SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 44

 

1. Info

To:    1, 3-14: agni;
2: agni, aśvins, uṣas
From:   praskaṇva kāṇva
Metres:   1st set of styles: virāṭsataḥpaṅkti (2, 4, 8, 14); upariṣṭādvirāḍ bṛhatī (1, 5); bhurigbṛhatī (6, 12); nicṛtpathyābṛhatī (7, 11); nicṛdupariṣṭād bṛhatī (3); ārcītriṣṭup (9); virāḍvistārapaṅkti (10); pathyāvṛhatī (13)

2nd set of styles: bṛhatī (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13); satobṛhatī (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.044.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.28.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.001   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्ने॒ विव॑स्वदु॒षस॑श्चि॒त्रं राधो॑ अमर्त्य ।

आ दा॒शुषे॑ जातवेदो वहा॒ त्वम॒द्या दे॒वाँ उ॑ष॒र्बुधः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्ने विवस्वदुषसश्चित्रं राधो अमर्त्य ।

आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवाँ उषर्बुधः ॥

Samhita Transcription Accented

ágne vívasvaduṣásaścitrám rā́dho amartya ǀ

ā́ dāśúṣe jātavedo vahā tvámadyā́ devā́m̐ uṣarbúdhaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agne vivasvaduṣasaścitram rādho amartya ǀ

ā dāśuṣe jātavedo vahā tvamadyā devām̐ uṣarbudhaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । विव॑स्वत् । उ॒षसः॑ । चि॒त्रम् । राधः॑ । अ॒म॒र्त्य॒ ।

आ । दा॒शुषे॑ । जा॒त॒ऽवे॒दः॒ । व॒ह॒ । त्वम् । अ॒द्य । दे॒वान् । उ॒षः॒ऽबुधः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । विवस्वत् । उषसः । चित्रम् । राधः । अमर्त्य ।

आ । दाशुषे । जातऽवेदः । वह । त्वम् । अद्य । देवान् । उषःऽबुधः ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ vívasvat ǀ uṣásaḥ ǀ citrám ǀ rā́dhaḥ ǀ amartya ǀ

ā́ ǀ dāśúṣe ǀ jāta-vedaḥ ǀ vaha ǀ tvám ǀ adyá ǀ devā́n ǀ uṣaḥ-búdhaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ vivasvat ǀ uṣasaḥ ǀ citram ǀ rādhaḥ ǀ amartya ǀ

ā ǀ dāśuṣe ǀ jāta-vedaḥ ǀ vaha ǀ tvam ǀ adya ǀ devān ǀ uṣaḥ-budhaḥ ǁ

01.044.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.28.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.002   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

जुष्टो॒ हि दू॒तो असि॑ हव्य॒वाह॒नोऽग्ने॑ र॒थीर॑ध्व॒राणां॑ ।

स॒जूर॒श्विभ्या॑मु॒षसा॑ सु॒वीर्य॑म॒स्मे धे॑हि॒ श्रवो॑ बृ॒हत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

जुष्टो हि दूतो असि हव्यवाहनोऽग्ने रथीरध्वराणां ।

सजूरश्विभ्यामुषसा सुवीर्यमस्मे धेहि श्रवो बृहत् ॥

Samhita Transcription Accented

júṣṭo hí dūtó ási havyavā́hanó’gne rathī́radhvarā́ṇām ǀ

sajū́raśvíbhyāmuṣásā suvī́ryamasmé dhehi śrávo bṛhát ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

juṣṭo hi dūto asi havyavāhano’gne rathīradhvarāṇām ǀ

sajūraśvibhyāmuṣasā suvīryamasme dhehi śravo bṛhat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

जुष्टः॑ । हि । दू॒तः । असि॑ । ह॒व्य॒ऽवाह॑नः । अग्ने॑ । र॒थीः । अ॒ध्व॒राणा॑म् ।

स॒ऽजूः । अ॒श्विऽभ्या॑म् । उ॒षसा॑ । सु॒ऽवीर्य॑म् । अ॒स्मे इति॑ । धे॒हि॒ । श्रवः॑ । बृ॒हत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

जुष्टः । हि । दूतः । असि । हव्यऽवाहनः । अग्ने । रथीः । अध्वराणाम् ।

सऽजूः । अश्विऽभ्याम् । उषसा । सुऽवीर्यम् । अस्मे इति । धेहि । श्रवः । बृहत् ॥

Padapatha Transcription Accented

júṣṭaḥ ǀ hí ǀ dūtáḥ ǀ ási ǀ havya-vā́hanaḥ ǀ ágne ǀ rathī́ḥ ǀ adhvarā́ṇām ǀ

sa-jū́ḥ ǀ aśví-bhyām ǀ uṣásā ǀ su-vī́ryam ǀ asmé íti ǀ dhehi ǀ śrávaḥ ǀ bṛhát ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

juṣṭaḥ ǀ hi ǀ dūtaḥ ǀ asi ǀ havya-vāhanaḥ ǀ agne ǀ rathīḥ ǀ adhvarāṇām ǀ

sa-jūḥ ǀ aśvi-bhyām ǀ uṣasā ǀ su-vīryam ǀ asme iti ǀ dhehi ǀ śravaḥ ǀ bṛhat ǁ

01.044.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.28.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.003   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒द्या दू॒तं वृ॑णीमहे॒ वसु॑म॒ग्निं पु॑रुप्रि॒यं ।

धू॒मके॑तुं॒ भाऋ॑जीकं॒ व्यु॑ष्टिषु य॒ज्ञाना॑मध्वर॒श्रियं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अद्या दूतं वृणीमहे वसुमग्निं पुरुप्रियं ।

धूमकेतुं भाऋजीकं व्युष्टिषु यज्ञानामध्वरश्रियं ॥

Samhita Transcription Accented

adyā́ dūtám vṛṇīmahe vásumagním purupriyám ǀ

dhūmáketum bhā́ṛjīkam vyúṣṭiṣu yajñā́nāmadhvaraśríyam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

adyā dūtam vṛṇīmahe vasumagnim purupriyam ǀ

dhūmaketum bhāṛjīkam vyuṣṭiṣu yajñānāmadhvaraśriyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒द्य । दू॒तम् । वृ॒णी॒म॒हे॒ । वसु॑म् । अ॒ग्निम् । पु॒रु॒ऽप्रि॒यम् ।

धू॒मऽके॑तुम् । भाःऽऋ॑जीकम् । विऽउ॑ष्टिषु । य॒ज्ञाना॑म् । अ॒ध्व॒र॒ऽश्रिय॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अद्य । दूतम् । वृणीमहे । वसुम् । अग्निम् । पुरुऽप्रियम् ।

धूमऽकेतुम् । भाःऽऋजीकम् । विऽउष्टिषु । यज्ञानाम् । अध्वरऽश्रियम् ॥

Padapatha Transcription Accented

adyá ǀ dūtám ǀ vṛṇīmahe ǀ vásum ǀ agním ǀ puru-priyám ǀ

dhūmá-ketum ǀ bhā́ḥ-ṛjīkam ǀ ví-uṣṭiṣu ǀ yajñā́nām ǀ adhvara-śríyam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

adya ǀ dūtam ǀ vṛṇīmahe ǀ vasum ǀ agnim ǀ puru-priyam ǀ

dhūma-ketum ǀ bhāḥ-ṛjīkam ǀ vi-uṣṭiṣu ǀ yajñānām ǀ adhvara-śriyam ǁ

01.044.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.28.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.004   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श्रेष्ठं॒ यवि॑ष्ठ॒मति॑थिं॒ स्वा॑हुतं॒ जुष्टं॒ जना॑य दा॒शुषे॑ ।

दे॒वाँ अच्छा॒ यात॑वे जा॒तवे॑दसम॒ग्निमी॑ळे॒ व्यु॑ष्टिषु ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

श्रेष्ठं यविष्ठमतिथिं स्वाहुतं जुष्टं जनाय दाशुषे ।

देवाँ अच्छा यातवे जातवेदसमग्निमीळे व्युष्टिषु ॥

Samhita Transcription Accented

śréṣṭham yáviṣṭhamátithim svā́hutam júṣṭam jánāya dāśúṣe ǀ

devā́m̐ ácchā yā́tave jātávedasamagnímīḷe vyúṣṭiṣu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śreṣṭham yaviṣṭhamatithim svāhutam juṣṭam janāya dāśuṣe ǀ

devām̐ acchā yātave jātavedasamagnimīḷe vyuṣṭiṣu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श्रेष्ठ॑म् । यवि॑ष्ठम् । अति॑थिम् । सुऽआ॑हुतम् । जुष्ट॑म् । जना॑य । दा॒शुषे॑ ।

दे॒वान् । अच्छ॑ । यात॑वे । जा॒तऽवे॑दसम् । अ॒ग्निम् । ई॒ळे॒ । विऽउ॑ष्टिषु ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

श्रेष्ठम् । यविष्ठम् । अतिथिम् । सुऽआहुतम् । जुष्टम् । जनाय । दाशुषे ।

देवान् । अच्छ । यातवे । जातऽवेदसम् । अग्निम् । ईळे । विऽउष्टिषु ॥

Padapatha Transcription Accented

śréṣṭham ǀ yáviṣṭham ǀ átithim ǀ sú-āhutam ǀ júṣṭam ǀ jánāya ǀ dāśúṣe ǀ

devā́n ǀ áccha ǀ yā́tave ǀ jātá-vedasam ǀ agním ǀ īḷe ǀ ví-uṣṭiṣu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śreṣṭham ǀ yaviṣṭham ǀ atithim ǀ su-āhutam ǀ juṣṭam ǀ janāya ǀ dāśuṣe ǀ

devān ǀ accha ǀ yātave ǀ jāta-vedasam ǀ agnim ǀ īḷe ǀ vi-uṣṭiṣu ǁ

01.044.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.28.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.005   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स्त॒वि॒ष्यामि॒ त्वाम॒हं विश्व॑स्यामृत भोजन ।

अग्ने॑ त्रा॒तार॑म॒मृतं॑ मियेध्य॒ यजि॑ष्ठं हव्यवाहन ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स्तविष्यामि त्वामहं विश्वस्यामृत भोजन ।

अग्ने त्रातारममृतं मियेध्य यजिष्ठं हव्यवाहन ॥

Samhita Transcription Accented

staviṣyā́mi tvā́mahám víśvasyāmṛta bhojana ǀ

ágne trātā́ramamṛ́tam miyedhya yájiṣṭham havyavāhana ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

staviṣyāmi tvāmaham viśvasyāmṛta bhojana ǀ

agne trātāramamṛtam miyedhya yajiṣṭham havyavāhana ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स्त॒वि॒ष्यामि॑ । त्वाम् । अ॒हम् । विश्व॑स्य । अ॒मृ॒त॒ । भो॒ज॒न॒ ।

अग्ने॑ । त्रा॒तार॑म् । अ॒मृत॑म् । मि॒ये॒ध्य॒ । यजि॑ष्ठम् । ह॒व्य॒ऽवा॒ह॒न॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

स्तविष्यामि । त्वाम् । अहम् । विश्वस्य । अमृत । भोजन ।

अग्ने । त्रातारम् । अमृतम् । मियेध्य । यजिष्ठम् । हव्यऽवाहन ॥

Padapatha Transcription Accented

staviṣyā́mi ǀ tvā́m ǀ ahám ǀ víśvasya ǀ amṛta ǀ bhojana ǀ

ágne ǀ trātā́ram ǀ amṛ́tam ǀ miyedhya ǀ yájiṣṭham ǀ havya-vāhana ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

staviṣyāmi ǀ tvām ǀ aham ǀ viśvasya ǀ amṛta ǀ bhojana ǀ

agne ǀ trātāram ǀ amṛtam ǀ miyedhya ǀ yajiṣṭham ǀ havya-vāhana ǁ

01.044.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.29.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.006   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सु॒शंसो॑ बोधि गृण॒ते य॑विष्ठ्य॒ मधु॑जिह्वः॒ स्वा॑हुतः ।

प्रस्क॑ण्वस्य प्रति॒रन्नायु॑र्जी॒वसे॑ नम॒स्या दैव्यं॒ जनं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सुशंसो बोधि गृणते यविष्ठ्य मधुजिह्वः स्वाहुतः ।

प्रस्कण्वस्य प्रतिरन्नायुर्जीवसे नमस्या दैव्यं जनं ॥

Samhita Transcription Accented

suśáṃso bodhi gṛṇaté yaviṣṭhya mádhujihvaḥ svā́hutaḥ ǀ

práskaṇvasya pratiránnā́yurjīváse namasyā́ dáivyam jánam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

suśaṃso bodhi gṛṇate yaviṣṭhya madhujihvaḥ svāhutaḥ ǀ

praskaṇvasya pratirannāyurjīvase namasyā daivyam janam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒ऽशंसः॑ । बो॒धि॒ । गृ॒ण॒ते । य॒वि॒ष्ठ्य॒ । मधु॑ऽजिह्वः । सुऽआ॑हुतः ।

प्रस्क॑ण्वस्य । प्र॒ऽति॒रन् । आयुः॑ । जी॒वसे॑ । न॒म॒स्य । दैव्य॑म् । जन॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुऽशंसः । बोधि । गृणते । यविष्ठ्य । मधुऽजिह्वः । सुऽआहुतः ।

प्रस्कण्वस्य । प्रऽतिरन् । आयुः । जीवसे । नमस्य । दैव्यम् । जनम् ॥

Padapatha Transcription Accented

su-śáṃsaḥ ǀ bodhi ǀ gṛṇaté ǀ yaviṣṭhya ǀ mádhu-jihvaḥ ǀ sú-āhutaḥ ǀ

práskaṇvasya ǀ pra-tirán ǀ ā́yuḥ ǀ jīváse ǀ namasyá ǀ dáivyam ǀ jánam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

su-śaṃsaḥ ǀ bodhi ǀ gṛṇate ǀ yaviṣṭhya ǀ madhu-jihvaḥ ǀ su-āhutaḥ ǀ

praskaṇvasya ǀ pra-tiran ǀ āyuḥ ǀ jīvase ǀ namasya ǀ daivyam ǀ janam ǁ

01.044.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.29.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.007   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

होता॑रं वि॒श्ववे॑दसं॒ सं हि त्वा॒ विश॑ इं॒धते॑ ।

स आ व॑ह पुरुहूत॒ प्रचे॑त॒सोऽग्ने॑ दे॒वाँ इ॒ह द्र॒वत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

होतारं विश्ववेदसं सं हि त्वा विश इंधते ।

स आ वह पुरुहूत प्रचेतसोऽग्ने देवाँ इह द्रवत् ॥

Samhita Transcription Accented

hótāram viśvávedasam sám hí tvā víśa indháte ǀ

sá ā́ vaha puruhūta prácetasó’gne devā́m̐ ihá dravát ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

hotāram viśvavedasam sam hi tvā viśa indhate ǀ

sa ā vaha puruhūta pracetaso’gne devām̐ iha dravat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

होता॑रम् । वि॒श्वऽवे॑दसम् । सम् । हि । त्वा॒ । विशः॑ । इ॒न्धते॑ ।

सः । आ । व॒ह॒ । पु॒रु॒ऽहू॒त॒ । प्रऽचे॑तसः । अग्ने॑ । दे॒वान् । इ॒ह । द्र॒वत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

होतारम् । विश्वऽवेदसम् । सम् । हि । त्वा । विशः । इन्धते ।

सः । आ । वह । पुरुऽहूत । प्रऽचेतसः । अग्ने । देवान् । इह । द्रवत् ॥

Padapatha Transcription Accented

hótāram ǀ viśvá-vedasam ǀ sám ǀ hí ǀ tvā ǀ víśaḥ ǀ indháte ǀ

sáḥ ǀ ā́ ǀ vaha ǀ puru-hūta ǀ prá-cetasaḥ ǀ ágne ǀ devā́n ǀ ihá ǀ dravát ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

hotāram ǀ viśva-vedasam ǀ sam ǀ hi ǀ tvā ǀ viśaḥ ǀ indhate ǀ

saḥ ǀ ā ǀ vaha ǀ puru-hūta ǀ pra-cetasaḥ ǀ agne ǀ devān ǀ iha ǀ dravat ǁ

01.044.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.29.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.008   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒वि॒तार॑मु॒षस॑म॒श्विना॒ भग॑म॒ग्निं व्यु॑ष्टिषु॒ क्षपः॑ ।

कण्वा॑सस्त्वा सु॒तसो॑मास इंधते हव्य॒वाहं॑ स्वध्वर ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सवितारमुषसमश्विना भगमग्निं व्युष्टिषु क्षपः ।

कण्वासस्त्वा सुतसोमास इंधते हव्यवाहं स्वध्वर ॥

Samhita Transcription Accented

savitā́ramuṣásamaśvínā bhágamagním vyúṣṭiṣu kṣápaḥ ǀ

káṇvāsastvā sutásomāsa indhate havyavā́ham svadhvara ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

savitāramuṣasamaśvinā bhagamagnim vyuṣṭiṣu kṣapaḥ ǀ

kaṇvāsastvā sutasomāsa indhate havyavāham svadhvara ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒वि॒तार॑म् । उ॒षस॑म् । अ॒श्विना॑ । भग॑म् । अ॒ग्निम् । विऽउ॑ष्टिषु । क्षपः॑ ।

कण्वा॑सः । त्वा॒ । सु॒तऽसो॑मासः । इ॒न्ध॒ते॒ । ह॒व्य॒ऽवाह॑म् । सु॒ऽअ॒ध्व॒र॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सवितारम् । उषसम् । अश्विना । भगम् । अग्निम् । विऽउष्टिषु । क्षपः ।

कण्वासः । त्वा । सुतऽसोमासः । इन्धते । हव्यऽवाहम् । सुऽअध्वर ॥

Padapatha Transcription Accented

savitā́ram ǀ uṣásam ǀ aśvínā ǀ bhágam ǀ agním ǀ ví-uṣṭiṣu ǀ kṣápaḥ ǀ

káṇvāsaḥ ǀ tvā ǀ sutá-somāsaḥ ǀ indhate ǀ havya-vā́ham ǀ su-adhvara ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

savitāram ǀ uṣasam ǀ aśvinā ǀ bhagam ǀ agnim ǀ vi-uṣṭiṣu ǀ kṣapaḥ ǀ

kaṇvāsaḥ ǀ tvā ǀ suta-somāsaḥ ǀ indhate ǀ havya-vāham ǀ su-adhvara ǁ

01.044.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.29.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.009   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पति॒र्ह्य॑ध्व॒राणा॒मग्ने॑ दू॒तो वि॒शामसि॑ ।

उ॒ष॒र्बुध॒ आ व॑ह॒ सोम॑पीतये दे॒वाँ अ॒द्य स्व॒र्दृशः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पतिर्ह्यध्वराणामग्ने दूतो विशामसि ।

उषर्बुध आ वह सोमपीतये देवाँ अद्य स्वर्दृशः ॥

Samhita Transcription Accented

pátirhyádhvarā́ṇāmágne dūtó viśā́mási ǀ

uṣarbúdha ā́ vaha sómapītaye devā́m̐ adyá svardṛ́śaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

patirhyadhvarāṇāmagne dūto viśāmasi ǀ

uṣarbudha ā vaha somapītaye devām̐ adya svardṛśaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पतिः॑ । हि । अ॒ध्व॒राणा॑म् । अग्ने॑ । दू॒तः । वि॒शाम् । असि॑ ।

उ॒षः॒ऽबुधः॑ । आ । व॒ह॒ । सोम॑ऽपीतये । दे॒वान् । अ॒द्य । स्वः॒ऽदृशः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पतिः । हि । अध्वराणाम् । अग्ने । दूतः । विशाम् । असि ।

उषःऽबुधः । आ । वह । सोमऽपीतये । देवान् । अद्य । स्वःऽदृशः ॥

Padapatha Transcription Accented

pátiḥ ǀ hí ǀ adhvarā́ṇām ǀ ágne ǀ dūtáḥ ǀ viśā́m ǀ ási ǀ

uṣaḥ-búdhaḥ ǀ ā́ ǀ vaha ǀ sóma-pītaye ǀ devā́n ǀ adyá ǀ svaḥ-dṛ́śaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

patiḥ ǀ hi ǀ adhvarāṇām ǀ agne ǀ dūtaḥ ǀ viśām ǀ asi ǀ

uṣaḥ-budhaḥ ǀ ā ǀ vaha ǀ soma-pītaye ǀ devān ǀ adya ǀ svaḥ-dṛśaḥ ǁ

01.044.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.29.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.010   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्ने॒ पूर्वा॒ अनू॒षसो॑ विभावसो दी॒देथ॑ वि॒श्वद॑र्शतः ।

असि॒ ग्रामे॑ष्ववि॒ता पु॒रोहि॒तोऽसि॑ य॒ज्ञेषु॒ मानु॑षः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्ने पूर्वा अनूषसो विभावसो दीदेथ विश्वदर्शतः ।

असि ग्रामेष्वविता पुरोहितोऽसि यज्ञेषु मानुषः ॥

Samhita Transcription Accented

ágne pū́rvā ánūṣáso vibhāvaso dīdétha viśvádarśataḥ ǀ

ási grā́meṣvavitā́ puróhitó’si yajñéṣu mā́nuṣaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agne pūrvā anūṣaso vibhāvaso dīdetha viśvadarśataḥ ǀ

asi grāmeṣvavitā purohito’si yajñeṣu mānuṣaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । पूर्वाः॑ । अनु॑ । उ॒षसः॑ । वि॒भा॒व॒सो॒ इति॑ विभाऽवसो । दी॒देथ॑ । वि॒श्वऽद॑र्शतः ।

असि॑ । ग्रामे॑षु । अ॒वि॒ता । पु॒रःऽहि॑तः । असि॑ । य॒ज्ञेषु॑ । मानु॑षः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । पूर्वाः । अनु । उषसः । विभावसो इति विभाऽवसो । दीदेथ । विश्वऽदर्शतः ।

असि । ग्रामेषु । अविता । पुरःऽहितः । असि । यज्ञेषु । मानुषः ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ pū́rvāḥ ǀ ánu ǀ uṣásaḥ ǀ vibhāvaso íti vibhā-vaso ǀ dīdétha ǀ viśvá-darśataḥ ǀ

ási ǀ grā́meṣu ǀ avitā́ ǀ puráḥ-hitaḥ ǀ ási ǀ yajñéṣu ǀ mā́nuṣaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ pūrvāḥ ǀ anu ǀ uṣasaḥ ǀ vibhāvaso iti vibhā-vaso ǀ dīdetha ǀ viśva-darśataḥ ǀ

asi ǀ grāmeṣu ǀ avitā ǀ puraḥ-hitaḥ ǀ asi ǀ yajñeṣu ǀ mānuṣaḥ ǁ

01.044.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.30.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.011   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नि त्वा॑ य॒ज्ञस्य॒ साध॑न॒मग्ने॒ होता॑रमृ॒त्विजं॑ ।

म॒नु॒ष्वद्दे॑व धीमहि॒ प्रचे॑तसं जी॒रं दू॒तमम॑र्त्यं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नि त्वा यज्ञस्य साधनमग्ने होतारमृत्विजं ।

मनुष्वद्देव धीमहि प्रचेतसं जीरं दूतममर्त्यं ॥

Samhita Transcription Accented

ní tvā yajñásya sā́dhanamágne hótāramṛtvíjam ǀ

manuṣváddeva dhīmahi prácetasam jīrám dūtámámartyam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ni tvā yajñasya sādhanamagne hotāramṛtvijam ǀ

manuṣvaddeva dhīmahi pracetasam jīram dūtamamartyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नि । त्वा॒ । य॒ज्ञस्य॑ । साध॑नम् । अग्ने॑ । होता॑रम् । ऋ॒त्विज॑म् ।

म॒नु॒ष्वत् । दे॒व॒ । धी॒म॒हि॒ । प्रऽचे॑तसम् । जी॒रम् । दू॒तम् । अम॑र्त्यम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नि । त्वा । यज्ञस्य । साधनम् । अग्ने । होतारम् । ऋत्विजम् ।

मनुष्वत् । देव । धीमहि । प्रऽचेतसम् । जीरम् । दूतम् । अमर्त्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ní ǀ tvā ǀ yajñásya ǀ sā́dhanam ǀ ágne ǀ hótāram ǀ ṛtvíjam ǀ

manuṣvát ǀ deva ǀ dhīmahi ǀ prá-cetasam ǀ jīrám ǀ dūtám ǀ ámartyam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ni ǀ tvā ǀ yajñasya ǀ sādhanam ǀ agne ǀ hotāram ǀ ṛtvijam ǀ

manuṣvat ǀ deva ǀ dhīmahi ǀ pra-cetasam ǀ jīram ǀ dūtam ǀ amartyam ǁ

01.044.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.30.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.012   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यद्दे॒वानां॑ मित्रमहः पु॒रोहि॒तोऽंत॑रो॒ यासि॑ दू॒त्यं॑ ।

सिंधो॑रिव॒ प्रस्व॑नितास ऊ॒र्मयो॒ऽग्नेर्भ्रा॑जंते अ॒र्चयः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यद्देवानां मित्रमहः पुरोहितोऽंतरो यासि दूत्यं ।

सिंधोरिव प्रस्वनितास ऊर्मयोऽग्नेर्भ्राजंते अर्चयः ॥

Samhita Transcription Accented

yáddevā́nām mitramahaḥ puróhitó’ntaro yā́si dūtyám ǀ

síndhoriva prásvanitāsa ūrmáyo’gnérbhrājante arcáyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yaddevānām mitramahaḥ purohito’ntaro yāsi dūtyam ǀ

sindhoriva prasvanitāsa ūrmayo’gnerbhrājante arcayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । दे॒वाना॑म् । मि॒त्र॒ऽम॒हः॒ । पु॒रःऽहि॑तः । अन्त॑रः । यासि॑ । दू॒त्य॑म् ।

सिन्धोः॑ऽइव । प्रऽस्व॑नितासः । ऊ॒र्मयः॑ । अ॒ग्नेः । भ्रा॒ज॒न्ते॒ । अ॒र्चयः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । देवानाम् । मित्रऽमहः । पुरःऽहितः । अन्तरः । यासि । दूत्यम् ।

सिन्धोःऽइव । प्रऽस्वनितासः । ऊर्मयः । अग्नेः । भ्राजन्ते । अर्चयः ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ devā́nām ǀ mitra-mahaḥ ǀ puráḥ-hitaḥ ǀ ántaraḥ ǀ yā́si ǀ dūtyám ǀ

síndhoḥ-iva ǀ prá-svanitāsaḥ ǀ ūrmáyaḥ ǀ agnéḥ ǀ bhrājante ǀ arcáyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ devānām ǀ mitra-mahaḥ ǀ puraḥ-hitaḥ ǀ antaraḥ ǀ yāsi ǀ dūtyam ǀ

sindhoḥ-iva ǀ pra-svanitāsaḥ ǀ ūrmayaḥ ǀ agneḥ ǀ bhrājante ǀ arcayaḥ ǁ

01.044.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.30.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.013   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श्रु॒धि श्रु॑त्कर्ण॒ वह्नि॑भिर्दे॒वैर॑ग्ने स॒याव॑भिः ।

आ सी॑दंतु ब॒र्हिषि॑ मि॒त्रो अ॑र्य॒मा प्रा॑त॒र्यावा॑णो अध्व॒रं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

श्रुधि श्रुत्कर्ण वह्निभिर्देवैरग्ने सयावभिः ।

आ सीदंतु बर्हिषि मित्रो अर्यमा प्रातर्यावाणो अध्वरं ॥

Samhita Transcription Accented

śrudhí śrutkarṇa váhnibhirdeváiragne sayā́vabhiḥ ǀ

ā́ sīdantu barhíṣi mitró aryamā́ prātaryā́vāṇo adhvarám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śrudhi śrutkarṇa vahnibhirdevairagne sayāvabhiḥ ǀ

ā sīdantu barhiṣi mitro aryamā prātaryāvāṇo adhvaram ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श्रु॒धि । श्रु॒त्ऽक॒र्ण॒ । वह्नि॑ऽभिः । दे॒वैः । अ॒ग्ने॒ । स॒याव॑ऽभिः ।

आ । सी॒द॒न्तु॒ । ब॒र्हिषि॑ । मि॒त्रः । अ॒र्य॒मा । प्रा॒तः॒ऽयावा॑नः । अ॒ध्व॒रम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

श्रुधि । श्रुत्ऽकर्ण । वह्निऽभिः । देवैः । अग्ने । सयावऽभिः ।

आ । सीदन्तु । बर्हिषि । मित्रः । अर्यमा । प्रातःऽयावानः । अध्वरम् ॥

Padapatha Transcription Accented

śrudhí ǀ śrut-karṇa ǀ váhni-bhiḥ ǀ deváiḥ ǀ agne ǀ sayā́va-bhiḥ ǀ

ā́ ǀ sīdantu ǀ barhíṣi ǀ mitráḥ ǀ aryamā́ ǀ prātaḥ-yā́vānaḥ ǀ adhvarám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śrudhi ǀ śrut-karṇa ǀ vahni-bhiḥ ǀ devaiḥ ǀ agne ǀ sayāva-bhiḥ ǀ

ā ǀ sīdantu ǀ barhiṣi ǀ mitraḥ ǀ aryamā ǀ prātaḥ-yāvānaḥ ǀ adhvaram ǁ

01.044.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.30.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.014   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

शृ॒ण्वंतु॒ स्तोमं॑ म॒रुतः॑ सु॒दान॑वोऽग्निजि॒ह्वा ऋ॑ता॒वृधः॑ ।

पिब॑तु॒ सोमं॒ वरु॑णो धृ॒तव्र॑तो॒ऽश्विभ्या॑मु॒षसा॑ स॒जूः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शृण्वंतु स्तोमं मरुतः सुदानवोऽग्निजिह्वा ऋतावृधः ।

पिबतु सोमं वरुणो धृतव्रतोऽश्विभ्यामुषसा सजूः ॥

Samhita Transcription Accented

śṛṇvántu stómam marútaḥ sudā́navo’gnijihvā́ ṛtāvṛ́dhaḥ ǀ

píbatu sómam váruṇo dhṛtávrato’śvíbhyāmuṣásā sajū́ḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śṛṇvantu stomam marutaḥ sudānavo’gnijihvā ṛtāvṛdhaḥ ǀ

pibatu somam varuṇo dhṛtavrato’śvibhyāmuṣasā sajūḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

शृ॒ण्वन्तु॑ । स्तोम॑म् । म॒रुतः॑ । सु॒ऽदान॑वः । अ॒ग्नि॒ऽजि॒ह्वाः । ऋ॒त॒ऽवृधः॑ ।

पिब॑तु । सोम॑म् । वरु॑णः । धृ॒तऽव्र॑तः । अ॒श्विऽभ्या॑म् । उ॒षसा॑ । स॒ऽजूः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शृण्वन्तु । स्तोमम् । मरुतः । सुऽदानवः । अग्निऽजिह्वाः । ऋतऽवृधः ।

पिबतु । सोमम् । वरुणः । धृतऽव्रतः । अश्विऽभ्याम् । उषसा । सऽजूः ॥

Padapatha Transcription Accented

śṛṇvántu ǀ stómam ǀ marútaḥ ǀ su-dā́navaḥ ǀ agni-jihvā́ḥ ǀ ṛta-vṛ́dhaḥ ǀ

píbatu ǀ sómam ǀ váruṇaḥ ǀ dhṛtá-vrataḥ ǀ aśví-bhyām ǀ uṣásā ǀ sa-jū́ḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śṛṇvantu ǀ stomam ǀ marutaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ agni-jihvāḥ ǀ ṛta-vṛdhaḥ ǀ

pibatu ǀ somam ǀ varuṇaḥ ǀ dhṛta-vrataḥ ǀ aśvi-bhyām ǀ uṣasā ǀ sa-jūḥ ǁ