SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 49

 

1. Info

To:    uṣas
From:   praskaṇva kāṇva
Metres:   1st set of styles: nicṛdanuṣṭup

2nd set of styles: anuṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.049.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.06.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.066   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उषो॑ भ॒द्रेभि॒रा ग॑हि दि॒वश्चि॑द्रोच॒नादधि॑ ।

वहं॑त्वरु॒णप्स॑व॒ उप॑ त्वा सो॒मिनो॑ गृ॒हं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उषो भद्रेभिरा गहि दिवश्चिद्रोचनादधि ।

वहंत्वरुणप्सव उप त्वा सोमिनो गृहं ॥

Samhita Transcription Accented

úṣo bhadrébhirā́ gahi diváścidrocanā́dádhi ǀ

váhantvaruṇápsava úpa tvā somíno gṛhám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uṣo bhadrebhirā gahi divaścidrocanādadhi ǀ

vahantvaruṇapsava upa tvā somino gṛham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उषः॑ । भ॒द्रेभिः॑ । आ । ग॒हि॒ । दि॒वः । चि॒त् । रो॒च॒नात् । अधि॑ ।

वह॑न्तु । अ॒रु॒णऽप्स॑वः । उप॑ । त्वा॒ । सो॒मिनः॑ । गृ॒हम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उषः । भद्रेभिः । आ । गहि । दिवः । चित् । रोचनात् । अधि ।

वहन्तु । अरुणऽप्सवः । उप । त्वा । सोमिनः । गृहम् ॥

Padapatha Transcription Accented

úṣaḥ ǀ bhadrébhiḥ ǀ ā́ ǀ gahi ǀ diváḥ ǀ cit ǀ rocanā́t ǀ ádhi ǀ

váhantu ǀ aruṇá-psavaḥ ǀ úpa ǀ tvā ǀ somínaḥ ǀ gṛhám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uṣaḥ ǀ bhadrebhiḥ ǀ ā ǀ gahi ǀ divaḥ ǀ cit ǀ rocanāt ǀ adhi ǀ

vahantu ǀ aruṇa-psavaḥ ǀ upa ǀ tvā ǀ sominaḥ ǀ gṛham ǁ

01.049.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.06.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.067   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सु॒पेश॑सं सु॒खं रथं॒ यम॒ध्यस्था॑ उष॒स्त्वं ।

तेना॑ सु॒श्रव॑सं॒ जनं॒ प्रावा॒द्य दु॑हितर्दिवः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सुपेशसं सुखं रथं यमध्यस्था उषस्त्वं ।

तेना सुश्रवसं जनं प्रावाद्य दुहितर्दिवः ॥

Samhita Transcription Accented

supéśasam sukhám rátham yámadhyásthā uṣastvám ǀ

ténā suśrávasam jánam prā́vādyá duhitardivaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

supeśasam sukham ratham yamadhyasthā uṣastvam ǀ

tenā suśravasam janam prāvādya duhitardivaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒ऽपेश॑सम् । सु॒ऽखम् । रथ॑म् । यम् । अ॒धि॒ऽअस्थाः॑ । उ॒षः॒ । त्वम् ।

तेन॑ । सु॒ऽश्रव॑सम् । जन॑म् । प्र । अ॒व॒ । अ॒द्य । दु॒हि॒तः॒ । दि॒वः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुऽपेशसम् । सुऽखम् । रथम् । यम् । अधिऽअस्थाः । उषः । त्वम् ।

तेन । सुऽश्रवसम् । जनम् । प्र । अव । अद्य । दुहितः । दिवः ॥

Padapatha Transcription Accented

su-péśasam ǀ su-khám ǀ rátham ǀ yám ǀ adhi-ásthāḥ ǀ uṣaḥ ǀ tvám ǀ

téna ǀ su-śrávasam ǀ jánam ǀ prá ǀ ava ǀ adyá ǀ duhitaḥ ǀ divaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

su-peśasam ǀ su-kham ǀ ratham ǀ yam ǀ adhi-asthāḥ ǀ uṣaḥ ǀ tvam ǀ

tena ǀ su-śravasam ǀ janam ǀ pra ǀ ava ǀ adya ǀ duhitaḥ ǀ divaḥ ǁ

01.049.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.06.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.068   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वय॑श्चित्ते पत॒त्रिणो॑ द्वि॒पच्चतु॑ष्पदर्जुनि ।

उषः॒ प्रार॑न्नृ॒तूँरनु॑ दि॒वो अंते॑भ्य॒स्परि॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वयश्चित्ते पतत्रिणो द्विपच्चतुष्पदर्जुनि ।

उषः प्रारन्नृतूँरनु दिवो अंतेभ्यस्परि ॥

Samhita Transcription Accented

váyaścitte patatríṇo dvipáccátuṣpadarjuni ǀ

úṣaḥ prā́rannṛtū́m̐ránu divó ántebhyaspári ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vayaścitte patatriṇo dvipaccatuṣpadarjuni ǀ

uṣaḥ prārannṛtūm̐ranu divo antebhyaspari ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वयः॑ । चि॒त् । ते॒ । प॒त॒त्रिणः॑ । द्वि॒ऽपत् । चतुः॑ऽपत् । अ॒र्जु॒नि॒ ।

उषः॑ । प्र । आ॒र॒न् । ऋ॒तून् । अनु॑ । दि॒वः । अन्ते॑भ्यः । परि॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वयः । चित् । ते । पतत्रिणः । द्विऽपत् । चतुःऽपत् । अर्जुनि ।

उषः । प्र । आरन् । ऋतून् । अनु । दिवः । अन्तेभ्यः । परि ॥

Padapatha Transcription Accented

váyaḥ ǀ cit ǀ te ǀ patatríṇaḥ ǀ dvi-pát ǀ cátuḥ-pat ǀ arjuni ǀ

úṣaḥ ǀ prá ǀ āran ǀ ṛtū́n ǀ ánu ǀ diváḥ ǀ ántebhyaḥ ǀ pári ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vayaḥ ǀ cit ǀ te ǀ patatriṇaḥ ǀ dvi-pat ǀ catuḥ-pat ǀ arjuni ǀ

uṣaḥ ǀ pra ǀ āran ǀ ṛtūn ǀ anu ǀ divaḥ ǀ antebhyaḥ ǀ pari ǁ

01.049.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.06.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.069   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

व्यु॒च्छंती॒ हि र॒श्मिभि॒र्विश्व॑मा॒भासि॑ रोच॒नं ।

तां त्वामु॑षर्वसू॒यवो॑ गी॒र्भिः कण्वा॑ अहूषत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

व्युच्छंती हि रश्मिभिर्विश्वमाभासि रोचनं ।

तां त्वामुषर्वसूयवो गीर्भिः कण्वा अहूषत ॥

Samhita Transcription Accented

vyucchántī hí raśmíbhirvíśvamābhā́si rocanám ǀ

tā́m tvā́muṣarvasūyávo gīrbhíḥ káṇvā ahūṣata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vyucchantī hi raśmibhirviśvamābhāsi rocanam ǀ

tām tvāmuṣarvasūyavo gīrbhiḥ kaṇvā ahūṣata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि॒ऽउ॒च्छन्ती॑ । हि । र॒श्मिऽभिः॑ । विश्व॑म् । आ॒ऽभासि॑ । रो॒च॒नम् ।

ताम् । त्वाम् । उ॒षः॒ । व॒सु॒ऽयवः॑ । गीः॒ऽभिः । कण्वाः॑ । अ॒हू॒ष॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विऽउच्छन्ती । हि । रश्मिऽभिः । विश्वम् । आऽभासि । रोचनम् ।

ताम् । त्वाम् । उषः । वसुऽयवः । गीःऽभिः । कण्वाः । अहूषत ॥

Padapatha Transcription Accented

vi-ucchántī ǀ hí ǀ raśmí-bhiḥ ǀ víśvam ǀ ā-bhā́si ǀ rocanám ǀ

tā́m ǀ tvā́m ǀ uṣaḥ ǀ vasu-yávaḥ ǀ gīḥ-bhíḥ ǀ káṇvāḥ ǀ ahūṣata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi-ucchantī ǀ hi ǀ raśmi-bhiḥ ǀ viśvam ǀ ā-bhāsi ǀ rocanam ǀ

tām ǀ tvām ǀ uṣaḥ ǀ vasu-yavaḥ ǀ gīḥ-bhiḥ ǀ kaṇvāḥ ǀ ahūṣata ǁ