SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 50

 

1. Info

To:    sūrya
From:   praskaṇva kāṇva
Metres:   1st set of styles: pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (2, 4, 8, 9); nicṛdgāyatrī (1, 6); nicṛdanuṣṭup (10, 11); anuṣṭup (12, 13); gāyatrī (3); yavamadhyāvirāḍgāyatrī (5); virāḍgāyatrī (7)

2nd set of styles: gāyatrī (1-9); anuṣṭubh (10-13)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.050.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.07.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.070   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उदु॒ त्यं जा॒तवे॑दसं दे॒वं व॑हंति के॒तवः॑ ।

दृ॒शे विश्वा॑य॒ सूर्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहंति केतवः ।

दृशे विश्वाय सूर्यं ॥

Samhita Transcription Accented

údu tyám jātávedasam devám vahanti ketávaḥ ǀ

dṛśé víśvāya sū́ryam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

udu tyam jātavedasam devam vahanti ketavaḥ ǀ

dṛśe viśvāya sūryam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उत् । ऊं॒ इति॑ । त्यम् । जा॒तऽवे॑दसम् । दे॒वम् । व॒ह॒न्ति॒ । के॒तवः॑ ।

दृ॒शे । विश्वा॑य । सूर्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत् । ऊं इति । त्यम् । जातऽवेदसम् । देवम् । वहन्ति । केतवः ।

दृशे । विश्वाय । सूर्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

út ǀ ūṃ íti ǀ tyám ǀ jātá-vedasam ǀ devám ǀ vahanti ǀ ketávaḥ ǀ

dṛśé ǀ víśvāya ǀ sū́ryam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ut ǀ ūṃ iti ǀ tyam ǀ jāta-vedasam ǀ devam ǀ vahanti ǀ ketavaḥ ǀ

dṛśe ǀ viśvāya ǀ sūryam ǁ

01.050.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.07.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.071   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अप॒ त्ये ता॒यवो॑ यथा॒ नक्ष॑त्रा यंत्य॒क्तुभिः॑ ।

सूरा॑य वि॒श्वच॑क्षसे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यंत्यक्तुभिः ।

सूराय विश्वचक्षसे ॥

Samhita Transcription Accented

ápa tyé tāyávo yathā nákṣatrā yantyaktúbhiḥ ǀ

sū́rāya viśvácakṣase ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

apa tye tāyavo yathā nakṣatrā yantyaktubhiḥ ǀ

sūrāya viśvacakṣase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अप॑ । त्ये । ता॒यवः॑ । य॒था॒ । नक्ष॑त्रा । य॒न्ति॒ । अ॒क्तुऽभिः॑ ।

सूरा॑य । वि॒श्वऽच॑क्षसे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अप । त्ये । तायवः । यथा । नक्षत्रा । यन्ति । अक्तुऽभिः ।

सूराय । विश्वऽचक्षसे ॥

Padapatha Transcription Accented

ápa ǀ tyé ǀ tāyávaḥ ǀ yathā ǀ nákṣatrā ǀ yanti ǀ aktú-bhiḥ ǀ

sū́rāya ǀ viśvá-cakṣase ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

apa ǀ tye ǀ tāyavaḥ ǀ yathā ǀ nakṣatrā ǀ yanti ǀ aktu-bhiḥ ǀ

sūrāya ǀ viśva-cakṣase ǁ

01.050.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.07.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.072   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अदृ॑श्रमस्य के॒तवो॒ वि र॒श्मयो॒ जनाँ॒ अनु॑ ।

भ्राजं॑तो अ॒ग्नयो॑ यथा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अदृश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु ।

भ्राजंतो अग्नयो यथा ॥

Samhita Transcription Accented

ádṛśramasya ketávo ví raśmáyo jánām̐ ánu ǀ

bhrā́janto agnáyo yathā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

adṛśramasya ketavo vi raśmayo janām̐ anu ǀ

bhrājanto agnayo yathā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अदृ॑श्रम् । अ॒स्य॒ । के॒तवः॑ । वि । र॒श्मयः॑ । जना॑न् । अनु॑ ।

भ्राज॑न्तः । अ॒ग्नयः॑ । य॒था॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अदृश्रम् । अस्य । केतवः । वि । रश्मयः । जनान् । अनु ।

भ्राजन्तः । अग्नयः । यथा ॥

Padapatha Transcription Accented

ádṛśram ǀ asya ǀ ketávaḥ ǀ ví ǀ raśmáyaḥ ǀ jánān ǀ ánu ǀ

bhrā́jantaḥ ǀ agnáyaḥ ǀ yathā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

adṛśram ǀ asya ǀ ketavaḥ ǀ vi ǀ raśmayaḥ ǀ janān ǀ anu ǀ

bhrājantaḥ ǀ agnayaḥ ǀ yathā ǁ

01.050.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.07.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.073   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त॒रणि॑र्वि॒श्वद॑र्शतो ज्योति॒ष्कृद॑सि सूर्य ।

विश्व॒मा भा॑सि रोच॒नं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य ।

विश्वमा भासि रोचनं ॥

Samhita Transcription Accented

taráṇirviśvádarśato jyotiṣkṛ́dasi sūrya ǀ

víśvamā́ bhāsi rocanám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

taraṇirviśvadarśato jyotiṣkṛdasi sūrya ǀ

viśvamā bhāsi rocanam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त॒रणिः॑ । वि॒श्वऽद॑र्शतः । ज्यो॒तिः॒ऽकृत् । अ॒सि॒ । सू॒र्य॒ ।

विश्व॑म् । आ । भा॒सि॒ । रो॒च॒नम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तरणिः । विश्वऽदर्शतः । ज्योतिःऽकृत् । असि । सूर्य ।

विश्वम् । आ । भासि । रोचनम् ॥

Padapatha Transcription Accented

taráṇiḥ ǀ viśvá-darśataḥ ǀ jyotiḥ-kṛ́t ǀ asi ǀ sūrya ǀ

víśvam ǀ ā́ ǀ bhāsi ǀ rocanám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

taraṇiḥ ǀ viśva-darśataḥ ǀ jyotiḥ-kṛt ǀ asi ǀ sūrya ǀ

viśvam ǀ ā ǀ bhāsi ǀ rocanam ǁ

01.050.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.07.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.074   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र॒त्यङ् दे॒वानां॒ विशः॑ प्र॒त्यङ्ङुदे॑षि॒ मानु॑षान् ।

प्र॒त्यङ्विश्वं॒ स्व॑र्दृ॒शे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रत्यङ् देवानां विशः प्रत्यङ्ङुदेषि मानुषान् ।

प्रत्यङ्विश्वं स्वर्दृशे ॥

Samhita Transcription Accented

pratyáṅ devā́nām víśaḥ pratyáṅṅúdeṣi mā́nuṣān ǀ

pratyáṅvíśvam svárdṛśé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pratyaṅ devānām viśaḥ pratyaṅṅudeṣi mānuṣān ǀ

pratyaṅviśvam svardṛśe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र॒त्यङ् । दे॒वाना॑म् । विशः॑ । प्र॒त्यङ् । उत् । ए॒षि॒ । मानु॑षान् ।

प्र॒त्यङ् । विश्व॑म् । स्वः॑ । दृ॒शे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रत्यङ् । देवानाम् । विशः । प्रत्यङ् । उत् । एषि । मानुषान् ।

प्रत्यङ् । विश्वम् । स्वः । दृशे ॥

Padapatha Transcription Accented

pratyáṅ ǀ devā́nām ǀ víśaḥ ǀ pratyáṅ ǀ út ǀ eṣi ǀ mā́nuṣān ǀ

pratyáṅ ǀ víśvam ǀ sváḥ ǀ dṛśé ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pratyaṅ ǀ devānām ǀ viśaḥ ǀ pratyaṅ ǀ ut ǀ eṣi ǀ mānuṣān ǀ

pratyaṅ ǀ viśvam ǀ svaḥ ǀ dṛśe ǁ

01.050.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.08.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.075   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

येना॑ पावक॒ चक्ष॑सा भुर॒ण्यंतं॒ जनाँ॒ अनु॑ ।

त्वं व॑रुण॒ पश्य॑सि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

येना पावक चक्षसा भुरण्यंतं जनाँ अनु ।

त्वं वरुण पश्यसि ॥

Samhita Transcription Accented

yénā pāvaka cákṣasā bhuraṇyántam jánām̐ ánu ǀ

tvám varuṇa páśyasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yenā pāvaka cakṣasā bhuraṇyantam janām̐ anu ǀ

tvam varuṇa paśyasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

येन॑ । पा॒व॒क॒ । चक्ष॑सा । भु॒र॒ण्यन्त॑म् । जना॑न् । अनु॑ ।

त्वम् । व॒रु॒ण॒ । पश्य॑सि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

येन । पावक । चक्षसा । भुरण्यन्तम् । जनान् । अनु ।

त्वम् । वरुण । पश्यसि ॥

Padapatha Transcription Accented

yéna ǀ pāvaka ǀ cákṣasā ǀ bhuraṇyántam ǀ jánān ǀ ánu ǀ

tvám ǀ varuṇa ǀ páśyasi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yena ǀ pāvaka ǀ cakṣasā ǀ bhuraṇyantam ǀ janān ǀ anu ǀ

tvam ǀ varuṇa ǀ paśyasi ǁ

01.050.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.08.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.076   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि द्यामे॑षि॒ रज॑स्पृ॒थ्वहा॒ मिमा॑नो अ॒क्तुभिः॑ ।

पश्य॒ञ्जन्मा॑नि सूर्य ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि द्यामेषि रजस्पृथ्वहा मिमानो अक्तुभिः ।

पश्यञ्जन्मानि सूर्य ॥

Samhita Transcription Accented

ví dyā́meṣi rájaspṛthváhā mímāno aktúbhiḥ ǀ

páśyañjánmāni sūrya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vi dyāmeṣi rajaspṛthvahā mimāno aktubhiḥ ǀ

paśyañjanmāni sūrya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । द्याम् । ए॒षि॒ । रजः॑ । पृ॒थु । अहा॑ । मिमा॑नः । अ॒क्तुऽभिः॑ ।

पश्य॑न् । जन्मा॑नि । सू॒र्य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । द्याम् । एषि । रजः । पृथु । अहा । मिमानः । अक्तुऽभिः ।

पश्यन् । जन्मानि । सूर्य ॥

Padapatha Transcription Accented

ví ǀ dyā́m ǀ eṣi ǀ rájaḥ ǀ pṛthú ǀ áhā ǀ mímānaḥ ǀ aktú-bhiḥ ǀ

páśyan ǀ jánmāni ǀ sūrya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi ǀ dyām ǀ eṣi ǀ rajaḥ ǀ pṛthu ǀ ahā ǀ mimānaḥ ǀ aktu-bhiḥ ǀ

paśyan ǀ janmāni ǀ sūrya ǁ

01.050.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.08.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.077   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒प्त त्वा॑ ह॒रितो॒ रथे॒ वहं॑ति देव सूर्य ।

शो॒चिष्के॑शं विचक्षण ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सप्त त्वा हरितो रथे वहंति देव सूर्य ।

शोचिष्केशं विचक्षण ॥

Samhita Transcription Accented

saptá tvā haríto ráthe váhanti deva sūrya ǀ

śocíṣkeśam vicakṣaṇa ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sapta tvā harito rathe vahanti deva sūrya ǀ

śociṣkeśam vicakṣaṇa ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒प्त । त्वा॒ । ह॒रितः॑ । रथे॑ । वह॑न्ति । दे॒व॒ । सू॒र्य॒ ।

शो॒चिःऽके॑शम् । वि॒ऽच॒क्ष॒ण॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सप्त । त्वा । हरितः । रथे । वहन्ति । देव । सूर्य ।

शोचिःऽकेशम् । विऽचक्षण ॥

Padapatha Transcription Accented

saptá ǀ tvā ǀ harítaḥ ǀ ráthe ǀ váhanti ǀ deva ǀ sūrya ǀ

śocíḥ-keśam ǀ vi-cakṣaṇa ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sapta ǀ tvā ǀ haritaḥ ǀ rathe ǀ vahanti ǀ deva ǀ sūrya ǀ

śociḥ-keśam ǀ vi-cakṣaṇa ǁ

01.050.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.08.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.078   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अयु॑क्त स॒प्त शुं॒ध्युवः॒ सूरो॒ रथ॑स्य न॒प्त्यः॑ ।

ताभि॑र्याति॒ स्वयु॑क्तिभिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अयुक्त सप्त शुंध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः ।

ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥

Samhita Transcription Accented

áyukta saptá śundhyúvaḥ sū́ro ráthasya naptyáḥ ǀ

tā́bhiryāti sváyuktibhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ayukta sapta śundhyuvaḥ sūro rathasya naptyaḥ ǀ

tābhiryāti svayuktibhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अयु॑क्त । स॒प्त । शु॒न्ध्युवः॑ । सूरः॑ । रथ॑स्य । न॒प्त्यः॑ ।

ताभिः॑ । या॒ति॒ । स्वयु॑क्तिऽभिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अयुक्त । सप्त । शुन्ध्युवः । सूरः । रथस्य । नप्त्यः ।

ताभिः । याति । स्वयुक्तिऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

áyukta ǀ saptá ǀ śundhyúvaḥ ǀ sū́raḥ ǀ ráthasya ǀ naptyáḥ ǀ

tā́bhiḥ ǀ yāti ǀ sváyukti-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ayukta ǀ sapta ǀ śundhyuvaḥ ǀ sūraḥ ǀ rathasya ǀ naptyaḥ ǀ

tābhiḥ ǀ yāti ǀ svayukti-bhiḥ ǁ

01.050.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.08.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.079   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उद्व॒यं तम॑स॒स्परि॒ ज्योति॒ष्पश्यं॑त॒ उत्त॑रं ।

दे॒वं दे॑व॒त्रा सूर्य॒मग॑न्म॒ ज्योति॑रुत्त॒मं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उद्वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यंत उत्तरं ।

देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमं ॥

Samhita Transcription Accented

údvayám támasaspári jyótiṣpáśyanta úttaram ǀ

devám devatrā́ sū́ryamáganma jyótiruttamám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

udvayam tamasaspari jyotiṣpaśyanta uttaram ǀ

devam devatrā sūryamaganma jyotiruttamam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उत् । व॒यम् । तम॑सः । परि॑ । ज्योतिः॑ । पश्य॑न्तः । उत्ऽत॑रम् ।

दे॒वम् । दे॒व॒ऽत्रा । सूर्य॑म् । अग॑न्म । ज्योतिः॑ । उ॒त्ऽत॒मम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत् । वयम् । तमसः । परि । ज्योतिः । पश्यन्तः । उत्ऽतरम् ।

देवम् । देवऽत्रा । सूर्यम् । अगन्म । ज्योतिः । उत्ऽतमम् ॥

Padapatha Transcription Accented

út ǀ vayám ǀ támasaḥ ǀ pári ǀ jyótiḥ ǀ páśyantaḥ ǀ út-taram ǀ

devám ǀ deva-trā́ ǀ sū́ryam ǀ áganma ǀ jyótiḥ ǀ ut-tamám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ut ǀ vayam ǀ tamasaḥ ǀ pari ǀ jyotiḥ ǀ paśyantaḥ ǀ ut-taram ǀ

devam ǀ deva-trā ǀ sūryam ǀ aganma ǀ jyotiḥ ǀ ut-tamam ǁ

01.050.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.08.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.080   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒द्यन्न॒द्य मि॑त्रमह आ॒रोह॒न्नुत्त॑रां॒ दिवं॑ ।

हृ॒द्रो॒गं मम॑ सूर्य हरि॒माणं॑ च नाशय ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवं ।

हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय ॥

Samhita Transcription Accented

udyánnadyá mitramaha āróhannúttarām dívam ǀ

hṛdrogám máma sūrya harimā́ṇam ca nāśaya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

udyannadya mitramaha ārohannuttarām divam ǀ

hṛdrogam mama sūrya harimāṇam ca nāśaya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त्ऽयन् । अ॒द्य । मि॒त्र॒ऽम॒हः॒ । आ॒ऽरोह॑न् । उत्ऽत॑राम् । दिव॑म् ।

हृ॒त्ऽरो॒गम् । मम॑ । सू॒र्य॒ । ह॒रि॒माण॑म् । च॒ । ना॒श॒य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत्ऽयन् । अद्य । मित्रऽमहः । आऽरोहन् । उत्ऽतराम् । दिवम् ।

हृत्ऽरोगम् । मम । सूर्य । हरिमाणम् । च । नाशय ॥

Padapatha Transcription Accented

ut-yán ǀ adyá ǀ mitra-mahaḥ ǀ ā-róhan ǀ út-tarām ǀ dívam ǀ

hṛt-rogám ǀ máma ǀ sūrya ǀ harimā́ṇam ǀ ca ǀ nāśaya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ut-yan ǀ adya ǀ mitra-mahaḥ ǀ ā-rohan ǀ ut-tarām ǀ divam ǀ

hṛt-rogam ǀ mama ǀ sūrya ǀ harimāṇam ǀ ca ǀ nāśaya ǁ

01.050.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.08.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.081   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

शुके॑षु मे हरि॒माणं॑ रोप॒णाका॑सु दध्मसि ।

अथो॑ हारिद्र॒वेषु॑ मे हरि॒माणं॒ नि द॑ध्मसि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शुकेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि ।

अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि दध्मसि ॥

Samhita Transcription Accented

śúkeṣu me harimā́ṇam ropaṇā́kāsu dadhmasi ǀ

átho hāridravéṣu me harimā́ṇam ní dadhmasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śukeṣu me harimāṇam ropaṇākāsu dadhmasi ǀ

atho hāridraveṣu me harimāṇam ni dadhmasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

शुके॑षु । मे॒ । ह॒रि॒माण॑म् । रो॒प॒णाका॑सु । द॒ध्म॒सि॒ ।

अथो॒ इति॑ । हा॒रि॒द्र॒वेषु॑ । मे॒ । ह॒रि॒माण॑म् । नि । द॒ध्म॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शुकेषु । मे । हरिमाणम् । रोपणाकासु । दध्मसि ।

अथो इति । हारिद्रवेषु । मे । हरिमाणम् । नि । दध्मसि ॥

Padapatha Transcription Accented

śúkeṣu ǀ me ǀ harimā́ṇam ǀ ropaṇā́kāsu ǀ dadhmasi ǀ

átho íti ǀ hāridravéṣu ǀ me ǀ harimā́ṇam ǀ ní ǀ dadhmasi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śukeṣu ǀ me ǀ harimāṇam ǀ ropaṇākāsu ǀ dadhmasi ǀ

atho iti ǀ hāridraveṣu ǀ me ǀ harimāṇam ǀ ni ǀ dadhmasi ǁ

01.050.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.08.08    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.09.082   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उद॑गाद॒यमा॑दि॒त्यो विश्वे॑न॒ सह॑सा स॒ह ।

द्वि॒षंतं॒ मह्यं॑ रं॒धय॒न्मो अ॒हं द्वि॑ष॒ते र॑धं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह ।

द्विषंतं मह्यं रंधयन्मो अहं द्विषते रधं ॥

Samhita Transcription Accented

údagādayámādityó víśvena sáhasā sahá ǀ

dviṣántam máhyam randháyanmó ahám dviṣaté radham ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

udagādayamādityo viśvena sahasā saha ǀ

dviṣantam mahyam randhayanmo aham dviṣate radham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उत् । अ॒गा॒त् । अ॒यम् । आ॒दि॒त्यः । विश्वे॑न । सह॑सा । स॒ह ।

द्वि॒षन्त॑म् । मह्य॑म् । र॒न्धय॑न् । मो इति॑ । अ॒हम् । द्वि॒ष॒ते । र॒ध॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत् । अगात् । अयम् । आदित्यः । विश्वेन । सहसा । सह ।

द्विषन्तम् । मह्यम् । रन्धयन् । मो इति । अहम् । द्विषते । रधम् ॥

Padapatha Transcription Accented

út ǀ agāt ǀ ayám ǀ ādityáḥ ǀ víśvena ǀ sáhasā ǀ sahá ǀ

dviṣántam ǀ máhyam ǀ randháyan ǀ mó íti ǀ ahám ǀ dviṣaté ǀ radham ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ut ǀ agāt ǀ ayam ǀ ādityaḥ ǀ viśvena ǀ sahasā ǀ saha ǀ

dviṣantam ǀ mahyam ǀ randhayan ǀ mo iti ǀ aham ǀ dviṣate ǀ radham ǁ