SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 42

 

1. Info

To:    pūṣan
From:   kaṇva ghaura
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (2, 3, 5-8, 10); nicṛdgāyatrī (1, 9); virāḍgāyatrī (4)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.042.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.24.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.078   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सं पू॑ष॒न्नध्व॑नस्तिर॒ व्यंहो॑ विमुचो नपात् ।

सक्ष्वा॑ देव॒ प्र ण॑स्पु॒रः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सं पूषन्नध्वनस्तिर व्यंहो विमुचो नपात् ।

सक्ष्वा देव प्र णस्पुरः ॥

Samhita Transcription Accented

sám pūṣannádhvanastira vyáṃho vimuco napāt ǀ

sákṣvā deva prá ṇaspuráḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sam pūṣannadhvanastira vyaṃho vimuco napāt ǀ

sakṣvā deva pra ṇaspuraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम् । पू॒ष॒न् । अध्व॑नः । ति॒र॒ । वि । अंहः॑ । वि॒ऽमु॒चः॒ । न॒पा॒त् ।

सक्ष्व॑ । दे॒व॒ । प्र । नः॒ । पु॒रः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम् । पूषन् । अध्वनः । तिर । वि । अंहः । विऽमुचः । नपात् ।

सक्ष्व । देव । प्र । नः । पुरः ॥

Padapatha Transcription Accented

sám ǀ pūṣan ǀ ádhvanaḥ ǀ tira ǀ ví ǀ áṃhaḥ ǀ vi-mucaḥ ǀ napāt ǀ

sákṣva ǀ deva ǀ prá ǀ naḥ ǀ puráḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sam ǀ pūṣan ǀ adhvanaḥ ǀ tira ǀ vi ǀ aṃhaḥ ǀ vi-mucaḥ ǀ napāt ǀ

sakṣva ǀ deva ǀ pra ǀ naḥ ǀ puraḥ ǁ

01.042.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.24.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.079   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यो नः॑ पूषन्न॒घो वृको॑ दुः॒शेव॑ आ॒दिदे॑शति ।

अप॑ स्म॒ तं प॒थो ज॑हि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यो नः पूषन्नघो वृको दुःशेव आदिदेशति ।

अप स्म तं पथो जहि ॥

Samhita Transcription Accented

yó naḥ pūṣannaghó vṛ́ko duḥśéva ādídeśati ǀ

ápa sma tám pathó jahi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yo naḥ pūṣannagho vṛko duḥśeva ādideśati ǀ

apa sma tam patho jahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । नः॒ । पू॒ष॒न् । अ॒घः । वृकः॑ । दुः॒शेवः॑ । आ॒ऽदिदे॑शति ।

अप॑ । स्म॒ । तम् । प॒थः । ज॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । नः । पूषन् । अघः । वृकः । दुःशेवः । आऽदिदेशति ।

अप । स्म । तम् । पथः । जहि ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ naḥ ǀ pūṣan ǀ agháḥ ǀ vṛ́kaḥ ǀ duḥśévaḥ ǀ ā-dídeśati ǀ

ápa ǀ sma ǀ tám ǀ patháḥ ǀ jahi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ naḥ ǀ pūṣan ǀ aghaḥ ǀ vṛkaḥ ǀ duḥśevaḥ ǀ ā-dideśati ǀ

apa ǀ sma ǀ tam ǀ pathaḥ ǀ jahi ǁ

01.042.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.24.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.080   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अप॒ त्यं प॑रिपं॒थिनं॑ मुषी॒वाणं॑ हुर॒श्चितं॑ ।

दू॒रमधि॑ स्रु॒तेर॑ज ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अप त्यं परिपंथिनं मुषीवाणं हुरश्चितं ।

दूरमधि स्रुतेरज ॥

Samhita Transcription Accented

ápa tyám paripanthínam muṣīvā́ṇam huraścítam ǀ

dūrámádhi srutéraja ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

apa tyam paripanthinam muṣīvāṇam huraścitam ǀ

dūramadhi sruteraja ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अप॑ । त्यम् । प॒रि॒ऽप॒न्थिन॑म् । मु॒षी॒वाण॑म् । हु॒रः॒ऽचित॑म् ।

दू॒रम् । अधि॑ । स्रु॒तेः । अ॒ज॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अप । त्यम् । परिऽपन्थिनम् । मुषीवाणम् । हुरःऽचितम् ।

दूरम् । अधि । स्रुतेः । अज ॥

Padapatha Transcription Accented

ápa ǀ tyám ǀ pari-panthínam ǀ muṣīvā́ṇam ǀ huraḥ-cítam ǀ

dūrám ǀ ádhi ǀ srutéḥ ǀ aja ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

apa ǀ tyam ǀ pari-panthinam ǀ muṣīvāṇam ǀ huraḥ-citam ǀ

dūram ǀ adhi ǀ sruteḥ ǀ aja ǁ

01.042.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.24.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.081   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं तस्य॑ द्वया॒विनो॒ऽघशं॑सस्य॒ कस्य॑ चित् ।

प॒दाभि ति॑ष्ठ॒ तपु॑षिं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं तस्य द्वयाविनोऽघशंसस्य कस्य चित् ।

पदाभि तिष्ठ तपुषिं ॥

Samhita Transcription Accented

tvám tásya dvayāvíno’gháśaṃsasya kásya cit ǀ

padā́bhí tiṣṭha tápuṣim ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam tasya dvayāvino’ghaśaṃsasya kasya cit ǀ

padābhi tiṣṭha tapuṣim ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । तस्य॑ । द्व॒या॒विनः॑ । अ॒घऽशं॑सस्य । कस्य॑ । चि॒त् ।

प॒दा । अ॒भि । ति॒ष्ठ॒ । तपु॑षिम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । तस्य । द्वयाविनः । अघऽशंसस्य । कस्य । चित् ।

पदा । अभि । तिष्ठ । तपुषिम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ tásya ǀ dvayāvínaḥ ǀ aghá-śaṃsasya ǀ kásya ǀ cit ǀ

padā́ ǀ abhí ǀ tiṣṭha ǀ tápuṣim ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ tasya ǀ dvayāvinaḥ ǀ agha-śaṃsasya ǀ kasya ǀ cit ǀ

padā ǀ abhi ǀ tiṣṭha ǀ tapuṣim ǁ

01.042.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.24.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.082   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ तत्ते॑ दस्र मंतुमः॒ पूष॒न्नवो॑ वृणीमहे ।

येन॑ पि॒तॄनचो॑दयः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ तत्ते दस्र मंतुमः पूषन्नवो वृणीमहे ।

येन पितॄनचोदयः ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ tátte dasra mantumaḥ pū́ṣannávo vṛṇīmahe ǀ

yéna pitṝ́nácodayaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā tatte dasra mantumaḥ pūṣannavo vṛṇīmahe ǀ

yena pitṝnacodayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । तत् । ते॒ । द॒स्र॒ । म॒न्तु॒ऽमः॒ । पू॒ष॒न् । अवः॑ । वृ॒णी॒म॒हे॒ ।

येन॑ । पि॒तॄन् । अचो॑दयः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । तत् । ते । दस्र । मन्तुऽमः । पूषन् । अवः । वृणीमहे ।

येन । पितॄन् । अचोदयः ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ tát ǀ te ǀ dasra ǀ mantu-maḥ ǀ pūṣan ǀ ávaḥ ǀ vṛṇīmahe ǀ

yéna ǀ pitṝ́n ǀ ácodayaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ tat ǀ te ǀ dasra ǀ mantu-maḥ ǀ pūṣan ǀ avaḥ ǀ vṛṇīmahe ǀ

yena ǀ pitṝn ǀ acodayaḥ ǁ

01.042.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.25.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.083   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अधा॑ नो विश्वसौभग॒ हिर॑ण्यवाशीमत्तम ।

धना॑नि सु॒षणा॑ कृधि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अधा नो विश्वसौभग हिरण्यवाशीमत्तम ।

धनानि सुषणा कृधि ॥

Samhita Transcription Accented

ádhā no viśvasaubhaga híraṇyavāśīmattama ǀ

dhánāni suṣáṇā kṛdhi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

adhā no viśvasaubhaga hiraṇyavāśīmattama ǀ

dhanāni suṣaṇā kṛdhi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अध॑ । नः॒ । वि॒श्व॒ऽसौ॒भ॒ग॒ । हिर॑ण्यवाशीमत्ऽतम ।

धना॑नि । सु॒ऽसना॑ । कृ॒धि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अध । नः । विश्वऽसौभग । हिरण्यवाशीमत्ऽतम ।

धनानि । सुऽसना । कृधि ॥

Padapatha Transcription Accented

ádha ǀ naḥ ǀ viśva-saubhaga ǀ híraṇyavāśīmat-tama ǀ

dhánāni ǀ su-sánā ǀ kṛdhi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

adha ǀ naḥ ǀ viśva-saubhaga ǀ hiraṇyavāśīmat-tama ǀ

dhanāni ǀ su-sanā ǀ kṛdhi ǁ

01.042.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.25.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.084   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अति॑ नः स॒श्चतो॑ नय सु॒गा नः॑ सु॒पथा॑ कृणु ।

पूष॑न्नि॒ह क्रतुं॑ विदः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अति नः सश्चतो नय सुगा नः सुपथा कृणु ।

पूषन्निह क्रतुं विदः ॥

Samhita Transcription Accented

áti naḥ saścáto naya sugā́ naḥ supáthā kṛṇu ǀ

pū́ṣannihá krátum vidaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ati naḥ saścato naya sugā naḥ supathā kṛṇu ǀ

pūṣanniha kratum vidaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अति॑ । नः॒ । स॒श्चतः॑ । न॒य॒ । सु॒ऽगा । नः॒ । सु॒ऽपथा॑ । कृ॒णु॒ ।

पूष॑न् । इ॒ह । क्रतु॑म् । वि॒दः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अति । नः । सश्चतः । नय । सुऽगा । नः । सुऽपथा । कृणु ।

पूषन् । इह । क्रतुम् । विदः ॥

Padapatha Transcription Accented

áti ǀ naḥ ǀ saścátaḥ ǀ naya ǀ su-gā́ ǀ naḥ ǀ su-páthā ǀ kṛṇu ǀ

pū́ṣan ǀ ihá ǀ krátum ǀ vidaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ati ǀ naḥ ǀ saścataḥ ǀ naya ǀ su-gā ǀ naḥ ǀ su-pathā ǀ kṛṇu ǀ

pūṣan ǀ iha ǀ kratum ǀ vidaḥ ǁ

01.042.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.25.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.085   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि सू॒यव॑सं नय॒ न न॑वज्वा॒रो अध्व॑ने ।

पूष॑न्नि॒ह क्रतुं॑ विदः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभि सूयवसं नय न नवज्वारो अध्वने ।

पूषन्निह क्रतुं विदः ॥

Samhita Transcription Accented

abhí sūyávasam naya ná navajvāró ádhvane ǀ

pū́ṣannihá krátum vidaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhi sūyavasam naya na navajvāro adhvane ǀ

pūṣanniha kratum vidaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । सु॒ऽयव॑सम् । न॒य॒ । न । न॒व॒ऽज्वा॒रः । अध्व॑ने ।

पूष॑न् । इ॒ह । क्रतु॑म् । वि॒दः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । सुऽयवसम् । नय । न । नवऽज्वारः । अध्वने ।

पूषन् । इह । क्रतुम् । विदः ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí ǀ su-yávasam ǀ naya ǀ ná ǀ nava-jvāráḥ ǀ ádhvane ǀ

pū́ṣan ǀ ihá ǀ krátum ǀ vidaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi ǀ su-yavasam ǀ naya ǀ na ǀ nava-jvāraḥ ǀ adhvane ǀ

pūṣan ǀ iha ǀ kratum ǀ vidaḥ ǁ

01.042.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.25.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.086   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श॒ग्धि पू॒र्धि प्र यं॑सि च शिशी॒हि प्रास्यु॒दरं॑ ।

पूष॑न्नि॒ह क्रतुं॑ विदः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शग्धि पूर्धि प्र यंसि च शिशीहि प्रास्युदरं ।

पूषन्निह क्रतुं विदः ॥

Samhita Transcription Accented

śagdhí pūrdhí prá yaṃsi ca śiśīhí prā́syudáram ǀ

pū́ṣannihá krátum vidaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śagdhi pūrdhi pra yaṃsi ca śiśīhi prāsyudaram ǀ

pūṣanniha kratum vidaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श॒ग्धि । पू॒र्धि । प्र । यं॒सि॒ । च॒ । शि॒शी॒हि । प्रासि॑ । उ॒दर॑म् ।

पूष॑न् । इ॒ह । क्रतु॑म् । वि॒दः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शग्धि । पूर्धि । प्र । यंसि । च । शिशीहि । प्रासि । उदरम् ।

पूषन् । इह । क्रतुम् । विदः ॥

Padapatha Transcription Accented

śagdhí ǀ pūrdhí ǀ prá ǀ yaṃsi ǀ ca ǀ śiśīhí ǀ prā́si ǀ udáram ǀ

pū́ṣan ǀ ihá ǀ krátum ǀ vidaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śagdhi ǀ pūrdhi ǀ pra ǀ yaṃsi ǀ ca ǀ śiśīhi ǀ prāsi ǀ udaram ǀ

pūṣan ǀ iha ǀ kratum ǀ vidaḥ ǁ

01.042.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.25.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.087   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न पू॒षणं॑ मेथामसि सू॒क्तैर॒भि गृ॑णीमसि ।

वसू॑नि द॒स्ममी॑महे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

न पूषणं मेथामसि सूक्तैरभि गृणीमसि ।

वसूनि दस्ममीमहे ॥

Samhita Transcription Accented

ná pūṣáṇam methāmasi sūktáirabhí gṛṇīmasi ǀ

vásūni dasmámīmahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

na pūṣaṇam methāmasi sūktairabhi gṛṇīmasi ǀ

vasūni dasmamīmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न । पू॒षण॑म् । मे॒था॒म॒सि॒ । सु॒ऽउ॒क्तैः । अ॒भि । गृ॒णी॒म॒सि॒ ।

वसू॑नि । द॒स्मम् । ई॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

न । पूषणम् । मेथामसि । सुऽउक्तैः । अभि । गृणीमसि ।

वसूनि । दस्मम् । ईमहे ॥

Padapatha Transcription Accented

ná ǀ pūṣáṇam ǀ methāmasi ǀ su-uktáiḥ ǀ abhí ǀ gṛṇīmasi ǀ

vásūni ǀ dasmám ǀ īmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

na ǀ pūṣaṇam ǀ methāmasi ǀ su-uktaiḥ ǀ abhi ǀ gṛṇīmasi ǀ

vasūni ǀ dasmam ǀ īmahe ǁ