SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 48

 

1. Info

To:    uṣas
From:   praskaṇva kāṇva
Metres:   1st set of styles: virāṭpathyābṛhatī (1, 3, 7, 9); nicṛtsataḥ paṅkti (2, 10, 16); nicṛtpathyābṛhatī (5, 11, 13); virāṭsataḥpaṅkti (4, 14); bhurigbṛhatī (6); paṅktiḥ (8); bṛhatī (12); pathyāvṛhatī (15)

2nd set of styles: bṛhatī (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15); satobṛhatī (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.048.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.03.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.050   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒ह वा॒मेन॑ न उषो॒ व्यु॑च्छा दुहितर्दिवः ।

स॒ह द्यु॒म्नेन॑ बृह॒ता वि॑भावरि रा॒या दे॑वि॒ दास्व॑ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सह वामेन न उषो व्युच्छा दुहितर्दिवः ।

सह द्युम्नेन बृहता विभावरि राया देवि दास्वती ॥

Samhita Transcription Accented

sahá vāména na uṣo vyúcchā duhitardivaḥ ǀ

sahá dyumnéna bṛhatā́ vibhāvari rāyā́ devi dā́svatī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

saha vāmena na uṣo vyucchā duhitardivaḥ ǀ

saha dyumnena bṛhatā vibhāvari rāyā devi dāsvatī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒ह । वा॒मेन॑ । नः॒ । उ॒षः॒ । वि । उ॒च्छ॒ । दु॒हि॒तः॒ । दि॒वः॒ ।

स॒ह । द्यु॒म्नेन॑ । बृ॒ह॒ता । वि॒भा॒ऽव॒रि॒ । रा॒या । दे॒वि॒ । दास्व॑ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सह । वामेन । नः । उषः । वि । उच्छ । दुहितः । दिवः ।

सह । द्युम्नेन । बृहता । विभाऽवरि । राया । देवि । दास्वती ॥

Padapatha Transcription Accented

sahá ǀ vāména ǀ naḥ ǀ uṣaḥ ǀ ví ǀ uccha ǀ duhitaḥ ǀ divaḥ ǀ

sahá ǀ dyumnéna ǀ bṛhatā́ ǀ vibhā-vari ǀ rāyā́ ǀ devi ǀ dā́svatī ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saha ǀ vāmena ǀ naḥ ǀ uṣaḥ ǀ vi ǀ uccha ǀ duhitaḥ ǀ divaḥ ǀ

saha ǀ dyumnena ǀ bṛhatā ǀ vibhā-vari ǀ rāyā ǀ devi ǀ dāsvatī ǁ

01.048.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.03.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.051   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अश्वा॑वती॒र्गोम॑तीर्विश्वसु॒विदो॒ भूरि॑ च्यवंत॒ वस्त॑वे ।

उदी॑रय॒ प्रति॑ मा सू॒नृता॑ उष॒श्चोद॒ राधो॑ म॒घोनां॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अश्वावतीर्गोमतीर्विश्वसुविदो भूरि च्यवंत वस्तवे ।

उदीरय प्रति मा सूनृता उषश्चोद राधो मघोनां ॥

Samhita Transcription Accented

áśvāvatīrgómatīrviśvasuvído bhū́ri cyavanta vástave ǀ

údīraya práti mā sūnṛ́tā uṣaścóda rā́dho maghónām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

aśvāvatīrgomatīrviśvasuvido bhūri cyavanta vastave ǀ

udīraya prati mā sūnṛtā uṣaścoda rādho maghonām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अश्व॑ऽवतीः । गोऽम॑तीः । वि॒श्व॒ऽसु॒विदः॑ । भूरि॑ । च्य॒व॒न्त॒ । वस्त॑वे ।

उत् । ई॒र॒य॒ । प्रति॑ । मा॒ । सू॒नृताः॑ । उ॒षः॒ । चोद॑ । राधः॑ । म॒घोना॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अश्वऽवतीः । गोऽमतीः । विश्वऽसुविदः । भूरि । च्यवन्त । वस्तवे ।

उत् । ईरय । प्रति । मा । सूनृताः । उषः । चोद । राधः । मघोनाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

áśva-vatīḥ ǀ gó-matīḥ ǀ viśva-suvídaḥ ǀ bhū́ri ǀ cyavanta ǀ vástave ǀ

út ǀ īraya ǀ práti ǀ mā ǀ sūnṛ́tāḥ ǀ uṣaḥ ǀ códa ǀ rā́dhaḥ ǀ maghónām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

aśva-vatīḥ ǀ go-matīḥ ǀ viśva-suvidaḥ ǀ bhūri ǀ cyavanta ǀ vastave ǀ

ut ǀ īraya ǀ prati ǀ mā ǀ sūnṛtāḥ ǀ uṣaḥ ǀ coda ǀ rādhaḥ ǀ maghonām ǁ

01.048.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.03.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.052   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒वासो॒षा उ॒च्छाच्च॒ नु दे॒वी जी॒रा रथा॑नां ।

ये अ॑स्या आ॒चर॑णेषु दध्रि॒रे स॑मु॒द्रे न श्र॑व॒स्यवः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उवासोषा उच्छाच्च नु देवी जीरा रथानां ।

ये अस्या आचरणेषु दध्रिरे समुद्रे न श्रवस्यवः ॥

Samhita Transcription Accented

uvā́soṣā́ ucchā́cca nú devī́ jīrā́ ráthānām ǀ

yé asyā ācáraṇeṣu dadhriré samudré ná śravasyávaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uvāsoṣā ucchācca nu devī jīrā rathānām ǀ

ye asyā ācaraṇeṣu dadhrire samudre na śravasyavaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒वास॑ । उ॒षाः । उ॒च्छात् । च॒ । नु । दे॒वी । जी॒रा । रथा॑नाम् ।

ये । अ॒स्याः॒ । आ॒ऽचर॑णेषु । द॒ध्रि॒रे । स॒मु॒द्रे । न । श्र॒व॒स्यवः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उवास । उषाः । उच्छात् । च । नु । देवी । जीरा । रथानाम् ।

ये । अस्याः । आऽचरणेषु । दध्रिरे । समुद्रे । न । श्रवस्यवः ॥

Padapatha Transcription Accented

uvā́sa ǀ uṣā́ḥ ǀ ucchā́t ǀ ca ǀ nú ǀ devī́ ǀ jīrā́ ǀ ráthānām ǀ

yé ǀ asyāḥ ǀ ā-cáraṇeṣu ǀ dadhriré ǀ samudré ǀ ná ǀ śravasyávaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uvāsa ǀ uṣāḥ ǀ ucchāt ǀ ca ǀ nu ǀ devī ǀ jīrā ǀ rathānām ǀ

ye ǀ asyāḥ ǀ ā-caraṇeṣu ǀ dadhrire ǀ samudre ǀ na ǀ śravasyavaḥ ǁ

01.048.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.03.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.053   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उषो॒ ये ते॒ प्र यामे॑षु युं॒जते॒ मनो॑ दा॒नाय॑ सू॒रयः॑ ।

अत्राह॒ तत्कण्व॑ एषां॒ कण्व॑तमो॒ नाम॑ गृणाति नृ॒णां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उषो ये ते प्र यामेषु युंजते मनो दानाय सूरयः ।

अत्राह तत्कण्व एषां कण्वतमो नाम गृणाति नृणां ॥

Samhita Transcription Accented

úṣo yé te prá yā́meṣu yuñjáte máno dānā́ya sūráyaḥ ǀ

átrā́ha tátkáṇva eṣām káṇvatamo nā́ma gṛṇāti nṛṇā́m ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uṣo ye te pra yāmeṣu yuñjate mano dānāya sūrayaḥ ǀ

atrāha tatkaṇva eṣām kaṇvatamo nāma gṛṇāti nṛṇām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उषः॑ । ये । ते॒ । प्र । यामे॑षु । यु॒ञ्जते॑ । मनः॑ । दा॒नाय॑ । सू॒रयः॑ ।

अत्र॑ । अह॑ । तत् । कण्वः॑ । ए॒षा॒म् । कण्व॑ऽतमः । नाम॑ । गृ॒णा॒ति॒ । नृ॒णाम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उषः । ये । ते । प्र । यामेषु । युञ्जते । मनः । दानाय । सूरयः ।

अत्र । अह । तत् । कण्वः । एषाम् । कण्वऽतमः । नाम । गृणाति । नृणाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

úṣaḥ ǀ yé ǀ te ǀ prá ǀ yā́meṣu ǀ yuñjáte ǀ mánaḥ ǀ dānā́ya ǀ sūráyaḥ ǀ

átra ǀ áha ǀ tát ǀ káṇvaḥ ǀ eṣām ǀ káṇva-tamaḥ ǀ nā́ma ǀ gṛṇāti ǀ nṛṇā́m ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uṣaḥ ǀ ye ǀ te ǀ pra ǀ yāmeṣu ǀ yuñjate ǀ manaḥ ǀ dānāya ǀ sūrayaḥ ǀ

atra ǀ aha ǀ tat ǀ kaṇvaḥ ǀ eṣām ǀ kaṇva-tamaḥ ǀ nāma ǀ gṛṇāti ǀ nṛṇām ǁ

01.048.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.03.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.054   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ घा॒ योषे॑व सू॒नर्यु॒षा या॑ति प्रभुंज॒ती ।

ज॒रयं॑ती॒ वृज॑नं प॒द्वदी॑यत॒ उत्पा॑तयति प॒क्षिणः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ घा योषेव सूनर्युषा याति प्रभुंजती ।

जरयंती वृजनं पद्वदीयत उत्पातयति पक्षिणः ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ ghā yóṣeva sūnáryuṣā́ yāti prabhuñjatī́ ǀ

jaráyantī vṛ́janam padvádīyata útpātayati pakṣíṇaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā ghā yoṣeva sūnaryuṣā yāti prabhuñjatī ǀ

jarayantī vṛjanam padvadīyata utpātayati pakṣiṇaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । घ॒ । योषा॑ऽइव । सू॒नरी॑ । उ॒षाः । या॒ति॒ । प्र॒ऽभु॒ञ्ज॒ती ।

ज॒रय॑न्ती । वृज॑नम् । प॒त्ऽवत् । ई॒य॒ते॒ । उत् । पा॒त॒य॒ति॒ । प॒क्षिणः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । घ । योषाऽइव । सूनरी । उषाः । याति । प्रऽभुञ्जती ।

जरयन्ती । वृजनम् । पत्ऽवत् । ईयते । उत् । पातयति । पक्षिणः ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ gha ǀ yóṣā-iva ǀ sūnárī ǀ uṣā́ḥ ǀ yāti ǀ pra-bhuñjatī́ ǀ

jaráyantī ǀ vṛ́janam ǀ pat-vát ǀ īyate ǀ út ǀ pātayati ǀ pakṣíṇaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ gha ǀ yoṣā-iva ǀ sūnarī ǀ uṣāḥ ǀ yāti ǀ pra-bhuñjatī ǀ

jarayantī ǀ vṛjanam ǀ pat-vat ǀ īyate ǀ ut ǀ pātayati ǀ pakṣiṇaḥ ǁ

01.048.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.04.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.055   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि या सृ॒जति॒ सम॑नं॒ व्य१॒॑र्थिनः॑ प॒दं न वे॒त्योद॑ती ।

वयो॒ नकि॑ष्टे पप्ति॒वांस॑ आसते॒ व्यु॑ष्टौ वाजिनीवति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि या सृजति समनं व्यर्थिनः पदं न वेत्योदती ।

वयो नकिष्टे पप्तिवांस आसते व्युष्टौ वाजिनीवति ॥

Samhita Transcription Accented

ví yā́ sṛjáti sámanam vyárthínaḥ padám ná vetyódatī ǀ

váyo nákiṣṭe paptivā́ṃsa āsate vyúṣṭau vājinīvati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vi yā sṛjati samanam vyarthinaḥ padam na vetyodatī ǀ

vayo nakiṣṭe paptivāṃsa āsate vyuṣṭau vājinīvati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । या । सृ॒जति॑ । सम॑नम् । वि । अ॒र्थिनः॑ । प॒दम् । न । वे॒ति॒ । ओद॑ती ।

वयः॑ । नकिः॑ । ते॒ । प॒प्ति॒ऽवांसः॑ । आ॒स॒ते॒ । विऽउ॑ष्टौ । वा॒जि॒नी॒ऽव॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । या । सृजति । समनम् । वि । अर्थिनः । पदम् । न । वेति । ओदती ।

वयः । नकिः । ते । पप्तिऽवांसः । आसते । विऽउष्टौ । वाजिनीऽवति ॥

Padapatha Transcription Accented

ví ǀ yā́ ǀ sṛjáti ǀ sámanam ǀ ví ǀ arthínaḥ ǀ padám ǀ ná ǀ veti ǀ ódatī ǀ

váyaḥ ǀ nákiḥ ǀ te ǀ papti-vā́ṃsaḥ ǀ āsate ǀ ví-uṣṭau ǀ vājinī-vati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi ǀ yā ǀ sṛjati ǀ samanam ǀ vi ǀ arthinaḥ ǀ padam ǀ na ǀ veti ǀ odatī ǀ

vayaḥ ǀ nakiḥ ǀ te ǀ papti-vāṃsaḥ ǀ āsate ǀ vi-uṣṭau ǀ vājinī-vati ǁ

01.048.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.04.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.056   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒षायु॑क्त परा॒वतः॒ सूर्य॑स्यो॒दय॑ना॒दधि॑ ।

श॒तं रथे॑भिः सु॒भगो॒षा इ॒यं वि या॑त्य॒भि मानु॑षान् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एषायुक्त परावतः सूर्यस्योदयनादधि ।

शतं रथेभिः सुभगोषा इयं वि यात्यभि मानुषान् ॥

Samhita Transcription Accented

eṣā́yukta parāvátaḥ sū́ryasyodáyanādádhi ǀ

śatám ráthebhiḥ subhágoṣā́ iyám ví yātyabhí mā́nuṣān ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

eṣāyukta parāvataḥ sūryasyodayanādadhi ǀ

śatam rathebhiḥ subhagoṣā iyam vi yātyabhi mānuṣān ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒षा । अ॒यु॒क्त॒ । प॒रा॒ऽवतः॑ । सूर्य॑स्य । उ॒त्ऽअय॑नात् । अधि॑ ।

श॒तम् । रथे॑भिः । सु॒ऽभगा॑ । उ॒षाः । इ॒यम् । वि । या॒ति॒ । अ॒भि । मानु॑षान् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एषा । अयुक्त । पराऽवतः । सूर्यस्य । उत्ऽअयनात् । अधि ।

शतम् । रथेभिः । सुऽभगा । उषाः । इयम् । वि । याति । अभि । मानुषान् ॥

Padapatha Transcription Accented

eṣā́ ǀ ayukta ǀ parā-vátaḥ ǀ sū́ryasya ǀ ut-áyanāt ǀ ádhi ǀ

śatám ǀ ráthebhiḥ ǀ su-bhágā ǀ uṣā́ḥ ǀ iyám ǀ ví ǀ yāti ǀ abhí ǀ mā́nuṣān ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

eṣā ǀ ayukta ǀ parā-vataḥ ǀ sūryasya ǀ ut-ayanāt ǀ adhi ǀ

śatam ǀ rathebhiḥ ǀ su-bhagā ǀ uṣāḥ ǀ iyam ǀ vi ǀ yāti ǀ abhi ǀ mānuṣān ǁ

01.048.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.04.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.057   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विश्व॑मस्या नानाम॒ चक्ष॑से॒ जग॒ज्ज्योति॑ष्कृणोति सू॒नरी॑ ।

अप॒ द्वेषो॑ म॒घोनी॑ दुहि॒ता दि॒व उ॒षा उ॑च्छ॒दप॒ स्रिधः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वमस्या नानाम चक्षसे जगज्ज्योतिष्कृणोति सूनरी ।

अप द्वेषो मघोनी दुहिता दिव उषा उच्छदप स्रिधः ॥

Samhita Transcription Accented

víśvamasyā nānāma cákṣase jágajjyótiṣkṛṇoti sūnárī ǀ

ápa dvéṣo maghónī duhitā́ divá uṣā́ ucchadápa srídhaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśvamasyā nānāma cakṣase jagajjyotiṣkṛṇoti sūnarī ǀ

apa dveṣo maghonī duhitā diva uṣā ucchadapa sridhaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विश्व॑म् । अ॒स्याः॒ । न॒ना॒म॒ । चक्ष॑से । जग॑त् । ज्योतिः॑ । कृ॒णो॒ति॒ । सू॒नरी॑ ।

अप॑ । द्वेषः॑ । म॒घोनी॑ । दु॒हि॒ता । दि॒वः । उ॒षाः । उ॒च्छ॒त् । अप॑ । स्रिधः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वम् । अस्याः । ननाम । चक्षसे । जगत् । ज्योतिः । कृणोति । सूनरी ।

अप । द्वेषः । मघोनी । दुहिता । दिवः । उषाः । उच्छत् । अप । स्रिधः ॥

Padapatha Transcription Accented

víśvam ǀ asyāḥ ǀ nanāma ǀ cákṣase ǀ jágat ǀ jyótiḥ ǀ kṛṇoti ǀ sūnárī ǀ

ápa ǀ dvéṣaḥ ǀ maghónī ǀ duhitā́ ǀ diváḥ ǀ uṣā́ḥ ǀ ucchat ǀ ápa ǀ srídhaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśvam ǀ asyāḥ ǀ nanāma ǀ cakṣase ǀ jagat ǀ jyotiḥ ǀ kṛṇoti ǀ sūnarī ǀ

apa ǀ dveṣaḥ ǀ maghonī ǀ duhitā ǀ divaḥ ǀ uṣāḥ ǀ ucchat ǀ apa ǀ sridhaḥ ǁ

01.048.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.04.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.058   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उष॒ आ भा॑हि भा॒नुना॑ चं॒द्रेण॑ दुहितर्दिवः ।

आ॒वहं॑ती॒ भूर्य॒स्मभ्यं॒ सौभ॑गं व्यु॒च्छंती॒ दिवि॑ष्टिषु ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उष आ भाहि भानुना चंद्रेण दुहितर्दिवः ।

आवहंती भूर्यस्मभ्यं सौभगं व्युच्छंती दिविष्टिषु ॥

Samhita Transcription Accented

úṣa ā́ bhāhi bhānúnā candréṇa duhitardivaḥ ǀ

āváhantī bhū́ryasmábhyam sáubhagam vyucchántī díviṣṭiṣu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uṣa ā bhāhi bhānunā candreṇa duhitardivaḥ ǀ

āvahantī bhūryasmabhyam saubhagam vyucchantī diviṣṭiṣu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उषः॑ । आ । भा॒हि॒ । भा॒नुना॑ । च॒न्द्रेण॑ । दु॒हि॒तः॒ । दि॒वः॒ ।

आ॒ऽवह॑न्ती । भूरि॑ । अ॒स्मभ्य॑म् । सौभ॑गम् । वि॒ऽउ॒च्छन्ती॑ । दिवि॑ष्टिषु ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उषः । आ । भाहि । भानुना । चन्द्रेण । दुहितः । दिवः ।

आऽवहन्ती । भूरि । अस्मभ्यम् । सौभगम् । विऽउच्छन्ती । दिविष्टिषु ॥

Padapatha Transcription Accented

úṣaḥ ǀ ā́ ǀ bhāhi ǀ bhānúnā ǀ candréṇa ǀ duhitaḥ ǀ divaḥ ǀ

ā-váhantī ǀ bhū́ri ǀ asmábhyam ǀ sáubhagam ǀ vi-ucchántī ǀ díviṣṭiṣu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uṣaḥ ǀ ā ǀ bhāhi ǀ bhānunā ǀ candreṇa ǀ duhitaḥ ǀ divaḥ ǀ

ā-vahantī ǀ bhūri ǀ asmabhyam ǀ saubhagam ǀ vi-ucchantī ǀ diviṣṭiṣu ǁ

01.048.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.04.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.059   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विश्व॑स्य॒ हि प्राण॑नं॒ जीव॑नं॒ त्वे वि यदु॒च्छसि॑ सूनरि ।

सा नो॒ रथे॑न बृह॒ता वि॑भावरि श्रु॒धि चि॑त्रामघे॒ हवं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वस्य हि प्राणनं जीवनं त्वे वि यदुच्छसि सूनरि ।

सा नो रथेन बृहता विभावरि श्रुधि चित्रामघे हवं ॥

Samhita Transcription Accented

víśvasya hí prā́ṇanam jī́vanam tvé ví yáducchási sūnari ǀ

sā́ no ráthena bṛhatā́ vibhāvari śrudhí citrāmaghe hávam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśvasya hi prāṇanam jīvanam tve vi yaducchasi sūnari ǀ

sā no rathena bṛhatā vibhāvari śrudhi citrāmaghe havam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विश्व॑स्य । हि । प्राण॑नम् । जीव॑नम् । त्वे इति॑ । वि । यत् । उ॒च्छसि॑ । सू॒न॒रि॒ ।

सा । नः॒ । रथे॑न । बृ॒ह॒ता । वि॒भा॒ऽव॒रि॒ । श्रु॒धि । चि॒त्र॒ऽम॒घे॒ । हव॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वस्य । हि । प्राणनम् । जीवनम् । त्वे इति । वि । यत् । उच्छसि । सूनरि ।

सा । नः । रथेन । बृहता । विभाऽवरि । श्रुधि । चित्रऽमघे । हवम् ॥

Padapatha Transcription Accented

víśvasya ǀ hí ǀ prā́ṇanam ǀ jī́vanam ǀ tvé íti ǀ ví ǀ yát ǀ ucchási ǀ sūnari ǀ

sā́ ǀ naḥ ǀ ráthena ǀ bṛhatā́ ǀ vibhā-vari ǀ śrudhí ǀ citra-maghe ǀ hávam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśvasya ǀ hi ǀ prāṇanam ǀ jīvanam ǀ tve iti ǀ vi ǀ yat ǀ ucchasi ǀ sūnari ǀ

sā ǀ naḥ ǀ rathena ǀ bṛhatā ǀ vibhā-vari ǀ śrudhi ǀ citra-maghe ǀ havam ǁ

01.048.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.05.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.060   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उषो॒ वाजं॒ हि वंस्व॒ यश्चि॒त्रो मानु॑षे॒ जने॑ ।

तेना व॑ह सु॒कृतो॑ अध्व॒राँ उप॒ ये त्वा॑ गृ॒णंति॒ वह्न॑यः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उषो वाजं हि वंस्व यश्चित्रो मानुषे जने ।

तेना वह सुकृतो अध्वराँ उप ये त्वा गृणंति वह्नयः ॥

Samhita Transcription Accented

úṣo vā́jam hí váṃsva yáścitró mā́nuṣe jáne ǀ

ténā́ vaha sukṛ́to adhvarā́m̐ úpa yé tvā gṛṇánti váhnayaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uṣo vājam hi vaṃsva yaścitro mānuṣe jane ǀ

tenā vaha sukṛto adhvarām̐ upa ye tvā gṛṇanti vahnayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उषः॑ । वाज॑म् । हि । वंस्व॑ । यः । चि॒त्रः । मानु॑षे । जने॑ ।

तेन॑ । आ । व॒ह॒ । सु॒ऽकृतः॑ । अ॒ध्व॒रान् । उप॑ । ये । त्वा॒ । गृ॒णन्ति॑ । वह्न॑यः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उषः । वाजम् । हि । वंस्व । यः । चित्रः । मानुषे । जने ।

तेन । आ । वह । सुऽकृतः । अध्वरान् । उप । ये । त्वा । गृणन्ति । वह्नयः ॥

Padapatha Transcription Accented

úṣaḥ ǀ vā́jam ǀ hí ǀ váṃsva ǀ yáḥ ǀ citráḥ ǀ mā́nuṣe ǀ jáne ǀ

téna ǀ ā́ ǀ vaha ǀ su-kṛ́taḥ ǀ adhvarā́n ǀ úpa ǀ yé ǀ tvā ǀ gṛṇánti ǀ váhnayaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uṣaḥ ǀ vājam ǀ hi ǀ vaṃsva ǀ yaḥ ǀ citraḥ ǀ mānuṣe ǀ jane ǀ

tena ǀ ā ǀ vaha ǀ su-kṛtaḥ ǀ adhvarān ǀ upa ǀ ye ǀ tvā ǀ gṛṇanti ǀ vahnayaḥ ǁ

01.048.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.05.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.061   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विश्वा॑न्दे॒वाँ आ व॑ह॒ सोम॑पीतये॒ऽंतरि॑क्षादुष॒स्त्वं ।

सास्मासु॑ धा॒ गोम॒दश्वा॑वदु॒क्थ्य१॒॑मुषो॒ वाजं॑ सु॒वीर्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वान्देवाँ आ वह सोमपीतयेऽंतरिक्षादुषस्त्वं ।

सास्मासु धा गोमदश्वावदुक्थ्यमुषो वाजं सुवीर्यं ॥

Samhita Transcription Accented

víśvāndevā́m̐ ā́ vaha sómapītaye’ntárikṣāduṣastvám ǀ

sā́smā́su dhā gómadáśvāvadukthyámúṣo vā́jam suvī́ryam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśvāndevām̐ ā vaha somapītaye’ntarikṣāduṣastvam ǀ

sāsmāsu dhā gomadaśvāvadukthyamuṣo vājam suvīryam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विश्वा॑न् । दे॒वान् । आ । व॒ह॒ । सोम॑ऽपीतये । अ॒न्तरि॑क्षात् । उ॒षः॒ । त्वम् ।

सा । अ॒स्मासु॑ । धाः॒ । गोऽम॑त् । अश्व॑ऽवत् । उ॒क्थ्य॑म् । उषः॑ । वाज॑म् । सु॒ऽवीर्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वान् । देवान् । आ । वह । सोमऽपीतये । अन्तरिक्षात् । उषः । त्वम् ।

सा । अस्मासु । धाः । गोऽमत् । अश्वऽवत् । उक्थ्यम् । उषः । वाजम् । सुऽवीर्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

víśvān ǀ devā́n ǀ ā́ ǀ vaha ǀ sóma-pītaye ǀ antárikṣāt ǀ uṣaḥ ǀ tvám ǀ

sā́ ǀ asmā́su ǀ dhāḥ ǀ gó-mat ǀ áśva-vat ǀ ukthyám ǀ úṣaḥ ǀ vā́jam ǀ su-vī́ryam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśvān ǀ devān ǀ ā ǀ vaha ǀ soma-pītaye ǀ antarikṣāt ǀ uṣaḥ ǀ tvam ǀ

sā ǀ asmāsu ǀ dhāḥ ǀ go-mat ǀ aśva-vat ǀ ukthyam ǀ uṣaḥ ǀ vājam ǀ su-vīryam ǁ

01.048.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.05.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.062   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्या॒ रुशं॑तो अ॒र्चयः॒ प्रति॑ भ॒द्रा अदृ॑क्षत ।

सा नो॑ र॒यिं वि॒श्ववा॑रं सु॒पेश॑समु॒षा द॑दातु॒ सुग्म्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्या रुशंतो अर्चयः प्रति भद्रा अदृक्षत ।

सा नो रयिं विश्ववारं सुपेशसमुषा ददातु सुग्म्यं ॥

Samhita Transcription Accented

yásyā rúśanto arcáyaḥ práti bhadrā́ ádṛkṣata ǀ

sā́ no rayím viśvávāram supéśasamuṣā́ dadātu súgmyam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yasyā ruśanto arcayaḥ prati bhadrā adṛkṣata ǀ

sā no rayim viśvavāram supeśasamuṣā dadātu sugmyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यस्याः॑ । रुश॑न्तः । अ॒र्चयः॑ । प्रति॑ । भ॒द्राः । अदृ॑क्षत ।

सा । नः॒ । र॒यिम् । वि॒श्वऽवा॑रम् । सु॒ऽपेश॑सम् । उ॒षाः । द॒दा॒तु॒ । सुग्म्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यस्याः । रुशन्तः । अर्चयः । प्रति । भद्राः । अदृक्षत ।

सा । नः । रयिम् । विश्वऽवारम् । सुऽपेशसम् । उषाः । ददातु । सुग्म्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yásyāḥ ǀ rúśantaḥ ǀ arcáyaḥ ǀ práti ǀ bhadrā́ḥ ǀ ádṛkṣata ǀ

sā́ ǀ naḥ ǀ rayím ǀ viśvá-vāram ǀ su-péśasam ǀ uṣā́ḥ ǀ dadātu ǀ súgmyam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yasyāḥ ǀ ruśantaḥ ǀ arcayaḥ ǀ prati ǀ bhadrāḥ ǀ adṛkṣata ǀ

sā ǀ naḥ ǀ rayim ǀ viśva-vāram ǀ su-peśasam ǀ uṣāḥ ǀ dadātu ǀ sugmyam ǁ

01.048.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.05.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.063   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ये चि॒द्धि त्वामृष॑यः॒ पूर्व॑ ऊ॒तये॑ जुहू॒रेऽव॑से महि ।

सा नः॒ स्तोमाँ॑ अ॒भि गृ॑णीहि॒ राध॒सोषः॑ शु॒क्रेण॑ शो॒चिषा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ये चिद्धि त्वामृषयः पूर्व ऊतये जुहूरेऽवसे महि ।

सा नः स्तोमाँ अभि गृणीहि राधसोषः शुक्रेण शोचिषा ॥

Samhita Transcription Accented

yé ciddhí tvā́mṛ́ṣayaḥ pū́rva ūtáye juhūré’vase mahi ǀ

sā́ naḥ stómām̐ abhí gṛṇīhi rā́dhasóṣaḥ śukréṇa śocíṣā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ye ciddhi tvāmṛṣayaḥ pūrva ūtaye juhūre’vase mahi ǀ

sā naḥ stomām̐ abhi gṛṇīhi rādhasoṣaḥ śukreṇa śociṣā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ये । चि॒त् । हि । त्वाम् । ऋष॑यः । पूर्वे॑ । ऊ॒तये॑ । जु॒हू॒रे । अव॑से । म॒हि॒ ।

सा । नः॒ । स्तोमा॑न् । अ॒भि । गृ॒णी॒हि॒ । राध॑सा । उषः॑ । शु॒क्रेण॑ । शो॒चिषा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ये । चित् । हि । त्वाम् । ऋषयः । पूर्वे । ऊतये । जुहूरे । अवसे । महि ।

सा । नः । स्तोमान् । अभि । गृणीहि । राधसा । उषः । शुक्रेण । शोचिषा ॥

Padapatha Transcription Accented

yé ǀ cit ǀ hí ǀ tvā́m ǀ ṛ́ṣayaḥ ǀ pū́rve ǀ ūtáye ǀ juhūré ǀ ávase ǀ mahi ǀ

sā́ ǀ naḥ ǀ stómān ǀ abhí ǀ gṛṇīhi ǀ rā́dhasā ǀ úṣaḥ ǀ śukréṇa ǀ śocíṣā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ye ǀ cit ǀ hi ǀ tvām ǀ ṛṣayaḥ ǀ pūrve ǀ ūtaye ǀ juhūre ǀ avase ǀ mahi ǀ

sā ǀ naḥ ǀ stomān ǀ abhi ǀ gṛṇīhi ǀ rādhasā ǀ uṣaḥ ǀ śukreṇa ǀ śociṣā ǁ

01.048.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.05.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.064   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उषो॒ यद॒द्य भा॒नुना॒ वि द्वारा॑वृ॒णवो॑ दि॒वः ।

प्र नो॑ यच्छतादवृ॒कं पृ॒थु च्छ॒र्दिः प्र दे॑वि॒ गोम॑ती॒रिषः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उषो यदद्य भानुना वि द्वारावृणवो दिवः ।

प्र नो यच्छतादवृकं पृथु च्छर्दिः प्र देवि गोमतीरिषः ॥

Samhita Transcription Accented

úṣo yádadyá bhānúnā ví dvā́rāvṛṇávo diváḥ ǀ

prá no yacchatādavṛkám pṛthú cchardíḥ prá devi gómatīríṣaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uṣo yadadya bhānunā vi dvārāvṛṇavo divaḥ ǀ

pra no yacchatādavṛkam pṛthu cchardiḥ pra devi gomatīriṣaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उषः॑ । यत् । अ॒द्य । भा॒नुना॑ । वि । द्वारौ॑ । ऋ॒णवः॑ । दि॒वः ।

प्र । नः॒ । य॒च्छ॒ता॒त् । अ॒वृ॒कम् । पृ॒थु । छ॒र्दिः । प्र । दे॒वि॒ । गोऽम॑तीः । इषः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उषः । यत् । अद्य । भानुना । वि । द्वारौ । ऋणवः । दिवः ।

प्र । नः । यच्छतात् । अवृकम् । पृथु । छर्दिः । प्र । देवि । गोऽमतीः । इषः ॥

Padapatha Transcription Accented

úṣaḥ ǀ yát ǀ adyá ǀ bhānúnā ǀ ví ǀ dvā́rau ǀ ṛṇávaḥ ǀ diváḥ ǀ

prá ǀ naḥ ǀ yacchatāt ǀ avṛkám ǀ pṛthú ǀ chardíḥ ǀ prá ǀ devi ǀ gó-matīḥ ǀ íṣaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uṣaḥ ǀ yat ǀ adya ǀ bhānunā ǀ vi ǀ dvārau ǀ ṛṇavaḥ ǀ divaḥ ǀ

pra ǀ naḥ ǀ yacchatāt ǀ avṛkam ǀ pṛthu ǀ chardiḥ ǀ pra ǀ devi ǀ go-matīḥ ǀ iṣaḥ ǁ

01.048.16   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.05.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.065   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सं नो॑ रा॒या बृ॑ह॒ता वि॒श्वपे॑शसा मिमि॒क्ष्वा समिळा॑भि॒रा ।

सं द्यु॒म्नेन॑ विश्व॒तुरो॑षो महि॒ सं वाजै॑र्वाजिनीवति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सं नो राया बृहता विश्वपेशसा मिमिक्ष्वा समिळाभिरा ।

सं द्युम्नेन विश्वतुरोषो महि सं वाजैर्वाजिनीवति ॥

Samhita Transcription Accented

sám no rāyā́ bṛhatā́ viśvápeśasā mimikṣvā́ sámíḷābhirā́ ǀ

sám dyumnéna viśvatúroṣo mahi sám vā́jairvājinīvati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sam no rāyā bṛhatā viśvapeśasā mimikṣvā samiḷābhirā ǀ

sam dyumnena viśvaturoṣo mahi sam vājairvājinīvati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम् । नः॒ । रा॒या । बृ॒ह॒ता । वि॒श्वऽपे॑शसा । मि॒मि॒क्ष्व । सम् । इळा॑भिः । आ ।

सम् । द्यु॒म्नेन॑ । वि॒श्व॒ऽतुरा॑ । उ॒षः॒ । म॒हि॒ । सम् । वाजैः॑ । वा॒जि॒नी॒ऽव॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम् । नः । राया । बृहता । विश्वऽपेशसा । मिमिक्ष्व । सम् । इळाभिः । आ ।

सम् । द्युम्नेन । विश्वऽतुरा । उषः । महि । सम् । वाजैः । वाजिनीऽवति ॥

Padapatha Transcription Accented

sám ǀ naḥ ǀ rāyā́ ǀ bṛhatā́ ǀ viśvá-peśasā ǀ mimikṣvá ǀ sám ǀ íḷābhiḥ ǀ ā́ ǀ

sám ǀ dyumnéna ǀ viśva-túrā ǀ uṣaḥ ǀ mahi ǀ sám ǀ vā́jaiḥ ǀ vājinī-vati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sam ǀ naḥ ǀ rāyā ǀ bṛhatā ǀ viśva-peśasā ǀ mimikṣva ǀ sam ǀ iḷābhiḥ ǀ ā ǀ

sam ǀ dyumnena ǀ viśva-turā ǀ uṣaḥ ǀ mahi ǀ sam ǀ vājaiḥ ǀ vājinī-vati ǁ