SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 45

 

1. Info

To:    1-9: agni;
10: agni (ab); devās (cd)
From:   praskaṇva kāṇva
Metres:   anuṣṭubh
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.045.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.31.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.015   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वम॑ग्ने॒ वसूँ॑रि॒ह रु॒द्राँ आ॑दि॒त्याँ उ॒त ।

यजा॑ स्वध्व॒रं जनं॒ मनु॑जातं घृत॒प्रुषं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमग्ने वसूँरिह रुद्राँ आदित्याँ उत ।

यजा स्वध्वरं जनं मनुजातं घृतप्रुषं ॥

Samhita transliteration accented

tvámagne vásūm̐rihá rudrā́m̐ ādityā́m̐ utá ǀ

yájā svadhvarám jánam mánujātam ghṛtaprúṣam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tvamagne vasūm̐riha rudrām̐ ādityām̐ uta ǀ

yajā svadhvaram janam manujātam ghṛtapruṣam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । अ॒ग्ने॒ । वसू॑न् । इ॒ह । रु॒द्रान् । आ॒दि॒त्यान् । उ॒त ।

यज॑ । सु॒ऽअ॒ध्व॒रम् । जन॑म् । मनु॑ऽजातम् । घृ॒त॒ऽप्रुष॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । अग्ने । वसून् । इह । रुद्रान् । आदित्यान् । उत ।

यज । सुऽअध्वरम् । जनम् । मनुऽजातम् । घृतऽप्रुषम् ॥

Padapatha transliteration accented

tvám ǀ agne ǀ vásūn ǀ ihá ǀ rudrā́n ǀ ādityā́n ǀ utá ǀ

yája ǀ su-adhvarám ǀ jánam ǀ mánu-jātam ǀ ghṛta-prúṣam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tvam ǀ agne ǀ vasūn ǀ iha ǀ rudrān ǀ ādityān ǀ uta ǀ

yaja ǀ su-adhvaram ǀ janam ǀ manu-jātam ǀ ghṛta-pruṣam ǁ

interlinear translation

Thou [1], O Agni [2], to Vasus [3] here [4], to Rudras [5] and [7] to Adityas [6] do offer the sacrifice [8], to accomplishing pilgrim-sacrifice well <i.e. to Agni himself> [9] {and} to the man [10], descendant of Manu [11], offering mental clearness <lit. ghee> [12].

01.045.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.31.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.016   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श्रु॒ष्टी॒वानो॒ हि दा॒शुषे॑ दे॒वा अ॑ग्ने॒ विचे॑तसः ।

तान्रो॑हिदश्व गिर्वण॒स्त्रय॑स्त्रिंशत॒मा व॑ह ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

श्रुष्टीवानो हि दाशुषे देवा अग्ने विचेतसः ।

तान्रोहिदश्व गिर्वणस्त्रयस्त्रिंशतमा वह ॥

Samhita transliteration accented

śruṣṭīvā́no hí dāśúṣe devā́ agne vícetasaḥ ǀ

tā́nrohidaśva girvaṇastráyastriṃśatamā́ vaha ǁ

Samhita transliteration nonaccented

śruṣṭīvāno hi dāśuṣe devā agne vicetasaḥ ǀ

tānrohidaśva girvaṇastrayastriṃśatamā vaha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श्रु॒ष्टी॒ऽवानः । हि । दा॒शुषे॑ । दे॒वाः । अ॒ग्ने॒ । विऽचे॑तसः ।

तान् । रो॒हि॒त्ऽअ॒श्व॒ । गि॒र्व॒णः॒ । त्रयः॑ऽत्रिंशतम् । आ । व॒ह॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

श्रुष्टीऽवानः । हि । दाशुषे । देवाः । अग्ने । विऽचेतसः ।

तान् । रोहित्ऽअश्व । गिर्वणः । त्रयःऽत्रिंशतम् । आ । वह ॥

Padapatha transliteration accented

śruṣṭī-vā́náḥ ǀ hí ǀ dāśúṣe ǀ devā́ḥ ǀ agne ǀ ví-cetasaḥ ǀ

tā́n ǀ rohit-aśva ǀ girvaṇaḥ ǀ tráyaḥ-triṃśatam ǀ ā́ ǀ vaha ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

śruṣṭī-vānaḥ ǀ hi ǀ dāśuṣe ǀ devāḥ ǀ agne ǀ vi-cetasaḥ ǀ

tān ǀ rohit-aśva ǀ girvaṇaḥ ǀ trayaḥ-triṃśatam ǀ ā ǀ vaha ǁ

interlinear translation

For [2] all-conscious [6] gods [4] having hearing [1] for the giver [3], O Agni [5], O drawn by red horses [8], O having joy in the Word [9], bring [12] them [7], thirty three [10].

01.045.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.31.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.017   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रि॒य॒मे॒ध॒वद॑त्रि॒वज्जात॑वेदो विरूप॒वत् ।

अं॒गि॒र॒स्वन्म॑हिव्रत॒ प्रस्क॑ण्वस्य श्रुधी॒ हवं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रियमेधवदत्रिवज्जातवेदो विरूपवत् ।

अंगिरस्वन्महिव्रत प्रस्कण्वस्य श्रुधी हवं ॥

Samhita transliteration accented

priyamedhavádatrivájjā́tavedo virūpavát ǀ

aṅgirasvánmahivrata práskaṇvasya śrudhī hávam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

priyamedhavadatrivajjātavedo virūpavat ǀ

aṅgirasvanmahivrata praskaṇvasya śrudhī havam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्रि॒य॒मे॒ध॒ऽवत् । अ॒त्रि॒ऽवत् । जात॑ऽवेदः । वि॒रू॒प॒ऽवत् ।

अ॒ङ्गि॒र॒स्वत् । म॒हि॒ऽव्र॒त॒ । प्रस्क॑ण्वस्य । श्रु॒धि॒ । हव॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रियमेधऽवत् । अत्रिऽवत् । जातऽवेदः । विरूपऽवत् ।

अङ्गिरस्वत् । महिऽव्रत । प्रस्कण्वस्य । श्रुधि । हवम् ॥

Padapatha transliteration accented

priyamedha-vát ǀ atri-vát ǀ jā́ta-vedaḥ ǀ virūpa-vát ǀ

aṅgirasvát ǀ mahi-vrata ǀ práskaṇvasya ǀ śrudhi ǀ hávam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

priyamedha-vat ǀ atri-vat ǀ jāta-vedaḥ ǀ virūpa-vat ǀ

aṅgirasvat ǀ mahi-vrata ǀ praskaṇvasya ǀ śrudhi ǀ havam ǁ

interlinear translation

Like of Priyamedha [1], like of Atri [2], O Jatavedas, knower of birth of gods and of mortals (1.70.6) [3], like of Virupa [4], like of Angirasa [5], O mighty in the way of thy works [6], do hear [8] the call [9] of Praskanva [7].

01.045.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.31.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.018   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

महि॑केरव ऊ॒तये॑ प्रि॒यमे॑धा अहूषत ।

राजं॑तमध्व॒राणा॑म॒ग्निं शु॒क्रेण॑ शो॒चिषा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

महिकेरव ऊतये प्रियमेधा अहूषत ।

राजंतमध्वराणामग्निं शुक्रेण शोचिषा ॥

Samhita transliteration accented

máhikerava ūtáye priyámedhā ahūṣata ǀ

rā́jantamadhvarā́ṇāmagním śukréṇa śocíṣā ǁ

Samhita transliteration nonaccented

mahikerava ūtaye priyamedhā ahūṣata ǀ

rājantamadhvarāṇāmagnim śukreṇa śociṣā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

महि॑ऽकेरवः । ऊ॒तये॑ । प्रि॒यऽमे॑धाः । अ॒हू॒ष॒त॒ ।

राज॑न्तम् । अ॒ध्व॒राणा॑म् । अ॒ग्निम् । शु॒क्रेण॑ । शो॒चिषा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

महिऽकेरवः । ऊतये । प्रियऽमेधाः । अहूषत ।

राजन्तम् । अध्वराणाम् । अग्निम् । शुक्रेण । शोचिषा ॥

Padapatha transliteration accented

máhi-keravaḥ ǀ ūtáye ǀ priyá-medhāḥ ǀ ahūṣata ǀ

rā́jantam ǀ adhvarā́ṇām ǀ agním ǀ śukréṇa ǀ śocíṣā ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

mahi-keravaḥ ǀ ūtaye ǀ priya-medhāḥ ǀ ahūṣata ǀ

rājantam ǀ adhvarāṇām ǀ agnim ǀ śukreṇa ǀ śociṣā ǁ

interlinear translation

Raising highly [1] Priyamedhas [3] have appealed [4] for the safeguard [2] to reigning over [5] pilgrims-sacrifices [6] Agni [7] with blazing [8] flame [9].

01.045.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.31.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.019   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

घृता॑हवन संत्ये॒मा उ॒ षु श्रु॑धी॒ गिरः॑ ।

याभिः॒ कण्व॑स्य सू॒नवो॒ हवं॒तेऽव॑से त्वा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

घृताहवन संत्येमा उ षु श्रुधी गिरः ।

याभिः कण्वस्य सूनवो हवंतेऽवसे त्वा ॥

Samhita transliteration accented

ghṛ́tāhavana santyemā́ u ṣú śrudhī gíraḥ ǀ

yā́bhiḥ káṇvasya sūnávo hávanté’vase tvā ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ghṛtāhavana santyemā u ṣu śrudhī giraḥ ǀ

yābhiḥ kaṇvasya sūnavo havante’vase tvā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

घृत॑ऽआहवन । स॒न्त्य॒ । इ॒माः । ऊं॒ इति॑ । सु । श्रु॒धि॒ । गिरः॑ ।

याभिः॑ । कण्व॑स्य । सू॒नवः॑ । हव॑न्ते । अव॑से । त्वा॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

घृतऽआहवन । सन्त्य । इमाः । ऊं इति । सु । श्रुधि । गिरः ।

याभिः । कण्वस्य । सूनवः । हवन्ते । अवसे । त्वा ॥

Padapatha transliteration accented

ghṛ́ta-āhavana ǀ santya ǀ imā́ḥ ǀ ūṃ íti ǀ sú ǀ śrudhi ǀ gíraḥ ǀ

yā́bhiḥ ǀ káṇvasya ǀ sūnávaḥ ǀ hávante ǀ ávase ǀ tvā ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ghṛta-āhavana ǀ santya ǀ imāḥ ǀ ūṃ iti ǀ su ǀ śrudhi ǀ giraḥ ǀ

yābhiḥ ǀ kaṇvasya ǀ sūnavaḥ ǀ havante ǀ avase ǀ tvā ǁ

interlinear translation

O thou to whom are offered the clarities [1], O benignant [2], do hear [6] well [5] these [3+4] words [7] with which [8] sons [10] of Kanva [9] call [11] thee [13] for protection [12].

01.045.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.32.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.020   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वां चि॑त्रश्रवस्तम॒ हवं॑ते वि॒क्षु जं॒तवः॑ ।

शो॒चिष्के॑शं पुरुप्रि॒याग्ने॑ ह॒व्याय॒ वोळ्ह॑वे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वां चित्रश्रवस्तम हवंते विक्षु जंतवः ।

शोचिष्केशं पुरुप्रियाग्ने हव्याय वोळ्हवे ॥

Samhita transliteration accented

tvā́m citraśravastama hávante vikṣú jantávaḥ ǀ

śocíṣkeśam purupriyā́gne havyā́ya vóḷhave ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tvām citraśravastama havante vikṣu jantavaḥ ǀ

śociṣkeśam purupriyāgne havyāya voḷhave ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वाम् । चि॒त्र॒श्र॒वः॒ऽत॒म॒ । हव॑न्ते । वि॒क्षु । ज॒न्तवः॑ ।

शो॒चिःऽके॑शम् । पु॒रु॒ऽप्रि॒य॒ । अग्ने॑ । ह॒व्याय॑ । वोळ्ह॑वे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वाम् । चित्रश्रवःऽतम । हवन्ते । विक्षु । जन्तवः ।

शोचिःऽकेशम् । पुरुऽप्रिय । अग्ने । हव्याय । वोळ्हवे ॥

Padapatha transliteration accented

tvā́m ǀ citraśravaḥ-tama ǀ hávante ǀ vikṣú ǀ jantávaḥ ǀ

śocíḥ-keśam ǀ puru-priya ǀ ágne ǀ havyā́ya ǀ vóḷhave ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tvām ǀ citraśravaḥ-tama ǀ havante ǀ vikṣu ǀ jantavaḥ ǀ

śociḥ-keśam ǀ puru-priya ǀ agne ǀ havyāya ǀ voḷhave ǁ

interlinear translation

Born creatures [5] call [3] thee [1] in men [4], O most rich in hearings {of supramental Truth} [2], with hair of flaming-light [6], O thou in whom are many things dear to us [7], O Agni [8], to the offering [9] to bear [10].

01.045.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.32.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.021   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नि त्वा॒ होता॑रमृ॒त्विजं॑ दधि॒रे व॑सु॒वित्त॑मं ।

श्रुत्क॑र्णं स॒प्रथ॑स्तमं॒ विप्रा॑ अग्ने॒ दिवि॑ष्टिषु ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नि त्वा होतारमृत्विजं दधिरे वसुवित्तमं ।

श्रुत्कर्णं सप्रथस्तमं विप्रा अग्ने दिविष्टिषु ॥

Samhita transliteration accented

ní tvā hótāramṛtvíjam dadhiré vasuvíttamam ǀ

śrútkarṇam sapráthastamam víprā agne díviṣṭiṣu ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ni tvā hotāramṛtvijam dadhire vasuvittamam ǀ

śrutkarṇam saprathastamam viprā agne diviṣṭiṣu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नि । त्वा॒ । होता॑रम् । ऋ॒त्विज॑म् । द॒धि॒रे । व॒सु॒वित्ऽत॑मम् ।

श्रुत्ऽक॑र्णम् । स॒प्रथः॑ऽतमम् । विप्राः॑ । अ॒ग्ने॒ । दिवि॑ष्टिषु ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नि । त्वा । होतारम् । ऋत्विजम् । दधिरे । वसुवित्ऽतमम् ।

श्रुत्ऽकर्णम् । सप्रथःऽतमम् । विप्राः । अग्ने । दिविष्टिषु ॥

Padapatha transliteration accented

ní ǀ tvā ǀ hótāram ǀ ṛtvíjam ǀ dadhiré ǀ vasuvít-tamam ǀ

śrút-karṇam ǀ sapráthaḥ-tamam ǀ víprāḥ ǀ agne ǀ díviṣṭiṣu ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ni ǀ tvā ǀ hotāram ǀ ṛtvijam ǀ dadhire ǀ vasuvit-tamam ǀ

śrut-karṇam ǀ saprathaḥ-tamam ǀ viprāḥ ǀ agne ǀ diviṣṭiṣu ǁ

interlinear translation

Illumined seers [9] have established [5] thee [2] within {themselves} [1] in heavenward urges [11], O Agni [10], the priest calling {the gods} [3] who sacrifices in true order and time [4], the great discoverer of riches [6], thee who hast the ear that hears us [7], most wide-extended [8].

01.045.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.32.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.022   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ त्वा॒ विप्रा॑ अचुच्यवुः सु॒तसो॑मा अ॒भि प्रयः॑ ।

बृ॒हद्भा बिभ्र॑तो ह॒विरग्ने॒ मर्ता॑य दा॒शुषे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ त्वा विप्रा अचुच्यवुः सुतसोमा अभि प्रयः ।

बृहद्भा बिभ्रतो हविरग्ने मर्ताय दाशुषे ॥

Samhita transliteration accented

ā́ tvā víprā acucyavuḥ sutásomā abhí práyaḥ ǀ

bṛhádbhā́ bíbhrato havírágne mártāya dāśúṣe ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ā tvā viprā acucyavuḥ sutasomā abhi prayaḥ ǀ

bṛhadbhā bibhrato haviragne martāya dāśuṣe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । त्वा॒ । विप्राः॑ । अ॒चु॒च्य॒वुः॒ । सु॒तऽसो॑माः । अ॒भि । प्रयः॑ ।

बृ॒हत् । भाः । बिभ्र॑तः । ह॒विः । अग्ने॑ । मर्ता॑य । दा॒शुषे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । त्वा । विप्राः । अचुच्यवुः । सुतऽसोमाः । अभि । प्रयः ।

बृहत् । भाः । बिभ्रतः । हविः । अग्ने । मर्ताय । दाशुषे ॥

Padapatha transliteration accented

ā́ ǀ tvā ǀ víprāḥ ǀ acucyavuḥ ǀ sutá-somāḥ ǀ abhí ǀ práyaḥ ǀ

bṛhát ǀ bhā́ḥ ǀ bíbhrataḥ ǀ havíḥ ǀ ágne ǀ mártāya ǀ dāśúṣe ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ā ǀ tvā ǀ viprāḥ ǀ acucyavuḥ ǀ suta-somāḥ ǀ abhi ǀ prayaḥ ǀ

bṛhat ǀ bhāḥ ǀ bibhrataḥ ǀ haviḥ ǀ agne ǀ martāya ǀ dāśuṣe ǁ

interlinear translation

Illumined seers [3] who pressed Soma [5], induce [4] thee [2] to come [4] to [6] delight [7]; {thee who art} great [8] lihgt [9] – {they who are} bearing [10] offering [11], O Agni [12], for the giving [14] mortal [13].

01.045.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.32.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.023   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रा॒त॒र्याव्णः॑ सहस्कृत सोम॒पेया॑य संत्य ।

इ॒हाद्य दैव्यं॒ जनं॑ ब॒र्हिरा सा॑दया वसो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रातर्याव्णः सहस्कृत सोमपेयाय संत्य ।

इहाद्य दैव्यं जनं बर्हिरा सादया वसो ॥

Samhita transliteration accented

prātaryā́vṇaḥ sahaskṛta somapéyāya santya ǀ

ihā́dyá dáivyam jánam barhírā́ sādayā vaso ǁ

Samhita transliteration nonaccented

prātaryāvṇaḥ sahaskṛta somapeyāya santya ǀ

ihādya daivyam janam barhirā sādayā vaso ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्रा॒तः॒ऽयाव्नः॑ । स॒हः॒ऽकृ॒त॒ । सो॒म॒ऽपेया॑य । स॒न्त्य॒ ।

इ॒ह । अ॒द्य । दैव्य॑म् । जन॑म् । ब॒र्हिः । आ । सा॒द॒य॒ । व॒सो॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रातःऽयाव्नः । सहःऽकृत । सोमऽपेयाय । सन्त्य ।

इह । अद्य । दैव्यम् । जनम् । बर्हिः । आ । सादय । वसो इति ॥

Padapatha transliteration accented

prātaḥ-yā́vnaḥ ǀ sahaḥ-kṛta ǀ soma-péyāya ǀ santya ǀ

ihá ǀ adyá ǀ dáivyam ǀ jánam ǀ barhíḥ ǀ ā́ ǀ sādaya ǀ vaso íti ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

prātaḥ-yāvnaḥ ǀ sahaḥ-kṛta ǀ soma-peyāya ǀ santya ǀ

iha ǀ adya ǀ daivyam ǀ janam ǀ barhiḥ ǀ ā ǀ sādaya ǀ vaso iti ǁ

interlinear translation

O Vasu (living in riches) [12], O benignant [4], O created by force [2], make {them} sit [11] here [5] now [6] upon sacred grass [9] for drinking of Soma [3], {them} arriving at dawn [1], the divine [7] race [8],

01.045.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.32.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.024   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒र्वांचं॒ दैव्यं॒ जन॒मग्ने॒ यक्ष्व॒ सहू॑तिभिः ।

अ॒यं सोमः॑ सुदानव॒स्तं पा॑त ति॒रोअ॑ह्न्यं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अर्वांचं दैव्यं जनमग्ने यक्ष्व सहूतिभिः ।

अयं सोमः सुदानवस्तं पात तिरोअह्न्यं ॥

Samhita transliteration accented

arvā́ñcam dáivyam jánamágne yákṣva sáhūtibhiḥ ǀ

ayám sómaḥ sudānavastám pāta tiróahnyam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

arvāñcam daivyam janamagne yakṣva sahūtibhiḥ ǀ

ayam somaḥ sudānavastam pāta tiroahnyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒र्वाञ्च॑म् । दैव्य॑म् । जन॑म् । अग्ने॑ । यक्ष्व॑ । सहू॑तिऽभिः ।

अ॒यम् । सोमः॑ । सु॒ऽदा॒न॒वः॒ । तम् । पा॒त॒ । ति॒रःऽअ॑ह्न्यम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अर्वाञ्चम् । दैव्यम् । जनम् । अग्ने । यक्ष्व । सहूतिऽभिः ।

अयम् । सोमः । सुऽदानवः । तम् । पात । तिरःऽअह्न्यम् ॥

Padapatha transliteration accented

arvā́ñcam ǀ dáivyam ǀ jánam ǀ ágne ǀ yákṣva ǀ sáhūti-bhiḥ ǀ

ayám ǀ sómaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ tám ǀ pāta ǀ tiráḥ-ahnyam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

arvāñcam ǀ daivyam ǀ janam ǀ agne ǀ yakṣva ǀ sahūti-bhiḥ ǀ

ayam ǀ somaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ tam ǀ pāta ǀ tiraḥ-ahnyam ǁ

interlinear translation

To arriving [1] divine [2] race [3], O Agni [4], do offer [5] by words of invocation [6], here is [7] Soma [8], O great givers [9], drink [11] him [10] all day1 [12].

1 tiraḥ-ahnyam, tiras through, across, beyond; ahnya – daily course (of the sun). At 3.28.3 and 3.28.6 Sri Aurobindo interprets the phrase as “disappearance of day”. In this rik Sayana, Wilson, Dutt, Griffit, Kashyap: yesterday expressed; T. Elizarenkova: (fermenting) the second day; Oldenberg: which has been kept over night; Jamison: aged overnight; Sarasvati: fresh as if born yesterday; Ganguli: the increaser of light.

in Russian