SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 41

 

1. Info

To:    1-3, 7-9: aryaman, mitra, varuṇa;
4-6: ādityās
From:   kaṇva ghaura
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 4, 5, 8); nicṛdgāyatrī (3, 7, 9); virāḍgāyatrī (2, 6)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.041.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.22.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.069   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यं रक्षं॑ति॒ प्रचे॑तसो॒ वरु॑णो मि॒त्रो अ॑र्य॒मा ।

नू चि॒त्स द॑भ्यते॒ जनः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यं रक्षंति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा ।

नू चित्स दभ्यते जनः ॥

Samhita Transcription Accented

yám rákṣanti prácetaso váruṇo mitró aryamā́ ǀ

nū́ citsá dabhyate jánaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yam rakṣanti pracetaso varuṇo mitro aryamā ǀ

nū citsa dabhyate janaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यम् । रक्ष॑न्ति । प्रऽचे॑तसः । वरु॑णः । मि॒त्रः । अ॒र्य॒मा ।

नु । चि॒त् । सः । द॒भ्य॒ते॒ । जनः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यम् । रक्षन्ति । प्रऽचेतसः । वरुणः । मित्रः । अर्यमा ।

नु । चित् । सः । दभ्यते । जनः ॥

Padapatha Transcription Accented

yám ǀ rákṣanti ǀ prá-cetasaḥ ǀ váruṇaḥ ǀ mitráḥ ǀ aryamā́ ǀ

nú ǀ cit ǀ sáḥ ǀ dabhyate ǀ jánaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yam ǀ rakṣanti ǀ pra-cetasaḥ ǀ varuṇaḥ ǀ mitraḥ ǀ aryamā ǀ

nu ǀ cit ǀ saḥ ǀ dabhyate ǀ janaḥ ǁ

01.041.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.22.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.070   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यं बा॒हुते॑व॒ पिप्र॑ति॒ पांति॒ मर्त्यं॑ रि॒षः ।

अरि॑ष्टः॒ सर्व॑ एधते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यं बाहुतेव पिप्रति पांति मर्त्यं रिषः ।

अरिष्टः सर्व एधते ॥

Samhita Transcription Accented

yám bāhúteva píprati pā́nti mártyam riṣáḥ ǀ

áriṣṭaḥ sárva edhate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yam bāhuteva piprati pānti martyam riṣaḥ ǀ

ariṣṭaḥ sarva edhate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यम् । बा॒हुता॑ऽइव । पिप्र॑ति । पान्ति॑ । मर्त्य॑म् । रि॒षः ।

अरि॑ष्टः । सर्वः॑ । ए॒ध॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यम् । बाहुताऽइव । पिप्रति । पान्ति । मर्त्यम् । रिषः ।

अरिष्टः । सर्वः । एधते ॥

Padapatha Transcription Accented

yám ǀ bāhútā-iva ǀ píprati ǀ pā́nti ǀ mártyam ǀ riṣáḥ ǀ

áriṣṭaḥ ǀ sárvaḥ ǀ edhate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yam ǀ bāhutā-iva ǀ piprati ǀ pānti ǀ martyam ǀ riṣaḥ ǀ

ariṣṭaḥ ǀ sarvaḥ ǀ edhate ǁ

01.041.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.22.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.071   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि दु॒र्गा वि द्विषः॑ पु॒रो घ्नंति॒ राजा॑न एषां ।

नयं॑ति दुरि॒ता ति॒रः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि दुर्गा वि द्विषः पुरो घ्नंति राजान एषां ।

नयंति दुरिता तिरः ॥

Samhita Transcription Accented

ví durgā́ ví dvíṣaḥ puró ghnánti rā́jāna eṣām ǀ

náyanti duritā́ tiráḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vi durgā vi dviṣaḥ puro ghnanti rājāna eṣām ǀ

nayanti duritā tiraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । दुः॒ऽगा । वि । द्विषः॑ । पु॒रः । घ्नन्ति॑ । राजा॑नः । ए॒षा॒म् ।

नय॑न्ति । दुः॒ऽइ॒ता । ति॒रः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । दुःऽगा । वि । द्विषः । पुरः । घ्नन्ति । राजानः । एषाम् ।

नयन्ति । दुःऽइता । तिरः ॥

Padapatha Transcription Accented

ví ǀ duḥ-gā́ ǀ ví ǀ dvíṣaḥ ǀ puráḥ ǀ ghnánti ǀ rā́jānaḥ ǀ eṣām ǀ

náyanti ǀ duḥ-itā́ ǀ tiráḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi ǀ duḥ-gā ǀ vi ǀ dviṣaḥ ǀ puraḥ ǀ ghnanti ǀ rājānaḥ ǀ eṣām ǀ

nayanti ǀ duḥ-itā ǀ tiraḥ ǁ

01.041.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.22.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.072   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सु॒गः पंथा॑ अनृक्ष॒र आदि॑त्यास ऋ॒तं य॒ते ।

नात्रा॑वखा॒दो अ॑स्ति वः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सुगः पंथा अनृक्षर आदित्यास ऋतं यते ।

नात्रावखादो अस्ति वः ॥

Samhita Transcription Accented

sugáḥ pánthā anṛkṣará ā́dityāsa ṛtám yaté ǀ

nā́trāvakhādó asti vaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sugaḥ panthā anṛkṣara ādityāsa ṛtam yate ǀ

nātrāvakhādo asti vaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒ऽगः । पन्थाः॑ । अ॒नृ॒क्ष॒रः । आदि॑त्यासः । ऋ॒तम् । य॒ते ।

न । अत्र॑ । अ॒व॒ऽखा॒दः । अ॒स्ति॒ । वः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुऽगः । पन्थाः । अनृक्षरः । आदित्यासः । ऋतम् । यते ।

न । अत्र । अवऽखादः । अस्ति । वः ॥

Padapatha Transcription Accented

su-gáḥ ǀ pánthāḥ ǀ anṛkṣaráḥ ǀ ā́dityāsaḥ ǀ ṛtám ǀ yaté ǀ

ná ǀ átra ǀ ava-khādáḥ ǀ asti ǀ vaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

su-gaḥ ǀ panthāḥ ǀ anṛkṣaraḥ ǀ ādityāsaḥ ǀ ṛtam ǀ yate ǀ

na ǀ atra ǀ ava-khādaḥ ǀ asti ǀ vaḥ ǁ

01.041.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.22.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.073   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यं य॒ज्ञं नय॑था नर॒ आदि॑त्या ऋ॒जुना॑ प॒था ।

प्र वः॒ स धी॒तये॑ नशत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यं यज्ञं नयथा नर आदित्या ऋजुना पथा ।

प्र वः स धीतये नशत् ॥

Samhita Transcription Accented

yám yajñám náyathā nara ā́dityā ṛjúnā pathā́ ǀ

prá vaḥ sá dhītáye naśat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yam yajñam nayathā nara ādityā ṛjunā pathā ǀ

pra vaḥ sa dhītaye naśat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यम् । य॒ज्ञम् । नय॑थ । न॒रः॒ । आदि॑त्याः । ऋ॒जुना॑ । प॒था ।

प्र । वः॒ । सः । धी॒तये॑ । न॒श॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यम् । यज्ञम् । नयथ । नरः । आदित्याः । ऋजुना । पथा ।

प्र । वः । सः । धीतये । नशत् ॥

Padapatha Transcription Accented

yám ǀ yajñám ǀ náyatha ǀ naraḥ ǀ ā́dityāḥ ǀ ṛjúnā ǀ pathā́ ǀ

prá ǀ vaḥ ǀ sáḥ ǀ dhītáye ǀ naśat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yam ǀ yajñam ǀ nayatha ǀ naraḥ ǀ ādityāḥ ǀ ṛjunā ǀ pathā ǀ

pra ǀ vaḥ ǀ saḥ ǀ dhītaye ǀ naśat ǁ

01.041.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.23.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.074   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स रत्नं॒ मर्त्यो॒ वसु॒ विश्वं॑ तो॒कमु॒त त्मना॑ ।

अच्छा॑ गच्छ॒त्यस्तृ॑तः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स रत्नं मर्त्यो वसु विश्वं तोकमुत त्मना ।

अच्छा गच्छत्यस्तृतः ॥

Samhita Transcription Accented

sá rátnam mártyo vásu víśvam tokámutá tmánā ǀ

ácchā gacchatyástṛtaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa ratnam martyo vasu viśvam tokamuta tmanā ǀ

acchā gacchatyastṛtaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । रत्न॑म् । मर्त्यः॑ । वसु॑ । विश्व॑म् । तो॒कम् । उ॒त । त्मना॑ ।

अच्छ॑ । ग॒च्छ॒ति॒ । अस्तृ॑तः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । रत्नम् । मर्त्यः । वसु । विश्वम् । तोकम् । उत । त्मना ।

अच्छ । गच्छति । अस्तृतः ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ rátnam ǀ mártyaḥ ǀ vásu ǀ víśvam ǀ tokám ǀ utá ǀ tmánā ǀ

áccha ǀ gacchati ǀ ástṛtaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ ratnam ǀ martyaḥ ǀ vasu ǀ viśvam ǀ tokam ǀ uta ǀ tmanā ǀ

accha ǀ gacchati ǀ astṛtaḥ ǁ

01.041.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.23.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.075   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क॒था रा॑धाम सखायः॒ स्तोमं॑ मि॒त्रस्या॑र्य॒म्णः ।

महि॒ प्सरो॒ वरु॑णस्य ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कथा राधाम सखायः स्तोमं मित्रस्यार्यम्णः ।

महि प्सरो वरुणस्य ॥

Samhita Transcription Accented

kathā́ rādhāma sakhāyaḥ stómam mitrásyāryamṇáḥ ǀ

máhi psáro váruṇasya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kathā rādhāma sakhāyaḥ stomam mitrasyāryamṇaḥ ǀ

mahi psaro varuṇasya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क॒था । रा॒धा॒म॒ । स॒खा॒यः॒ । स्तोम॑म् । मि॒त्रस्य॑ । अ॒र्य॒म्णः ।

महि॑ । प्सरः॑ । वरु॑णस्य ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कथा । राधाम । सखायः । स्तोमम् । मित्रस्य । अर्यम्णः ।

महि । प्सरः । वरुणस्य ॥

Padapatha Transcription Accented

kathā́ ǀ rādhāma ǀ sakhāyaḥ ǀ stómam ǀ mitrásya ǀ aryamṇáḥ ǀ

máhi ǀ psáraḥ ǀ váruṇasya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kathā ǀ rādhāma ǀ sakhāyaḥ ǀ stomam ǀ mitrasya ǀ aryamṇaḥ ǀ

mahi ǀ psaraḥ ǀ varuṇasya ǁ

01.041.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.23.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.076   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मा वो॒ घ्नंतं॒ मा शपं॑तं॒ प्रति॑ वोचे देव॒यंतं॑ ।

सु॒म्नैरिद्व॒ आ वि॑वासे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मा वो घ्नंतं मा शपंतं प्रति वोचे देवयंतं ।

सुम्नैरिद्व आ विवासे ॥

Samhita Transcription Accented

mā́ vo ghnántam mā́ śápantam práti voce devayántam ǀ

sumnáirídva ā́ vivāse ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mā vo ghnantam mā śapantam prati voce devayantam ǀ

sumnairidva ā vivāse ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मा । वः॒ । घ्नन्त॑म् । मा । शप॑न्तम् । प्रति॑ । वो॒चे॒ । दे॒व॒ऽयन्त॑म् ।

सु॒म्नैः । इत् । वः॒ । आ । वि॒वा॒से॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मा । वः । घ्नन्तम् । मा । शपन्तम् । प्रति । वोचे । देवऽयन्तम् ।

सुम्नैः । इत् । वः । आ । विवासे ॥

Padapatha Transcription Accented

mā́ ǀ vaḥ ǀ ghnántam ǀ mā́ ǀ śápantam ǀ práti ǀ voce ǀ deva-yántam ǀ

sumnáiḥ ǀ ít ǀ vaḥ ǀ ā́ ǀ vivāse ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mā ǀ vaḥ ǀ ghnantam ǀ mā ǀ śapantam ǀ prati ǀ voce ǀ deva-yantam ǀ

sumnaiḥ ǀ it ǀ vaḥ ǀ ā ǀ vivāse ǁ

01.041.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.23.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.077   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

च॒तुर॑श्चि॒द्दद॑मानाद्बिभी॒यादा निधा॑तोः ।

न दु॑रु॒क्ताय॑ स्पृहयेत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

चतुरश्चिद्ददमानाद्बिभीयादा निधातोः ।

न दुरुक्ताय स्पृहयेत् ॥

Samhita Transcription Accented

catúraściddádamānādbibhīyā́dā́ nídhātoḥ ǀ

ná duruktā́ya spṛhayet ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

caturaściddadamānādbibhīyādā nidhātoḥ ǀ

na duruktāya spṛhayet ǁ

Padapatha Devanagari Accented

च॒तुरः॑ । चि॒त् । दद॑मानात् । बि॒भी॒यात् । आ । निऽधा॑तोः ।

न । दुः॒ऽउ॒क्ताय॑ । स्पृ॒ह॒ये॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

चतुरः । चित् । ददमानात् । बिभीयात् । आ । निऽधातोः ।

न । दुःऽउक्ताय । स्पृहयेत् ॥

Padapatha Transcription Accented

catúraḥ ǀ cit ǀ dádamānāt ǀ bibhīyā́t ǀ ā́ ǀ ní-dhātoḥ ǀ

ná ǀ duḥ-uktā́ya ǀ spṛhayet ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

caturaḥ ǀ cit ǀ dadamānāt ǀ bibhīyāt ǀ ā ǀ ni-dhātoḥ ǀ

na ǀ duḥ-uktāya ǀ spṛhayet ǁ