SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 43

 

1. Info

To:    1, 2, 4-6: rudra;
3: mitra, rudra, varuṇa;
7-9: soma
From:   kaṇva ghaura
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1-4, 7, 8); virāḍgāyatrī (5); gāyatrī (pādanicṛdgāyatrī) (6); anuṣṭup (9)

2nd set of styles: gāyatrī (1-8); anuṣṭubh (9)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.043.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.26.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.088   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

कद्रु॒द्राय॒ प्रचे॑तसे मी॒ळ्हुष्ट॑माय॒ तव्य॑से ।

वो॒चेम॒ शंत॑मं हृ॒दे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कद्रुद्राय प्रचेतसे मीळ्हुष्टमाय तव्यसे ।

वोचेम शंतमं हृदे ॥

Samhita Transcription Accented

kádrudrā́ya prácetase mīḷhúṣṭamāya távyase ǀ

vocéma śáṃtamam hṛdé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kadrudrāya pracetase mīḷhuṣṭamāya tavyase ǀ

vocema śaṃtamam hṛde ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कत् । रु॒द्राय॑ । प्रऽचे॑तसे । मी॒ळ्हुःऽत॑माय । तव्य॑से ।

वो॒चेम॑ । शम्ऽत॑मम् । हृ॒दे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कत् । रुद्राय । प्रऽचेतसे । मीळ्हुःऽतमाय । तव्यसे ।

वोचेम । शम्ऽतमम् । हृदे ॥

Padapatha Transcription Accented

kát ǀ rudrā́ya ǀ prá-cetase ǀ mīḷhúḥ-tamāya ǀ távyase ǀ

vocéma ǀ śám-tamam ǀ hṛdé ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kat ǀ rudrāya ǀ pra-cetase ǀ mīḷhuḥ-tamāya ǀ tavyase ǀ

vocema ǀ śam-tamam ǀ hṛde ǁ

01.043.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.26.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.089   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यथा॑ नो॒ अदि॑तिः॒ कर॒त्पश्वे॒ नृभ्यो॒ यथा॒ गवे॑ ।

यथा॑ तो॒काय॑ रु॒द्रियं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यथा नो अदितिः करत्पश्वे नृभ्यो यथा गवे ।

यथा तोकाय रुद्रियं ॥

Samhita Transcription Accented

yáthā no áditiḥ káratpáśve nṛ́bhyo yáthā gáve ǀ

yáthā tokā́ya rudríyam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yathā no aditiḥ karatpaśve nṛbhyo yathā gave ǀ

yathā tokāya rudriyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यथा॑ । नः॒ । अदि॑तिः । कर॑त् । पश्वे॑ । नृऽभ्यः॑ । यथा॑ । गवे॑ ।

यथा॑ । तो॒काय॑ । रु॒द्रिय॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यथा । नः । अदितिः । करत् । पश्वे । नृऽभ्यः । यथा । गवे ।

यथा । तोकाय । रुद्रियम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yáthā ǀ naḥ ǀ áditiḥ ǀ kárat ǀ páśve ǀ nṛ́-bhyaḥ ǀ yáthā ǀ gáve ǀ

yáthā ǀ tokā́ya ǀ rudríyam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yathā ǀ naḥ ǀ aditiḥ ǀ karat ǀ paśve ǀ nṛ-bhyaḥ ǀ yathā ǀ gave ǀ

yathā ǀ tokāya ǀ rudriyam ǁ

01.043.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.26.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.090   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यथा॑ नो मि॒त्रो वरु॑णो॒ यथा॑ रु॒द्रश्चिके॑तति ।

यथा॒ विश्वे॑ स॒जोष॑सः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यथा नो मित्रो वरुणो यथा रुद्रश्चिकेतति ।

यथा विश्वे सजोषसः ॥

Samhita Transcription Accented

yáthā no mitró váruṇo yáthā rudráścíketati ǀ

yáthā víśve sajóṣasaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yathā no mitro varuṇo yathā rudraściketati ǀ

yathā viśve sajoṣasaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यथा॑ । नः॒ । मि॒त्रः । वरु॑णः । यथा॑ । रु॒द्रः । चिके॑तति ।

यथा॑ । विश्वे॑ । स॒ऽजोष॑सः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यथा । नः । मित्रः । वरुणः । यथा । रुद्रः । चिकेतति ।

यथा । विश्वे । सऽजोषसः ॥

Padapatha Transcription Accented

yáthā ǀ naḥ ǀ mitráḥ ǀ váruṇaḥ ǀ yáthā ǀ rudráḥ ǀ cíketati ǀ

yáthā ǀ víśve ǀ sa-jóṣasaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yathā ǀ naḥ ǀ mitraḥ ǀ varuṇaḥ ǀ yathā ǀ rudraḥ ǀ ciketati ǀ

yathā ǀ viśve ǀ sa-joṣasaḥ ǁ

01.043.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.26.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.091   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

गा॒थप॑तिं मे॒धप॑तिं रु॒द्रं जला॑षभेषजं ।

तच्छं॒योः सु॒म्नमी॑महे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

गाथपतिं मेधपतिं रुद्रं जलाषभेषजं ।

तच्छंयोः सुम्नमीमहे ॥

Samhita Transcription Accented

gāthápatim medhápatim rudrám jálāṣabheṣajam ǀ

tácchaṃyóḥ sumnámīmahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

gāthapatim medhapatim rudram jalāṣabheṣajam ǀ

tacchaṃyoḥ sumnamīmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

गा॒थऽप॑तिम् । मे॒धऽप॑तिम् । रु॒द्रम् । जला॑षऽभेषजम् ।

तत् । श॒म्ऽयोः । सु॒म्नम् । ई॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

गाथऽपतिम् । मेधऽपतिम् । रुद्रम् । जलाषऽभेषजम् ।

तत् । शम्ऽयोः । सुम्नम् । ईमहे ॥

Padapatha Transcription Accented

gāthá-patim ǀ medhá-patim ǀ rudrám ǀ jálāṣa-bheṣajam ǀ

tát ǀ śam-yóḥ ǀ sumnám ǀ īmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

gātha-patim ǀ medha-patim ǀ rudram ǀ jalāṣa-bheṣajam ǀ

tat ǀ śam-yoḥ ǀ sumnam ǀ īmahe ǁ

01.043.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.26.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.092   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यः शु॒क्र इ॑व॒ सूर्यो॒ हिर॑ण्यमिव॒ रोच॑ते ।

श्रेष्ठो॑ दे॒वानां॒ वसुः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यः शुक्र इव सूर्यो हिरण्यमिव रोचते ।

श्रेष्ठो देवानां वसुः ॥

Samhita Transcription Accented

yáḥ śukrá iva sū́ryo híraṇyamiva rócate ǀ

śréṣṭho devā́nām vásuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yaḥ śukra iva sūryo hiraṇyamiva rocate ǀ

śreṣṭho devānām vasuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । शु॒क्रःऽइ॑व । सूर्यः॑ । हिर॑ण्यम्ऽइव । रोच॑ते ।

श्रेष्ठः॑ । दे॒वाना॑म् । वसुः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । शुक्रःऽइव । सूर्यः । हिरण्यम्ऽइव । रोचते ।

श्रेष्ठः । देवानाम् । वसुः ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ śukráḥ-iva ǀ sū́ryaḥ ǀ híraṇyam-iva ǀ rócate ǀ

śréṣṭhaḥ ǀ devā́nām ǀ vásuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ śukraḥ-iva ǀ sūryaḥ ǀ hiraṇyam-iva ǀ rocate ǀ

śreṣṭhaḥ ǀ devānām ǀ vasuḥ ǁ

01.043.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.27.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.093   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

शं नः॑ कर॒त्यर्व॑ते सु॒गं मे॒षाय॑ मे॒ष्ये॑ ।

नृभ्यो॒ नारि॑भ्यो॒ गवे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शं नः करत्यर्वते सुगं मेषाय मेष्ये ।

नृभ्यो नारिभ्यो गवे ॥

Samhita Transcription Accented

śám naḥ karatyárvate sugám meṣā́ya meṣyé ǀ

nṛ́bhyo nā́ribhyo gáve ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śam naḥ karatyarvate sugam meṣāya meṣye ǀ

nṛbhyo nāribhyo gave ǁ

Padapatha Devanagari Accented

शम् । नः॒ । क॒र॒ति॒ । अर्व॑ते । सु॒ऽगम् । मे॒षाय॑ । मे॒ष्ये॑ ।

नृऽभ्यः॑ । नारि॑ऽभ्यः । गवे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शम् । नः । करति । अर्वते । सुऽगम् । मेषाय । मेष्ये ।

नृऽभ्यः । नारिऽभ्यः । गवे ॥

Padapatha Transcription Accented

śám ǀ naḥ ǀ karati ǀ árvate ǀ su-gám ǀ meṣā́ya ǀ meṣyé ǀ

nṛ́-bhyaḥ ǀ nā́ri-bhyaḥ ǀ gáve ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śam ǀ naḥ ǀ karati ǀ arvate ǀ su-gam ǀ meṣāya ǀ meṣye ǀ

nṛ-bhyaḥ ǀ nāri-bhyaḥ ǀ gave ǁ

01.043.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.27.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.094   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्मे सो॑म॒ श्रिय॒मधि॒ नि धे॑हि श॒तस्य॑ नृ॒णां ।

महि॒ श्रव॑स्तुविनृ॒म्णं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्मे सोम श्रियमधि नि धेहि शतस्य नृणां ।

महि श्रवस्तुविनृम्णं ॥

Samhita Transcription Accented

asmé soma śríyamádhi ní dhehi śatásya nṛṇā́m ǀ

máhi śrávastuvinṛmṇám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asme soma śriyamadhi ni dhehi śatasya nṛṇām ǀ

mahi śravastuvinṛmṇam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्मे इति॑ । सो॒म॒ । श्रिय॑म् । अधि॑ । नि । धे॒हि॒ । श॒तस्य॑ । नृ॒णाम् ।

महि॑ । श्रवः॑ । तु॒वि॒ऽनृ॒म्णम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्मे इति । सोम । श्रियम् । अधि । नि । धेहि । शतस्य । नृणाम् ।

महि । श्रवः । तुविऽनृम्णम् ॥

Padapatha Transcription Accented

asmé íti ǀ soma ǀ śríyam ǀ ádhi ǀ ní ǀ dhehi ǀ śatásya ǀ nṛṇā́m ǀ

máhi ǀ śrávaḥ ǀ tuvi-nṛmṇám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asme iti ǀ soma ǀ śriyam ǀ adhi ǀ ni ǀ dhehi ǀ śatasya ǀ nṛṇām ǀ

mahi ǀ śravaḥ ǀ tuvi-nṛmṇam ǁ

01.043.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.27.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.095   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मा नः॑ सोमपरि॒बाधो॒ मारा॑तयो जुहुरंत ।

आ न॑ इंदो॒ वाजे॑ भज ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मा नः सोमपरिबाधो मारातयो जुहुरंत ।

आ न इंदो वाजे भज ॥

Samhita Transcription Accented

mā́ naḥ somaparibā́dho mā́rātayo juhuranta ǀ

ā́ na indo vā́je bhaja ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mā naḥ somaparibādho mārātayo juhuranta ǀ

ā na indo vāje bhaja ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मा । नः॒ । सो॒म॒ऽप॒रि॒बाधः॑ । मा । अरा॑तयः । जु॒हु॒र॒न्त॒ ।

आ । नः॒ । इ॒न्दो॒ इति॑ । वाजे॑ । भ॒ज॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मा । नः । सोमऽपरिबाधः । मा । अरातयः । जुहुरन्त ।

आ । नः । इन्दो इति । वाजे । भज ॥

Padapatha Transcription Accented

mā́ ǀ naḥ ǀ soma-paribā́dhaḥ ǀ mā́ ǀ árātayaḥ ǀ juhuranta ǀ

ā́ ǀ naḥ ǀ indo íti ǀ vā́je ǀ bhaja ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mā ǀ naḥ ǀ soma-paribādhaḥ ǀ mā ǀ arātayaḥ ǀ juhuranta ǀ

ā ǀ naḥ ǀ indo iti ǀ vāje ǀ bhaja ǁ

01.043.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.27.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.096   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यास्ते॑ प्र॒जा अ॒मृत॑स्य॒ पर॑स्मि॒न्धाम॑न्नृ॒तस्य॑ ।

मू॒र्धा नाभा॑ सोम वेन आ॒भूषं॑तीः सोम वेदः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यास्ते प्रजा अमृतस्य परस्मिन्धामन्नृतस्य ।

मूर्धा नाभा सोम वेन आभूषंतीः सोम वेदः ॥

Samhita Transcription Accented

yā́ste prajā́ amṛ́tasya párasmindhā́mannṛtásya ǀ

mūrdhā́ nā́bhā soma vena ābhū́ṣantīḥ soma vedaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yāste prajā amṛtasya parasmindhāmannṛtasya ǀ

mūrdhā nābhā soma vena ābhūṣantīḥ soma vedaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

याः । ते॒ । प्र॒ऽजाः । अ॒मृत॑स्य । पर॑स्मिन् । धाम॑न् । ऋ॒तस्य॑ ।

मू॒र्धा । नाभा॑ । सो॒म॒ । वे॒नः॒ । आ॒ऽभूष॑न्तीः । सो॒म॒ । वे॒दः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

याः । ते । प्रऽजाः । अमृतस्य । परस्मिन् । धामन् । ऋतस्य ।

मूर्धा । नाभा । सोम । वेनः । आऽभूषन्तीः । सोम । वेदः ॥

Padapatha Transcription Accented

yā́ḥ ǀ te ǀ pra-jā́ḥ ǀ amṛ́tasya ǀ párasmin ǀ dhā́man ǀ ṛtásya ǀ

mūrdhā́ ǀ nā́bhā ǀ soma ǀ venaḥ ǀ ā-bhū́ṣantīḥ ǀ soma ǀ vedaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yāḥ ǀ te ǀ pra-jāḥ ǀ amṛtasya ǀ parasmin ǀ dhāman ǀ ṛtasya ǀ

mūrdhā ǀ nābhā ǀ soma ǀ venaḥ ǀ ā-bhūṣantīḥ ǀ soma ǀ vedaḥ ǁ