SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 53

 

1. Info

To:    indra
From:   savya āṅgirasa
Metres:   jagatī (1-9); triṣṭubh (10-11)
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.053.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.15.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.031   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न्यू॒३॒॑ षु वाचं॒ प्र म॒हे भ॑रामहे॒ गिर॒ इंद्रा॑य॒ सद॑ने वि॒वस्व॑तः ।

नू चि॒द्धि रत्नं॑ सस॒तामि॒वावि॑द॒न्न दु॑ष्टु॒तिर्द्र॑विणो॒देषु॑ शस्यते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

न्यू षु वाचं प्र महे भरामहे गिर इंद्राय सदने विवस्वतः ।

नू चिद्धि रत्नं ससतामिवाविदन्न दुष्टुतिर्द्रविणोदेषु शस्यते ॥

Samhita transliteration accented

nyū́ ṣú vā́cam prá mahé bharāmahe gíra índrāya sádane vivásvataḥ ǀ

nū́ ciddhí rátnam sasatā́mivā́vidanná duṣṭutírdraviṇodéṣu śasyate ǁ

Samhita transliteration nonaccented

nyū ṣu vācam pra mahe bharāmahe gira indrāya sadane vivasvataḥ ǀ

nū ciddhi ratnam sasatāmivāvidanna duṣṭutirdraviṇodeṣu śasyate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नि । ऊं॒ इति॑ । सु । वाच॑म् । प्र । म॒हे । भ॒रा॒म॒हे॒ । गिरः॑ । इन्द्रा॑य । सद॑ने । वि॒वस्व॑तः ।

नु । चि॒त् । हि । रत्न॑म् । स॒स॒ताम्ऽइ॑व । अवि॑दत् । न । दुः॒ऽस्तु॒तिः । द्र॒वि॒णः॒ऽदेषु॑ । श॒स्य॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नि । ऊं इति । सु । वाचम् । प्र । महे । भरामहे । गिरः । इन्द्राय । सदने । विवस्वतः ।

नु । चित् । हि । रत्नम् । ससताम्ऽइव । अविदत् । न । दुःऽस्तुतिः । द्रविणःऽदेषु । शस्यते ॥

Padapatha transliteration accented

ní ǀ ūṃ íti ǀ sú ǀ vā́cam ǀ prá ǀ mahé ǀ bharāmahe ǀ gíraḥ ǀ índrāya ǀ sádane ǀ vivásvataḥ ǀ

nú ǀ cit ǀ hí ǀ rátnam ǀ sasatā́m-iva ǀ ávidat ǀ ná ǀ duḥ-stutíḥ ǀ draviṇaḥ-déṣu ǀ śasyate ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ni ǀ ūṃ iti ǀ su ǀ vācam ǀ pra ǀ mahe ǀ bharāmahe ǀ giraḥ ǀ indrāya ǀ sadane ǀ vivasvataḥ ǀ

nu ǀ cit ǀ hi ǀ ratnam ǀ sasatām-iva ǀ avidat ǀ na ǀ duḥ-stutiḥ ǀ draviṇaḥ-deṣu ǀ śasyate ǁ

interlinear translation

Now [2] {we} carry [7] good [3] speech [4] for the Great [6], words [8] for Indra [9] in the house[10] of luminous Sun [11]; for [14] {he} never [12+13] found [17] delight [15] in them who are as if in sleep [16], a bad laud [19] is not [18] expressed [21] in givers of wealth [20].

01.053.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.15.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.032   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दु॒रो अश्व॑स्य दु॒र इं॑द्र॒ गोर॑सि दु॒रो यव॑स्य॒ वसु॑न इ॒नस्पतिः॑ ।

शि॒क्षा॒न॒रः प्र॒दिवो॒ अका॑मकर्शनः॒ सखा॒ सखि॑भ्य॒स्तमि॒दं गृ॑णीमसि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दुरो अश्वस्य दुर इंद्र गोरसि दुरो यवस्य वसुन इनस्पतिः ।

शिक्षानरः प्रदिवो अकामकर्शनः सखा सखिभ्यस्तमिदं गृणीमसि ॥

Samhita transliteration accented

duró áśvasya durá indra górasi duró yávasya vásuna ináspátiḥ ǀ

śikṣānaráḥ pradívo ákāmakarśanaḥ sákhā sákhibhyastámidám gṛṇīmasi ǁ

Samhita transliteration nonaccented

duro aśvasya dura indra gorasi duro yavasya vasuna inaspatiḥ ǀ

śikṣānaraḥ pradivo akāmakarśanaḥ sakhā sakhibhyastamidam gṛṇīmasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दु॒रः । अश्व॑स्य । दु॒रः । इ॒न्द्र॒ । गोः । अ॒सि॒ । दु॒रः । यव॑स्य । वसु॑नः । इ॒नः । पतिः॑ ।

शि॒क्षा॒ऽन॒रः । प्र॒ऽदिवः॑ । अका॑मऽकर्शनः । सखा॑ । सखि॑ऽभ्यः । तम् । इ॒दम् । गृ॒णी॒म॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दुरः । अश्वस्य । दुरः । इन्द्र । गोः । असि । दुरः । यवस्य । वसुनः । इनः । पतिः ।

शिक्षाऽनरः । प्रऽदिवः । अकामऽकर्शनः । सखा । सखिऽभ्यः । तम् । इदम् । गृणीमसि ॥

Padapatha transliteration accented

duráḥ ǀ áśvasya ǀ duráḥ ǀ indra ǀ góḥ ǀ asi ǀ duráḥ ǀ yávasya ǀ vásunaḥ ǀ ináḥ ǀ pátiḥ ǀ

śikṣā-naráḥ ǀ pra-dívaḥ ǀ ákāma-karśanaḥ ǀ sákhā ǀ sákhi-bhyaḥ ǀ tám ǀ idám ǀ gṛṇīmasi ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

duraḥ ǀ aśvasya ǀ duraḥ ǀ indra ǀ goḥ ǀ asi ǀ duraḥ ǀ yavasya ǀ vasunaḥ ǀ inaḥ ǀ patiḥ ǀ

śikṣā-naraḥ ǀ pra-divaḥ ǀ akāma-karśanaḥ ǀ sakhā ǀ sakhi-bhyaḥ ǀ tam ǀ idam ǀ gṛṇīmasi ǁ

interlinear translation

O Indra [4], the mighty [10] Lord [11] of riches [9], {thou} art [6] the doors [1] of horse [2], the doors [3] of cow [5], the doors [7] of barley [8]; helping to manly ones [12] from of old [13], not disappointing [14] friend [15] for friends [16], such [18] him [17] {we} proclaim [19].

01.053.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.15.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.033   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

शची॑व इंद्र पुरुकृद्द्युमत्तम॒ तवेदि॒दम॒भित॑श्चेकिते॒ वसु॑ ।

अतः॑ सं॒गृभ्या॑भिभूत॒ आ भ॑र॒ मा त्वा॑य॒तो ज॑रि॒तुः काम॑मूनयीः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शचीव इंद्र पुरुकृद्द्युमत्तम तवेदिदमभितश्चेकिते वसु ।

अतः संगृभ्याभिभूत आ भर मा त्वायतो जरितुः काममूनयीः ॥

Samhita transliteration accented

śácīva indra purukṛddyumattama távédidámabhítaścekite vásu ǀ

átaḥ saṃgṛ́bhyābhibhūta ā́ bhara mā́ tvāyató jaritúḥ kā́mamūnayīḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

śacīva indra purukṛddyumattama tavedidamabhitaścekite vasu ǀ

ataḥ saṃgṛbhyābhibhūta ā bhara mā tvāyato jarituḥ kāmamūnayīḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

शची॑ऽवः । इ॒न्द्र॒ । पु॒रु॒ऽकृ॒त् । द्यु॒म॒त्ऽत॒म॒ । तव॑ । इत् । इ॒दम् । अ॒भितः॑ । चे॒कि॒ते॒ । वसु॑ ।

अतः॑ । स॒म्ऽगृभ्य॑ । अ॒भि॒ऽभू॒ते॒ । आ । भ॒र॒ । मा । त्वा॒ऽय॒तः । ज॒रि॒तुः । काम॑म् । ऊ॒न॒यीः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शचीऽवः । इन्द्र । पुरुऽकृत् । द्युमत्ऽतम । तव । इत् । इदम् । अभितः । चेकिते । वसु ।

अतः । सम्ऽगृभ्य । अभिऽभूते । आ । भर । मा । त्वाऽयतः । जरितुः । कामम् । ऊनयीः ॥

Padapatha transliteration accented

śácī-vaḥ ǀ indra ǀ puru-kṛt ǀ dyumat-tama ǀ táva ǀ ít ǀ idám ǀ abhítaḥ ǀ cekite ǀ vásu ǀ

átaḥ ǀ sam-gṛ́bhya ǀ abhi-bhūte ǀ ā́ ǀ bhara ǀ mā́ ǀ tvā-yatáḥ ǀ jaritúḥ ǀ kā́mam ǀ ūnayīḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

śacī-vaḥ ǀ indra ǀ puru-kṛt ǀ dyumat-tama ǀ tava ǀ it ǀ idam ǀ abhitaḥ ǀ cekite ǀ vasu ǀ

ataḥ ǀ sam-gṛbhya ǀ abhi-bhūte ǀ ā ǀ bhara ǀ mā ǀ tvā-yataḥ ǀ jarituḥ ǀ kāmam ǀ ūnayīḥ ǁ

interlinear translation

O Lord of puissance [1], O Indra [2], O many doing [3], verily [6] this [7] thy [5] wealth [10] is perceived [9] altogether [8] most luminous [4]; do take [12] from it [11], O superior [13], bring [15], do not [16] leave [20] the desire [19] of longing for thee [17] worshipper [18] unfulfilled [20].

01.053.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.15.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.034   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒भिर्द्युभिः॑ सु॒मना॑ ए॒भिरिंदु॑भिर्निरुंधा॒नो अम॑तिं॒ गोभि॑र॒श्विना॑ ।

इंद्रे॑ण॒ दस्युं॑ द॒रयं॑त॒ इंदु॑भिर्यु॒तद्वे॑षसः॒ समि॒षा र॑भेमहि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एभिर्द्युभिः सुमना एभिरिंदुभिर्निरुंधानो अमतिं गोभिरश्विना ।

इंद्रेण दस्युं दरयंत इंदुभिर्युतद्वेषसः समिषा रभेमहि ॥

Samhita transliteration accented

ebhírdyúbhiḥ sumánā ebhíríndubhirnirundhānó ámatim góbhiraśvínā ǀ

índreṇa dásyum daráyanta índubhiryutádveṣasaḥ sámiṣā́ rabhemahi ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ebhirdyubhiḥ sumanā ebhirindubhirnirundhāno amatim gobhiraśvinā ǀ

indreṇa dasyum darayanta indubhiryutadveṣasaḥ samiṣā rabhemahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒भिः । द्युऽभिः॑ । सु॒ऽमनाः॑ । ए॒भिः । इन्दु॑ऽभिः । नि॒ऽरु॒न्धा॒नः । अम॑तिम् । गोभिः॑ । अ॒श्विना॑ ।

इन्द्रे॑ण । दस्यु॑म् । द॒रय॑न्तः । इन्दु॑ऽभिः । यु॒तऽद्वे॑षसः । सम् । इ॒षा । र॒भे॒म॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एभिः । द्युऽभिः । सुऽमनाः । एभिः । इन्दुऽभिः । निऽरुन्धानः । अमतिम् । गोभिः । अश्विना ।

इन्द्रेण । दस्युम् । दरयन्तः । इन्दुऽभिः । युतऽद्वेषसः । सम् । इषा । रभेमहि ॥

Padapatha transliteration accented

ebhíḥ ǀ dyú-bhiḥ ǀ su-mánāḥ ǀ ebhíḥ ǀ índu-bhiḥ ǀ ni-rundhānáḥ ǀ ámatim ǀ góbhiḥ ǀ aśvínā ǀ

índreṇa ǀ dásyum ǀ daráyantaḥ ǀ índu-bhiḥ ǀ yutá-dveṣasaḥ ǀ sám ǀ iṣā́ ǀ rabhemahi ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ebhiḥ ǀ dyu-bhiḥ ǀ su-manāḥ ǀ ebhiḥ ǀ indu-bhiḥ ǀ ni-rundhānaḥ ǀ amatim ǀ gobhiḥ ǀ aśvinā ǀ

indreṇa ǀ dasyum ǀ darayantaḥ ǀ indu-bhiḥ ǀ yuta-dveṣasaḥ ǀ sam ǀ iṣā ǀ rabhemahi ǁ

interlinear translation

{Thou} right-minded [3] with these [4] Indu (energies of Soma) [5] {art} the preventing [6] unconsciousness [7] by these [1] heavens [2], cows [8], horse [9]. Let {us} be [17] dispersing [12] Dasyu [11], delivered from enemies [14] together [15] with Indra [10], with Indu [13], with impelling force [16],

01.053.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.15.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.035   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

समिं॑द्र रा॒या समि॒षा र॑भेमहि॒ सं वाजे॑भिः पुरुश्चं॒द्रैर॒भिद्यु॑भिः ।

सं दे॒व्या प्रम॑त्या वी॒रशु॑ष्मया॒ गोअ॑ग्र॒याश्वा॑वत्या रभेमहि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

समिंद्र राया समिषा रभेमहि सं वाजेभिः पुरुश्चंद्रैरभिद्युभिः ।

सं देव्या प्रमत्या वीरशुष्मया गोअग्रयाश्वावत्या रभेमहि ॥

Samhita transliteration accented

sámindra rāyā́ sámiṣā́ rabhemahi sám vā́jebhiḥ puruścandráirabhídyubhiḥ ǀ

sám devyā́ prámatyā vīráśuṣmayā góagrayā́śvāvatyā rabhemahi ǁ

Samhita transliteration nonaccented

samindra rāyā samiṣā rabhemahi sam vājebhiḥ puruścandrairabhidyubhiḥ ǀ

sam devyā pramatyā vīraśuṣmayā goagrayāśvāvatyā rabhemahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम् । इ॒न्द्र॒ । रा॒या । सम् । इ॒षा । र॒भे॒म॒हि॒ । सम् । वाजे॑भिः । पु॒रु॒ऽच॒न्द्रैः । अ॒भिद्यु॑ऽभिः ।

सम् । दे॒व्या । प्रऽम॑त्या । वी॒रऽशु॑ष्मया । गोऽअ॑ग्रया । अश्व॑ऽवत्या । र॒भे॒म॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम् । इन्द्र । राया । सम् । इषा । रभेमहि । सम् । वाजेभिः । पुरुऽचन्द्रैः । अभिद्युऽभिः ।

सम् । देव्या । प्रऽमत्या । वीरऽशुष्मया । गोऽअग्रया । अश्वऽवत्या । रभेमहि ॥

Padapatha transliteration accented

sám ǀ indra ǀ rāyā́ ǀ sám ǀ iṣā́ ǀ rabhemahi ǀ sám ǀ vā́jebhiḥ ǀ puru-candráiḥ ǀ abhídyu-bhiḥ ǀ

sám ǀ devyā́ ǀ prá-matyā ǀ vīrá-śuṣmayā ǀ gó-agrayā ǀ áśva-vatyā ǀ rabhemahi ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

sam ǀ indra ǀ rāyā ǀ sam ǀ iṣā ǀ rabhemahi ǀ sam ǀ vājebhiḥ ǀ puru-candraiḥ ǀ abhidyu-bhiḥ ǀ

sam ǀ devyā ǀ pra-matyā ǀ vīra-śuṣmayā ǀ go-agrayā ǀ aśva-vatyā ǀ rabhemahi ǁ

interlinear translation

let {us} be [6], O Indra [2], together [1] with riches [3], together [4] with impelling force [5], together [7] with luminous [10] delightful [9] plenitudes [8], let {us} be [17] together [11] with divine [12] knowledge [13], with heroic strength [14] led by the cows (perceptions from supramental Svar) [15], with horse (of strength) [16].

01.053.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.16.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.036   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ते त्वा॒ मदा॑ अमदं॒तानि॒ वृष्ण्या॒ ते सोमा॑सो वृत्र॒हत्ये॑षु सत्पते ।

यत्का॒रवे॒ दश॑ वृ॒त्राण्य॑प्र॒ति ब॒र्हिष्म॑ते॒ नि स॒हस्रा॑णि ब॒र्हयः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ते त्वा मदा अमदंतानि वृष्ण्या ते सोमासो वृत्रहत्येषु सत्पते ।

यत्कारवे दश वृत्राण्यप्रति बर्हिष्मते नि सहस्राणि बर्हयः ॥

Samhita transliteration accented

té tvā mádā amadantā́ni vṛ́ṣṇyā té sómāso vṛtrahátyeṣu satpate ǀ

yátkāráve dáśa vṛtrā́ṇyapratí barhíṣmate ní sahásrāṇi barháyaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

te tvā madā amadantāni vṛṣṇyā te somāso vṛtrahatyeṣu satpate ǀ

yatkārave daśa vṛtrāṇyaprati barhiṣmate ni sahasrāṇi barhayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ते । त्वा॒ । मदाः॑ । अ॒म॒द॒न् । तानि॑ । वृष्ण्या॑ । ते । सोमा॑सः । वृ॒त्र॒ऽहत्ये॑षु । स॒त्ऽप॒ते॒ ।

यत् । का॒रवे॑ । दश॑ । वृ॒त्राणि॑ । अ॒प्र॒ति । ब॒र्हिष्म॑ते । नि । स॒हस्रा॑णि । ब॒र्हयः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ते । त्वा । मदाः । अमदन् । तानि । वृष्ण्या । ते । सोमासः । वृत्रऽहत्येषु । सत्ऽपते ।

यत् । कारवे । दश । वृत्राणि । अप्रति । बर्हिष्मते । नि । सहस्राणि । बर्हयः ॥

Padapatha transliteration accented

té ǀ tvā ǀ mádāḥ ǀ amadan ǀ tā́ni ǀ vṛ́ṣṇyā ǀ té ǀ sómāsaḥ ǀ vṛtra-hátyeṣu ǀ sat-pate ǀ

yát ǀ kāráve ǀ dáśa ǀ vṛtrā́ṇi ǀ apratí ǀ barhíṣmate ǀ ní ǀ sahásrāṇi ǀ barháyaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

te ǀ tvā ǀ madāḥ ǀ amadan ǀ tāni ǀ vṛṣṇyā ǀ te ǀ somāsaḥ ǀ vṛtra-hatyeṣu ǀ sat-pate ǀ

yat ǀ kārave ǀ daśa ǀ vṛtrāṇi ǀ aprati ǀ barhiṣmate ǀ ni ǀ sahasrāṇi ǀ barhayaḥ ǁ

interlinear translation

Those [1] intoxications [3] rejoiced [4] thee [2], those [5] bull forces [6], those [7] somas [8] in slayings of Vritra [9], O Lord of beings [10], when [11] {thou} hast crushed down [19] ten [13] powers of Vritra [14] for doer of work [12], irresistible [15], thousands [18] for strewer of the sacred grass [16].

01.053.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.16.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.037   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒धा युध॒मुप॒ घेदे॑षि धृष्णु॒या पु॒रा पुरं॒ समि॒दं हं॒स्योज॑सा ।

नम्या॒ यदिं॑द्र॒ सख्या॑ परा॒वति॑ निब॒र्हयो॒ नमु॑चिं॒ नाम॑ मा॒यिनं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युधा युधमुप घेदेषि धृष्णुया पुरा पुरं समिदं हंस्योजसा ।

नम्या यदिंद्र सख्या परावति निबर्हयो नमुचिं नाम मायिनं ॥

Samhita transliteration accented

yudhā́ yúdhamúpa ghédeṣi dhṛṣṇuyā́ purā́ púram sámidám haṃsyójasā ǀ

námyā yádindra sákhyā parāváti nibarháyo námucim nā́ma māyínam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yudhā yudhamupa ghedeṣi dhṛṣṇuyā purā puram samidam haṃsyojasā ǀ

namyā yadindra sakhyā parāvati nibarhayo namucim nāma māyinam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒धा । युध॑म् । उप॑ । घ॒ । इत् । ए॒षि॒ । धृ॒ष्णु॒ऽया । पु॒रा । पुर॑म् । सम् । इ॒दम् । हं॒सि॒ । ओज॑सा ।

नम्या॑ । यत् । इ॒न्द्र॒ । सख्या॑ । प॒रा॒ऽवति॑ । नि॒ऽब॒र्हयः॑ । नमु॑चिम् । नाम॑ । मा॒यिन॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युधा । युधम् । उप । घ । इत् । एषि । धृष्णुऽया । पुरा । पुरम् । सम् । इदम् । हंसि । ओजसा ।

नम्या । यत् । इन्द्र । सख्या । पराऽवति । निऽबर्हयः । नमुचिम् । नाम । मायिनम् ॥

Padapatha transliteration accented

yudhā́ ǀ yúdham ǀ úpa ǀ gha ǀ ít ǀ eṣi ǀ dhṛṣṇu-yā́ ǀ purā́ ǀ púram ǀ sám ǀ idám ǀ haṃsi ǀ ójasā ǀ

námyā ǀ yát ǀ indra ǀ sákhyā ǀ parā-váti ǀ ni-barháyaḥ ǀ námucim ǀ nā́ma ǀ māyínam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yudhā ǀ yudham ǀ upa ǀ gha ǀ it ǀ eṣi ǀ dhṛṣṇu-yā ǀ purā ǀ puram ǀ sam ǀ idam ǀ haṃsi ǀ ojasā ǀ

namyā ǀ yat ǀ indra ǀ sakhyā ǀ parā-vati ǀ ni-barhayaḥ ǀ namucim ǀ nāma ǀ māyinam ǁ

interlinear translation

From [3] battle [2] to battle [1], truly [4], {thou} goest [6] fiercely [7], destroiest [12] altogether [10] stronghold [9] after stronghold [8] by force [13], when [15] with bowing [14] friend [17], O Indra [16], in superior plan [18] {thou} hast threw down [19] the maker of false maya (working of the knowledge) [22] named [21] Namuchi [20].

01.053.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.16.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.038   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं करं॑जमु॒त प॒र्णयं॑ वधी॒स्तेजि॑ष्ठयातिथि॒ग्वस्य॑ वर्त॒नी ।

त्वं श॒ता वंगृ॑दस्याभिन॒त्पुरो॑ऽनानु॒दः परि॑षूता ऋ॒जिश्व॑ना ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं करंजमुत पर्णयं वधीस्तेजिष्ठयातिथिग्वस्य वर्तनी ।

त्वं शता वंगृदस्याभिनत्पुरोऽनानुदः परिषूता ऋजिश्वना ॥

Samhita transliteration accented

tvám kárañjamutá parṇáyam vadhīstéjiṣṭhayātithigvásya vartanī́ ǀ

tvám śatā́ váṅgṛdasyābhinatpúro’nānudáḥ páriṣūtā ṛjíśvanā ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tvam karañjamuta parṇayam vadhīstejiṣṭhayātithigvasya vartanī ǀ

tvam śatā vaṅgṛdasyābhinatpuro’nānudaḥ pariṣūtā ṛjiśvanā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । कर॑ञ्जम् । उ॒त । प॒र्णय॑म् । व॒धीः॒ । तेजि॑ष्ठया । अ॒ति॒थि॒ऽग्वस्य॑ । व॒र्त॒नी ।

त्वम् । श॒ता । वङ्गृ॑दस्य । अ॒भि॒न॒त् । पुरः॑ । अ॒न॒नु॒ऽदः । परि॑ऽसूताः । ऋ॒जिश्व॑ना ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । करञ्जम् । उत । पर्णयम् । वधीः । तेजिष्ठया । अतिथिऽग्वस्य । वर्तनी ।

त्वम् । शता । वङ्गृदस्य । अभिनत् । पुरः । अननुऽदः । परिऽसूताः । ऋजिश्वना ॥

Padapatha transliteration accented

tvám ǀ kárañjam ǀ utá ǀ parṇáyam ǀ vadhīḥ ǀ téjiṣṭhayā ǀ atithi-gvásya ǀ vartanī́ ǀ

tvám ǀ śatā́ ǀ váṅgṛdasya ǀ abhinat ǀ púraḥ ǀ ananu-dáḥ ǀ pári-sūtāḥ ǀ ṛjíśvanā ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tvam ǀ karañjam ǀ uta ǀ parṇayam ǀ vadhīḥ ǀ tejiṣṭhayā ǀ atithi-gvasya ǀ vartanī ǀ

tvam ǀ śatā ǀ vaṅgṛdasya ǀ abhinat ǀ puraḥ ǀ ananu-daḥ ǀ pari-sūtāḥ ǀ ṛjiśvanā ǁ

interlinear translation

Thou [1] hast killed [5] Karanja [2] and [3] Parnaya [4] by flaming [6] felloe [8] of Atithigva [7]; not giving way [14], thou [9] hast broke [12] hundred [10] strongholds of [13] Vangrida [11] besieged [15] by Rijishvan [16].

01.053.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.16.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.039   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वमे॒तांज॑न॒राज्ञो॒ द्विर्दशा॑बं॒धुना॑ सु॒श्रव॑सोपज॒ग्मुषः॑ ।

ष॒ष्टिं स॒हस्रा॑ नव॒तिं नव॑ श्रु॒तो नि च॒क्रेण॒ रथ्या॑ दु॒ष्पदा॑वृणक् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमेतांजनराज्ञो द्विर्दशाबंधुना सुश्रवसोपजग्मुषः ।

षष्टिं सहस्रा नवतिं नव श्रुतो नि चक्रेण रथ्या दुष्पदावृणक् ॥

Samhita transliteration accented

tvámetā́ñjanarā́jño dvírdáśābandhúnā suśrávasopajagmúṣaḥ ǀ

ṣaṣṭím sahásrā navatím náva śrutó ní cakréṇa ráthyā duṣpádāvṛṇak ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tvametāñjanarājño dvirdaśābandhunā suśravasopajagmuṣaḥ ǀ

ṣaṣṭim sahasrā navatim nava śruto ni cakreṇa rathyā duṣpadāvṛṇak ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । ए॒तान् । ज॒न॒ऽराज्ञः॑ । द्विः । दश॑ । अ॒ब॒न्धुना॑ । सु॒ऽश्रव॑सा । उ॒प॒ऽज॒ग्मुषः॑ ।

ष॒ष्टिम् । स॒हस्रा॑ । न॒व॒तिम् । नव॑ । श्रु॒तः । नि । च॒क्रेण॑ । रथ्या॑ । दुः॒ऽपदा॑ । अ॒वृ॒ण॒क् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । एतान् । जनऽराज्ञः । द्विः । दश । अबन्धुना । सुऽश्रवसा । उपऽजग्मुषः ।

षष्टिम् । सहस्रा । नवतिम् । नव । श्रुतः । नि । चक्रेण । रथ्या । दुःऽपदा । अवृणक् ॥

Padapatha transliteration accented

tvám ǀ etā́n ǀ jana-rā́jñaḥ ǀ dvíḥ ǀ dáśa ǀ abandhúnā ǀ su-śrávasā ǀ upa-jagmúṣaḥ ǀ

ṣaṣṭím ǀ sahásrā ǀ navatím ǀ náva ǀ śrutáḥ ǀ ní ǀ cakréṇa ǀ ráthyā ǀ duḥ-pádā ǀ avṛṇak ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tvam ǀ etān ǀ jana-rājñaḥ ǀ dviḥ ǀ daśa ǀ abandhunā ǀ su-śravasā ǀ upa-jagmuṣaḥ ǀ

ṣaṣṭim ǀ sahasrā ǀ navatim ǀ nava ǀ śrutaḥ ǀ ni ǀ cakreṇa ǀ rathyā ǀ duḥ-padā ǀ avṛṇak ǁ

interlinear translation

Thou [1] with good hearing (of the Truth) <i.e. inspired supramental knowledge>1 [7] alone <lit. without companions> [6] hast threw down [18] twenty [4+5] arrived [8] wishing [2] men-kings [3]; hearing [13] – sixty [9] thousand [10] and ninety [11] and nine [12] malignant ones [17] by chariot-[16]-wheel [15].

1 See note to next rik.

01.053.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.16.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.040   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वमा॑विथ सु॒श्रव॑सं॒ तवो॒तिभि॒स्तव॒ त्राम॑भिरिंद्र॒ तूर्व॑याणं ।

त्वम॑स्मै॒ कुत्स॑मतिथि॒ग्वमा॒युं म॒हे राज्ञे॒ यूने॑ अरंधनायः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमाविथ सुश्रवसं तवोतिभिस्तव त्रामभिरिंद्र तूर्वयाणं ।

त्वमस्मै कुत्समतिथिग्वमायुं महे राज्ञे यूने अरंधनायः ॥

Samhita transliteration accented

tvámāvitha suśrávasam távotíbhistáva trā́mabhirindra tū́rvayāṇam ǀ

tvámasmai kútsamatithigvámāyúm mahé rā́jñe yū́ne arandhanāyaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tvamāvitha suśravasam tavotibhistava trāmabhirindra tūrvayāṇam ǀ

tvamasmai kutsamatithigvamāyum mahe rājñe yūne arandhanāyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । आ॒वि॒थ॒ । सु॒ऽश्रव॑सम् । तव॑ । ऊ॒तिऽभिः॑ । तव॑ । त्राम॑ऽभिः । इ॒न्द्र॒ । तुर्व॑याणम् ।

त्वम् । अ॒स्मै॒ । कुत्स॑म् । अ॒ति॒थि॒ऽग्वम् । आ॒युम् । म॒हे । राज्ञे॑ । यूने॑ । अ॒र॒न्ध॒ना॒यः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । आविथ । सुऽश्रवसम् । तव । ऊतिऽभिः । तव । त्रामऽभिः । इन्द्र । तुर्वयाणम् ।

त्वम् । अस्मै । कुत्सम् । अतिथिऽग्वम् । आयुम् । महे । राज्ञे । यूने । अरन्धनायः ॥

Padapatha transliteration accented

tvám ǀ āvitha ǀ su-śrávasam ǀ táva ǀ ūtí-bhiḥ ǀ táva ǀ trā́ma-bhiḥ ǀ indra ǀ túrvayāṇam ǀ

tvám ǀ asmai ǀ kútsam ǀ atithi-gvám ǀ āyúm ǀ mahé ǀ rā́jñe ǀ yū́ne ǀ arandhanāyaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tvam ǀ āvitha ǀ su-śravasam ǀ tava ǀ ūti-bhiḥ ǀ tava ǀ trāma-bhiḥ ǀ indra ǀ turvayāṇam ǀ

tvam ǀ asmai ǀ kutsam ǀ atithi-gvam ǀ āyum ǀ mahe ǀ rājñe ǀ yūne ǀ arandhanāyaḥ ǁ

interlinear translation

Thou [1] hast cherished [2] the overpowering [9] good hearing (of the Truth) <i.e. inspired supramental knowledge> [3] by thy [4] safe-keepings [5], by thy [6] protections [7], O Indra [8]. To this [11] young [17] great [15] king 1 [16] thou [10] hast delivered up [18] Kutsa [12], Atithigva [13], Ayu [14].

1 Here this ability of hearing of the Truth is personified by figure of great young king. Many translators interpret suśravas as Susravas and turvayāṇam as Turvayana. But even if it were so these words can show hidden sense of the rik only when we take them not as proper names.

01.053.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.16.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.041   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य उ॒दृचीं॑द्र दे॒वगो॑पाः॒ सखा॑यस्ते शि॒वत॑मा॒ असा॑म ।

त्वां स्तो॑षाम॒ त्वया॑ सु॒वीरा॒ द्राघी॑य॒ आयुः॑ प्रत॒रं दधा॑नाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

य उदृचींद्र देवगोपाः सखायस्ते शिवतमा असाम ।

त्वां स्तोषाम त्वया सुवीरा द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः ॥

Samhita transliteration accented

yá udṛ́cīndra devágopāḥ sákhāyaste śivátamā ásāma ǀ

tvā́m stoṣāma tváyā suvī́rā drā́ghīya ā́yuḥ pratarám dádhānāḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ya udṛcīndra devagopāḥ sakhāyaste śivatamā asāma ǀ

tvām stoṣāma tvayā suvīrā drāghīya āyuḥ prataram dadhānāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ये । उ॒त्ऽऋचि॑ । इ॒न्द्र॒ । दे॒वऽगो॑पाः । सखा॑यः । ते॒ । शि॒वऽत॑माः । असा॑म ।

त्वाम् । स्तो॒षा॒म॒ । त्वया॑ । सु॒ऽवीराः॑ । द्राघी॑यः । आयुः॑ । प्र॒ऽत॒रम् । दधा॑नाः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ये । उत्ऽऋचि । इन्द्र । देवऽगोपाः । सखायः । ते । शिवऽतमाः । असाम ।

त्वाम् । स्तोषाम । त्वया । सुऽवीराः । द्राघीयः । आयुः । प्रऽतरम् । दधानाः ॥

Padapatha transliteration accented

yé ǀ ut-ṛ́ci ǀ indra ǀ devá-gopāḥ ǀ sákhāyaḥ ǀ te ǀ śivá-tamāḥ ǀ ásāma ǀ

tvā́m ǀ stoṣāma ǀ tváyā ǀ su-vī́rāḥ ǀ drā́ghīyaḥ ǀ ā́yuḥ ǀ pra-tarám ǀ dádhānāḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ye ǀ ut-ṛci ǀ indra ǀ deva-gopāḥ ǀ sakhāyaḥ ǀ te ǀ śiva-tamāḥ ǀ asāma ǀ

tvām ǀ stoṣāma ǀ tvayā ǀ su-vīrāḥ ǀ drāghīyaḥ ǀ āyuḥ ǀ pra-taram ǀ dadhānāḥ ǁ

interlinear translation

Lastly [2], O Indra [3], let {us} be [8] them, who [1] have the gods as protectors [4], thy [6] most prosperous [7] friends [5]; {we} have chanted [10] thee [9], with thee [11] {we} full of hero-might [12], holding [16] longer [13] life [14] passing beyond [15].

in Russian