SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 47

 

1. Info

To:    aśvins
From:   praskaṇva kāṇva
Metres:   1st set of styles: nicṛtsataḥ paṅkti (2, 6, 8); nicṛtpathyābṛhatī (1, 5); pathyāvṛhatī (3, 7); sataḥpaṅkti (4, 10); virāṭpathyābṛhatī (9)

2nd set of styles: bṛhatī (1, 3, 5, 7, 9); satobṛhatī (2, 4, 6, 8, 10)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.047.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.01.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.040   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒यं वां॒ मधु॑मत्तमः सु॒तः सोम॑ ऋतावृधा ।

तम॑श्विना पिबतं ति॒रोअ॑ह्न्यं ध॒त्तं रत्ना॑नि दा॒शुषे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोम ऋतावृधा ।

तमश्विना पिबतं तिरोअह्न्यं धत्तं रत्नानि दाशुषे ॥

Samhita Transcription Accented

ayám vām mádhumattamaḥ sutáḥ sóma ṛtāvṛdhā ǀ

támaśvinā pibatam tiróahnyam dhattám rátnāni dāśúṣe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ayam vām madhumattamaḥ sutaḥ soma ṛtāvṛdhā ǀ

tamaśvinā pibatam tiroahnyam dhattam ratnāni dāśuṣe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒यम् । वा॒म् । मधु॑मत्ऽतमः । सु॒तः । सोमः॑ । ऋ॒त॒ऽवृ॒धा॒ ।

तम् । अ॒श्वि॒ना॒ । पि॒ब॒त॒म् । ति॒रःऽअ॑ह्न्यम् । ध॒त्तम् । रत्ना॑नि । दा॒शुषे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अयम् । वाम् । मधुमत्ऽतमः । सुतः । सोमः । ऋतऽवृधा ।

तम् । अश्विना । पिबतम् । तिरःऽअह्न्यम् । धत्तम् । रत्नानि । दाशुषे ॥

Padapatha Transcription Accented

ayám ǀ vām ǀ mádhumat-tamaḥ ǀ sutáḥ ǀ sómaḥ ǀ ṛta-vṛdhā ǀ

tám ǀ aśvinā ǀ pibatam ǀ tiráḥ-ahnyam ǀ dhattám ǀ rátnāni ǀ dāśúṣe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ayam ǀ vām ǀ madhumat-tamaḥ ǀ sutaḥ ǀ somaḥ ǀ ṛta-vṛdhā ǀ

tam ǀ aśvinā ǀ pibatam ǀ tiraḥ-ahnyam ǀ dhattam ǀ ratnāni ǀ dāśuṣe ǁ

01.047.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.01.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.041   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्रि॒वं॒धु॒रेण॑ त्रि॒वृता॑ सु॒पेश॑सा॒ रथे॒ना या॑तमश्विना ।

कण्वा॑सो वां॒ ब्रह्म॑ कृण्वंत्यध्व॒रे तेषां॒ सु शृ॑णुतं॒ हवं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्रिवंधुरेण त्रिवृता सुपेशसा रथेना यातमश्विना ।

कण्वासो वां ब्रह्म कृण्वंत्यध्वरे तेषां सु शृणुतं हवं ॥

Samhita Transcription Accented

trivandhuréṇa trivṛ́tā supéśasā ráthenā́ yātamaśvinā ǀ

káṇvāso vām bráhma kṛṇvantyadhvaré téṣām sú śṛṇutam hávam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

trivandhureṇa trivṛtā supeśasā rathenā yātamaśvinā ǀ

kaṇvāso vām brahma kṛṇvantyadhvare teṣām su śṛṇutam havam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्रि॒ऽव॒न्धु॒रेण॑ । त्रि॒ऽवृता॑ । सु॒ऽपेश॑सा । रथे॑न । आ । या॒त॒म् । अ॒श्वि॒ना॒ ।

कण्वा॑सः । वा॒म् । ब्रह्म॑ । कृ॒ण्व॒न्ति॒ । अ॒ध्व॒रे । तेषा॑म् । सु । शृ॒णु॒त॒म् । हव॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्रिऽवन्धुरेण । त्रिऽवृता । सुऽपेशसा । रथेन । आ । यातम् । अश्विना ।

कण्वासः । वाम् । ब्रह्म । कृण्वन्ति । अध्वरे । तेषाम् । सु । शृणुतम् । हवम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tri-vandhuréṇa ǀ tri-vṛ́tā ǀ su-péśasā ǀ ráthena ǀ ā́ ǀ yātam ǀ aśvinā ǀ

káṇvāsaḥ ǀ vām ǀ bráhma ǀ kṛṇvanti ǀ adhvaré ǀ téṣām ǀ sú ǀ śṛṇutam ǀ hávam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tri-vandhureṇa ǀ tri-vṛtā ǀ su-peśasā ǀ rathena ǀ ā ǀ yātam ǀ aśvinā ǀ

kaṇvāsaḥ ǀ vām ǀ brahma ǀ kṛṇvanti ǀ adhvare ǀ teṣām ǀ su ǀ śṛṇutam ǀ havam ǁ

01.047.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.01.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.042   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अश्वि॑ना॒ मधु॑मत्तमं पा॒तं सोम॑मृतावृधा ।

अथा॒द्य द॑स्रा॒ वसु॒ बिभ्र॑ता॒ रथे॑ दा॒श्वांस॒मुप॑ गच्छतं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अश्विना मधुमत्तमं पातं सोममृतावृधा ।

अथाद्य दस्रा वसु बिभ्रता रथे दाश्वांसमुप गच्छतं ॥

Samhita Transcription Accented

áśvinā mádhumattamam pātám sómamṛtāvṛdhā ǀ

áthādyá dasrā vásu bíbhratā ráthe dāśvā́ṃsamúpa gacchatam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

aśvinā madhumattamam pātam somamṛtāvṛdhā ǀ

athādya dasrā vasu bibhratā rathe dāśvāṃsamupa gacchatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अश्वि॑ना । मधु॑मत्ऽतमम् । पा॒तम् । सोम॑म् । ऋ॒त॒ऽवृ॒धा॒ ।

अथ॑ । अ॒द्य । द॒स्रा॒ । वसु॑ । बिभ्र॑ता । रथे॑ । दा॒श्वांस॑म् । उप॑ । ग॒च्छ॒त॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अश्विना । मधुमत्ऽतमम् । पातम् । सोमम् । ऋतऽवृधा ।

अथ । अद्य । दस्रा । वसु । बिभ्रता । रथे । दाश्वांसम् । उप । गच्छतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

áśvinā ǀ mádhumat-tamam ǀ pātám ǀ sómam ǀ ṛta-vṛdhā ǀ

átha ǀ adyá ǀ dasrā ǀ vásu ǀ bíbhratā ǀ ráthe ǀ dāśvā́ṃsam ǀ úpa ǀ gacchatam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

aśvinā ǀ madhumat-tamam ǀ pātam ǀ somam ǀ ṛta-vṛdhā ǀ

atha ǀ adya ǀ dasrā ǀ vasu ǀ bibhratā ǀ rathe ǀ dāśvāṃsam ǀ upa ǀ gacchatam ǁ

01.047.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.01.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.043   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्रि॒ष॒ध॒स्थे ब॒र्हिषि॑ विश्ववेदसा॒ मध्वा॑ य॒ज्ञं मि॑मिक्षतं ।

कण्वा॑सो वां सु॒तसो॑मा अ॒भिद्य॑वो यु॒वां ह॑वंते अश्विना ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्रिषधस्थे बर्हिषि विश्ववेदसा मध्वा यज्ञं मिमिक्षतं ।

कण्वासो वां सुतसोमा अभिद्यवो युवां हवंते अश्विना ॥

Samhita Transcription Accented

triṣadhasthé barhíṣi viśvavedasā mádhvā yajñám mimikṣatam ǀ

káṇvāso vām sutásomā abhídyavo yuvā́m havante aśvinā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

triṣadhasthe barhiṣi viśvavedasā madhvā yajñam mimikṣatam ǀ

kaṇvāso vām sutasomā abhidyavo yuvām havante aśvinā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्रि॒ऽस॒ध॒स्थे । ब॒र्हिषि॑ । वि॒श्व॒ऽवे॒द॒सा॒ । मध्वा॑ । य॒ज्ञम् । मि॒मि॒क्ष॒त॒म् ।

कण्वा॑सः । वा॒म् । सु॒तऽसो॑माः । अ॒भिऽद्य॑वः । यु॒वाम् । ह॒व॒न्ते॒ । अ॒श्वि॒ना॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्रिऽसधस्थे । बर्हिषि । विश्वऽवेदसा । मध्वा । यज्ञम् । मिमिक्षतम् ।

कण्वासः । वाम् । सुतऽसोमाः । अभिऽद्यवः । युवाम् । हवन्ते । अश्विना ॥

Padapatha Transcription Accented

tri-sadhasthé ǀ barhíṣi ǀ viśva-vedasā ǀ mádhvā ǀ yajñám ǀ mimikṣatam ǀ

káṇvāsaḥ ǀ vām ǀ sutá-somāḥ ǀ abhí-dyavaḥ ǀ yuvā́m ǀ havante ǀ aśvinā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tri-sadhasthe ǀ barhiṣi ǀ viśva-vedasā ǀ madhvā ǀ yajñam ǀ mimikṣatam ǀ

kaṇvāsaḥ ǀ vām ǀ suta-somāḥ ǀ abhi-dyavaḥ ǀ yuvām ǀ havante ǀ aśvinā ǁ

01.047.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.01.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.044   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

याभिः॒ कण्व॑म॒भिष्टि॑भिः॒ प्राव॑तं यु॒वम॑श्विना ।

ताभिः॒ ष्व१॒॑स्माँ अ॑वतं शुभस्पती पा॒तं सोम॑मृतावृधा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

याभिः कण्वमभिष्टिभिः प्रावतं युवमश्विना ।

ताभिः ष्वस्माँ अवतं शुभस्पती पातं सोममृतावृधा ॥

Samhita Transcription Accented

yā́bhiḥ káṇvamabhíṣṭibhiḥ prā́vatam yuvámaśvinā ǀ

tā́bhiḥ ṣvásmā́m̐ avatam śubhaspatī pātám sómamṛtāvṛdhā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yābhiḥ kaṇvamabhiṣṭibhiḥ prāvatam yuvamaśvinā ǀ

tābhiḥ ṣvasmām̐ avatam śubhaspatī pātam somamṛtāvṛdhā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

याभिः॑ । कण्व॑म् । अ॒भिष्टि॑ऽभिः । प्र । आव॑तम् । यु॒वम् । अ॒श्वि॒ना॒ ।

ताभिः॑ । सु । अ॒स्मान् । अ॒व॒त॒म् । शु॒भः॒ । प॒ती॒ इति॑ । पा॒तम् । सोम॑म् । ऋ॒त॒ऽवृ॒धा॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

याभिः । कण्वम् । अभिष्टिऽभिः । प्र । आवतम् । युवम् । अश्विना ।

ताभिः । सु । अस्मान् । अवतम् । शुभः । पती इति । पातम् । सोमम् । ऋतऽवृधा ॥

Padapatha Transcription Accented

yā́bhiḥ ǀ káṇvam ǀ abhíṣṭi-bhiḥ ǀ prá ǀ ā́vatam ǀ yuvám ǀ aśvinā ǀ

tā́bhiḥ ǀ sú ǀ asmā́n ǀ avatam ǀ śubhaḥ ǀ patī íti ǀ pātám ǀ sómam ǀ ṛta-vṛdhā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yābhiḥ ǀ kaṇvam ǀ abhiṣṭi-bhiḥ ǀ pra ǀ āvatam ǀ yuvam ǀ aśvinā ǀ

tābhiḥ ǀ su ǀ asmān ǀ avatam ǀ śubhaḥ ǀ patī iti ǀ pātam ǀ somam ǀ ṛta-vṛdhā ǁ

01.047.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.02.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.045   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सु॒दासे॑ दस्रा॒ वसु॒ बिभ्र॑ता॒ रथे॒ पृक्षो॑ वहतमश्विना ।

र॒यिं स॑मु॒द्रादु॒त वा॑ दि॒वस्पर्य॒स्मे ध॑त्तं पुरु॒स्पृहं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सुदासे दस्रा वसु बिभ्रता रथे पृक्षो वहतमश्विना ।

रयिं समुद्रादुत वा दिवस्पर्यस्मे धत्तं पुरुस्पृहं ॥

Samhita Transcription Accented

sudā́se dasrā vásu bíbhratā ráthe pṛ́kṣo vahatamaśvinā ǀ

rayím samudrā́dutá vā diváspáryasmé dhattam puruspṛ́ham ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sudāse dasrā vasu bibhratā rathe pṛkṣo vahatamaśvinā ǀ

rayim samudrāduta vā divasparyasme dhattam puruspṛham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒ऽदासे॑ । द॒स्रा॒ । वसु॑ । बिभ्र॑ता । रथे॑ । पृक्षः॑ । व॒ह॒त॒म् । अ॒श्वि॒ना॒ ।

र॒यिम् । स॒मु॒द्रात् । उ॒त । वा॒ । दि॒वः । परि॑ । अ॒स्मे इति॑ । ध॒त्त॒म् । पु॒रु॒ऽस्पृह॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुऽदासे । दस्रा । वसु । बिभ्रता । रथे । पृक्षः । वहतम् । अश्विना ।

रयिम् । समुद्रात् । उत । वा । दिवः । परि । अस्मे इति । धत्तम् । पुरुऽस्पृहम् ॥

Padapatha Transcription Accented

su-dā́se ǀ dasrā ǀ vásu ǀ bíbhratā ǀ ráthe ǀ pṛ́kṣaḥ ǀ vahatam ǀ aśvinā ǀ

rayím ǀ samudrā́t ǀ utá ǀ vā ǀ diváḥ ǀ pári ǀ asmé íti ǀ dhattam ǀ puru-spṛ́ham ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

su-dāse ǀ dasrā ǀ vasu ǀ bibhratā ǀ rathe ǀ pṛkṣaḥ ǀ vahatam ǀ aśvinā ǀ

rayim ǀ samudrāt ǀ uta ǀ vā ǀ divaḥ ǀ pari ǀ asme iti ǀ dhattam ǀ puru-spṛham ǁ

01.047.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.02.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.046   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यन्ना॑सत्या परा॒वति॒ यद्वा॒ स्थो अधि॑ तु॒र्वशे॑ ।

अतो॒ रथे॑न सु॒वृता॑ न॒ आ ग॑तं सा॒कं सूर्य॑स्य र॒श्मिभिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यन्नासत्या परावति यद्वा स्थो अधि तुर्वशे ।

अतो रथेन सुवृता न आ गतं साकं सूर्यस्य रश्मिभिः ॥

Samhita Transcription Accented

yánnāsatyā parāváti yádvā sthó ádhi turváśe ǀ

áto ráthena suvṛ́tā na ā́ gatam sākám sū́ryasya raśmíbhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yannāsatyā parāvati yadvā stho adhi turvaśe ǀ

ato rathena suvṛtā na ā gatam sākam sūryasya raśmibhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । ना॒स॒त्या॒ । प॒रा॒ऽवति॑ । यत् । वा॒ । स्थः । अधि॑ । तु॒र्वशे॑ ।

अतः॑ । रथे॑न । सु॒ऽवृता॑ । नः॒ । आ । ग॒त॒म् । सा॒कम् । सूर्य॑स्य । र॒श्मिऽभिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । नासत्या । पराऽवति । यत् । वा । स्थः । अधि । तुर्वशे ।

अतः । रथेन । सुऽवृता । नः । आ । गतम् । साकम् । सूर्यस्य । रश्मिऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ nāsatyā ǀ parā-váti ǀ yát ǀ vā ǀ stháḥ ǀ ádhi ǀ turváśe ǀ

átaḥ ǀ ráthena ǀ su-vṛ́tā ǀ naḥ ǀ ā́ ǀ gatam ǀ sākám ǀ sū́ryasya ǀ raśmí-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ nāsatyā ǀ parā-vati ǀ yat ǀ vā ǀ sthaḥ ǀ adhi ǀ turvaśe ǀ

ataḥ ǀ rathena ǀ su-vṛtā ǀ naḥ ǀ ā ǀ gatam ǀ sākam ǀ sūryasya ǀ raśmi-bhiḥ ǁ

01.047.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.02.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.047   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒र्वांचा॑ वां॒ सप्त॑योऽध्वर॒श्रियो॒ वहं॑तु॒ सव॒नेदुप॑ ।

इषं॑ पृं॒चंता॑ सु॒कृते॑ सु॒दान॑व॒ आ ब॒र्हिः सी॑दतं नरा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अर्वांचा वां सप्तयोऽध्वरश्रियो वहंतु सवनेदुप ।

इषं पृंचंता सुकृते सुदानव आ बर्हिः सीदतं नरा ॥

Samhita Transcription Accented

arvā́ñcā vām sáptayo’dhvaraśríyo váhantu sávanédúpa ǀ

íṣam pṛñcántā sukṛ́te sudā́nava ā́ barhíḥ sīdatam narā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

arvāñcā vām saptayo’dhvaraśriyo vahantu savanedupa ǀ

iṣam pṛñcantā sukṛte sudānava ā barhiḥ sīdatam narā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒र्वाञ्चा॑ । वा॒म् । सप्त॑यः । अ॒ध्व॒र॒ऽश्रियः॑ । वह॑न्तु । सव॑ना । इत् । उप॑ ।

इष॑म् । पृ॒ञ्चन्ता॑ । सु॒ऽकृते॑ । सु॒ऽदान॑वे । आ । ब॒र्हिः । सी॒द॒त॒म् । न॒रा॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अर्वाञ्चा । वाम् । सप्तयः । अध्वरऽश्रियः । वहन्तु । सवना । इत् । उप ।

इषम् । पृञ्चन्ता । सुऽकृते । सुऽदानवे । आ । बर्हिः । सीदतम् । नरा ॥

Padapatha Transcription Accented

arvā́ñcā ǀ vām ǀ sáptayaḥ ǀ adhvara-śríyaḥ ǀ váhantu ǀ sávanā ǀ ít ǀ úpa ǀ

íṣam ǀ pṛñcántā ǀ su-kṛ́te ǀ su-dā́nave ǀ ā́ ǀ barhíḥ ǀ sīdatam ǀ narā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

arvāñcā ǀ vām ǀ saptayaḥ ǀ adhvara-śriyaḥ ǀ vahantu ǀ savanā ǀ it ǀ upa ǀ

iṣam ǀ pṛñcantā ǀ su-kṛte ǀ su-dānave ǀ ā ǀ barhiḥ ǀ sīdatam ǀ narā ǁ

01.047.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.02.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.048   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तेन॑ नास॒त्या ग॑तं॒ रथे॑न॒ सूर्य॑त्वचा ।

येन॒ शश्व॑दू॒हथु॑र्दा॒शुषे॒ वसु॒ मध्वः॒ सोम॑स्य पी॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तेन नासत्या गतं रथेन सूर्यत्वचा ।

येन शश्वदूहथुर्दाशुषे वसु मध्वः सोमस्य पीतये ॥

Samhita Transcription Accented

téna nāsatyā́ gatam ráthena sū́ryatvacā ǀ

yéna śáśvadūháthurdāśúṣe vásu mádhvaḥ sómasya pītáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tena nāsatyā gatam rathena sūryatvacā ǀ

yena śaśvadūhathurdāśuṣe vasu madhvaḥ somasya pītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तेन॑ । ना॒स॒त्या॒ । आ । ग॒त॒म् । रथे॑न । सूर्य॑ऽत्वचा ।

येन॑ । शश्व॑त् । ऊ॒हथुः॑ । दा॒शुषे॑ । वसु॑ । मध्वः॑ । सोम॑स्य । पी॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तेन । नासत्या । आ । गतम् । रथेन । सूर्यऽत्वचा ।

येन । शश्वत् । ऊहथुः । दाशुषे । वसु । मध्वः । सोमस्य । पीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

téna ǀ nāsatyā ǀ ā́ ǀ gatam ǀ ráthena ǀ sū́rya-tvacā ǀ

yéna ǀ śáśvat ǀ ūháthuḥ ǀ dāśúṣe ǀ vásu ǀ mádhvaḥ ǀ sómasya ǀ pītáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tena ǀ nāsatyā ǀ ā ǀ gatam ǀ rathena ǀ sūrya-tvacā ǀ

yena ǀ śaśvat ǀ ūhathuḥ ǀ dāśuṣe ǀ vasu ǀ madhvaḥ ǀ somasya ǀ pītaye ǁ

01.047.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.02.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.049   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒क्थेभि॑र॒र्वागव॑से पुरू॒वसू॑ अ॒र्कैश्च॒ नि ह्व॑यामहे ।

शश्व॒त्कण्वा॑नां॒ सद॑सि प्रि॒ये हि कं॒ सोमं॑ प॒पथु॑रश्विना ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उक्थेभिरर्वागवसे पुरूवसू अर्कैश्च नि ह्वयामहे ।

शश्वत्कण्वानां सदसि प्रिये हि कं सोमं पपथुरश्विना ॥

Samhita Transcription Accented

ukthébhirarvā́gávase purūvásū arkáiśca ní hvayāmahe ǀ

śáśvatkáṇvānām sádasi priyé hí kam sómam papáthuraśvinā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ukthebhirarvāgavase purūvasū arkaiśca ni hvayāmahe ǀ

śaśvatkaṇvānām sadasi priye hi kam somam papathuraśvinā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒क्थेभिः॑ । अ॒र्वाक् । अव॑से । पु॒रु॒वसू॒ इति॑ पु॒रु॒ऽवसू॑ । अ॒र्कैः । च॒ । नि । ह्व॒या॒म॒हे॒ ।

शश्व॑त् । कण्वा॑नाम् । सद॑सि । प्रि॒ये । हि । क॒म् । सोम॑म् । प॒पथुः॑ । अ॒श्वि॒ना॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उक्थेभिः । अर्वाक् । अवसे । पुरुवसू इति पुरुऽवसू । अर्कैः । च । नि । ह्वयामहे ।

शश्वत् । कण्वानाम् । सदसि । प्रिये । हि । कम् । सोमम् । पपथुः । अश्विना ॥

Padapatha Transcription Accented

ukthébhiḥ ǀ arvā́k ǀ ávase ǀ puruvásū íti puru-vásū ǀ arkáiḥ ǀ ca ǀ ní ǀ hvayāmahe ǀ

śáśvat ǀ káṇvānām ǀ sádasi ǀ priyé ǀ hí ǀ kam ǀ sómam ǀ papáthuḥ ǀ aśvinā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ukthebhiḥ ǀ arvāk ǀ avase ǀ puruvasū iti puru-vasū ǀ arkaiḥ ǀ ca ǀ ni ǀ hvayāmahe ǀ

śaśvat ǀ kaṇvānām ǀ sadasi ǀ priye ǀ hi ǀ kam ǀ somam ǀ papathuḥ ǀ aśvinā ǁ