SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 55

 

1. Info

To:    indra
From:   savya āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: nicṛjjagatī (2, 5-7); jagatī (1, 4); virāḍjagatī (3, 8)

2nd set of styles: jagatī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.055.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.19.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.053   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दि॒वश्चि॑दस्य वरि॒मा वि प॑प्रथ॒ इंद्रं॒ न म॒ह्ना पृ॑थि॒वी च॒न प्रति॑ ।

भी॒मस्तुवि॑ष्मांचर्ष॒णिभ्य॑ आत॒पः शिशी॑ते॒ वज्रं॒ तेज॑से॒ न वंस॑गः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दिवश्चिदस्य वरिमा वि पप्रथ इंद्रं न मह्ना पृथिवी चन प्रति ।

भीमस्तुविष्मांचर्षणिभ्य आतपः शिशीते वज्रं तेजसे न वंसगः ॥

Samhita Transcription Accented

diváścidasya varimā́ ví papratha índram ná mahnā́ pṛthivī́ caná práti ǀ

bhīmástúviṣmāñcarṣaṇíbhya ātapáḥ śíśīte vájram téjase ná váṃsagaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

divaścidasya varimā vi papratha indram na mahnā pṛthivī cana prati ǀ

bhīmastuviṣmāñcarṣaṇibhya ātapaḥ śiśīte vajram tejase na vaṃsagaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दि॒वः । चि॒त् । अ॒स्य॒ । व॒रि॒मा । वि । प॒प्र॒थे॒ । इन्द्र॑म् । न । म॒ह्ना । पृ॒थि॒वी । च॒न । प्रति॑ ।

भी॒मः । तुवि॑ष्मान् । च॒र्ष॒णिऽभ्यः॑ । आ॒ऽत॒पः । शिशी॑ते । वज्र॑म् । तेज॑से । न । वंस॑गः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दिवः । चित् । अस्य । वरिमा । वि । पप्रथे । इन्द्रम् । न । मह्ना । पृथिवी । चन । प्रति ।

भीमः । तुविष्मान् । चर्षणिऽभ्यः । आऽतपः । शिशीते । वज्रम् । तेजसे । न । वंसगः ॥

Padapatha Transcription Accented

diváḥ ǀ cit ǀ asya ǀ varimā́ ǀ ví ǀ paprathe ǀ índram ǀ ná ǀ mahnā́ ǀ pṛthivī́ ǀ caná ǀ práti ǀ

bhīmáḥ ǀ túviṣmān ǀ carṣaṇí-bhyaḥ ǀ ā-tapáḥ ǀ śíśīte ǀ vájram ǀ téjase ǀ ná ǀ váṃsagaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

divaḥ ǀ cit ǀ asya ǀ varimā ǀ vi ǀ paprathe ǀ indram ǀ na ǀ mahnā ǀ pṛthivī ǀ cana ǀ prati ǀ

bhīmaḥ ǀ tuviṣmān ǀ carṣaṇi-bhyaḥ ǀ ā-tapaḥ ǀ śiśīte ǀ vajram ǀ tejase ǀ na ǀ vaṃsagaḥ ǁ

01.055.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.19.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.054   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सो अ॑र्ण॒वो न न॒द्यः॑ समु॒द्रियः॒ प्रति॑ गृभ्णाति॒ विश्रि॑ता॒ वरी॑मभिः ।

इंद्रः॒ सोम॑स्य पी॒तये॑ वृषायते स॒नात्स यु॒ध्म ओज॑सा पनस्यते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सो अर्णवो न नद्यः समुद्रियः प्रति गृभ्णाति विश्रिता वरीमभिः ।

इंद्रः सोमस्य पीतये वृषायते सनात्स युध्म ओजसा पनस्यते ॥

Samhita Transcription Accented

só arṇavó ná nadyáḥ samudríyaḥ práti gṛbhṇāti víśritā várīmabhiḥ ǀ

índraḥ sómasya pītáye vṛṣāyate sanā́tsá yudhmá ójasā panasyate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

so arṇavo na nadyaḥ samudriyaḥ prati gṛbhṇāti viśritā varīmabhiḥ ǀ

indraḥ somasya pītaye vṛṣāyate sanātsa yudhma ojasā panasyate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । अ॒र्ण॒वः । न । न॒द्यः॑ । स॒मु॒द्रियः॑ । प्रति॑ । गृ॒भ्णा॒ति॒ । विऽश्रि॑ताः । वरी॑मऽभिः ।

इन्द्रः॑ । सोम॑स्य । पी॒तये॑ । वृ॒ष॒ऽय॒ते॒ । स॒नात् । सः । यु॒ध्मः । ओज॑सा । प॒न॒स्य॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । अर्णवः । न । नद्यः । समुद्रियः । प्रति । गृभ्णाति । विऽश्रिताः । वरीमऽभिः ।

इन्द्रः । सोमस्य । पीतये । वृषऽयते । सनात् । सः । युध्मः । ओजसा । पनस्यते ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ arṇaváḥ ǀ ná ǀ nadyáḥ ǀ samudríyaḥ ǀ práti ǀ gṛbhṇāti ǀ ví-śritāḥ ǀ várīma-bhiḥ ǀ

índraḥ ǀ sómasya ǀ pītáye ǀ vṛṣa-yate ǀ sanā́t ǀ sáḥ ǀ yudhmáḥ ǀ ójasā ǀ panasyate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ arṇavaḥ ǀ na ǀ nadyaḥ ǀ samudriyaḥ ǀ prati ǀ gṛbhṇāti ǀ vi-śritāḥ ǀ varīma-bhiḥ ǀ

indraḥ ǀ somasya ǀ pītaye ǀ vṛṣa-yate ǀ sanāt ǀ saḥ ǀ yudhmaḥ ǀ ojasā ǀ panasyate ǁ

01.055.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.19.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.055   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं तमिं॑द्र॒ पर्व॑तं॒ न भोज॑से म॒हो नृ॒म्णस्य॒ धर्म॑णामिरज्यसि ।

प्र वी॒र्ये॑ण दे॒वताति॑ चेकिते॒ विश्व॑स्मा उ॒ग्रः कर्म॑णे पु॒रोहि॑तः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं तमिंद्र पर्वतं न भोजसे महो नृम्णस्य धर्मणामिरज्यसि ।

प्र वीर्येण देवताति चेकिते विश्वस्मा उग्रः कर्मणे पुरोहितः ॥

Samhita Transcription Accented

tvám támindra párvatam ná bhójase mahó nṛmṇásya dhármaṇāmirajyasi ǀ

prá vīryéṇa devátā́ti cekite víśvasmā ugráḥ kármaṇe puróhitaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam tamindra parvatam na bhojase maho nṛmṇasya dharmaṇāmirajyasi ǀ

pra vīryeṇa devatāti cekite viśvasmā ugraḥ karmaṇe purohitaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । तम् । इ॒न्द्र॒ । पर्व॑तम् । न । भोज॑से । म॒हः । नृ॒म्णस्य॑ । धर्म॑णाम् । इ॒र॒ज्य॒सि॒ ।

प्र । वी॒र्ये॑ण । दे॒वता॑ । अति॑ । चे॒कि॒ते॒ । विश्व॑स्मै । उ॒ग्रः । कर्म॑णे । पु॒रःऽहि॑तः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । तम् । इन्द्र । पर्वतम् । न । भोजसे । महः । नृम्णस्य । धर्मणाम् । इरज्यसि ।

प्र । वीर्येण । देवता । अति । चेकिते । विश्वस्मै । उग्रः । कर्मणे । पुरःऽहितः ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ tám ǀ indra ǀ párvatam ǀ ná ǀ bhójase ǀ maháḥ ǀ nṛmṇásya ǀ dhármaṇām ǀ irajyasi ǀ

prá ǀ vīryéṇa ǀ devátā ǀ áti ǀ cekite ǀ víśvasmai ǀ ugráḥ ǀ kármaṇe ǀ puráḥ-hitaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ tam ǀ indra ǀ parvatam ǀ na ǀ bhojase ǀ mahaḥ ǀ nṛmṇasya ǀ dharmaṇām ǀ irajyasi ǀ

pra ǀ vīryeṇa ǀ devatā ǀ ati ǀ cekite ǀ viśvasmai ǀ ugraḥ ǀ karmaṇe ǀ puraḥ-hitaḥ ǁ

01.055.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.19.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.056   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स इद्वने॑ नम॒स्युभि॑र्वचस्यते॒ चारु॒ जने॑षु प्रब्रुवा॒ण इं॑द्रि॒यं ।

वृषा॒ छंदु॑र्भवति हर्य॒तो वृषा॒ क्षेमे॑ण॒ धेनां॑ म॒घवा॒ यदिन्व॑ति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स इद्वने नमस्युभिर्वचस्यते चारु जनेषु प्रब्रुवाण इंद्रियं ।

वृषा छंदुर्भवति हर्यतो वृषा क्षेमेण धेनां मघवा यदिन्वति ॥

Samhita Transcription Accented

sá ídváne namasyúbhirvacasyate cā́ru jáneṣu prabruvāṇá indriyám ǀ

vṛ́ṣā chándurbhavati haryató vṛ́ṣā kṣémeṇa dhénām maghávā yádínvati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa idvane namasyubhirvacasyate cāru janeṣu prabruvāṇa indriyam ǀ

vṛṣā chandurbhavati haryato vṛṣā kṣemeṇa dhenām maghavā yadinvati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । इत् । वने॑ । न॒म॒स्युऽभिः॑ । व॒च॒स्य॒ते॒ । चारु॑ । जने॑षु । प्र॒ऽब्रु॒वा॒णः । इ॒न्द्रि॒यम् ।

वृषा॑ । छन्दुः॑ । भ॒व॒ति॒ । ह॒र्य॒तः । वृषा॑ । क्षेमे॑ण । धेना॑म् । म॒घवा॑ । यत् । इन्व॑ति ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । इत् । वने । नमस्युऽभिः । वचस्यते । चारु । जनेषु । प्रऽब्रुवाणः । इन्द्रियम् ।

वृषा । छन्दुः । भवति । हर्यतः । वृषा । क्षेमेण । धेनाम् । मघवा । यत् । इन्वति ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ ít ǀ váne ǀ namasyú-bhiḥ ǀ vacasyate ǀ cā́ru ǀ jáneṣu ǀ pra-bruvāṇáḥ ǀ indriyám ǀ

vṛ́ṣā ǀ chánduḥ ǀ bhavati ǀ haryatáḥ ǀ vṛ́ṣā ǀ kṣémeṇa ǀ dhénām ǀ maghávā ǀ yát ǀ ínvati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ it ǀ vane ǀ namasyu-bhiḥ ǀ vacasyate ǀ cāru ǀ janeṣu ǀ pra-bruvāṇaḥ ǀ indriyam ǀ

vṛṣā ǀ chanduḥ ǀ bhavati ǀ haryataḥ ǀ vṛṣā ǀ kṣemeṇa ǀ dhenām ǀ maghavā ǀ yat ǀ invati ǁ

01.055.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.19.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.057   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स इन्म॒हानि॑ समि॒थानि॑ म॒ज्मना॑ कृ॒णोति॑ यु॒ध्म ओज॑सा॒ जने॑भ्यः ।

अधा॑ च॒न श्रद्द॑धति॒ त्विषी॑मत॒ इंद्रा॑य॒ वज्रं॑ नि॒घनि॑घ्नते व॒धं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स इन्महानि समिथानि मज्मना कृणोति युध्म ओजसा जनेभ्यः ।

अधा चन श्रद्दधति त्विषीमत इंद्राय वज्रं निघनिघ्नते वधं ॥

Samhita Transcription Accented

sá ínmahā́ni samithā́ni majmánā kṛṇóti yudhmá ójasā jánebhyaḥ ǀ

ádhā caná śráddadhati tvíṣīmata índrāya vájram nighánighnate vadhám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa inmahāni samithāni majmanā kṛṇoti yudhma ojasā janebhyaḥ ǀ

adhā cana śraddadhati tviṣīmata indrāya vajram nighanighnate vadham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । इत् । म॒हानि॑ । स॒म्ऽइ॒थानि॑ । म॒ज्मना॑ । कृ॒णोति॑ । यु॒ध्मः । ओज॑सा । जने॑भ्यः ।

अध॑ । च॒न । श्रत् । द॒ध॒ति॒ । त्विषि॑ऽमते । इन्द्रा॑य । वज्र॑म् । नि॒ऽघनि॑घ्नते । व॒धम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । इत् । महानि । सम्ऽइथानि । मज्मना । कृणोति । युध्मः । ओजसा । जनेभ्यः ।

अध । चन । श्रत् । दधति । त्विषिऽमते । इन्द्राय । वज्रम् । निऽघनिघ्नते । वधम् ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ ít ǀ mahā́ni ǀ sam-ithā́ni ǀ majmánā ǀ kṛṇóti ǀ yudhmáḥ ǀ ójasā ǀ jánebhyaḥ ǀ

ádha ǀ caná ǀ śrát ǀ dadhati ǀ tvíṣi-mate ǀ índrāya ǀ vájram ǀ ni-ghánighnate ǀ vadhám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ it ǀ mahāni ǀ sam-ithāni ǀ majmanā ǀ kṛṇoti ǀ yudhmaḥ ǀ ojasā ǀ janebhyaḥ ǀ

adha ǀ cana ǀ śrat ǀ dadhati ǀ tviṣi-mate ǀ indrāya ǀ vajram ǀ ni-ghanighnate ǀ vadham ǁ

01.055.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.20.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.058   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स हि श्र॑व॒स्युः सद॑नानि कृ॒त्रिमा॑ क्ष्म॒या वृ॑धा॒न ओज॑सा विना॒शय॑न् ।

ज्योतीं॑षि कृ॒ण्वन्न॑वृ॒काणि॒ यज्य॒वेऽव॑ सु॒क्रतुः॒ सर्त॒वा अ॒पः सृ॑जत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स हि श्रवस्युः सदनानि कृत्रिमा क्ष्मया वृधान ओजसा विनाशयन् ।

ज्योतींषि कृण्वन्नवृकाणि यज्यवेऽव सुक्रतुः सर्तवा अपः सृजत् ॥

Samhita Transcription Accented

sá hí śravasyúḥ sádanāni kṛtrímā kṣmayā́ vṛdhāná ójasā vināśáyan ǀ

jyótīṃṣi kṛṇvánnavṛkā́ṇi yájyavé’va sukrátuḥ sártavā́ apáḥ sṛjat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa hi śravasyuḥ sadanāni kṛtrimā kṣmayā vṛdhāna ojasā vināśayan ǀ

jyotīṃṣi kṛṇvannavṛkāṇi yajyave’va sukratuḥ sartavā apaḥ sṛjat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । हि । श्र॒व॒स्युः । सद॑नानि । कृ॒त्रिमा॑ । क्ष्म॒या । वृ॒धा॒नः । ओज॑सा । वि॒ऽना॒शय॑न् ।

ज्योतीं॑षि । कृ॒ण्वन् । अ॒वृ॒काणि॑ । यज्य॑वे । अव॑ । सु॒ऽक्रतुः॑ । सर्त॒वै । अ॒पः । सृ॒ज॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । हि । श्रवस्युः । सदनानि । कृत्रिमा । क्ष्मया । वृधानः । ओजसा । विऽनाशयन् ।

ज्योतींषि । कृण्वन् । अवृकाणि । यज्यवे । अव । सुऽक्रतुः । सर्तवै । अपः । सृजत् ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ hí ǀ śravasyúḥ ǀ sádanāni ǀ kṛtrímā ǀ kṣmayā́ ǀ vṛdhānáḥ ǀ ójasā ǀ vi-nāśáyan ǀ

jyótīṃṣi ǀ kṛṇván ǀ avṛkā́ṇi ǀ yájyave ǀ áva ǀ su-krátuḥ ǀ sártavái ǀ apáḥ ǀ sṛjat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ hi ǀ śravasyuḥ ǀ sadanāni ǀ kṛtrimā ǀ kṣmayā ǀ vṛdhānaḥ ǀ ojasā ǀ vi-nāśayan ǀ

jyotīṃṣi ǀ kṛṇvan ǀ avṛkāṇi ǀ yajyave ǀ ava ǀ su-kratuḥ ǀ sartavai ǀ apaḥ ǀ sṛjat ǁ

01.055.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.20.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.059   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दा॒नाय॒ मनः॑ सोमपावन्नस्तु ते॒ऽर्वांचा॒ हरी॑ वंदनश्रु॒दा कृ॑धि ।

यमि॑ष्ठासः॒ सार॑थयो॒ य इं॑द्र ते॒ न त्वा॒ केता॒ आ द॑भ्नुवंति॒ भूर्ण॑यः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दानाय मनः सोमपावन्नस्तु तेऽर्वांचा हरी वंदनश्रुदा कृधि ।

यमिष्ठासः सारथयो य इंद्र ते न त्वा केता आ दभ्नुवंति भूर्णयः ॥

Samhita Transcription Accented

dānā́ya mánaḥ somapāvannastu te’rvā́ñcā hárī vandanaśrudā́ kṛdhi ǀ

yámiṣṭhāsaḥ sā́rathayo yá indra te ná tvā kétā ā́ dabhnuvanti bhū́rṇayaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

dānāya manaḥ somapāvannastu te’rvāñcā harī vandanaśrudā kṛdhi ǀ

yamiṣṭhāsaḥ sārathayo ya indra te na tvā ketā ā dabhnuvanti bhūrṇayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दा॒नाय॑ । मनः॑ । सो॒म॒ऽपा॒व॒न् । अ॒स्तु॒ । ते॒ । अ॒र्वाञ्चा॑ । हरी॒ इति॑ । व॒न्द॒न॒ऽश्रु॒त् । आ । कृ॒धि॒ ।

यमि॑ष्ठासः । सार॑थयः । ये । इ॒न्द्र॒ । ते॒ । न । त्वा॒ । केताः॑ । आ । द॒भ्नु॒व॒न्ति॒ । भूर्ण॑यः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दानाय । मनः । सोमऽपावन् । अस्तु । ते । अर्वाञ्चा । हरी इति । वन्दनऽश्रुत् । आ । कृधि ।

यमिष्ठासः । सारथयः । ये । इन्द्र । ते । न । त्वा । केताः । आ । दभ्नुवन्ति । भूर्णयः ॥

Padapatha Transcription Accented

dānā́ya ǀ mánaḥ ǀ soma-pāvan ǀ astu ǀ te ǀ arvā́ñcā ǀ hárī íti ǀ vandana-śrut ǀ ā́ ǀ kṛdhi ǀ

yámiṣṭhāsaḥ ǀ sā́rathayaḥ ǀ yé ǀ indra ǀ te ǀ ná ǀ tvā ǀ kétāḥ ǀ ā́ ǀ dabhnuvanti ǀ bhū́rṇayaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

dānāya ǀ manaḥ ǀ soma-pāvan ǀ astu ǀ te ǀ arvāñcā ǀ harī iti ǀ vandana-śrut ǀ ā ǀ kṛdhi ǀ

yamiṣṭhāsaḥ ǀ sārathayaḥ ǀ ye ǀ indra ǀ te ǀ na ǀ tvā ǀ ketāḥ ǀ ā ǀ dabhnuvanti ǀ bhūrṇayaḥ ǁ

01.055.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.20.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.060   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अप्र॑क्षितं॒ वसु॑ बिभर्षि॒ हस्त॑यो॒रषा॑ळ्हं॒ सह॑स्त॒न्वि॑ श्रु॒तो द॑धे ।

आवृ॑तासोऽव॒तासो॒ न क॒र्तृभि॑स्त॒नूषु॑ ते॒ क्रत॑व इंद्र॒ भूर॑यः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अप्रक्षितं वसु बिभर्षि हस्तयोरषाळ्हं सहस्तन्वि श्रुतो दधे ।

आवृतासोऽवतासो न कर्तृभिस्तनूषु ते क्रतव इंद्र भूरयः ॥

Samhita Transcription Accented

áprakṣitam vásu bibharṣi hástayoráṣāḷham sáhastanví śrutó dadhe ǀ

ā́vṛtāso’vatā́so ná kartṛ́bhistanū́ṣu te krátava indra bhū́rayaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

aprakṣitam vasu bibharṣi hastayoraṣāḷham sahastanvi śruto dadhe ǀ

āvṛtāso’vatāso na kartṛbhistanūṣu te kratava indra bhūrayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अप्र॑ऽक्षितम् । वसु॑ । बि॒भ॒र्षि॒ । हस्त॑योः । अषा॑ळ्हम् । सहः॑ । त॒न्वि॑ । श्रु॒तः । द॒धे॒ ।

आऽवृ॑तासः । अ॒व॒तासः । न । क॒र्तृऽभिः॑ । त॒नूषु॑ । ते॒ । क्रत॑वः । इ॒न्द्र॒ । भूर॑यः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अप्रऽक्षितम् । वसु । बिभर्षि । हस्तयोः । अषाळ्हम् । सहः । तन्वि । श्रुतः । दधे ।

आऽवृतासः । अवतासः । न । कर्तृऽभिः । तनूषु । ते । क्रतवः । इन्द्र । भूरयः ॥

Padapatha Transcription Accented

ápra-kṣitam ǀ vásu ǀ bibharṣi ǀ hástayoḥ ǀ áṣāḷham ǀ sáhaḥ ǀ tanví ǀ śrutáḥ ǀ dadhe ǀ

ā́-vṛtāsaḥ ǀ avatā́sáḥ ǀ ná ǀ kartṛ́-bhiḥ ǀ tanū́ṣu ǀ te ǀ krátavaḥ ǀ indra ǀ bhū́rayaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

apra-kṣitam ǀ vasu ǀ bibharṣi ǀ hastayoḥ ǀ aṣāḷham ǀ sahaḥ ǀ tanvi ǀ śrutaḥ ǀ dadhe ǀ

ā-vṛtāsaḥ ǀ avatāsaḥ ǀ na ǀ kartṛ-bhiḥ ǀ tanūṣu ǀ te ǀ kratavaḥ ǀ indra ǀ bhūrayaḥ ǁ