SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 45

 

1. Info

To:    1-9: agni;
10: agni (ab); devās (cd)
From:   praskaṇva kāṇva
Metres:   anuṣṭubh
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
   

Show grammar forms

 
 

 

3. Text

01.045.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.31.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.015   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वम॑ग्ने॒ वसूँ॑रि॒ह रु॒द्राँ आ॑दि॒त्याँ उ॒त ।

यजा॑ स्वध्व॒रं जनं॒ मनु॑जातं घृत॒प्रुषं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमग्ने वसूँरिह रुद्राँ आदित्याँ उत ।

यजा स्वध्वरं जनं मनुजातं घृतप्रुषं ॥

Samhita transliteration accented

tvámagne vásūm̐rihá rudrā́m̐ ādityā́m̐ utá ǀ

yájā svadhvarám jánam mánujātam ghṛtaprúṣam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tvamagne vasūm̐riha rudrām̐ ādityām̐ uta ǀ

yajā svadhvaram janam manujātam ghṛtapruṣam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । अ॒ग्ने॒ । वसू॑न् । इ॒ह । रु॒द्रान् । आ॒दि॒त्यान् । उ॒त ।

यज॑ । सु॒ऽअ॒ध्व॒रम् । जन॑म् । मनु॑ऽजातम् । घृ॒त॒ऽप्रुष॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । अग्ने । वसून् । इह । रुद्रान् । आदित्यान् । उत ।

यज । सुऽअध्वरम् । जनम् । मनुऽजातम् । घृतऽप्रुषम् ॥

Padapatha transliteration accented

tvám ǀ agne ǀ vásūn ǀ ihá ǀ rudrā́n ǀ ādityā́n ǀ utá ǀ

yája ǀ su-adhvarám ǀ jánam ǀ mánu-jātam ǀ ghṛta-prúṣam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tvam ǀ agne ǀ vasūn ǀ iha ǀ rudrān ǀ ādityān ǀ uta ǀ

yaja ǀ su-adhvaram ǀ janam ǀ manu-jātam ǀ ghṛta-pruṣam ǁ

interlinear translation

Thou, O Agni , here do offer the sacrifice to the Vasus , to the Rudras  and to the Adityas , to the man accomplishing well pilgrim-sacrifice , the descendant of Manu, offering clarity .

Translation — Padapatha — Grammar

Thou   ←   [1] tvam (pronoun M-N single 2nd)  ←  tva

O Agni   ←   [2] agne (noun M-V single)  ←  agni

here   ←   [4] iha (indeclinable word; adverb)

do offer the sacrifice   ←   [8] yaja (verb Imperative Active single 2nd)  ←  yaj

to the Vasus   ←   [3] vasūn (noun M-Ac plural)  ←  vasu

to the Rudras   ←   [5] rudrān (noun M-Ac plural)  ←  rudra

and   ←   [7] uta (indeclinable word; copulative)

to the Adityas   ←   [6] ādityān (noun M-Ac plural)  ←  āditya

to the man   ←   [10] janam (noun M-Ac single)  ←  jana

accomplishing well pilgrim-sacrifice   ←   [9] su-adhvaram (noun M-Ac single)  ←  svadhvara

the descendant of Manu   ←   [11] manu-jātam (noun M-Ac single)  ←  manujāta

offering clarity   ←   [12] ghṛta-pruṣam (noun M-Ac single)  ←  ghṛtapruṣ

01.045.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.31.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.016   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श्रु॒ष्टी॒वानो॒ हि दा॒शुषे॑ दे॒वा अ॑ग्ने॒ विचे॑तसः ।

तान्रो॑हिदश्व गिर्वण॒स्त्रय॑स्त्रिंशत॒मा व॑ह ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

श्रुष्टीवानो हि दाशुषे देवा अग्ने विचेतसः ।

तान्रोहिदश्व गिर्वणस्त्रयस्त्रिंशतमा वह ॥

Samhita transliteration accented

śruṣṭīvā́no hí dāśúṣe devā́ agne vícetasaḥ ǀ

tā́nrohidaśva girvaṇastráyastriṃśatamā́ vaha ǁ

Samhita transliteration nonaccented

śruṣṭīvāno hi dāśuṣe devā agne vicetasaḥ ǀ

tānrohidaśva girvaṇastrayastriṃśatamā vaha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श्रु॒ष्टी॒ऽवानः॑ । हि । दा॒शुषे॑ । दे॒वाः । अ॒ग्ने॒ । विऽचे॑तसः ।

तान् । रो॒हि॒त्ऽअ॒श्व॒ । गि॒र्व॒णः॒ । त्रयः॑ऽत्रिंशतम् । आ । व॒ह॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

श्रुष्टीऽवानः । हि । दाशुषे । देवाः । अग्ने । विऽचेतसः ।

तान् । रोहित्ऽअश्व । गिर्वणः । त्रयःऽत्रिंशतम् । आ । वह ॥

Padapatha transliteration accented

śruṣṭī-vā́naḥ ǀ hí ǀ dāśúṣe ǀ devā́ḥ ǀ agne ǀ ví-cetasaḥ ǀ

tā́n ǀ rohit-aśva ǀ girvaṇaḥ ǀ tráyaḥ-triṃśatam ǀ ā́ ǀ vaha ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

śruṣṭī-vānaḥ ǀ hi ǀ dāśuṣe ǀ devāḥ ǀ agne ǀ vi-cetasaḥ ǀ

tān ǀ rohit-aśva ǀ girvaṇaḥ ǀ trayaḥ-triṃśatam ǀ ā ǀ vaha ǁ

interlinear translation

For the gods giving hearing {of the Truth}  to the giver , O Agni , {are} all-conscious, do bring thirty three  them O having red horses , O having joy in the Word .

Translation — Padapatha — Grammar

For   ←   [2] hi (indeclinable word; particle)

the gods   ←   [4] devāḥ (noun M-N plural)  ←  deva

giving hearing {of the Truth}   ←   [1] śruṣṭī-vānaḥ (noun M-N plural)  ←  śruṣṭīvan

to the giver   ←   [3] dāśuṣe (noun M-D single)  ←  dāśvas

O Agni   ←   [5] agne (noun M-V single)  ←  agni

{are} all-conscious   ←   [6] vi-cetasaḥ = vicetasāḥ (noun F-Ac plural)  ←  vicetas

do bring   ←   [11] ā (preposition); [12] vaha (verb Present Imperative Active single 2nd)  ←  vah

thirty three   ←   [10] trayaḥ-triṃśatam (noun F-Ac single)  ←  trayastriṃśat

them   ←   [7] tān (pronoun M-Ac plural 3rd)  ←  sa

O having red horses   ←   [8] rohit-aśva (noun M-V single)  ←  rohidaśva

O having joy in the Word   ←   [9] girvaṇaḥ (noun M-V single)  ←  girvaṇas

01.045.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.31.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.017   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रि॒य॒मे॒ध॒वद॑त्रि॒वज्जात॑वेदो विरूप॒वत् ।

अं॒गि॒र॒स्वन्म॑हिव्रत॒ प्रस्क॑ण्वस्य श्रुधी॒ हवं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रियमेधवदत्रिवज्जातवेदो विरूपवत् ।

अंगिरस्वन्महिव्रत प्रस्कण्वस्य श्रुधी हवं ॥

Samhita transliteration accented

priyamedhavádatrivájjā́tavedo virūpavát ǀ

aṅgirasvánmahivrata práskaṇvasya śrudhī hávam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

priyamedhavadatrivajjātavedo virūpavat ǀ

aṅgirasvanmahivrata praskaṇvasya śrudhī havam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्रि॒य॒मे॒ध॒ऽवत् । अ॒त्रि॒ऽवत् । जात॑ऽवेदः । वि॒रू॒प॒ऽवत् ।

अ॒ङ्गि॒र॒स्वत् । म॒हि॒ऽव्र॒त॒ । प्रस्क॑ण्वस्य । श्रु॒धि॒ । हव॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रियमेधऽवत् । अत्रिऽवत् । जातऽवेदः । विरूपऽवत् ।

अङ्गिरस्वत् । महिऽव्रत । प्रस्कण्वस्य । श्रुधि । हवम् ॥

Padapatha transliteration accented

priyamedha-vát ǀ atri-vát ǀ jā́ta-vedaḥ ǀ virūpa-vát ǀ

aṅgirasvát ǀ mahi-vrata ǀ práskaṇvasya ǀ śrudhi ǀ hávam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

priyamedha-vat ǀ atri-vat ǀ jāta-vedaḥ ǀ virūpa-vat ǀ

aṅgirasvat ǀ mahi-vrata ǀ praskaṇvasya ǀ śrudhi ǀ havam ǁ

interlinear translation

Do hear the call of Praskanva  as {thee heardest the call} of Priyamedha, as of Atri, O Jatavedas, , as of Virupa, as of Angirasa , O thou of the great laws of workings .

Translation — Padapatha — Grammar

Do hear   ←   [8] śrudhi (verb Aorist Imperative Active single 2nd)  ←  śru

the call   ←   [9] havam (noun M-Ac single)  ←  hava

of Praskanva   ←   [7] praskaṇvasya (noun M-G single)  ←  praskaṇva

as {thee heardest the call} of Priyamedha   ←   [1] priyamedha-vat (indeclinable word; noun)  ←  priyamedhavat

as of Atri   ←   [2] atri-vat (indeclinable word; noun)  ←  atrivat

O Jatavedas,   ←   [3] jāta-vedaḥ (noun M-V single)  ←  jātavedas

as of Virupa   ←   [4] virūpa-vat (noun M-V single)  ←  virūpa

as of Angirasa   ←   [5] aṅgirasvat (noun N-N single)

O thou of the great laws of workings   ←   [6] mahi-vrata (noun M-V single)  ←  mahivrata

01.045.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.31.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.018   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

महि॑केरव ऊ॒तये॑ प्रि॒यमे॑धा अहूषत ।

राजं॑तमध्व॒राणा॑म॒ग्निं शु॒क्रेण॑ शो॒चिषा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

महिकेरव ऊतये प्रियमेधा अहूषत ।

राजंतमध्वराणामग्निं शुक्रेण शोचिषा ॥

Samhita transliteration accented

máhikerava ūtáye priyámedhā ahūṣata ǀ

rā́jantamadhvarā́ṇāmagním śukréṇa śocíṣā ǁ

Samhita transliteration nonaccented

mahikerava ūtaye priyamedhā ahūṣata ǀ

rājantamadhvarāṇāmagnim śukreṇa śociṣā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

महि॑ऽकेरवः । ऊ॒तये॑ । प्रि॒यऽमे॑धाः । अ॒हू॒ष॒त॒ ।

राज॑न्तम् । अ॒ध्व॒राणा॑म् । अ॒ग्निम् । शु॒क्रेण॑ । शो॒चिषा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

महिऽकेरवः । ऊतये । प्रियऽमेधाः । अहूषत ।

राजन्तम् । अध्वराणाम् । अग्निम् । शुक्रेण । शोचिषा ॥

Padapatha transliteration accented

máhi-keravaḥ ǀ ūtáye ǀ priyá-medhāḥ ǀ ahūṣata ǀ

rā́jantam ǀ adhvarā́ṇām ǀ agním ǀ śukréṇa ǀ śocíṣā ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

mahi-keravaḥ ǀ ūtaye ǀ priya-medhāḥ ǀ ahūṣata ǀ

rājantam ǀ adhvarāṇām ǀ agnim ǀ śukreṇa ǀ śociṣā ǁ

interlinear translation

The Priyamedhas raising highly have called for their protection and grouth  Agni  reigning over  traveling offerings  with his blazing  bright flame .

Translation — Padapatha — Grammar

The Priyamedhas   ←   [3] priya-medhāḥ (noun M-N plural)  ←  priyamedha

raising highly   ←   [1] mahi-keravaḥ (noun M-N plural)  ←  mahikeru

have called   ←   [4] ahūṣata (verb Aorist plural 3rd)  ←  hve

for their protection and grouth   ←   [2] ūtaye (noun F-D single)  ←  ūti

Agni   ←   [7] agnim (noun M-Ac single)  ←  agni

reigning over   ←   [5] rājantam (Participle M-Ac single)  ←  rāj

traveling offerings   ←   [6] adhvarāṇām (noun F-G plural)  ←  adhvara

with his blazing   ←   [8] śukreṇa (noun N-I single)  ←  śukra

bright flame   ←   [9] śociṣā (noun N-I single)  ←  śocis

01.045.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.31.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.019   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

घृता॑हवन संत्ये॒मा उ॒ षु श्रु॑धी॒ गिरः॑ ।

याभिः॒ कण्व॑स्य सू॒नवो॒ हवं॒तेऽव॑से त्वा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

घृताहवन संत्येमा उ षु श्रुधी गिरः ।

याभिः कण्वस्य सूनवो हवंतेऽवसे त्वा ॥

Samhita transliteration accented

ghṛ́tāhavana santyemā́ u ṣú śrudhī gíraḥ ǀ

yā́bhiḥ káṇvasya sūnávo hávanté’vase tvā ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ghṛtāhavana santyemā u ṣu śrudhī giraḥ ǀ

yābhiḥ kaṇvasya sūnavo havante’vase tvā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

घृत॑ऽआहवन । स॒न्त्य॒ । इ॒माः । ऊं॒ इति॑ । सु । श्रु॒धि॒ । गिरः॑ ।

याभिः॑ । कण्व॑स्य । सू॒नवः॑ । हव॑न्ते । अव॑से । त्वा॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

घृतऽआहवन । सन्त्य । इमाः । ऊं इति । सु । श्रुधि । गिरः ।

याभिः । कण्वस्य । सूनवः । हवन्ते । अवसे । त्वा ॥

Padapatha transliteration accented

ghṛ́ta-āhavana ǀ santya ǀ imā́ḥ ǀ ūṃ íti ǀ sú ǀ śrudhi ǀ gíraḥ ǀ

yā́bhiḥ ǀ káṇvasya ǀ sūnávaḥ ǀ hávante ǀ ávase ǀ tvā ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ghṛta-āhavana ǀ santya ǀ imāḥ ǀ ūṃ iti ǀ su ǀ śrudhi ǀ giraḥ ǀ

yābhiḥ ǀ kaṇvasya ǀ sūnavaḥ ǀ havante ǀ avase ǀ tvā ǁ

interlinear translation

O thou to whom the clarities are offered , O benignant, do hear well these words  by which the sons  of Kanva call thee for protection.

Translation — Padapatha — Grammar

O thou to whom the clarities are offered   ←   [1] ghṛta-āhavana (noun M-V single)  ←  ghṛtāhavana

O benignant   ←   [2] santya (noun M-V single)

do hear   ←   [6] śrudhi (verb Aorist Imperative Active single 2nd)  ←  śru

well   ←   [5] su (indeclinable word; adverb)

these   ←   [3] imāḥ (pronoun F-Ac plural)  ←  iyam; [4] ūṃ iti (indeclinable word; particle)  ←  ūṃ

words   ←   [7] giraḥ (noun M-Ac plural)  ←  gir

by which   ←   [8] yābhiḥ (noun F-I plural)  ←  yā

the sons   ←   [10] sūnavaḥ (noun M-N plural)  ←  sūnu

of Kanva   ←   [9] kaṇvasya (noun M-G single)  ←  kaṇva

call   ←   [11] havante (verb Present Middle plural 3rd)  ←  hve

thee   ←   [13] tvā (pronoun Ac single 2nd)  ←  tva

for protection   ←   [12] avase (noun N-D single)  ←  avas

01.045.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.32.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.020   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वां चि॑त्रश्रवस्तम॒ हवं॑ते वि॒क्षु जं॒तवः॑ ।

शो॒चिष्के॑शं पुरुप्रि॒याग्ने॑ ह॒व्याय॒ वोळ्ह॑वे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वां चित्रश्रवस्तम हवंते विक्षु जंतवः ।

शोचिष्केशं पुरुप्रियाग्ने हव्याय वोळ्हवे ॥

Samhita transliteration accented

tvā́m citraśravastama hávante vikṣú jantávaḥ ǀ

śocíṣkeśam purupriyā́gne havyā́ya vóḷhave ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tvām citraśravastama havante vikṣu jantavaḥ ǀ

śociṣkeśam purupriyāgne havyāya voḷhave ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वाम् । चि॒त्र॒श्र॒वः॒ऽत॒म॒ । हव॑न्ते । वि॒क्षु । ज॒न्तवः॑ ।

शो॒चिःऽके॑शम् । पु॒रु॒ऽप्रि॒य॒ । अग्ने॑ । ह॒व्याय॑ । वोळ्ह॑वे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वाम् । चित्रश्रवःऽतम । हवन्ते । विक्षु । जन्तवः ।

शोचिःऽकेशम् । पुरुऽप्रिय । अग्ने । हव्याय । वोळ्हवे ॥

Padapatha transliteration accented

tvā́m ǀ citraśravaḥ-tama ǀ hávante ǀ vikṣú ǀ jantávaḥ ǀ

śocíḥ-keśam ǀ puru-priya ǀ ágne ǀ havyā́ya ǀ vóḷhave ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tvām ǀ citraśravaḥ-tama ǀ havante ǀ vikṣu ǀ jantavaḥ ǀ

śociḥ-keśam ǀ puru-priya ǀ agne ǀ havyāya ǀ voḷhave ǁ

interlinear translation

Amidst people, the creatures born call thee, O fullest of multiple hearings {of the Truth} , having hairs of bright flame , O thou in whom there are many dear things, O Agni , to the offering  to bear.

Translation — Padapatha — Grammar

Amidst people   ←   [4] vikṣu (noun L plural)  ←  viś

the creatures born   ←   [5] jantavaḥ (noun M-N plural)  ←  jantu

call   ←   [3] havante (verb Present Middle plural 3rd)  ←  hve

thee   ←   [1] tvām (pronoun Ac single 2nd)  ←  tva

O fullest of multiple hearings {of the Truth}   ←   [2] citraśravaḥ-tama (noun M-V single)  ←  citraśravastama

having hairs of bright flame   ←   [6] śociḥ-keśam (noun M-Ac single)  ←  śociṣkeśa

O thou in whom there are many dear things   ←   [7] puru-priya (noun M-V single)  ←  purupriya

O Agni   ←   [8] agne (noun M-V single)  ←  agni

to the offering   ←   [9] havyāya (noun N-D single)  ←  havya

to bear   ←   [10] voḷhave (verb Infinitive)  ←  vah

01.045.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.32.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.021   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नि त्वा॒ होता॑रमृ॒त्विजं॑ दधि॒रे व॑सु॒वित्त॑मं ।

श्रुत्क॑र्णं स॒प्रथ॑स्तमं॒ विप्रा॑ अग्ने॒ दिवि॑ष्टिषु ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नि त्वा होतारमृत्विजं दधिरे वसुवित्तमं ।

श्रुत्कर्णं सप्रथस्तमं विप्रा अग्ने दिविष्टिषु ॥

Samhita transliteration accented

ní tvā hótāramṛtvíjam dadhiré vasuvíttamam ǀ

śrútkarṇam sapráthastamam víprā agne díviṣṭiṣu ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ni tvā hotāramṛtvijam dadhire vasuvittamam ǀ

śrutkarṇam saprathastamam viprā agne diviṣṭiṣu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नि । त्वा॒ । होता॑रम् । ऋ॒त्विज॑म् । द॒धि॒रे । व॒सु॒वित्ऽत॑मम् ।

श्रुत्ऽक॑र्णम् । स॒प्रथः॑ऽतमम् । विप्राः॑ । अ॒ग्ने॒ । दिवि॑ष्टिषु ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नि । त्वा । होतारम् । ऋत्विजम् । दधिरे । वसुवित्ऽतमम् ।

श्रुत्ऽकर्णम् । सप्रथःऽतमम् । विप्राः । अग्ने । दिविष्टिषु ॥

Padapatha transliteration accented

ní ǀ tvā ǀ hótāram ǀ ṛtvíjam ǀ dadhiré ǀ vasuvít-tamam ǀ

śrút-karṇam ǀ sapráthaḥ-tamam ǀ víprāḥ ǀ agne ǀ díviṣṭiṣu ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ni ǀ tvā ǀ hotāram ǀ ṛtvijam ǀ dadhire ǀ vasuvit-tamam ǀ

śrut-karṇam ǀ saprathaḥ-tamam ǀ viprāḥ ǀ agne ǀ diviṣṭiṣu ǁ

interlinear translation

The illumined seers  have established thee in the heavenward aspirations, O Agni , {thee,} the priest calling {the gods} , the sacrificing rightly , most of all discovering riches , having sensitive ear, the most widely existing .

Translation — Padapatha — Grammar

The illumined seers   ←   [9] viprāḥ (noun F-N plural)  ←  vipra

have established   ←   [1] ni (indeclinable word; adverb, preposition); [5] dadhire (verb Perfect Middle plural 3rd)  ←  dhā

thee   ←   [2] tvā (pronoun Ac single 2nd)  ←  tva

in the heavenward aspirations   ←   [11] diviṣṭiṣu (noun F-L plural)  ←  diviṣṭi

O Agni   ←   [10] agne (noun M-V single)  ←  agni

{thee,} the priest calling {the gods}   ←   [3] hotāram (noun M-Ac single)  ←  hotṛ

the sacrificing rightly   ←   [4] ṛtvijam (noun M-Ac single)  ←  ṛtvij

most of all discovering riches   ←   [6] vasuvit-tamam (noun M-Ac single)  ←  vasuvittama

having sensitive ear   ←   [7] śrut-karṇam (noun M-Ac single)  ←  śrutkarṇa

the most widely existing   ←   [8] saprathaḥ-tamam (noun M-Ac single)  ←  saprathastama

01.045.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.32.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.022   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ त्वा॒ विप्रा॑ अचुच्यवुः सु॒तसो॑मा अ॒भि प्रयः॑ ।

बृ॒हद्भा बिभ्र॑तो ह॒विरग्ने॒ मर्ता॑य दा॒शुषे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ त्वा विप्रा अचुच्यवुः सुतसोमा अभि प्रयः ।

बृहद्भा बिभ्रतो हविरग्ने मर्ताय दाशुषे ॥

Samhita transliteration accented

ā́ tvā víprā acucyavuḥ sutásomā abhí práyaḥ ǀ

bṛhádbhā́ bíbhrato havírágne mártāya dāśúṣe ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ā tvā viprā acucyavuḥ sutasomā abhi prayaḥ ǀ

bṛhadbhā bibhrato haviragne martāya dāśuṣe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । त्वा॒ । विप्राः॑ । अ॒चु॒च्य॒वुः॒ । सु॒तऽसो॑माः । अ॒भि । प्रयः॑ ।

बृ॒हत् । भाः । बिभ्र॑तः । ह॒विः । अग्ने॑ । मर्ता॑य । दा॒शुषे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । त्वा । विप्राः । अचुच्यवुः । सुतऽसोमाः । अभि । प्रयः ।

बृहत् । भाः । बिभ्रतः । हविः । अग्ने । मर्ताय । दाशुषे ॥

Padapatha transliteration accented

ā́ ǀ tvā ǀ víprāḥ ǀ acucyavuḥ ǀ sutá-somāḥ ǀ abhí ǀ práyaḥ ǀ

bṛhát ǀ bhā́ḥ ǀ bíbhrataḥ ǀ havíḥ ǀ ágne ǀ mártāya ǀ dāśúṣe ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ā ǀ tvā ǀ viprāḥ ǀ acucyavuḥ ǀ suta-somāḥ ǀ abhi ǀ prayaḥ ǀ

bṛhat ǀ bhāḥ ǀ bibhrataḥ ǀ haviḥ ǀ agne ǀ martāya ǀ dāśuṣe ǁ

interlinear translation

Illumined seers , who pressed Soma , induced thee to come to delight ; the vast lihgt  of the bearing the offering , O Agni , for the giving  mortal.

Translation — Padapatha — Grammar

Illumined seers   ←   [3] viprāḥ (noun M-N plural)  ←  vipra

who pressed Soma   ←   [5] suta-somāḥ (noun M-N plural)  ←  sutasoma

induced   ←   [4] acucyavuḥ (verb Imperfect plural 3rd)  ←  ācyu

thee   ←   [2] tvā (pronoun Ac single 2nd)  ←  tva

to come   ←   [1] ā (preposition); [4] acucyavuḥ (verb Imperfect plural 3rd)  ←  ācyu

to   ←   [6] abhi (indeclinable word; preposition)

delight   ←   [7] prayaḥ (noun N-Ac single)  ←  prayas

; the vast   ←   [8] bṛhat (noun N-Ac single)

lihgt   ←   [9] bhāḥ (noun F-N single)  ←  bhās

of the bearing   ←   [10] bibhrataḥ (noun M-G single)  ←  bibhrat

the offering   ←   [11] haviḥ (noun N-Ac single)  ←  havis

O Agni   ←   [12] agne (noun M-V single)  ←  agni

for the giving   ←   [14] dāśuṣe (noun M-D single)  ←  dāśvas

mortal   ←   [13] martāya (noun M-D single)  ←  marta

01.045.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.32.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.023   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रा॒त॒र्याव्णः॑ सहस्कृत सोम॒पेया॑य संत्य ।

इ॒हाद्य दैव्यं॒ जनं॑ ब॒र्हिरा सा॑दया वसो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रातर्याव्णः सहस्कृत सोमपेयाय संत्य ।

इहाद्य दैव्यं जनं बर्हिरा सादया वसो ॥

Samhita transliteration accented

prātaryā́vṇaḥ sahaskṛta somapéyāya santya ǀ

ihā́dyá dáivyam jánam barhírā́ sādayā vaso ǁ

Samhita transliteration nonaccented

prātaryāvṇaḥ sahaskṛta somapeyāya santya ǀ

ihādya daivyam janam barhirā sādayā vaso ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्रा॒तः॒ऽयाव्नः॑ । स॒हः॒ऽकृ॒त॒ । सो॒म॒ऽपेया॑य । स॒न्त्य॒ ।

इ॒ह । अ॒द्य । दैव्य॑म् । जन॑म् । ब॒र्हिः । आ । सा॒द॒य॒ । व॒सो॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रातःऽयाव्नः । सहःऽकृत । सोमऽपेयाय । सन्त्य ।

इह । अद्य । दैव्यम् । जनम् । बर्हिः । आ । सादय । वसो इति ॥

Padapatha transliteration accented

prātaḥ-yā́vnaḥ ǀ sahaḥ-kṛta ǀ soma-péyāya ǀ santya ǀ

ihá ǀ adyá ǀ dáivyam ǀ jánam ǀ barhíḥ ǀ ā́ ǀ sādaya ǀ vaso íti ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

prātaḥ-yāvnaḥ ǀ sahaḥ-kṛta ǀ soma-peyāya ǀ santya ǀ

iha ǀ adya ǀ daivyam ǀ janam ǀ barhiḥ ǀ ā ǀ sādaya ǀ vaso iti ǁ

interlinear translation

O Vasu , O benignant one, O produced by force , do make the divine race arriving at Dawn  to sit down here upon the sacred grass  now for the drinking of soma .

Translation — Padapatha — Grammar

O Vasu   ←   [12] vaso iti (noun M-V single)  ←  vasu

O benignant one   ←   [4] santya (noun M-V single)

O produced by force   ←   [2] sahaḥ-kṛta (noun M-V single)  ←  sahaskṛta

do make   ←   [11] sādaya (verb Imperative, Causative single 2nd)  ←  sad

the divine   ←   [7] daivyam (noun M-Ac single)  ←  daivya

race   ←   [8] janam (noun M-Ac single)  ←  jana

arriving at Dawn   ←   [1] prātaḥ-yāvnaḥ (noun M-Ac plural)  ←  prātaryāvan

to sit down   ←   [10] ā (preposition); [11] sādaya (verb Imperative, Causative single 2nd)  ←  sad

here   ←   [5] iha (indeclinable word; adverb)

upon the sacred grass   ←   [9] barhiḥ (noun N-Ac single)  ←  barhis

now   ←   [6] adya (indeclinable word; adverb)

for the drinking of soma   ←   [3] soma-peyāya (noun M-D single)  ←  somapeya

01.045.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.32.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.024   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒र्वांचं॒ दैव्यं॒ जन॒मग्ने॒ यक्ष्व॒ सहू॑तिभिः ।

अ॒यं सोमः॑ सुदानव॒स्तं पा॑त ति॒रोअ॑ह्न्यं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अर्वांचं दैव्यं जनमग्ने यक्ष्व सहूतिभिः ।

अयं सोमः सुदानवस्तं पात तिरोअह्न्यं ॥

Samhita transliteration accented

arvā́ñcam dáivyam jánamágne yákṣva sáhūtibhiḥ ǀ

ayám sómaḥ sudānavastám pāta tiróahnyam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

arvāñcam daivyam janamagne yakṣva sahūtibhiḥ ǀ

ayam somaḥ sudānavastam pāta tiroahnyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒र्वाञ्च॑म् । दैव्य॑म् । जन॑म् । अग्ने॑ । यक्ष्व॑ । सहू॑तिऽभिः ।

अ॒यम् । सोमः॑ । सु॒ऽदा॒न॒वः॒ । तम् । पा॒त॒ । ति॒रःऽअ॑ह्न्यम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अर्वाञ्चम् । दैव्यम् । जनम् । अग्ने । यक्ष्व । सहूतिऽभिः ।

अयम् । सोमः । सुऽदानवः । तम् । पात । तिरःऽअह्न्यम् ॥

Padapatha transliteration accented

arvā́ñcam ǀ dáivyam ǀ jánam ǀ ágne ǀ yákṣva ǀ sáhūti-bhiḥ ǀ

ayám ǀ sómaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ tám ǀ pāta ǀ tiráḥ-ahnyam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

arvāñcam ǀ daivyam ǀ janam ǀ agne ǀ yakṣva ǀ sahūti-bhiḥ ǀ

ayam ǀ somaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ tam ǀ pāta ǀ tiraḥ-ahnyam ǁ

interlinear translation

To the coming here divine race, O Agni , do offer by speeches of call, here is soma , O good givers , do drink it all day .

Translation — Padapatha — Grammar

To the coming here   ←   [1] arvāñcam (noun M-Ac single)  ←  arvāc

divine   ←   [2] daivyam (noun M-Ac single)  ←  daivya

race   ←   [3] janam (noun M-Ac single)  ←  jana

O Agni   ←   [4] agne (noun M-V single)  ←  agni

do offer   ←   [5] yakṣva (verb Aorist -si Imperative Middle single 2nd)  ←  yaj

by speeches of call   ←   [6] sahūti-bhiḥ (noun F-I plural)  ←  sahūti

here is   ←   [7] ayam (pronoun M-N single)  ←  idam

soma   ←   [8] somaḥ (noun M-N single)  ←  soma

O good givers   ←   [9] su-dānavaḥ (noun M-V plural)  ←  sudānu

do drink   ←   [11] pāta (verb Aorist root Imperative Active plural 2nd)  ←  pā

it   ←   [10] tam (pronoun M-Ac single)  ←  sa

all day   ←   [12] tiraḥ-ahnyam (noun M-Ac single)  ←  tiroahnya

in Russian

 05.09.2020 

Please, start with Introduction

Without knowledge of some things, reading Rigveda will be unproductive. We strongly recommend that you begin your acquaintance with Rigveda by reading the Introduction.