SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 51

 

1. Info

To:    indra
From:   savya āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: jagatī (1, 9, 10); virāḍjagatī (2, 5, 8); nicṛjjagatī (11-13); bhuriktriṣṭup (3, 4); triṣṭup (6, 7); virāṭtrisṭup (14, 15)

2nd set of styles: jagatī (1-13); triṣṭubh (14-15)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.051.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.10.001   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि त्यं मे॒षं पु॑रुहू॒तमृ॒ग्मिय॒मिंद्रं॑ गी॒र्भिर्म॑दता॒ वस्वो॑ अर्ण॒वं ।

यस्य॒ द्यावो॒ न वि॒चरं॑ति॒ मानु॑षा भु॒जे मंहि॑ष्ठम॒भि विप्र॑मर्चत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभि त्यं मेषं पुरुहूतमृग्मियमिंद्रं गीर्भिर्मदता वस्वो अर्णवं ।

यस्य द्यावो न विचरंति मानुषा भुजे मंहिष्ठमभि विप्रमर्चत ॥

Samhita Transcription Accented

abhí tyám meṣám puruhūtámṛgmíyamíndram gīrbhírmadatā vásvo arṇavám ǀ

yásya dyā́vo ná vicáranti mā́nuṣā bhujé máṃhiṣṭhamabhí vípramarcata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhi tyam meṣam puruhūtamṛgmiyamindram gīrbhirmadatā vasvo arṇavam ǀ

yasya dyāvo na vicaranti mānuṣā bhuje maṃhiṣṭhamabhi vipramarcata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । त्यम् । मे॒षम् । पु॒रु॒ऽहू॒तम् । ऋ॒ग्मिय॑म् । इन्द्र॑म् । गीः॒ऽभिः । म॒द॒त॒ । वस्वः॑ । अ॒र्ण॒वम् ।

यस्य॑ । द्यावः॑ । न । वि॒ऽचर॑न्ति । मानु॑षा । भु॒जे । मंहि॑ष्ठम् । अ॒भि । विप्र॑म् । अ॒र्च॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । त्यम् । मेषम् । पुरुऽहूतम् । ऋग्मियम् । इन्द्रम् । गीःऽभिः । मदत । वस्वः । अर्णवम् ।

यस्य । द्यावः । न । विऽचरन्ति । मानुषा । भुजे । मंहिष्ठम् । अभि । विप्रम् । अर्चत ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí ǀ tyám ǀ meṣám ǀ puru-hūtám ǀ ṛgmíyam ǀ índram ǀ gīḥ-bhíḥ ǀ madata ǀ vásvaḥ ǀ arṇavám ǀ

yásya ǀ dyā́vaḥ ǀ ná ǀ vi-cáranti ǀ mā́nuṣā ǀ bhujé ǀ máṃhiṣṭham ǀ abhí ǀ vípram ǀ arcata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi ǀ tyam ǀ meṣam ǀ puru-hūtam ǀ ṛgmiyam ǀ indram ǀ gīḥ-bhiḥ ǀ madata ǀ vasvaḥ ǀ arṇavam ǀ

yasya ǀ dyāvaḥ ǀ na ǀ vi-caranti ǀ mānuṣā ǀ bhuje ǀ maṃhiṣṭham ǀ abhi ǀ vipram ǀ arcata ǁ

01.051.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.10.002   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भीम॑वन्वन्त्स्वभि॒ष्टिमू॒तयो॑ऽंतरिक्ष॒प्रां तवि॑षीभि॒रावृ॑तं ।

इंद्रं॒ दक्षा॑स ऋ॒भवो॑ मद॒च्युतं॑ श॒तक्र॑तुं॒ जव॑नी सू॒नृतारु॑हत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभीमवन्वन्त्स्वभिष्टिमूतयोऽंतरिक्षप्रां तविषीभिरावृतं ।

इंद्रं दक्षास ऋभवो मदच्युतं शतक्रतुं जवनी सूनृतारुहत् ॥

Samhita Transcription Accented

abhī́mavanvantsvabhiṣṭímūtáyo’ntarikṣaprā́m táviṣībhirā́vṛtam ǀ

índram dákṣāsa ṛbhávo madacyútam śatákratum jávanī sūnṛ́tā́ruhat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhīmavanvantsvabhiṣṭimūtayo’ntarikṣaprām taviṣībhirāvṛtam ǀ

indram dakṣāsa ṛbhavo madacyutam śatakratum javanī sūnṛtāruhat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । ई॒म् । अ॒व॒न्व॒न् । सु॒ऽअ॒भि॒ष्टिम् । ऊ॒तयः॑ । अ॒न्त॒रि॒क्ष॒ऽप्राम् । तवि॑षीभिः । आऽवृ॑तम् ।

इन्द्र॑म् । दक्षा॑सः । ऋ॒भवः॑ । म॒द॒ऽच्युत॑म् । श॒तऽक्र॑तुम् । जव॑नी । सू॒नृता॑ । आ । अ॒रु॒ह॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । ईम् । अवन्वन् । सुऽअभिष्टिम् । ऊतयः । अन्तरिक्षऽप्राम् । तविषीभिः । आऽवृतम् ।

इन्द्रम् । दक्षासः । ऋभवः । मदऽच्युतम् । शतऽक्रतुम् । जवनी । सूनृता । आ । अरुहत् ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí ǀ īm ǀ avanvan ǀ su-abhiṣṭím ǀ ūtáyaḥ ǀ antarikṣa-prā́m ǀ táviṣībhiḥ ǀ ā́-vṛtam ǀ

índram ǀ dákṣāsaḥ ǀ ṛbhávaḥ ǀ mada-cyútam ǀ śatá-kratum ǀ jávanī ǀ sūnṛ́tā ǀ ā́ ǀ aruhat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi ǀ īm ǀ avanvan ǀ su-abhiṣṭim ǀ ūtayaḥ ǀ antarikṣa-prām ǀ taviṣībhiḥ ǀ ā-vṛtam ǀ

indram ǀ dakṣāsaḥ ǀ ṛbhavaḥ ǀ mada-cyutam ǀ śata-kratum ǀ javanī ǀ sūnṛtā ǀ ā ǀ aruhat ǁ

01.051.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.10.003   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं गो॒त्रमंगि॑रोभ्योऽवृणो॒रपो॒तात्र॑ये श॒तदु॑रेषु गातु॒वित् ।

स॒सेन॑ चिद्विम॒दाया॑वहो॒ वस्वा॒जावद्रिं॑ वावसा॒नस्य॑ न॒र्तय॑न् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं गोत्रमंगिरोभ्योऽवृणोरपोतात्रये शतदुरेषु गातुवित् ।

ससेन चिद्विमदायावहो वस्वाजावद्रिं वावसानस्य नर्तयन् ॥

Samhita Transcription Accented

tvám gotrámáṅgirobhyo’vṛṇorápotā́traye śatádureṣu gātuvít ǀ

saséna cidvimadā́yāvaho vásvājā́vádrim vāvasānásya nartáyan ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam gotramaṅgirobhyo’vṛṇorapotātraye śatadureṣu gātuvit ǀ

sasena cidvimadāyāvaho vasvājāvadrim vāvasānasya nartayan ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । गो॒त्रम् । अङ्गि॑रःऽभ्यः । अ॒वृ॒णोः॒ । अप॑ । उ॒त । अत्र॑ये । श॒तऽदु॑रेषु । गा॒तु॒ऽवित् ।

स॒सेन॑ । चि॒त् । वि॒ऽम॒दाय॑ । अ॒व॒हः॒ । वसु॑ । आ॒जौ । अद्रि॑म् । व॒व॒सा॒नस्य॑ । न॒र्तय॑न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । गोत्रम् । अङ्गिरःऽभ्यः । अवृणोः । अप । उत । अत्रये । शतऽदुरेषु । गातुऽवित् ।

ससेन । चित् । विऽमदाय । अवहः । वसु । आजौ । अद्रिम् । ववसानस्य । नर्तयन् ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ gotrám ǀ áṅgiraḥ-bhyaḥ ǀ avṛṇoḥ ǀ ápa ǀ utá ǀ átraye ǀ śatá-dureṣu ǀ gātu-vít ǀ

saséna ǀ cit ǀ vi-madā́ya ǀ avahaḥ ǀ vásu ǀ ājáu ǀ ádrim ǀ vavasānásya ǀ nartáyan ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ gotram ǀ aṅgiraḥ-bhyaḥ ǀ avṛṇoḥ ǀ apa ǀ uta ǀ atraye ǀ śata-dureṣu ǀ gātu-vit ǀ

sasena ǀ cit ǀ vi-madāya ǀ avahaḥ ǀ vasu ǀ ājau ǀ adrim ǀ vavasānasya ǀ nartayan ǁ

01.051.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.10.004   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वम॒पाम॑पि॒धाना॑वृणो॒रपाधा॑रयः॒ पर्व॑ते॒ दानु॑म॒द्वसु॑ ।

वृ॒त्रं यदिं॑द्र॒ शव॒साव॑धी॒रहि॒मादित्सूर्यं॑ दि॒व्यारो॑हयो दृ॒शे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमपामपिधानावृणोरपाधारयः पर्वते दानुमद्वसु ।

वृत्रं यदिंद्र शवसावधीरहिमादित्सूर्यं दिव्यारोहयो दृशे ॥

Samhita Transcription Accented

tvámapā́mapidhā́nāvṛṇorápā́dhārayaḥ párvate dā́numadvásu ǀ

vṛtrám yádindra śávasā́vadhīráhimā́dítsū́ryam divyā́rohayo dṛśé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvamapāmapidhānāvṛṇorapādhārayaḥ parvate dānumadvasu ǀ

vṛtram yadindra śavasāvadhīrahimāditsūryam divyārohayo dṛśe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । अ॒पाम् । अ॒पि॒ऽधाना॑ । अ॒वृ॒णोः॒ । अप॑ । अधा॑रयः । पर्व॑ते । दानु॑ऽमत् । वसु॑ ।

वृ॒त्रम् । यत् । इ॒न्द्र॒ । शव॑सा । अव॑धीः । अहि॑म् । आत् । इत् । सूर्य॑म् । दि॒वि । आ । अ॒रो॒ह॒यः॒ । दृ॒शे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । अपाम् । अपिऽधाना । अवृणोः । अप । अधारयः । पर्वते । दानुऽमत् । वसु ।

वृत्रम् । यत् । इन्द्र । शवसा । अवधीः । अहिम् । आत् । इत् । सूर्यम् । दिवि । आ । अरोहयः । दृशे ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ apā́m ǀ api-dhā́nā ǀ avṛṇoḥ ǀ ápa ǀ ádhārayaḥ ǀ párvate ǀ dā́nu-mat ǀ vásu ǀ

vṛtrám ǀ yát ǀ indra ǀ śávasā ǀ ávadhīḥ ǀ áhim ǀ ā́t ǀ ít ǀ sū́ryam ǀ diví ǀ ā́ ǀ arohayaḥ ǀ dṛśé ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ apām ǀ api-dhānā ǀ avṛṇoḥ ǀ apa ǀ adhārayaḥ ǀ parvate ǀ dānu-mat ǀ vasu ǀ

vṛtram ǀ yat ǀ indra ǀ śavasā ǀ avadhīḥ ǀ ahim ǀ āt ǀ it ǀ sūryam ǀ divi ǀ ā ǀ arohayaḥ ǀ dṛśe ǁ

01.051.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.10.005   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं मा॒याभि॒रप॑ मा॒यिनो॑ऽधमः स्व॒धाभि॒र्ये अधि॒ शुप्ता॒वजु॑ह्वत ।

त्वं पिप्रो॑र्नृमणः॒ प्रारु॑जः॒ पुरः॒ प्र ऋ॒जिश्वा॑नं दस्यु॒हत्ये॑ष्वाविथ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं मायाभिरप मायिनोऽधमः स्वधाभिर्ये अधि शुप्तावजुह्वत ।

त्वं पिप्रोर्नृमणः प्रारुजः पुरः प्र ऋजिश्वानं दस्युहत्येष्वाविथ ॥

Samhita Transcription Accented

tvám māyā́bhirápa māyíno’dhamaḥ svadhā́bhiryé ádhi śúptāvájuhvata ǀ

tvám píprornṛmaṇaḥ prā́rujaḥ púraḥ prá ṛjíśvānam dasyuhátyeṣvāvitha ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam māyābhirapa māyino’dhamaḥ svadhābhirye adhi śuptāvajuhvata ǀ

tvam piprornṛmaṇaḥ prārujaḥ puraḥ pra ṛjiśvānam dasyuhatyeṣvāvitha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । मा॒याभिः॑ । अप॑ । मा॒यिनः॑ । अ॒ध॒मः॒ । स्व॒धाभिः॑ । ये । अधि॑ । शुप्तौ॑ । अजु॑ह्वत ।

त्वम् । पिप्रोः॑ । नृ॒ऽम॒नः॒ । प्र । अ॒रु॒जः॒ । पुरः॑ । प्र । ऋ॒जिश्वा॑नम् । द॒स्यु॒ऽहत्ये॑षु । आ॒वि॒थ॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । मायाभिः । अप । मायिनः । अधमः । स्वधाभिः । ये । अधि । शुप्तौ । अजुह्वत ।

त्वम् । पिप्रोः । नृऽमनः । प्र । अरुजः । पुरः । प्र । ऋजिश्वानम् । दस्युऽहत्येषु । आविथ ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ māyā́bhiḥ ǀ ápa ǀ māyínaḥ ǀ adhamaḥ ǀ svadhā́bhiḥ ǀ yé ǀ ádhi ǀ śúptau ǀ ájuhvata ǀ

tvám ǀ píproḥ ǀ nṛ-manaḥ ǀ prá ǀ arujaḥ ǀ púraḥ ǀ prá ǀ ṛjíśvānam ǀ dasyu-hátyeṣu ǀ āvitha ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ māyābhiḥ ǀ apa ǀ māyinaḥ ǀ adhamaḥ ǀ svadhābhiḥ ǀ ye ǀ adhi ǀ śuptau ǀ ajuhvata ǀ

tvam ǀ piproḥ ǀ nṛ-manaḥ ǀ pra ǀ arujaḥ ǀ puraḥ ǀ pra ǀ ṛjiśvānam ǀ dasyu-hatyeṣu ǀ āvitha ǁ

01.051.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.10.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.006   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं कुत्सं॑ शुष्ण॒हत्ये॑ष्वावि॒थारं॑धयोऽतिथि॒ग्वाय॒ शंब॑रं ।

म॒हांतं॑ चिदर्बु॒दं नि क्र॑मीः प॒दा स॒नादे॒व द॑स्यु॒हत्या॑य जज्ञिषे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं कुत्सं शुष्णहत्येष्वाविथारंधयोऽतिथिग्वाय शंबरं ।

महांतं चिदर्बुदं नि क्रमीः पदा सनादेव दस्युहत्याय जज्ञिषे ॥

Samhita Transcription Accented

tvám kútsam śuṣṇahátyeṣvāvithā́randhayo’tithigvā́ya śámbaram ǀ

mahā́ntam cidarbudám ní kramīḥ padā́ sanā́devá dasyuhátyāya jajñiṣe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam kutsam śuṣṇahatyeṣvāvithārandhayo’tithigvāya śambaram ǀ

mahāntam cidarbudam ni kramīḥ padā sanādeva dasyuhatyāya jajñiṣe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । कुत्स॑म् । शु॒ष्ण॒ऽहत्ये॑षु । आ॒वि॒थ॒ । अर॑न्धयः । अ॒ति॒थि॒ऽग्वाय॑ । शम्ब॑रम् ।

म॒हान्त॑म् । चि॒त् । अ॒र्बु॒दम् । नि । क्र॒मीः॒ । प॒दा । स॒नात् । ए॒व । द॒स्यु॒ऽहत्या॑य । ज॒ज्ञि॒षे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । कुत्सम् । शुष्णऽहत्येषु । आविथ । अरन्धयः । अतिथिऽग्वाय । शम्बरम् ।

महान्तम् । चित् । अर्बुदम् । नि । क्रमीः । पदा । सनात् । एव । दस्युऽहत्याय । जज्ञिषे ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ kútsam ǀ śuṣṇa-hátyeṣu ǀ āvitha ǀ árandhayaḥ ǀ atithi-gvā́ya ǀ śámbaram ǀ

mahā́ntam ǀ cit ǀ arbudám ǀ ní ǀ kramīḥ ǀ padā́ ǀ sanā́t ǀ evá ǀ dasyu-hátyāya ǀ jajñiṣe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ kutsam ǀ śuṣṇa-hatyeṣu ǀ āvitha ǀ arandhayaḥ ǀ atithi-gvāya ǀ śambaram ǀ

mahāntam ǀ cit ǀ arbudam ǀ ni ǀ kramīḥ ǀ padā ǀ sanāt ǀ eva ǀ dasyu-hatyāya ǀ jajñiṣe ǁ

01.051.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.10.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.007   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वे विश्वा॒ तवि॑षी स॒ध्र्य॑ग्घि॒ता तव॒ राधः॑ सोमपी॒थाय॑ हर्षते ।

तव॒ वज्र॑श्चिकिते बा॒ह्वोर्हि॒तो वृ॒श्चा शत्रो॒रव॒ विश्वा॑नि॒ वृष्ण्या॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वे विश्वा तविषी सध्र्यग्घिता तव राधः सोमपीथाय हर्षते ।

तव वज्रश्चिकिते बाह्वोर्हितो वृश्चा शत्रोरव विश्वानि वृष्ण्या ॥

Samhita Transcription Accented

tvé víśvā táviṣī sadhryágghitā́ táva rā́dhaḥ somapīthā́ya harṣate ǀ

táva vájraścikite bāhvórhitó vṛścā́ śátroráva víśvāni vṛ́ṣṇyā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tve viśvā taviṣī sadhryagghitā tava rādhaḥ somapīthāya harṣate ǀ

tava vajraścikite bāhvorhito vṛścā śatrorava viśvāni vṛṣṇyā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वे इति॑ । विश्वा॑ । तवि॑षी । स॒ध्र्य॑क् । हि॒ता । तव॑ । राधः॑ । सो॒म॒ऽपी॒थाय॑ । ह॒र्ष॒ते॒ ।

तव॑ । वज्रः॑ । चि॒कि॒ते॒ । बा॒ह्वोः । हि॒तः । वृ॒श्च । शत्रोः॑ । अव॑ । विश्वा॑नि । वृष्ण्या॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वे इति । विश्वा । तविषी । सध्र्यक् । हिता । तव । राधः । सोमऽपीथाय । हर्षते ।

तव । वज्रः । चिकिते । बाह्वोः । हितः । वृश्च । शत्रोः । अव । विश्वानि । वृष्ण्या ॥

Padapatha Transcription Accented

tvé íti ǀ víśvā ǀ táviṣī ǀ sadhryák ǀ hitā́ ǀ táva ǀ rā́dhaḥ ǀ soma-pīthā́ya ǀ harṣate ǀ

táva ǀ vájraḥ ǀ cikite ǀ bāhvóḥ ǀ hitáḥ ǀ vṛścá ǀ śátroḥ ǀ áva ǀ víśvāni ǀ vṛ́ṣṇyā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tve iti ǀ viśvā ǀ taviṣī ǀ sadhryak ǀ hitā ǀ tava ǀ rādhaḥ ǀ soma-pīthāya ǀ harṣate ǀ

tava ǀ vajraḥ ǀ cikite ǀ bāhvoḥ ǀ hitaḥ ǀ vṛśca ǀ śatroḥ ǀ ava ǀ viśvāni ǀ vṛṣṇyā ǁ

01.051.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.10.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.008   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि जा॑नी॒ह्यार्या॒न्ये च॒ दस्य॑वो ब॒र्हिष्म॑ते रंधया॒ शास॑दव्र॒तान् ।

शाकी॑ भव॒ यज॑मानस्य चोदि॒ता विश्वेत्ता ते॑ सध॒मादे॑षु चाकन ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि जानीह्यार्यान्ये च दस्यवो बर्हिष्मते रंधया शासदव्रतान् ।

शाकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन ॥

Samhita Transcription Accented

ví jānīhyā́ryānyé ca dásyavo barhíṣmate randhayā śā́sadavratā́n ǀ

śā́kī bhava yájamānasya coditā́ víśvéttā́ te sadhamā́deṣu cākana ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vi jānīhyāryānye ca dasyavo barhiṣmate randhayā śāsadavratān ǀ

śākī bhava yajamānasya coditā viśvettā te sadhamādeṣu cākana ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । जा॒नी॒हि॒ । आर्या॑न् । ये । च॒ । दस्य॑वः । ब॒र्हिष्म॑ते । र॒न्ध॒य॒ । शास॑त् । अ॒व्र॒तान् ।

शाकी॑ । भ॒व॒ । यज॑मानस्य । चो॒दि॒ता । विश्वा॑ । इत् । ता । ते॒ । स॒ध॒ऽमादे॑षु । चा॒क॒न॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । जानीहि । आर्यान् । ये । च । दस्यवः । बर्हिष्मते । रन्धय । शासत् । अव्रतान् ।

शाकी । भव । यजमानस्य । चोदिता । विश्वा । इत् । ता । ते । सधऽमादेषु । चाकन ॥

Padapatha Transcription Accented

ví ǀ jānīhi ǀ ā́ryān ǀ yé ǀ ca ǀ dásyavaḥ ǀ barhíṣmate ǀ randhaya ǀ śā́sat ǀ avratā́n ǀ

śā́kī ǀ bhava ǀ yájamānasya ǀ coditā́ ǀ víśvā ǀ ít ǀ tā́ ǀ te ǀ sadha-mā́deṣu ǀ cākana ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi ǀ jānīhi ǀ āryān ǀ ye ǀ ca ǀ dasyavaḥ ǀ barhiṣmate ǀ randhaya ǀ śāsat ǀ avratān ǀ

śākī ǀ bhava ǀ yajamānasya ǀ coditā ǀ viśvā ǀ it ǀ tā ǀ te ǀ sadha-mādeṣu ǀ cākana ǁ

01.051.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.10.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.009   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अनु॑व्रताय रं॒धय॒न्नप॑व्रताना॒भूभि॒रिंद्रः॑ श्न॒थय॒न्नना॑भुवः ।

वृ॒द्धस्य॑ चि॒द्वर्ध॑तो॒ द्यामिन॑क्षतः॒ स्तवा॑नो व॒म्रो वि ज॑घान सं॒दिहः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अनुव्रताय रंधयन्नपव्रतानाभूभिरिंद्रः श्नथयन्ननाभुवः ।

वृद्धस्य चिद्वर्धतो द्यामिनक्षतः स्तवानो वम्रो वि जघान संदिहः ॥

Samhita Transcription Accented

ánuvratāya randháyannápavratānābhū́bhiríndraḥ śnatháyannánābhuvaḥ ǀ

vṛddhásya cidvárdhato dyā́mínakṣataḥ stávāno vamró ví jaghāna saṃdíhaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

anuvratāya randhayannapavratānābhūbhirindraḥ śnathayannanābhuvaḥ ǀ

vṛddhasya cidvardhato dyāminakṣataḥ stavāno vamro vi jaghāna saṃdihaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अनु॑ऽव्रताय । र॒न्धय॑न् । अप॑ऽव्रतान् । आ॒ऽभूभिः॑ । इन्द्रः॑ । श्न॒थय॑न् । अना॑भुवः ।

वृ॒द्धस्य॑ । चि॒त् । वर्ध॑तः । द्याम् । इन॑क्षतः । स्तवा॑नः । व॒म्रः । वि । ज॒घा॒न॒ । स॒म्ऽदिहः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अनुऽव्रताय । रन्धयन् । अपऽव्रतान् । आऽभूभिः । इन्द्रः । श्नथयन् । अनाभुवः ।

वृद्धस्य । चित् । वर्धतः । द्याम् । इनक्षतः । स्तवानः । वम्रः । वि । जघान । सम्ऽदिहः ॥

Padapatha Transcription Accented

ánu-vratāya ǀ randháyan ǀ ápa-vratān ǀ ā-bhū́bhiḥ ǀ índraḥ ǀ śnatháyan ǀ ánābhuvaḥ ǀ

vṛddhásya ǀ cit ǀ várdhataḥ ǀ dyā́m ǀ ínakṣataḥ ǀ stávānaḥ ǀ vamráḥ ǀ ví ǀ jaghāna ǀ sam-díhaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

anu-vratāya ǀ randhayan ǀ apa-vratān ǀ ā-bhūbhiḥ ǀ indraḥ ǀ śnathayan ǀ anābhuvaḥ ǀ

vṛddhasya ǀ cit ǀ vardhataḥ ǀ dyām ǀ inakṣataḥ ǀ stavānaḥ ǀ vamraḥ ǀ vi ǀ jaghāna ǀ sam-dihaḥ ǁ

01.051.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.10.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.010   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तक्ष॒द्यत्त॑ उ॒शना॒ सह॑सा॒ सहो॒ वि रोद॑सी म॒ज्मना॑ बाधते॒ शवः॑ ।

आ त्वा॒ वात॑स्य नृमणो मनो॒युज॒ आ पूर्य॑माणमवहन्न॒भि श्रवः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तक्षद्यत्त उशना सहसा सहो वि रोदसी मज्मना बाधते शवः ।

आ त्वा वातस्य नृमणो मनोयुज आ पूर्यमाणमवहन्नभि श्रवः ॥

Samhita Transcription Accented

tákṣadyátta uśánā sáhasā sáho ví ródasī majmánā bādhate śávaḥ ǀ

ā́ tvā vā́tasya nṛmaṇo manoyúja ā́ pū́ryamāṇamavahannabhí śrávaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

takṣadyatta uśanā sahasā saho vi rodasī majmanā bādhate śavaḥ ǀ

ā tvā vātasya nṛmaṇo manoyuja ā pūryamāṇamavahannabhi śravaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तक्ष॑त् । यत् । ते॒ । उ॒शना॑ । सह॑सा । सहः॑ । वि । रोद॑सी॒ इति॑ । म॒ज्मना॑ । बा॒ध॒ते॒ । शवः॑ ।

आ । त्वा॒ । वात॑स्य । नृ॒ऽम॒नः॒ । म॒नः॒ऽयुजः॑ । आ । पूर्य॑माणम् । अ॒व॒ह॒न् । अ॒भि । श्रवः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तक्षत् । यत् । ते । उशना । सहसा । सहः । वि । रोदसी इति । मज्मना । बाधते । शवः ।

आ । त्वा । वातस्य । नृऽमनः । मनःऽयुजः । आ । पूर्यमाणम् । अवहन् । अभि । श्रवः ॥

Padapatha Transcription Accented

tákṣat ǀ yát ǀ te ǀ uśánā ǀ sáhasā ǀ sáhaḥ ǀ ví ǀ ródasī íti ǀ majmánā ǀ bādhate ǀ śávaḥ ǀ

ā́ ǀ tvā ǀ vā́tasya ǀ nṛ-manaḥ ǀ manaḥ-yújaḥ ǀ ā́ ǀ pū́ryamāṇam ǀ avahan ǀ abhí ǀ śrávaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

takṣat ǀ yat ǀ te ǀ uśanā ǀ sahasā ǀ sahaḥ ǀ vi ǀ rodasī iti ǀ majmanā ǀ bādhate ǀ śavaḥ ǀ

ā ǀ tvā ǀ vātasya ǀ nṛ-manaḥ ǀ manaḥ-yujaḥ ǀ ā ǀ pūryamāṇam ǀ avahan ǀ abhi ǀ śravaḥ ǁ

01.051.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.11.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.011   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मंदि॑ष्ट॒ यदु॒शने॑ का॒व्ये सचाँ॒ इंद्रो॑ वं॒कू वं॑कु॒तराधि॑ तिष्ठति ।

उ॒ग्रो य॒यिं निर॒पः स्रोत॑सासृज॒द्वि शुष्ण॑स्य दृंहि॒ता ऐ॑रय॒त्पुरः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मंदिष्ट यदुशने काव्ये सचाँ इंद्रो वंकू वंकुतराधि तिष्ठति ।

उग्रो ययिं निरपः स्रोतसासृजद्वि शुष्णस्य दृंहिता ऐरयत्पुरः ॥

Samhita Transcription Accented

mándiṣṭa yáduśáne kāvyé sácām̐ índro vaṅkū́ vaṅkutárā́dhi tiṣṭhati ǀ

ugró yayím nírapáḥ srótasāsṛjadví śúṣṇasya dṛṃhitā́ airayatpúraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mandiṣṭa yaduśane kāvye sacām̐ indro vaṅkū vaṅkutarādhi tiṣṭhati ǀ

ugro yayim nirapaḥ srotasāsṛjadvi śuṣṇasya dṛṃhitā airayatpuraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मन्दि॑ष्ट । यत् । उ॒शने॑ । का॒व्ये । सचा॑ । इन्द्रः॑ । व॒ङ्कू इति॑ । व॒ङ्कु॒ऽतरा । अधि॑ । ति॒ष्ठ॒ति॒ ।

उ॒ग्रः । य॒यिम् । निः । अ॒पः । स्रोत॑सा । अ॒सृ॒ज॒त् । वि । शुष्ण॑स्य । दृं॒हि॒ताः । ऐ॒र॒य॒त् । पुरः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मन्दिष्ट । यत् । उशने । काव्ये । सचा । इन्द्रः । वङ्कू इति । वङ्कुऽतरा । अधि । तिष्ठति ।

उग्रः । ययिम् । निः । अपः । स्रोतसा । असृजत् । वि । शुष्णस्य । दृंहिताः । ऐरयत् । पुरः ॥

Padapatha Transcription Accented

mándiṣṭa ǀ yát ǀ uśáne ǀ kāvyé ǀ sácā ǀ índraḥ ǀ vaṅkū́ íti ǀ vaṅku-tárā́ ǀ ádhi ǀ tiṣṭhati ǀ

ugráḥ ǀ yayím ǀ níḥ ǀ apáḥ ǀ srótasā ǀ asṛjat ǀ ví ǀ śúṣṇasya ǀ dṛṃhitā́ḥ ǀ airayat ǀ púraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mandiṣṭa ǀ yat ǀ uśane ǀ kāvye ǀ sacā ǀ indraḥ ǀ vaṅkū iti ǀ vaṅku-tarā ǀ adhi ǀ tiṣṭhati ǀ

ugraḥ ǀ yayim ǀ niḥ ǀ apaḥ ǀ srotasā ǀ asṛjat ǀ vi ǀ śuṣṇasya ǀ dṛṃhitāḥ ǀ airayat ǀ puraḥ ǁ

01.051.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.11.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.012   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ स्मा॒ रथं॑ वृष॒पाणे॑षु तिष्ठसि शार्या॒तस्य॒ प्रभृ॑ता॒ येषु॒ मंद॑से ।

इंद्र॒ यथा॑ सु॒तसो॑मेषु चा॒कनो॑ऽन॒र्वाणं॒ श्लोक॒मा रो॑हसे दि॒वि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ स्मा रथं वृषपाणेषु तिष्ठसि शार्यातस्य प्रभृता येषु मंदसे ।

इंद्र यथा सुतसोमेषु चाकनोऽनर्वाणं श्लोकमा रोहसे दिवि ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ smā rátham vṛṣapā́ṇeṣu tiṣṭhasi śāryātásya prábhṛtā yéṣu mándase ǀ

índra yáthā sutásomeṣu cākáno’narvā́ṇam ślókamā́ rohase diví ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā smā ratham vṛṣapāṇeṣu tiṣṭhasi śāryātasya prabhṛtā yeṣu mandase ǀ

indra yathā sutasomeṣu cākano’narvāṇam ślokamā rohase divi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । स्म॒ । रथ॑म् । वृ॒ष॒ऽपाने॑षु । ति॒ष्ठ॒सि॒ । शा॒र्या॒तस्य॑ । प्रऽभृ॑ताः । येषु॑ । मन्द॑से ।

इन्द्र॑ । यथा॑ । सु॒तऽसो॑मेषु । चा॒कनः॑ । अ॒न॒र्वाण॑म् । श्लोक॑म् । आ । रो॒ह॒से॒ । दि॒वि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । स्म । रथम् । वृषऽपानेषु । तिष्ठसि । शार्यातस्य । प्रऽभृताः । येषु । मन्दसे ।

इन्द्र । यथा । सुतऽसोमेषु । चाकनः । अनर्वाणम् । श्लोकम् । आ । रोहसे । दिवि ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ sma ǀ rátham ǀ vṛṣa-pā́neṣu ǀ tiṣṭhasi ǀ śāryātásya ǀ prá-bhṛtāḥ ǀ yéṣu ǀ mándase ǀ

índra ǀ yáthā ǀ sutá-someṣu ǀ cākánaḥ ǀ anarvā́ṇam ǀ ślókam ǀ ā́ ǀ rohase ǀ diví ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ sma ǀ ratham ǀ vṛṣa-pāneṣu ǀ tiṣṭhasi ǀ śāryātasya ǀ pra-bhṛtāḥ ǀ yeṣu ǀ mandase ǀ

indra ǀ yathā ǀ suta-someṣu ǀ cākanaḥ ǀ anarvāṇam ǀ ślokam ǀ ā ǀ rohase ǀ divi ǁ

01.051.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.11.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.013   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अद॑दा॒ अर्भां॑ मह॒ते व॑च॒स्यवे॑ क॒क्षीव॑ते वृच॒यामिं॑द्र सुन्व॒ते ।

मेना॑भवो वृषण॒श्वस्य॑ सुक्रतो॒ विश्वेत्ता ते॒ सव॑नेषु प्र॒वाच्या॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अददा अर्भां महते वचस्यवे कक्षीवते वृचयामिंद्र सुन्वते ।

मेनाभवो वृषणश्वस्य सुक्रतो विश्वेत्ता ते सवनेषु प्रवाच्या ॥

Samhita Transcription Accented

ádadā árbhām mahaté vacasyáve kakṣī́vate vṛcayā́mindra sunvaté ǀ

ménābhavo vṛṣaṇaśvásya sukrato víśvéttā́ te sávaneṣu pravā́cyā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

adadā arbhām mahate vacasyave kakṣīvate vṛcayāmindra sunvate ǀ

menābhavo vṛṣaṇaśvasya sukrato viśvettā te savaneṣu pravācyā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अद॑दाः । अर्भा॑म् । म॒ह॒ते । व॒च॒स्यवे॑ । क॒क्षीव॑ते । वृ॒च॒याम् । इ॒न्द्र॒ । सु॒न्व॒ते ।

मेना॑ । अ॒भ॒वः॒ । वृ॒ष॒ण॒श्वस्य॑ । सु॒क्र॒तो॒ इति॑ सुऽक्रतो । विश्वा॑ । इत् । ता । ते॒ । सव॑नेषु । प्र॒ऽवाच्या॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अददाः । अर्भाम् । महते । वचस्यवे । कक्षीवते । वृचयाम् । इन्द्र । सुन्वते ।

मेना । अभवः । वृषणश्वस्य । सुक्रतो इति सुऽक्रतो । विश्वा । इत् । ता । ते । सवनेषु । प्रऽवाच्या ॥

Padapatha Transcription Accented

ádadāḥ ǀ árbhām ǀ mahaté ǀ vacasyáve ǀ kakṣī́vate ǀ vṛcayā́m ǀ indra ǀ sunvaté ǀ

ménā ǀ abhavaḥ ǀ vṛṣaṇaśvásya ǀ sukrato íti su-krato ǀ víśvā ǀ ít ǀ tā́ ǀ te ǀ sávaneṣu ǀ pra-vā́cyā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

adadāḥ ǀ arbhām ǀ mahate ǀ vacasyave ǀ kakṣīvate ǀ vṛcayām ǀ indra ǀ sunvate ǀ

menā ǀ abhavaḥ ǀ vṛṣaṇaśvasya ǀ sukrato iti su-krato ǀ viśvā ǀ it ǀ tā ǀ te ǀ savaneṣu ǀ pra-vācyā ǁ

01.051.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.11.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.014   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रो॑ अश्रायि सु॒ध्यो॑ निरे॒के प॒ज्रेषु॒ स्तोमो॒ दुर्यो॒ न यूपः॑ ।

अ॒श्व॒युर्ग॒व्यू र॑थ॒युर्व॑सू॒युरिंद्र॒ इद्रा॒यः क्ष॑यति प्रयं॒ता ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रो अश्रायि सुध्यो निरेके पज्रेषु स्तोमो दुर्यो न यूपः ।

अश्वयुर्गव्यू रथयुर्वसूयुरिंद्र इद्रायः क्षयति प्रयंता ॥

Samhita Transcription Accented

índro aśrāyi sudhyó nireké pajréṣu stómo dúryo ná yū́paḥ ǀ

aśvayúrgavyū́ rathayúrvasūyúríndra ídrāyáḥ kṣayati prayantā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indro aśrāyi sudhyo nireke pajreṣu stomo duryo na yūpaḥ ǀ

aśvayurgavyū rathayurvasūyurindra idrāyaḥ kṣayati prayantā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्रः॑ । अ॒श्रा॒यि॒ । सु॒ऽध्यः॑ । नि॒रे॒के । प॒ज्रेषु॑ । स्तोमः॑ । दुर्यः॑ । न । यूपः॑ ।

अ॒श्व॒ऽयुः । ग॒व्युः । र॒थ॒ऽयुः । व॒सु॒ऽयुः । इन्द्रः॑ । इत् । रा॒यः । क्ष॒य॒ति॒ । प्र॒ऽय॒न्ता ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रः । अश्रायि । सुऽध्यः । निरेके । पज्रेषु । स्तोमः । दुर्यः । न । यूपः ।

अश्वऽयुः । गव्युः । रथऽयुः । वसुऽयुः । इन्द्रः । इत् । रायः । क्षयति । प्रऽयन्ता ॥

Padapatha Transcription Accented

índraḥ ǀ aśrāyi ǀ su-dhyáḥ ǀ nireké ǀ pajréṣu ǀ stómaḥ ǀ dúryaḥ ǀ ná ǀ yū́paḥ ǀ

aśva-yúḥ ǀ gavyúḥ ǀ ratha-yúḥ ǀ vasu-yúḥ ǀ índraḥ ǀ ít ǀ rāyáḥ ǀ kṣayati ǀ pra-yantā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indraḥ ǀ aśrāyi ǀ su-dhyaḥ ǀ nireke ǀ pajreṣu ǀ stomaḥ ǀ duryaḥ ǀ na ǀ yūpaḥ ǀ

aśva-yuḥ ǀ gavyuḥ ǀ ratha-yuḥ ǀ vasu-yuḥ ǀ indraḥ ǀ it ǀ rāyaḥ ǀ kṣayati ǀ pra-yantā ǁ

01.051.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.11.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.015   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒दं नमो॑ वृष॒भाय॑ स्व॒राजे॑ स॒त्यशु॑ष्माय त॒वसे॑ऽवाचि ।

अ॒स्मिन्निं॑द्र वृ॒जने॒ सर्व॑वीराः॒ स्मत्सू॒रिभि॒स्तव॒ शर्म॑न्त्स्याम ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इदं नमो वृषभाय स्वराजे सत्यशुष्माय तवसेऽवाचि ।

अस्मिन्निंद्र वृजने सर्ववीराः स्मत्सूरिभिस्तव शर्मन्त्स्याम ॥

Samhita Transcription Accented

idám námo vṛṣabhā́ya svarā́je satyáśuṣmāya taváse’vāci ǀ

asmínnindra vṛjáne sárvavīrāḥ smátsūríbhistáva śármantsyāma ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

idam namo vṛṣabhāya svarāje satyaśuṣmāya tavase’vāci ǀ

asminnindra vṛjane sarvavīrāḥ smatsūribhistava śarmantsyāma ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒दम् । नमः॑ । वृ॒ष॒भाय॑ । स्व॒ऽराजे॑ । स॒त्यऽशु॑ष्माय । त॒वसे॑ । अ॒वा॒चि॒ ।

अ॒स्मिन् । इ॒न्द्र॒ । वृ॒जने॑ । सर्व॑ऽवीराः । स्मत् । सू॒रिऽभिः॑ । तव॑ । शर्म॑न् । स्या॒म॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इदम् । नमः । वृषभाय । स्वऽराजे । सत्यऽशुष्माय । तवसे । अवाचि ।

अस्मिन् । इन्द्र । वृजने । सर्वऽवीराः । स्मत् । सूरिऽभिः । तव । शर्मन् । स्याम ॥

Padapatha Transcription Accented

idám ǀ námaḥ ǀ vṛṣabhā́ya ǀ sva-rā́je ǀ satyá-śuṣmāya ǀ taváse ǀ avāci ǀ

asmín ǀ indra ǀ vṛjáne ǀ sárva-vīrāḥ ǀ smát ǀ sūrí-bhiḥ ǀ táva ǀ śárman ǀ syāma ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

idam ǀ namaḥ ǀ vṛṣabhāya ǀ sva-rāje ǀ satya-śuṣmāya ǀ tavase ǀ avāci ǀ

asmin ǀ indra ǀ vṛjane ǀ sarva-vīrāḥ ǀ smat ǀ sūri-bhiḥ ǀ tava ǀ śarman ǀ syāma ǁ