SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 38

 

1. Info

To:    maruts
From:   kaṇva ghaura
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (2, 4, 6, 7, 9, 10); gāyatrī (1, 8, 11, 13, 15); pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (5, 12); gāyatrī (pādanicṛdgāyatrī) (3); yavamadhyāvirāḍgāyatrī (14)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.038.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.15.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.036   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

कद्ध॑ नू॒नं क॑धप्रियः पि॒ता पु॒त्रं न हस्त॑योः ।

द॒धि॒ध्वे वृ॑क्तबर्हिषः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कद्ध नूनं कधप्रियः पिता पुत्रं न हस्तयोः ।

दधिध्वे वृक्तबर्हिषः ॥

Samhita Transcription Accented

káddha nūnám kadhapriyaḥ pitā́ putrám ná hástayoḥ ǀ

dadhidhvé vṛktabarhiṣaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kaddha nūnam kadhapriyaḥ pitā putram na hastayoḥ ǀ

dadhidhve vṛktabarhiṣaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कत् । ह॒ । नू॒नम् । क॒ध॒ऽप्रि॒यः॒ । पि॒ता । पु॒त्रम् । न । हस्त॑योः ।

द॒धि॒ध्वे । वृ॒क्त॒ऽब॒र्हि॒षः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कत् । ह । नूनम् । कधऽप्रियः । पिता । पुत्रम् । न । हस्तयोः ।

दधिध्वे । वृक्तऽबर्हिषः ॥

Padapatha Transcription Accented

kát ǀ ha ǀ nūnám ǀ kadha-priyaḥ ǀ pitā́ ǀ putrám ǀ ná ǀ hástayoḥ ǀ

dadhidhvé ǀ vṛkta-barhiṣaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kat ǀ ha ǀ nūnam ǀ kadha-priyaḥ ǀ pitā ǀ putram ǀ na ǀ hastayoḥ ǀ

dadhidhve ǀ vṛkta-barhiṣaḥ ǁ

01.038.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.15.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.037   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क्व॑ नू॒नं कद्वो॒ अर्थं॒ गंता॑ दि॒वो न पृ॑थि॒व्याः ।

क्व॑ वो॒ गावो॒ न र॑ण्यंति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

क्व नूनं कद्वो अर्थं गंता दिवो न पृथिव्याः ।

क्व वो गावो न रण्यंति ॥

Samhita Transcription Accented

kvá nūnám kádvo ártham gántā divó ná pṛthivyā́ḥ ǀ

kvá vo gā́vo ná raṇyanti ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kva nūnam kadvo artham gantā divo na pṛthivyāḥ ǀ

kva vo gāvo na raṇyanti ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क्व॑ । नू॒नम् । कत् । वः॒ । अर्थ॑म् । गन्त॑ । दि॒वः । न । पृ॒थि॒व्याः ।

क्व॑ । वः॒ । गावः॑ । न । र॒ण्य॒न्ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

क्व । नूनम् । कत् । वः । अर्थम् । गन्त । दिवः । न । पृथिव्याः ।

क्व । वः । गावः । न । रण्यन्ति ॥

Padapatha Transcription Accented

kvá ǀ nūnám ǀ kát ǀ vaḥ ǀ ártham ǀ gánta ǀ diváḥ ǀ ná ǀ pṛthivyā́ḥ ǀ

kvá ǀ vaḥ ǀ gā́vaḥ ǀ ná ǀ raṇyanti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kva ǀ nūnam ǀ kat ǀ vaḥ ǀ artham ǀ ganta ǀ divaḥ ǀ na ǀ pṛthivyāḥ ǀ

kva ǀ vaḥ ǀ gāvaḥ ǀ na ǀ raṇyanti ǁ

01.038.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.15.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.038   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क्व॑ वः सु॒म्ना नव्यां॑सि॒ मरु॑तः॒ क्व॑ सुवि॒ता ।

क्वो॒३॒॑ विश्वा॑नि॒ सौभ॑गा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

क्व वः सुम्ना नव्यांसि मरुतः क्व सुविता ।

क्वो विश्वानि सौभगा ॥

Samhita Transcription Accented

kvá vaḥ sumnā́ návyāṃsi márutaḥ kvá suvitā́ ǀ

kvó víśvāni sáubhagā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kva vaḥ sumnā navyāṃsi marutaḥ kva suvitā ǀ

kvo viśvāni saubhagā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क्व॑ । वः॒ । सु॒म्ना । नव्यां॑सि । मरु॑तः । क्व॑ । सु॒वि॒ता ।

क्वो॒३॒॑ इति॑ । विश्वा॑नि । सौभ॑गा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

क्व । वः । सुम्ना । नव्यांसि । मरुतः । क्व । सुविता ।

क्वो इति । विश्वानि । सौभगा ॥

Padapatha Transcription Accented

kvá ǀ vaḥ ǀ sumnā́ ǀ návyāṃsi ǀ márutaḥ ǀ kvá ǀ suvitā́ ǀ

kvó íti ǀ víśvāni ǀ sáubhagā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kva ǀ vaḥ ǀ sumnā ǀ navyāṃsi ǀ marutaḥ ǀ kva ǀ suvitā ǀ

kvo iti ǀ viśvāni ǀ saubhagā ǁ

01.038.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.15.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.039   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यद्यू॒यं पृ॑श्निमातरो॒ मर्ता॑सः॒ स्यात॑न ।

स्तो॒ता वो॑ अ॒मृतः॑ स्यात् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यद्यूयं पृश्निमातरो मर्तासः स्यातन ।

स्तोता वो अमृतः स्यात् ॥

Samhita Transcription Accented

yádyūyám pṛśnimātaro mártāsaḥ syā́tana ǀ

stotā́ vo amṛ́taḥ syāt ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yadyūyam pṛśnimātaro martāsaḥ syātana ǀ

stotā vo amṛtaḥ syāt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । यू॒यम् । पृ॒श्नि॒ऽमा॒त॒रः॒ । मर्ता॑सः । स्यात॑न ।

स्तो॒ता । वः॒ । अ॒मृतः॑ । स्या॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । यूयम् । पृश्निऽमातरः । मर्तासः । स्यातन ।

स्तोता । वः । अमृतः । स्यात् ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ yūyám ǀ pṛśni-mātaraḥ ǀ mártāsaḥ ǀ syā́tana ǀ

stotā́ ǀ vaḥ ǀ amṛ́taḥ ǀ syāt ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ yūyam ǀ pṛśni-mātaraḥ ǀ martāsaḥ ǀ syātana ǀ

stotā ǀ vaḥ ǀ amṛtaḥ ǀ syāt ǁ

01.038.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.15.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.040   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मा वो॑ मृ॒गो न यव॑से जरि॒ता भू॒दजो॑ष्यः ।

प॒था य॒मस्य॑ गा॒दुप॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मा वो मृगो न यवसे जरिता भूदजोष्यः ।

पथा यमस्य गादुप ॥

Samhita Transcription Accented

mā́ vo mṛgó ná yávase jaritā́ bhūdájoṣyaḥ ǀ

pathā́ yamásya gādúpa ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mā vo mṛgo na yavase jaritā bhūdajoṣyaḥ ǀ

pathā yamasya gādupa ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मा । वः॒ । मृ॒गः । न । यव॑से । ज॒रि॒ता । भू॒त् । अजो॑ष्यः ।

प॒था । य॒मस्य॑ । गा॒त् । उप॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मा । वः । मृगः । न । यवसे । जरिता । भूत् । अजोष्यः ।

पथा । यमस्य । गात् । उप ॥

Padapatha Transcription Accented

mā́ ǀ vaḥ ǀ mṛgáḥ ǀ ná ǀ yávase ǀ jaritā́ ǀ bhūt ǀ ájoṣyaḥ ǀ

pathā́ ǀ yamásya ǀ gāt ǀ úpa ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mā ǀ vaḥ ǀ mṛgaḥ ǀ na ǀ yavase ǀ jaritā ǀ bhūt ǀ ajoṣyaḥ ǀ

pathā ǀ yamasya ǀ gāt ǀ upa ǁ

01.038.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.16.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.041   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मो षु णः॒ परा॑परा॒ निर्ऋ॑तिर्दु॒र्हणा॑ वधीत् ।

प॒दी॒ष्ट तृष्ण॑या स॒ह ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मो षु णः परापरा निर्ऋतिर्दुर्हणा वधीत् ।

पदीष्ट तृष्णया सह ॥

Samhita Transcription Accented

mó ṣú ṇaḥ párāparā nírṛtirdurháṇā vadhīt ǀ

padīṣṭá tṛ́ṣṇayā sahá ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mo ṣu ṇaḥ parāparā nirṛtirdurhaṇā vadhīt ǀ

padīṣṭa tṛṣṇayā saha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मो इति॑ । सु । नः॒ । परा॑ऽपरा । निःऽऋ॑तिः । दुः॒ऽहना॑ । व॒धी॒त् ।

प॒दी॒ष्ट । तृष्ण॑या । स॒ह ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मो इति । सु । नः । पराऽपरा । निःऽऋतिः । दुःऽहना । वधीत् ।

पदीष्ट । तृष्णया । सह ॥

Padapatha Transcription Accented

mó íti ǀ sú ǀ naḥ ǀ párā-parā ǀ níḥ-ṛtiḥ ǀ duḥ-hánā ǀ vadhīt ǀ

padīṣṭá ǀ tṛ́ṣṇayā ǀ sahá ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mo iti ǀ su ǀ naḥ ǀ parā-parā ǀ niḥ-ṛtiḥ ǀ duḥ-hanā ǀ vadhīt ǀ

padīṣṭa ǀ tṛṣṇayā ǀ saha ǁ

01.038.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.16.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.042   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒त्यं त्वे॒षा अम॑वंतो॒ धन्व॑ञ्चि॒दा रु॒द्रिया॑सः ।

मिहं॑ कृण्वंत्यवा॒तां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सत्यं त्वेषा अमवंतो धन्वञ्चिदा रुद्रियासः ।

मिहं कृण्वंत्यवातां ॥

Samhita Transcription Accented

satyám tveṣā́ ámavanto dhánvañcidā́ rudríyāsaḥ ǀ

míham kṛṇvantyavātā́m ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

satyam tveṣā amavanto dhanvañcidā rudriyāsaḥ ǀ

miham kṛṇvantyavātām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒त्यम् । त्वे॒षाः । अम॑ऽवन्तः । धन्व॑न् । चि॒त् । आ । रु॒द्रिया॑सः ।

मिह॑म् । कृ॒ण्व॒न्ति॒ । अ॒वा॒ताम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सत्यम् । त्वेषाः । अमऽवन्तः । धन्वन् । चित् । आ । रुद्रियासः ।

मिहम् । कृण्वन्ति । अवाताम् ॥

Padapatha Transcription Accented

satyám ǀ tveṣā́ḥ ǀ áma-vantaḥ ǀ dhánvan ǀ cit ǀ ā́ ǀ rudríyāsaḥ ǀ

míham ǀ kṛṇvanti ǀ avātā́m ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

satyam ǀ tveṣāḥ ǀ ama-vantaḥ ǀ dhanvan ǀ cit ǀ ā ǀ rudriyāsaḥ ǀ

miham ǀ kṛṇvanti ǀ avātām ǁ

01.038.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.16.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.043   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वा॒श्रेव॑ वि॒द्युन्मि॑माति व॒त्सं न मा॒ता सि॑षक्ति ।

यदे॑षां वृ॒ष्टिरस॑र्जि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वाश्रेव विद्युन्मिमाति वत्सं न माता सिषक्ति ।

यदेषां वृष्टिरसर्जि ॥

Samhita Transcription Accented

vāśréva vidyúnmimāti vatsám ná mātā́ siṣakti ǀ

yádeṣām vṛṣṭírásarji ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vāśreva vidyunmimāti vatsam na mātā siṣakti ǀ

yadeṣām vṛṣṭirasarji ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वा॒श्राऽइ॑व । वि॒ऽद्युत् । मि॒मा॒ति॒ । व॒त्सम् । न । मा॒ता । सि॒स॒क्ति॒ ।

यत् । ए॒षा॒म् । वृ॒ष्टिः । अस॑र्जि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वाश्राऽइव । विऽद्युत् । मिमाति । वत्सम् । न । माता । सिसक्ति ।

यत् । एषाम् । वृष्टिः । असर्जि ॥

Padapatha Transcription Accented

vāśrā́-iva ǀ vi-dyút ǀ mimāti ǀ vatsám ǀ ná ǀ mātā́ ǀ sisakti ǀ

yát ǀ eṣām ǀ vṛṣṭíḥ ǀ ásarji ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vāśrā-iva ǀ vi-dyut ǀ mimāti ǀ vatsam ǀ na ǀ mātā ǀ sisakti ǀ

yat ǀ eṣām ǀ vṛṣṭiḥ ǀ asarji ǁ

01.038.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.16.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.044   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दिवा॑ चि॒त्तमः॑ कृण्वंति प॒र्जन्ये॑नोदवा॒हेन॑ ।

यत्पृ॑थि॒वीं व्युं॒दंति॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दिवा चित्तमः कृण्वंति पर्जन्येनोदवाहेन ।

यत्पृथिवीं व्युंदंति ॥

Samhita Transcription Accented

dívā cittámaḥ kṛṇvanti parjányenodavāhéna ǀ

yátpṛthivī́m vyundánti ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

divā cittamaḥ kṛṇvanti parjanyenodavāhena ǀ

yatpṛthivīm vyundanti ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दिवा॑ । चि॒त् । तमः॑ । कृ॒ण्व॒न्ति॒ । प॒र्जन्ये॑न । उ॒द॒ऽवा॒हेन॑ ।

यत् । पृ॒थि॒वीम् । वि॒ऽउ॒न्दन्ति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दिवा । चित् । तमः । कृण्वन्ति । पर्जन्येन । उदऽवाहेन ।

यत् । पृथिवीम् । विऽउन्दन्ति ॥

Padapatha Transcription Accented

dívā ǀ cit ǀ támaḥ ǀ kṛṇvanti ǀ parjányena ǀ uda-vāhéna ǀ

yát ǀ pṛthivī́m ǀ vi-undánti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

divā ǀ cit ǀ tamaḥ ǀ kṛṇvanti ǀ parjanyena ǀ uda-vāhena ǀ

yat ǀ pṛthivīm ǀ vi-undanti ǁ

01.038.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.16.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.045   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अध॑ स्व॒नान्म॒रुतां॒ विश्व॒मा सद्म॒ पार्थि॑वं ।

अरे॑जंत॒ प्र मानु॑षाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अध स्वनान्मरुतां विश्वमा सद्म पार्थिवं ।

अरेजंत प्र मानुषाः ॥

Samhita Transcription Accented

ádha svanā́nmarútām víśvamā́ sádma pā́rthivam ǀ

árejanta prá mā́nuṣāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

adha svanānmarutām viśvamā sadma pārthivam ǀ

arejanta pra mānuṣāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अध॑ । स्व॒नात् । म॒रुता॑म् । विश्व॑म् । आ । सद्म॑ । पार्थि॑वम् ।

अरे॑जन्त । प्र । मानु॑षाः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अध । स्वनात् । मरुताम् । विश्वम् । आ । सद्म । पार्थिवम् ।

अरेजन्त । प्र । मानुषाः ॥

Padapatha Transcription Accented

ádha ǀ svanā́t ǀ marútām ǀ víśvam ǀ ā́ ǀ sádma ǀ pā́rthivam ǀ

árejanta ǀ prá ǀ mā́nuṣāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

adha ǀ svanāt ǀ marutām ǀ viśvam ǀ ā ǀ sadma ǀ pārthivam ǀ

arejanta ǀ pra ǀ mānuṣāḥ ǁ

01.038.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.17.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.046   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मरु॑तो वीळुपा॒णिभि॑श्चि॒त्रा रोध॑स्वती॒रनु॑ ।

या॒तेमखि॑द्रयामभिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मरुतो वीळुपाणिभिश्चित्रा रोधस्वतीरनु ।

यातेमखिद्रयामभिः ॥

Samhita Transcription Accented

máruto vīḷupāṇíbhiścitrā́ ródhasvatīránu ǀ

yātémákhidrayāmabhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

maruto vīḷupāṇibhiścitrā rodhasvatīranu ǀ

yātemakhidrayāmabhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मरु॑तः । वी॒ळु॒पा॒णिऽभिः॑ । चि॒त्राः । रोध॑स्वतीः । अनु॑ ।

या॒त । ई॒म् । अखि॑द्रयामऽभिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मरुतः । वीळुपाणिऽभिः । चित्राः । रोधस्वतीः । अनु ।

यात । ईम् । अखिद्रयामऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

márutaḥ ǀ vīḷupāṇí-bhiḥ ǀ citrā́ḥ ǀ ródhasvatīḥ ǀ ánu ǀ

yātá ǀ īm ǀ ákhidrayāma-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

marutaḥ ǀ vīḷupāṇi-bhiḥ ǀ citrāḥ ǀ rodhasvatīḥ ǀ anu ǀ

yāta ǀ īm ǀ akhidrayāma-bhiḥ ǁ

01.038.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.17.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.047   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स्थि॒रा वः॑ संतु ने॒मयो॒ रथा॒ अश्वा॑स एषां ।

सुसं॑स्कृता अ॒भीश॑वः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स्थिरा वः संतु नेमयो रथा अश्वास एषां ।

सुसंस्कृता अभीशवः ॥

Samhita Transcription Accented

sthirā́ vaḥ santu nemáyo ráthā áśvāsa eṣām ǀ

súsaṃskṛtā abhī́śavaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sthirā vaḥ santu nemayo rathā aśvāsa eṣām ǀ

susaṃskṛtā abhīśavaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स्थि॒राः । वः॒ । स॒न्तु॒ । ने॒मयः॑ । रथाः॑ । अश्वा॑सः । ए॒षा॒म् ।

सुऽसं॑स्कृताः । अ॒भीश॑वः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

स्थिराः । वः । सन्तु । नेमयः । रथाः । अश्वासः । एषाम् ।

सुऽसंस्कृताः । अभीशवः ॥

Padapatha Transcription Accented

sthirā́ḥ ǀ vaḥ ǀ santu ǀ nemáyaḥ ǀ ráthāḥ ǀ áśvāsaḥ ǀ eṣām ǀ

sú-saṃskṛtāḥ ǀ abhī́śavaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sthirāḥ ǀ vaḥ ǀ santu ǀ nemayaḥ ǀ rathāḥ ǀ aśvāsaḥ ǀ eṣām ǀ

su-saṃskṛtāḥ ǀ abhīśavaḥ ǁ

01.038.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.17.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.048   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अच्छा॑ वदा॒ तना॑ गि॒रा ज॒रायै॒ ब्रह्म॑ण॒स्पतिं॑ ।

अ॒ग्निं मि॒त्रं न द॑र्श॒तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अच्छा वदा तना गिरा जरायै ब्रह्मणस्पतिं ।

अग्निं मित्रं न दर्शतं ॥

Samhita Transcription Accented

ácchā vadā tánā girā́ jarā́yai bráhmaṇaspátim ǀ

agním mitrám ná darśatám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

acchā vadā tanā girā jarāyai brahmaṇaspatim ǀ

agnim mitram na darśatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अच्छ॑ । व॒द॒ । तना॑ । गि॒रा । ज॒रायै॑ । ब्रह्म॑णः । पति॑म् ।

अ॒ग्निम् । मि॒त्रम् । न । द॒र्श॒तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अच्छ । वद । तना । गिरा । जरायै । ब्रह्मणः । पतिम् ।

अग्निम् । मित्रम् । न । दर्शतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

áccha ǀ vada ǀ tánā ǀ girā́ ǀ jarā́yai ǀ bráhmaṇaḥ ǀ pátim ǀ

agním ǀ mitrám ǀ ná ǀ darśatám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

accha ǀ vada ǀ tanā ǀ girā ǀ jarāyai ǀ brahmaṇaḥ ǀ patim ǀ

agnim ǀ mitram ǀ na ǀ darśatam ǁ

01.038.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.17.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.049   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मि॒मी॒हि श्लोक॑मा॒स्ये॑ प॒र्जन्य॑ इव ततनः ।

गाय॑ गाय॒त्रमु॒क्थ्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मिमीहि श्लोकमास्ये पर्जन्य इव ततनः ।

गाय गायत्रमुक्थ्यं ॥

Samhita Transcription Accented

mimīhí ślókamāsyé parjánya iva tatanaḥ ǀ

gā́ya gāyatrámukthyám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mimīhi ślokamāsye parjanya iva tatanaḥ ǀ

gāya gāyatramukthyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मि॒मी॒हि । श्लोक॑म् । आ॒स्ये॑ । प॒र्जन्यः॑ऽइव । त॒त॒नः॒ ।

गाय॑ । गा॒य॒त्रम् । उ॒क्थ्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मिमीहि । श्लोकम् । आस्ये । पर्जन्यःऽइव । ततनः ।

गाय । गायत्रम् । उक्थ्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

mimīhí ǀ ślókam ǀ āsyé ǀ parjányaḥ-iva ǀ tatanaḥ ǀ

gā́ya ǀ gāyatrám ǀ ukthyám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mimīhi ǀ ślokam ǀ āsye ǀ parjanyaḥ-iva ǀ tatanaḥ ǀ

gāya ǀ gāyatram ǀ ukthyam ǁ

01.038.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.17.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.050   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वंद॑स्व॒ मारु॑तं ग॒णं त्वे॒षं प॑न॒स्युम॒र्किणं॑ ।

अ॒स्मे वृ॒द्धा अ॑सन्नि॒ह ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वंदस्व मारुतं गणं त्वेषं पनस्युमर्किणं ।

अस्मे वृद्धा असन्निह ॥

Samhita Transcription Accented

vándasva mā́rutam gaṇám tveṣám panasyúmarkíṇam ǀ

asmé vṛddhā́ asannihá ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vandasva mārutam gaṇam tveṣam panasyumarkiṇam ǀ

asme vṛddhā asanniha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वन्द॑स्व । मारु॑तम् । ग॒णम् । त्वे॒षम् । प॒न॒स्युम् । अ॒र्किण॑म् ।

अ॒स्मे इति॑ । वृ॒द्धाः । अ॒स॒न् । इ॒ह ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वन्दस्व । मारुतम् । गणम् । त्वेषम् । पनस्युम् । अर्किणम् ।

अस्मे इति । वृद्धाः । असन् । इह ॥

Padapatha Transcription Accented

vándasva ǀ mā́rutam ǀ gaṇám ǀ tveṣám ǀ panasyúm ǀ arkíṇam ǀ

asmé íti ǀ vṛddhā́ḥ ǀ asan ǀ ihá ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vandasva ǀ mārutam ǀ gaṇam ǀ tveṣam ǀ panasyum ǀ arkiṇam ǀ

asme iti ǀ vṛddhāḥ ǀ asan ǀ iha ǁ