्व एषां॒ कशा॒ हस्ते॑षु॒ यद्वदा॑न् ।

नि याम॑ञ्चि॒त्रमृं॑जते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इहेव शृण्व एषां कशा हस्तेषु यद्वदान् ।

नि यामञ्चित्रमृंजते ॥

Samhita Transcription Accented

ihéva śṛṇva eṣām káśā hásteṣu yádvádān ǀ

ní yā́mañcitrámṛñjate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

iheva śṛṇva eṣām kaśā hasteṣu yadvadān ǀ

ni yāmañcitramṛñjate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒हऽइ॑व । शृ॒ण्वे॒ । ए॒षा॒म् । कशाः॑ । हस्ते॑षु । यत् । वदा॑न् ।

नि । याम॑न् । चि॒त्रम् । ऋ॒ञ्ज॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इहऽइव । शृण्वे । एषाम् । कशाः । हस्तेषु । यत् । वदान् ।

नि । यामन् । चित्रम् । ऋञ्जते ॥

Padapatha Transcription Accented

ihá-iva ǀ śṛṇve ǀ eṣām ǀ káśāḥ ǀ hásteṣu ǀ yát ǀ vádān ǀ

ní ǀ yā́man ǀ citrám ǀ ṛñjate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

iha-iva ǀ śṛṇve ǀ eṣām ǀ kaśāḥ ǀ hasteṣu ǀ yat ǀ vadān ǀ

ni ǀ yāman ǀ citram ǀ ṛñjate ǁ

01.037.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.12.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.024   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र वः॒ शर्धा॑य॒ घृष्व॑ये त्वे॒षद्यु॑म्नाय शु॒ष्मिणे॑ ।

दे॒वत्तं॒ ब्रह्म॑ गायत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र वः शर्धाय घृष्वये त्वेषद्युम्नाय शुष्मिणे ।

देवत्तं ब्रह्म गायत ॥

Samhita Transcription Accented

prá vaḥ śárdhāya ghṛ́ṣvaye tveṣádyumnāya śuṣmíṇe ǀ

deváttam bráhma gāyata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra vaḥ śardhāya ghṛṣvaye tveṣadyumnāya śuṣmiṇe ǀ

devattam brahma gāyata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । वः॒ । शर्धा॑य । घृष्व॑ये । त्वे॒षऽद्यु॑म्नाय । शु॒ष्मिणे॑ ।

दे॒वत्त॑म् । ब्रह्म॑ । गा॒य॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । वः । शर्धाय । घृष्वये । त्वेषऽद्युम्नाय । शुष्मिणे ।

देवत्तम् । ब्रह्म । गायत ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ vaḥ ǀ śárdhāya ǀ ghṛ́ṣvaye ǀ tveṣá-dyumnāya ǀ śuṣmíṇe ǀ

deváttam ǀ bráhma ǀ gāyata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ vaḥ ǀ śardhāya ǀ ghṛṣvaye ǀ tveṣa-dyumnāya ǀ śuṣmiṇe ǀ

devattam ǀ brahma ǀ gāyata ǁ

01.037.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.12.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.025   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र शं॑सा॒ गोष्वघ्न्यं॑ क्री॒ळं यच्छर्धो॒ मारु॑तं ।

जंभे॒ रस॑स्य वावृधे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र शंसा गोष्वघ्न्यं क्रीळं यच्छर्धो मारुतं ।

जंभे रसस्य वावृधे ॥

Samhita Transcription Accented

prá śaṃsā góṣvághnyam krīḷám yácchárdho mā́rutam ǀ

jámbhe rásasya vāvṛdhe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra śaṃsā goṣvaghnyam krīḷam yacchardho mārutam ǀ

jambhe rasasya vāvṛdhe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । शं॒स॒ । गोषु॑ । अघ्न्य॑म् । क्री॒ळम् । यत् । शर्धः॑ । मारु॑तम् ।

जम्भे॑ । रस॑स्य । व॒वृ॒धे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । शंस । गोषु । अघ्न्यम् । क्रीळम् । यत् । शर्धः । मारुतम् ।

जम्भे । रसस्य । ववृधे ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ śaṃsa ǀ góṣu ǀ ághnyam ǀ krīḷám ǀ yát ǀ śárdhaḥ ǀ mā́rutam ǀ

jámbhe ǀ rásasya ǀ vavṛdhe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ śaṃsa ǀ goṣu ǀ aghnyam ǀ krīḷam ǀ yat ǀ śardhaḥ ǀ mārutam ǀ

jambhe ǀ rasasya ǀ vavṛdhe ǁ

01.037.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.13.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.026   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

को वो॒ वर्षि॑ष्ठ॒ आ न॑रो दि॒वश्च॒ ग्मश्च॑ धूतयः ।

यत्सी॒मंतं॒ न धू॑नु॒थ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

को वो वर्षिष्ठ आ नरो दिवश्च ग्मश्च धूतयः ।

यत्सीमंतं न धूनुथ ॥

Samhita Transcription Accented

kó vo várṣiṣṭha ā́ naro diváśca gmáśca dhūtayaḥ ǀ

yátsīmántam ná dhūnuthá ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ko vo varṣiṣṭha ā naro divaśca gmaśca dhūtayaḥ ǀ

yatsīmantam na dhūnutha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कः । वः॒ । वर्षि॑ष्ठः । आ । न॒रः॒ । दि॒वः । च॒ । ग्मः । च॒ । धू॒त॒यः॒ ।

यत् । सी॒म् । अन्त॑म् । न । धू॒नु॒थ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कः । वः । वर्षिष्ठः । आ । नरः । दिवः । च । ग्मः । च । धूतयः ।

यत् । सीम् । अन्तम् । न । धूनुथ ॥

Padapatha Transcription Accented

káḥ ǀ vaḥ ǀ várṣiṣṭhaḥ ǀ ā́ ǀ naraḥ ǀ diváḥ ǀ ca ǀ gmáḥ ǀ ca ǀ dhūtayaḥ ǀ

yát ǀ sīm ǀ ántam ǀ ná ǀ dhūnuthá ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kaḥ ǀ vaḥ ǀ varṣiṣṭhaḥ ǀ ā ǀ naraḥ ǀ divaḥ ǀ ca ǀ gmaḥ ǀ ca ǀ dhūtayaḥ ǀ

yat ǀ sīm ǀ antam ǀ na ǀ dhūnutha ǁ

01.037.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.13.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.027   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नि वो॒ यामा॑य॒ मानु॑षो द॒ध्र उ॒ग्राय॑ म॒न्यवे॑ ।

जिही॑त॒ पर्व॑तो गि॒रिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नि वो यामाय मानुषो दध्र उग्राय मन्यवे ।

जिहीत पर्वतो गिरिः ॥

Samhita Transcription Accented

ní vo yā́māya mā́nuṣo dadhrá ugrā́ya manyáve ǀ

jíhīta párvato giríḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ni vo yāmāya mānuṣo dadhra ugrāya manyave ǀ

jihīta parvato giriḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नि । वः॒ । यामा॑य । मानु॑षः । द॒ध्रे । उ॒ग्राय॑ । म॒न्यवे॑ ।

जिही॑त । पर्व॑तः । गि॒रिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नि । वः । यामाय । मानुषः । दध्रे । उग्राय । मन्यवे ।

जिहीत । पर्वतः । गिरिः ॥

Padapatha Transcription Accented

ní ǀ vaḥ ǀ yā́māya ǀ mā́nuṣaḥ ǀ dadhré ǀ ugrā́ya ǀ manyáve ǀ

jíhīta ǀ párvataḥ ǀ giríḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ni ǀ vaḥ ǀ yāmāya ǀ mānuṣaḥ ǀ dadhre ǀ ugrāya ǀ manyave ǀ

jihīta ǀ parvataḥ ǀ giriḥ ǁ

01.037.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.13.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.028   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

येषा॒मज्मे॑षु पृथि॒वी जु॑जु॒र्वाँ इ॑व वि॒श्पतिः॑ ।

भि॒या यामे॑षु॒ रेज॑ते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

येषामज्मेषु पृथिवी जुजुर्वाँ इव विश्पतिः ।

भिया यामेषु रेजते ॥

Samhita Transcription Accented

yéṣāmájmeṣu pṛthivī́ jujurvā́m̐ iva viśpátiḥ ǀ

bhiyā́ yā́meṣu réjate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yeṣāmajmeṣu pṛthivī jujurvām̐ iva viśpatiḥ ǀ

bhiyā yāmeṣu rejate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

येषा॑म् । अज्मे॑षु । पृ॒थि॒वी । जु॒जु॒र्वान्ऽइ॑व । वि॒श्पतिः॑ ।

भि॒या । यामे॑षु । रेज॑ते ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

येषाम् । अज्मेषु । पृथिवी । जुजुर्वान्ऽइव । विश्पतिः ।

भिया । यामेषु । रेजते ॥

Padapatha Transcription Accented

yéṣām ǀ ájmeṣu ǀ pṛthivī́ ǀ jujurvā́n-iva ǀ viśpátiḥ ǀ

bhiyā́ ǀ yā́meṣu ǀ réjate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yeṣām ǀ ajmeṣu ǀ pṛthivī ǀ jujurvān-iva ǀ viśpatiḥ ǀ

bhiyā ǀ yāmeṣu ǀ rejate ǁ

01.037.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.13.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.029   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स्थि॒रं हि जान॑मेषां॒ वयो॑ मा॒तुर्निरे॑तवे ।

यत्सी॒मनु॑ द्वि॒ता शवः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स्थिरं हि जानमेषां वयो मातुर्निरेतवे ।

यत्सीमनु द्विता शवः ॥

Samhita Transcription Accented

sthirám hí jā́nameṣām váyo mātúrníretave ǀ

yátsīmánu dvitā́ śávaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sthiram hi jānameṣām vayo māturniretave ǀ

yatsīmanu dvitā śavaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स्थि॒रम् । हि । जान॑म् । ए॒षा॒म् । वयः॑ । मा॒तुः । निःऽए॑तवे ।

यत् । सी॒म् । अनु॑ । द्वि॒ता । शवः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

स्थिरम् । हि । जानम् । एषाम् । वयः । मातुः । निःऽएतवे ।

यत् । सीम् । अनु । द्विता । शवः ॥

Padapatha Transcription Accented

sthirám ǀ hí ǀ jā́nam ǀ eṣām ǀ váyaḥ ǀ mātúḥ ǀ níḥ-etave ǀ

yát ǀ sīm ǀ ánu ǀ dvitā́ ǀ śávaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sthiram ǀ hi ǀ jānam ǀ eṣām ǀ vayaḥ ǀ mātuḥ ǀ niḥ-etave ǀ

yat ǀ sīm ǀ anu ǀ dvitā ǀ śavaḥ ǁ

01.037.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.13.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.030   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उदु॒ त्ये सू॒नवो॒ गिरः॒ काष्ठा॒ अज्मे॑ष्वत्नत ।

वा॒श्रा अ॑भि॒ज्ञु यात॑वे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उदु त्ये सूनवो गिरः काष्ठा अज्मेष्वत्नत ।

वाश्रा अभिज्ञु यातवे ॥

Samhita Transcription Accented

údu tyé sūnávo gíraḥ kā́ṣṭhā ájmeṣvatnata ǀ

vāśrā́ abhijñú yā́tave ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

udu tye sūnavo giraḥ kāṣṭhā ajmeṣvatnata ǀ

vāśrā abhijñu yātave ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उत् । ऊं॒ इति॑ । त्ये । सू॒नवः॑ । गिरः॑ । काष्ठाः॑ । अज्मे॑षु । अ॒त्न॒त॒ ।

वा॒श्राः । अ॒भि॒ऽज्ञु । यात॑वे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत् । ऊं इति । त्ये । सूनवः । गिरः । काष्ठाः । अज्मेषु । अत्नत ।

वाश्राः । अभिऽज्ञु । यातवे ॥

Padapatha Transcription Accented

út ǀ ūṃ íti ǀ tyé ǀ sūnávaḥ ǀ gíraḥ ǀ kā́ṣṭhāḥ ǀ ájmeṣu ǀ atnata ǀ

vāśrā́ḥ ǀ abhi-jñú ǀ yā́tave ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ut ǀ ūṃ iti ǀ tye ǀ sūnavaḥ ǀ giraḥ ǀ kāṣṭhāḥ ǀ ajmeṣu ǀ atnata ǀ

vāśrāḥ ǀ abhi-jñu ǀ yātave ǁ

01.037.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.14.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.031   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्यं चि॑द्घा दी॒र्घं पृ॒थुं मि॒हो नपा॑त॒ममृ॑ध्रं ।

प्र च्या॑वयंति॒ याम॑भिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्यं चिद्घा दीर्घं पृथुं मिहो नपातममृध्रं ।

प्र च्यावयंति यामभिः ॥

Samhita Transcription Accented

tyám cidghā dīrghám pṛthúm mihó nápātamámṛdhram ǀ

prá cyāvayanti yā́mabhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tyam cidghā dīrgham pṛthum miho napātamamṛdhram ǀ

pra cyāvayanti yāmabhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्यम् । चि॒त् । घ॒ । दी॒र्घम् । पृ॒थुम् । मि॒हः । नपा॑तम् । अमृ॑ध्रम् ।

प्र । च्य॒व॒य॒न्ति॒ । याम॑ऽभिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्यम् । चित् । घ । दीर्घम् । पृथुम् । मिहः । नपातम् । अमृध्रम् ।

प्र । च्यवयन्ति । यामऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

tyám ǀ cit ǀ gha ǀ dīrghám ǀ pṛthúm ǀ miháḥ ǀ nápātam ǀ ámṛdhram ǀ

prá ǀ cyavayanti ǀ yā́ma-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tyam ǀ cit ǀ gha ǀ dīrgham ǀ pṛthum ǀ mihaḥ ǀ napātam ǀ amṛdhram ǀ

pra ǀ cyavayanti ǀ yāma-bhiḥ ǁ

01.037.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.14.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.032   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मरु॑तो॒ यद्ध॑ वो॒ बलं॒ जनाँ॑ अचुच्यवीतन ।

गि॒रीँर॑चुच्यवीतन ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मरुतो यद्ध वो बलं जनाँ अचुच्यवीतन ।

गिरीँरचुच्यवीतन ॥

Samhita Transcription Accented

máruto yáddha vo bálam jánām̐ acucyavītana ǀ

girī́m̐racucyavītana ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

maruto yaddha vo balam janām̐ acucyavītana ǀ

girīm̐racucyavītana ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मरु॑तः । यत् । ह॒ । वः॒ । बल॑म् । जना॑न् । अ॒चु॒च्य॒वी॒त॒न॒ ।

गि॒रीन् । अ॒चु॒च्य॒वी॒त॒न॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मरुतः । यत् । ह । वः । बलम् । जनान् । अचुच्यवीतन ।

गिरीन् । अचुच्यवीतन ॥

Padapatha Transcription Accented

márutaḥ ǀ yát ǀ ha ǀ vaḥ ǀ bálam ǀ jánān ǀ acucyavītana ǀ

girī́n ǀ acucyavītana ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

marutaḥ ǀ yat ǀ ha ǀ vaḥ ǀ balam ǀ janān ǀ acucyavītana ǀ

girīn ǀ acucyavītana ǁ

01.037.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.14.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.033   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यद्ध॒ यांति॑ म॒रुतः॒ सं ह॑ ब्रुव॒तेऽध्व॒न्ना ।

शृ॒णोति॒ कश्चि॑देषां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यद्ध यांति मरुतः सं ह ब्रुवतेऽध्वन्ना ।

शृणोति कश्चिदेषां ॥

Samhita Transcription Accented

yáddha yā́nti marútaḥ sám ha bruvaté’dhvannā́ ǀ

śṛṇóti káścideṣām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yaddha yānti marutaḥ sam ha bruvate’dhvannā ǀ

śṛṇoti kaścideṣām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । ह॒ । यान्ति॑ । म॒रुतः॑ । सम् । ह॒ । ब्रु॒व॒ते॒ । अध्व॑न् । आ ।

शृ॒णोति॑ । कः । चि॒त् । ए॒षा॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । ह । यान्ति । मरुतः । सम् । ह । ब्रुवते । अध्वन् । आ ।

शृणोति । कः । चित् । एषाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ ha ǀ yā́nti ǀ marútaḥ ǀ sám ǀ ha ǀ bruvate ǀ ádhvan ǀ ā́ ǀ

śṛṇóti ǀ káḥ ǀ cit ǀ eṣām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ ha ǀ yānti ǀ marutaḥ ǀ sam ǀ ha ǀ bruvate ǀ adhvan ǀ ā ǀ

śṛṇoti ǀ kaḥ ǀ cit ǀ eṣām ǁ

01.037.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.14.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.034   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र या॑त॒ शीभ॑मा॒शुभिः॒ संति॒ कण्वे॑षु वो॒ दुवः॑ ।

तत्रो॒ षु मा॑दयाध्वै ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र यात शीभमाशुभिः संति कण्वेषु वो दुवः ।

तत्रो षु मादयाध्वै ॥

Samhita Transcription Accented

prá yāta śī́bhamāśúbhiḥ sánti káṇveṣu vo dúvaḥ ǀ

tátro ṣú mādayādhvai ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra yāta śībhamāśubhiḥ santi kaṇveṣu vo duvaḥ ǀ

tatro ṣu mādayādhvai ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । या॒त॒ । शीभ॑म् । आ॒शुऽभिः॑ । सन्ति॑ । कण्वे॑षु । वः॒ । दुवः॑ ।

तत्रो॒ इति॑ । सु । मा॒द॒या॒ध्वै॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । यात । शीभम् । आशुऽभिः । सन्ति । कण्वेषु । वः । दुवः ।

तत्रो इति । सु । मादयाध्वै ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ yāta ǀ śī́bham ǀ āśú-bhiḥ ǀ sánti ǀ káṇveṣu ǀ vaḥ ǀ dúvaḥ ǀ

tátro íti ǀ sú ǀ mādayādhvai ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ yāta ǀ śībham ǀ āśu-bhiḥ ǀ santi ǀ kaṇveṣu ǀ vaḥ ǀ duvaḥ ǀ

tatro iti ǀ su ǀ mādayādhvai ǁ

01.037.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.14.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.035   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अस्ति॒ हि ष्मा॒ मदा॑य वः॒ स्मसि॑ ष्मा व॒यमे॑षां ।

विश्वं॑ चि॒दायु॑र्जी॒वसे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्ति हि ष्मा मदाय वः स्मसि ष्मा वयमेषां ।

विश्वं चिदायुर्जीवसे ॥

Samhita Transcription Accented

ásti hí ṣmā mádāya vaḥ smási ṣmā vayámeṣām ǀ

víśvam cidā́yurjīváse ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asti hi ṣmā madāya vaḥ smasi ṣmā vayameṣām ǀ

viśvam cidāyurjīvase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अस्ति॑ । हि । स्म॒ । मदा॑य । वः॒ । स्मसि॑ । स्म॒ । व॒यम् । ए॒षा॒म् ।

विश्व॑म् । चि॒त् । आयुः॑ । जी॒वसे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्ति । हि । स्म । मदाय । वः । स्मसि । स्म । वयम् । एषाम् ।

विश्वम् । चित् । आयुः । जीवसे ॥

Padapatha Transcription Accented

ásti ǀ hí ǀ sma ǀ mádāya ǀ vaḥ ǀ smási ǀ sma ǀ vayám ǀ eṣām ǀ

víśvam ǀ cit ǀ ā́yuḥ ǀ jīváse ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asti ǀ hi ǀ sma ǀ madāya ǀ vaḥ ǀ smasi ǀ sma ǀ vayam ǀ eṣām ǀ

viśvam ǀ cit ǀ āyuḥ ǀ jīvase ǁ