SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 39

 

1. Info

To:    maruts
From:   kaṇva ghaura
Metres:   1st set of styles: virāṭsataḥpaṅkti (2, 6, 8, 10); pathyāvṛhatī (1, 5, 9); anuṣṭup (3); nicṛtpaṅkti (4); upariṣṭādvirāḍ bṛhatī (7)

2nd set of styles: bṛhatī (1, 3, 5, 7, 9); satobṛhatī (2, 4, 6, 8, 10)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.039.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.18.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.051   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र यदि॒त्था प॑रा॒वतः॑ शो॒चिर्न मान॒मस्य॑थ ।

कस्य॒ क्रत्वा॑ मरुतः॒ कस्य॒ वर्प॑सा॒ कं या॑थ॒ कं ह॑ धूतयः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र यदित्था परावतः शोचिर्न मानमस्यथ ।

कस्य क्रत्वा मरुतः कस्य वर्पसा कं याथ कं ह धूतयः ॥

Samhita Transcription Accented

prá yáditthā́ parāvátaḥ śocírná mā́namásyatha ǀ

kásya krátvā marutaḥ kásya várpasā kám yātha kám ha dhūtayaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra yaditthā parāvataḥ śocirna mānamasyatha ǀ

kasya kratvā marutaḥ kasya varpasā kam yātha kam ha dhūtayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । यत् । इ॒त्था । प॒रा॒ऽवतः॑ । शो॒चिः । न । मान॑म् । अस्य॑थ ।

कस्य॑ । क्रत्वा॑ । म॒रु॒तः॒ । कस्य॑ । वर्प॑सा । कम् । या॒थ॒ । कम् । ह॒ । धू॒त॒यः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । यत् । इत्था । पराऽवतः । शोचिः । न । मानम् । अस्यथ ।

कस्य । क्रत्वा । मरुतः । कस्य । वर्पसा । कम् । याथ । कम् । ह । धूतयः ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ yát ǀ itthā́ ǀ parā-vátaḥ ǀ śocíḥ ǀ ná ǀ mā́nam ǀ ásyatha ǀ

kásya ǀ krátvā ǀ marutaḥ ǀ kásya ǀ várpasā ǀ kám ǀ yātha ǀ kám ǀ ha ǀ dhūtayaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ yat ǀ itthā ǀ parā-vataḥ ǀ śociḥ ǀ na ǀ mānam ǀ asyatha ǀ

kasya ǀ kratvā ǀ marutaḥ ǀ kasya ǀ varpasā ǀ kam ǀ yātha ǀ kam ǀ ha ǀ dhūtayaḥ ǁ

01.039.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.18.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.052   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स्थि॒रा वः॑ सं॒त्वायु॑धा परा॒णुदे॑ वी॒ळू उ॒त प्र॑ति॒ष्कभे॑ ।

यु॒ष्माक॑मस्तु॒ तवि॑षी॒ पनी॑यसी॒ मा मर्त्य॑स्य मा॒यिनः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स्थिरा वः संत्वायुधा पराणुदे वीळू उत प्रतिष्कभे ।

युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः ॥

Samhita Transcription Accented

sthirā́ vaḥ santvā́yudhā parāṇúde vīḷū́ utá pratiṣkábhe ǀ

yuṣmā́kamastu táviṣī pánīyasī mā́ mártyasya māyínaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sthirā vaḥ santvāyudhā parāṇude vīḷū uta pratiṣkabhe ǀ

yuṣmākamastu taviṣī panīyasī mā martyasya māyinaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स्थि॒रा । वः॒ । स॒न्तु॒ । आयु॑धा । प॒रा॒ऽनुदे॑ । वी॒ळु । उ॒त । प्र॒ति॒ऽस्कभे॑ ।

यु॒ष्माक॑म् । अ॒स्तु॒ । तवि॑षी । पनी॑यसी । मा । मर्त्य॑स्य । मा॒यिनः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

स्थिरा । वः । सन्तु । आयुधा । पराऽनुदे । वीळु । उत । प्रतिऽस्कभे ।

युष्माकम् । अस्तु । तविषी । पनीयसी । मा । मर्त्यस्य । मायिनः ॥

Padapatha Transcription Accented

sthirā́ ǀ vaḥ ǀ santu ǀ ā́yudhā ǀ parā-núde ǀ vīḷú ǀ utá ǀ prati-skábhe ǀ

yuṣmā́kam ǀ astu ǀ táviṣī ǀ pánīyasī ǀ mā́ ǀ mártyasya ǀ māyínaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sthirā ǀ vaḥ ǀ santu ǀ āyudhā ǀ parā-nude ǀ vīḷu ǀ uta ǀ prati-skabhe ǀ

yuṣmākam ǀ astu ǀ taviṣī ǀ panīyasī ǀ mā ǀ martyasya ǀ māyinaḥ ǁ

01.039.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.18.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.053   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

परा॑ ह॒ यत्स्थि॒रं ह॒थ नरो॑ व॒र्तय॑था गु॒रु ।

वि या॑थन व॒निनः॑ पृथि॒व्या व्याशाः॒ पर्व॑तानां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

परा ह यत्स्थिरं हथ नरो वर्तयथा गुरु ।

वि याथन वनिनः पृथिव्या व्याशाः पर्वतानां ॥

Samhita Transcription Accented

párā ha yátsthirám hathá náro vartáyathā gurú ǀ

ví yāthana vanínaḥ pṛthivyā́ vyā́śāḥ párvatānām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

parā ha yatsthiram hatha naro vartayathā guru ǀ

vi yāthana vaninaḥ pṛthivyā vyāśāḥ parvatānām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

परा॑ । ह॒ । यत् । स्थि॒रम् । ह॒थ । नरः॑ । व॒र्तय॑थ । गु॒रु ।

वि । या॒थ॒न॒ । व॒निनः॑ । पृ॒थि॒व्याः । वि । आशाः॑ । पर्व॑तानाम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

परा । ह । यत् । स्थिरम् । हथ । नरः । वर्तयथ । गुरु ।

वि । याथन । वनिनः । पृथिव्याः । वि । आशाः । पर्वतानाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

párā ǀ ha ǀ yát ǀ sthirám ǀ hathá ǀ náraḥ ǀ vartáyatha ǀ gurú ǀ

ví ǀ yāthana ǀ vanínaḥ ǀ pṛthivyā́ḥ ǀ ví ǀ ā́śāḥ ǀ párvatānām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

parā ǀ ha ǀ yat ǀ sthiram ǀ hatha ǀ naraḥ ǀ vartayatha ǀ guru ǀ

vi ǀ yāthana ǀ vaninaḥ ǀ pṛthivyāḥ ǀ vi ǀ āśāḥ ǀ parvatānām ǁ

01.039.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.18.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.054   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न॒हि वः॒ शत्रु॑र्विवि॒दे अधि॒ द्यवि॒ न भूम्यां॑ रिशादसः ।

यु॒ष्माक॑मस्तु॒ तवि॑षी॒ तना॑ यु॒जा रुद्रा॑सो॒ नू चि॑दा॒धृषे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नहि वः शत्रुर्विविदे अधि द्यवि न भूम्यां रिशादसः ।

युष्माकमस्तु तविषी तना युजा रुद्रासो नू चिदाधृषे ॥

Samhita Transcription Accented

nahí vaḥ śátrurvividé ádhi dyávi ná bhū́myām riśādasaḥ ǀ

yuṣmā́kamastu táviṣī tánā yujā́ rúdrāso nū́ cidādhṛ́ṣe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nahi vaḥ śatrurvivide adhi dyavi na bhūmyām riśādasaḥ ǀ

yuṣmākamastu taviṣī tanā yujā rudrāso nū cidādhṛṣe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न॒हि । वः॒ । शत्रुः॑ । वि॒वि॒दे । अधि॑ । द्यवि॑ । न । भूम्या॑म् । रि॒शा॒द॒सः॒ ।

यु॒ष्माक॑म् । अ॒स्तु॒ । तवि॑षी । तना॑ । यु॒जा । रुद्रा॑सः । नु । चि॒त् । आ॒ऽधृषे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नहि । वः । शत्रुः । विविदे । अधि । द्यवि । न । भूम्याम् । रिशादसः ।

युष्माकम् । अस्तु । तविषी । तना । युजा । रुद्रासः । नु । चित् । आऽधृषे ॥

Padapatha Transcription Accented

nahí ǀ vaḥ ǀ śátruḥ ǀ vividé ǀ ádhi ǀ dyávi ǀ ná ǀ bhū́myām ǀ riśādasaḥ ǀ

yuṣmā́kam ǀ astu ǀ táviṣī ǀ tánā ǀ yujā́ ǀ rúdrāsaḥ ǀ nú ǀ cit ǀ ā-dhṛ́ṣe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nahi ǀ vaḥ ǀ śatruḥ ǀ vivide ǀ adhi ǀ dyavi ǀ na ǀ bhūmyām ǀ riśādasaḥ ǀ

yuṣmākam ǀ astu ǀ taviṣī ǀ tanā ǀ yujā ǀ rudrāsaḥ ǀ nu ǀ cit ǀ ā-dhṛṣe ǁ

01.039.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.18.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.055   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र वे॑पयंति॒ पर्व॑ता॒न्वि विं॑चंति॒ वन॒स्पती॑न् ।

प्रो आ॑रत मरुतो दु॒र्मदा॑ इव॒ देवा॑सः॒ सर्व॑या वि॒शा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र वेपयंति पर्वतान्वि विंचंति वनस्पतीन् ।

प्रो आरत मरुतो दुर्मदा इव देवासः सर्वया विशा ॥

Samhita Transcription Accented

prá vepayanti párvatānví viñcanti vánaspátīn ǀ

pró ārata maruto durmádā iva dévāsaḥ sárvayā viśā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra vepayanti parvatānvi viñcanti vanaspatīn ǀ

pro ārata maruto durmadā iva devāsaḥ sarvayā viśā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । वे॒प॒य॒न्ति॒ । पर्व॑तान् । वि । वि॒ञ्च॒न्ति॒ । वन॒स्पती॑न् ।

प्रो इति॑ । आ॒र॒त॒ । म॒रु॒तः॒ । दु॒र्मदाः॑ऽइव । देवा॑सः । सर्व॑या । वि॒शा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । वेपयन्ति । पर्वतान् । वि । विञ्चन्ति । वनस्पतीन् ।

प्रो इति । आरत । मरुतः । दुर्मदाःऽइव । देवासः । सर्वया । विशा ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ vepayanti ǀ párvatān ǀ ví ǀ viñcanti ǀ vánaspátīn ǀ

pró íti ǀ ārata ǀ marutaḥ ǀ durmádāḥ-iva ǀ dévāsaḥ ǀ sárvayā ǀ viśā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ vepayanti ǀ parvatān ǀ vi ǀ viñcanti ǀ vanaspatīn ǀ

pro iti ǀ ārata ǀ marutaḥ ǀ durmadāḥ-iva ǀ devāsaḥ ǀ sarvayā ǀ viśā ǁ

01.039.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.19.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.056   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उपो॒ रथे॑षु॒ पृष॑तीरयुग्ध्वं॒ प्रष्टि॑र्वहति॒ रोहि॑तः ।

आ वो॒ यामा॑य पृथि॒वी चि॑दश्रो॒दबी॑भयंत॒ मानु॑षाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उपो रथेषु पृषतीरयुग्ध्वं प्रष्टिर्वहति रोहितः ।

आ वो यामाय पृथिवी चिदश्रोदबीभयंत मानुषाः ॥

Samhita Transcription Accented

úpo rátheṣu pṛ́ṣatīrayugdhvam práṣṭirvahati róhitaḥ ǀ

ā́ vo yā́māya pṛthivī́ cidaśrodábībhayanta mā́nuṣāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

upo ratheṣu pṛṣatīrayugdhvam praṣṭirvahati rohitaḥ ǀ

ā vo yāmāya pṛthivī cidaśrodabībhayanta mānuṣāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उपो॒ इति॑ । रथे॑षु । पृष॑तीः । अ॒यु॒ग्ध्व॒म् । प्रष्टिः॑ । व॒ह॒ति॒ । रोहि॑तः ।

आ । वः॒ । यामा॑य । पृ॒थि॒वी । चि॒त् । अ॒श्रो॒त् । अबी॑भयन्त । मानु॑षाः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उपो इति । रथेषु । पृषतीः । अयुग्ध्वम् । प्रष्टिः । वहति । रोहितः ।

आ । वः । यामाय । पृथिवी । चित् । अश्रोत् । अबीभयन्त । मानुषाः ॥

Padapatha Transcription Accented

úpo íti ǀ rátheṣu ǀ pṛ́ṣatīḥ ǀ ayugdhvam ǀ práṣṭiḥ ǀ vahati ǀ róhitaḥ ǀ

ā́ ǀ vaḥ ǀ yā́māya ǀ pṛthivī́ ǀ cit ǀ aśrot ǀ ábībhayanta ǀ mā́nuṣāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

upo iti ǀ ratheṣu ǀ pṛṣatīḥ ǀ ayugdhvam ǀ praṣṭiḥ ǀ vahati ǀ rohitaḥ ǀ

ā ǀ vaḥ ǀ yāmāya ǀ pṛthivī ǀ cit ǀ aśrot ǀ abībhayanta ǀ mānuṣāḥ ǁ

01.039.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.19.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.057   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ वो॑ म॒क्षू तना॑य॒ कं रुद्रा॒ अवो॑ वृणीमहे ।

गंता॑ नू॒नं नोऽव॑सा॒ यथा॑ पु॒रेत्था कण्वा॑य बि॒भ्युषे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ वो मक्षू तनाय कं रुद्रा अवो वृणीमहे ।

गंता नूनं नोऽवसा यथा पुरेत्था कण्वाय बिभ्युषे ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ vo makṣū́ tánāya kám rúdrā ávo vṛṇīmahe ǀ

gántā nūnám nó’vasā yáthā purétthā́ káṇvāya bibhyúṣe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā vo makṣū tanāya kam rudrā avo vṛṇīmahe ǀ

gantā nūnam no’vasā yathā puretthā kaṇvāya bibhyuṣe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । वः॒ । म॒क्षु । तना॑य । कम् । रुद्राः॑ । अवः॑ । वृ॒णी॒म॒हे॒ ।

गन्त॑ । नू॒नम् । नः॒ । अव॑सा । यथा॑ । पु॒रा । इ॒त्था । कण्वा॑य । बि॒भ्युषे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । वः । मक्षु । तनाय । कम् । रुद्राः । अवः । वृणीमहे ।

गन्त । नूनम् । नः । अवसा । यथा । पुरा । इत्था । कण्वाय । बिभ्युषे ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ vaḥ ǀ makṣú ǀ tánāya ǀ kám ǀ rúdrāḥ ǀ ávaḥ ǀ vṛṇīmahe ǀ

gánta ǀ nūnám ǀ naḥ ǀ ávasā ǀ yáthā ǀ purā́ ǀ itthā́ ǀ káṇvāya ǀ bibhyúṣe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ vaḥ ǀ makṣu ǀ tanāya ǀ kam ǀ rudrāḥ ǀ avaḥ ǀ vṛṇīmahe ǀ

ganta ǀ nūnam ǀ naḥ ǀ avasā ǀ yathā ǀ purā ǀ itthā ǀ kaṇvāya ǀ bibhyuṣe ǁ

01.039.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.19.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.058   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒ष्मेषि॑तो मरुतो॒ मर्त्ये॑षित॒ आ यो नो॒ अभ्व॒ ईष॑ते ।

वि तं यु॑योत॒ शव॑सा॒ व्योज॑सा॒ वि यु॒ष्माका॑भिरू॒तिभिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युष्मेषितो मरुतो मर्त्येषित आ यो नो अभ्व ईषते ।

वि तं युयोत शवसा व्योजसा वि युष्माकाभिरूतिभिः ॥

Samhita Transcription Accented

yuṣméṣito maruto mártyeṣita ā́ yó no ábhva ī́ṣate ǀ

ví tám yuyota śávasā vyójasā ví yuṣmā́kābhirūtíbhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuṣmeṣito maruto martyeṣita ā yo no abhva īṣate ǀ

vi tam yuyota śavasā vyojasā vi yuṣmākābhirūtibhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒ष्माऽइ॑षितः । म॒रु॒तः॒ । मर्त्य॑ऽइषितः । आ । यः । नः॒ । अभ्वः॑ । ईष॑ते ।

वि । तम् । यु॒यो॒त॒ । शव॑सा । वि । ओज॑सा । वि । यु॒ष्माका॑भिः । ऊ॒तिऽभिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युष्माऽइषितः । मरुतः । मर्त्यऽइषितः । आ । यः । नः । अभ्वः । ईषते ।

वि । तम् । युयोत । शवसा । वि । ओजसा । वि । युष्माकाभिः । ऊतिऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

yuṣmā́-iṣitaḥ ǀ marutaḥ ǀ mártya-iṣitaḥ ǀ ā́ ǀ yáḥ ǀ naḥ ǀ ábhvaḥ ǀ ī́ṣate ǀ

ví ǀ tám ǀ yuyota ǀ śávasā ǀ ví ǀ ójasā ǀ ví ǀ yuṣmā́kābhiḥ ǀ ūtí-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuṣmā-iṣitaḥ ǀ marutaḥ ǀ martya-iṣitaḥ ǀ ā ǀ yaḥ ǀ naḥ ǀ abhvaḥ ǀ īṣate ǀ

vi ǀ tam ǀ yuyota ǀ śavasā ǀ vi ǀ ojasā ǀ vi ǀ yuṣmākābhiḥ ǀ ūti-bhiḥ ǁ

01.039.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.19.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.059   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

असा॑मि॒ हि प्र॑यज्यवः॒ कण्वं॑ द॒द प्र॑चेतसः ।

असा॑मिभिर्मरुत॒ आ न॑ ऊ॒तिभि॒र्गंता॑ वृ॒ष्टिं न वि॒द्युतः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

असामि हि प्रयज्यवः कण्वं दद प्रचेतसः ।

असामिभिर्मरुत आ न ऊतिभिर्गंता वृष्टिं न विद्युतः ॥

Samhita Transcription Accented

ásāmi hí prayajyavaḥ káṇvam dadá pracetasaḥ ǀ

ásāmibhirmaruta ā́ na ūtíbhirgántā vṛṣṭím ná vidyútaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asāmi hi prayajyavaḥ kaṇvam dada pracetasaḥ ǀ

asāmibhirmaruta ā na ūtibhirgantā vṛṣṭim na vidyutaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

असा॑मि । हि । प्र॒ऽय॒ज्य॒वः॒ । कण्व॑म् । द॒द । प्र॒ऽचे॒त॒सः॒ ।

असा॑मिऽभिः । म॒रु॒तः॒ । आ । नः॒ । ऊ॒तिऽभिः॑ । गन्त॑ । वृ॒ष्टिम् । न । वि॒ऽद्युतः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

असामि । हि । प्रऽयज्यवः । कण्वम् । दद । प्रऽचेतसः ।

असामिऽभिः । मरुतः । आ । नः । ऊतिऽभिः । गन्त । वृष्टिम् । न । विऽद्युतः ॥

Padapatha Transcription Accented

ásāmi ǀ hí ǀ pra-yajyavaḥ ǀ káṇvam ǀ dadá ǀ pra-cetasaḥ ǀ

ásāmi-bhiḥ ǀ marutaḥ ǀ ā́ ǀ naḥ ǀ ūtí-bhiḥ ǀ gánta ǀ vṛṣṭím ǀ ná ǀ vi-dyútaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asāmi ǀ hi ǀ pra-yajyavaḥ ǀ kaṇvam ǀ dada ǀ pra-cetasaḥ ǀ

asāmi-bhiḥ ǀ marutaḥ ǀ ā ǀ naḥ ǀ ūti-bhiḥ ǀ ganta ǀ vṛṣṭim ǀ na ǀ vi-dyutaḥ ǁ

01.039.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.19.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.060   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

असा॒म्योजो॑ बिभृथा सुदान॒वोऽसा॑मि धूतयः॒ शवः॑ ।

ऋ॒षि॒द्विषे॑ मरुतः परिम॒न्यव॒ इषुं॒ न सृ॑जत॒ द्विषं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

असाम्योजो बिभृथा सुदानवोऽसामि धूतयः शवः ।

ऋषिद्विषे मरुतः परिमन्यव इषुं न सृजत द्विषं ॥

Samhita Transcription Accented

ásāmyójo bibhṛthā sudānavó’sāmi dhūtayaḥ śávaḥ ǀ

ṛṣidvíṣe marutaḥ parimanyáva íṣum ná sṛjata dvíṣam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asāmyojo bibhṛthā sudānavo’sāmi dhūtayaḥ śavaḥ ǀ

ṛṣidviṣe marutaḥ parimanyava iṣum na sṛjata dviṣam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

असा॑मि । ओजः॑ । बि॒भृ॒थ॒ । सु॒ऽदा॒न॒वः॒ । असा॑मि । धू॒त॒यः॒ । शवः॑ ।

ऋ॒षि॒ऽद्विषे॑ । म॒रु॒तः॒ । प॒रि॒ऽम॒न्यवे॑ । इषु॑म् । न । सृ॒ज॒त॒ । द्विष॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

असामि । ओजः । बिभृथ । सुऽदानवः । असामि । धूतयः । शवः ।

ऋषिऽद्विषे । मरुतः । परिऽमन्यवे । इषुम् । न । सृजत । द्विषम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ásāmi ǀ ójaḥ ǀ bibhṛtha ǀ su-dānavaḥ ǀ ásāmi ǀ dhūtayaḥ ǀ śávaḥ ǀ

ṛṣi-dvíṣe ǀ marutaḥ ǀ pari-manyáve ǀ íṣum ǀ ná ǀ sṛjata ǀ dvíṣam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asāmi ǀ ojaḥ ǀ bibhṛtha ǀ su-dānavaḥ ǀ asāmi ǀ dhūtayaḥ ǀ śavaḥ ǀ

ṛṣi-dviṣe ǀ marutaḥ ǀ pari-manyave ǀ iṣum ǀ na ǀ sṛjata ǀ dviṣam ǁ