SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 46

 

1. Info

To:    aśvins
From:   praskaṇva kāṇva
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (2, 4, 5, 7-9, 13, 15); gāyatrī (3, 6, 11, 12, 14); virāḍgāyatrī (1, 10)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.046.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.33.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.025   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒षो उ॒षा अपू॑र्व्या॒ व्यु॑च्छति प्रि॒या दि॒वः ।

स्तु॒षे वा॑मश्विना बृ॒हत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः ।

स्तुषे वामश्विना बृहत् ॥

Samhita Transcription Accented

eṣó uṣā́ ápūrvyā vyúcchati priyā́ diváḥ ǀ

stuṣé vāmaśvinā bṛhát ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

eṣo uṣā apūrvyā vyucchati priyā divaḥ ǀ

stuṣe vāmaśvinā bṛhat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒षो इति॑ । उ॒षाः । अपू॑र्व्या । वि । उ॒च्छ॒ति॒ । प्रि॒या । दि॒वः ।

स्तु॒षे । वा॒म् । अ॒श्वि॒ना॒ । बृ॒हत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एषो इति । उषाः । अपूर्व्या । वि । उच्छति । प्रिया । दिवः ।

स्तुषे । वाम् । अश्विना । बृहत् ॥

Padapatha Transcription Accented

eṣó íti ǀ uṣā́ḥ ǀ ápūrvyā ǀ ví ǀ ucchati ǀ priyā́ ǀ diváḥ ǀ

stuṣé ǀ vām ǀ aśvinā ǀ bṛhát ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

eṣo iti ǀ uṣāḥ ǀ apūrvyā ǀ vi ǀ ucchati ǀ priyā ǀ divaḥ ǀ

stuṣe ǀ vām ǀ aśvinā ǀ bṛhat ǁ

01.046.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.33.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.026   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

या द॒स्रा सिंधु॑मातरा मनो॒तरा॑ रयी॒णां ।

धि॒या दे॒वा व॑सु॒विदा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

या दस्रा सिंधुमातरा मनोतरा रयीणां ।

धिया देवा वसुविदा ॥

Samhita Transcription Accented

yā́ dasrā́ síndhumātarā manotárā rayīṇā́m ǀ

dhiyā́ devā́ vasuvídā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yā dasrā sindhumātarā manotarā rayīṇām ǀ

dhiyā devā vasuvidā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

या । द॒स्रा । सिन्धु॑ऽमातरा । म॒नो॒तरा॑ । र॒यी॒णाम् ।

धि॒या । दे॒वा । व॒सु॒ऽविदा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

या । दस्रा । सिन्धुऽमातरा । मनोतरा । रयीणाम् ।

धिया । देवा । वसुऽविदा ॥

Padapatha Transcription Accented

yā́ ǀ dasrā́ ǀ síndhu-mātarā ǀ manotárā ǀ rayīṇā́m ǀ

dhiyā́ ǀ devā́ ǀ vasu-vídā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yā ǀ dasrā ǀ sindhu-mātarā ǀ manotarā ǀ rayīṇām ǀ

dhiyā ǀ devā ǀ vasu-vidā ǁ

01.046.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.33.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.027   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

व॒च्यंते॑ वां ककु॒हासो॑ जू॒र्णाया॒मधि॑ वि॒ष्टपि॑ ।

यद्वां॒ रथो॒ विभि॒ष्पता॑त् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वच्यंते वां ककुहासो जूर्णायामधि विष्टपि ।

यद्वां रथो विभिष्पतात् ॥

Samhita Transcription Accented

vacyánte vām kakuhā́so jūrṇā́yāmádhi viṣṭápi ǀ

yádvām rátho víbhiṣpátāt ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vacyante vām kakuhāso jūrṇāyāmadhi viṣṭapi ǀ

yadvām ratho vibhiṣpatāt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

व॒च्यन्ते॑ । वा॒म् । क॒कु॒हासः॑ । जू॒र्णाया॑म् । अधि॑ । वि॒ष्टपि॑ ।

यत् । वा॒म् । रथः॑ । विऽभिः॑ । पता॑त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वच्यन्ते । वाम् । ककुहासः । जूर्णायाम् । अधि । विष्टपि ।

यत् । वाम् । रथः । विऽभिः । पतात् ॥

Padapatha Transcription Accented

vacyánte ǀ vām ǀ kakuhā́saḥ ǀ jūrṇā́yām ǀ ádhi ǀ viṣṭápi ǀ

yát ǀ vām ǀ ráthaḥ ǀ ví-bhiḥ ǀ pátāt ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vacyante ǀ vām ǀ kakuhāsaḥ ǀ jūrṇāyām ǀ adhi ǀ viṣṭapi ǀ

yat ǀ vām ǀ rathaḥ ǀ vi-bhiḥ ǀ patāt ǁ

01.046.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.33.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.028   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ह॒विषा॑ जा॒रो अ॒पां पिप॑र्ति॒ पपु॑रिर्नरा ।

पि॒ता कुट॑स्य चर्ष॒णिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

हविषा जारो अपां पिपर्ति पपुरिर्नरा ।

पिता कुटस्य चर्षणिः ॥

Samhita Transcription Accented

havíṣā jāró apā́m píparti pápurirnarā ǀ

pitā́ kúṭasya carṣaṇíḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

haviṣā jāro apām piparti papurirnarā ǀ

pitā kuṭasya carṣaṇiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ह॒विषा॑ । जा॒रः । अ॒पाम् । पिप॑र्ति । पपु॑रिः । न॒रा॒ ।

पि॒ता । कुट॑स्य । च॒र्ष॒णिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

हविषा । जारः । अपाम् । पिपर्ति । पपुरिः । नरा ।

पिता । कुटस्य । चर्षणिः ॥

Padapatha Transcription Accented

havíṣā ǀ jāráḥ ǀ apā́m ǀ píparti ǀ pápuriḥ ǀ narā ǀ

pitā́ ǀ kúṭasya ǀ carṣaṇíḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

haviṣā ǀ jāraḥ ǀ apām ǀ piparti ǀ papuriḥ ǀ narā ǀ

pitā ǀ kuṭasya ǀ carṣaṇiḥ ǁ

01.046.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.33.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.029   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ॒दा॒रो वां॑ मती॒नां नास॑त्या मतवचसा ।

पा॒तं सोम॑स्य धृष्णु॒या ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आदारो वां मतीनां नासत्या मतवचसा ।

पातं सोमस्य धृष्णुया ॥

Samhita Transcription Accented

ādāró vām matīnā́m nā́satyā matavacasā ǀ

pātám sómasya dhṛṣṇuyā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ādāro vām matīnām nāsatyā matavacasā ǀ

pātam somasya dhṛṣṇuyā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ॒दा॒रः । वा॒म् । म॒ती॒नाम् । नास॑त्या । म॒त॒ऽव॒च॒सा॒ ।

पा॒तम् । सोम॑स्य । धृ॒ष्णु॒ऽया ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आदारः । वाम् । मतीनाम् । नासत्या । मतऽवचसा ।

पातम् । सोमस्य । धृष्णुऽया ॥

Padapatha Transcription Accented

ādāráḥ ǀ vām ǀ matīnā́m ǀ nā́satyā ǀ mata-vacasā ǀ

pātám ǀ sómasya ǀ dhṛṣṇu-yā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ādāraḥ ǀ vām ǀ matīnām ǀ nāsatyā ǀ mata-vacasā ǀ

pātam ǀ somasya ǀ dhṛṣṇu-yā ǁ

01.046.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.34.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.030   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

या नः॒ पीप॑रदश्विना॒ ज्योति॑ष्मती॒ तम॑स्ति॒रः ।

ताम॒स्मे रा॑साथा॒मिषं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

या नः पीपरदश्विना ज्योतिष्मती तमस्तिरः ।

तामस्मे रासाथामिषं ॥

Samhita Transcription Accented

yā́ naḥ pī́paradaśvinā jyótiṣmatī támastiráḥ ǀ

tā́masmé rāsāthāmíṣam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yā naḥ pīparadaśvinā jyotiṣmatī tamastiraḥ ǀ

tāmasme rāsāthāmiṣam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

या । नः॒ । पीप॑रत् । अ॒श्वि॒ना॒ । ज्योति॑ष्मती । तमः॑ । ति॒रः ।

ताम् । अ॒स्मे इति॑ । रा॒सा॒था॒म् । इष॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

या । नः । पीपरत् । अश्विना । ज्योतिष्मती । तमः । तिरः ।

ताम् । अस्मे इति । रासाथाम् । इषम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yā́ ǀ naḥ ǀ pī́parat ǀ aśvinā ǀ jyótiṣmatī ǀ támaḥ ǀ tiráḥ ǀ

tā́m ǀ asmé íti ǀ rāsāthām ǀ íṣam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yā ǀ naḥ ǀ pīparat ǀ aśvinā ǀ jyotiṣmatī ǀ tamaḥ ǀ tiraḥ ǀ

tām ǀ asme iti ǀ rāsāthām ǀ iṣam ǁ

01.046.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.34.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.031   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ नो॑ ना॒वा म॑ती॒नां या॒तं पा॒राय॒ गंत॑वे ।

युं॒जाथा॑मश्विना॒ रथं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ नो नावा मतीनां यातं पाराय गंतवे ।

युंजाथामश्विना रथं ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ no nāvā́ matīnā́m yātám pārā́ya gántave ǀ

yuñjā́thāmaśvinā rátham ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā no nāvā matīnām yātam pārāya gantave ǀ

yuñjāthāmaśvinā ratham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । नः॒ । ना॒वा । म॒ती॒नाम् । या॒तम् । पा॒राय॑ । गन्त॑वे ।

यु॒ञ्जाथा॑म् । अ॒श्वि॒ना॒ । रथ॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । नः । नावा । मतीनाम् । यातम् । पाराय । गन्तवे ।

युञ्जाथाम् । अश्विना । रथम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ naḥ ǀ nāvā́ ǀ matīnā́m ǀ yātám ǀ pārā́ya ǀ gántave ǀ

yuñjā́thām ǀ aśvinā ǀ rátham ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ naḥ ǀ nāvā ǀ matīnām ǀ yātam ǀ pārāya ǀ gantave ǀ

yuñjāthām ǀ aśvinā ǀ ratham ǁ

01.046.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.34.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.032   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒रित्रं॑ वां दि॒वस्पृ॒थु ती॒र्थे सिंधू॑नां॒ रथः॑ ।

धि॒या यु॑युज्र॒ इंद॑वः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अरित्रं वां दिवस्पृथु तीर्थे सिंधूनां रथः ।

धिया युयुज्र इंदवः ॥

Samhita Transcription Accented

arítram vām diváspṛthú tīrthé síndhūnām ráthaḥ ǀ

dhiyā́ yuyujra índavaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

aritram vām divaspṛthu tīrthe sindhūnām rathaḥ ǀ

dhiyā yuyujra indavaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒रित्र॑म् । वा॒म् । दि॒वः । पृ॒थु । ती॒र्थे । सिन्धू॑नाम् । रथः॑ ।

धि॒या । यु॒यु॒ज्रे॒ । इन्द॑वः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अरित्रम् । वाम् । दिवः । पृथु । तीर्थे । सिन्धूनाम् । रथः ।

धिया । युयुज्रे । इन्दवः ॥

Padapatha Transcription Accented

arítram ǀ vām ǀ diváḥ ǀ pṛthú ǀ tīrthé ǀ síndhūnām ǀ ráthaḥ ǀ

dhiyā́ ǀ yuyujre ǀ índavaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

aritram ǀ vām ǀ divaḥ ǀ pṛthu ǀ tīrthe ǀ sindhūnām ǀ rathaḥ ǀ

dhiyā ǀ yuyujre ǀ indavaḥ ǁ

01.046.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.34.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.033   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दि॒वस्क॑ण्वास॒ इंद॑वो॒ वसु॒ सिंधू॑नां प॒दे ।

स्वं व॒व्रिं कुह॑ धित्सथः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दिवस्कण्वास इंदवो वसु सिंधूनां पदे ।

स्वं वव्रिं कुह धित्सथः ॥

Samhita Transcription Accented

diváskaṇvāsa índavo vásu síndhūnām padé ǀ

svám vavrím kúha dhitsathaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

divaskaṇvāsa indavo vasu sindhūnām pade ǀ

svam vavrim kuha dhitsathaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दि॒वः । क॒ण्वा॒सः॒ । इन्द॑वः । वसु॑ । सिन्धू॑नाम् । प॒दे ।

स्वम् । व॒व्रिम् । कुह॑ । धि॒त्स॒थः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दिवः । कण्वासः । इन्दवः । वसु । सिन्धूनाम् । पदे ।

स्वम् । वव्रिम् । कुह । धित्सथः ॥

Padapatha Transcription Accented

diváḥ ǀ kaṇvāsaḥ ǀ índavaḥ ǀ vásu ǀ síndhūnām ǀ padé ǀ

svám ǀ vavrím ǀ kúha ǀ dhitsathaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

divaḥ ǀ kaṇvāsaḥ ǀ indavaḥ ǀ vasu ǀ sindhūnām ǀ pade ǀ

svam ǀ vavrim ǀ kuha ǀ dhitsathaḥ ǁ

01.046.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.34.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.034   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अभू॑दु॒ भा उ॑ अं॒शवे॒ हिर॑ण्यं॒ प्रति॒ सूर्यः॑ ।

व्य॑ख्यज्जि॒ह्वयासि॑तः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभूदु भा उ अंशवे हिरण्यं प्रति सूर्यः ।

व्यख्यज्जिह्वयासितः ॥

Samhita Transcription Accented

ábhūdu bhā́ u aṃśáve híraṇyam práti sū́ryaḥ ǀ

vyákhyajjihváyā́sitaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhūdu bhā u aṃśave hiraṇyam prati sūryaḥ ǀ

vyakhyajjihvayāsitaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अभू॑त् । ऊं॒ इति॑ । भाः । ऊं॒ इति॑ । अं॒शवे॑ । हिर॑ण्यम् । प्रति॑ । सूर्यः॑ ।

वि । अ॒ख्य॒त् । जि॒ह्वया॑ । असि॑तः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभूत् । ऊं इति । भाः । ऊं इति । अंशवे । हिरण्यम् । प्रति । सूर्यः ।

वि । अख्यत् । जिह्वया । असितः ॥

Padapatha Transcription Accented

ábhūt ǀ ūṃ íti ǀ bhā́ḥ ǀ ūṃ íti ǀ aṃśáve ǀ híraṇyam ǀ práti ǀ sū́ryaḥ ǀ

ví ǀ akhyat ǀ jihváyā ǀ ásitaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhūt ǀ ūṃ iti ǀ bhāḥ ǀ ūṃ iti ǀ aṃśave ǀ hiraṇyam ǀ prati ǀ sūryaḥ ǀ

vi ǀ akhyat ǀ jihvayā ǀ asitaḥ ǁ

01.046.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.35.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.035   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अभू॑दु पा॒रमेत॑वे॒ पंथा॑ ऋ॒तस्य॑ साधु॒या ।

अद॑र्शि॒ वि स्रु॒तिर्दि॒वः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभूदु पारमेतवे पंथा ऋतस्य साधुया ।

अदर्शि वि स्रुतिर्दिवः ॥

Samhita Transcription Accented

ábhūdu pārámétave pánthā ṛtásya sādhuyā́ ǀ

ádarśi ví srutírdiváḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhūdu pārametave panthā ṛtasya sādhuyā ǀ

adarśi vi srutirdivaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अभू॑त् । ऊं॒ इति॑ । पा॒रम् । एत॑वे । पन्थाः॑ । ऋ॒तस्य॑ । सा॒धु॒ऽया ।

अद॑र्शि । वि । स्रु॒तिः । दि॒वः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभूत् । ऊं इति । पारम् । एतवे । पन्थाः । ऋतस्य । साधुऽया ।

अदर्शि । वि । स्रुतिः । दिवः ॥

Padapatha Transcription Accented

ábhūt ǀ ūṃ íti ǀ pārám ǀ étave ǀ pánthāḥ ǀ ṛtásya ǀ sādhu-yā́ ǀ

ádarśi ǀ ví ǀ srutíḥ ǀ diváḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhūt ǀ ūṃ iti ǀ pāram ǀ etave ǀ panthāḥ ǀ ṛtasya ǀ sādhu-yā ǀ

adarśi ǀ vi ǀ srutiḥ ǀ divaḥ ǁ

01.046.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.35.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.036   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तत्त॒दिद॒श्विनो॒रवो॑ जरि॒ता प्रति॑ भूषति ।

मदे॒ सोम॑स्य॒ पिप्र॑तोः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तत्तदिदश्विनोरवो जरिता प्रति भूषति ।

मदे सोमस्य पिप्रतोः ॥

Samhita Transcription Accented

táttadídaśvínorávo jaritā́ práti bhūṣati ǀ

máde sómasya pípratoḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tattadidaśvinoravo jaritā prati bhūṣati ǀ

made somasya pipratoḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तत्ऽत॑त् । इत् । अ॒श्विनोः॑ । अवः॑ । ज॒रि॒ता । प्रति॑ । भू॒ष॒ति॒ ।

मदे॑ । सोम॑स्य । पिप्र॑तोः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तत्ऽतत् । इत् । अश्विनोः । अवः । जरिता । प्रति । भूषति ।

मदे । सोमस्य । पिप्रतोः ॥

Padapatha Transcription Accented

tát-tat ǀ ít ǀ aśvínoḥ ǀ ávaḥ ǀ jaritā́ ǀ práti ǀ bhūṣati ǀ

máde ǀ sómasya ǀ pípratoḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tat-tat ǀ it ǀ aśvinoḥ ǀ avaḥ ǀ jaritā ǀ prati ǀ bhūṣati ǀ

made ǀ somasya ǀ pipratoḥ ǁ

01.046.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.35.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.037   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वा॒व॒सा॒ना वि॒वस्व॑ति॒ सोम॑स्य पी॒त्या गि॒रा ।

म॒नु॒ष्वच्छं॑भू॒ आ ग॑तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वावसाना विवस्वति सोमस्य पीत्या गिरा ।

मनुष्वच्छंभू आ गतं ॥

Samhita Transcription Accented

vāvasānā́ vivásvati sómasya pītyā́ girā́ ǀ

manuṣvácchambhū ā́ gatam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vāvasānā vivasvati somasya pītyā girā ǀ

manuṣvacchambhū ā gatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

व॒व॒सा॒ना । वि॒वस्व॑ति । सोम॑स्य । पी॒त्या । गि॒रा ।

म॒नु॒ष्वत् । श॒ंभू॒ इति॑ शम्ऽभू । आ । ग॒त॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ववसाना । विवस्वति । सोमस्य । पीत्या । गिरा ।

मनुष्वत् । शंभू इति शम्ऽभू । आ । गतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

vavasānā́ ǀ vivásvati ǀ sómasya ǀ pītyā́ ǀ girā́ ǀ

manuṣvát ǀ śaṃbhū íti śam-bhū ǀ ā́ ǀ gatam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vavasānā ǀ vivasvati ǀ somasya ǀ pītyā ǀ girā ǀ

manuṣvat ǀ śaṃbhū iti śam-bhū ǀ ā ǀ gatam ǁ

01.046.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.35.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.038   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒वोरु॒षा अनु॒ श्रियं॒ परि॑ज्मनोरु॒पाच॑रत् ।

ऋ॒ता व॑नथो अ॒क्तुभिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युवोरुषा अनु श्रियं परिज्मनोरुपाचरत् ।

ऋता वनथो अक्तुभिः ॥

Samhita Transcription Accented

yuvóruṣā́ ánu śríyam párijmanorupā́carat ǀ

ṛtā́ vanatho aktúbhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuvoruṣā anu śriyam parijmanorupācarat ǀ

ṛtā vanatho aktubhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒वोः । उ॒षाः । अनु॑ । श्रिय॑म् । परि॑ऽज्मनोः । उ॒प॒ऽआच॑रत् ।

ऋ॒ता । व॒न॒थः॒ । अ॒क्तुऽभिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युवोः । उषाः । अनु । श्रियम् । परिऽज्मनोः । उपऽआचरत् ।

ऋता । वनथः । अक्तुऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

yuvóḥ ǀ uṣā́ḥ ǀ ánu ǀ śríyam ǀ pári-jmanoḥ ǀ upa-ā́carat ǀ

ṛtā́ ǀ vanathaḥ ǀ aktú-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuvoḥ ǀ uṣāḥ ǀ anu ǀ śriyam ǀ pari-jmanoḥ ǀ upa-ācarat ǀ

ṛtā ǀ vanathaḥ ǀ aktu-bhiḥ ǁ

01.046.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.35.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.039   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒भा पि॑बतमश्विनो॒भा नः॒ शर्म॑ यच्छतं ।

अ॒वि॒द्रि॒याभि॑रू॒तिभिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उभा पिबतमश्विनोभा नः शर्म यच्छतं ।

अविद्रियाभिरूतिभिः ॥

Samhita Transcription Accented

ubhā́ pibatamaśvinobhā́ naḥ śárma yacchatam ǀ

avidriyā́bhirūtíbhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ubhā pibatamaśvinobhā naḥ śarma yacchatam ǀ

avidriyābhirūtibhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒भा । पि॒ब॒त॒म् । अ॒श्वि॒ना॒ । उ॒भा । नः॒ । शर्म॑ । य॒च्छ॒त॒म् ।

अ॒वि॒द्रि॒याभिः॑ । ऊ॒तिऽभिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उभा । पिबतम् । अश्विना । उभा । नः । शर्म । यच्छतम् ।

अविद्रियाभिः । ऊतिऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

ubhā́ ǀ pibatam ǀ aśvinā ǀ ubhā́ ǀ naḥ ǀ śárma ǀ yacchatam ǀ

avidriyā́bhiḥ ǀ ūtí-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ubhā ǀ pibatam ǀ aśvinā ǀ ubhā ǀ naḥ ǀ śarma ǀ yacchatam ǀ

avidriyābhiḥ ǀ ūti-bhiḥ ǁ